Popis současného stávajícího stavu. 1 Současný stav archivu stavební dokumentace. 2 Životní cyklus dokumentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis současného stávajícího stavu. 1 Současný stav archivu stavební dokumentace. 2 Životní cyklus dokumentu"

Transkript

1 Příloha č. 4 Zadávací dokumentace Soupis stávajícího HW a využitelného SW Popis současného stávajícího stavu 1 Současný stav archivu stavební dokumentace Archiv dokumentů je fyzicky umístěn v sídle Zadavatele. Záměr Zadavatele je zpracovat dokumenty pořízené v poválečném období až do současnosti. Obsahuje přibližně 8 mil. stran dokumentů různého formátu a kvality. Spisy jsou řazeny ve speciálních pojízdných pořadačích a jsou uloženy v různorodých deskách či přebalech. Spisy obsahují spisovou a projektovou dokumentaci. V rámci spisové dokumentace se jedná o různé typy dokumentů (např.: Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Kolaudační rozhodnutí, Ohlášení, Nařízení, Terénní úpravy a zařízení, Vyvlastňovací řízení, Deliktní řízení, Činnost státního stavebního dohledu, Sdělení dalšího obsahu, Ostatní, každá kategorie typu dokumentu čítá několik podtypů v závislosti na mnohaletém vývoji stavebního archivu). Výkresová dokumentace umístěná ve spisech je různorodého charakteru, co se formátu i kvality výkresové dokumentace týká. Předpokládá se, že objem projektové dokumentace činí přibližně 800 tis stran bez ohledu na formát dokumentu. Archiv je rozdělen na části dle katastrálních územních celků statutárního města Opava. Celkový počet dokumentů pro digitalizaci službou je Předpokládané zastoupení jednotlivých formátů: 70% stran formátu A4 z celkového počtu stran Až 11% stran menší než A4 (dodejky, doručenky) z celkového počtu stran Až 10% výkresů z celkového počtu stran 43% výkresů formátu > A3 z celkového počtu výkresové dokumentace Až 7,5% výkresů formátu > A3 z celkového počtu stran 6,5% barevných výkresů z celk. počtu výkresové dokumentace Procentuální zastoupení dokumentů, které jsou sešité a nesešité: Počet jednostranných dokumentů činí max 40% z celkového počtu stran. Procentuální zastoupení dokumentů, které jsou sešité, ale nelze je při digitalizaci rozešít Počet stran v % u nerozebiratelných dkm cca 2% Procentuální zastoupení dle uložení: Ve složkách cca 90% dokumentů, zbytek dokumentů je uložen v krabicích 2 Životní cyklus dokumentu Životní cyklus dokumentu představují čtyři základní etapy: vznik, zpracování, uložení, skartace.. Dokument je jedním z výsledných produktů agendy realizované jednotlivými odbory Magistrátu města Opavy, jednotlivé dokumenty jsou vkládány do spisu. Dokumenty jsou z místa odborů Magistrátu města Opavy dopravovány do prostor archivu. Obdržené dokumenty jsou tříděny a ukládány do úložných míst. Na základě požadavku jednotlivých útvarů jsou poskytovány elektronické kopie vyžádaných dokumentů, případně originály dokumentů. Dokumenty jsou vedeny v elektronické spisové službě GINIS. V této essl se vedou skoro všechny dokumenty na úřadě. 2.1 Systém VITA v souvislosti se stavebním úřadem

