37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti"

Transkript

1

2 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti června

3 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. předseda Akademie věd ČR v.v.i. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Záštitu nad 37. Celostátní přehlídkou SOČ převzali: Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministr MPO Ing. Jan Mládek, CSc. Záštitu nad jednotlivými obory 37. celostátní přehlídky SOČ převzali: nad obory 09 strojírenství hutnictví, doprava a průmyslový design a 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministr MPO Ing. Jan Mládek, CSc. nad oborem 06 zdravotnictví ředitelka fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc. nad oborem 13 ekonomika a řízení rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. nad obory 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a 08 ochrana a tvorba životního prostředí rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. nad obory 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a 18 - informatika děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavel Ripka 2

4 Vážení soutěžící, kolegyně a kolegové, vážení hosté, milí přátelé, rád bych vás pozdravil jménem Ústřední komise SOČ i svým jménem při příležitosti 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže s dlouhodobou tradicí, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečované Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT (NIDV), kromě dalších součástí především jeho oddělením Talentcentrum a ve spolupráci s kraji ČR. Čeká nás závěrečné kolo SOČ. Účastní se vás na tři stovky autorů vítězných prací kraj ských kol soutěže a výsledky řešení jednotlivých témat před stavíte při obhajobách. Soutěž se rovněž i v roce 2015 usku tečňuje v 18 oborech, kde v porotách zasedne kolem devadesáti odborníků z mnoha institucí z celé České republiky, z vysokých a středních škol, z vědeckovýzkumných institucí, z praxe. Je to tradičně společné setkání vás autorek a autorů, kteří přinášíte nová řešení, s těmi, kteří vaše postupy a výsledky sledují a budou hodnotit, setkání s těmi, které zajímá, co považuje mladá generace za potřebné řešit. Účelem obhajob prací je představit tato řešení, dosažené výsledky a také je prodiskutovat. S ohledem na mnohaletou tradici SOČ konstatujeme, že obhajoby prací a diskuse k nim jsou jedním z pilířů SOČ a také dobré úrovně prací. Principem SOČ je dát prostor pro hledání nových cest, přicházet s novými náměty na zlepšení prakticky všeho, co patří k lidskému poznání a vědění. SOČ je tvůrčí činností, především na poli intelektuálním, v odborném zaměření. Určitě jste si přitom ověřili, že tvořivosti lze nabýt jen vlastní tvořivou činností. O mnohé jste se pokusili a v mnohém směru úspěšně. Ostatně do celostátního kola SOČ postupujete jako vítězové krajských přehlídek a samozřejmě i z kol nižších. Dovolte mi, abych na tomto místě pozdravil také hodnotitele prací SOČ, s respektem k jejich náročné práci. Členové odborných porot v jednotlivých soutěžních oborech mají jako každoročně nelehký a ne populární úkol stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. Vždyť, jak se mnohdy traduje, všechny soutěžní práce mají svou nespornou kvalitu, představují vložený nemalý objem času, úsilí, množství zpracovaného materiálu i řadu nezanedbatelných výsledků a výstupů. Studium soutěžních prací zaujímá v činnosti porotců etapu předcházející dnům vlastní celostátní přehlídky a obhajob, znamená řadu odborných diskusí, konzultací. Avšak vraťme se k obhajobám, které čekají soutěžící, autory prací i porotce. Obhajoba má určená pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi). Samozřejmě je nezbytné i v tomto malém časovém prostoru sdělit to nej podstatnější (byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno) představit sebe a autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu, jeho aktuálnost, jeho potřeb nost), jak jste postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů jste dosáhli (přínos řešení, k čemu jsou určené, vhodné). Měli bychom všichni plně využít jedinečné příležitosti při obhajobách prodiskutovat základní aspekty prací, výsledků, možnosti jejich uplatnění. Obhajoba prací SOČ není jakási školní zkouška, je to skutečná odborná rozprava a účastníky v ní jsou jak autoři prací, tak hodnotitelé. 3

