PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti"

Transkript

1 IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými může společnost vyplácet společníkovi peníze. K těmto převodům peněžních prostředků může docházet zejména z těchto důvodů: - odměna za práci pro společnost - podíl na zisku - úhrada faktury společníkovi, kterou společnost od něj obdržela za různá plnění pro společnost - půjčka společníkovi (podrobnější výklad uveden v kapitole 5) 4.1 Příjmy ze závislé činnosti Společník může pro společnost pracovat na základě pracovněprávního vztahu, tzn. že má podepsanou se společností pracovní smlouvu, příp. některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). V takovém případě je společník zaměstnancem společnosti ve smyslu zákoníku práce (práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele jsou uvedeny v 38 ZP). Za práci náleží společníkovi mzda (v případě pracovního poměru) nebo odměna (v případě dohod). V obou případech se jedná o tzv. příjem ze závislé činnosti ( 6/1/a ZDP). Odměna společníkovi za práci pro společnost může být vyplácena také na základě obchodněprávního vztahu, a to například na základě společenské smlouvy. I v tomto případě se tato odměna považuje za příjmy ze závislé činnosti ( 6/1/b ZDP). Jak již bylo uvedeno, příjmy společníka podle pracovněprávního i obchodněprávního vztahu se posuzují jako příjmy ze závislé činnosti, které budou zdaněny. Z hlediska zdanění není rozdílu mezi odměnou společníka z pracovněprávního nebo obchodněprávního vztahu (s výjimkou případného uplatnění srážkové daně, kterou nelze uplatnit u příjmů dle 6/1/b ZDP). Společník má za práci pro společnost sjednanou odměnu (hrubý příjem) ve výši Kč. Práci vykonává na základě: a) pracovněprávního vztahu b) obchodněprávního vztahu PS: Společník nepodepsal u společnosti prohlášení k dani. ad a) příjem bude zdaněn srážkovou daní ve výši 15 % ad b) příjem bude zdaněn zálohou na daň z příjmů ve výši 15 % Odměna vyplácená za práci společníka pro společnost, ať už na základě pracovněprávního nebo obchodněprávního vztahu, je pro společnost daňově uznatelným nákladem. Odměna společníkovi podléhá stejně jako mzda zaměstnance odvodům pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. 33

2 Společník Jan Novák (není jednatelem společnosti) má od se společnosti UNIVERZITA, s.r.o., podepsanou pracovní smlouvu, na základě které má povinnost pro společnost vykonávat práci marketingového ředitele. Společnost má dle této pracovní smlouvy povinnost odměňovat jej měsíční částkou ve výši Kč (jedná se o hrubý příjem). PS: Pan Novák podepsal Prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a slev na dani, na základě kterého uplatňuje slevu na poplatníka ve výši Kč. 1. Hrubá mzda Kč Sražené pojistné společníkovi - zdravotní pojištění (4,5 %) Kč sociální pojištění (6,5 %) Kč Záloha na daň z příjmů Kč základ daně = Kč - výpočet daně před slevami * 0,15 = Kč - výpočet daně po slevách = Kč 4. Pojistné společnosti za společníka - zdravotní pojištění (9,0 %) Kč sociální pojištění (25,0 %) Kč Společník Jan Novák je zároveň jednatelem i společníkem společnosti UNIVERZITA, s.r.o. Se společností má od jako jednatel uzavřenou obchodněprávní smlouvu (měsíční hrubá odměna opět Kč) a jako učitel dohodu o provedení práce na výuku předmětů Marketing a Management (měsíční hrubá odměna činí Kč). Výpočet daně i pojistného by u jednatele byl stejný jako v předchozím příkladu. U dohody o provedení práce by čistý příjem činil Kč (dohody s hrubým měsíčním příjmem do Kč nepodléhají pojistnému a daň z příjmů by byla 15 % z hrubé mzdy). Pokud společník vykonává pro společnost práci zdaňovanou jako příjmy ze závislé činnosti, má v případě splnění podmínek stanovených v 151 ZP nárok také na cestovní náhrady. Cestovní náhrady poskytované společníkovi v souvislosti s výkonem závislé činnosti, se nepovažují za příjem ze závislé činnosti, ani nejsou předmětem daně, a to do výše stanovené zákoníkem práce. Výdaje na tyto pracovní cesty společníka jsou pro společnost daňově uznatelným nákladem. 4.2 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Kromě příjmů ze závislé činnosti mohou mít společníci také příjmy na základě fakturace, kdy pro společnost provádí různé výkony (služby, dodávky zboží apod.). V takovém případě tyto příjmy zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP). Pokud by společníci uplatňovali výdaje paušální částkou (výhodné zejména v případě, že budou mít nižší skutečné výdaje), jednalo by se o výhodný nástroj daňové optimalizace. 34