2 Odbor výstavby pro zpracování agendy Stavebního úřadu používá software firmy VITA. Tento software je na úřadě nasazen od roku 2000, kdy se dokumenty vytvářené v textovém editoru Word ukládaly pouze v databázi SW Vita a neexistovalo propojení s elektronickou spisovou službou. Číslo jednací iniciačního dokumentu bylo zároveň spisovou značkou a všechny dokumenty vznikající v rámci jednoho spisu měly shodné označení. Od byla na úřadě nasazena spisová služba Ginis od firmy Gordic. Došlo k propojení agendy Stavebního úřadu se spisovou službou. Všechny dokumenty vzniklé po tomto datu měly své unikátní číslo jednací evidované ve spisové službě. Elektronický obraz dokumentu byl uložen pouze v databázi Vita. Dokumenty, které byly součástí spisu zahájených před , byly do spisové služby evidovány samostatně. Po vznikaly při zpracování agendy spisy, které měly v rámci spisové služby svou číselnou řadu a v rámci těchto spisů byla evidována jednotlivá čísla jednací konkrétních dokumentů vážících se k jednotlivému spisu. Po rozběhu informačního systému datových schránek ISDS od jsou všechny dokumenty vzniklé v rámci agendy Stavebního úřadu ukládány ve formátu PDF/A a opatřeny elektronickým podpisem na základě kvalifikovaného certifikátu. Tyto dokumenty jsou uloženy v databázi Stavebního úřadu a zároveň jsou ve stejné podobě ukládány do spisové služby. Iniciační a jiné příchozí dokumenty jsou podle typu doručení převáděny do elektronické podoby nebo jsou v ní již doručeny (ISDS) a uloženy ve spisové službě, informace o nich je předávána taktéž do SW pro Stavební úřad. 2.2 Systém GINIS v souvislosti se stavebním úřadem Provázanost se spisovou službou GINIS spočívá v přiřazování čj ze systému GINIS. Ve spisové službě GINIS nejsou uloženy všechny dokumenty přílohy (stavební dokumentace je vedena v papírové podobě). V kartách jsou pouze elektronické obrazy dokumentů. Spisová služba GINIS umožňuje předávat v elektronické formě stavební spisy k archivaci do Stavební spisovny. 2.3 Chod dokumentů v úřadu Při příchodu dokumentu na úřad se dokument nejdříve zavede do elektronické spisové služby, papírová podoba dokumentu se naskenuje a následně předá k vyřízení na příslušný odbor. Pokud je dokument v papírové podobě, předá se fyzicky i elektronicky na příslušný odbor. Příslušný referent dokument (elektronický i papírový) založí do spisu, vyřídí a následně spis uzavře. Vytváří-li dokument, tak se také řeší ihned od začátku ve spisové službě. Přes spisovou službu se dokument i odesílá. Zůstává zde vždy elektronický obraz v PDF/A formátu. Všechny dokumenty se ukládají do spisů. Jakmile se spisy uzavřou, předávají se jednou za rok (v papírové, elektronické, hybridní podobě) do centrální spisovny, kde čekají než vyprší jejich skartační lhůty. Centrální spisovna je rozdělena na spisovnu odboru výstavby a ostatní spisy. Spisy odboru výstavby se ukládají do spisovny průběžně celý rok.

