Klinická psychologie II. ást / semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinická psychologie II. ást / semestr"

Transkript

1 Klinická psychologie II. ást / semestr z p edná²ek L. Va²iny 1. p edná²ka 1 Okruhy 1. psychologie v léka ství viz Klinická I. (adherence, koluze, reaktance, kompliance,... ), komunika ní pasti v medicín (Honzák), reakce pacienta (adekvátní, inadekvátní, bagatelizující, vyt s ující, gnozofóbní, hypochodrická senzohypochondrická, kdy veget. p íznak je váºný, a ideohypochondrická obava ze zhoubné nemoci), agravace (= vymý²lení si p íznak ), hospitalizmus (umíst ní d tí, senior... do nemocni ního za ízení a z toho plynoucí deprivace), iatropatogenie 2. úzkostné poruchy (panická úzkostná porucha, smí²ená úzkostn depresivní porucha, agorafobie 2, sociofobie, obsedantn -kompulzivní porucha, akutní reakce na strach, posttraumatická stresová porucha, hypochondrická porucha, somatiza ní porucha 3, somatoformní vegetativní porucha 4 ) 3. poruchy p íjmu potravy 4. chronický únavový syndrom 5 (znát p í iny), syndrom vyho ení a workoholismus 5. psychoonkologie 6 6. psychosomatika (psychologie zdraví, psychologie nemoci; systémy: kardiovaskulární, respira ní,... ) 1 Toto d lení na p edná²ky je jen orienta ní ve skute nosti byla látka p edná²ená v trochu jiném po adí apod. 2 v ²ir²ím pojetí v souvislosti s úzkostnými poruchami 3 somatické p íznaky alespo 2 roky, ºádná somatická p í ina 4 p íznaky dvojího druhu stíºnosti na vegetativní poruchy a stíºnosti na nespecické symptomy 5 nep ipou²tí si, ºe jím trpí 6 Pokud p íjde kolegyn odp edná²et. :) 1

2 2. p edná²ka Psychologie v léka ství I 7 ad hospitalizmus) projevuje se maladaptace, maladjustace, citové strádání pomáhá dobrý vztah s léka em, p íprava p ed hospitalizací u p ed²koláku: 1. fáze protestu 2. fáze beznad je 3. fáze negace agresivita v i o²et ujícímu personálu problém pokud má dít mén neº 3 roky vznikne citové odpoutání se od matky, návrat je potom obtíºný, je moºný i regres adaptace na lé bu) 1. depresivní fáze a) úzkostn depresivní b) sklí ené, uzav ené, mohou proºívat vinu 2. agresivní fáze (i pasivn agr.) 3. latentní fáze (ú elová) zisk: Lep²í neº chodit do ²koly. nocebo efekt) to, co zhor²uje lé bu,... (vs. placebo efekt) iatropatogenie zhor²ení zdrav. stavu pacienta vlivem zdrav. personálu (²patný p ístup, ²patná medikace,... ) farmaceutogenie vlivem lékárníka antropopatogenie vlivem lov ka (nap. r zní lidé v r zných fázích nemoci si povídají negativum) iatroeuthymogenie lé ebný postup, který p iná²í pacientovi satisfakci sorrorigenie po²kození sestrou egrotogenie hrubé po²kození druhým pacientem, hluboké, destruktivní, manipulativní pseudoiatrogenie p í inou zhor²ujícího se zdrav. stavu jsou anticipa ní úzkosti ned v ra v i o²et ujícímu personálu edukativní iatropatogenie výuka medik p ed pacienty (sex. stud,... ) 7 P edev²ím opakování látky z p edm tu Klinická I 2

3 u psychologa: n co p íli² dramatizujeme pacienta traumatizujeme; znevaºování jiných terapeut ; pokud si pacient p e te zprávu (zejm. bez léka ského vysv tlení i psychologické p ípravy) osobnost léka e (a její vliv p i iatrogenii): agresivní, histriónský typ: emo ní, zdánliv fajn, jenºe se zklame a pac. to pozná; p íli² improvizuje, neukázn ný, sex. podt. depresivní typ: p enese se na pacienta; ut ²uje, nelé í, soucitem znesnad ují lé bu (léka musí strukturovat!) schizoidní typ: p sobí jako velká autorita, odborník na slovo vzatý; negativa emo ní chlad, distance; klady cit pro detail, rozumový, dob e stanoví diagnozu X ale chybí emo ní/lidská stránka psychologie náv²t v:... (ne vºdy jsou náv²t vy p íjemné... ) typy vztah léka pacient: adherence (kompliance) p ipravenost a ochota klienta spolupracovat s terapeutem, následovat jeho rad 8 kongruence soulad mezi proºíváním a vnímáním a jeho vyjad ováním, schopnost pln a autenticky vyjd ovat sama sebe, své proºitky a zku²enosti 9 (kongruentní terapeut znamená k sob i k pacientovi up ímný?) adheze p eklad: p ilnutí 10 koluze terapeut i klient kompenzují potíºe toho druhého (terapeut = pe ovatel, klient = dít ); podstatou komplementární nezvládnuté vnit ní konikty reaktance jde o neurotické p ebírání zodpov dnosti za sebe, pot eba kontrolovat d ní (vyhýbá se terapii, odmítá léky,... ); je opakem bezmocnosti reaktance se m ºe i vyuºít pokud se jí bojuje proti bezmocnosti, depresi... 3 T: Tolerance, Trp livost, Tvo ivost Psychologie v léka ství II paliativní medicína Kügler-Rossová: n kolik fází umírání: 1. f. ²oku 2. f. vzdoru (zloby, vzteku) 3. f. smlouvání (zde poprvé p ipustí, ºe je tak váºn nemocný) 4. f. deprese 5. f. odevzdanosti, smí ení (snadn j²í pro v ící apod., zde se vzpomíná na p íznivj²í stránky ºivota lov ka, pot ebuje dotek, kontakt) strach z bolesti zesiluje mezi 5. a 10. rokem otázka eutanázie sebevraºedné jednání vºdy jde o poruchu pudu sebezáchovy nepoda ilo se mi najít, co to znamená v souvislosti terapeut-klient:( 3

