Klinická psychologie II. ást / semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinická psychologie II. ást / semestr"

Transkript

1 Klinická psychologie II. ást / semestr z p edná²ek L. Va²iny 1. p edná²ka 1 Okruhy 1. psychologie v léka ství viz Klinická I. (adherence, koluze, reaktance, kompliance,... ), komunika ní pasti v medicín (Honzák), reakce pacienta (adekvátní, inadekvátní, bagatelizující, vyt s ující, gnozofóbní, hypochodrická senzohypochondrická, kdy veget. p íznak je váºný, a ideohypochondrická obava ze zhoubné nemoci), agravace (= vymý²lení si p íznak ), hospitalizmus (umíst ní d tí, senior... do nemocni ního za ízení a z toho plynoucí deprivace), iatropatogenie 2. úzkostné poruchy (panická úzkostná porucha, smí²ená úzkostn depresivní porucha, agorafobie 2, sociofobie, obsedantn -kompulzivní porucha, akutní reakce na strach, posttraumatická stresová porucha, hypochondrická porucha, somatiza ní porucha 3, somatoformní vegetativní porucha 4 ) 3. poruchy p íjmu potravy 4. chronický únavový syndrom 5 (znát p í iny), syndrom vyho ení a workoholismus 5. psychoonkologie 6 6. psychosomatika (psychologie zdraví, psychologie nemoci; systémy: kardiovaskulární, respira ní,... ) 1 Toto d lení na p edná²ky je jen orienta ní ve skute nosti byla látka p edná²ená v trochu jiném po adí apod. 2 v ²ir²ím pojetí v souvislosti s úzkostnými poruchami 3 somatické p íznaky alespo 2 roky, ºádná somatická p í ina 4 p íznaky dvojího druhu stíºnosti na vegetativní poruchy a stíºnosti na nespecické symptomy 5 nep ipou²tí si, ºe jím trpí 6 Pokud p íjde kolegyn odp edná²et. :) 1

2 2. p edná²ka Psychologie v léka ství I 7 ad hospitalizmus) projevuje se maladaptace, maladjustace, citové strádání pomáhá dobrý vztah s léka em, p íprava p ed hospitalizací u p ed²koláku: 1. fáze protestu 2. fáze beznad je 3. fáze negace agresivita v i o²et ujícímu personálu problém pokud má dít mén neº 3 roky vznikne citové odpoutání se od matky, návrat je potom obtíºný, je moºný i regres adaptace na lé bu) 1. depresivní fáze a) úzkostn depresivní b) sklí ené, uzav ené, mohou proºívat vinu 2. agresivní fáze (i pasivn agr.) 3. latentní fáze (ú elová) zisk: Lep²í neº chodit do ²koly. nocebo efekt) to, co zhor²uje lé bu,... (vs. placebo efekt) iatropatogenie zhor²ení zdrav. stavu pacienta vlivem zdrav. personálu (²patný p ístup, ²patná medikace,... ) farmaceutogenie vlivem lékárníka antropopatogenie vlivem lov ka (nap. r zní lidé v r zných fázích nemoci si povídají negativum) iatroeuthymogenie lé ebný postup, který p iná²í pacientovi satisfakci sorrorigenie po²kození sestrou egrotogenie hrubé po²kození druhým pacientem, hluboké, destruktivní, manipulativní pseudoiatrogenie p í inou zhor²ujícího se zdrav. stavu jsou anticipa ní úzkosti ned v ra v i o²et ujícímu personálu edukativní iatropatogenie výuka medik p ed pacienty (sex. stud,... ) 7 P edev²ím opakování látky z p edm tu Klinická I 2

3 u psychologa: n co p íli² dramatizujeme pacienta traumatizujeme; znevaºování jiných terapeut ; pokud si pacient p e te zprávu (zejm. bez léka ského vysv tlení i psychologické p ípravy) osobnost léka e (a její vliv p i iatrogenii): agresivní, histriónský typ: emo ní, zdánliv fajn, jenºe se zklame a pac. to pozná; p íli² improvizuje, neukázn ný, sex. podt. depresivní typ: p enese se na pacienta; ut ²uje, nelé í, soucitem znesnad ují lé bu (léka musí strukturovat!) schizoidní typ: p sobí jako velká autorita, odborník na slovo vzatý; negativa emo ní chlad, distance; klady cit pro detail, rozumový, dob e stanoví diagnozu X ale chybí emo ní/lidská stránka psychologie náv²t v:... (ne vºdy jsou náv²t vy p íjemné... ) typy vztah léka pacient: adherence (kompliance) p ipravenost a ochota klienta spolupracovat s terapeutem, následovat jeho rad 8 kongruence soulad mezi proºíváním a vnímáním a jeho vyjad ováním, schopnost pln a autenticky vyjd ovat sama sebe, své proºitky a zku²enosti 9 (kongruentní terapeut znamená k sob i k pacientovi up ímný?) adheze p eklad: p ilnutí 10 koluze terapeut i klient kompenzují potíºe toho druhého (terapeut = pe ovatel, klient = dít ); podstatou komplementární nezvládnuté vnit ní konikty reaktance jde o neurotické p ebírání zodpov dnosti za sebe, pot eba kontrolovat d ní (vyhýbá se terapii, odmítá léky,... ); je opakem bezmocnosti reaktance se m ºe i vyuºít pokud se jí bojuje proti bezmocnosti, depresi... 3 T: Tolerance, Trp livost, Tvo ivost Psychologie v léka ství II paliativní medicína Kügler-Rossová: n kolik fází umírání: 1. f. ²oku 2. f. vzdoru (zloby, vzteku) 3. f. smlouvání (zde poprvé p ipustí, ºe je tak váºn nemocný) 4. f. deprese 5. f. odevzdanosti, smí ení (snadn j²í pro v ící apod., zde se vzpomíná na p íznivj²í stránky ºivota lov ka, pot ebuje dotek, kontakt) strach z bolesti zesiluje mezi 5. a 10. rokem otázka eutanázie sebevraºedné jednání vºdy jde o poruchu pudu sebezáchovy nepoda ilo se mi najít, co to znamená v souvislosti terapeut-klient:( 3