3 3 Struktura dokumentů Struktura dokumentů vychází ze zjištění provedených v archivu stavební dokumentace, která je předmětem projektu Digitalizace archivu stavebního odboru. V současné době jsou ve stavební spisovně dokumenty různých formátů, oboustranně i jednostranně, potištěné od velikosti doručenky až po výkresovou dokumentaci formátu A0+. Způsob strukturalizace dokumentů odpovídá potřebám projektu Digitalizace stavebního archivu. Spisová dokumentace dle stávajícího stavebního zákona obsahuje tyto typy dokumentů: Umístění stavby Povolení stavby Užívání stavby Odstranění stavby Další 4 Stávající stav HW a SW - Technická infrastruktura Infrastruktura MMO je soustředěna do dvou geograficky oddělených datových center. Jedná se o lokalitu Krnovská a lokalitu Hláska. Obě lokality jsou vzájemně propojeny optickým kabelem o kapacitě 24 vláken. V lokalitě Krnovská je soustředěna většina serverových a infrastrukturních systémů. Lokalita Hláska je, z hlediska významu, pouze podružné datové centrum. V současné době neexistuje záložní propojení lokalit Krnovská-Hláska. 4.1 Datové centrum lokalita Hláska V současnosti nejsou v prostorách datového centra instalovány žádné servery, pouze jsou zde instalovány aktivní prvky pro propojení do LAN MMO k zabezpečení chodu aplikací. 4.2 Datové centrum Lokalita Krnovská V datovém centru v lokalitě Krnovská (budova 71B, 1.NP) jsou umístěny všechny důležité aktivní prvky a servery. V datovém centru je centrála EZS pro budovu Krnovská 71B, čidlo EZS je v místnosti před datovým centrem, přes kterou se do datového centra vstupuje. Místnost je vybavena protipožárním systémem HFC227ea (FM 200) a požární signalizací ZETTLER LOOP 500, která je napojena na pult Městské policie. D a t o v é c e n t r u m j e zajištěno proti výpadkům elektrického proudu pomocí záložní UPS APC Symetra 80K PX s výdrží baterií cca 60 minut při současném zatížení. Prostor je klimatizovaný (je udržována potřebná stabilní teplota a vlhkost) s využitím dvou klimatizací DAIKIN FHYP 125BWR o výkonu 12,5 kw a venkovními kondenzačními jednotkami RP125LW. Je instalován monitorovací systém fyzikálních parametrů (teplota, vlhkost, atd.) Infratec RMS 310. Datové centrum Krnovská je připojeno k internetu prostřednictvím poskytovatele UPC Česká republika, s.r.o. (budova železniční stanice Opava Východ) pomocí optické sítě rychlostí 40

4 Mbit/s. Místnost je zabezpečena proti neoprávněnému přístupu osob pomocí čipových karet, vstup je jen pro pracovníky odboru informatiky. Budova, v níž se technologická místnost nachází, je pod ochranou Městské policie Statutárního města Opavy. Datové páteřní trasy mezi všemi budovami jsou propojeny optickými kabely, celá lokalita Krnovská jez důvodu vyšší dostupnosti zaokruhována. Obr. č. 1: lokalit Propojení Rozmístění zařízení v datovém centru Rozmístění zařízení vychází z prostorových možností místnosti. Rozmístění rack rozvaděčů je následovné: Rack 1 až 3 zakončení kabeláže a umístění aktivních prvků Rack 4 až 5 zakončení stávající kabeláže Rack 6 univerzální server rack s lokální KVM konzolí pro správu instalovaných zařízení Rack 7 až 12 univerzální serverové rozvaděče s možnosti umístění jakéhokoliv serveru, který je přípraven pro montáž do 19 rozvaděče (případně umístění na polici). Pozn.: racky 8+9 byli dodatečně prodlouženy o 100 mm tj. na rozměr 600x1000 mm

5 Rack UPS 1 a 2 speciální rozvaděče pro umístění UPS APC Symetra PX Rack 13 až 17 rezerva pro umístění dalších univerzálních serverových rozvaděčů pro servery Jako RACK skříně je použit rozvaděčový systém společnosti Knürr, který díky své vysoké flexibilitě umožňuje velmi efektivní využití prostoru. Samozřejmostí je univerzálnost těchto rozvaděčů, která zaručuje možnost montáže jakéhokoliv zařízení, které je předurčeno pro montáže do 19 rámu. Rozměry jednotlivých skříni jsou : Rack 1 až 3 800x600 mm (š x h) Rack 4 až 5 600x600 mm Rack 6 až x900 mm (Pozn.: racky 8+9 byli dodatečně prodlouženy o 100 mm tj. na rozměr 600x1000 mm) Rack UPS 1 a 2 600x900 mm Rack 13 až x900 mm Pro maximální využití prostoru jsou použity skříně, které poskytují instalační prostor pro 46 U (místo standardních 41U).

