80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie"

Transkript

1 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii České republiky (dále jen policie ) stanovím: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy Tímto závazným pokynem se upravuje činnost a) služební kynologie a služební hipologie, jejich organizace, úkoly a systém výkonu služby, výcvik a odborná příprava, b) při zajišťování chovu a při péči o služební psy 1), při výběru a při péči o služební koně, c) při vedení evidencí služebních psů a služebních koní. Čl. 2 Vymezení základních pojmů (1) Pro účely tohoto závazného pokynu se rozumí a) služební kynologií činnost spojená s držením, ošetřováním, chovem, výchovou, výcvikem a používáním služebních psů a výukou psovodů, b) psovodem příslušník policie (dále jen policista ) nebo zaměstnanec policie (dále jen zaměstnanec ) plnící úkoly na úseku služební kynologie se služebním psem, c) služebním psem pes nebo fena (příp. štěně), kteří jsou v majetku policie, nebo přiděleni k plnění úkolů policie na základě smlouvy o výpůjčce, mají přidělené evidenční číslo, mikročip a jsou určeni k plnění úkolů policie, 1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Ministerstva vnitra č. 58/2006, kterým se upravují podmínky poskytování veterinární péče v Ministerstvu vnitra a Policii České republiky. Chovatelský řád Českomoravské kynologické unie a Českého klubu německého ovčáka.

2 ZPPP č. 80/2009 Strana 2 d) chovným psem služební pes nebo fena, kteří splňují podmínky chovnosti podle platných chovatelských řádů chovatelských klubů Českomoravské kynologické unie a jsou kromě plnění úkolů policie využíváni k chovu, e) chovem činnost spojená s výběrem chovných psů, jejich uchováním podle platných standardů chovatelských klubů Českomoravské kynologické unie, využíváním pro chov a odchovem narozených štěňat v chovatelských stanicích odboru služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky (dále jen odbor ), f) společným výcvikem výcvik služebních psů prováděný nejméně třemi psovody, g) výukou teoretická odborná příprava policisty pro výkon psovoda a jeho další odborné vzdělávání, vykonávané zpravidla ve výcvikových střediscích psovodů a služebních psů odboru (dále jen výcvikové středisko ), h) útvarem krajská ředitelství policie, Pyrotechnická služba, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby, Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Služba cizinecké policie. (2) Pro účely tohoto závazného pokynu se dále rozumí a) služební hipologií činnost týkající se držení, ošetřování, používání, výcviku a chovu služebních koní, b) služebním koněm kůň, který je v majetku policie, nebo kůň přidělený k plnění úkolů policie na základě smlouvy o výpůjčce, c) hlídkovým služebním koněm služební kůň, který je schopen plnit běžné úkoly v terénu a v silničním provozu, d) služebním koněm pro speciální úkoly služební kůň určený nejen k hlídkové službě, ale i k plnění speciálních úkolů při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, zejména při jeho hromadném narušení, e) jezdcem policista, který používá služebního koně k výkonu služby, f) cvičitelem jezdec oprávněný provádět odborný výcvik jezdců a služebních koní, který získal kvalifikaci po absolvování zkoušek cvičitelů.

3 ZPPP č. 80/2009 Strana 3 ČÁST DRUHÁ ČINNOST SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE A SLUŽEBNÍ HIPOLOGIE Čl. 3 Základní úkoly služební kynologie a služební hipologie (1) Oddělení služební kynologie a oddělení služební hipologie útvarů (dále jen oddělení ) plní zejména úkoly při a) ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, b) zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, c) ochraně vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem, d) předcházení a odhalování trestných činů a přestupků, e) pátrání po osobách a věcech, f) zjišťování důkazů pro účely trestního řízení, g) preventivní činnosti. (2) Oddělení mohou dále plnit úkoly na úseku reprezentace a propagace policie, zejména a) prezentací služebních psů a služebních koní na společenských, sportovních a kulturních akcích, b) pořádáním exkurzí pro děti předškolního věku, žáky a studenty škol v areálech oddělení služební kynologie a služební hipologie útvarů policie spojených s přednáškami o využívání služebních psů a služebních koní v rámci policie, c) účastí na služebních a veřejných sportovních kynologických akcích a jezdeckých závodech v České republice i v zahraničí. Čl. 4 Organizace a řízení oddělení (1) Oddělení jsou základními výkonnými články útvarů policie. U krajských ředitelství policie jsou začleněny pod odbory služby pořádkové policie, u útvarů s celostátní působností spadají pod příslušného služebního funkcionáře 2). (2) V rámci oddělení služební kynologie lze na návrh vedoucího oddělení zřídit skupiny s počtem nejméně 5 policistů. Přitom se vychází z rozboru bezpečnostní situace v návaznosti na plnění úkolů policie. (3) Na oddělení jsou zařazeni psovodi speciálních kynologických činností a psovodi základních kynologických činností 3). Psovodi základních kynologických činností vykonávají zejména činnosti na místě trestného činu, služební zákroky, preventivní činnost v místech možného páchání trestné činnosti, při pátracích akcích, střežení, eskortách apod. Psovodi speciálních kynologických činností 2) 3) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 148/2008, kterým se stanoví zásady systemizace služebních a pracovních míst v Policii České republiky a postup při přípravě a zpracovávání návrhů změn v systemizaci služebních a pracovních míst v Policii České republiky. Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.