4 vývoj (fáze): 1. suicidální my²lenky (nejde je²t o konkrétní úvahy, co a jak by ud lal) 2. suicidální tendence (p estává se bránit, je ale je²t pasivní) 3. suicidální úvaha (jak a ím) 4. suicidální rozhodnutí (m ºe vyvolat p echodné zklidn ní) 5. realizace tomu je²t p edchází presuicidální syndrom: 1. zúºení zájmu, uzav enost, v zajetí, oslepenost, zúºení subjektivního prostoru 2. potla ená, proti sob zam ená agresivita 3. fantazie o smrti (o tom, jaké to je, kdyº se umírá ur itým zp sobem) sebezabití je odli²né od sebevraºdy; vyskytuje se nap. u psychóz ( lov k p ed n jakým moºná halucinovaným nebezpe ím a sko í z mostu apod.) sebeob smrt z altruistických apod. d vod (matka se ob tuje, aby zachránila dít,... ) roz²í ená sebevraºda (rodi e zabijí sebe i své d ti, aby netrp li a netrp ly) bilan ní sebevraºda p i páchání jsou klidní sebevraºedný pokus ú el je pouze demonstrativní inklinují k n mu lidé s hystrionskými rysy nebo jinou dysharmonií osobnosti pokud okolí neprojeví zájem a z stane chladné a nep átelské, pak kon í skute nou sebevraºdou m ºe se stát ale reálný pokus, tj. nepovedený (nepovede se mu p eºít), nebo hazardní (nechá tuto otázku náhod ), nebo alarmový (v t²í naléhavost, neº demonstrativní, proto asto kon í sebevraºdou) rizikové faktory: ze strany rodiny: hereditální záºeº (i v ²ir²í rodin ) pokud se v rodin vyskytl pokus ztráty (rodi, partnera), resp. jejich kumulace v p ípad d tí tzv. boken-home dít nemá v rodin oporu v nikom záºitek, ºe není pro nikoho pot ebné ze strany lov ka pokou²ejícího se o sebevraºdu: rysy impulzivity a nezdrºenlivosti emo ní nestabilita disociativní osobnost, lidé s hystrionskou povahou... nízká frustra ní tolerance v i zát ºi, bezmoc... u senior samota, izolovanost, pocit prázdnoty, v p ípad senior rizikovým faktorem je i du²evní onemocn ní u lidí nad 70 let se ve stresu sníºí hladina serotoninu, coº vyvolá deprese se sebevra- ºednými tendencemi protektivní faktory: dobrý vztah sociální opora zachování kriti nosti, sebekriti nosti 4

5 exibilní my²lení pravidelný as pro záliby a rekreaci sv domitost p im ený zdravotní stav a ²ance pro pracovní výkon (a z toho plynoucí pocit uºite nosti) 5

6 3. p edná²ka Deprese 11 deprese vs. depresivní rozlada vs. dystymie dystymie = chronická depresivní nálada, trvalé nebo opakující se depresivní nálady; aº 4 procenta v populaci; uvaºuje se o ní, kdyº trvají p íznaky asi 2 roky na ºivot to není, na smrt taky ne spou²t e: d tství, vrozené, traumata,... o ada lidí s dystymií uvádí, ºe v d tství nebyly napl ovány jejich základní pot eby, nebo naopak jejich výchova byla hyperprotektivní (nem li p íleºitost k vytvo ení identity... ) p edpoklady pro dystymii vytví í i tlak society a jejích norem (na to, kdo je úsp ²ný, co je oce ováno... ) ten vyvolává poruchu sebepojetí, t lesného schématu... (societa jako velký ta ka superego oce uje,... ) dysforie = mrzutá depresivní nálada, asto provázená nepokojem a depresivním proºíváním; citov nep íjemné vylad ní orgranizmu; opak euforie 12 introjekt 13 introjekce = p ijímání a p ejímání cizích názor a motiv za vlastní (protiklad projekce); nap. spontaneita societa l. nutí, aby byl spontánní, pokud mu to není vlastní, zp sobí tento introjekt (a chování dle n ho) traumatizaci deprese: v t²inou po 6 m sících sama skon í, odezní (psycholog b hem té doby pouze pomáhá, aby l. moc netrp l) má asto za následek jakýsi bradipsychismus, zautomatizované zpracovávání informací bez p emý²lení o nich, stereotypy apod.; kv li této pamalosti dostávají jejich negativní my²lenky a hodnocení ²anci oplétat osobnost depresivního lov ka a tím se více do ní zabudovávat typickým rysem je, ºe depresant úsp ch hodnotí situa n, p echodn ; neúsp ch p isuzuje sob, svým trvalým charakteristikám okolí jej po ase za ne povaºovat za líného (je to asto opravdu hodn dlouho na to, aby mu v ili, ºe se stále je²t n ím trápí) aº 15 procent z nich spáchá sebevraºdu navenek se jeví jakoby lhostejní, laická podpora nebu smutný paradoxn zesílí depresi pohyb pro lov ka v depresi je d leºitý pohyb deprese jakoby se bála pohybu, akceschopnosti; proto se Va²ina p i terapii s depresantama neustále pohybuje od okna k oknu..., náboj pak p echází i na klienty asto hledají, kdo to zp sobil, ºe se cítí jak se cítí mohou být zpo átku agresivní v i okolí, poté bu to agresivitu obrátí proti sob (jakoºto pocit viny), nebo sklouzne do beznad je; pocit viny m ºe být p edstupn m sebevraºdy úzkost (inspiruje iniciuje vznik strachu) lov ka vy erpává, coº op t vyvolává depresi úzkost a deprese spolu souvisejí, podmi ují se mají problémy vyjád it jiné emoce, neº jen zadrºovaný hn v nap. pocit blízkosti nízké sebehodnocení, vºdy je p ítomný pocit mén cennosti (kdyº se budu han t, vezmu vítr z plachet tomu, kdo by m mohl han t apod.) 11 Máme znát její klinický obraz! 12 Jde pravd podobn o depresivní rozladu, o které mluví Va²ina. 13 Popsané je Va²inovské pojetí, nap. psychoanalytické pojetí je zcela odli²né... 6