6 4.2.2 SAN infrastruktura a virtualizace Systém SAN infrastruktury MMO byl navržen tak, aby splňoval požadavky na vysokou dostupnost serverů, aplikací a služeb úřadu, jeho městských částí, občanů a městské policie Opava. SAN systém se nyní skládá ze tří fyzických IBM serverů řady xseries 3650 M2 s OS VMWare ESX 4.1, jednoho IBM serveru řady xseries 3650 M3 s OS VMWare ESXi 4.1, který je určen pro testování a jako záloha v případě poruchy jednoho ze tří hlavních ESX serverů. Dále hlavního produkčního Fibre Channel (FC) SAN úložiště IBM DS 4700, sekundárního FC SAN úložiště IBM DS 4300 p r o u k l á d á n í o b r a zů v i r t u á l n í c h s e r v e rů a dvou SAN FC switchů. Všechny FC cesty jsou v celém systému plně redundantní viz obr č. 1 SAN Zapojení ESX serverů MMO. Obr. č. 1: S A N z apojení ESX serverů MMO

7 Obr. č. 2: L A N z apojení ESX serverů MMO Nad celým systémem je nasazena Virtuální infrastruktura VMWare vsphere 4.1, kde je nyní provozováno cca 45 virtuálních serverů s OS Windows a Linux. Celý popsaný systém je pro snadnou správu řízen z management serveru MANAGEMENT01 pomocí řídícího prostředí VMWare vcenter/vsphere 4.1 pro správu ESX serverů, VMWare licencí a VMWare konvertorů. Pro zálohování celých virtuálních serverů (VM) je použitá aplikace VMware Data Recovery ve verzi 2.0, která byla z důvodu urychlení záloh nainstalována ve dvou nezávislých virtuálních serverech (appliance VMWare). Pro rychlejší odezvu při případném výpadku produkčního SAN pole DS 4700 se provádí pravidelná automatická obnova VM na záložní SAN úložiště DS4300. Obnova VM se provádí pomocí VMWare Data Recovery 2.0 konvertoru, který je součástí VC. Trend virtualizace serverů se během 6-ti let používání na úřadu osvědčil a do budoucna je plánováno v tomto trendu pokračovat. HW všech komponent SAN infrastruktury je značky IBM, jak je patrno z následujícího přehledu. ESX a ESXi servery - 3 ks ESX server xseries IBM x3650 M2 (2xCPU Quard Core X5550 2,66 GHz, 64 GB RAM) - 1 ks ESXi server xseries IBM x3650 M3 (1xCPU 6 jader X5650 2,66 GHz, 28 GB RAM)

8 SAN FC switche - 2 ks IBM TotalStorage SAN16B-2 8-Port Fibre Channel Switch Disková pole IBM DS Hlavní produkční diskové pole ESX serverů s "ostrými daty" (RAID 5, čistá kapacita 7,08 TB v rychlých discích TIER 1, čistá kapacita 5,45 TB v pomalých SATA discích TIER 2) Byly nakonfigurovány tři LUNy na RAID GB : SAN_DS4700_Data GB : SAN_DS4700_Data GB : SAN_DS4700_Data04_Sata Diskové pole s možností rozšíření až na 6 rozšiřujících expanzních polic EXP810 (disky SCSI i SATA) s výkonnými rozhraními Fibre Channel s přenosovou rychlostí 4 Gbps, fyzickou kapacitou pro ukládání dat Fibre Channel až 33,6 TB, fyzickou kapacitou pro ukládání dat SATA až 56 TB. IBM DS Záložní produkční diskové pole ESX serverů (RAID 5, čistá kapacita 2,8 TB) IBM DS Zálohování - Backup denní, týdenní, měsíční (RAID 5, čistá kapacita 20 TB) IBM DS 4100 Ukládání file-systémových velkoobjemových dat (RAID 5, čistá kapacita 6 TB) 4.3 Samostatné servery Samostatné fyzické servery se dělí do dvou kategorií: První kategorií jsou Linuxové ESX servery, které tvoří jádro HW SAN infrastruktury a na kterých pak běží virtuální servery. Druhou skupinou serverů jsou servery zajišťující bezpečnost sítě a DMZ, dohledové servery, servery zajišťující IP telefonii úřadu, případně jednoúčelové servery, u kterých výrobce přesně definuje HW komponenty v návaznosti na instalovaný SW, bezpečnost atd. 4.4 Popis koncepce serverových operačních systémů Informační a komunikační technologie MMO jsou postaveny z převážné části na technologiích společnosti Microsoft, pro internetové a intranetové aplikace je využíván operační systém Linux. Páteř systému tvoří operační systémy firmy Microsoft - Windows 2003/2008 Server, poštovní systém Microsoft Exchange Server 2003, webové aplikace využívají službu Internet Information Server 6.0/7.0, databáze MS SQL. Pro rozsáhlé informační systémy je využívána databáze ORACLE. MMO využívá jednodoménový model adresářové služby Windows 2008 R2 Active Directory (doména opava-city.cz).