5 Zejména v posledních více než deseti letech se vybraní autoři SOČ účastní na základě nava zujících výběrových řízení významných zahraničních soutěží v Evropě i v zámoří a prak ticky každoročně mnozí z nich získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů řadu ocenění. Proto tak jako v minulých letech i v roce 2015 bude součástí hodnocení prací a obhajob SOČ návrh k výběru do širší nominace prací a autorů k případné účasti na významných tuzemských i zahraničních soutěžích. A že sočkaři mají co nabídnout, o tom svědčí úspěšná účast i žeň cenových ohodnocení v zahraničí, prakticky každoročně. CP SOČ se ve svém 37. ročníku koná tentokrát v Praze, v hlavním městě republiky. A je to v historii celostátních přehlídek SOČ letos poprvé. CP SOČ organizuje Vysoká škola ekonomická v Praze. A to je také prakticky poprvé, co organizaci CP SOČ v plném rozsahu zabezpečuje vysoká škola. Do příprav vstupuje s vysokou odpovědností i péčí, snahou, aby přehlídka byla úspěšná. Přejme týmu organizátorů, aby se jim všechny záměry zdařily, také s ohledem na skutečnost, že každý ročník je jedinečný, konaný vždy ve zcela odlišných podmínkách. A že v Praze je blízko k partnerům, spolupráci různého druhu a také že Praha sama o sobě je kulturním a historickým centrem, využívají organizátoři tohoto faktu při realizaci náročného programu CP SOČ i v jeho doprovodné části. Rád bych již na tomto místě poděkoval všem, kteří podpořili 37. Celostátní přehlídku SOČ. V neposlední řadě těm, kteří mají podíl na organizaci rozsáhlé a náročné soutěže, kteří vzali celostátní kolo za své, věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí dobrým podmínkám soutěže. Přeji jim úspěšné završení jejich péče o zajištění soutěže. A vám, milí soutěžící, přeji hodně sil k ob hajobám. Všem přeji dobrý pocit z účasti v 37. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v Praze, přáním je také, aby všichni, kteří se účastní CP SOČ, či ji podpořili, zůstávali s pocitem dobře vykonané práce, s vědomím, že mnohaměsíční úsilí neskončilo jedním setkáním a že představené výsledky řešení odborné a vědecké činnosti a jejich autoři mají další možnosti před sebou. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti 4

6 Vážení účastníci Celostátní přehlídky SOČ, dovolte mi přivítat vás na 37. ročníku celostátní přehlídky, která se poprvé v historii Středoškolské odborné činnosti uskuteční na území hlavního města Prahy. Slavnostní zahájení, odborný program celé přehlídky i její slavnostní zakončení proběhnou v moderních prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Ta je s počtem cca 18 tisíc studentů a 700 pedagogů největší ekonomickou veřejnou vysokou školou v České republice a jednou z nejvýznamnějších ekonomických vysokých škol v regionu střední a východní Evropy. V našich kolejích a menzách pro vás taktéž zajišťujeme bydlení a stravu po celou dobu přehlídky. Zatímco doprovodný program každé celostátní přehlídky připravují místní pořadatelé přehlídky, o kvalitě a průběhu jejího odborného programu rozhodujete pouze vy, soutěžící a porotci v jednotlivých soutěžních oborech. Přehled zaslaných soutěžních prací i seznam porotců plný respektovaných odborníků, kteří si našli čas strávit v Praze několik dní čtením a hodnocením vašich prací, mne jednoznačně utvrzuje, že nás nezklamete. A nám bude ctí a potěšením poskytnout vám pro soutěžní část přehlídky co nejlepší zázemí. Naopak doprovodný program bude trochu jiný, než na který jste byli v minulých letech zvyklí. Organizace celé celostátní přehlídky leží na bedrech pracovníků Národního institutu dalšího vzdělávání a mých kolegů z VŠE, zejména proděkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE Ing. Petra Mazoucha, Ph.D. Chceme vám však, společně s dalšími pražskými vysokými školami a s vybranými ústavy Akademie věd ČR (AV ČR), představit Prahu jako tradiční centrum české vzdělanosti a vědeckého poznání. Proto vás v neděli dopoledne nepozveme do pražských památek, ale nabídneme vám atraktivní exkurze na jednotlivá pracoviště pražských vysokých škol a ústavů AV ČR většina těchto prostor je pro běžné smrtelníky jen obtížně dostupných. Abyste však o kouzla Prahy nepřišli, zprostředkujeme vám v sobotu večer magickou letní večerní Prahu formou tematických procházek v doprovodu našich studentek a studentů. A pokud se budete chtít v pátek večer před soutěží odreagovat či setřást únavu po náročném cestování, jste zváni do našeho nově otevřeného podnikatelského inkubátoru xport, který se nachází poblíž našich kolejí. Pokud v našem přístavu zakotvíte, potkáte zde třeba účastníky minulých ročníků celostátní přehlídky a dozvíte se, jakých dalších úspěchů můžete již v několika málo příštích letech dosáhnout. Milí SOČkaři, společně s celým organizačním týmem věřím, že se vám bude v hlavním městě Praze líbit a že na 37. ročník Celostátní přehlídky SOČ budete rádi vzpomínat. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze 5

