Zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 V Brně dne 24. února 2011 Sp. zn.: 4398/2010/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu paní J. ve věci postupu OSPOD týkajícího se i její osoby při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P. A - Obsah podnětu Paní J. se na veřejného ochránce práv obrátila se žádostí o prošetření postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha (dále jen OSPOD ) při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P. (nar. 2009), který byl rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne svěřen do její pěstounské péče. Stěžovatelka se ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P na ochránce obrátila již v minulosti, neboť měla pochybnost o správnosti postupu úřadů v souvislosti s řešením otázky návratu dítěte do země jeho původu (dále též jako repatriace ) nezl. P. Ochránce na základě tohoto podání vyzval jak Úřad městské části Praha, tak Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí ČR (dále jen ÚMPOD ČR) o sdělení bližších informací a doložení relevantních písemných podkladů týkajících se jednání úřadů ohledně repatriace nezletilého. Po prostudování vyjádření a dokladů shora označených úřadů jsem v této fázi neshledala důvody pro zahájení šetření ve věci. Na základě dalšího podnětu stěžovatelky ze dne , který obsahoval informace o nových skutečnostech ve věci, se však ochránce rozhodl zahájit šetření. Z podnětu totiž vyplývalo, že ač Úřad městské části Praha původně ve svém vyjádření veřejnému ochránci práv sděloval, že s ohledem na složitost uvedeného případu ponechá otázku žádosti o svěření nezl. P do pěstounské péče paní J plně na rozhodnutí soudu, po vydání prvoinstančního rozhodnutí o svěření dítěte do její péče OSPOD odmítl povolit pobyt dítěte v rodině paní J na základě její žádosti ve smyslu ustanovení 30 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (pozn.: soudní rozhodnutí dosud nebylo pravomocné a nebyla stanovena předběžná vykonatelnost rozhodnutí). OSPOD podal proti rozhodnutí soudu ve věci svěření dítěte do pěstounské péče paní J odvolání. Stěžovatelka naopak podala návrh na nařízení předběžného opatření, na jehož základě byl nezletilý svěřen do její péče. B - Skutková zjištění Podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), jsem ve věci zahájila dne šetření. V rámci šetření jsem se na základě ustanovení 15 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv obrátila na Úřad městské části Praha se žádostí o poskytnutí bližšího vyjádření k důvodům nevydání souhlasu s pobytem