3 Pan Ivo Vlček je společníkem společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a kromě toho má živnostenský list na účetní poradenství. Se společností uzavřel mandátní smlouvu na vedení účetnictví a za tuto práci fakturuje za rok v součtu Kč. Faktura byla uhrazena z běžného účtu společnosti. PS: Pan Vlček vykazuje kromě příjmů od Jazykové školy,s.r.o., další zdanitelné příjmy jako podnikatel, a to ve výši Kč. Skutečné výdaje k těmto příjmům činily pouze Kč. ZDP ( 7, odst.7) umožňuje u této živnosti uplatňovat výdaje ve výši 60 % z příjmů. ad 1) z pohledu společnosti 1. Faktura přijatá za vedení účetnictví a poradenství Kč 518 / Úhrada faktury přijaté p. Vlčkovi (výpis) Kč 321 / 221 Pro společnost se jedná o daňově uznatelný náklad. ad 2) z pohledu společníka p. Vlčka Příjmy v celkové výši Kč jsou zdanitelným příjmem, který musí p. Vlček zahrnout do dílčího základu daně ( 7 ZDP). V další části však budeme počítat odvodové zatížení pouze z příjmů od Jazykové školy, s.r.o., tj Kč. Výdaje lze uplatnit ve výši Kč (60 % z příjmů) Dílčí základ daně dle 7 ZDP ( ) Kč Daň z příjmů 15 % z Kč Kč Odvody pojistného: - zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu Kč Kč - sociální pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu Kč Kč Odvodové zatížení celkem ( ) Kč Odvodové zatížení v % ( / ) 14,54 Shrnutí: V porovnání s daňovým zatížením příjmů ze závislé činnosti (tj. mzdy z pracovněprávního vztahu) se jedná o výrazně nižší odvody státu a proto z hlediska daňové optimalizace se jeví tato varianta jako výhodná a z tohoto důvodu některými subjekty také hojně využívaná. Je třeba si však uvědomit, že fakturace společníka společnosti s sebou přináší mnohá nebezpečí. Nejprve je potřeba zjistit, zda tato fakturace není v rozporu s 136 obchodního zákoníku, kde je ustanovení o zákazu konkurence jednatelů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že jednatel nesmí podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti a ani vstupovat se společností do obchodních vztahů. Cílem tohoto zákazu je to, aby jednatelé nezneužívali svého postavení a nezadávali svým vlastním firmám výhodné zakázky. PS: Společenská smlouva může ustanovení o zákazu konkurence rozšířit i na společníky. Upozornění: Výklady zákazu konkurence nejsou jednotné. Na jedné straně se lze setkat s názorem, že zákaz konkurence se vztahuje na všechny závazkové vztahy, tzn. i na případy, kdy podnikání společnosti je naprosto rozdílné než je předmět fakturace. Na straně druhé jsou i benevolentnější výklady, a to v tom smyslu, že zákaz konkurence platí jen v případě stejného nebo obdobného předmětu podnikání. V praxi správce daně v některých případech tyto fakturované částky vyhodnocuje jako porušení 136 ObchZ o zákazu konkurence a v takovém případě překlasifikuje tyto příjmy společníka jako příjmy ze závislé činnosti (na tuto činnost se zákaz konkurence totiž nevztahuje). To má potom za následek doměření záloh daně z příjmů ze závislé činnosti včetně sankcí. 35

