80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie"

Transkript

1 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii České republiky (dále jen policie ) stanovím: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy Tímto závazným pokynem se upravuje činnost a) služební kynologie a služební hipologie, jejich organizace, úkoly a systém výkonu služby, výcvik a odborná příprava, b) při zajišťování chovu a při péči o služební psy 1), při výběru a při péči o služební koně, c) při vedení evidencí služebních psů a služebních koní. Čl. 2 Vymezení základních pojmů (1) Pro účely tohoto závazného pokynu se rozumí a) služební kynologií činnost spojená s držením, ošetřováním, chovem, výchovou, výcvikem a používáním služebních psů a výukou psovodů, b) psovodem příslušník policie (dále jen policista ) nebo zaměstnanec policie (dále jen zaměstnanec ) plnící úkoly na úseku služební kynologie se služebním psem, c) služebním psem pes nebo fena (příp. štěně), kteří jsou v majetku policie, nebo přiděleni k plnění úkolů policie na základě smlouvy o výpůjčce, mají přidělené evidenční číslo, mikročip a jsou určeni k plnění úkolů policie, 1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Ministerstva vnitra č. 58/2006, kterým se upravují podmínky poskytování veterinární péče v Ministerstvu vnitra a Policii České republiky. Chovatelský řád Českomoravské kynologické unie a Českého klubu německého ovčáka.

2 ZPPP č. 80/2009 Strana 2 d) chovným psem služební pes nebo fena, kteří splňují podmínky chovnosti podle platných chovatelských řádů chovatelských klubů Českomoravské kynologické unie a jsou kromě plnění úkolů policie využíváni k chovu, e) chovem činnost spojená s výběrem chovných psů, jejich uchováním podle platných standardů chovatelských klubů Českomoravské kynologické unie, využíváním pro chov a odchovem narozených štěňat v chovatelských stanicích odboru služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky (dále jen odbor ), f) společným výcvikem výcvik služebních psů prováděný nejméně třemi psovody, g) výukou teoretická odborná příprava policisty pro výkon psovoda a jeho další odborné vzdělávání, vykonávané zpravidla ve výcvikových střediscích psovodů a služebních psů odboru (dále jen výcvikové středisko ), h) útvarem krajská ředitelství policie, Pyrotechnická služba, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby, Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Služba cizinecké policie. (2) Pro účely tohoto závazného pokynu se dále rozumí a) služební hipologií činnost týkající se držení, ošetřování, používání, výcviku a chovu služebních koní, b) služebním koněm kůň, který je v majetku policie, nebo kůň přidělený k plnění úkolů policie na základě smlouvy o výpůjčce, c) hlídkovým služebním koněm služební kůň, který je schopen plnit běžné úkoly v terénu a v silničním provozu, d) služebním koněm pro speciální úkoly služební kůň určený nejen k hlídkové službě, ale i k plnění speciálních úkolů při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, zejména při jeho hromadném narušení, e) jezdcem policista, který používá služebního koně k výkonu služby, f) cvičitelem jezdec oprávněný provádět odborný výcvik jezdců a služebních koní, který získal kvalifikaci po absolvování zkoušek cvičitelů.

3 ZPPP č. 80/2009 Strana 3 ČÁST DRUHÁ ČINNOST SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE A SLUŽEBNÍ HIPOLOGIE Čl. 3 Základní úkoly služební kynologie a služební hipologie (1) Oddělení služební kynologie a oddělení služební hipologie útvarů (dále jen oddělení ) plní zejména úkoly při a) ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, b) zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, c) ochraně vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem, d) předcházení a odhalování trestných činů a přestupků, e) pátrání po osobách a věcech, f) zjišťování důkazů pro účely trestního řízení, g) preventivní činnosti. (2) Oddělení mohou dále plnit úkoly na úseku reprezentace a propagace policie, zejména a) prezentací služebních psů a služebních koní na společenských, sportovních a kulturních akcích, b) pořádáním exkurzí pro děti předškolního věku, žáky a studenty škol v areálech oddělení služební kynologie a služební hipologie útvarů policie spojených s přednáškami o využívání služebních psů a služebních koní v rámci policie, c) účastí na služebních a veřejných sportovních kynologických akcích a jezdeckých závodech v České republice i v zahraničí. Čl. 4 Organizace a řízení oddělení (1) Oddělení jsou základními výkonnými články útvarů policie. U krajských ředitelství policie jsou začleněny pod odbory služby pořádkové policie, u útvarů s celostátní působností spadají pod příslušného služebního funkcionáře 2). (2) V rámci oddělení služební kynologie lze na návrh vedoucího oddělení zřídit skupiny s počtem nejméně 5 policistů. Přitom se vychází z rozboru bezpečnostní situace v návaznosti na plnění úkolů policie. (3) Na oddělení jsou zařazeni psovodi speciálních kynologických činností a psovodi základních kynologických činností 3). Psovodi základních kynologických činností vykonávají zejména činnosti na místě trestného činu, služební zákroky, preventivní činnost v místech možného páchání trestné činnosti, při pátracích akcích, střežení, eskortách apod. Psovodi speciálních kynologických činností 2) 3) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 148/2008, kterým se stanoví zásady systemizace služebních a pracovních míst v Policii České republiky a postup při přípravě a zpracovávání návrhů změn v systemizaci služebních a pracovních míst v Policii České republiky. Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.