2 nezl. P u paní J (vyjma již OSPOD zmiňovaným odůvodněním týkajícím se komplikovanosti případu). Taktéž jsem žádala o sdělení aktuálních informací k případu a postoupení kopií relevantních dokladů ze spisové dokumentace Om. Z informací, které jsem měla k případu k dispozici již na základě předchozího podnětu, vyplývalo, že se jedná o nezletilého, který je občanem Slovenské republiky. Narodil se v České republice, avšak po narození byl na základě souhlasu matky (tzn. na základě dohody) umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánku. Matka žije v České republice, nemá však podmínky pro převzetí dítěte do své péče. Otec žije na Slovensku, údajně není biologickým otcem, o nezletilého nemá zájem a podal návrh na popření otcovství. Babička ze strany matky, která žije na Slovensku a pečuje již o staršího syna matky, uvedla, že nemá podmínky pro převzetí dalšího dítěte do péče. OSPOD poskytoval matce během těhotenství a po porodu poradenství a pomoc. Matka však od srpna 2009 nečinila žádné kroky, aby si vytvořila podmínky pro osobní péči o dítě, ani pro právní úpravu osobních poměrů a poměrů dítěte. Od srpna 2009 do prosince 2009 matka dítě vůbec nenavštěvovala (pozn.: do té doby dítě navštěvovala, avšak intervaly návštěv se prodlužovaly). S ohledem na nulový zájem matky o dítě od srpna 2009 jednal OSPOD s pracovníky Klokánku o podání soudního návrhu na svěření nezl. P do jejich zařízení. Pracovníci Klokánku však sami v listopadu 2009 podali návrh na svěření dítěte do zařízení FOD a současně návrh na předběžné opatření stejného obsahu, o čemž informovali OSPOD až Předběžné opatření přitom bylo nařízeno dne , kolizním opatrovníkem dítěte pro řízení byla ustanovena Městská část Praha. V mezidobí dne podal návrh na předběžné opatření rovněž OSPOD ÚMČ Praha. Na základě odvolání byla ustanovena kolizním opatrovníkem Městská část Praha. Dne pak bylo ve věci vydáno meritorní rozhodnutí o svěření nezl. P do zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek. Paní J nadto podala dne návrh na svěření dítěte do své pěstounské péče, neboť s dítětem navázala citový vztah. Její návrh byl soudem vyloučen k samostatnému projednání. K tomu OSPOD dále uvedl, že dne byla věc s paní J řešena na OSPOD, přičemž byla informována o tom, že OSPOD začal jednat o repatriaci dítěte se Slovenskou republikou. OSPOD k tomu dále podotýkal, že paní J nebyla a není vedena v evidenci žadatelů o NRP a k dítěti navázala vztah v rámci výkonu své profese, což nepovažuje OSPOD za profesionální. Dále OSPOD upozornil rovněž na skutečnost, že došlo k víkendovým pobytům dítěte v rodině paní J bez vědomí a souhlasu OSPOD. Dne se na Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) konala případová konference týkající se dalšího řešení situace dítěte, na níž bylo domluveno, že zaměstnanci Klokánku budou respektovat fakt, že Slovensko zahájilo proces repatriace a o tomto svoji pracovnici poučí. Paní J poučení odmítla podepsat. Z předchozího jednání s matkou dne vyplynulo, že stále nemá vytvořeny podmínky pro převzetí dítěte do své péče a ani si je nepřipravuje. Byla seznámena se zahájením procesu repatriace dítěte. Matka zmínila, že zvažuje i možnost souhlasu s adopcí a požadovala kontakt na psychologa za účelem konzultace takto závažného rozhodnutí. Nadále pak s OSPOD přestala spolupracovat (nebrala telefon, nereagovala na SMS výzvy, byla jí ponechána písemná výzva v Klokánku, která jí však nebyla pracovnicí Klokánku z neznámých důvodů předána). OSPOD dále poukazoval na to, že matka dítě navštěvuje pouze v době, kdy koná službu paní 2