7 Přehled porot Předseda Ústřední poroty SOČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. chemie, matematická statistika, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 01 - Matematika a statistika předseda poroty doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. matematika, statistika, informatika, učitel VŠ Evropský polytechnický institut Kunovice Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. matematika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D. matematika, statistika, programování Media Strategy a.s. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. matematika, učitelka VŠ ČVUT v Praze, Katedra matematiky FJFI 02 - Fyzika předseda poroty prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc. aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT v Praze, Fakulta stavební RNDr. Vladimír Vícha fyzika, matematika, učitel SŠ, výzkumný pracovník Gymnázium Pardubice, ÚTEF ČVUT v Praze Ing. Lukáš Opálka aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky 6

8 Ing. František Fendrych, Ph.D. aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vedoucí vědecký pracovník Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i Chemie předseda poroty doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. organická a materiálová chemie, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie Ing. Tomáš Potěšil, CSc. organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník Farmak, a.s. Olomouc doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. chemie, biologie, učitel SŠ Gymnázium Havířov Ing. Marcela Tkadlecová, CSc. analytická chemie, fyzikální chemie, analýza léčiv Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Zentiva a.s Biologie předseda poroty RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity RNDr. Roman Fuchs, CSc. zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Katedra zoologie RNDr. Vanda Janštová biologie, molekulární biologie, vzdělávání v biologii Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie 7

9 RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D. ornitologie, odonatologie, ekologie, ochrana životního prostředí AV ČR, v.v.i., Ústav biologie obratlovců 05 - Geologie, geografie předseda poroty RNDr. Petr Rajlich, CSc., Ph.D. geologie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. geografie, kartografie, geodézie, statistika (matematika) Regia a.s. PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. paleontologie, školská geologie, učitel SŠ Mensa gymnázium Ing. Karel Janečka, Ph.D. geografické informační systémy, databázové systémy Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky Doc. RNDr. Katarina Holcová, CSc. geologie, paleontologie Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie 06 - Zdravotnicví předseda poroty MUDr. Roman Pajdlhauser onkolog, internista Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. morfologie a fyziologie člověka, patologická fyziologie člověka Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd MUDr. Eva Čehovská obecná a komunální hygiena Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. experimentální medicína, biologie, farmakologie, toxikologie AV ČR, v.v.i., Ústav experimentální medicíny, Ústav farmakologie a toxikologie LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze 8