4 ZPPP č. 80/2009 Strana 4 vykonávají zejména službu se služebními psy se speciálním použitím na detekci omamných a psychotropních látek, výbušnin, akcelerantů, zbraní a jejich komponentů, neživých osob a jejich částí a na metodu pachové identifikace. Postupy stanoví ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky (dále jen ředitelství ) svými pokyny a metodickými příručkami. (4) U útvarů s celostátní působností je služební kynologie zaměřena na plnění úkolů vyplývajících z jejich činnosti; bližší podrobnosti mohou upravit svými interními akty řízení jejich ředitelé. Čl. 5 Výkon služby s použitím služebního psa (1) Výkon služby se služebním psem může provádět psovod, který absolvoval odborný kurz ve výcvikovém středisku. Do výkonu služby může být zařazen pouze s jemu přiděleným služebním psem, s nímž odborný kurz absolvoval. Služební pes je psovodovi přidělován (odnímán) do osobní péče k individuálnímu nebo hromadnému ustájení rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí současně s rozhodnutím o přiznání nároku náležitostí výživného na služebního psa. (2) Služební pes smí být použit ve výkonu služby zásadně podle zadané kategorie; bez zadané kategorie nesmí být použit k výkonu služby. Kategorie stanoví ředitel ředitelství. (3) O vyslání služebního psa s psovodem k plnění úkolů rozhoduje vedoucí oddělení nebo nadřízený služební funkcionář. (4) Policista odpovědný za činnost na místě činu zajistí pro psovoda doprovodnou hlídku, která odpovídá za zajištění stop a předmětů nalezených při pachových pracích služebního psa a za bezpečnost psovoda. (5) O způsobu použití služebního psa na místě činu rozhoduje psovod na základě vyhodnocení situace v souladu s kriminalisticko-taktickými zásadami. V případě potřeby si vyžádá cestou policisty odpovědného za činnost na místě činu dalšího psovoda se služebním psem. (6) V případě úspěšného použití služebního psa sepíše psovod Protokol o použití služebního psa. V případě přímého vyžádání služebního psa (např. ohledání místa činu, vyhledání zájmových komodit) a jeho nepoužití sepíše psovod úřední záznam, kde popíše důvod jeho nepoužití. Statistická hlášení a vzor Protokolu o použití služebního psa stanoví ředitel ředitelství a zveřejní jej na intranetových stránkách ředitelství 4). Čl. 6 Hromadné použití služebních psů (1) O hromadném použití služebních psů rozhodne velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce. O způsobu jejich použití rozhodne velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce na základě návrhu vedoucího oddělení nebo policisty pověřeného řízením služební kynologie na útvaru. Jestliže to bezpečnostní situace vyžaduje, mohou být v rámci bezpečnostních opatření využiti k plnění úkolů i policisté odvelení do kurzů výcvikových středisek. 4)

5 ZPPP č. 80/2009 Strana 5 (2) O použití psovodů vyslaných do kurzů se služebními psy rozhodne ředitel ředitelství a v případě jeho nepřítomnosti vedoucí odboru. O vhodnosti a způsobu jejich použití rozhoduje velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce po dohodě s vedoucím výcvikového střediska odboru. (3) Výstroj a výzbroj psovodů při hromadném použití určuje velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce. (4) Způsob a formy vykazování výslednosti a termíny zpracování statistických hlášení stanoví ředitel ředitelství svým interním aktem řízení. Čl. 7 Rozdělení služebních psů podle jejich upotřebitelnosti Služební psi se podle druhu výcviku a použití dělí na služební psy a) hlídkové, kteří se používají zejména k 1. preventivní činnosti na úseku ochrany veřejného pořádku, 2. zákrokům proti narušitelům veřejného pořádku, 3. prohlídce a průzkumu terénu, objektů nebo dopravních prostředků za účelem vyhledání osob a avizaci, 4. střežení a eskortám osob 5), 5. zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v dopravních prostředcích, 6. plnění speciálních úkolů v případech zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti zejména při jeho hromadném narušení, 7. pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila protiprávního jednání, nebo pachatele z místa činu po stopě, 8. využití u zásahových jednotek 6), 9. ochraně vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem, chráněných osob, objektů zvláštní důležitosti, 10. zabránění vstupu do uzavřených prostorů, b) pátrací, kteří jsou zařazeni do výjezdových skupin (plní úkoly hlídkové služby jen ve výjimečných případech), se používají zejména k 1. vyhledání a sledování pachové stopy, 2. širšímu ohledání místa činu za účelem vyhledání důkazních materiálů souvisejících s trestnou činností, 3. vyhledání vystřelených nábojnic a nalezení předmětů majících vztah k trestné činnosti nebo pachateli, 4. pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, případně ukrytých osobách v objektech, terénu a v dopravních prostředcích, 5) 6) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 93/2008, o eskortách osob a jejich střežení. Metodika takticko-speciální přípravy zásahu se služebním psem vydaná odborem vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra č. j. VO-591/2000 (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp).