4 vývoj (fáze): 1. suicidální my²lenky (nejde je²t o konkrétní úvahy, co a jak by ud lal) 2. suicidální tendence (p estává se bránit, je ale je²t pasivní) 3. suicidální úvaha (jak a ím) 4. suicidální rozhodnutí (m ºe vyvolat p echodné zklidn ní) 5. realizace tomu je²t p edchází presuicidální syndrom: 1. zúºení zájmu, uzav enost, v zajetí, oslepenost, zúºení subjektivního prostoru 2. potla ená, proti sob zam ená agresivita 3. fantazie o smrti (o tom, jaké to je, kdyº se umírá ur itým zp sobem) sebezabití je odli²né od sebevraºdy; vyskytuje se nap. u psychóz ( lov k p ed n jakým moºná halucinovaným nebezpe ím a sko í z mostu apod.) sebeob smrt z altruistických apod. d vod (matka se ob tuje, aby zachránila dít,... ) roz²í ená sebevraºda (rodi e zabijí sebe i své d ti, aby netrp li a netrp ly) bilan ní sebevraºda p i páchání jsou klidní sebevraºedný pokus ú el je pouze demonstrativní inklinují k n mu lidé s hystrionskými rysy nebo jinou dysharmonií osobnosti pokud okolí neprojeví zájem a z stane chladné a nep átelské, pak kon í skute nou sebevraºdou m ºe se stát ale reálný pokus, tj. nepovedený (nepovede se mu p eºít), nebo hazardní (nechá tuto otázku náhod ), nebo alarmový (v t²í naléhavost, neº demonstrativní, proto asto kon í sebevraºdou) rizikové faktory: ze strany rodiny: hereditální záºeº (i v ²ir²í rodin ) pokud se v rodin vyskytl pokus ztráty (rodi, partnera), resp. jejich kumulace v p ípad d tí tzv. boken-home dít nemá v rodin oporu v nikom záºitek, ºe není pro nikoho pot ebné ze strany lov ka pokou²ejícího se o sebevraºdu: rysy impulzivity a nezdrºenlivosti emo ní nestabilita disociativní osobnost, lidé s hystrionskou povahou... nízká frustra ní tolerance v i zát ºi, bezmoc... u senior samota, izolovanost, pocit prázdnoty, v p ípad senior rizikovým faktorem je i du²evní onemocn ní u lidí nad 70 let se ve stresu sníºí hladina serotoninu, coº vyvolá deprese se sebevra- ºednými tendencemi protektivní faktory: dobrý vztah sociální opora zachování kriti nosti, sebekriti nosti 4

5 exibilní my²lení pravidelný as pro záliby a rekreaci sv domitost p im ený zdravotní stav a ²ance pro pracovní výkon (a z toho plynoucí pocit uºite nosti) 5

