80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie"

Transkript

1 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii České republiky (dále jen policie ) stanovím: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy Tímto závazným pokynem se upravuje činnost a) služební kynologie a služební hipologie, jejich organizace, úkoly a systém výkonu služby, výcvik a odborná příprava, b) při zajišťování chovu a při péči o služební psy 1), při výběru a při péči o služební koně, c) při vedení evidencí služebních psů a služebních koní. Čl. 2 Vymezení základních pojmů (1) Pro účely tohoto závazného pokynu se rozumí a) služební kynologií činnost spojená s držením, ošetřováním, chovem, výchovou, výcvikem a používáním služebních psů a výukou psovodů, b) psovodem příslušník policie (dále jen policista ) nebo zaměstnanec policie (dále jen zaměstnanec ) plnící úkoly na úseku služební kynologie se služebním psem, c) služebním psem pes nebo fena (příp. štěně), kteří jsou v majetku policie, nebo přiděleni k plnění úkolů policie na základě smlouvy o výpůjčce, mají přidělené evidenční číslo, mikročip a jsou určeni k plnění úkolů policie, 1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Ministerstva vnitra č. 58/2006, kterým se upravují podmínky poskytování veterinární péče v Ministerstvu vnitra a Policii České republiky. Chovatelský řád Českomoravské kynologické unie a Českého klubu německého ovčáka.

2 ZPPP č. 80/2009 Strana 2 d) chovným psem služební pes nebo fena, kteří splňují podmínky chovnosti podle platných chovatelských řádů chovatelských klubů Českomoravské kynologické unie a jsou kromě plnění úkolů policie využíváni k chovu, e) chovem činnost spojená s výběrem chovných psů, jejich uchováním podle platných standardů chovatelských klubů Českomoravské kynologické unie, využíváním pro chov a odchovem narozených štěňat v chovatelských stanicích odboru služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky (dále jen odbor ), f) společným výcvikem výcvik služebních psů prováděný nejméně třemi psovody, g) výukou teoretická odborná příprava policisty pro výkon psovoda a jeho další odborné vzdělávání, vykonávané zpravidla ve výcvikových střediscích psovodů a služebních psů odboru (dále jen výcvikové středisko ), h) útvarem krajská ředitelství policie, Pyrotechnická služba, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby, Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Služba cizinecké policie. (2) Pro účely tohoto závazného pokynu se dále rozumí a) služební hipologií činnost týkající se držení, ošetřování, používání, výcviku a chovu služebních koní, b) služebním koněm kůň, který je v majetku policie, nebo kůň přidělený k plnění úkolů policie na základě smlouvy o výpůjčce, c) hlídkovým služebním koněm služební kůň, který je schopen plnit běžné úkoly v terénu a v silničním provozu, d) služebním koněm pro speciální úkoly služební kůň určený nejen k hlídkové službě, ale i k plnění speciálních úkolů při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, zejména při jeho hromadném narušení, e) jezdcem policista, který používá služebního koně k výkonu služby, f) cvičitelem jezdec oprávněný provádět odborný výcvik jezdců a služebních koní, který získal kvalifikaci po absolvování zkoušek cvičitelů.

3 ZPPP č. 80/2009 Strana 3 ČÁST DRUHÁ ČINNOST SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE A SLUŽEBNÍ HIPOLOGIE Čl. 3 Základní úkoly služební kynologie a služební hipologie (1) Oddělení služební kynologie a oddělení služební hipologie útvarů (dále jen oddělení ) plní zejména úkoly při a) ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, b) zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, c) ochraně vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem, d) předcházení a odhalování trestných činů a přestupků, e) pátrání po osobách a věcech, f) zjišťování důkazů pro účely trestního řízení, g) preventivní činnosti. (2) Oddělení mohou dále plnit úkoly na úseku reprezentace a propagace policie, zejména a) prezentací služebních psů a služebních koní na společenských, sportovních a kulturních akcích, b) pořádáním exkurzí pro děti předškolního věku, žáky a studenty škol v areálech oddělení služební kynologie a služební hipologie útvarů policie spojených s přednáškami o využívání služebních psů a služebních koní v rámci policie, c) účastí na služebních a veřejných sportovních kynologických akcích a jezdeckých závodech v České republice i v zahraničí. Čl. 4 Organizace a řízení oddělení (1) Oddělení jsou základními výkonnými články útvarů policie. U krajských ředitelství policie jsou začleněny pod odbory služby pořádkové policie, u útvarů s celostátní působností spadají pod příslušného služebního funkcionáře 2). (2) V rámci oddělení služební kynologie lze na návrh vedoucího oddělení zřídit skupiny s počtem nejméně 5 policistů. Přitom se vychází z rozboru bezpečnostní situace v návaznosti na plnění úkolů policie. (3) Na oddělení jsou zařazeni psovodi speciálních kynologických činností a psovodi základních kynologických činností 3). Psovodi základních kynologických činností vykonávají zejména činnosti na místě trestného činu, služební zákroky, preventivní činnost v místech možného páchání trestné činnosti, při pátracích akcích, střežení, eskortách apod. Psovodi speciálních kynologických činností 2) 3) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 148/2008, kterým se stanoví zásady systemizace služebních a pracovních míst v Policii České republiky a postup při přípravě a zpracovávání návrhů změn v systemizaci služebních a pracovních míst v Policii České republiky. Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.