7 chybí jim sociální opora, protoºe nedokáºou dát najevo blízkost, své pot eby apod. vzniká tak bariéra v i blízkým lidem, proto by m l terapeut pracovat také s rodinným zázemím; n kdy si lidi drºí od t la i aktivn kv li svým d ív j²ím ²patným zku²enostem (selhání apod.) depresi prohlubuje kritika, odmítání, ignorování, hypoaktivita, vnit ní izolace,... m ºe být p ítomna obrana Pop ení (pop ít depresi a to, ºe cítí agresi nebo hn v... ) potla ení/pop ení je v²ak jen rychlej²í cesta k somatizaci, ºalude ním v ed m atp. Úzkostné poruchy 14 úzkostných poruch je velké mnoºství narozdíl od deprese úzkostné poruchy p ipustí, aby se projevovaly dal²í emocionální kvality a proºitky Panické úzkostné poruchy mají epizodický charakter (kdyº nastartuje, má tendenci se opakovat jakoby si organismus pamatoval, ºe kdyº se dostane do ur ité situace, následuje úzkost... ) náhlé, bez zjevné p í iny záchvaty nejsou vázány na konkrétní situaci proto se nedají p edvídat (z toho plyne úzkost, ºe nemá lov k n co pod kontrolou nekontrolované záchvaty) etiologie: m ºe se vyvinout vlivem separa ní úzkosti (a prost ednictvím zvý²ení reaktivity bronch ), strachu z opu²t ní... tedy pokud ve výchov byla úzkost ast j²í plus zvý²ená senzitivita bronch (a skrze to du²nost) hodn velký vliv na vznik má v²e, co se týká dechu r zné respira ní potíºe, (uº zmín ná) zvý²ená reaktivita bronch... asto jde o lidi, kte í mají problém s asertivitou (ale Va²ina takové zku²enosti nemá) tém na úrovni rysu osobnosti p íznaky a projevy: lé ba: popisuje (podstupuje?) adu somatických vy²et ení asto záºitek nedostatku kyslíku, na omdlení, závrat, t esy, sev ení hrdla (k e ), pálení zátylku (???), du²nost, derealizace, ztuhlost v kon etinách, návaly horka, zimnice... úzkost inspiruje my²lenky: co kdyº um u, ze²ílím, omdlím, ztratím sebekontrolu... mohou inspirovat strach aº patologický; tj. s agorafobií nebo bez po odezn ní záchvatu p edjímá, anticipuje nástup paniky jistí se, obávají se: nap. pojedou na dovolenou, tam nebude léka co kdyº p ijde záchvat... ; chodí jako na jehli kách v neustálé obav ze záchvatu setkáváme se jako psychologové aº s lidmi s rozvinutou pan.ú.por. asto aº poté, co pro²el spoustou somatických vý²et ení 14 Nau it se, jak se projevují somaticky i psychicky (obecn ): nap. neuropsychické, vegetativní potíºe, bolesti hlavy, t es, asto du²nost, tendence k hyperventilaci, úlekové reakce (zblednutí a tachykardie nebo naopak zrudnutí), sucho v ústech, asté mo ení, problémy s koncentrací pozornosti, strach ze stráty kontroly, nádech depersonalizace, derealizace, zvý²ená dráºdivost,... 7

8 lze lé it antidepresivy III. generace; ob as se doporu ují anxiolytika sniºují rychle úzkost oddalují dal²í záchvat ale nelé í samoz ejm psychoterapie n kdy je to lé ba (psyter i farmakoter.) na celý ºivot, n kdy jde i o ist psychoterapií zvládnutelnou pan.úzkost.por. nácvik relaxace aby si dokázali, ºe se mají pod kontrolou aby ú inn dokázali zastavit intenzitu úzkosti cílem je rozpustit anticipa ní úzkost obecná doporu ení: úzkostný lov k pot ebuje p itakání, ºe jde o opravdové utrpení (i kdyº somati tí léka i nic nena²li) konkrétní momenty, kdy obvykle nastupuje záchvat úzkosti, by si m l (alespo v duchu) osahat, p ipravit se, najít si v obávané situaci (na dovolené) místa, kde bude v bezpe í... pot ebují sníºení citlivosti v i ur itým situacím a moment m, kdy zaºili pan. úz. por. v dopravních prost edcích, apod. lov k musí zaºít ten fakt, ºe nezem e i tam, kde myslel ºe zem e ºe existuje maximum úzkosti a pak se to obrátí a úzkost odezní o pot ebují, ºe n kdo uº to m l, ºe je to zkoumáno, ºe je to vylé itelné, ºe to není smrtelné Panická úzkostná porucha s agorafobíí tyto poruchy agorafobie mohou existovat i zvlá² (mimo panické úzkostné poruchy) úzkost z ulice, parkovi²t, tunelu, toalety, sprchového koutu, mostu, z fronty (fakt stát s lidmi) apod. m ºe vyprovokovat panickou úzk. poruchu moc nepomáhá ani partner cítí se s ním bezpe n do momentu, neº vstoupí do oné situace lehká agorafobie nep íjemné pocity v agorafobických situacích (zam stnání, pobyt na chat ), ale je schopen je p ekonávat... st edn t ºká agorafobie uº se za ne vyhýbat (nap. jezdícím schod m, ²alinám, výtah m), pokud s nimi je osoba blízká, není to aº taková komplikace; vºdy musí být blízko domova t ºká agorafobie nejsou schopni bez doprovodu v bec vyjít z domova aº v 50 procentech (u isté agorafobie) n kdo z p íbuzenstva m l tuto potíº agorafobie se z velkého procenta vyskytuje u ºen u agorafobie pokud úvahy, ºe by nem l být na sv t, musíme být na pozoru 8