6 ZPPP č. 80/2009 Strana 6 5. pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila protiprávního jednání, 6. pátracím akcím 7), c) specialisty, kteří se používají dle zadané kategorie ke speciálním úkonům, kterými jsou 1. metoda pachové identifikace, 2. vyhledávání drog (omamných a psychotropních látek a jejich prekursorů), 3. vyhledávání výbušnin, 4. vyhledávání palných zbraní a jejich komponentů, 5. vyhledávání živých osob, 6. vyhledávání osob v dopravních prostředcích, 7. vyhledávání neživých osob, jejich částí, případně místa jejich původního uložení, 8. detekce hořlavých kapalin na místech požáru, 9. další speciální činnosti vyplývající z potřeb výkonu služby, d) strážní, kteří se používají k 1. střežení objektů nebo prostor, 2. avizaci na přicházející nebo ukrytou osobu. Čl. 8 Výkon služby se služebními koňmi (1) Výkon služby na oddělení je prováděn dvojčlennými hlídkami jezdců, v případě nasazení do bezpečnostních opatření nejméně skupinou 4 jezdců. (2) Jezdec bez osvědčení nesmí být velen do výkonu služby při zabezpečování ochrany veřejného pořádku v případech jeho hromadného narušení. Čl. 9 Nástup do výkonu služby (1) Do výkonu služby se služebními koňmi nastupují jezdci z místa dislokace oddělení a) jízdmo na služebních koních v tomto případě lze délku výkonu služby stanovit na 5 hodin, přičemž doba nutná k dosažení místa výkonu služby se započítává do její celkové doby, b) pomocí speciálních služebních dopravních prostředků v tomto případě lze délku výkonu služby stanovit na 6 hodin, doba nutná k dosažení místa výkonu služby a zpět se započítává do její celkové doby. 7) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 28/2009, o pátrání.

7 ZPPP č. 80/2009 Strana 7 (2) Vyžaduje-li to bezpečnostní situace, lze dobu výkonu služby služebních koní prodloužit na nezbytně nutnou dobu. Pokud to stav bezpečnostní situace dovolí, umožní se služebním koním odpočinek. Vždy je nutné zohlednit zdravotní stav služebních koní. Čl. 10 Omezení nebo zrušení výkonu služby (1) V zimních měsících může být použitelnost služebních koní pro výkon služby s ohledem na povětrnostní podmínky snížena. Činnost oddělení je v tomto období zaměřena především na intenzivní výcvik jezdců a služebních koní. (2) Při dlouhodobém poklesu venkovních teplot pod -5 C může být zkrácen přímý výkon služby v určené lokalitě na 2 hodiny a při dlouhodobém poklesu venkovních teplot pod -10 C je jízdní hlídka nasaze na jen v případě mimořádné situace na pokyn vedoucího oddělení nebo jeho nadřízených služebních funkcionářů. (3) Zrušit výkon naplánované služby je oprávněn a) nadřízený služební funkcionář; v jeho nepřítomnosti operační důstojník policie, b) vedoucí oddělení; v jeho nepřítomnosti jím pověřený policista. (4) Naplánovaná služba může být zrušena v případě, že a) pominuly důvody, pro které byla služba plánována, b) došlo k narušení zdravotního stavu služebního koně a není možné užít ke službě jiného, c) nastaly zvlášť nepříznivé povětrnostní podmínky pro výkon služby, kdy hrozí zranění služebního koně nebo jezdce. Čl. 11 Využívání služebních koní (1) Služební koně mohou být využíváni na oddělení a) k výkonu hlídkové služby, b) k pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, c) k propátrávání těžko přístupných lesních nebo horských terénů, d) k reprezentaci policie na společenských, kulturních a sportovních akcích, e) k zajištění veřejného pořádku při sportovních a kulturních akcích v součinnosti s pořádkovými jednotkami, f) k dalším stanoveným úkolům speciálního charakteru. (2) O způsobilosti využití jezdců a služebních koní k výkonu služby rozhoduje vedoucí oddělení. (3) Omezení výkonu služby na vlastním území, případně území jiného útvaru z veterinárních důvodů, může být provedeno pouze na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených orgány státní správy ve věcech veterinární péče.