6 3. p edná²ka Deprese 11 deprese vs. depresivní rozlada vs. dystymie dystymie = chronická depresivní nálada, trvalé nebo opakující se depresivní nálady; aº 4 procenta v populaci; uvaºuje se o ní, kdyº trvají p íznaky asi 2 roky na ºivot to není, na smrt taky ne spou²t e: d tství, vrozené, traumata,... o ada lidí s dystymií uvádí, ºe v d tství nebyly napl ovány jejich základní pot eby, nebo naopak jejich výchova byla hyperprotektivní (nem li p íleºitost k vytvo ení identity... ) p edpoklady pro dystymii vytví í i tlak society a jejích norem (na to, kdo je úsp ²ný, co je oce ováno... ) ten vyvolává poruchu sebepojetí, t lesného schématu... (societa jako velký ta ka superego oce uje,... ) dysforie = mrzutá depresivní nálada, asto provázená nepokojem a depresivním proºíváním; citov nep íjemné vylad ní orgranizmu; opak euforie 12 introjekt 13 introjekce = p ijímání a p ejímání cizích názor a motiv za vlastní (protiklad projekce); nap. spontaneita societa l. nutí, aby byl spontánní, pokud mu to není vlastní, zp sobí tento introjekt (a chování dle n ho) traumatizaci deprese: v t²inou po 6 m sících sama skon í, odezní (psycholog b hem té doby pouze pomáhá, aby l. moc netrp l) má asto za následek jakýsi bradipsychismus, zautomatizované zpracovávání informací bez p emý²lení o nich, stereotypy apod.; kv li této pamalosti dostávají jejich negativní my²lenky a hodnocení ²anci oplétat osobnost depresivního lov ka a tím se více do ní zabudovávat typickým rysem je, ºe depresant úsp ch hodnotí situa n, p echodn ; neúsp ch p isuzuje sob, svým trvalým charakteristikám okolí jej po ase za ne povaºovat za líného (je to asto opravdu hodn dlouho na to, aby mu v ili, ºe se stále je²t n ím trápí) aº 15 procent z nich spáchá sebevraºdu navenek se jeví jakoby lhostejní, laická podpora nebu smutný paradoxn zesílí depresi pohyb pro lov ka v depresi je d leºitý pohyb deprese jakoby se bála pohybu, akceschopnosti; proto se Va²ina p i terapii s depresantama neustále pohybuje od okna k oknu..., náboj pak p echází i na klienty asto hledají, kdo to zp sobil, ºe se cítí jak se cítí mohou být zpo átku agresivní v i okolí, poté bu to agresivitu obrátí proti sob (jakoºto pocit viny), nebo sklouzne do beznad je; pocit viny m ºe být p edstupn m sebevraºdy úzkost (inspiruje iniciuje vznik strachu) lov ka vy erpává, coº op t vyvolává depresi úzkost a deprese spolu souvisejí, podmi ují se mají problémy vyjád it jiné emoce, neº jen zadrºovaný hn v nap. pocit blízkosti nízké sebehodnocení, vºdy je p ítomný pocit mén cennosti (kdyº se budu han t, vezmu vítr z plachet tomu, kdo by m mohl han t apod.) 11 Máme znát její klinický obraz! 12 Jde pravd podobn o depresivní rozladu, o které mluví Va²ina. 13 Popsané je Va²inovské pojetí, nap. psychoanalytické pojetí je zcela odli²né... 6

7 chybí jim sociální opora, protoºe nedokáºou dát najevo blízkost, své pot eby apod. vzniká tak bariéra v i blízkým lidem, proto by m l terapeut pracovat také s rodinným zázemím; n kdy si lidi drºí od t la i aktivn kv li svým d ív j²ím ²patným zku²enostem (selhání apod.) depresi prohlubuje kritika, odmítání, ignorování, hypoaktivita, vnit ní izolace,... m ºe být p ítomna obrana Pop ení (pop ít depresi a to, ºe cítí agresi nebo hn v... ) potla ení/pop ení je v²ak jen rychlej²í cesta k somatizaci, ºalude ním v ed m atp. Úzkostné poruchy 14 úzkostných poruch je velké mnoºství narozdíl od deprese úzkostné poruchy p ipustí, aby se projevovaly dal²í emocionální kvality a proºitky Panické úzkostné poruchy mají epizodický charakter (kdyº nastartuje, má tendenci se opakovat jakoby si organismus pamatoval, ºe kdyº se dostane do ur ité situace, následuje úzkost... ) náhlé, bez zjevné p í iny záchvaty nejsou vázány na konkrétní situaci proto se nedají p edvídat (z toho plyne úzkost, ºe nemá lov k n co pod kontrolou nekontrolované záchvaty) etiologie: m ºe se vyvinout vlivem separa ní úzkosti (a prost ednictvím zvý²ení reaktivity bronch ), strachu z opu²t ní... tedy pokud ve výchov byla úzkost ast j²í plus zvý²ená senzitivita bronch (a skrze to du²nost) hodn velký vliv na vznik má v²e, co se týká dechu r zné respira ní potíºe, (uº zmín ná) zvý²ená reaktivita bronch... asto jde o lidi, kte í mají problém s asertivitou (ale Va²ina takové zku²enosti nemá) tém na úrovni rysu osobnosti p íznaky a projevy: lé ba: popisuje (podstupuje?) adu somatických vy²et ení asto záºitek nedostatku kyslíku, na omdlení, závrat, t esy, sev ení hrdla (k e ), pálení zátylku (???), du²nost, derealizace, ztuhlost v kon etinách, návaly horka, zimnice... úzkost inspiruje my²lenky: co kdyº um u, ze²ílím, omdlím, ztratím sebekontrolu... mohou inspirovat strach aº patologický; tj. s agorafobií nebo bez po odezn ní záchvatu p edjímá, anticipuje nástup paniky jistí se, obávají se: nap. pojedou na dovolenou, tam nebude léka co kdyº p ijde záchvat... ; chodí jako na jehli kách v neustálé obav ze záchvatu setkáváme se jako psychologové aº s lidmi s rozvinutou pan.ú.por. asto aº poté, co pro²el spoustou somatických vý²et ení 14 Nau it se, jak se projevují somaticky i psychicky (obecn ): nap. neuropsychické, vegetativní potíºe, bolesti hlavy, t es, asto du²nost, tendence k hyperventilaci, úlekové reakce (zblednutí a tachykardie nebo naopak zrudnutí), sucho v ústech, asté mo ení, problémy s koncentrací pozornosti, strach ze stráty kontroly, nádech depersonalizace, derealizace, zvý²ená dráºdivost,... 7