4 ZPPP č. 80/2009 Strana 4 vykonávají zejména službu se služebními psy se speciálním použitím na detekci omamných a psychotropních látek, výbušnin, akcelerantů, zbraní a jejich komponentů, neživých osob a jejich částí a na metodu pachové identifikace. Postupy stanoví ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky (dále jen ředitelství ) svými pokyny a metodickými příručkami. (4) U útvarů s celostátní působností je služební kynologie zaměřena na plnění úkolů vyplývajících z jejich činnosti; bližší podrobnosti mohou upravit svými interními akty řízení jejich ředitelé. Čl. 5 Výkon služby s použitím služebního psa (1) Výkon služby se služebním psem může provádět psovod, který absolvoval odborný kurz ve výcvikovém středisku. Do výkonu služby může být zařazen pouze s jemu přiděleným služebním psem, s nímž odborný kurz absolvoval. Služební pes je psovodovi přidělován (odnímán) do osobní péče k individuálnímu nebo hromadnému ustájení rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí současně s rozhodnutím o přiznání nároku náležitostí výživného na služebního psa. (2) Služební pes smí být použit ve výkonu služby zásadně podle zadané kategorie; bez zadané kategorie nesmí být použit k výkonu služby. Kategorie stanoví ředitel ředitelství. (3) O vyslání služebního psa s psovodem k plnění úkolů rozhoduje vedoucí oddělení nebo nadřízený služební funkcionář. (4) Policista odpovědný za činnost na místě činu zajistí pro psovoda doprovodnou hlídku, která odpovídá za zajištění stop a předmětů nalezených při pachových pracích služebního psa a za bezpečnost psovoda. (5) O způsobu použití služebního psa na místě činu rozhoduje psovod na základě vyhodnocení situace v souladu s kriminalisticko-taktickými zásadami. V případě potřeby si vyžádá cestou policisty odpovědného za činnost na místě činu dalšího psovoda se služebním psem. (6) V případě úspěšného použití služebního psa sepíše psovod Protokol o použití služebního psa. V případě přímého vyžádání služebního psa (např. ohledání místa činu, vyhledání zájmových komodit) a jeho nepoužití sepíše psovod úřední záznam, kde popíše důvod jeho nepoužití. Statistická hlášení a vzor Protokolu o použití služebního psa stanoví ředitel ředitelství a zveřejní jej na intranetových stránkách ředitelství 4). Čl. 6 Hromadné použití služebních psů (1) O hromadném použití služebních psů rozhodne velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce. O způsobu jejich použití rozhodne velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce na základě návrhu vedoucího oddělení nebo policisty pověřeného řízením služební kynologie na útvaru. Jestliže to bezpečnostní situace vyžaduje, mohou být v rámci bezpečnostních opatření využiti k plnění úkolů i policisté odvelení do kurzů výcvikových středisek. 4)

5 ZPPP č. 80/2009 Strana 5 (2) O použití psovodů vyslaných do kurzů se služebními psy rozhodne ředitel ředitelství a v případě jeho nepřítomnosti vedoucí odboru. O vhodnosti a způsobu jejich použití rozhoduje velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce po dohodě s vedoucím výcvikového střediska odboru. (3) Výstroj a výzbroj psovodů při hromadném použití určuje velitel bezpečnostního opatření nebo bezpečnostní akce. (4) Způsob a formy vykazování výslednosti a termíny zpracování statistických hlášení stanoví ředitel ředitelství svým interním aktem řízení. Čl. 7 Rozdělení služebních psů podle jejich upotřebitelnosti Služební psi se podle druhu výcviku a použití dělí na služební psy a) hlídkové, kteří se používají zejména k 1. preventivní činnosti na úseku ochrany veřejného pořádku, 2. zákrokům proti narušitelům veřejného pořádku, 3. prohlídce a průzkumu terénu, objektů nebo dopravních prostředků za účelem vyhledání osob a avizaci, 4. střežení a eskortám osob 5), 5. zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v dopravních prostředcích, 6. plnění speciálních úkolů v případech zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti zejména při jeho hromadném narušení, 7. pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila protiprávního jednání, nebo pachatele z místa činu po stopě, 8. využití u zásahových jednotek 6), 9. ochraně vnitrostátních letišť s mezinárodním provozem, chráněných osob, objektů zvláštní důležitosti, 10. zabránění vstupu do uzavřených prostorů, b) pátrací, kteří jsou zařazeni do výjezdových skupin (plní úkoly hlídkové služby jen ve výjimečných případech), se používají zejména k 1. vyhledání a sledování pachové stopy, 2. širšímu ohledání místa činu za účelem vyhledání důkazních materiálů souvisejících s trestnou činností, 3. vyhledání vystřelených nábojnic a nalezení předmětů majících vztah k trestné činnosti nebo pachateli, 4. pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, případně ukrytých osobách v objektech, terénu a v dopravních prostředcích, 5) 6) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 93/2008, o eskortách osob a jejich střežení. Metodika takticko-speciální přípravy zásahu se služebním psem vydaná odborem vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra č. j. VO-591/2000 (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp).