3 J. OSPOD z toho vyvozuje, že se tedy jedná o účelové jednání podněcované ze strany paní J. S ohledem na složitost případu žádal OSPOD stanovisko k řešení věci nadřízené orgány, a to jak MHMP, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR). V listopadu 2009 a prosinci 2010 byla věc konzultována s Mgr. Andrtovou z MPSV ČR, která doporučovala podpořit repatriaci dítěte s ohledem na možnost rozvíjení sourozenecké vazby a kontakt s širší rodinou, a příp. s výhledem na svěření dítěte do náhradní rodinné péče na Slovensku. Dne pak byl OSPOD telefonicky kontaktován Mgr. Hovorkou z MPSV ČR s odlišným doporučením s tím, že repatriace na Slovensko není v zájmu dítěte, jestliže ho matka navštěvuje a na Slovensku mu nikdo z rodiny nemůže poskytnout osobní péči, a tudíž by došlo k jeho umístění v ústavním zařízení. MHMP pak doporučil plně ponechat věc na rozhodnutí soudu. OSPOD ve svém vyjádření ochránci na základě výše uvedených skutečností uvedl, že věc plně ponechá na rozhodnutí soudu. Co se týče průběhu jednání o repatriaci dítěte, OSPOD v listopadu 2009 oslovil ve věci ÚMPOD ČR a Velvyslanectví SR. ÚMPOD ČR reagoval písemnou zprávou, v níž doporučoval kontaktovat Velvyslanectví SR. Z Velvyslanectví SR byl OSPOD kontaktován pouze telefonicky s tím, že je třeba dítěti zajistit doklady a ověřit typ pobytu dítěte na cizinecké policii. OSPOD ve věci repatriace dále jednal se slovenskými úřady, a to s Ústrediem práce, sociálnych vecí a rodiny (dále jen ÚPSVaR) v Bratislavě a ÚPSVaR v Trenčíně, přičemž oba orgány podaly shodné stanovisko, a to žádost o repatriaci dítěte. Dne zaslalo ÚPSVaR v Trenčíně OSPOD em na vědomí kopii návrhu adresovaného Okresnímu soudu pro Prahu 4 o svěření nezl. P do Dětského domova v Bojnici na Slovensku. Z nového vyjádření OSPOD vyplývá následující. Dne vydal Okresní soud pro Prahu 4 rozsudek, jímž rozhodl o svěření nezl P do pěstounské péče paní J. Pěstounka následně podala žádost o povolení pobytu dítěte v její domácnosti, a to v termínu od do Tuto žádost OSPOD zamítl. Ve svém vyjádření k tomu OSPOD uvedl, že s ohledem na stávající právní stav věci a zjištěné skutečnosti nepovažoval za vhodné do pravomocného rozhodnutí soudu vydávat souhlas s propustkou. Dále ke svému odůvodnění uvedl, že za situace, kdy není vyloučeno, že může dojít ke změně rozhodnutí Okresního soudu pro Prahu 4 a navrácení dítěte na území Slovenské republiky do vhodného zařízení nebo profesionální pěstounské rodiny, nepovažují za vhodné, aby dítě měnilo prostředí, na které je zvyklé, navazovalo kontakty s dalšími osobami z rodiny paní J. Dále uvedl, že zařízení FOD Klokánek opakovaně zveřejňuje a vyzdvihuje to, že dětem poskytuje individuální péči a citlivý osobní přístup na rozdíl od ústavních zařízení školských či zdravotnických. Nezl. P zde žije v bytě, ve kterém se střídají dvě pečující tety, na které je zvyklý. Paní J není upírán kontakt s nezl. Byť soud hodnotí pobyt dítěte v Klokánku, jako v ústavním zařízení, považuje OSPOD setrvání stávajícího stavu pro dítě za méně náročné, než kdyby došlo k několika změnám v krátké době. OSPOD mimo jiné poukázal na zveřejnění jména a fotografie dítěte ze strany pěstounky v deníku AHA ze dne , což není v zájmu dítěte a není ani zřejmý důvod uvádění jeho jména na veřejně přístupných internetových stránkách v době nepravomocně skončeného soudního řízení. OSPOD se ve svém vyjádření nezmiňuje o tom, jak byl ve věci dále metodicky 3