8 lze lé it antidepresivy III. generace; ob as se doporu ují anxiolytika sniºují rychle úzkost oddalují dal²í záchvat ale nelé í samoz ejm psychoterapie n kdy je to lé ba (psyter i farmakoter.) na celý ºivot, n kdy jde i o ist psychoterapií zvládnutelnou pan.úzkost.por. nácvik relaxace aby si dokázali, ºe se mají pod kontrolou aby ú inn dokázali zastavit intenzitu úzkosti cílem je rozpustit anticipa ní úzkost obecná doporu ení: úzkostný lov k pot ebuje p itakání, ºe jde o opravdové utrpení (i kdyº somati tí léka i nic nena²li) konkrétní momenty, kdy obvykle nastupuje záchvat úzkosti, by si m l (alespo v duchu) osahat, p ipravit se, najít si v obávané situaci (na dovolené) místa, kde bude v bezpe í... pot ebují sníºení citlivosti v i ur itým situacím a moment m, kdy zaºili pan. úz. por. v dopravních prost edcích, apod. lov k musí zaºít ten fakt, ºe nezem e i tam, kde myslel ºe zem e ºe existuje maximum úzkosti a pak se to obrátí a úzkost odezní o pot ebují, ºe n kdo uº to m l, ºe je to zkoumáno, ºe je to vylé itelné, ºe to není smrtelné Panická úzkostná porucha s agorafobíí tyto poruchy agorafobie mohou existovat i zvlá² (mimo panické úzkostné poruchy) úzkost z ulice, parkovi²t, tunelu, toalety, sprchového koutu, mostu, z fronty (fakt stát s lidmi) apod. m ºe vyprovokovat panickou úzk. poruchu moc nepomáhá ani partner cítí se s ním bezpe n do momentu, neº vstoupí do oné situace lehká agorafobie nep íjemné pocity v agorafobických situacích (zam stnání, pobyt na chat ), ale je schopen je p ekonávat... st edn t ºká agorafobie uº se za ne vyhýbat (nap. jezdícím schod m, ²alinám, výtah m), pokud s nimi je osoba blízká, není to aº taková komplikace; vºdy musí být blízko domova t ºká agorafobie nejsou schopni bez doprovodu v bec vyjít z domova aº v 50 procentech (u isté agorafobie) n kdo z p íbuzenstva m l tuto potíº agorafobie se z velkého procenta vyskytuje u ºen u agorafobie pokud úvahy, ºe by nem l být na sv t, musíme být na pozoru 8

9 4. p edná²ka Sociální fobie p íznaky a projevy: úzkost dominují strachy, ºe ho pozorujeme... chrání si tu ²pinavou zadní stranu chodí kolem zdi a chrání si záda, resp. se staví do rohu místnosti (viz etiologie pocit studu v d tství) má problém jít do menzy, telefonovat,... vegetativní p íznaky, gastrointestinální p íznaky... puzení k mo ení a defekaci bu²ení srdce, sucho v ústech má pocit, ºe je defektní odtud tendence se maskovat (i oble ením), tendence se choulit etiologie: v d tství vziká pocit studu u toho, co je p irozené, biologické, ale dává tomu pejorativní náhled riziko, pokud rodi e perfekcionisti... d leºitá diferenciální diagnostika nap. odli²it od trémy... asto v po átcích svád no na trému, v jádru trémy je ale nejistota... soc. fobie m ºe být v klinickém obrazu vyhýbavé (úzkostné) poruchy osobnosti ale soc. fobie je více vázána situa n (na soc. sit.); m ºe být i u schizoidní poruchy také se vztahují ze vztah ale u schizoidní chybí touha po kontaktu, po societ ; u závislé poruchy je také strach z odmítnutí (od té osoby, na kterou je navázán)... lé ba: nikdy není ke ²kod skupinová psychoterapie kognitivn behaviorální terapie p ehled: Neenan, Driden (Portál) ZNÁT KE ZKOU CE! (+ um t povypráv t, jak p ekonávám trému) Posttraumatická stresová porucha p ijdou k léka i i k terapeutovi pom rn pozd potíºe jsou uº hodn zako en ny uvaºuje se o ní, pokud symptomy trvají déle neº 6 m síc etiologie: t i zdroje: 1. selhání/chyby 2. katastrofy 3. lov k vystupující v i mn v extrémních pozicích primární traumatizace se d je, kdyº je l. sám n ím ohroºen sekundární traum. se d je, pokud je sv dkem a nikoliv ob tí (nebo je v kontaktu s n kým, kdo n co utrpí) terciální traum. se d je, pokud je v kontaktu s n kým, kdo trpí posttraum. stres. por. asto po události následuje hospitalizace dal²í traumatizace, výslech,... 9