4 ZPPP č. 80/2009 Strana 4 vykonávají zejména službu se služebními psy se speciálním použitím na detekci omamných a psychotropních látek, výbušnin, akcelerantů, zbraní a jejich komponentů, neživých osob a jejich částí a na metodu pachové identifikace. Postupy stanoví ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky (dále jen ředitelství ) svými pokyny a metodickými příručkami. (4) U útvarů s celostátní působností je služební kynologie zaměřena na plnění úkolů vyplývajících z jejich činnosti; bližší podrobnosti mohou upravit svými interními akty řízení jejich ředitelé. Čl. 5 Výkon služby s použitím služebního psa (1) Výkon služby se služebním psem může provádět psovod, který absolvoval odborný kurz ve výcvikovém středisku. Do výkonu služby může být zařazen pouze s jemu přiděleným služebním psem, s nímž odborný kurz absolvoval. Služební pes je psovodovi přidělován (odnímán) do osobní péče k individuálnímu nebo hromadnému ustájení rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí současně s rozhodnutím o přiznání nároku náležitostí výživného na služebního psa. (2) Služební pes smí být použit ve výkonu služby zásadně podle zadané kategorie; bez zadané kategorie nesmí být použit k výkonu služby. Kategorie stanoví ředitel ředitelství. (3) O vyslání služebního psa s psovodem k plnění úkolů rozhoduje vedoucí oddělení nebo nadřízený služební funkcionář. (4) Policista odpovědný za činnost na místě činu zajistí pro psovoda doprovodnou hlídku, která odpovídá za zajištění stop a předmětů nalezených při pachových pracích služebního psa a za bezpečnost psovoda. (5) O způsobu použití služebního psa na místě činu rozhoduje psovod na základě vyhodnocení situace v souladu s kriminalisticko-taktickými zásadami. V případě potřeby si vyžádá cestou policisty odpovědného za činnost na místě činu dalšího psovoda se služebním psem. (6) V případě úspěšného použití služebního psa sepíše psovod Protokol o použití služebního psa. V případě přímého vyžádání služebního psa (např. ohledání místa činu, vyhledání zájmových komodit) a jeho nepoužití sepíše psovod úřední záznam, kde popíše důvod jeho nepoužití. Statistická hlášení a vzor Protokolu o použití služebního psa stanoví ředitel ředitelství a zveřejní jej na intranetových stránkách ředitelství 4). Čl. 6 Hromadné použití služebních psů (1) O hromadném použití služebních psů rozhodne velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce. O způsobu jejich použití rozhodne velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce na základě návrhu vedoucího oddělení nebo policisty pověřeného řízením služební kynologie na útvaru. Jestliže to bezpečnostní situace vyžaduje, mohou být v rámci bezpečnostních opatření využiti k plnění úkolů i policisté odvelení do kurzů výcvikových středisek. 4)

5 ZPPP č. 80/2009 Strana 5 (2) O použití psovodů vyslaných do kurzů se služebními psy rozhodne ředitel ředitelství a v případě jeho nepřítomnosti vedoucí odboru. O vhodnosti a způsobu jejich použití rozhoduje velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce po dohodě s vedoucím výcvikového střediska odboru. (3) Výstroj a výzbroj psovodů při hromadném použití určuje velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce. (4) Způsob a formy vykazování výslednosti a termíny zpracování statistických hlášení stanoví ředitel ředitelství svým interním aktem řízení. Čl. 7 Rozdělení služebních psů podle jejich upotřebitelnosti Služební psi se podle druhu výcviku a použití dělí na služební psy a) hlídkové, kteří se používají zejména k 1. preventivní činnosti na úseku ochrany veřejného pořádku, 2. zákrokům proti narušitelům veřejného pořádku, 3. prohlídce a průzkumu terénu, objektů nebo dopravních prostředků za účelem vyhledání osob a avizaci, 4. střežení a eskortám osob 5), 5. zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v dopravních prostředcích, 6. plnění speciálních úkolů v případech zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti zejména při jeho hromadném narušení, 7. pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila protiprávního jednání, nebo pachatele z místa činu po stopě, 8. využití u zásahových jednotek 6), 9. ochraně vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem, chráněných osob, objektů zvláštní důležitosti, 10. zabránění vstupu do uzavřených prostorů, b) pátrací, kteří jsou zařazeni do výjezdových skupin (plní úkoly hlídkové služby jen ve výjimečných případech), se používají zejména k 1. vyhledání a sledování pachové stopy, 2. širšímu ohledání místa činu za účelem vyhledání důkazních materiálů souvisejících s trestnou činností, 3. vyhledání vystřelených nábojnic a nalezení předmětů majících vztah k trestné činnosti nebo pachateli, 4. pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, případně ukrytých osobách v objektech, terénu a v dopravních prostředcích, 5) 6) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 93/2008, o eskortách osob a jejich střežení. Metodika takticko-speciální přípravy zásahu se služebním psem vydaná odborem vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra č. j. VO-591/2000 (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp).