6 ZPPP č. 80/2009 Strana 6 5. pronásledování a případnému zadržení prchající osoby, která se dopustila protiprávního jednání, 6. pátracím akcím 7), c) specialisty, kteří se používají dle zadané kategorie ke speciálním úkonům, kterými jsou 1. metoda pachové identifikace, 2. vyhledávání drog (omamných a psychotropních látek a jejich prekursorů), 3. vyhledávání výbušnin, 4. vyhledávání palných zbraní a jejich komponentů, 5. vyhledávání živých osob, 6. vyhledávání osob v dopravních prostředcích, 7. vyhledávání neživých osob, jejich částí, případně místa jejich původního uložení, 8. detekce hořlavých kapalin na místech požáru, 9. další speciální činnosti vyplývající z potřeb výkonu služby, d) strážní, kteří se používají k 1. střežení objektů nebo prostor, 2. avizaci na přicházející nebo ukrytou osobu. Čl. 8 Výkon služby se služebními koňmi (1) Výkon služby na oddělení je prováděn dvojčlennými hlídkami jezdců, v případě nasazení do bezpečnostních opatření nejméně skupinou 4 jezdců. (2) Jezdec bez osvědčení nesmí být velen do výkonu služby při zabezpečování ochrany veřejného pořádku v případech jeho hromadného narušení. Čl. 9 Nástup do výkonu služby (1) Do výkonu služby se služebními koňmi nastupují jezdci z místa dislokace oddělení a) jízdmo na služebních koních v tomto případě lze délku výkonu služby stanovit na 5 hodin, přičemž doba nutná k dosažení místa výkonu služby se započítává do její celkové doby, b) pomocí speciálních služebních dopravních prostředků v tomto případě lze délku výkonu služby stanovit na 6 hodin, doba nutná k dosažení místa výkonu služby a zpět se započítává do její celkové doby. 7) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 28/2009, o pátrání.

7 ZPPP č. 80/2009 Strana 7 (2) Vyžaduje-li to bezpečnostní situace, lze dobu výkonu služby služebních koní prodloužit na nezbytně nutnou dobu. Pokud to stav bezpečnostní situace dovolí, umožní se služebním koním odpočinek. Vždy je nutné zohlednit zdravotní stav služebních koní. Čl. 10 Omezení nebo zrušení výkonu služby (1) V zimních měsících může být použitelnost služebních koní pro výkon služby s ohledem na povětrnostní podmínky snížena. Činnost oddělení je v tomto období zaměřena především na intenzivní výcvik jezdců a služebních koní. (2) Při dlouhodobém poklesu venkovních teplot pod -5 C může být zkrácen přímý výkon služby v určené lokalitě na 2 hodiny a při dlouhodobém poklesu venkovních teplot pod -10 C je jízdní hlídka nasaze na jen v případě mimořádné situace na pokyn vedoucího oddělení nebo jeho nadřízených služebních funkcionářů. (3) Zrušit výkon naplánované služby je oprávněn a) nadřízený služební funkcionář; v jeho nepřítomnosti operační důstojník policie, b) vedoucí oddělení; v jeho nepřítomnosti jím pověřený policista. (4) Naplánovaná služba může být zrušena v případě, že a) pominuly důvody, pro které byla služba plánována, b) došlo k narušení zdravotního stavu služebního koně a není možné užít ke službě jiného, c) nastaly zvlášť nepříznivé povětrnostní podmínky pro výkon služby, kdy hrozí zranění služebního koně nebo jezdce. Čl. 11 Využívání služebních koní (1) Služební koně mohou být využíváni na oddělení a) k výkonu hlídkové služby, b) k pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, c) k propátrávání těžko přístupných lesních nebo horských terénů, d) k reprezentaci policie na společenských, kulturních a sportovních akcích, e) k zajištění veřejného pořádku při sportovních a kulturních akcích v součinnosti s pořádkovými jednotkami, f) k dalším stanoveným úkolům speciálního charakteru. (2) O způsobilosti využití jezdců a služebních koní k výkonu služby rozhoduje vedoucí oddělení. (3) Omezení výkonu služby na vlastním území, případně území jiného útvaru z veterinárních důvodů, může být provedeno pouze na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených orgány státní správy ve věcech veterinární péče.