10 lé ba: musí získat záºitek, ºe je to lé itelné p íznaky a projevy: p íznaky se d lí: 1. dominující jsou d sivé sny 2. dominující je ztráta pozitivních emocí 3. dominující je vyhýbání se innostem a událostem, které p ipomínají traumatickou událost 4. dominující je zvý²ená psychická i fyzická reaktabilita na ur ité podn ty budoucnost nemá smysl, pocit odcizení, ashbacky, neustálá pohotovost, ostraºitost, m ºe vést k závislosti na alkoholu nebo drogách t lesné p íznaky zdánliv z ni eho nic (ale jako reakce na p ipomínku traum. události) u d tí do 4 let pomo ování... u ²kolních d tí problémy ve ²kole, fantazírování (coº podpo í prohloubení a somatizaci), mohou se vyrovnávat kresbou pubescenti a adolescenti víc pocitu ohroºení, suicidální tendence,... dostudovat... Obsese a kompulze projevy: ²títí se ²píny, kontaminace, nákazy více, neº je b ºné umývají se n kolikrát za sebou - tendence po ítat p edm ty, krokovat si,... p i odchodu z domu tendence vracet se a kontrolovat n které my²lenky se opakovan vracejí a snaºíme se jich zbavit, p itom cítíme nervozitu... tendence na p edná²ce vysko it a n co vyk iknout... ada t lesných p íznak vyhýbavé chování nemá záºitek co by se stalo, kdyby tam z stal potvrzuje si bludný kruh... jakmile se objevuje obsedantní my²lenka, napojí se kompulze, co s tím d lat... zvý²ená senzitivita na spou²t e doplnit! 10

11 5. p edná²ka Poruchy p íjmu potravy (referát) typické znaky: nebyla nalezena typická rodina takto postiºených asto u ment. anorexie v rodin chyb l jeden len matka nebo otec (a z toho pak nap. dominující vliv matky... )... matka nap. není spokojena se svou ºenskou rolí asto perfekcionistické rodiny, s obtíºemi p i vyjad ovaní emocí, coº její dcera vnímá... p í iny: terapie: d lení: biolog. faktory: predispozi ní je ºenské pohlaví (inklinují k ideálu ²tíhlosti,... ) jiné biolog. faktory mají aº sekundární vliv t eba brát do úvahy sebev domí, orientaci na výkon, ºivotní události, subjektivní pohled... individuální, osv d ily se také skupinová, reºimové lé by, KBT, arte a muziko mentální anorexie 2. mentální bulimie 3. nespecické poruchy p íjmu potravy Mentální anorexie 15 projevy: d tský negativismus, tvrdohlavost (jako pasivní agrese), ctiºádostivost, zvý²ená p ecitliv lost na emociogenní podn ty ve zvtahu k anorektikovi a k jeho potravovému chování (vybízení k jídlu, hovo ení o jídle,... ) výsledkem konikty obvykle nesná²í, pokud se na n j n kdo p i jídle dívá u dívek amenorea vynechání menzesu 3x za sebou (pokud neberou antikoncepci) celkov 3 znaky: 1. aktivní sniºování hmotnosti 2. strach z nadváhy a nerespektování sebeobrazu 3. amenorea typy m. anorexie: restriktivní typ nevyskytují se záchvaty p ejídání a vypuzování, cílen hubne (je na sebe p ísná), nemá pot ebu se p ejídat purgativní typ vyskytují se záchvaty p ejídání a vypuzování; sm ují k sebevraºedným pokus m, sebepo²kozování,... anorexie je neodbytnou ovládavou my²lenkou p í ina anorexie: 15 LIT: Petr Smolík 11

12 není p esn ur ená; asto v²ak v rodin chyb l jeden len (a z toho pak vyplynul nap íklad dominující vliv matky,... ) existuje také atypická mentální anorexie (... ) lé ba: musíme hodn zvaºovat, jestli takového lov ka p ijmeme do terapie a jestli uneseme takovou zát º; obvykle osobnsot t chto lidí má hystrionský nádech a trpí obsedantn -kompulzivními potíºemi Mentální bulimie projevy: typy: opakované zvracení pocity viny a studu, ºe n co nezvládli... purgativní nepurgativní atypická mentální bulimie (pokud není spln no jedno nebo více diagnostických kritérií) Nespecické poruchy p íjmu potravy: Symptom no ního p ejídání se u lidí hodn vytíºených... Kdyº v ledni ce n co je, cpou se, kdyº tam nic není, nemusí; vyskytuje Záchvatovité p ejídání Komplikace vzniknout teprve aº skrze obezitu, která je d sledkem. 12