9 4. p edná²ka Sociální fobie p íznaky a projevy: úzkost dominují strachy, ºe ho pozorujeme... chrání si tu ²pinavou zadní stranu chodí kolem zdi a chrání si záda, resp. se staví do rohu místnosti (viz etiologie pocit studu v d tství) má problém jít do menzy, telefonovat,... vegetativní p íznaky, gastrointestinální p íznaky... puzení k mo ení a defekaci bu²ení srdce, sucho v ústech má pocit, ºe je defektní odtud tendence se maskovat (i oble ením), tendence se choulit etiologie: v d tství vziká pocit studu u toho, co je p irozené, biologické, ale dává tomu pejorativní náhled riziko, pokud rodi e perfekcionisti... d leºitá diferenciální diagnostika nap. odli²it od trémy... asto v po átcích svád no na trému, v jádru trémy je ale nejistota... soc. fobie m ºe být v klinickém obrazu vyhýbavé (úzkostné) poruchy osobnosti ale soc. fobie je více vázána situa n (na soc. sit.); m ºe být i u schizoidní poruchy také se vztahují ze vztah ale u schizoidní chybí touha po kontaktu, po societ ; u závislé poruchy je také strach z odmítnutí (od té osoby, na kterou je navázán)... lé ba: nikdy není ke ²kod skupinová psychoterapie kognitivn behaviorální terapie p ehled: Neenan, Driden (Portál) ZNÁT KE ZKOU CE! (+ um t povypráv t, jak p ekonávám trému) Posttraumatická stresová porucha p ijdou k léka i i k terapeutovi pom rn pozd potíºe jsou uº hodn zako en ny uvaºuje se o ní, pokud symptomy trvají déle neº 6 m síc etiologie: t i zdroje: 1. selhání/chyby 2. katastrofy 3. lov k vystupující v i mn v extrémních pozicích primární traumatizace se d je, kdyº je l. sám n ím ohroºen sekundární traum. se d je, pokud je sv dkem a nikoliv ob tí (nebo je v kontaktu s n kým, kdo n co utrpí) terciální traum. se d je, pokud je v kontaktu s n kým, kdo trpí posttraum. stres. por. asto po události následuje hospitalizace dal²í traumatizace, výslech,... 9

10 lé ba: musí získat záºitek, ºe je to lé itelné p íznaky a projevy: p íznaky se d lí: 1. dominující jsou d sivé sny 2. dominující je ztráta pozitivních emocí 3. dominující je vyhýbání se innostem a událostem, které p ipomínají traumatickou událost 4. dominující je zvý²ená psychická i fyzická reaktabilita na ur ité podn ty budoucnost nemá smysl, pocit odcizení, ashbacky, neustálá pohotovost, ostraºitost, m ºe vést k závislosti na alkoholu nebo drogách t lesné p íznaky zdánliv z ni eho nic (ale jako reakce na p ipomínku traum. události) u d tí do 4 let pomo ování... u ²kolních d tí problémy ve ²kole, fantazírování (coº podpo í prohloubení a somatizaci), mohou se vyrovnávat kresbou pubescenti a adolescenti víc pocitu ohroºení, suicidální tendence,... dostudovat... Obsese a kompulze projevy: ²títí se ²píny, kontaminace, nákazy více, neº je b ºné umývají se n kolikrát za sebou - tendence po ítat p edm ty, krokovat si,... p i odchodu z domu tendence vracet se a kontrolovat n které my²lenky se opakovan vracejí a snaºíme se jich zbavit, p itom cítíme nervozitu... tendence na p edná²ce vysko it a n co vyk iknout... ada t lesných p íznak vyhýbavé chování nemá záºitek co by se stalo, kdyby tam z stal potvrzuje si bludný kruh... jakmile se objevuje obsedantní my²lenka, napojí se kompulze, co s tím d lat... zvý²ená senzitivita na spou²t e doplnit! 10

11 5. p edná²ka Poruchy p íjmu potravy (referát) typické znaky: nebyla nalezena typická rodina takto postiºených asto u ment. anorexie v rodin chyb l jeden len matka nebo otec (a z toho pak nap. dominující vliv matky... )... matka nap. není spokojena se svou ºenskou rolí asto perfekcionistické rodiny, s obtíºemi p i vyjad ovaní emocí, coº její dcera vnímá... p í iny: terapie: d lení: biolog. faktory: predispozi ní je ºenské pohlaví (inklinují k ideálu ²tíhlosti,... ) jiné biolog. faktory mají aº sekundární vliv t eba brát do úvahy sebev domí, orientaci na výkon, ºivotní události, subjektivní pohled... individuální, osv d ily se také skupinová, reºimové lé by, KBT, arte a muziko mentální anorexie 2. mentální bulimie 3. nespecické poruchy p íjmu potravy Mentální anorexie 15 projevy: d tský negativismus, tvrdohlavost (jako pasivní agrese), ctiºádostivost, zvý²ená p ecitliv lost na emociogenní podn ty ve zvtahu k anorektikovi a k jeho potravovému chování (vybízení k jídlu, hovo ení o jídle,... ) výsledkem konikty obvykle nesná²í, pokud se na n j n kdo p i jídle dívá u dívek amenorea vynechání menzesu 3x za sebou (pokud neberou antikoncepci) celkov 3 znaky: 1. aktivní sniºování hmotnosti 2. strach z nadváhy a nerespektování sebeobrazu 3. amenorea typy m. anorexie: restriktivní typ nevyskytují se záchvaty p ejídání a vypuzování, cílen hubne (je na sebe p ísná), nemá pot ebu se p ejídat purgativní typ vyskytují se záchvaty p ejídání a vypuzování; sm ují k sebevraºedným pokus m, sebepo²kozování,... anorexie je neodbytnou ovládavou my²lenkou p í ina anorexie: 15 LIT: Petr Smolík 11