10 MUDr. Petr Šimáček anesteziolog Anesteziologická a resuscitační ordinace Kladno PhDr. Květa Vachudová ošetřovatelství, zdravotnická psychologie, zdravotnická etika Fakultní nemocnice Plzeň, Radioterapeutická a onkologická klinika 07 - Zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství předseda poroty doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. veterinární anatomie, učitel VŠ Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ing. Radoslav Bartůněk zemědělství - zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ starosta obecního úřadu Novosedlice Ing. Libuše Hajná chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŠ Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž Ing. Radim Kotrba, Ph.D. biologie, přírodovědné obory, učitel VŠ Fakulta tropického zemědělství, ČZU v Praze Mgr. Marie Štěpničková biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ Gymnáziium J. Barranda, Beroun 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí předseda poroty doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. zoologie, ekologie Katedra myslivosti a lesnické zoologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze Ing. Otto Hoffmann chemie, životní prostředí, ochrana přírody, meteorologie, statistika zastupitel MČ Praha 2 Ing. František Frola zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, autorizovaná osoba EIA/SEA Ministerstvo životního prostředí, správní odbor, Hradec Králové 9

11 RNDr. Hana Pokorná ekologie, matematika, fyzika, učitel SŠ EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10 Mgr. Václav Dvořák botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, 09 - Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design předseda poroty Ing. Miloslav Hlaváček strojírenství Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s. Ing. Stanislav Jansa, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. strojírenství, učitel VŠ ZČU v Plzni, Fakulta strojního inženýrství, Katedra konstruování Ing. Petr Liškutín strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ing. Martin Řezáč kybernetika, automatizace a měření, elektrotechnika CUTTER Systems, spol. s r. o., Prostějov 10 - Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace předseda poroty Ing. Jan Bortl, Ph.D. spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezpečovací systémy, expert na vyhl. 50/sb. OBP v elekt. učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou Mgr. Ing. Tomáš Doseděl telekomunikace, HW, IT DK Media Net s r.o. Ing. Jiří Nitsche siln. elektr., automatizace, inteligentní řízení TP SW-PC, HW a SW jednočipů firma CONDATA 10

12 Ing. Radim Špetík, Ph.D. fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů ON Semiconductor Czech Republic Ing. David Matoušek elektronika, číslicová a mikroprocesovová technika, programování Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 11 - Stavebnictví, architektura a design interiérů předseda poroty Ing. Radek Štefan, Ph.D. stavební inženýrství, statika, mechanika, vědecký pracovník a učitel VŠ ČVUT v Praze, Fakulta stavební Ing. Eva Koňaříková pozemní stavitelství, učitel SŠ Ing. Eva Slánská stavebnictví, učitel SŠ SPŠ stavební, Lipník n. Bečvou Ing. Marie Hrubošová pozemní stavitelství, ICT, učitel SŠ SOŠ a Gymnázium Staré Město Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. geodézie, kartografie, geoinformatika ČVUT v Praze, Fakulta stavební 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie předseda poroty Mgr. Vojtěch Horák fyzika, základy techniky, elektronika, pedagog volného času DDM, Hradec Králové Mgr. Vladislav Zubr fyzika, elektronika, informatika, základy techniky, pedagog volného času DDM, Hradec Králové PaedDr. Vladimír Šimíček učitelství elektro, telekomunikace, didaktika Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. didaktika odborných předmětů, oborové didaktiky, autor učebnic a příručky pro učitele ČVUT v Praze, MÚVS, katedra inženýrské padagogiky 11

13 RNDr. Jiřina Svobodová didaktik oboru biologie a chemie, učitel SŠ Gymnázium Oty Pavla, Praha 13 - Ekonomika a řízení předseda poroty Ing. Zora Vazačová ekonomické předměty, učitel SŠ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. ekonomika, marketing a management, mediálni komunikace, učitel VŠ Vysoká škola polytechnická Jihlava doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, statistika VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Petr Mazouch, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, demografie VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Milada Šosová ekonomické předměty, učitel SŠ SOŠ a SOU Beroun 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času předseda poroty doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. pedagogika, kinantropologie, společenskovědní obory Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, Katedra pedagogiky sportu PaedDr. Zdeňka Kašparová pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství Pedagogické a právní poradenství, Praha PhDr. Eva Havlíčková psycholožka, pedagogicko-psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PaedDr. Bohuslava Vacková pedagogika volného času, prevnce sociálně negativních jevů Městská policie Praha útvar prevence PhDr. Zdeněk Roll, CSc. sociologie, státní správa Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace 12