4 veden ze strany nadřízených orgánů MHMP a MPSV ČR, nicméně tyto informace jsou mi známy. Jak přímo nadřízený orgán MHMP, tak MPSV ČR na OSPOD apelovaly, aby již ve věci nepodával odvolání, neboť toto neshledali za stávajícího stavu v zájmu dítěte (viz komunikace s MPSV ČR, o níž byla paní J informována e- mailem dne Annou Valovou z MPSV ČR). OSPOD přesto odvolání podal. Závěrem OSPOD uvedl, že vyčkává rozhodnutí odvolacího soudu. Dle posledního doplnění ze strany stěžovatelky odvolací soud rozhodnutím ze dne zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení, a to z důvodu nedostatečného zjištění skutkového stavu a nesprávného právního posouzení. Odvolací soud k tomu dále v odůvodnění uvedl, že Okresní soud pro Prahu 4 nezohlednil řízení o repatriaci a dostatečně nezjišťoval názor otce dítěte. C - Právní hodnocení Podle ustanovení 1 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Obecný postup v případech, kdy se narodí na území ČR občan jiného členského státu Evropské unie, je upraven následovně. Podle ustanovení 37 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 1 je OSPOD povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví dítěte a zajistit uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče dítěti, ocitlo-li se takové dítě bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. Podle ustanovení 37 odst. 2 citovaného zákona je OSPOD dále povinen učinit další nezbytná opatření směřující k ochraně dítěte, a je-li to možné, uvědomit o této skutečnosti neprodleně zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem, a rovněž informovat ÚMPOD ČR. OSPOD je současně povinen projednat se zastupitelským úřadem způsob spojení dítěte s rodiči nebo jinými osobami za dítě odpovědnými. Na základě oznámení OSPOD zastupitelský úřad domovského státu dítěte buď projeví zájem, aby dítě bylo převzato do péče tohoto státu, anebo vyjádří negativní stanovisko k převzetí dítěte, popř. nereaguje. Pokud zastupitelský úřad žádá, aby bylo dítě předáno do péče jeho domovského státu, je obvykle nutné umístit dítě do ústavního zařízení v jiném státě a soud postupuje podle Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 (tzv. Brusel II.), 2 konkrétně podle jeho čl V takovém případě by 1 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o rozhodném právu ve věcech manželských a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/ Článek 8 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 upravuje umístění dítěte v jiném členském státě následovně: 1. V případě, že soud příslušný podle článků 8 až 15 zvažuje umístění dítěte do ústavní péče nebo do pěstounské rodiny, a pokud k tomuto umístění má dojít v jiném členském státě, soud nejprve konzultuje ústřední orgán nebo jiný příslušný orgán tohoto členského státu, pokud se v tomto jiném členském státě pro vnitrostátní případy umístění dětí vyžaduje zásah orgánu veřejné moci. 4