8 ZPPP č. 80/2009 Strana 8 Čl. 12 Organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnost (1) Organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnost odboru je zaměřena na vytváření optimálních podmínek odborného servisu pro praktický výkon služby služební kynologie a služební hipologie. (2) Organizátorsko-řídící a koordinační činnost odboru je zaměřena na plnění požadavků praktického výkonu služby k chovu a doplňování služebních zvířat, který je zabezpečován v chovatelských stanicích odboru a k zabezpečení výcviku policistů a služebních zvířat ve výcvikových střediscích odboru, který tato zařízení přímo řídí. Chov a výcvik zabezpečují policisté, zaměstnanci a veterinární lékaři výcvikových středisek a chovatelských stanic. (3) Metodicko-kontrolní činnost je zaměřena na praktický výkon služby u oddělení krajských ředitelství policie a u útvarů s celostátní působností Metodicko-kontrolní činnost je vykonávána formou ověřování stavu a úrovně služební kynologie a služební hipologie a metodickou pomocí k jejich usměrňování. (4) Odborné úkoly na úseku organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnosti plní i oddělení služební kynologie krajského ředitelství policie a organizační články útvarů s celostátní působností. ČÁST TŘETÍ Chov a výcvik služebních psů a služebních koní Čl. 13 Chov služebních psů (1) Chov služebních psů, obměnu a doplňování jejich stavů pro výkon služby zajišťují chovatelské stanice, které jsou řízeny a provozovány odborem. V rámci odboru jako poradní orgán na úseku chovu působí chovatelská komise, jejíž předseda spolupracuje s orgány podle právního předpisu 1). (2) Provoz chovatelské stanice se řídí organizačním a vnitřním řádem chovatelské stanice, který vydává vedoucí odboru po předchozím schválení ředitelem ředitelství. (3) Chovatelská stanice provádí chov služebních psů na základě chovných plánů 1). (4) Chovatelská stanice provádí chov štěňat a výcvik mladých psů pro obměnu a doplňování početních stavů služebních psů v policii. Vedoucí chovatelské stanice je oprávněn provádět kontrolu štěňat předaných do výkonu služby u útvarů do věku 24 měsíců. (5) Zajišťování krmiva pro chovatelskou stanici je prováděno podle právního předpisu 8). Soustředěné požadavky zasílá odbor na správu logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky k zajištění finančních prostředků. 8) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, kterým se vydávají zásady pro zadávání veřejných zakázek v působnosti územního pracoviště Policejní prezidium České republiky.

9 ZPPP č. 80/2009 Strana 9 Čl. 14 Výcvik služebních psů a služebních koní (1) Výcvik služebních psů a služebních koní zabezpečují výcviková střediska formou kurzů, které jsou plánovány na základě požadavků útvarů. Výcvikové středisko zabezpečuje přípravu policistů, služebních psů a služebních koní formou kurzů, které jsou organizovány podle odborností se zaměřením zejména na získání a rozvíjení speciálních znalostí nezbytných pro výkon služby. Délka a obsah kurzů jsou organizovány na základě potřeby výkonu služby podle odborných profilů absolventa kurzů, které stanoví ředitel ředitelství. (2) Provoz výcvikového střediska se řídí vnitřním řádem, který vydá vedoucí odboru po předchozím schválení ředitelem ředitelství. (3) Služebním psům jsou při výcviku zadávány kategorie použití tak, aby odpovídaly praktickému výkonu služby. Zadávání kategorií a jejich platnost upraví ředitel ředitelství svým interním aktem řízení. (4) Zajišťování krmiva pro výcvikové středisko je prováděno obdobně jako u chovatelských stanic odboru 8). (5) Vedoucí služební funkcionáři odpovídají za stupeň vycvičenosti služebních psů a služebních koní, za připravenost psovodů a jezdců k výkonu služby a jsou povinni vytvářet policistům a zaměstnancům podmínky pro plánování a provádění výcviku tak, aby byla splněna kritéria, která jsou stanovena ředitelem ředitelství ve zkušebním a soutěžním řádu služebních psů a zkušebním řádu služebních koní. Čl. 15 Výcvik služebních psů a psovodů (1) Výcvik služebního psa je zajišťován individuálními a společnými výcviky. (2) Časová dotace na výcvik služebního psa je stanovena v kalendářním týdnu psovodovi, který má přiděleného a) hlídkového nebo strážního služebního psa nejméně 8 hodin, b) pátracího služebního psa nebo psa specialistu nejméně 12 hodin, c) dalšího služebního psa nebo štěně zvýšení o další 4 hodiny. Pokud to podmínky výkonu služby dovolí, může být výcvik služebního psa plánován současně s plněním dalších úkolů. Výcvik služebního psa může policista provádět i mimo dobu služby, doba tohoto výcviku se do doby výkonu služby nezapočítává. (3) Vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru stanoví pravidla pro ověřování způsobilosti psovodů se služebními psy k výkonu služby v rámci útvaru v souladu s pokynem ředitele ředitelství. (4) Vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru stanoví pravidla pro ověřování způsobilosti psovodů se služebními psy k výkonu služby v rámci útvaru v souladu s pokynem ředitele ředitelství.