12 není p esn ur ená; asto v²ak v rodin chyb l jeden len (a z toho pak vyplynul nap íklad dominující vliv matky,... ) existuje také atypická mentální anorexie (... ) lé ba: musíme hodn zvaºovat, jestli takového lov ka p ijmeme do terapie a jestli uneseme takovou zát º; obvykle osobnsot t chto lidí má hystrionský nádech a trpí obsedantn -kompulzivními potíºemi Mentální bulimie projevy: typy: opakované zvracení pocity viny a studu, ºe n co nezvládli... purgativní nepurgativní atypická mentální bulimie (pokud není spln no jedno nebo více diagnostických kritérií) Nespecické poruchy p íjmu potravy: Symptom no ního p ejídání se u lidí hodn vytíºených... Kdyº v ledni ce n co je, cpou se, kdyº tam nic není, nemusí; vyskytuje Záchvatovité p ejídání Komplikace vzniknout teprve aº skrze obezitu, která je d sledkem. 12

13 Syndrom vyho ení vs. chronický únavový syndrom vs.workoholismus Syndrom vyho ení vzik s. v.: po po áte ním pracovním nad²ení p ichází zklamání p edstupe syndromu vyho ení krom toho musí být p ítomné je²t dal²í okolnosti: v d ství neuspokojená pot eba lásky, bezpe í, pé e,... kdyº dít pot ebuje ta ku a mamku, oni mají vºdy n jaký d vod aby ekli te ne, aº za chvíli, nap. u velmi vytíºených rodin (doktorských); p itom hodnota pé e v t chto rodinách je velmi vysoko cen na (je vysoko na ºeb í ku hodnot) pé e tam znamená lásku, p itom vºdy je pouze zaslouºená jsou to obvykle lidé, kte í neumí íci ne a také neumí odli²it podstatné od mén podstatného (a tak se snaºí zvládnout v²e) v práci není moºné selhat p ipustí si spí²e problémy v rodin neº problémy v práci... nedostává se mu o ekávané zp tné vazby (zaºívá, ºe ostatní jsou nevd ní nesdílí s ním totiº stejný postoj k hodnot pé e a práce v bec) proto se sníºí míra jeho empatie klopýtá aº padne Chronický únavový syndrom do pop edí vystupuje dysfunkce imunitního systému závaºnost: od pouze obt ºující formy aº po mnohaleté invalidizující onemocn ní mívají velmi ²patnou zku²enost s léka i pokud jim neporozumí imunolog (a m l by), posílají je sem a tam s nálepkou simulant p í iny: podílí se na n m mnoho faktor asto jsou to lidé výkonní, s velkým smyslem pro povinnost, co nedovedou odpo ívat rádi by, ale t lo nejde zastavit v tom jsou podobní workoholik m lidé emo n do jisté míry nezralí, kte í vºdy pot ebují n koho, kdo s nimi jejich emoce spoluproºívá; nedovedou být sami se sebou, pot ebují emoce sdílené; skrze práci utíkají utíkají od sebe sama, podobn jako workoholici projevy: ve velkém procentu se klinický obraz chronického únavového syndromu p ekrývá s klinickým obrazem neurastenie klinický obraz je prom nlivý n které symptomy odezní a jiné nastoupí ada somatických potíºí: 16 febrilní = hore natý dominující je silný záºitek únavy a vy erpání subfebrilní teplota 16, tj stup ; to vyvolává pocení, nep íjemné pocity,... a vytvá í patologický kruh zdu elé mízní uzliny chronická paringitida 13

14 silný povlak na jazyku dotek smrti velmi bolestivá zimnice jde o záºitek, ºe se nemohou zah át a ten chlad aº bolí; hodn je to vyd sí oslabený imunitní systém napadají viry (zejména herpes viry z toho pásový opar... ) ada neuropsychických obtíºí: bolesti hlavy, bolesti sval, porucha spánku,... v kone ném d sledku dopad na výkonnost, na pam, na koncentraci, na kognitivní výkon celkov ale nejde o destrukci kognitivních funkcí v ur ité fázi se za nou objevovat závrat a jakoby rozost ené vid ní prostý dialog i pohovor u nich m ºe vyvolat hluboký pocit únavy terapie: je t eba jít aº k podstat, k d tství zabývat se tím, pro nejsou vytvo eny hranice, tím, ºe byl oce ován pouze za výkon, prozkoumat, co mu brání být spontánní, být tím, kým je... Workoholismus út k p ed sebou samým p í iny: mimo jiné i styl výchovy: rodi e cht li, aby d íve dosp l ( asto p i úmrtí jednoho z rodi, nebo ve funkci nejstar- ²ího, nejschopn j²ího... ) d ti workoholik (pokud je práce koní kem) zde se o problémech a emocích nemluví, astá je komunikace p es t etí osobu (nep ímá), manipulativní p íli²né nároky - musí chodit do mnoha krouºk, aby byl OK, nemá as si odpo inout, nem ºe si d lat, co chce,... nemá ²anci internalizovat si hodnoty a hranice mezi prací a zábavou, nemá strukturu (chybí prostor pro spontánnost) typické projevy: neurotický pocit, hypertrofovaný pocit zodpov dnosti (co se pracovní innosti tý e) workoholik má lehce narcistické lad ní (problém mít rád druhého lov ka, druhý je spí²e soupe em) sou ástí je perfekcionismus musí být ve v²em dokonalí, neúsp ch je nep ípustný (ve v²ech oblastech) degradace i v sexu (i zde mu jde o prestiº; nep ipustí si neschopnost, rad ji si sex zaplatí); strach ze slabosti a z chyb abs áky: jsou závislí na uznání (zejm. od autority) autoritu uznává jen pokud ona uznává jeho sebepotvrzuje si vlastní hodnotu; není submisivní subjektivní vnímání asu zdá se krat²í, jakoby se zrychlovat muºi neradi d lají více v cí sou asn X muºi-workoholici dokáºí d lat více v cí najednou, ale nedotahují, plus nikdy není v²echno tak, jak si to p edstavoval workoholismus je vy erpávající, vysilující, zpúsobí zúºení zájm,... asto vede k infarktu myokardu 14