4 Pan Ivo Vlček je také jednatelem a společníkem společnosti Z-ÚČTO, s.r.o. (jejímž předmětem činnosti je účetní poradenství). Této společnosti fakturoval za vedení účetnictví ve výši Kč (obdobně jako v předchozím příkladě Jazykové škole, s.r.o.). Pan Vlček tento příjem (snížený o výdaje, které uplatnil paušálem ve výši 60 % z příjmů) opět zahrnul ve svém daňovém přiznání do příjmů dle 7 ZDP. V tomto případě by se zjevně jednalo o porušení zákazu konkurence, neboť předmět činnosti společníka i společnosti je stejný. To znamená, že správce daně by zřejmě překlasifikoval tyto příjmy z podnikání na příjem ze závislé činnosti a společnosti by doměřil zálohy z těchto příjmů, a to včetně sankcí. Na druhou stranu by pan Vlček mohl podat dodatečné daňové přiznání k DPFO, ve kterém by snížil svůj dílčí základ daně ( 7 ZDP) o Kč, tj. o příjmy od Jazykové školy, s.r.o., snížené o paušální výdaje ( Kč Kč). Jinak by totiž byl tento příjem zdaněn dvakrát. V praxi je často velmi obtížné určit hranici, kdy se jedná o příjem ze závislé činnosti a kdy o příjem z podnikání. Obecně hrozí, že jakákoliv odměna vyplácená společníkovi za jím vykonávanou činnost pro společnost bude posouzena jako příjem ze závislé činnosti, a to bez ohledu na to, zda byla uzavřena mezi společníkem a společností například mandátní smlouva o poskytnutí služby pro společnost. Přesto se v následujícím textu pokusíme určit, které parametry musí být splněny, aby fakturovaný příjem mohl být uznán jako příjem z podnikání dle 7 ZDP. Jedná se zejména o: - dodržení pravidla, že předmět činnosti společnosti je odlišný od činnosti, kterou fakturuje společník - prokázání toho, že činnost společníka pro společnost naplňuje znaky podnikání, tj. že se jedná o soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pro prokázání je důležité například používání vlastního obchodního majetku společníka (nikoliv společnosti), pro důkazní břemeno před správcem daně je také vhodné, aby společník vykonával tuto činnost jako OSVČ i pro jiné subjekty apod. Dalším problémem spojeným s fakturací společníků je otázka tzv. obvyklých cen, protože někteří společníci se snaží optimalizovat svou daňovou povinnost tak, že například fakturují mezi fyzickou osobou a společností ceny v takové výši, aby v součtu za obě spřízněné firmy odvedly na daních co nejméně. Pan Kroupa má živnostenský list na reklamní činnost a marketing. Kromě toho je společníkem společnosti VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o., které se zabývá pořádáním počítačových kurzů a školení. Pan Kroupa za provedení reklamy a zabezpečení marketingových služeb vyfakturoval společnosti v roce 2011 částku Kč, která byla v daném zdaňovacím období také uhrazena. Výdaje uplatňuje pan Kroupa paušálem, tj. ve výši 60 % z příjmů. Firmy vykazovaly před výše uvedenou fakturací) základ daně takto: p. Kroupa Kč (příjmy Kč, výdaje Kč) Vzdělávací středisko Kč Vypočítejte odvodové zatížení obou firem před fakturací a po fakturaci. 36

5 1. Odvodové zatížení (daň + pojistné) pana Kroupy a) ze základu daně Kč Daň (15 %) Zdravotní pojištění (13,5 % z vyměřovacího základu Kč, minimální pojistné činí ,-) Sociální pojištění (29,2 % z vyměřovacího základu Kč, minimální pojistné činí ,-) Celkem ( ) b) ze základu daně Kč (tj ) Daň (15 %) Zdravotní pojištění (13,5 % z vyměřovacího základu Kč) Sociální pojištění (29,2 % z vyměřovacího základu Kč) Celkem ( ) 2. Daňové zatížení společnosti Vzdělávací středisko, s.r.o. a) ze základu daně Kč Daň z příjmů právnických osob 19 % z Kč b) ze základu daně Kč ( ) Daň z příjmů právnických osob 19 % ze Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odvodové (daňové) zatížení za obě firmy celkem: - před fakturací = Kč - po fakturaci = Kč Shrnutí: Rozdíl činí Kč, a to ještě nebylo bráno v úvahu, že po fakturaci si může pan Kroupa částku Kč bez omezení vybrat z účtu fyzické osoby pro soukromé účely. Pokud by se fakturace neuskutečnila a pan Kroupa by chtěl peníze převést ze společnosti pro sebe, potom by v případě podílů na zisku musela být odvedena ještě srážková daň ve výši 15 %. 4.3 Příjmy z podílů na zisku Dalším příjmem společníka mohou být podíly na zisku. Podmínky, za kterých je možné společníkům podíl na zisku přiznat, jsou uvedeny v kapitole Podíly na zisku podle 36/2/b ZDP se zdaňují srážkovou daní ve výši 15 % (pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny). Zdanění těchto příjmů je výhradně povinností společnosti. Společníci tedy obdrží čistý příjem, který již samozřejmě dále nedaní. U společníků fyzických osob se podíly na zisku zahrnují mezi příjmy z kapitálového majetku ( 8/1/a). U společníků právnických osob se přijaté podíly zahrnují do výnosů, ale také se nezdaňují, tj. v rámci daňového přiznání se vylučují ze základu daně. Poznámka: Celkové daňové zatížení společnosti s ručením omezeným a následně vyplácených podílů na zisku činí cca 31,5 % (vypočítá se jako rozdíl mezi vykázaným účetním ziskem a čistým podílem společníka). V rámci daňové reformy se připravuje zrušení srážkové daně z podílů na zisku. Ale toto vyloučení dvojího zdanění by se týkalo až zisku vytvořeného nejdříve za období roku