6 ZPPP č. 80/2009 Strana 6 5. pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila protiprávního jednání, 6. pátracím akcím 7), c) specialisty, kteří se používají dle zadané kategorie ke speciálním úkonům, kterými jsou 1. metoda pachové identifikace, 2. vyhledávání drog (omamných a psychotropních látek a jejich prekursorů), 3. vyhledávání výbušnin, 4. vyhledávání palných zbraní a jejich komponentů, 5. vyhledávání živých osob, 6. vyhledávání osob v dopravních prostředcích, 7. vyhledávání neživých osob, jejich částí, případně místa jejich původního uložení, 8. detekce hořlavých kapalin na místech požáru, 9. další speciální činnosti vyplývající z potřeb výkonu služby, d) strážní, kteří se používají k 1. střežení objektů nebo prostor, 2. avizaci na přicházející nebo ukrytou osobu. Čl. 8 Výkon služby se služebními koňmi (1) Výkon služby na oddělení je prováděn dvojčlennými hlídkami jezdců, v případě nasazení do bezpečnostních opatření nejméně skupinou 4 jezdců. (2) Jezdec bez osvědčení nesmí být velen do výkonu služby při zabezpečování ochrany veřejného pořádku v případech jeho hromadného narušení. Čl. 9 Nástup do výkonu služby (1) Do výkonu služby se služebními koňmi nastupují jezdci z místa dislokace oddělení a) jízdmo na služebních koních v tomto případě lze délku výkonu služby stanovit na 5 hodin, přičemž doba nutná k dosažení místa výkonu služby se započítává do její celkové doby, b) pomocí speciálních služebních dopravních prostředků v tomto případě lze délku výkonu služby stanovit na 6 hodin, doba nutná k dosažení místa výkonu služby a zpět se započítává do její celkové doby. 7) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 28/2009, o pátrání.

7 ZPPP č. 80/2009 Strana 7 (2) Vyžaduje-li to bezpečnostní situace, lze dobu výkonu služby služebních koní prodloužit na nezbytně nutnou dobu. Pokud to stav bezpečnostní situace dovolí, umožní se služebním koním odpočinek. Vždy je nutné zohlednit zdravotní stav služebních koní. Čl. 10 Omezení nebo zrušení výkonu služby (1) V zimních měsících může být použitelnost služebních koní pro výkon služby s ohledem na povětrnostní podmínky snížena. Činnost oddělení je v tomto období zaměřena především na intenzivní výcvik jezdců a služebních koní. (2) Při dlouhodobém poklesu venkovních teplot pod -5 C může být zkrácen přímý výkon služby v určené lokalitě na 2 hodiny a při dlouhodobém poklesu venkovních teplot pod -10 C je jízdní hlídka nasaze na jen v případě mimořádné situace na pokyn vedoucího oddělení nebo jeho nadřízených služebních funkcionářů. (3) Zrušit výkon naplánované služby je oprávněn a) nadřízený služební funkcionář; v jeho nepřítomnosti operační důstojník policie, b) vedoucí oddělení; v jeho nepřítomnosti jím pověřený policista. (4) Naplánovaná služba může být zrušena v případě, že a) pominuly důvody, pro které byla služba plánována, b) došlo k narušení zdravotního stavu služebního koně a není možné užít ke službě jiného, c) nastaly zvlášť nepříznivé povětrnostní podmínky pro výkon služby, kdy hrozí zranění služebního koně nebo jezdce. Čl. 11 Využívání služebních koní (1) Služební koně mohou být využíváni na oddělení a) k výkonu hlídkové služby, b) k pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, c) k propátrávání těžko přístupných lesních nebo horských terénů, d) k reprezentaci policie na společenských, kulturních a sportovních akcích, e) k zajištění veřejného pořádku při sportovních a kulturních akcích v součinnosti s pořádkovými jednotkami, f) k dalším stanoveným úkolům speciálního charakteru. (2) O způsobilosti využití jezdců a služebních koní k výkonu služby rozhoduje vedoucí oddělení. (3) Omezení výkonu služby na vlastním území, případně území jiného útvaru z veterinárních důvodů, může být provedeno pouze na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených orgány státní správy ve věcech veterinární péče.