5 měl být ze strany soudu kontaktován ÚMPOD ČR, který by se obrátil na obdobný ústřední orgán v jiném členském státě a umístění dítěte by s ním konzultoval. Na základě informací a případného souhlasu domovského státu dítěte by mohl český soud rozhodnout o nařízení ústavní výchovy dítěte s tím, že bude vykonávána v jiném členském státě. Mezinárodní příslušnost českého soudu k rozhodování o těchto záležitostech vyplývá ze zmíněného Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, konkrétně z jeho čl. 8 4 a Na základě takového rozhodnutí českého soudu o nařízení ústavní výchovy pak lze předat dítě zástupcům jeho domovského státu. V případě, že by zastupitelský úřad domovského státu dítěte neprojevil zájem o převzetí dítěte, mohlo by být postupováno českými orgány obdobně, jako by se jednalo o českého občana. V rámci hodnocení postupu OSPOD v daném případě bych se ráda předně pozastavila u podání odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního soudu ve věci. OSPOD k tomu uvedl, že jakožto kolizní opatrovník dítěte využil svého zákonného oprávnění účastníka řízení, jelikož se domníval, že důkazní řízení nebylo dostatečné, některé skutečnosti nebyly dostatečně ověřené a s některými se soud vůbec nevypořádal (a to konkrétně požadavek úřadů SR na repatriaci nezl., a dále pak podnět SR z dubna 2010 na změnu zařízení pro pobyt nezl.). K odvolání doložil OSPOD podnět ÚPSVaR Trenčín ze dne a vyjádření Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (dále jen MPSVaR SR) ze dne , z nichž vyplývá, že trvají na požadavku repatriace dítěte. S poukazem na zmiňované dokumenty OSPOD uvedl, že odvolání podal rovněž na podnět slovenských orgánů. K tomu podotýkám, že OSPOD jednak není vázán požadavky slovenských orgánů, a jednak když již OSPOD sám vstoupil v jednání se slovenskými úřady, ač v obdobných případech toto ve vztahu k cizině dle běžné praxe zajišťuje ÚMPOD ČR (viz výše), domnívám se, že s nimi měl jednat v tom směru, zda trvají na repatriaci, když nezl. P našel v ČR pěstounku, k níž má již vytvořeny citové vazby, a zároveň zde má kontakt i se svou matkou. Byť by byl požadavek slovenských úřadů na repatriaci nezletilého oprávněn, je otázkou, zda je za daných okolností vhodné trvat více méně z formálních důvodů na její realizaci. Slovenské úřady uvádějí, že dítě by mělo být na Slovensku svěřeno nejprve do dětského domova, a následně bude jednáno o jeho svěření do náhradní rodinné péče, a to formou osvojení, s níž dal dle vyjádření ÚPSV a R v Trenčíně souhlas otec dítěte (pozn.: otec však původně podal návrh na popření otcovství, řízení bylo dle vyjádření ÚPSVaR v Trenčíně zastaveno, důvod neuvedli). Navrhované řešení však skýtá řadu otazníků, předně není jistota, zda nezl. P na Slovensku náhradní rodinu najde, dále zda dá souhlas s osvojením rovněž matka, a největší pochybnost je třeba vyjádřit ohledně délky zmiňovaného 2. Rozhodnutí o umístění uvedené v odstavci 1 lze v dožadujícím členském státě vydat, pouze pokud příslušný orgán dožádaného členského státu s umístěním souhlasil. 3. Postupy pro konzultaci nebo udělení souhlasu uvedené v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním právem dožádaného členského státu. 4. V případě, že soud příslušný podle článků 8 až 15 rozhodne o umístění dítěte do pěstounské rodiny, a pokud k tomuto umístění má dojít v jiném členském státě a pro vnitrostátní případy umístění dětí se v tomto členském státě nevyžaduje žádný zásah orgánu veřejné moci, uvědomí o tom příslušný soud ústřední orgán nebo jiný příslušný orgán tohoto členského státu. 4 Článek 8 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 upravuje obecnou příslušnost následovně: Soudy členského státu jsou příslušné ve věci rodičovské zodpovědnosti k dítěti, které má v době podání žaloby obvyklé bydliště na území tohoto členského státu. 5 Článek 13 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 upravuje příslušnost založenou na přítomnosti dítěte: V případě, že nelze zjistit obvyklé bydliště dítěte podle článku 12, jsou příslušné soudy členského státu, ve kterém se dítě nachází. 5