14 15 - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby předseda poroty PaedDr. Ivo Martinec, CSc. lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. česká literatura Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. PaedDr. Oldřich Kovář český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež Kulturní zařízení města Boskovice Mgr. Šárka Dostalová teorie výtvarného umění, dějiny umění, literatura NIDV, krajské pracoviště Brno PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. muzikologie, historie umění Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 16 - Historie předseda poroty prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. dějiny raného novověku, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. archeologie Muzeum Českého ráje v Turnově Mgr. Ludmila Bursíková historie, učitel SŠ Gymnázium Opatov, Praha Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. historik Moravské zemské muzeum Brno 13

15 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory předseda poroty PaedDr. Pavel Jankovský historie, český jazyk, literatura Ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D. politologie, mezinárodní vztahy, filozofie Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra politologie PhDr. Otakar Jíra andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika Jihočeská univerzita, Teologická fakulta JUDr. Jiří Pleva, Ph.D. právo a právní věda Okresní státní zastupitelství v Bruntále Mgr. Gabriela Cingelová politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova, germanistika Univerzita Plalackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd 18 - Informatika předseda poroty Mgr. Roman Neruda, CSc. informatika, učitel VŠ Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha Ing. Robert Kohout relační databáze a vizualizace výsledků, konstrukce EDWARDS VACUUM s.r.o., Lutín Ing. Stanislav Jura, CSc. programátor technologických procesů Noliac Systems s.r.o. Ing. Ladislav Chmela, Ph.D. facility management, energetický management, IT Honeywell Aerospace Olomouc Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ SPŠ a VOŠ technická, Brno 14

16 Zahraniční hosté (soutěžící) Slovensko: Obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času POHĽAD Vidíme my ich alebo oni nás Autoři: Daniel Tocík, Michaela Dušecinová, Valér Vančo Adresa školy: Cirkevné gymnázium, M.R. Štefánika 9, Trebišov Obor 16 historie Kto ranu nepocítil, ranám sa smeje Jméno autorů: Beáta Suriaková, Natália Čukanová Adresa školy Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina 15

17 Obor 1. Matematika a statistika Mayové a aritmetika Lukáš Vik Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec Liberecký Dirichletův princip Hoang Anh Nguyen Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, Cheb Karlovarský Konvexní pravidelné a polopravidelné mnohostěny Martin Audrlický Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 3 Královéhradecký Důkaz Velké Fermatovy věty pro n=3 Vojtěch Suchánek Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno Vlastnosti kongruencí a jejich aplikace Marek Otýpka Gymnázium, Tyršova 400, Židlochovice Analýza kvadratických ploch v prostoru řešená programem Wolfram Mathematica 10 Trong Chung Chau Nguyen Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Národních mučedníků 347, Klatovy Plzeňský Pravděpodobnost výhry v hazardních hrách Petr Červenka Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5 Praha 16

18 Matematické modely a simulace synchronizace robotů Marek Janka Slovanské gymnázium, Třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc Taylorův polynom Alexandr Jankov Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Ostrava Moravskoslezský Statistická analýza čtyřpolních kompozičních tabulek v souřadnicích Martin Vondrák Slovanské gymnázium, Třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc Matematické transformace na Rubikově kostce a jejich 3D vizualizace Štěpán Trčka Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola, Slavičín 822 Zlínský Afinní roviny, projektivní roviny a latinské čtverce Jakub Novotný Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno Rekurentně zadané posloupnosti a jejich aplikace Kristýna Voženílková První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, Hradec Králové Královéhradecký Fraktální množiny Jan Kalina SPŠ, Resslova 210/5, Ústí nad Labem Ústecký Zajímavé číselné konfigurace Jakub Havlíček, Jan Tóth Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice Ústecký 17