9 4.5 Perimetr sítě Ochranu sítě MMO proti útokům z internetu zajišťují nezávislé firewally od různých výrobců na dvou úrovních. Nasazeny jsou též antispamové a web-filtering filtry pro ochranu stanic proti nežádoucím ům a škodlivým kódům přicházejícím z internetu. Tyto firewally kromě dalších služeb zajišťují též přístup z internetu do vnitřní LAN sítě MMO, kde jsou poskytovány na webových a databázových serverech služby pro občany, městskou policii Opava, úřady městských částí Opavy a obce ORP. Za účelem vysoké dostupnosti jsou v první úrovni směrem od internet provozovány v clusteru redundantně dva identické firewally Cisto ASA 5520 v módu Active-Pasiv. Ve druhé úrovni je provozován firewall MS TMG 2010, který slouží zároveň jako Web Proxy. Tento firewall běží jako virtuální server s OS Windows 2008 na virtualizační platformě VMWare vsphere 4.1. Obr. č. 1: S c h é m a P e r i m e t r u s í tě Za účelem vysoké dostupnosti a redundance jsou navazující LAN switche (switch na vstupu od providera a switch v části DMZ) zapojeny redundantně. 4.6 Síťová infrastruktura (switche/routery) Síťová infrastruktura je tvořena výhradně aktivními prvky značky Cisco. V topologii MMO jsou prvky trojího typu. Jedná se o prvky páteřní, serverové a přístupové. Páteřní prvky: Cisco Catalyst řady 3750 vždy zapojené ve stohu z důvodů redundance a rozkladu zátěže. Propoje mezi přepínači jsou Distribuce L3 směrovacích informací mezi lokalitami je řešeno dynamickým směrovacím protokolem RIPv2.

10 Serverové prvky: Připojení serverů zajišťuje v lokalitě Krnovská dvojice přepínačů Cisco Catalyst 2960G, v lokalitě Hláska nyní nejsou žádné servery. Přístupové prvky: Cisco Catalyst řady 3560 a 2960, vzhledem k využívání IP telefonních přístrojů jsou přístupové prvky ve variantě PoE. Všechny přístupové prvky jsou zapojeny redundantně do dvou páteřních prvků, většinou technologií etherchannel. Obr. č. 1: L2 zapojení lokality Hláska