8 ZPPP č. 80/2009 Strana 8 Čl. 12 Organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnost (1) Organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnost odboru je zaměřena na vytváření optimálních podmínek odborného servisu pro praktický výkon služby služební kynologie a služební hipologie. (2) Organizátorsko-řídící a koordinační činnost odboru je zaměřena na plnění požadavků praktického výkonu služby k chovu a doplňování služebních zvířat, který je zabezpečován v chovatelských stanicích odboru a k zabezpečení výcviku policistů a služebních zvířat ve výcvikových střediscích odboru, který tato zařízení přímo řídí. Chov a výcvik zabezpečují policisté, zaměstnanci a veterinární lékaři výcvikových středisek a chovatelských stanic. (3) Metodicko-kontrolní činnost je zaměřena na praktický výkon služby u oddělení krajských ředitelství policie a u útvarů s celostátní působností Metodicko-kontrolní činnost je vykonávána formou ověřování stavu a úrovně služební kynologie a služební hipologie a metodickou pomocí k jejich usměrňování. (4) Odborné úkoly na úseku organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnosti plní i oddělení služební kynologie krajského ředitelství policie a organizační články útvarů s celostátní působností. ČÁST TŘETÍ Chov a výcvik služebních psů a služebních koní Čl. 13 Chov služebních psů (1) Chov služebních psů, obměnu a doplňování jejich stavů pro výkon služby zajišťují chovatelské stanice, které jsou řízeny a provozovány odborem. V rámci odboru jako poradní orgán na úseku chovu působí chovatelská komise, jejíž předseda spolupracuje s orgány podle právního předpisu 1). (2) Provoz chovatelské stanice se řídí organizačním a vnitřním řádem chovatelské stanice, který vydává vedoucí odboru po předchozím schválení ředitelem ředitelství. (3) Chovatelská stanice provádí chov služebních psů na základě chovných plánů 1). (4) Chovatelská stanice provádí chov štěňat a výcvik mladých psů pro obměnu a doplňování početních stavů služebních psů v policii. Vedoucí chovatelské stanice je oprávněn provádět kontrolu štěňat předaných do výkonu služby u útvarů do věku 24 měsíců. (5) Zajišťování krmiva pro chovatelskou stanici je prováděno podle právního předpisu 8). Soustředěné požadavky zasílá odbor na správu logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky k zajištění finančních prostředků. 8) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, kterým se vydávají zásady pro zadávání veřejných zakázek v působnosti územního pracoviště Policejní prezidium České republiky.

9 ZPPP č. 80/2009 Strana 9 Čl. 14 Výcvik služebních psů a služebních koní (1) Výcvik služebních psů a služebních koní zabezpečují výcviková střediska formou kurzů, které jsou plánovány na základě požadavků útvarů. Výcvikové středisko zabezpečuje přípravu policistů, služebních psů a služebních koní formou kurzů, které jsou organizovány podle odborností se zaměřením zejména na získání a rozvíjení speciálních znalostí nezbytných pro výkon služby. Délka a obsah kurzů jsou organizovány na základě potřeby výkonu služby podle odborných profilů absolventa kurzů, které stanoví ředitel ředitelství. (2) Provoz výcvikového střediska se řídí vnitřním řádem, který vydá vedoucí odboru po předchozím schválení ředitelem ředitelství. (3) Služebním psům jsou při výcviku zadávány kategorie použití tak, aby odpovídaly praktickému výkonu služby. Zadávání kategorií a jejich platnost upraví ředitel ředitelství svým interním aktem řízení. (4) Zajišťování krmiva pro výcvikové středisko je prováděno obdobně jako u chovatelských stanic odboru 8). (5) Vedoucí služební funkcionáři odpovídají za stupeň vycvičenosti služebních psů a služebních koní, za připravenost psovodů a jezdců k výkonu služby a jsou povinni vytvářet policistům a zaměstnancům podmínky pro plánování a provádění výcviku tak, aby byla splněna kritéria, která jsou stanovena ředitelem ředitelství ve zkušebním a soutěžním řádu služebních psů a zkušebním řádu služebních koní. Čl. 15 Výcvik služebních psů a psovodů (1) Výcvik služebního psa je zajišťován individuálními a společnými výcviky. (2) Časová dotace na výcvik služebního psa je stanovena v kalendářním týdnu psovodovi, který má přiděleného a) hlídkového nebo strážního služebního psa nejméně 8 hodin, b) pátracího služebního psa nebo psa specialistu nejméně 12 hodin, c) dalšího služebního psa nebo štěně zvýšení o další 4 hodiny. Pokud to podmínky výkonu služby dovolí, může být výcvik služebního psa plánován současně s plněním dalších úkolů. Výcvik služebního psa může policista provádět i mimo dobu služby, doba tohoto výcviku se do doby výkonu služby nezapočítává. (3) Vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru stanoví pravidla pro ověřování způsobilosti psovodů se služebními psy k výkonu služby v rámci útvaru v souladu s pokynem ředitele ředitelství. (4) Vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru stanoví pravidla pro ověřování způsobilosti psovodů se služebními psy k výkonu služby v rámci útvaru v souladu s pokynem ředitele ředitelství.