8 ZPPP č. 80/2009 Strana 8 Čl. 12 Organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnost (1) Organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnost odboru je zaměřena na vytváření optimálních podmínek odborného servisu pro praktický výkon služby služební kynologie a služební hipologie. (2) Organizátorsko-řídící a koordinační činnost odboru je zaměřena na plnění požadavků praktického výkonu služby k chovu a doplňování služebních zvířat, který je zabezpečován v chovatelských stanicích odboru a k zabezpečení výcviku policistů a služebních zvířat ve výcvikových střediscích odboru, který tato zařízení přímo řídí. Chov a výcvik zabezpečují policisté, zaměstnanci a veterinární lékaři výcvikových středisek a chovatelských stanic. (3) Metodicko-kontrolní činnost je zaměřena na praktický výkon služby u oddělení krajských ředitelství policie a u útvarů s celostátní působností Metodicko-kontrolní činnost je vykonávána formou ověřování stavu a úrovně služební kynologie a služební hipologie a metodickou pomocí k jejich usměrňování. (4) Odborné úkoly na úseku organizátorsko-řídící, koordinační a metodicko-kontrolní činnosti plní i oddělení služební kynologie krajského ředitelství policie a organizační články útvarů s celostátní působností. ČÁST TŘETÍ Chov a výcvik služebních psů a služebních koní Čl. 13 Chov služebních psů (1) Chov služebních psů, obměnu a doplňování jejich stavů pro výkon služby zajišťují chovatelské stanice, které jsou řízeny a provozovány odborem. V rámci odboru jako poradní orgán na úseku chovu působí chovatelská komise, jejíž předseda spolupracuje s orgány podle právního předpisu 1). (2) Provoz chovatelské stanice se řídí organizačním a vnitřním řádem chovatelské stanice, který vydává vedoucí odboru po předchozím schválení ředitelem ředitelství. (3) Chovatelská stanice provádí chov služebních psů na základě chovných plánů 1). (4) Chovatelská stanice provádí chov štěňat a výcvik mladých psů pro obměnu a doplňování početních stavů služebních psů v policii. Vedoucí chovatelské stanice je oprávněn provádět kontrolu štěňat předaných do výkonu služby u útvarů do věku 24 měsíců. (5) Zajišťování krmiva pro chovatelskou stanici je prováděno podle právního předpisu 8). Soustředěné požadavky zasílá odbor na správu logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky k zajištění finančních prostředků. 8) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, kterým se vydávají zásady pro zadávání veřejných zakázek v působnosti územního pracoviště Policejní prezidium České republiky.

9 ZPPP č. 80/2009 Strana 9 Čl. 14 Výcvik služebních psů a služebních koní (1) Výcvik služebních psů a služebních koní zabezpečují výcviková střediska formou kurzů, které jsou plánovány na základě požadavků útvarů. Výcvikové středisko zabezpečuje přípravu policistů, služebních psů a služebních koní formou kurzů, které jsou organizovány podle odborností se zaměřením zejména na získání a rozvíjení speciálních znalostí nezbytných pro výkon služby. Délka a obsah kurzů jsou organizovány na základě potřeby výkonu služby podle odborných profilů absolventa kurzů, které stanoví ředitel ředitelství. (2) Provoz výcvikového střediska se řídí vnitřním řádem, který vydá vedoucí odboru po předchozím schválení ředitelem ředitelství. (3) Služebním psům jsou při výcviku zadávány kategorie použití tak, aby odpovídaly praktickému výkonu služby. Zadávání kategorií a jejich platnost upraví ředitel ředitelství svým interním aktem řízení. (4) Zajišťování krmiva pro výcvikové středisko je prováděno obdobně jako u chovatelských stanic odboru 8). (5) Vedoucí služební funkcionáři odpovídají za stupeň vycvičenosti služebních psů a služebních koní, za připravenost psovodů a jezdců k výkonu služby a jsou povinni vytvářet policistům a zaměstnancům podmínky pro plánování a provádění výcviku tak, aby byla splněna kritéria, která jsou stanovena ředitelem ředitelství ve zkušebním a soutěžním řádu služebních psů a zkušebním řádu služebních koní. Čl. 15 Výcvik služebních psů a psovodů (1) Výcvik služebního psa je zajišťován individuálními a společnými výcviky. (2) Časová dotace na výcvik služebního psa je stanovena v kalendářním týdnu psovodovi, který má přiděleného a) hlídkového nebo strážního služebního psa nejméně 8 hodin, b) pátracího služebního psa nebo psa specialistu nejméně 12 hodin, c) dalšího služebního psa nebo štěně zvýšení o další 4 hodiny. Pokud to podmínky výkonu služby dovolí, může být výcvik služebního psa plánován současně s plněním dalších úkolů. Výcvik služebního psa může policista provádět i mimo dobu služby, doba tohoto výcviku se do doby výkonu služby nezapočítává. (3) Vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru stanoví pravidla pro ověřování způsobilosti psovodů se služebními psy k výkonu služby v rámci útvaru v souladu s pokynem ředitele ředitelství. (4) Vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru stanoví pravidla pro ověřování způsobilosti psovodů se služebními psy k výkonu služby v rámci útvaru v souladu s pokynem ředitele ředitelství.