6 Termíny pro srážku a odvod daně z příjmů z podílů na zisku Plátce daně je povinen srazit daň při výplatě podílů na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Poznámka: Obchodní zákoník nestanoví žádný termín pro konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku. Ale je zřejmé, že nemůže být o výplatě podílů rozhodnuto dříve než valná hromada schválí účetní závěrku. Na druhé straně o rozdělení zisku nemusí rozhodnout valná hromada schvalující účetní závěrku, ale některá další z valných hromad. Sraženou daň je společnost povinna odvést příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měla povinnost provést srážku. Společnost s r.o. vykázala za rok 2010 zisk ve výši Kč (zjednodušeně předpokládáme, že zisk je zároveň základem daně). Sazba daně z příjmů právnických osob za rok 2010 činí 19 %, tj. daň z příjmů PO je Kč. Použitelný zisk společnosti je tedy Kč. Valná hromada společnosti, která se konala v červnu 2011, rozhodla, že celý použitelný zisk bude rozdělen na výplaty podílů na zisku. Jejich výplata bude provedena postupně: a) k 10. červenci 2011 částku Kč b) k 10. září 2011 zbývajících Kč Účtování 1. Přiznání podílu na zisku Kč V případě, že by podíly na zisku byly vypláceny z nerozděleného zisku minulých let, potom by účtování bylo MD 428 / Dal Sražená daň Kč Z účtu vyplaceny podíly na zisku společníkům Kč Odvod sražené daně FÚ (výpis) Kč Datum sražení daně Pro provedení srážky daně musí společnost sledovat dva termíny, a to jednak den výplaty podílů na zisku a jednak konec třetího měsíce po měsíci valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku. A daň musí být sražena ke dřívějšímu z těchto dní. Den výplaty podílů na zisku v obou případech proběhl dříve než byla výplata podílů na zisku, daň musí být srážena postupně při jejich výplatě, tzn. k bude sraženo Kč a k bude sraženo Kč. Datum odvodu sražené daně Odvod sražené daně z podílů na zisku musí být proveden do konce srpna, resp. do konce října

7 4.4 Daňová optimalizace výše mzdy společníka v porovnání s podíly na zisku Pro společníka je důležité zjistit, jaká je pro něj nejvýhodnější výše odměny, aby daňové zatížení bylo co nejnižší. Pokud společnost vykazuje dobré ekonomické výsledky a společníci mají zájem získat peněžní prostředky ze společnosti, potom je důležité propočítat zdanění odměny za práci pro společnost a porovnat toto daňové zatížení se zdaněním podílů na zisku. Společník měl v roce 2011 hrubou měsíční mzdu ve výši Kč. Vypočítejte: a) jaký bude čistý příjem společníka, jestliže uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (1 970 Kč) b) jaké budou náklady společnosti (po odečtení 19 % daně z příjmů právnických osob) ad a) čistý příjem společníka Hrubá mzda Pojistné zaměstnance (4,5 % + 6,5 %) Daň ze mzdy (po slevě) Čistý měsíční příjem Čistý příjem společníka za rok ad b) náklady společnosti Hrubá mzda Pojistné zaměstnavatele (9 % + 25 %) Měsíční mzdové náklady včetně pojistného Náklady společnosti za rok Daň z příjmů společnosti (DPPO) nižší o 19 % ze Kč Náklady společnosti po odečtení DPPO Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Společník si nebude vyplácet mzdu, ale celou částku zisku (po odečtení DPPO) ve výši Kč si vyplatí jako podíly na zisku. Zisk Kč Srážková daň 15 % Kč Čistý podíl na zisku Kč Shrnutí: Rozdíl ve výše uvedeném příkladu činí Kč. Je ovšem třeba brát v úvahu, že z podílů na zisku není společník pojištěn ani důchodově, ani nemocensky. Proto rozhodnutí o tom, zda společníkovi bude zvýšena mzda nebo zisk bude vyplacen ve formě podílů na zisku je třeba posuzovat v širších souvislostech. 39

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ O B S A H: 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 2/ SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 3/ DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více