13 Syndrom vyho ení vs. chronický únavový syndrom vs.workoholismus Syndrom vyho ení vzik s. v.: po po áte ním pracovním nad²ení p ichází zklamání p edstupe syndromu vyho ení krom toho musí být p ítomné je²t dal²í okolnosti: v d ství neuspokojená pot eba lásky, bezpe í, pé e,... kdyº dít pot ebuje ta ku a mamku, oni mají vºdy n jaký d vod aby ekli te ne, aº za chvíli, nap. u velmi vytíºených rodin (doktorských); p itom hodnota pé e v t chto rodinách je velmi vysoko cen na (je vysoko na ºeb í ku hodnot) pé e tam znamená lásku, p itom vºdy je pouze zaslouºená jsou to obvykle lidé, kte í neumí íci ne a také neumí odli²it podstatné od mén podstatného (a tak se snaºí zvládnout v²e) v práci není moºné selhat p ipustí si spí²e problémy v rodin neº problémy v práci... nedostává se mu o ekávané zp tné vazby (zaºívá, ºe ostatní jsou nevd ní nesdílí s ním totiº stejný postoj k hodnot pé e a práce v bec) proto se sníºí míra jeho empatie klopýtá aº padne Chronický únavový syndrom do pop edí vystupuje dysfunkce imunitního systému závaºnost: od pouze obt ºující formy aº po mnohaleté invalidizující onemocn ní mívají velmi ²patnou zku²enost s léka i pokud jim neporozumí imunolog (a m l by), posílají je sem a tam s nálepkou simulant p í iny: podílí se na n m mnoho faktor asto jsou to lidé výkonní, s velkým smyslem pro povinnost, co nedovedou odpo ívat rádi by, ale t lo nejde zastavit v tom jsou podobní workoholik m lidé emo n do jisté míry nezralí, kte í vºdy pot ebují n koho, kdo s nimi jejich emoce spoluproºívá; nedovedou být sami se sebou, pot ebují emoce sdílené; skrze práci utíkají utíkají od sebe sama, podobn jako workoholici projevy: ve velkém procentu se klinický obraz chronického únavového syndromu p ekrývá s klinickým obrazem neurastenie klinický obraz je prom nlivý n které symptomy odezní a jiné nastoupí ada somatických potíºí: 16 febrilní = hore natý dominující je silný záºitek únavy a vy erpání subfebrilní teplota 16, tj stup ; to vyvolává pocení, nep íjemné pocity,... a vytvá í patologický kruh zdu elé mízní uzliny chronická paringitida 13

14 silný povlak na jazyku dotek smrti velmi bolestivá zimnice jde o záºitek, ºe se nemohou zah át a ten chlad aº bolí; hodn je to vyd sí oslabený imunitní systém napadají viry (zejména herpes viry z toho pásový opar... ) ada neuropsychických obtíºí: bolesti hlavy, bolesti sval, porucha spánku,... v kone ném d sledku dopad na výkonnost, na pam, na koncentraci, na kognitivní výkon celkov ale nejde o destrukci kognitivních funkcí v ur ité fázi se za nou objevovat závrat a jakoby rozost ené vid ní prostý dialog i pohovor u nich m ºe vyvolat hluboký pocit únavy terapie: je t eba jít aº k podstat, k d tství zabývat se tím, pro nejsou vytvo eny hranice, tím, ºe byl oce ován pouze za výkon, prozkoumat, co mu brání být spontánní, být tím, kým je... Workoholismus út k p ed sebou samým p í iny: mimo jiné i styl výchovy: rodi e cht li, aby d íve dosp l ( asto p i úmrtí jednoho z rodi, nebo ve funkci nejstar- ²ího, nejschopn j²ího... ) d ti workoholik (pokud je práce koní kem) zde se o problémech a emocích nemluví, astá je komunikace p es t etí osobu (nep ímá), manipulativní p íli²né nároky - musí chodit do mnoha krouºk, aby byl OK, nemá as si odpo inout, nem ºe si d lat, co chce,... nemá ²anci internalizovat si hodnoty a hranice mezi prací a zábavou, nemá strukturu (chybí prostor pro spontánnost) typické projevy: neurotický pocit, hypertrofovaný pocit zodpov dnosti (co se pracovní innosti tý e) workoholik má lehce narcistické lad ní (problém mít rád druhého lov ka, druhý je spí²e soupe em) sou ástí je perfekcionismus musí být ve v²em dokonalí, neúsp ch je nep ípustný (ve v²ech oblastech) degradace i v sexu (i zde mu jde o prestiº; nep ipustí si neschopnost, rad ji si sex zaplatí); strach ze slabosti a z chyb abs áky: jsou závislí na uznání (zejm. od autority) autoritu uznává jen pokud ona uznává jeho sebepotvrzuje si vlastní hodnotu; není submisivní subjektivní vnímání asu zdá se krat²í, jakoby se zrychlovat muºi neradi d lají více v cí sou asn X muºi-workoholici dokáºí d lat více v cí najednou, ale nedotahují, plus nikdy není v²echno tak, jak si to p edstavoval workoholismus je vy erpávající, vysilující, zpúsobí zúºení zájm,... asto vede k infarktu myokardu 14