10 ZPPP č. 80/2009 Strana 10 Čl. 16 Výcvik služebních koní a jezdců (1) Výcvik služebních koní a jezdců provádí instruktor výcviku služebních zvířat, který odpovídá za jejich připravenost k výkonu služby. (2) Výcvik jezdců a služebních koní zahrnuje a) práci ve stáji - ošetřování výstrojních součástek, ošetřování a krmení služebních koní, b) praktický výcvik jezdců v jízdě na služebním koni; vlastní výcvik jízdy na služebním koni je zaměřen na zvládnutí základní techniky jízdy a zahrnuje drezurní ježdění, skokovou přípravu, jízdu v terénu, nácvik speciálních rušivých jevů a překonávání speciálních překážek, nácvik služebního zákroku s pořádkovou jednotkou, c) výcvik služebních koní, zejména lonžování, skokovou gymnastiku ve volnosti, nucené pohybování na mechanickém zařízení, provádění a volný výběh. (3) Příprava a výcvik služebního koně pro přezkoušení dle zkušebního řádu stanoveného pokynem ředitele ředitelství 4) trvá nejdéle 12 měsíců od data zakoupení nebo pronájmu služebního koně. Výcvik jezdce trvá nejdéle 12 měsíců. (4) Instruktor výcviku služebních zvířat je povinen plánovat služebním koním rovnoměrně poměr služby, výcviku a aktivního odpočinku. Při této činnosti vychází z podmínky dlouhodobého využití služebních koní pro potřeby policie a z potřeb jednotlivých jezdců, služebních koní a úrovně jejich vycvičenosti. (5) Vedoucí oddělení a instruktor výcviku služebních zvířat mohou pověřit pro kvalifikované vedení jednotlivého výcviku jezdců a služebních koní cvičitele. (6) Služební kůň ve výcviku je velen do výkonu služby pod vedením zkušeného jezdce ve společné dvoučlenné hlídce se zkušeným služebním koněm; s ohledem na stupeň vycvičenosti služebního koně je nutno přihlížet na charakter a dobu výkonu služby. (7) Služební kůň, který je v rekonvalescenci, po nemoci nebo úrazu, se výcviku ani výkonu služby na nezbytně nutnou dobu nezúčastňuje. Dle návrhu příslušného veterinárního lékaře 1) ve spolupráci s instruktorem výcviku služebních zvířat je po převedení umístěn ve výcvikovém středisku služební hipologie. Čl. 17 Přeprava služebních psů a služebních koní (1) Přeprava služebních psů a služebních koní je v rámci výkonu služby a plánovaného výcviku prováděna speciálně upravenými motorovými vozidly nebo přívěsnými přepravníky. (2) Při přepravě služebních psů a služebních koní musí být učiněna taková opatření, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a veterinární podmínky 9), napájení a krmení. V případě potřeby a podle charakteru přepravníku musí být služební koně 9) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

11 ZPPP č. 80/2009 Strana 11 vybaveni ochrannými pomůckami pro přepravu (např. transportní kamaše, chrániče ocasu). (3) Přeprava služebního psa hromadnými dopravními prostředky se provádí v souladu s přepravním řádem přepravující organizace, vyjma psovodů se služebními psy, kteří plní úkoly při zajišťování bezpečnosti dopravy. (4) Úhrada jízdného za služebního psa hromadnými dopravními prostředky je poskytována podle platných tarifů. Čl. 18 Vlivy snižující možnosti použití služebních psů (1) O využití služebního psa k výkonu služby z kynologického hlediska rozhoduje psovod případně vedoucí oddělení. O omezení využití služebního psa ze zdravotního nebo veterinárního hlediska rozhoduje příslušný veterinární lékař 1). (2) Vlivy snižující možnost použití služebního psa na místě činu jsou zejména a) velká frekvence osob nebo dopravních prostředků, b) povětrnostní vlivy (prudký nebo dlouhotrvající déšť, silný vítr, intenzivní sněžení), c) extrémní teploty, d) přítomnost nebezpečných nebo toxických látek, e) velký časový odstup od doby spáchání skutku. (3) Omezení výkonu služby v rámci územní působnosti útvaru, případně územní působnosti jiného útvaru z veterinárních důvodů, může být provedeno pouze na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených orgány státní správy ve věcech veterinární péče 1). ČÁST ČTVRTÁ VETERINÁRNÍ PÉČE, USTÁJENÍ, OŠETŘOVÁNÍ A VÝŽIVA SLUŽEBNÍCH PSŮ A SLUŽEBNÍCH KONÍ Čl. 19 Veterinární péče o služební psy a služební koně (1) Veterinární péče o služební psy a služební koně zahrnuje opatření zaměřená na jejich ochranu proti nákazám, úrazům a onemocněním. (2) Státní veterinární dozor je zabezpečován veterinárními lékaři odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra 10). Veterinární péče je zabezpečována veterinárními lékaři Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. (3) V případě nedostupnosti veterinárního lékaře Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra nebo nebezpečí z prodlení v ošetření služebního psa nebo služebního koně je možno využít služeb dostupného soukromého veterinárního lékaře. Při zranění nebo onemocnění služebního psa nebo služebního koně rozhodne vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru na základě posouzení zdravotního stavu služebního psa veterinárním lékařem o omezení využití služebního psa nebo služebního koně ve výkonu služby. 10) 43 zákona č. 166/1999 Sb.