10 ZPPP č. 80/2009 Strana 10 Čl. 16 Výcvik služebních koní a jezdců (1) Výcvik služebních koní a jezdců provádí instruktor výcviku služebních zvířat, který odpovídá za jejich připravenost k výkonu služby. (2) Výcvik jezdců a služebních koní zahrnuje a) práci ve stáji - ošetřování výstrojních součástek, ošetřování a krmení služebních koní, b) praktický výcvik jezdců v jízdě na služebním koni; vlastní výcvik jízdy na služebním koni je zaměřen na zvládnutí základní techniky jízdy a zahrnuje drezurní ježdění, skokovou přípravu, jízdu v terénu, nácvik speciálních rušivých jevů a překonávání speciálních překážek, nácvik služebního zákroku s pořádkovou jednotkou, c) výcvik služebních koní, zejména lonžování, skokovou gymnastiku ve volnosti, nucené pohybování na mechanickém zařízení, provádění a volný výběh. (3) Příprava a výcvik služebního koně pro přezkoušení dle zkušebního řádu stanoveného pokynem ředitele ředitelství 4) trvá nejdéle 12 měsíců od data zakoupení nebo pronájmu služebního koně. Výcvik jezdce trvá nejdéle 12 měsíců. (4) Instruktor výcviku služebních zvířat je povinen plánovat služebním koním rovnoměrně poměr služby, výcviku a aktivního odpočinku. Při této činnosti vychází z podmínky dlouhodobého využití služebních koní pro potřeby policie a z potřeb jednotlivých jezdců, služebních koní a úrovně jejich vycvičenosti. (5) Vedoucí oddělení a instruktor výcviku služebních zvířat mohou pověřit pro kvalifikované vedení jednotlivého výcviku jezdců a služebních koní cvičitele. (6) Služební kůň ve výcviku je velen do výkonu služby pod vedením zkušeného jezdce ve společné dvoučlenné hlídce se zkušeným služebním koněm; s ohledem na stupeň vycvičenosti služebního koně je nutno přihlížet na charakter a dobu výkonu služby. (7) Služební kůň, který je v rekonvalescenci, po nemoci nebo úrazu, se výcviku ani výkonu služby na nezbytně nutnou dobu nezúčastňuje. Dle návrhu příslušného veterinárního lékaře 1) ve spolupráci s instruktorem výcviku služebních zvířat je po převedení umístěn ve výcvikovém středisku služební hipologie. Čl. 17 Přeprava služebních psů a služebních koní (1) Přeprava služebních psů a služebních koní je v rámci výkonu služby a plánovaného výcviku prováděna speciálně upravenými motorovými vozidly nebo přívěsnými přepravníky. (2) Při přepravě služebních psů a služebních koní musí být učiněna taková opatření, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a veterinární podmínky 9), napájení a krmení. V případě potřeby a podle charakteru přepravníku musí být služební koně 9) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

11 ZPPP č. 80/2009 Strana 11 vybaveni ochrannými pomůckami pro přepravu (např. transportní kamaše, chrániče ocasu). (3) Přeprava služebního psa hromadnými dopravními prostředky se provádí v souladu s přepravním řádem přepravující organizace, vyjma psovodů se služebními psy, kteří plní úkoly při zajišťování bezpečnosti dopravy. (4) Úhrada jízdného za služebního psa hromadnými dopravními prostředky je poskytována podle platných tarifů. Čl. 18 Vlivy snižující možnosti použití služebních psů (1) O využití služebního psa k výkonu služby z kynologického hlediska rozhoduje psovod případně vedoucí oddělení. O omezení využití služebního psa ze zdravotního nebo veterinárního hlediska rozhoduje příslušný veterinární lékař 1). (2) Vlivy snižující možnost použití služebního psa na místě činu jsou zejména a) velká frekvence osob nebo dopravních prostředků, b) povětrnostní vlivy (prudký nebo dlouhotrvající déšť, silný vítr, intenzivní sněžení), c) extrémní teploty, d) přítomnost nebezpečných nebo toxických látek, e) velký časový odstup od doby spáchání skutku. (3) Omezení výkonu služby v rámci územní působnosti útvaru, případně územní působnosti jiného útvaru z veterinárních důvodů, může být provedeno pouze na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených orgány státní správy ve věcech veterinární péče 1). ČÁST ČTVRTÁ VETERINÁRNÍ PÉČE, USTÁJENÍ, OŠETŘOVÁNÍ A VÝŽIVA SLUŽEBNÍCH PSŮ A SLUŽEBNÍCH KONÍ Čl. 19 Veterinární péče o služební psy a služební koně (1) Veterinární péče o služební psy a služební koně zahrnuje opatření zaměřená na jejich ochranu proti nákazám, úrazům a onemocněním. (2) Státní veterinární dozor je zabezpečován veterinárními lékaři odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra 10). Veterinární péče je zabezpečována veterinárními lékaři Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. (3) V případě nedostupnosti veterinárního lékaře Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra nebo nebezpečí z prodlení v ošetření služebního psa nebo služebního koně je možno využít služeb dostupného soukromého veterinárního lékaře. Při zranění nebo onemocnění služebního psa nebo služebního koně rozhodne vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru na základě posouzení zdravotního stavu služebního psa veterinárním lékařem o omezení využití služebního psa nebo služebního koně ve výkonu služby. 10) 43 zákona č. 166/1999 Sb.