10 ZPPP č. 80/2009 Strana 10 Čl. 16 Výcvik služebních koní a jezdců (1) Výcvik služebních koní a jezdců provádí instruktor výcviku služebních zvířat, který odpovídá za jejich připravenost k výkonu služby. (2) Výcvik jezdců a služebních koní zahrnuje a) práci ve stáji - ošetřování výstrojních součástek, ošetřování a krmení služebních koní, b) praktický výcvik jezdců v jízdě na služebním koni; vlastní výcvik jízdy na služebním koni je zaměřen na zvládnutí základní techniky jízdy a zahrnuje drezurní ježdění, skokovou přípravu, jízdu v terénu, nácvik speciálních rušivých jevů a překonávání speciálních překážek, nácvik služebního zákroku s pořádkovou jednotkou, c) výcvik služebních koní, zejména lonžování, skokovou gymnastiku ve volnosti, nucené pohybování na mechanickém zařízení, provádění a volný výběh. (3) Příprava a výcvik služebního koně pro přezkoušení dle zkušebního řádu stanoveného pokynem ředitele ředitelství 4) trvá nejdéle 12 měsíců od data zakoupení nebo pronájmu služebního koně. Výcvik jezdce trvá nejdéle 12 měsíců. (4) Instruktor výcviku služebních zvířat je povinen plánovat služebním koním rovnoměrně poměr služby, výcviku a aktivního odpočinku. Při této činnosti vychází z podmínky dlouhodobého využití služebních koní pro potřeby policie a z potřeb jednotlivých jezdců, služebních koní a úrovně jejich vycvičenosti. (5) Vedoucí oddělení a instruktor výcviku služebních zvířat mohou pověřit pro kvalifikované vedení jednotlivého výcviku jezdců a služebních koní cvičitele. (6) Služební kůň ve výcviku je velen do výkonu služby pod vedením zkušeného jezdce ve společné dvoučlenné hlídce se zkušeným služebním koněm; s ohledem na stupeň vycvičenosti služebního koně je nutno přihlížet na charakter a dobu výkonu služby. (7) Služební kůň, který je v rekonvalescenci, po nemoci nebo úrazu, se výcviku ani výkonu služby na nezbytně nutnou dobu nezúčastňuje. Dle návrhu příslušného veterinárního lékaře 1) ve spolupráci s instruktorem výcviku služebních zvířat je po převedení umístěn ve výcvikovém středisku služební hipologie. Čl. 17 Přeprava služebních psů a služebních koní (1) Přeprava služebních psů a služebních koní je v rámci výkonu služby a plánovaného výcviku prováděna speciálně upravenými motorovými vozidly nebo přívěsnými přepravníky. (2) Při přepravě služebních psů a služebních koní musí být učiněna taková opatření, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a veterinární podmínky 9), napájení a krmení. V případě potřeby a podle charakteru přepravníku musí být služební koně 9) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

11 ZPPP č. 80/2009 Strana 11 vybaveni ochrannými pomůckami pro přepravu (např. transportní kamaše, chrániče ocasu). (3) Přeprava služebního psa hromadnými dopravními prostředky se provádí v souladu s přepravním řádem přepravující organizace, vyjma psovodů se služebními psy, kteří plní úkoly při zajišťování bezpečnosti dopravy. (4) Úhrada jízdného za služebního psa hromadnými dopravními prostředky je poskytována podle platných tarifů. Čl. 18 Vlivy snižující možnosti použití služebních psů (1) O využití služebního psa k výkonu služby z kynologického hlediska rozhoduje psovod případně vedoucí oddělení. O omezení využití služebního psa ze zdravotního nebo veterinárního hlediska rozhoduje příslušný veterinární lékař 1). (2) Vlivy snižující možnost použití služebního psa na místě činu jsou zejména a) velká frekvence osob nebo dopravních prostředků, b) povětrnostní vlivy (prudký nebo dlouhotrvající déšť, silný vítr, intenzivní sněžení), c) extrémní teploty, d) přítomnost nebezpečných nebo toxických látek, e) velký časový odstup od doby spáchání skutku. (3) Omezení výkonu služby v rámci územní působnosti útvaru, případně územní působnosti jiného útvaru z veterinárních důvodů, může být provedeno pouze na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených orgány státní správy ve věcech veterinární péče 1). ČÁST ČTVRTÁ VETERINÁRNÍ PÉČE, USTÁJENÍ, OŠETŘOVÁNÍ A VÝŽIVA SLUŽEBNÍCH PSŮ A SLUŽEBNÍCH KONÍ Čl. 19 Veterinární péče o služební psy a služební koně (1) Veterinární péče o služební psy a služební koně zahrnuje opatření zaměřená na jejich ochranu proti nákazám, úrazům a onemocněním. (2) Státní veterinární dozor je zabezpečován veterinárními lékaři odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra 10). Veterinární péče je zabezpečována veterinárními lékaři Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. (3) V případě nedostupnosti veterinárního lékaře Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra nebo nebezpečí z prodlení v ošetření služebního psa nebo služebního koně je možno využít služeb dostupného soukromého veterinárního lékaře. Při zranění nebo onemocnění služebního psa nebo služebního koně rozhodne vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru na základě posouzení zdravotního stavu služebního psa veterinárním lékařem o omezení využití služebního psa nebo služebního koně ve výkonu služby. 10) 43 zákona č. 166/1999 Sb.