12 ZPPP č. 80/2009 Strana 12 (4) První pomoc poskytuje psovod, jezdec nebo zaměstnanec. (5) Při výkonu odborné činnosti veterinárního lékaře je psovod i jezdec povinen poskytovat nezbytnou součinnost k provedení nařízeného vyšetření, ochranného očkování nebo jiného odborného veterinárního úkonu a řídit se jeho pokyny. Čl. 20 Ustájení, ošetřování a výživa služebních psů (1) Ustájení služebních psů je zajišťováno hromadně nebo individuálně. (2) Služební pes je ustájen v zastřešeném kotci, který je vybaven prostornou boudou. V zimních měsících, pokud není bouda vytápěna, musí být vhodným způsobem zateplena. Podlaha musí umožňovat snadný úklid a dezinfekci. V jednom kotci je ustájen pouze jeden služební pes, který v něm nesmí být uvázán a musí být bez výstrojních součástek. V případě přidělení služebního psa do osobní péče v individuálním ustájení je možno služebního psa ustájit v domácnosti policisty. (3) Úklid kotce se provádí denně. Dezinfekce kotce se provádí nejméně dvakrát měsíčně a vždy, když dojde k výměně služebního psa v kotci. Dezinfekce kotce ve výcvikových střediscích se provádí po ukončení jednotlivých kurzů, pokud jsou tyto kratší než interval určený pro pravidelnou dezinfekci. Deratizace se provádí pravidelně nejméně dvakrát ročně a při výskytu hlodavců. U služebních psů ustájených individuálně se provádí deratizace jen při výskytu hlodavců. (4) Vedoucí funkcionář je povinen umožnit psovodovi řádnou péči o služebního psa, kterou je obstarání a příprava krmiva, úklid kotce, venčení, údržba srsti a provádění zoohygieny (dále jen ošetřování ). Doba ošetřování služebního psa se započítává do doby výkonu služby. (5) Ošetřování služebního psa se provádí denně. V případě nepřítomnosti psovoda zajistí ošetřování a výživu služebního psa psovod nebo zaměstnanec určený vedoucím oddělení. (6) V případě přidělení služebního psa do osobní péče ve společném ustájení je doba ošetřování stanovena v rozsahu a) 1 hodina v rámci každé pracovní směny, b) 2 hodiny v rámci každé pracovní směny delší než 12 hodin, c) 3 hodiny v rámci každé pracovní směny delší než 18 hodin. (7) V případě přidělení služebního psa do osobní péče v individuálním ustájení je doba ošetřování stanovena v rozsahu 1 hodiny za každý den přidělení služebního psa. Rozvržení doby ošetřování v rámci pracovních směn je shodné s odstavcem 6. Zbývající počet hodin ošetřování v plánovaném období poskytne vedoucí služební funkcionář policistovi k ošetřování v místě ustájení služebního psa při dodržení pravidel pro rozvržení doby služby. (8) Výživa a náležitosti krmiva služebního psa jsou upraveny interním aktem řízení 11). Peněžní limity jsou určeny v krmných dávkách a přídavcích krmiva. Tyto 11) Nařízení Ministerstva vnitra č. 25/2004, o zabezpečování výživy služebních psů a služebních koní.

13 ZPPP č. 80/2009 Strana 13 limity jsou aktuálně upravovány v souvislosti s cenovými relacemi krmiv. (9) Dobu krmení je nutno upravit s dostatečným časovým předstihem a s přihlédnutím k nástupu výkonu služby nebo začátku výcviku. Služební pes musí mít neustále přístup k čerstvé vodě. (10) Návrh na přiznání náležitostí krmiva pro služební psy zpracovává vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru současně s návrhem na přidělení služebního psa do osobní péče k individuálnímu ustájení. Vyúčtování finančních náležitostí krmiva pro služební psy zpracovává vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru. Čl. 21 Ustájení, ošetřování a výživa služebních koní (1) Ustájení služebních koní je zajišťováno ve služebních stájích individuálně v boxech 12). (2) Úklid boxů se provádí denně. Desinfekce, dezinsekce a deratizace je prováděna na základě smluvních vztahů s odbornou firmou. (3) Ošetřování služebního koně se provádí denně. Jeho součástí je i péče o srst a kopyta individuálně přidělenými pomůckami. (4) K uskladnění výstroje a materiálu pro služební koně slouží sedlovna, která je samostatnou, suchou a dobře větratelnou místností. (5) Výživa a náležitosti krmiva služebního koně jsou upraveny interním aktem řízení 11). ČÁST PÁTÁ OBMĚNA, DOPLŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ A SLUŽEBNÍCH KONÍ Čl. 22 Obměna, doplňování a vyřazování služebních psů (1) Pro obměnu a doplňování početních stavů služebních psů u útvarů jsou psi získáváni a) z vlastního chovu, b) výkupem z civilního sektoru, c) darováním, d) převzetím štěňat od civilních chovatelů za krytí, e) na základě smlouvy o výpůjčce, f) jiným způsobem. (2) Nákup služebních psů zajišťuje vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru z vyčleněných finančních prostředků prostřednictvím správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České 12) Systemizace služebních koní č. j. PPR-100-8/POČ-2006 (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp).