11 Obr. č. 2: L2 zapojení lokality Krnovská Obr. č. 3: L3 topologie

12 4.7 Systém zálohování Serverové prostředí Magistrátu města Opavy je koncipováno jako heterogenní a tomu odpovídá i nasazení software pro zálohování, jehož nasazení kopíruje rozmístění aplikačních a uživatelských dat. Stávající systém zálohování byl instalován v roce V současné době je technicky dostačující pro současné datové kapacity. Pro řízení zálohování určen server cbackup.opava-city.cz, na kterém je nainstalován HP DataProtector Cell Server (Cell Manager). K tomuto serveru je připojena přes SAS rozhraní zálohovací knihovna IBM 3573, přes FC rozhraní druhá zálohovací knihovna IBM 3573 a dále je přes SAS rozhraní připojeno diskové pole IBM, které poskytuje diskový prostor výhradně zálohovacímu serveru. Toto pole je nakonfigurováno jako lokální disky serveru cbackup.opava-city.cz a je využíváno k provádění zálohování do souborů. Zálohování dat, která jsou umístěna na lokálních discích všech zálohovaných serverů, je prováděno prostřednictvím LAN sítě o propustnosti 1 Gb/s, do níž jsou připojeny servery s většími objemy dat. Pro ostatní zálohované servery je využito síťové konektivity 100 Mb/s. Zálohují se cca 3 fyzické servery a cca 30 virtuálních serverů běžících na platformě VMWare vsphere 4.1. Na serverech, na kterých jsou umístěny databáze, u kterých HP DataProtector podporuje online zálohování (MS Exchange, MS SQL, Oracle), jsou nainstalovány extenze HP DataProtectoru, které toto online zálohování umožňují. Zálohované serverové operační systémy a databáze: Operační systémy: Windows 2003, 2008, Linux RedHat. Databáze: MS SQL 2005, 2008, Exchange 2003, Oracle.

13 Prováděno je dvoustupňové zálohování v systému. Data produkčních serverů jsou přehrána na diskové pole IBM DS3200 a poté do zálohovacích knihoven IBM 3573 LTO IV 800/1600, 23 slotů. Archivace se provádí na pásky LTO IV 800/1600, pásky se odnáší do trezoru v jiné budově (K71C). Každý den se provádí tzv. FULL zálohování. Celkový denní objem záloh je 1,3 TB. Na konci týdne je k denní záloze přidána záloha konfigurací serverů a data, která není nutné zálohovat denně, objem týdenních záloh je cca 1,5 TB. Vždy na konci měsíce se provádí tzv. měsíční archivace (cca 1,6 TB dat) na pásky, které se uchovávají v trezoru v jiné budově (K71C). 5 Přehled základních informačních systémů IS Ginis IS Ginis využívá čtyř virtuálních serverů. 1. Webový aplikační server MMOGOAPL01 využívají uživatelé, přihlašující se do spisové služby přes webové rozhraní. Operační systém serveru Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Service Pack 2, má přiřazeno 4xCPU, 2GB RAM. Na serveru běží webový server Microsoft IIS V Databázový server MMOGODB01 využívají aplikace Ginisu k ukládání dat. Operační systém Microsoft Windows Server R2 Enterprise 64-bit, má přiřazeno 2xCPU, 8GB RAM. Databázový server Oracle Database 10g Enterprise Edition 64-bit. 3. FTP server MMOGOFTP01 je využíván k ukládání příloh systému Ginis. Operační systém Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 2, má přiřazeno 1xCPU, 1GB RAM. 4. Server MMOGOSIR01 je využíván k přiřazování naskenovaných dokumentů ke spisům v systému Ginis. Operační systém Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Service Pack 2, má přiřazen 1xCPU, 1GB RAM. IS VERA IS VERA využívá dva virtuální servery. 1. Aplikační server MMOVERAAPL01 běží na operačním systému RedHat Enterprise Linux bit, má přiřazen 1xCPU, 3GB RAM. 2. Databázový server MMOVERADB01 běží na operačním systému Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Service Pack2, má přiřazen 2xCPU, 3GB RAM, Databázový server Oracle Database 10g. IS VITA IS VITA běží na virtuálním serveru MMOVITAAPL01 s operačním systémem Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Service Pack 2, má přiřazen 1xCPU, 2GB RAM. Server ukládá data na databázový server MMOVERADB01.