15 problémy s organizací asu si nep ipustí ²lo by o selhání blízcí lidé nev í, ºe by m l problém obdivují ho (i v p ípad, ºe jej sou asn nenávidí); necítí v partnerovi oporu, protoºe mu nedají ²anci, lásce se brání, respektive se ovládají (v pozadí narcistická sebeláska); vinu za v²e (ve vztahu) nese partner obranný mechanismus: pop ení; zvy²uje závislost aby m l na koho svést p ípadné zhor²ení svého výkonu vztahova nost, podezíravost problém s hranicemi,... terapie: neutrvrzovat ho v jeho pravd musíme mu poskytnout to, eho se mu nedostalo v d tství snaha, aby ºil v p ítomnosti (ne v minulosti a budoucnosti) inspirovat ho, aby si pozvolna p ipustil míru zodpov dnosti sám za sebe nabídneme mu cesty, ale vylé it se musí sám musí najít hodnotu v tom, co robí pro sebe, ne jen ve výkonu samotném dlouhá a náro ná nemá na zm nu as bojí se (straní se) intimity nemá problém, chce pomoc pro partnera (proto ho vedeme k p emý²lení, co by pro e²ení partnerova problému mohl ud lat on sanoterapie: alespo sanoterapeutická úleva verbální úleva je totiº mnohem t º²í 15

16 6. p edná²ka Somatoformní poruchy (F44) je to ta ást hysterie, kdy dochází ke konverzi na soma... ; p ipomínají somatické nemoci, ale jsou bez organického podkladu r zné za len ní v DSM a MKN d lí se na n kolik kategorií: somatiza ní forma rozvoj v t²inou v asolescenci, rozvoj do 25 let ºivota, pr b h v t²inou chronický, trvá nejmén 2 roky neustále vyhledává odbornou pomoc, st ºuje si na r zné somatické potíºe, ºádný léka ho neuklidní pokud p edstírá (simulace) Münchhausen v syndrom nediferencovaná somatiza ní forma pokud trvá mén neº 2 roky hypochondrická forma trvalé t lesné potíºe, zaujetí vlastním zjevem, pozornost up ená na 1-2 orgány, systémy t lesná dysmorcká porucha p ipadá si ²karedý, ohavný, brání mu to v soc. interakci nej ast ji nespokojenost: 73% k ºe, 33% nos, 22% b icho, váha, pod 22% zuby, nohy,... cyberchodrie p íznaky ur. choroby (pandemie... ) vy te na internetu a vidí je na sobe... somatiza ní vegetativní dysfunkce d leºité jsou p íznaky vegetativní pocení, zarudnutí, t es rukou,... musí být p ítomny alespo 2 z násl. skupin: gastrointestinál. kardiovaskulár. respira. urolog. (vylu.) (hyper)bolestivá porucha:... jiné somatoformní poruchy nejsou spojeny s vegetativním systémem v t²inou jsou p í inou problémy s pokoºkou, které nevyplývají z tká ových potíºí??? parestézie, sk ípání zub, pocit p edm tu v krku... p i somatiza ních poruchách: typické je bagatelizování p ede²lých potíºí po tom, co se zájem p esune z jednoho systému na druhý somatoformní vs. somatiza ní: somatoformní nemají takové ²iroké spektrum potíºí, jsou zam ené hlavn na jeden aº dva orgány/systémy + opravdu v í, ºe mají nález, a cht jí se vylé it 16

17 x hypochodrická porucha neusilují o lé ení, ale spí²e o potvrzení své laické diagnozy (objevení subjektivních p íznak a vegetativních projev moderní nap. AIDS... ) terapie: jít po p í in, najít po átek somat. potíºí, co jim p edcházelo (stres) snaºit se sníºit stres... posilovat imunitní systém p elad ní na hladinu alfa relaxace, uvoln ní posilovat minerály a vitamíny 17

18 7. p edná²ka Gambling zasahuje p íbuzné, nutí závislého k p estupk m (kv li pen z ) motiv: lehce hrani ní tendence vzru²ení, p edstava výhry kdyº se rozvine hrá ská vá²e, za ne na n j p sobit adrenalin (vzru²ení ze samotné hry) kdyº uº tam vrazil tolik pen z, te uº vyhraje pocity viny hraje, aby vrátil p j ené peníze v terapii: sou ástí by m lo být posílení protektivních faktor aby se po terapii lépe orientoval v ºivot (podnájem, práce,... ), zakotvil... d leºité je, aby zaºíval momenty radosti, malé úsp chy... 18

19 Psychosomatika 17 je tendence rozd lit ji do disciplín (navzájem se p ekrývajících): behaviorální medicína (rozd luje se do dal²ích disciplín) psychologie zdraví elementární Cannon v zákon: Út k nebo útok námitka: lov k není nastavený jen na út k a útok, ale také na 3. sloºku kooperaci lov k se neli²í od subhum. jen psychikou, ale i soma lidské soma = kooperace (Lazarskij) 18 jak se m ní adaptivní formy na maladaptivní Breuler: d lení: 1. psychosomatózy v uº²ím smyslu 2. psychosomatické funk ní poruchy v uº²ím smyslu 3. psychosomatické funk ní poruchy v ²ir²ím smyslu 1. psychosomatózy v uº²ím smyslu kardiovaskul., respir., gastrointest., urogenit., artritidy, dermatitidy manifestují se vegetativními p íznaky velmi výraznými (coº je²t zesílí psychické potíºe) respira ní systém m ºe uº od narození vyvolávat úzkost pokud se chci prosadit a není mi to umoºn né (vznikne adrenalin) kardiovaskul., ºal. v edy, dyspepsie,... celý problém spo ívá v adaptaci a zvládání nebo nezvládání zát ºových situací neodreagované intrapsychické konikty: 1. princip konverze 2. princip regrese 3. princip volby p íznak princip konverze obranný mechanismu; sníºit nap tí, úzkost tím, ºe se transformuje toto nap tí do orgánu a tento org. t lesný p íznak symbolizuje princip regrese orgánové soustavy mají tendenci k regresi i na somatické úrovni princip volby p íznak 3 zárode né vrstvy (ekto-, mezo-, endo-derm); kdyº se z nich vyvíjí orgánové soustavy, není to plynulé, ale jsou ur itá senzitivní období; v kaºdém okamºiku se d je n co p íznivého i nep íznivého (nebezpe í, ºe p ejde do dysfunkce, n kdy lze je²t kompenzovat, takºe zbytek ºivota o handicapu nevíme, dokud se nedostaneme do zát ºe) 2. psychosomatické funk ní poruchy v uº²ím smyslu sexuální, enurézy, psychosomatické funk ní poruchy v ²ir²ím smyslu postoje, které vedou k po²kození zdraví (vy²²í úrazovost, p íli² t sné jeany,... ) 17 P epsáno od spoluºa ky za bezchybnost neru ím P episuju to, co tu... :( 19