14 ZPPP č. 80/2009 Strana 14 republiky nebo krajského ředitelství policie 13). (3) Výkup služebních psů se provádí komisionálně. Při výkupu psa se posuzuje zejména a) zdravotní stav, b) povahové vlastnosti, c) vhodnost pro výkon služby, d) úroveň vycvičenosti, e) exteriér. (4) Stane-li se služební pes nepotřebným, je vyřazen. Nakládání s vyřazenými služebními psy upravuje interní akt řízení 14). Dnem vyřazení služebního psa se zastavuje výplata finanční částky určené na jeho výživu. Doklady vyřazeného služebního psa (evidenční knížka, průkaz původu, potvrzení o výběrovém chovu atd.) jsou spolu se záznamy o jeho vyřazení uloženy u útvaru. (5) O utracení služebního psa rozhoduje příslušný veterinární lékař na základě zdravotního stavu služebního psa 1). Čl. 23 Obměna, doplňování početních stavů a vyřazování služebních koní (1) Obměna a doplňování početních stavů služebních koní je zabezpečována nákupem z civilního sektoru. Nákup služebních koní pro oddělení zajišťuje odbor z převedených finančních prostředků na nákup koní od krajských ředitelství policie, cestou správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky. (2) Výběr koně pro policejní službu a vyřazení služebního koně je prováděno komisionálně. Členy komise jsou a) policista odboru, b) veterinární lékař, c) vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník. (3) Komise posuzuje zejména a) zdravotní stav koně, b) povahové vlastnosti, c) vhodnost pro výkon služby, d) mechaniku pohybu (předvedení koně na ruce v kroku a klusu), e) úroveň vycvičenosti (předvedení koně pod sedlem), f) exteriér (minimální výška v kohoutku měřená hůlkou 165 cm). 13) 14) Pokyn náměstka ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení č. 19/2002, kterým se stanoví druh a rozsah centrálně zabezpečovaného majetku u Ministerstva vnitra a Policie České republiky (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp). Nařízení Ministerstva vnitra č. 30/2002, o nakládání s nepotřebným movitým majetkem.

15 ZPPP č. 80/2009 Strana 15 (4) Po převzetí je kůň zařazen na výcvikové středisko odboru do doby ukončení výcviku a zadání kategorie. Závěrečné přezkoušení dle zkušebního řádu absolvuje služební kůň s jezdcem oddělení, na které bude zpátky převeden. a) úhynu, (5) Služební kůň je vyřazen v případě b) úrazu s následkem trvalé neschopnosti pro výkon služby, c) nezpůsobilosti k výkonu služby nesplněním podmínek pro zadání kategorie, d) vleklé nevyléčitelné nemoci, stáří nebo závažné povahové nebo psychické vady, která se projevila v průběhu výcviku a pro kterou služební kůň není využitelný pro službu. (6) Návrh na vyřazení služebního koně předkládá vedoucí oddělení vedoucímu odboru. (7) Po komisionálním posouzení bude neupotřebitelný služební kůň vyřazen v souladu s interním aktem řízení 14). (8) Vyřazeného služebního koně lze neodkladně a bezbolestně utratit 1). ČÁST ŠESTÁ KYNOLOGICKÁ A HIPOLOGICKÁ EVIDENCE Čl. 24 Kynologická evidence služebních psů (1) Materiálová evidence služebních psů je vedena u útvaru podle přidělených evidenčních čísel. (2) K zabezpečení přehledu o stavu, vycvičenosti, dislokaci služebních psů a k získávání podkladů pro zpracovávání statistických hlášení se vede a) centrální evidence služebních psů u odboru, b) dílčí evidence všech útvarů, které slouží k zabezpečení přehledu o stavu, kvalitě služebních psů a ke zpracovávání statistických údajů o služební kynologii na území České republiky. (3) Evidence se vede prostřednictvím počítačového programu KIS (kynologický informační systém). (4) Centrální evidence je útvary průběžně aktualizována. Útvary zpracovávají hlášení dvakrát ročně, k 30. červnu a 31. prosinci, a zasílají je na odbor do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Formu, obsah a termín zasílání hlášení stanoví ředitel ředitelství. (5) K zaevidování služebních psů odebíraných z chovných stanic slouží tetovací číslo služebního psa současně jako evidenční číslo. U psů získaných jiným způsobem (dar, za krytí, nákup z civilního sektoru) je útvarům přidělena odborem řada evidenčních čísel určená pro zaevidování psa. Přidělené evidenční číslo je neměnné a zůstává služebnímu psovi po celou dobu jeho působení u policie. (6) Evidenční čísla služebním psům přidělují pracovníci odboru, vedoucí oddělení nebo psovodi odpovědní za evidenci služební kynologie na útvaru. Po