14 6 Bezpečnost Zabezpečení Perimetru sítě Ochranu sítě MMO proti útokům z internetu zajišťují nezávislé firewally od různých výrobců na dvou úrovních. Za účelem vysoké dostupnosti jsou v první úrovni směrem od internetu provozovány v clusteru redundantně dva identické firewally Cisto ASA 5520 v módu Active- Pasiv. Ve druhé úrovni je provozován firewall MS TMG 2010, který slouží zároveň jako Web Proxy. Tento firewall běží jako virtuální server s OS Windows 2008 na virtualizační platformě VMWare vsphere 4.1. Další informace o architektuře perimetru, DMZ, VPN IPSec připojení Městských částí atd. jsou popsány v kap. Perimetr sítě. Antivirová ochrana Komplexní antivirová ochrana sítě je nyní řešena těmito čtyřmi produkty firmy Symantec. 1) Antispamová ochrana - Symantec Brightmail Gateway Symantec Brightmail Gateway 9.0 (SMG), je součástí sady Symantec Protection Suite Enterprise Edition. Antispamový produkt SBG obsahuje kromě ochran proti nežádoucím ům, pokročilý modul strojového učení, který pomocí fuzzy inteligence identifikuje unikátní a cílené podvody a phishingové útoky. V současné době je Symantec Brightmail Gateway provozován na virtuáním stroji s OS Linux RedHat: Hostname: MMOGWMAIL01 K dispozici máme 430 licencí. 2) Kontrola WEB provozu - Symantec Web Gateway (SWG) Je produkt, který antivirově kontroluje WEB-ový provoz a obsahuje WEB-filtering filtry pro ochranu koncových zařízení. V rámci licencí (430 ks) je dodána licence i pro Web filtering a tak SWG klasifikuje navštěvované stránky a dle nastavení je blokuje. Symantec Web Gateway je provozován jako Black Box. Hostname: GWWEB01 HW: Symantec 8450 CD ISO: ver 9. 3) Ochrana ových schránek - Symantec Mail Security for MS Exchange Symantec Mail Security for Microsoft Exchange poskytuje real-time ochranu před viry pro e- mail, spam, spyware, phishingovými útoky a další obsah. Symantec Mail Security for Microsoft Exchange je implementován na serveru MMOEX01. V současnosti máme k dispozici 400 licencí. 4) Ochrana koncových bodů - Symantec Endpoint Protection 11 (SEP) Je antivirová ochrana pro koncové stanice a servery, která je centrálně řízená severem Symantec Endpoint protection Managerem (SEPM). Rozšířená technologie antivirové ochrany a ochrany před spywarem umožňuje zjišťování, blokování a odstraňování škodlivého kódu v reálném čase.

15 Proaktivní ochrana před hrozbami využívá prověřování založené na chování kódu, chrání před neznámými (tedy i novými) hrozbami. Algoritmus kontroluje přijatelné i nevhodné chování a tím by měl podstatně omezit počet falešných poplachů. Obsahuje také technologii Proactive Threat Scan získanou od společnosti Whole Security, která zjišťuje a blokuje škodlivý kód bez použití signatur a tím zabraňuje šíření škodlivého kódu dříve, než k němu dojde. Funkce řízení zařízení umožňuje uživatelům omezit přístup k zařízením (USB klíčenky, zálohovací jednotky) v souladu s určenými zásadami zabezpečení. Ochrana před síťovými hrozbami obsahuje technologii Generic Exploit Blocking (GEB), která využívá technologii prevence narušení založenou na zranitelných místech. Protože je tato technologie prevence narušení vestavěná na úrovni sítě, škodlivý kód je blokován před vstupem do systému. Na rozdíl od tradičních technologií prevence narušení založených na útocích blokuje technologie GEB všechny nové útoky na zranitelné místo (včetně variant) pomocí jediné signatury a tím zlepšuje zjišťování a zrychluje řešení problému. Obsahuje také novou bránu firewall založenou na pravidlech, která byla získána od společnosti Sygate. Brána firewall dynamicky upravuje nastavení portů, aby zabránila šíření hrozeb, a prověřuje šifrovaný i nešifrovaný provoz v síti. SEP klient je nainstalován na všech koncových stanicích včetně serverů. Centrální server je nainstalován na virtuálním stroji: Hostname: MMODOHLSYM01 Antivirus: SEPM ver Databáze: Sybase - databáze je nastavena průvodcem instalace pro množství 438 stanic. - databáze je instalována na stejném stroji. - zálohování je prováděno z programu na uložiště serveru tam, kde je instalován SEPM. - na serveru jsou nastaveny politiky co nejblíže odpovídající předchozímu nastavení. - na stanice jsou aplikovány otevřené Firewall politiky. Distribuce bezpečnostních aktualizací na stanice (System Center Configuration Manager) Aktualizace operačních systémů a vybraných aplikací stanic se provádí automatizovaně pomocí centrálního systému MS System Center Configuration Manager Tyto bezpečnostní aktualizace jsou prováděny v pravidelných intervalech po vydání firmou Microsoft. Autentizace uživatelů, hesla Přihlášení k osobnímu profilu na PC se provádí uživatelským jménem a heslem ověřovaným v Active Directory. Heslo znají pouze samotní uživatelé, toto heslo je uživatel nucen (pomocí Group Policy) změnit po prvním přihlášení při nástupu a následně pak každého půl roku. Struktura hesla je tvořena dle současných doporučených standardů (délka hesla minimální počet znaků; kombinace znaků velká písmena, malá písmena, speciální znaky, číslice; atd.)