20 Intrapsychické konikty Alexandr souvisí s touhou po sebeprosazení, sebeuplatn ní; s agresivitou, být lep²í, neº ostatní co ho mobilizuje? vnitní uspo ádanost intrapsych. konikt se manifestuje jako kardiovaskulární potíºe, vysoký tlak, zvý²ené nap tí, zvý²ený adrenalin,... kdyº nastane potíº a lov k má zabojovat, je ale oslabený a musí být symbolicky krmen gastrointestinální potíºe instinkt být milován (sexuální instinkt) respira ní potíºe; touha být chrán n, ope ováván, touha po náru i matky, infantilní závislost na matce, nenapln ná (nesexuální) a extrémní touha po lásce negativní emoce m ºou podpo it vznik diabetes, nebo artritidy, endokrinní dysfunkce/hyperfunkce (²títná ºláza) + vzniká ada dal²ích problém a to vºdy p i pokusu o adaptaci na zát º negativní emoce kdyº je dlouhodobé psychické nap tí: dysfunkce v endokrinních ºlázách, ²títné ºláze (nebezpe í vzniku nádorových onem.) vnik migrén hyperiritace sympatiku p i potla ování, nevybití hyperiritace parasympatiku jde o závislosti na matce, ochran,... regres v psyché i soma op t za ne s cumláním palce... Lipovski, Lazarus psychosociální stres zkoumali psychosomatické p í iny vzniku ischemická choroba srde ní = infarkt zp sobené zúºením koronárních v n itých tepen, arterosklerozou projevy: angina pektoris p i zvý²ené zát ºi (z ídka i v klidu) srdce zvý²en pumpuje zúºenými cévami stále nedostate né zásobování krví vede k pálení zad, bolesti ramene, bolesti od krku k elisti záchvat: 5-10 minut, podává se nitroglycerin infarkt myokardu na vnit ní stran tepny se nabalují cukry, tuky,... praskne EKG, krev. testy, trombolíza, léky na sníºení cholesterolu l. se narodí s predispozicí oslabením organismu + neg. emoce náchylnost chování typu A ctiºádostiví, sout ºiví, trpící neustálým pocitem ohroºení, zvý²ená aktivita, agresivita, nep átelství, netolerance,... chování typu B egmati tí, neaspirují, nekoniktní, nic ne e²í,... co d lat s lov kem po infarktu? nastává mechanismus pop ení má zamezit strachu ze smrti pokud nastane hospitalizace po 2-5 hodinách ví, ºe neum e, nastává úzkost stíºnosti na bolest, du²nost, t lesnou slabost musí zm nit ºivotní styl, ale nastává znova mechanismus pop ení (popírá, ºe by se mu mohlo n co stát), po 4-5 dnech znovu fáze úzkosti, depresivní rozlady v souvislosti s budoucností, u muº velký strach o sex. potenci sex prý není nebezpe ný, pokud se nejedná o sex ve stresu (p i nev e... ) 20

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková Poruchy osobnosti Autor: Veronika Škrabánková Jako poruchy osobnosti se označují trvalé povahové odchylky od normy v případě, že výrazně snižují kvalitu života dotyčného, jeho okolí, nebo jsou přítomny

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Syndrom vyhoření

Psychologie Psycholog zdraví ie Syndrom vyhoření Psychologie zdraví Syndrom vyhoření Syndrom vyhoření 1. Vymezení pojmů 2. Rizikové faktory 3. Symptomy 4. Stádia syndromu vyhoření 5. Důsledky vyhoření 6. Obrana proti vyhoření Vymezení pojmu Syndrom vyhoření

Více

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Zdraví a životní styl WHO program Zdraví 21 zdraví pro všechny do 21. století Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Determinanty zdraví

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Obsah. Co doopravdy znamená LÍTOST =>

Obsah. Co doopravdy znamená LÍTOST => Obsah 1. Co doopravdy znamená emoce LÍTOSTi 2. Co lítost není 3. Co lítost je 4. Cvičení k nápravě a změně (vyřešení čeho je nám líto) Co doopravdy znamená LÍTOST => Je to emoce slabosti, neboť je vyjadřovaná

Více

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG ODDĚLENÍ PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE 9A V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ HORNÍ BEŘKOVICE www.plhberkovice.cz. TERAPEUTICKÝ TÝM Psychiatrickou péči zajišťují: MUDr.

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Chaldejská Numerologie 3. lekce

Chaldejská Numerologie 3. lekce Chaldejská Numerologie 3. lekce Čísla: 2 11 20 29 38 47 Přiřazení k Abecedě Planetám TAROTU Cyklům (Měsíce Roky Mentální Etapy Přiřazené Cykly) Schopnosti Zdraví Vztahy Práce Číslo 2 => Číslo PRVNÍ úrovně

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

Slánka zapsaný spolek

Slánka zapsaný spolek Slánka zapsaný spolek Blahoslavova 187/9, 293 01 Mladá Boleslav II; IČ 26610809, www.slanka.cz Komplexní program - ukazujeme směr mladé generaci Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Sociá lní psychologie Blok 13 Mužské a ženské archetypální principy

Sociá lní psychologie Blok 13 Mužské a ženské archetypální principy Sociá lní psychologie Blok 13 Mužské a ženské archetypální principy 1. Mužské a ženské archetypální principy Každé já muže a každé já ženy lze rozdělit do čtyř základních archetypálních principů, kterými

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů REMINISCENCE Práce se vzpomínkami seniorů Výběrový seminář JABOK 2012/13 Hana Čížková CÍLE SEMINÁŘE 1. Získat teoretické znalosti o významu vzpomínek pro seniory a o možnostech využití životního příběhu