12 ZPPP č. 80/2009 Strana 12 (4) První pomoc poskytuje psovod, jezdec nebo zaměstnanec. (5) Při výkonu odborné činnosti veterinárního lékaře je psovod i jezdec povinen poskytovat nezbytnou součinnost k provedení nařízeného vyšetření, ochranného očkování nebo jiného odborného veterinárního úkonu a řídit se jeho pokyny. Čl. 20 Ustájení, ošetřování a výživa služebních psů (1) Ustájení služebních psů je zajišťováno hromadně nebo individuálně. (2) Služební pes je ustájen v zastřešeném kotci, který je vybaven prostornou boudou. V zimních měsících, pokud není bouda vytápěna, musí být vhodným způsobem zateplena. Podlaha musí umožňovat snadný úklid a dezinfekci. V jednom kotci je ustájen pouze jeden služební pes, který v něm nesmí být uvázán a musí být bez výstrojních součástek. V případě přidělení služebního psa do osobní péče v individuálním ustájení je možno služebního psa ustájit v domácnosti policisty. (3) Úklid kotce se provádí denně. Dezinfekce kotce se provádí nejméně dvakrát měsíčně a vždy, když dojde k výměně služebního psa v kotci. Dezinfekce kotce ve výcvikových střediscích se provádí po ukončení jednotlivých kurzů, pokud jsou tyto kratší než interval určený pro pravidelnou dezinfekci. Deratizace se provádí pravidelně nejméně dvakrát ročně a při výskytu hlodavců. U služebních psů ustájených individuálně se provádí deratizace jen při výskytu hlodavců. (4) Vedoucí funkcionář je povinen umožnit psovodovi řádnou péči o služebního psa, kterou je obstarání a příprava krmiva, úklid kotce, venčení, údržba srsti a provádění zoohygieny (dále jen ošetřování ). Doba ošetřování služebního psa se započítává do doby výkonu služby. (5) Ošetřování služebního psa se provádí denně. V případě nepřítomnosti psovoda zajistí ošetřování a výživu služebního psa psovod nebo zaměstnanec určený vedoucím oddělení. (6) V případě přidělení služebního psa do osobní péče ve společném ustájení je doba ošetřování stanovena v rozsahu a) 1 hodina v rámci každé pracovní směny, b) 2 hodiny v rámci každé pracovní směny delší než 12 hodin, c) 3 hodiny v rámci každé pracovní směny delší než 18 hodin. (7) V případě přidělení služebního psa do osobní péče v individuálním ustájení je doba ošetřování stanovena v rozsahu 1 hodiny za každý den přidělení služebního psa. Rozvržení doby ošetřování v rámci pracovních směn je shodné s odstavcem 6. Zbývající počet hodin ošetřování v plánovaném období poskytne vedoucí služební funkcionář policistovi k ošetřování v místě ustájení služebního psa při dodržení pravidel pro rozvržení doby služby. (8) Výživa a náležitosti krmiva služebního psa jsou upraveny interním aktem řízení 11). Peněžní limity jsou určeny v krmných dávkách a přídavcích krmiva. Tyto 11) Nařízení Ministerstva vnitra č. 25/2004, o zabezpečování výživy služebních psů a služebních koní.

13 ZPPP č. 80/2009 Strana 13 limity jsou aktuálně upravovány v souvislosti s cenovými relacemi krmiv. (9) Dobu krmení je nutno upravit s dostatečným časovým předstihem a s přihlédnutím k nástupu výkonu služby nebo začátku výcviku. Služební pes musí mít neustále přístup k čerstvé vodě. (10) Návrh na přiznání náležitostí krmiva pro služební psy zpracovává vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru současně s návrhem na přidělení služebního psa do osobní péče k individuálnímu ustájení. Vyúčtování finančních náležitostí krmiva pro služební psy zpracovává vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru. Čl. 21 Ustájení, ošetřování a výživa služebních koní (1) Ustájení služebních koní je zajišťováno ve služebních stájích individuálně v boxech 12). (2) Úklid boxů se provádí denně. Desinfekce, dezinsekce a deratizace je prováděna na základě smluvních vztahů s odbornou firmou. (3) Ošetřování služebního koně se provádí denně. Jeho součástí je i péče o srst a kopyta individuálně přidělenými pomůckami. (4) K uskladnění výstroje a materiálu pro služební koně slouží sedlovna, která je samostatnou, suchou a dobře větratelnou místností. (5) Výživa a náležitosti krmiva služebního koně jsou upraveny interním aktem řízení 11). ČÁST PÁTÁ OBMĚNA, DOPLŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ A SLUŽEBNÍCH KONÍ Čl. 22 Obměna, doplňování a vyřazování služebních psů (1) Pro obměnu a doplňování početních stavů služebních psů u útvarů jsou psi získáváni a) z vlastního chovu, b) výkupem z civilního sektoru, c) darováním, d) převzetím štěňat od civilních chovatelů za krytí, e) na základě smlouvy o výpůjčce, f) jiným způsobem. (2) Nákup služebních psů zajišťuje vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru z vyčleněných finančních prostředků prostřednictvím správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České 12) Systemizace služebních koní č. j. PPR-100-8/POČ-2006 (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp).