15 problémy s organizací asu si nep ipustí ²lo by o selhání blízcí lidé nev í, ºe by m l problém obdivují ho (i v p ípad, ºe jej sou asn nenávidí); necítí v partnerovi oporu, protoºe mu nedají ²anci, lásce se brání, respektive se ovládají (v pozadí narcistická sebeláska); vinu za v²e (ve vztahu) nese partner obranný mechanismus: pop ení; zvy²uje závislost aby m l na koho svést p ípadné zhor²ení svého výkonu vztahova nost, podezíravost problém s hranicemi,... terapie: neutrvrzovat ho v jeho pravd musíme mu poskytnout to, eho se mu nedostalo v d tství snaha, aby ºil v p ítomnosti (ne v minulosti a budoucnosti) inspirovat ho, aby si pozvolna p ipustil míru zodpov dnosti sám za sebe nabídneme mu cesty, ale vylé it se musí sám musí najít hodnotu v tom, co robí pro sebe, ne jen ve výkonu samotném dlouhá a náro ná nemá na zm nu as bojí se (straní se) intimity nemá problém, chce pomoc pro partnera (proto ho vedeme k p emý²lení, co by pro e²ení partnerova problému mohl ud lat on sanoterapie: alespo sanoterapeutická úleva verbální úleva je totiº mnohem t º²í 15

16 6. p edná²ka Somatoformní poruchy (F44) je to ta ást hysterie, kdy dochází ke konverzi na soma... ; p ipomínají somatické nemoci, ale jsou bez organického podkladu r zné za len ní v DSM a MKN d lí se na n kolik kategorií: somatiza ní forma rozvoj v t²inou v asolescenci, rozvoj do 25 let ºivota, pr b h v t²inou chronický, trvá nejmén 2 roky neustále vyhledává odbornou pomoc, st ºuje si na r zné somatické potíºe, ºádný léka ho neuklidní pokud p edstírá (simulace) Münchhausen v syndrom nediferencovaná somatiza ní forma pokud trvá mén neº 2 roky hypochondrická forma trvalé t lesné potíºe, zaujetí vlastním zjevem, pozornost up ená na 1-2 orgány, systémy t lesná dysmorcká porucha p ipadá si ²karedý, ohavný, brání mu to v soc. interakci nej ast ji nespokojenost: 73% k ºe, 33% nos, 22% b icho, váha, pod 22% zuby, nohy,... cyberchodrie p íznaky ur. choroby (pandemie... ) vy te na internetu a vidí je na sobe... somatiza ní vegetativní dysfunkce d leºité jsou p íznaky vegetativní pocení, zarudnutí, t es rukou,... musí být p ítomny alespo 2 z násl. skupin: gastrointestinál. kardiovaskulár. respira. urolog. (vylu.) (hyper)bolestivá porucha:... jiné somatoformní poruchy nejsou spojeny s vegetativním systémem v t²inou jsou p í inou problémy s pokoºkou, které nevyplývají z tká ových potíºí??? parestézie, sk ípání zub, pocit p edm tu v krku... p i somatiza ních poruchách: typické je bagatelizování p ede²lých potíºí po tom, co se zájem p esune z jednoho systému na druhý somatoformní vs. somatiza ní: somatoformní nemají takové ²iroké spektrum potíºí, jsou zam ené hlavn na jeden aº dva orgány/systémy + opravdu v í, ºe mají nález, a cht jí se vylé it 16

17 x hypochodrická porucha neusilují o lé ení, ale spí²e o potvrzení své laické diagnozy (objevení subjektivních p íznak a vegetativních projev moderní nap. AIDS... ) terapie: jít po p í in, najít po átek somat. potíºí, co jim p edcházelo (stres) snaºit se sníºit stres... posilovat imunitní systém p elad ní na hladinu alfa relaxace, uvoln ní posilovat minerály a vitamíny 17

18 7. p edná²ka Gambling zasahuje p íbuzné, nutí závislého k p estupk m (kv li pen z ) motiv: lehce hrani ní tendence vzru²ení, p edstava výhry kdyº se rozvine hrá ská vá²e, za ne na n j p sobit adrenalin (vzru²ení ze samotné hry) kdyº uº tam vrazil tolik pen z, te uº vyhraje pocity viny hraje, aby vrátil p j ené peníze v terapii: sou ástí by m lo být posílení protektivních faktor aby se po terapii lépe orientoval v ºivot (podnájem, práce,... ), zakotvil... d leºité je, aby zaºíval momenty radosti, malé úsp chy... 18