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

průvodce bezpečnějším braním

průvodce bezpečnějším braním průvodce bezpečnějším braním Tento průvodce je určen výhradně lidem drogově závislým. Proto prosíme náhodné čtenáře, aby se nad ním nepohoršovali, neboť jeho obsahem pouze reagujeme na realitu drogové

Více

1. Prevence zubního kazu

1. Prevence zubního kazu NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ SZÚ 1. Prevence zubního kazu ZDRAVÝ ZOUBEK interaktivní preventivní program Program ZDRAVÝ ZOUBEK je určen pro děti MŠ a 1. - 4. třídu ZŠ (4 10 let). Zahrnuje interaktivní

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny Identifikační údaje a podrobnosti k dítěti (Om/Nom): OM Identifikační číslo případu Datum přijetí do péče: Datum zpracování: Příjmení, jméno: Místo narození:

Více

1. Obecný přehled. Historie. Zaměření léčby. Program denního stacionáře. Terapeutický tým 18.1.2011

1. Obecný přehled. Historie. Zaměření léčby. Program denního stacionáře. Terapeutický tým 18.1.2011 Model psychodynamické léčby v Denním sanatoriu Horní Palata rámec, východiska, povaha Mgr. Roman Telerovský Denní sanatorium Horní Palata - Centrum pro psychoterapii VFN a 1. LF UK v Praze Vedoucí MUDr.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

CVIKY PARTERNÍ GYMNASTIKY

CVIKY PARTERNÍ GYMNASTIKY Obsah ÚVOD...9 Poloha uvolnění...12 Změření velikosti krčního zakřivení páteře...14 Změření velikosti bederního zakřivení páteře...16 Izometrické cvičení...18 Formujeme svalový korzet páteře...21 Nebezpečné

Více

7.kap. Prevence a řešení konfliktů s klienty

7.kap. Prevence a řešení konfliktů s klienty 4. část :Prevence a řešení konfliktů s kolegy a klienty 1 Obsah 4. části 6. kap. Konflikty uvnitř organizace A) Zdroje konfliktů mezi lidmi / mezi skupinami B) Typy konfliktů C) Asertivita D) Techniky

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

Šikana osob s poruchou autistického spektra Mgr. Alena Říhová

Šikana osob s poruchou autistického spektra Mgr. Alena Říhová Šikana osob s poruchou autistického spektra Mgr. Alena Říhová Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou šikany u osob s poruchou autistického spektra. Kromě obecných informací týkajících se pervazivní

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Komunikace s

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa, hrozba moderní doby PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa je stav, kdy se tělu nedostávají základní živiny. Příčin je řada. Podobně jako obezita i podvýživa se stává strašákem moderního věku

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), pak

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 9 Komunikace se seniory

Bronzový Standard SANATORY č. 9 Komunikace se seniory Bronzový Standard SANATORY č. 9 Komunikace se seniory Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Obsah Úvod... 3 Důvod... 3 Cíl... 3 Úvod do komunikace... 4 Co je komunikace?... 4 Komunikace 1) Verbální = slovní:...

Více

Pøíprava: Cvik: Pozor:

Pøíprava: Cvik: Pozor: Zahajovací cvièení Monnica Hackl 27 Pøíprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí volně v přirozené poloze podél těla. Jsou uvolněné, prsty zlehka rozevřeny,

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. programů primární prevence

NABÍDKOVÝ KATALOG. programů primární prevence NABÍDKOVÝ KATALOG programů primární prevence pro školní rok 2015-2016 Obsah Úvod............................................. 3 Centrum pro rodinu Zlín o.s. (CPR Zlín)................. 4 Linka SOS Zlín....................................

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

lní kontrola Genderové stereotypy a sociáln Genderové stereotypy a jejich kritika: Instituce sociáln stereotypů závislostí Univerzita UP Olomouc

lní kontrola Genderové stereotypy a sociáln Genderové stereotypy a jejich kritika: Instituce sociáln stereotypů závislostí Univerzita UP Olomouc Genderové stereotypy a sociáln lní kontrola Prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová, Priv.- Doz., Univerzita UP Olomouc Genderové stereotypy a jejich kritika: reáln lní lidé mají individualizované, kutilské,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_124 Jméno

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu Alopecie (plešatost) Ztráta vlasů známá jako plešatost je poměrně obvyklá. Projevuje se postupným řídnutím vlasového porostu až jeho rozsáhlou ztrátou. Můžeme ztratit 20-60 vlasů a může to být stav normální.

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Příloha č.1 Informace pro rodiče - šikanování Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky Č.j. 24 246/2008-6.

Příloha č.1 Informace pro rodiče - šikanování Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky Č.j. 24 246/2008-6. PŘÍLOHY č.1 Informace pro rodiče - šikanování č.2 Informace pro žáky - šikanování č.3 Stadia šikanování č.4 Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování Příloha č.1 Informace pro rodiče - šikanování Zpracováno

Více

Nabídka programů pro podniky

Nabídka programů pro podniky Nabídka programů pro podniky HRA O ZDRAVÍ program pro podporu zdraví zaměstnanců Stručný obsah programu: Zaměstnanci si v průběhu celého roku při opakovaných setkáváních formou interaktivní hry a soutěží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

PROŽÍVÁME, VYJADŘUJEME A ZVLÁDÁME SVÉ EMOCE

PROŽÍVÁME, VYJADŘUJEME A ZVLÁDÁME SVÉ EMOCE Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE Lekce 3.2 PROŽÍVÁME, VYJADŘUJEME A ZVLÁDÁME SVÉ EMOCE Simona Jeřábková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

Dialog s moderátorem. Nerozhodný klient. Flexibilita. Komunikace, Řešení problému, Zvládání zátěže. V místnosti u stolu

Dialog s moderátorem. Nerozhodný klient. Flexibilita. Komunikace, Řešení problému, Zvládání zátěže. V místnosti u stolu Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Optimální počet účastníků: Čas na realizaci: Časový limit: Pomůcky: Dialog s moderátorem Nerozhodný klient Flexibilita

Více