12 ZPPP č. 80/2009 Strana 12 (4) První pomoc poskytuje psovod, jezdec nebo zaměstnanec. (5) Při výkonu odborné činnosti veterinárního lékaře je psovod i jezdec povinen poskytovat nezbytnou součinnost k provedení nařízeného vyšetření, ochranného očkování nebo jiného odborného veterinárního úkonu a řídit se jeho pokyny. Čl. 20 Ustájení, ošetřování a výživa služebních psů (1) Ustájení služebních psů je zajišťováno hromadně nebo individuálně. (2) Služební pes je ustájen v zastřešeném kotci, který je vybaven prostornou boudou. V zimních měsících, pokud není bouda vytápěna, musí být vhodným způsobem zateplena. Podlaha musí umožňovat snadný úklid a dezinfekci. V jednom kotci je ustájen pouze jeden služební pes, který v něm nesmí být uvázán a musí být bez výstrojních součástek. V případě přidělení služebního psa do osobní péče v individuálním ustájení je možno služebního psa ustájit v domácnosti policisty. (3) Úklid kotce se provádí denně. Dezinfekce kotce se provádí nejméně dvakrát měsíčně a vždy, když dojde k výměně služebního psa v kotci. Dezinfekce kotce ve výcvikových střediscích se provádí po ukončení jednotlivých kurzů, pokud jsou tyto kratší než interval určený pro pravidelnou dezinfekci. Deratizace se provádí pravidelně nejméně dvakrát ročně a při výskytu hlodavců. U služebních psů ustájených individuálně se provádí deratizace jen při výskytu hlodavců. (4) Vedoucí funkcionář je povinen umožnit psovodovi řádnou péči o služebního psa, kterou je obstarání a příprava krmiva, úklid kotce, venčení, údržba srsti a provádění zoohygieny (dále jen ošetřování ). Doba ošetřování služebního psa se započítává do doby výkonu služby. (5) Ošetřování služebního psa se provádí denně. V případě nepřítomnosti psovoda zajistí ošetřování a výživu služebního psa psovod nebo zaměstnanec určený vedoucím oddělení. (6) V případě přidělení služebního psa do osobní péče ve společném ustájení je doba ošetřování stanovena v rozsahu a) 1 hodina v rámci každé pracovní směny, b) 2 hodiny v rámci každé pracovní směny delší než 12 hodin, c) 3 hodiny v rámci každé pracovní směny delší než 18 hodin. (7) V případě přidělení služebního psa do osobní péče v individuálním ustájení je doba ošetřování stanovena v rozsahu 1 hodiny za každý den přidělení služebního psa. Rozvržení doby ošetřování v rámci pracovních směn je shodné s odstavcem 6. Zbývající počet hodin ošetřování v plánovaném období poskytne vedoucí služební funkcionář policistovi k ošetřování v místě ustájení služebního psa při dodržení pravidel pro rozvržení doby služby. (8) Výživa a náležitosti krmiva služebního psa jsou upraveny interním aktem řízení 11). Peněžní limity jsou určeny v krmných dávkách a přídavcích krmiva. Tyto 11) Nařízení Ministerstva vnitra č. 25/2004, o zabezpečování výživy služebních psů a služebních koní.

13 ZPPP č. 80/2009 Strana 13 limity jsou aktuálně upravovány v souvislosti s cenovými relacemi krmiv. (9) Dobu krmení je nutno upravit s dostatečným časovým předstihem a s přihlédnutím k nástupu výkonu služby nebo začátku výcviku. Služební pes musí mít neustále přístup k čerstvé vodě. (10) Návrh na přiznání náležitostí krmiva pro služební psy zpracovává vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru současně s návrhem na přidělení služebního psa do osobní péče k individuálnímu ustájení. Vyúčtování finančních náležitostí krmiva pro služební psy zpracovává vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru. Čl. 21 Ustájení, ošetřování a výživa služebních koní (1) Ustájení služebních koní je zajišťováno ve služebních stájích individuálně v boxech 12). (2) Úklid boxů se provádí denně. Desinfekce, dezinsekce a deratizace je prováděna na základě smluvních vztahů s odbornou firmou. (3) Ošetřování služebního koně se provádí denně. Jeho součástí je i péče o srst a kopyta individuálně přidělenými pomůckami. (4) K uskladnění výstroje a materiálu pro služební koně slouží sedlovna, která je samostatnou, suchou a dobře větratelnou místností. (5) Výživa a náležitosti krmiva služebního koně jsou upraveny interním aktem řízení 11). ČÁST PÁTÁ OBMĚNA, DOPLŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ A SLUŽEBNÍCH KONÍ Čl. 22 Obměna, doplňování a vyřazování služebních psů (1) Pro obměnu a doplňování početních stavů služebních psů u útvarů jsou psi získáváni a) z vlastního chovu, b) výkupem z civilního sektoru, c) darováním, d) převzetím štěňat od civilních chovatelů za krytí, e) na základě smlouvy o výpůjčce, f) jiným způsobem. (2) Nákup služebních psů zajišťuje vedoucí oddělení nebo policista pověřený řízením služební kynologie na útvaru z vyčleněných finančních prostředků prostřednictvím správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České 12) Systemizace služebních koní č. j. PPR-100-8/POČ-2006 (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp).