6 procesu. Na tomto místě si troufám říci, že další prodlužování řešení situace dítěte rozhodně není v jeho zájmu. Vyvstává proto otázka, zda je další jednání ohledně repatriace dítěte v jeho zájmu. Na jednu stranu uznávám argumentaci OSPOD, že paní J nejednala v případě nezl. P vždy správně, a to když navázala vztah s dítětem v rámci výkonu své profese, brala si dítě na víkendy domů bez vědomí a souhlasu OSPOD, zveřejnila osobní údaje dítěte v tisku (včetně jeho jména a fotografie). Je třeba říci, že jednání ze strany paní J i zařízení FOD Klokánku vykazuje znaky neprofesionálního jednání. Neinformování a nevyžádání souhlasu OSPOD ze strany Klokánku k povolení víkendových pobytů dítěte u paní J lze dokonce hodnotit jako v rozporu se zákonem (konkrétně s ustanovením 30 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Dále je v této souvislosti třeba říci, že ochránce rovněž nesouhlasí s jednáním, kterým dochází k nevhodnému zveřejňování osobních údajů dětí na internetu, v tisku či v jiných médiích. Přes výše uvedené se však domnívám, že by bylo nasnadě jednat se slovenskou stranou, zda i za dané situace, kdy je nezl. P na základě předběžného opatření již několik měsíců v péči paní J, a to mj. i na základě souhlasu a přání jeho matky, vytvořil si s ní vzájemnou silnou citovou vazbu, je vhodné trvat na jeho repatriaci. Je třeba v této souvislosti zohlednit zejména skutečnost, že na Slovensku by byl nezletilý nejprve svěřen opět do péče ústavního zařízení, než by případně došlo k dořešení otázky, zda půjde do náhradní rodinné péče, což může pro P znamenat prodloužení řešení věci o řadu dalších měsíců, ne-li let. V této souvislosti pokládám za nutné rovněž upozornit, že jednání o repatriaci je v daném případě příliš zdlouhavé, což není dle mého názoru v zájmu dítěte. Po provedení šetření musím konstatovat, že jednání o repatriaci bylo zahájeno s jistou prodlevou ze strany OSPOD (pozn.: matka přestala o dítě projevovat zájem v srpnu 2009, přičemž OSPOD informoval Velvyslanectví SR o dítěti až v listopadu 2009). OSPOD dále sám vstoupil v jednání se slovenskými úřady, ač toto je dle ustanovení 37 zákona o sociálně-právní ochraně dětí v kompetenci ÚMPOD, který k tomu měl být podnícen až soudem. Nadto je třeba vzít při hodnocení postupu OSPOD rovněž v úvahu, že OSPOD ochránci původně tvrdil, že ponechá na rozhodnutí soudu, jak upraví poměry dítěte, přičemž následně rozhodnutí soudu zpochybnil a napadl odvoláním, čímž opět výrazně prodloužil definitivní vyřešení věci. Jsem přesvědčena, že není v zájmu nezletilého, aby čekal na vyřešení věci v zařízení FOD. Byť se jedná o zařízení označované jako zařízení rodinného typu, je nepochybné, že není s to dítěti nahradit individuální péči v rodině. Rovněž musím OSPOD vytknout, že v této věci, ač žádal o metodické vedení ze strany nadřízených orgánů, následně jejich metodická doporučení zcela ignoroval. Ač byl nabádán ze strany dvou svých nadřízených orgánů MHMP a MPSV ČR, aby již ve věci v zájmu dítěte nepodával odvolání, přesto tak učinil a způsobil tak, že situace nezl. P není dosud dořešena, dítě je přitom svěřeno do zařízení, které má nepochybně ústavní charakter, byť se snaží co nejvíce simulovat rodinné prostředí již téměř dva roky. Dalším výrazným faktorem pro posuzování věci je i skutečnost, kterou zohledňoval právě i prvoinstanční soud, a to jednak přání matky, aby dítě bylo svěřeno do pěstounské péče paní J, a jednak, že se paní J snaží s matkou spolupracovat a podporuje kontakt matky s dítětem, což je velmi žádoucí. Rovněž z jejích sdělení vyplývá, že počítá i s možností, že pokud si matka upraví své poměry 6