19 Měření laterality Petr Horváth Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Žižkova 424, Mladá Boleslav Středočeský Obor 2. Fyzika Vliv oxidace částic na jejich magnetoreologické chování Jakub Smutek Gymnázium, Lesní čtvrť 1364, Zlín Zlínský Fotometrická měření pulzující proměnné hvězdy RW Arietis Petra Hájková Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno Magnusův jev a M16A4 (RAS) Matěj Kukla, Radek Jizba Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady Středočeský Optická separace ve vícevrstvých solárních článcích Jan Klusáček Gymnázium, Neumannova 1693/2, Žďár nad Sázavou Vysočina Příprava fotokatalytických core-shell nanočástic reaktivní depozicí tenké vrstvy ZnS na povrch nosných nanočástic Si v plynném prostředí Karolína Šollová Gymnázium, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Měření seeingu v Prostějově Jakub Kolář Reálné gymnázium a základní škola, Studentská ul. 2, Prostějov 18

20 Detektor kovů a gradiometr se senzory fluxgate Martin Žilka Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno JIhomoravský Teslův transformátor se zaměřením na klasický Teslův transformátor Nikola Odehnalová Gymnázium Blansko, Seifertova 13, Blansko Dozimetrické aplikace polovodičového detektoru Medipix Tomáš Kremel, Kateřina Stodolová Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Pardubický Simulátor gravitačních polí Petr Fiedler Gymnázium, Arabská 14, Praha 6 Praha Vznik vesmíru mýty a vědecké teorie Klára Ševčíková Gymnázium, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště Zlínský Analema a problematika slunečních hodin Simona Górová Slovanské gymnázium, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc Vznik hologramů a jejich využití Vladislav Wohlrath Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 115, Rokycany Plzeňský Měření ionizujícího záření Jiří Zeman První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, Hradec Králové Královéhradecký 19

21 Potlačení produkce půvabných částic v modelu HYDJET++ Georgij Ponimatkin SPŠ, Klínovecká 1197, Ostrov Karlovarský Přírodní radiační pozadí a stínění zářiče dřevěnými materiály Isabela Russitzki Církevní gymnázium Německého řádu, Nešverova 693/1, Olomouc Obor 3. Chemie Analýza potravin hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF Michaela Jakešová Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno Spektrofotometrické stanovení obsahu formaldehydu Jiří Doubek Gymnázium a SOŠ pedagogická, Jeronýmova 425/27, Liberec Liberecký Nový derivát bambus[6]uril Karolína Salvadori Gymnázium, Masarykovo náměstí 496, Kroměříž Zlínský Polymerní nosiče rifabutinu syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace Kateřina Šírová Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 111/55, Praha 4 Michle Praha Polymerní NO donory v terapii pevných nádorů Karolína Janoušková Gymnázium, Českolipská 373, Prosek Praha 20

22 Chalkogenidová skla a vrstvy Ga5Sb10Ge20S65:0,1Ho0,1Er s intenzívní luminiscencí v IČ oblasti Jiří Etrych, Petra Kmoníčková Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Pardubický Biochemická charakterizace amyláz ze střeva švába Periplaneta americana a hormonální řízení jejich aktivity Karolina Bodláková Gymnázium, Česká 142/64, České Budějovice Jihočeský Hodnocení mechanických vlastností kaučukových materiálů Šárka Janáková Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Plzeňský Katalýza nukleolytických ribozymů Tomáš Heger, Martin Vondrák Slovanské gymnázium, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc Vliv tvrdé vody při barvení bavlny reaktivními barvivy Hana Nguyenová První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, Hradec Králové Královéhradecký Design halogenalkandehalogenas pro enzymatickou degradaci bojového plynu yperitu Vít Všianský Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 980/55, Brno Testování účinných látek přírodních antibiotik Anna Benešová Katolické gymnázium, Otmarova 30/22, Třebíč Vysočina 21