19 Psychosomatika 17 je tendence rozd lit ji do disciplín (navzájem se p ekrývajících): behaviorální medicína (rozd luje se do dal²ích disciplín) psychologie zdraví elementární Cannon v zákon: Út k nebo útok námitka: lov k není nastavený jen na út k a útok, ale také na 3. sloºku kooperaci lov k se neli²í od subhum. jen psychikou, ale i soma lidské soma = kooperace (Lazarskij) 18 jak se m ní adaptivní formy na maladaptivní Breuler: d lení: 1. psychosomatózy v uº²ím smyslu 2. psychosomatické funk ní poruchy v uº²ím smyslu 3. psychosomatické funk ní poruchy v ²ir²ím smyslu 1. psychosomatózy v uº²ím smyslu kardiovaskul., respir., gastrointest., urogenit., artritidy, dermatitidy manifestují se vegetativními p íznaky velmi výraznými (coº je²t zesílí psychické potíºe) respira ní systém m ºe uº od narození vyvolávat úzkost pokud se chci prosadit a není mi to umoºn né (vznikne adrenalin) kardiovaskul., ºal. v edy, dyspepsie,... celý problém spo ívá v adaptaci a zvládání nebo nezvládání zát ºových situací neodreagované intrapsychické konikty: 1. princip konverze 2. princip regrese 3. princip volby p íznak princip konverze obranný mechanismu; sníºit nap tí, úzkost tím, ºe se transformuje toto nap tí do orgánu a tento org. t lesný p íznak symbolizuje princip regrese orgánové soustavy mají tendenci k regresi i na somatické úrovni princip volby p íznak 3 zárode né vrstvy (ekto-, mezo-, endo-derm); kdyº se z nich vyvíjí orgánové soustavy, není to plynulé, ale jsou ur itá senzitivní období; v kaºdém okamºiku se d je n co p íznivého i nep íznivého (nebezpe í, ºe p ejde do dysfunkce, n kdy lze je²t kompenzovat, takºe zbytek ºivota o handicapu nevíme, dokud se nedostaneme do zát ºe) 2. psychosomatické funk ní poruchy v uº²ím smyslu sexuální, enurézy, psychosomatické funk ní poruchy v ²ir²ím smyslu postoje, které vedou k po²kození zdraví (vy²²í úrazovost, p íli² t sné jeany,... ) 17 P epsáno od spoluºa ky za bezchybnost neru ím P episuju to, co tu... :( 19

20 Intrapsychické konikty Alexandr souvisí s touhou po sebeprosazení, sebeuplatn ní; s agresivitou, být lep²í, neº ostatní co ho mobilizuje? vnitní uspo ádanost intrapsych. konikt se manifestuje jako kardiovaskulární potíºe, vysoký tlak, zvý²ené nap tí, zvý²ený adrenalin,... kdyº nastane potíº a lov k má zabojovat, je ale oslabený a musí být symbolicky krmen gastrointestinální potíºe instinkt být milován (sexuální instinkt) respira ní potíºe; touha být chrán n, ope ováván, touha po náru i matky, infantilní závislost na matce, nenapln ná (nesexuální) a extrémní touha po lásce negativní emoce m ºou podpo it vznik diabetes, nebo artritidy, endokrinní dysfunkce/hyperfunkce (²títná ºláza) + vzniká ada dal²ích problém a to vºdy p i pokusu o adaptaci na zát º negativní emoce kdyº je dlouhodobé psychické nap tí: dysfunkce v endokrinních ºlázách, ²títné ºláze (nebezpe í vzniku nádorových onem.) vnik migrén hyperiritace sympatiku p i potla ování, nevybití hyperiritace parasympatiku jde o závislosti na matce, ochran,... regres v psyché i soma op t za ne s cumláním palce... Lipovski, Lazarus psychosociální stres zkoumali psychosomatické p í iny vzniku ischemická choroba srde ní = infarkt zp sobené zúºením koronárních v n itých tepen, arterosklerozou projevy: angina pektoris p i zvý²ené zát ºi (z ídka i v klidu) srdce zvý²en pumpuje zúºenými cévami stále nedostate né zásobování krví vede k pálení zad, bolesti ramene, bolesti od krku k elisti záchvat: 5-10 minut, podává se nitroglycerin infarkt myokardu na vnit ní stran tepny se nabalují cukry, tuky,... praskne EKG, krev. testy, trombolíza, léky na sníºení cholesterolu l. se narodí s predispozicí oslabením organismu + neg. emoce náchylnost chování typu A ctiºádostiví, sout ºiví, trpící neustálým pocitem ohroºení, zvý²ená aktivita, agresivita, nep átelství, netolerance,... chování typu B egmati tí, neaspirují, nekoniktní, nic ne e²í,... co d lat s lov kem po infarktu? nastává mechanismus pop ení má zamezit strachu ze smrti pokud nastane hospitalizace po 2-5 hodinách ví, ºe neum e, nastává úzkost stíºnosti na bolest, du²nost, t lesnou slabost musí zm nit ºivotní styl, ale nastává znova mechanismus pop ení (popírá, ºe by se mu mohlo n co stát), po 4-5 dnech znovu fáze úzkosti, depresivní rozlady v souvislosti s budoucností, u muº velký strach o sex. potenci sex prý není nebezpe ný, pokud se nejedná o sex ve stresu (p i nev e... ) 20

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA Podniková kultura Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA 2009 5 Zm na podnikové kultury - pokra ování Z hlediska metodického postupu, formulace a implementace nové i modifikované podnikové kultury, jsou možné

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více