14 ZPPP č. 80/2009 Strana 14 republiky nebo krajského ředitelství policie 13). (3) Výkup služebních psů se provádí komisionálně. Při výkupu psa se posuzuje zejména a) zdravotní stav, b) povahové vlastnosti, c) vhodnost pro výkon služby, d) úroveň vycvičenosti, e) exteriér. (4) Stane-li se služební pes nepotřebným, je vyřazen. Nakládání s vyřazenými služebními psy upravuje interní akt řízení 14). Dnem vyřazení služebního psa se zastavuje výplata finanční částky určené na jeho výživu. Doklady vyřazeného služebního psa (evidenční knížka, průkaz původu, potvrzení o výběrovém chovu atd.) jsou spolu se záznamy o jeho vyřazení uloženy u útvaru. (5) O utracení služebního psa rozhoduje příslušný veterinární lékař na základě zdravotního stavu služebního psa 1). Čl. 23 Obměna, doplňování početních stavů a vyřazování služebních koní (1) Obměna a doplňování početních stavů služebních koní je zabezpečována nákupem z civilního sektoru. Nákup služebních koní pro oddělení zajišťuje odbor z převedených finančních prostředků na nákup koní od krajských ředitelství policie, cestou správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky. (2) Výběr koně pro policejní službu a vyřazení služebního koně je prováděno komisionálně. Členy komise jsou a) policista odboru, b) veterinární lékař, c) vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník. (3) Komise posuzuje zejména a) zdravotní stav koně, b) povahové vlastnosti, c) vhodnost pro výkon služby, d) mechaniku pohybu (předvedení koně na ruce v kroku a klusu), e) úroveň vycvičenosti (předvedení koně pod sedlem), f) exteriér (minimální výška v kohoutku měřená hůlkou 165 cm). 13) 14) Pokyn náměstka ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení č. 19/2002, kterým se stanoví druh a rozsah centrálně zabezpečovaného majetku u Ministerstva vnitra a Policie České republiky (http://ppportal.pcr.cz/rspp/rspp.asp). Nařízení Ministerstva vnitra č. 30/2002, o nakládání s nepotřebným movitým majetkem.

15 ZPPP č. 80/2009 Strana 15 (4) Po převzetí je kůň zařazen na výcvikové středisko odboru do doby ukončení výcviku a zadání kategorie. Závěrečné přezkoušení dle zkušebního řádu absolvuje služební kůň s jezdcem oddělení, na které bude zpátky převeden. a) úhynu, (5) Služební kůň je vyřazen v případě b) úrazu s následkem trvalé neschopnosti pro výkon služby, c) nezpůsobilosti k výkonu služby nesplněním podmínek pro zadání kategorie, d) vleklé nevyléčitelné nemoci, stáří nebo závažné povahové nebo psychické vady, která se projevila v průběhu výcviku a pro kterou služební kůň není využitelný pro službu. (6) Návrh na vyřazení služebního koně předkládá vedoucí oddělení vedoucímu odboru. (7) Po komisionálním posouzení bude neupotřebitelný služební kůň vyřazen v souladu s interním aktem řízení 14). (8) Vyřazeného služebního koně lze neodkladně a bezbolestně utratit 1). ČÁST ŠESTÁ KYNOLOGICKÁ A HIPOLOGICKÁ EVIDENCE Čl. 24 Kynologická evidence služebních psů (1) Materiálová evidence služebních psů je vedena u útvaru podle přidělených evidenčních čísel. (2) K zabezpečení přehledu o stavu, vycvičenosti, dislokaci služebních psů a k získávání podkladů pro zpracovávání statistických hlášení se vede a) centrální evidence služebních psů u odboru, b) dílčí evidence všech útvarů, které slouží k zabezpečení přehledu o stavu, kvalitě služebních psů a ke zpracovávání statistických údajů o služební kynologii na území České republiky. (3) Evidence se vede prostřednictvím počítačového programu KIS (kynologický informační systém). (4) Centrální evidence je útvary průběžně aktualizována. Útvary zpracovávají hlášení dvakrát ročně, k 30. červnu a 31. prosinci, a zasílají je na odbor do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Formu, obsah a termín zasílání hlášení stanoví ředitel ředitelství. (5) K zaevidování služebních psů odebíraných z chovných stanic slouží tetovací číslo služebního psa současně jako evidenční číslo. U psů získaných jiným způsobem (dar, za krytí, nákup z civilního sektoru) je útvarům přidělena odborem řada evidenčních čísel určená pro zaevidování psa. Přidělené evidenční číslo je neměnné a zůstává služebnímu psovi po celou dobu jeho působení u policie. (6) Evidenční čísla služebním psům přidělují pracovníci odboru, vedoucí oddělení nebo psovodi odpovědní za evidenci služební kynologie na útvaru. Po