7 natolik, že by byla schopna pečovat o dítě, byla by řešena otázka vrácení dítěte do péče matky. OSPOD nepovažuje za vhodné, aby dítě měnilo prostředí, na které je zvyklé. Troufám si však říci, že prostředí není tak důležité, jako osoba pečovatele, na kterou je již dítě nyní citově fixováno. Co se týče argumentu OSPOD, že není vhodné, aby navazovalo kontakty s dalšími osobami z rodiny paní J (tím mají na mysli především jejího partnera), tak tento argument rovněž neobstojí, neboť nezletilý již má podle všeho vazbu i k němu. Nabízí se rovněž otázka, zda za současné situace, kdy o dítě opět matka jeví zájem a je s ním v kontaktu, se ještě jedná o tzv. dítě bez doprovodu, u něhož by mělo být jednáno o repatriaci. Situace se totiž výrazně změnila od doby, kdy začaly úřady o repatriaci jednat (pozn.: v té době matka o dítě zájem neprojevovala). Je třeba vycházet zejména z účelu repatriace, kterým má být ve smyslu ustanovení 37 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejména zajistit spojení dítěte s rodiči, což v daném případě neplatí. P totiž má v České republice matku, která je s ním v kontaktu. Otec, který žije na Slovensku, o něj nemá zájem, a totéž platí pro širší rodinu. Po prošetření podnětu J proti postupu OSPOD ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P musím dále konstatovat, že nesouhlasím s argumentací OSPOD k otázce týkající se povolení pobytu dítěte u paní J poté, co prvoinstanční soud již rozhodl o svěření dítěte do pěstounské péče paní J. Ačkoliv OSPOD podal proti zmíněnému rozhodnutí odvolání, nabízí se otázka, proč by dítě nemohlo být do doby konečného rozhodnutí soudu v pěstounské péči namísto v Klokánku (ač se jedná o zařízení rodinného typu, kde se paní J střídá s jednou z dalších tet ). Rodinné prostředí je zcela nepochybně vhodnější, než zařízení, byť rodinného typu. OSPOD v tomto směru argumentuje též tím, že nepokládá za vhodné, aby dítě měnilo prostředí, když není jisté, zda se bude jednat o konečné řešení jeho situace. To je třeba samozřejmě brát v úvahu. Avšak nabízí se v této souvislosti paralela - srovnání s tzv. profesionální pěstounskou péči, nebo-li pěstounskou péči na přechodnou dobu. Konečné rozhodnutí je věcí rozhodnutí soudu, který jediný je oprávněn po posouzení všech shora uvedených skutečností učinit ve věci jednoznačný závěr. Jsem však přesvědčena, že OSPOD by měl zejména vycházet z toho, že matka o dítě začala projevovat zájem (byť jak uvádí OSPOD po 5 měsíců trvajícím neprojevování zájmu ) a že spolupracuje s pěstounkou. OSPOD by neměl ignorovat osobu matky a její vůli o osudu dítěte, a naopak sám by s ní měl spolupracovat. Dále dodávám, že ač do jisté míry chápu, že OSPOD může mít výrazné výhrady vůči osobě pěstounky a některým jejím postupům, je třeba především vycházet z toho, že OSPOD zastupuje a hájí zájmy dítěte. Úkolem kolizního opatrovníka je pro určité řízení před soudem poskytnout ochranu právům a právem chráněným zájmům nezletilého dítěte, které samo náležitě svá práva a oprávněné zájmy chránit nemůže. Opatrovník musí vystupovat nestranně, přičemž jediným hlediskem jeho činnosti musí být zájem dítěte. 6 To znamená, že je třeba, aby se OSPOD oprostil od případných antipatií vůči pěstounce a zaměřil se na posouzení zájmu dítěte, kde je 6 Nejvyšší kategorií a nejdůležitějším hlediskem posuzování jakékoliv otázky týkající se dítěte je nejlepší zájem dítěte. Úmluva o právech dítěte stanoví v čl. 3 zásadu, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy správními nebo zákonodárnými orgány. 7

8 hlavním faktorem právě již navázaná citová vazba mezi dítětem a pěstounkou, a rovněž realizace pěstounské péče za účasti matky. D - Závěr S odkazem na shora uvedená skutková zjištění a právní hodnocení podle ustanovení 18 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, konstatuji, že orgán sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha se při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P dopustil pochybení, neboť dle mých zjištění nejedná v zájmu dítěte (viz bod C). Tato zpráva bude po předložení vyjádření úřadu o opatřeních k nápravě přijatých v souvislosti s tímto případem podkladem pro zpracování závěrečného stanoviska veřejného ochránce práv ve věci. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 8

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 17. října 2012 Sp. zn.: 3152/2011/VOP/KPI Zpráva o výsledku šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. A. (nar. 00. 0. 0000), B. (nar. 00. 0. 0000) a C. (nar. 00. 0. 0000) E. A - Obsah

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Pokud zákon obsahuje více institutů, které umožňují řešit stávávající situaci, mají sociální pracovníci použít ten, který je předmětné situaci (včetně materiálních poměrů rodiny a rodinných vztahů) a zájmům