23 Voltametrické stanovení kyseliny salicylové na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě Nga Nguyen Kieu Gymnázium, Nerudova 2283/7, Cheb Karlovarský Substituce plastifikátoru ftalátového typu za neftalátový v CHS-EPOXY 512 Jaroslav Rokos, Kristýna Suchanová Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem Ústecký Miniaturní dielektrický bariérový plazmový výboj jako nový atomizátor pro atomovou absorpční spektrometrii Ondřej Zelina Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh Moravskoslezský Příprava a charakterizace NCN chelatovaných sloučenin nepřechodných kovů Lukáš Janecký Střední průmyslová škola chemická, Poděbradská 94, Pardubice Pardubický Obor 4. Biologie Analýza vybraných vzorků psích granulí Gabriela Strašilová Gymnázium, Gymnazijní 257, Uničov Sledování fotoochranných mechanismů vybraných jednobuněčných řas pomocí fluorescence chlorofylu Karel Bouda Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice Jihočeský 22

24 Rozšíření křídlatky na území města Hradec Králové Kateřina Vojtěchová Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 3 Královéhradecký Vliv cytokininů na biosyntézu chlorofylu ve tmě u smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua) Miroslav Peřina Gymnázium Jakuba Škody, Komenského, 29, Přerov Palynologie Andrea Feifrlíková Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 54, Plzeň Plzeňský Morfologie spermií a reprodukčně izolační mechanismy u slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a slavíka tmavého (Luscinia luscinia). Kamila Bendová Gymnázium, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč Vysočina Biodiverzita a ekologie prvoků vybraných vodních ploch Teplic a okolí Marek Kasner, Barbora Jelínková Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice Ústecký AMBRÓZIE výzkum vlivu konkurenčně silných domácích druhů rostlin na ambrozii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia L.) Karolína Hrušková Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady Středočeský Inhibitory transportu ES8s v liniich se značeným PIN1 proteinem Veronika Holubová PORG, Lindnerova 3, Libeň Praha 23

25 3D kultivace nádorových buněk in vitro: možnosti a aplikace Matěj Hlaváč, Jakub Červinka Gymnázium, Na Hrádku 20, Tišnov Genetická variabilita Toll-like receptoru 4 v čeledi sýkorovitých (Paridae) Aneta Rolečková Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice Pardubický Helikáza Rothmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference Barbora Čechová Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno Měření vnitrobuněčného ph v buňkách osmotolerantních kvasinek Anna Vaňková Gymnázium, Nerudova 7, Cheb Karlovarský Studium pohlavních chromozomů u vybraných druhů motýlů (Lepidoptera) Ivan Šonský Gymnázium, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou Liberecký Teraristika chov gekončíka nočního Barbora Bendová Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, Zlínský Monitoring Varroa destructor a jeho využití v praxi Michaela Drgová SPŠCHG Ostrava, Středoškolská 1, Ostrava Moravskoslezský 24

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Brno 14. 16. června 2013 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 1 Milí mladí kolegové, vážení přátelé,

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Seznam příspěvků. 9. Automatická videohlava Jiří Kyzlink Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno

Seznam příspěvků. 9. Automatická videohlava Jiří Kyzlink Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno StreTech 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT v Praze 1. Dálkové odečty vody (Smart Metering) Oleksandr Dzyula Integrovaná střední škola technická, Benešov 2. Jak peče Benea

Více

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Ministerstvo životního prostředí České republiky ENERSOL 2009 Program vzdělávání Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Jedna z mnoha odpovědí na otázku Jak aktualizovat

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600005305 EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782 Hlavní město Praha 4 leté obory vzdělání 600001873 Gymnázium a Hudební

Více

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Benešov Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824 Beroun Gymnázium

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2014 Cena: 29 Kč OBSAH Část oznamovací Vyhlášení soutěží a přehlídek..................................................................................

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více