16 ZPPP č. 80/2009 Strana 16 přidělení evidenčního čísla se vyplní evidenční knížka služebního psa, do které se průběžně zaznamenávají údaje o služebním psovi a jeho zdravotním stavu. (7) Je-li služební pes převáděn z chovatelské stanice nebo výcvikového střediska, přiděluje a vyplňuje evidenční knížku služebního psa vedoucí chovatelské stanice nebo výcvikového střediska. Při převodu vybraného služebního psa z chovatelské stanice jsou se služebním psem předány i nezbytné doklady potřebné k provedení vkladu služebního psa do materiálové a kynologické evidence. Při získání služebního psa jiným způsobem vyplňuje evidenční knížku služebního psa policista pověřený vedením evidence. (8) Evidenční knížku má u sebe vždy psovod, kterému je služební pes přidělen. (9) U odboru je vedena centrální evidence průkazů původu služebních psů narozených v chovatelských stanicích. Po zaevidování průkazů původu v centrální evidenci jsou odborem zasílány průkazy původu na útvary, u kterých jsou služební psi zařazeni. (10) Kopie průkazů původu služebních psů získaných jiným způsobem než z vlastního chovu zasílají útvary do centrální evidence s hlášením. (11) Pokud dojde u služebního psa ke splnění podmínek chovnosti a služební pes je zařazen do chovu, zasílá útvar, kde je služební pes zařazen, neprodleně kopie veškerých dokumentů souvisejících s uchovněním služebního psa odboru. Čl. 25 Hipologická evidence služebních koní (1) Materiálová evidence služebních koní je vedena u útvarů. Za zpracování a předávání podkladů pro vedení účetní evidence odpovídá vedoucí oddělení. (2) Každému služebnímu koni je přiděleno vedle jména i evidenční číslo a číslo mikročipu. Do evidence jsou zařazeni služební koně v majetku útvaru a služební koně, na které je uzavřena smlouva o výpůjčce. (3) Vedoucí oddělení vede a aktualizuje Registr koní držených v hospodářství a předkládá odboru do 10. dne každého měsíce změny ve stavu služebních koní za předešlý měsíc. Jedenkrát ročně do 20. prosince předkládá celkový přehled evidence služebních koní v rámci oddělení. ČÁST SEDMÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 26 Zmocňovací ustanovení (1) Ředitelství cestou odboru v rámci přijatých interních aktů řízení kontrolně-metodicky řídí, koordinuje a usměrňuje činnost na úseku služební kynologie a služební hipologie u útvarů. (2) Ředitel ředitelství je zmocněn k vydání svých interních aktů řízení, kterými upřesní některá ustanovení tohoto závazného pokynu (např. výcvik policistů a služebních zvířat, zkušební řády, výkon služby speciální kynologie, způsob evidence, záznamy a vykazování použití služebních zvířat 4).

17 ZPPP č. 80/2009 Strana 17 (3) Ředitel ředitelství a vedoucí funkcionář stanoví podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků policistům a zaměstnancům. Zrušuje se Čl. 27 Zrušovací ustanovení a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 3/1995, kterým se stanoví výběr a využití speciálně vycvičených služebních psů na vyhledávání nástražných výbušných prostředků, b) závazný pokyn policejního prezidenta č. 13/1996, kterým se vydává Zkušební řád pro přezkušování služebních psů v Policii České republiky, c) rozkaz policejního prezidenta č. 55/2001, kterým se jmenuje osoba odpovědná za chovné psy a feny v majetku Ministerstva vnitra Policejního prezidia České republiky využívané k chovatelské činnosti, d) závazný pokyn policejního prezidenta č. 124/2001, kterým se stanoví podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky zařazených na odboru služební kynologie a služební hipologie Policejního prezidia České republiky, e) závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, f) závazný pokyn policejního prezidenta č. 10/2003, kterým se vydávají pravidla služební kynologie, g) závazný pokyn policejního prezidenta č. 24/2003, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, h) závazný pokyn policejního prezidenta č. 125/2005, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 91/2002, kterým se vydávají pravidla služební hipologie v Policii České republiky, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 24/2003, i) závazný pokyn policejního prezidenta č. 52/2007, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného postupu Policie České republiky při využívání metody pachové identifikace, j) závazný pokyn policejního prezidenta č. 157/2007, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného postupu Policie České republiky při využívání metody detekce akcelerantů pomocí služebních psů.

18 ZPPP č. 80/2009 Strana 18 Čl. 28 Účinnost Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem 1. července Č. j. PPR-5215/ČJ UP Zpracovatel: odbor služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky Doporučená hesla pro evidenci: - kynologie - hipologie Policejní prezident brig. gen. Mgr. Oldřich MARTINŮ v. r.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 147/2010 Sb. Změna: 375/2011 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14.

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 155. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 156.

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 188/2009 (část II) 33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní smlouva (1)

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více