14 ZPPP č. 80/2009 Strana 14 republiky nebo krajského ředitelství policie 13). (3) Výkup služebních psů se provádí komisionálně. Při výkupu psa se posuzuje zejména a) zdravotní stav, b) povahové vlastnosti, c) vhodnost pro výkon služby, d) úroveň vycvičenosti, e) exteriér. (4) Stane-li se služební pes nepotřebným, je vyřazen. Nakládání s vyřazenými služebními psy upravuje interní akt řízení 14). Dnem vyřazení služebního psa se zastavuje výplata finanční částky určené na jeho výživu. Doklady vyřazeného služebního psa (evidenční knížka, průkaz původu, potvrzení o výběrovém chovu atd.) jsou spolu se záznamy o jeho vyřazení uloženy u útvaru. (5) O utracení služebního psa rozhoduje příslušný veterinární lékař na základě zdravotního stavu služebního psa 1). Čl. 23 Obměna, doplňování početních stavů a vyřazování služebních koní (1) Obměna a doplňování početních stavů služebních koní je zabezpečována nákupem z civilního sektoru. Nákup služebních koní pro oddělení zajišťuje odbor z převedených finančních prostředků na nákup koní od krajských ředitelství policie, cestou správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky. (2) Výběr koně pro policejní službu a vyřazení služebního koně je prováděno komisionálně. Členy komise jsou a) policista odboru, b) veterinární lékař, c) vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník. (3) Komise posuzuje zejména a) zdravotní stav koně, b) povahové vlastnosti, c) vhodnost pro výkon služby, d) mechaniku pohybu (předvedení koně na ruce v kroku a klusu), e) úroveň vycvičenosti (předvedení koně pod sedlem), f) exteriér (minimální výška v kohoutku měřená hůlkou 165 cm). 13) 14) Pokyn náměstka ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení č. 19/2002, kterým se stanoví druh a rozsah centrálně zabezpečovaného majetku u Ministerstva vnitra a Policie České republiky (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp). Nařízení Ministerstva vnitra č. 30/2002, o nakládání s nepotřebným movitým majetkem.

15 ZPPP č. 80/2009 Strana 15 (4) Po převzetí je kůň zařazen na výcvikové středisko odboru do doby ukončení výcviku a zadání kategorie. Závěrečné přezkoušení dle zkušebního řádu absolvuje služební kůň s jezdcem oddělení, na které bude zpátky převeden. a) úhynu, (5) Služební kůň je vyřazen v případě b) úrazu s následkem trvalé neschopnosti pro výkon služby, c) nezpůsobilosti k výkonu služby nesplněním podmínek pro zadání kategorie, d) vleklé nevyléčitelné nemoci, stáří nebo závažné povahové nebo psychické vady, která se projevila v průběhu výcviku a pro kterou služební kůň není využitelný pro službu. (6) Návrh na vyřazení služebního koně předkládá vedoucí oddělení vedoucímu odboru. (7) Po komisionálním posouzení bude neupotřebitelný služební kůň vyřazen v souladu s interním aktem řízení 14). (8) Vyřazeného služebního koně lze neodkladně a bezbolestně utratit 1). ČÁST ŠESTÁ KYNOLOGICKÁ A HIPOLOGICKÁ EVIDENCE Čl. 24 Kynologická evidence služebních psů (1) Materiálová evidence služebních psů je vedena u útvaru podle přidělených evidenčních čísel. (2) K zabezpečení přehledu o stavu, vycvičenosti, dislokaci služebních psů a k získávání podkladů pro zpracovávání statistických hlášení se vede a) centrální evidence služebních psů u odboru, b) dílčí evidence všech útvarů, které slouží k zabezpečení přehledu o stavu, kvalitě služebních psů a ke zpracovávání statistických údajů o služební kynologii na území České republiky. (3) Evidence se vede prostřednictvím počítačového programu KIS (kynologický informační systém). (4) Centrální evidence je útvary průběžně aktualizována. Útvary zpracovávají hlášení dvakrát ročně, k 30. červnu a 31. prosinci, a zasílají je na odbor do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Formu, obsah a termín zasílání hlášení stanoví ředitel ředitelství. (5) K zaevidování služebních psů odebíraných z chovných stanic slouží tetovací číslo služebního psa současně jako evidenční číslo. U psů získaných jiným způsobem (dar, za krytí, nákup z civilního sektoru) je útvarům přidělena odborem řada evidenčních čísel určená pro zaevidování psa. Přidělené evidenční číslo je neměnné a zůstává služebnímu psovi po celou dobu jeho působení u policie. (6) Evidenční čísla služebním psům přidělují pracovníci odboru, vedoucí oddělení nebo psovodi odpovědní za evidenci služební kynologie na útvaru. Po