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podmínění propuštění dítěte z porodnice do péče rodičů vydáním souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Zpráva o šetření. ve věci podmínění propuštění dítěte z porodnice do péče rodičů vydáním souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí V Brně dne 10. prosince 2015 Sp. zn.: 4002/2015/VOP/KI Zpráva o šetření ve věci podmínění propuštění dítěte z porodnice do péče rodičů vydáním souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí Na veřejnou ochránkyni

Více

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě V Brně dne 28. dubna 2009 Sp. zn.: 2537/2008/VOP/HVZ Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě ve věci Ing. Z. H. A Dne 18. 2. 2009 jsem vydal průběžnou zprávu o šetření zahájeného na základě podnětu

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 I. Nařízení Brusel IIa (Brusel II bis) Nařízení Rady (ES)

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Sociálně-právní ochrana dětí s cizím prvkem z pohledu MPSV

Sociálně-právní ochrana dětí s cizím prvkem z pohledu MPSV Sociálně-právní ochrana dětí s cizím prvkem z pohledu MPSV 28-29. 5. 2012 Mgr. Markéta Hrodková Oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv dětí Nezletilý cizinec bez doprovodu nezletilý cizinec

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí 1. Identifikační číslo 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor *MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 5047-30/VS-2010 Praha 20. ledna 2011 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku INFORMACE

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole Informace o škole 1. Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce V souladu s dikcí 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenoval Krajský úřad dne 1. 1.

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 34/2016-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce Vladimíra Kůrky a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti J.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 29. července 2010 Sp. zn.: 2754/2010/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. A. K. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se dne 29. 4. 2010 obrátila

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ. Michaela Janočková, 2012

MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ. Michaela Janočková, 2012 MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ Michaela Janočková, 2012 Co je to mezinárodní osvojení dítěte? I v mezinárodním měřítku platí definice přijetí cizího dítěte za vlastní Dítě a budoucí osvojitel pochází z různých států

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření V Brně dne 30. září 2010 Sp. zn.: 1455/2010/VOP/ZG Průběžná zpráva o šetření ve věci Ing. J.S. A - Obsah podnětu Dne 3. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. J.S., bytem M. pod B. (dále také

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce V Brně dne 1. února 2016 Sp. zn.: 2734/2015/VOP/KI Zpráva o šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce Zabývala jsem se podnětem Ing. M. V. týkajícím se postupu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Žádost o osvědčení o narození v zahraničí v rodné matrice narození ( 36 německého matričního zákona Personenstandsgesetz)

Žádost o osvědčení o narození v zahraničí v rodné matrice narození ( 36 německého matričního zákona Personenstandsgesetz) Matka Žádost o osvědčení o narození v zahraničí v rodné matrice narození ( 36 německého matričního zákona Personenstandsgesetz) Razítko příjemce: Matriční úřad I (Standesamt I), Berlín velvyslanectví generální

Více

Náhradní rodinná péče Poradní sbor MPSV za rok V evidence dětí MPSV k vedené za účelem zprostředkování NRP

Náhradní rodinná péče Poradní sbor MPSV za rok V evidence dětí MPSV k vedené za účelem zprostředkování NRP Náhradní rodinná péče Poradní sbor MPSV za rok 2008 V evidence dětí MPSV k 31.12.2008 vedené za účelem zprostředkování NRP celkem PP O 735 532 203 100 % 73% 27% Celkový počet postoupených spisových dokumentací

Více

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu).

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu). Metodický pokyn MPSV ze dne 2.11.1995 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem (upravený podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření Pravidlo zakotvené ustanovením 94 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává, platí i pro případy, kdy dojde

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 23/2008-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Vřesovice, p.o. Organizační řád mateřské školy 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 137/ 2014 Vypracovala: Schválila: Spisový znak Skartační znak, ředitelka školy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 41Ad 3/2014-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobkyně B. R., narozené.., bytem., proti žalované

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více