16 ZPPP č. 80/2009 Strana 16 přidělení evidenčního čísla se vyplní evidenční knížka služebního psa, do které se průběžně zaznamenávají údaje o služebním psovi a jeho zdravotním stavu. (7) Je-li služební pes převáděn z chovatelské stanice nebo výcvikového střediska, přiděluje a vyplňuje evidenční knížku služebního psa vedoucí chovatelské stanice nebo výcvikového střediska. Při převodu vybraného služebního psa z chovatelské stanice jsou se služebním psem předány i nezbytné doklady potřebné k provedení vkladu služebního psa do materiálové a kynologické evidence. Při získání služebního psa jiným způsobem vyplňuje evidenční knížku služebního psa policista pověřený vedením evidence. (8) Evidenční knížku má u sebe vždy psovod, kterému je služební pes přidělen. (9) U odboru je vedena centrální evidence průkazů původu služebních psů narozených v chovatelských stanicích. Po zaevidování průkazů původu v centrální evidenci jsou odborem zasílány průkazy původu na útvary, u kterých jsou služební psi zařazeni. (10) Kopie průkazů původu služebních psů získaných jiným způsobem než z vlastního chovu zasílají útvary do centrální evidence s hlášením. (11) Pokud dojde u služebního psa ke splnění podmínek chovnosti a služební pes je zařazen do chovu, zasílá útvar, kde je služební pes zařazen, neprodleně kopie veškerých dokumentů souvisejících s uchovněním služebního psa odboru. Čl. 25 Hipologická evidence služebních koní (1) Materiálová evidence služebních koní je vedena u útvarů. Za zpracování a předávání podkladů pro vedení účetní evidence odpovídá vedoucí oddělení. (2) Každému služebnímu koni je přiděleno vedle jména i evidenční číslo a číslo mikročipu. Do evidence jsou zařazeni služební koně v majetku útvaru a služební koně, na které je uzavřena smlouva o výpůjčce. (3) Vedoucí oddělení vede a aktualizuje Registr koní držených v hospodářství a předkládá odboru do 10. dne každého měsíce změny ve stavu služebních koní za předešlý měsíc. Jedenkrát ročně do 20. prosince předkládá celkový přehled evidence služebních koní v rámci oddělení. ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 26 Zmocňovací ustanovení (1) Ředitelství cestou odboru v rámci přijatých interních aktů řízení kontrolně-metodicky řídí, koordinuje a usměrňuje činnost na úseku služební kynologie a služební hipologie u útvarů. (2) Ředitel ředitelství je zmocněn k vydání svých interních aktů řízení, kterými upřesní některá ustanovení tohoto závazného pokynu (např. výcvik policistů a služebních zvířat, zkušební řády, výkon služby speciální kynologie, způsob evidence, záznamy a vykazování použití služebních zvířat 4).

17 ZPPP č. 80/2009 Strana 17 (3) Ředitel ředitelství a vedoucí funkcionář stanoví podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků policistům a zaměstnancům. Zrušuje se Čl. 27 Zrušovací ustanovení a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 3/1995, kterým se stanoví výběr a využití speciálně vycvičených služebních psů na vyhledávání nástražných výbušných prostředků, b) závazný pokyn policejního prezidenta č. 13/1996, kterým se vydává Zkušební řád pro přezkušování služebních psů v Policii České republiky, c) rozkaz policejního prezidenta č. 55/2001, kterým se jmenuje osoba odpovědná za chovné psy a feny v majetku Ministerstva vnitra Policejního prezidia České republiky využívané k chovatelské činnosti, d) závazný pokyn policejního prezidenta č. 124/2001, kterým se stanoví podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky zařazených na odboru služební kynologie a služební hipologie Policejního prezidia České republiky, e) závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, f) závazný pokyn policejního prezidenta č. 10/2003, kterým se vydávají pravidla služební kynologie, g) závazný pokyn policejního prezidenta č. 24/2003, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, h) závazný pokyn policejního prezidenta č. 125/2005, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 24/2003, i) závazný pokyn policejního prezidenta č. 52/2007, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného postupu Policie České republiky při využívání metody pachové identifikace, j) závazný pokyn policejního prezidenta č. 157/2007, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného postupu Policie České republiky při využívání metody detekce akcelerantů pomocí služebních psů.

18 ZPPP č. 80/2009 Strana 18 Čl. 28 Účinnost Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem 1. července Č. j. PPR-5215/ČJ UP Zpracovatel: odbor služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky Doporučená hesla pro evidenci: - kynologie - hipologie Policejní prezident brig. gen. Mgr. Oldřich MARTINŮ v. r.

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 30. prosince 2009 Částka 197 OBSAH Část I 172. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 30. prosince 2009,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 V Praze dne 4. července 2002 Částka 124 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Příloha č. 1 k RPP č. 104/2010 ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Organizační štáb mistrovství: a) ředitel mistrovství Čl. 1

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Datum vydání: 14. ledna 1998 PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Obsah: Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení 506/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. září 2004, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení Změna: 698/2004 Sb. Změna: 517/2005 Sb.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3.

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR 1.4. Rozdělení chovu

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. (Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 153 Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 153 Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, 418. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování 419. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat O B S A H : 420. Sdělení Ministerstva

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Čl. I. 1 Účel zákona Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou být nebezpeční svému okolí.

Čl. I. 1 Účel zákona Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou být nebezpeční svému okolí. ZÁKON ze dne... 2013, o regulaci chovu bojových plemen psů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 1 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín telefon - ústředna: 974 661 111 fax: 974 661 670 datová schránka: w6thp3w e-mail:

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1987 Vyhlásené: 23.12.1987 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 108 Z Á K O N České národní rady ze

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Hodnoticí standard. Strážný (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68)

Hodnoticí standard. Strážný (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Strážný (kód: 68-008-E) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Strážný Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná způsobilost

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu Metodický list číslo 1 Ř Vydáno

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 Dohody o vyhrazení SÚPM č. PMA-JZ-32-2016 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý:

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

436/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, ČÁST PRVNÍ

436/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, ČÁST PRVNÍ 436/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 127/2005

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

SBÍRKA SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky

SBÍRKA SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky SBÍRKA SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky Ročník 2015 V Praze dne 15. prosince 2015 Částka 11 OBSAH 11. Služební předpis státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky

Více

Strojní služba - P (T-STS-P)

Strojní služba - P (T-STS-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-63194-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: T-STS-P Praha 24. dubna 2015 listů: 11 Schvaluji:... brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 88

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání 28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více