16 ZPPP č. 80/2009 Strana 16 přidělení evidenčního čísla se vyplní evidenční knížka služebního psa, do které se průběžně zaznamenávají údaje o služebním psovi a jeho zdravotním stavu. (7) Je-li služební pes převáděn z chovatelské stanice nebo výcvikového střediska, přiděluje a vyplňuje evidenční knížku služebního psa vedoucí chovatelské stanice nebo výcvikového střediska. Při převodu vybraného služebního psa z chovatelské stanice jsou se služebním psem předány i nezbytné doklady potřebné k provedení vkladu služebního psa do materiálové a kynologické evidence. Při získání služebního psa jiným způsobem vyplňuje evidenční knížku služebního psa policista pověřený vedením evidence. (8) Evidenční knížku má u sebe vždy psovod, kterému je služební pes přidělen. (9) U odboru je vedena centrální evidence průkazů původu služebních psů narozených v chovatelských stanicích. Po zaevidování průkazů původu v centrální evidenci jsou odborem zasílány průkazy původu na útvary, u kterých jsou služební psi zařazeni. (10) Kopie průkazů původu služebních psů získaných jiným způsobem než z vlastního chovu zasílají útvary do centrální evidence s hlášením. (11) Pokud dojde u služebního psa ke splnění podmínek chovnosti a služební pes je zařazen do chovu, zasílá útvar, kde je služební pes zařazen, neprodleně kopie veškerých dokumentů souvisejících s uchovněním služebního psa odboru. Čl. 25 Hipologická evidence služebních koní (1) Materiálová evidence služebních koní je vedena u útvarů. Za zpracování a předávání podkladů pro vedení účetní evidence odpovídá vedoucí oddělení. (2) Každému služebnímu koni je přiděleno vedle jména i evidenční číslo a číslo mikročipu. Do evidence jsou zařazeni služební koně v majetku útvaru a služební koně, na které je uzavřena smlouva o výpůjčce. (3) Vedoucí oddělení vede a aktualizuje Registr koní držených v hospodářství a předkládá odboru do 10. dne každého měsíce změny ve stavu služebních koní za předešlý měsíc. Jedenkrát ročně do 20. prosince předkládá celkový přehled evidence služebních koní v rámci oddělení. ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 26 Zmocňovací ustanovení (1) Ředitelství cestou odboru v rámci přijatých interních aktů řízení kontrolně-metodicky řídí, koordinuje a usměrňuje činnost na úseku služební kynologie a služební hipologie u útvarů. (2) Ředitel ředitelství je zmocněn k vydání svých interních aktů řízení, kterými upřesní některá ustanovení tohoto závazného pokynu (např. výcvik policistů a služebních zvířat, zkušební řády, výkon služby speciální kynologie, způsob evidence, záznamy a vykazování použití služebních zvířat 4).

17 ZPPP č. 80/2009 Strana 17 (3) Ředitel ředitelství a vedoucí funkcionář stanoví podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků policistům a zaměstnancům. Zrušuje se Čl. 27 Zrušovací ustanovení a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 3/1995, kterým se stanoví výběr a využití speciálně vycvičených služebních psů na vyhledávání nástražných výbušných prostředků, b) závazný pokyn policejního prezidenta č. 13/1996, kterým se vydává Zkušební řád pro přezkušování služebních psů v Policii České republiky, c) rozkaz policejního prezidenta č. 55/2001, kterým se jmenuje osoba odpovědná za chovné psy a feny v majetku Ministerstva vnitra Policejního prezidia České republiky využívané k chovatelské činnosti, d) závazný pokyn policejního prezidenta č. 124/2001, kterým se stanoví podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky zařazených na odboru služební kynologie a služební hipologie Policejního prezidia České republiky, e) závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, f) závazný pokyn policejního prezidenta č. 10/2003, kterým se vydávají pravidla služební kynologie, g) závazný pokyn policejního prezidenta č. 24/2003, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, h) závazný pokyn policejního prezidenta č. 125/2005, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 24/2003, i) závazný pokyn policejního prezidenta č. 52/2007, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného postupu Policie České republiky při využívání metody pachové identifikace, j) závazný pokyn policejního prezidenta č. 157/2007, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného postupu Policie České republiky při využívání metody detekce akcelerantů pomocí služebních psů.

18 ZPPP č. 80/2009 Strana 18 Čl. 28 Účinnost Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem 1. července Č. j. PPR-5215/ČJ UP Zpracovatel: odbor služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky Doporučená hesla pro evidenci: - kynologie - hipologie Policejní prezident brig. gen. Mgr. Oldřich MARTINŮ v. r.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Smlouva o ustájení koně

Smlouva o ustájení koně Pronajímatel Michaela Vrňáková Na Šejdru 631/49 Praha 4, 14200 IČO: 866 11 381 Tel. 608 311 285 dále pronajímatel na straně jedné a Nájemce Jméno a příjmení: Datum narození, rodné číslo Adresa trvalého

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, ČÁST PRVNÍ. zrušena ČÁST DRUHÁ

170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, ČÁST PRVNÍ. zrušena ČÁST DRUHÁ 170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

93 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 11. července 2006, kterým se upravuje provozování informačního systému OČISTA. Změna: ZPPP č.

93 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 11. července 2006, kterým se upravuje provozování informačního systému OČISTA. Změna: ZPPP č. 93 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 11. července 2006, kterým se upravuje provozování informačního systému OČISTA Změna: ZPPP č. 64/2010 K zajištění jednotného postupu při provozování informačního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy

Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy Vyhotoveno: Červen 2012 Vydal: Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Stránka 1 z 13 Část I. Základní ustanovení

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 21. dubna 2009 Částka 36 OBSAH Část I 30. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. dubna 2009, o plnění

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více