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Březen 2015. Registrační číslo

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

1 Výchozí nastavení zařízení

1 Výchozí nastavení zařízení ČÁST 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU 1 Výchozí nastavení zařízení 1.1 Diesel agregát KIPOR V serverovně v 4.NP přístavby na ulici Jesenická byl nainstalován nový dieselagregát KIPOR 6700. Přívod vzduchu,

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Minimální požadavky

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie 2012 Martina Rojková Výzva k předkládání žádostí GP Informační a komunikační technologie 2012 PRK Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura Opatření

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Název veřejné zakázky: Upgrade serverové infrastruktury NPÚ a zajištění technické podpory při její správě Zadavatel: Národní památkový ústav Sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 IČ: 75032333 Zastoupen:

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB Návrh realizace řešení Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část

Více

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru . Obecné parametry.. Obecné parametry Rack serveru Redundantní napájecí zdroje v počtu a výkonu odpovídajícímu specifikovanému řešení. Redundantní ventilátory v počtu odpovídajícímu specifikovanému řešení

Více

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s.

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Základní cíle, které považujeme na základě zadání vlastníka za podstatné, jsou zejména: Poskytování a kvalitativní rozvoj služeb pro

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Požadavky: a) veškerý dodaný HW a ostatní materiál bude dodán nový, nepoužitý a schválený k užívání v České republice;

Požadavky: a) veškerý dodaný HW a ostatní materiál bude dodán nový, nepoužitý a schválený k užívání v České republice; PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY Obsah dodávky: Celá dodávka sestává z analýzy stávajícího prostředí IT Města Česká Lípa se stanovením postupu zapracování stávajících zařízení do budovaného celku TC.

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Disková pole budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. Účastník je povinen potvrdit všechny uvedené

Více

CA Integrated Threat Management. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Integrated Threat Management. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Integrated Threat Management - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Bezpečnostní hrozby Cílem IT služeb je zajistit chod business procesů - Obrana proti bezpečnostním útokům - Ochrana

Více

2. Nízké systémové nároky

2. Nízké systémové nároky FIREMNÍ ŘEŠENÍ ESET firemní řešení 1/6 Při každodenním používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že firemní řešení má být rychlé a snadno spravovatelné.

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER Technická specifikace vymezené části 1 SERVER 1 Předmět vymezené části 1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a moderního a spolehlivého serverového řešení pro potřeby Krajského ředitelství PČR Karlovarského

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Ing. Šárka Endrlová, starostka. Ing. Jana Dvořáková.

Ing. Šárka Endrlová, starostka. Ing. Jana Dvořáková. Dodatečná informace č. 5 k nadlimitní veřejné zakázce, zadávané formou otevřeného řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Symantec Protection Suite Enterprise Edition pro servery Úplná a vysoce výkonná ochrana tam, kde ji potřebujete

Symantec Protection Suite Enterprise Edition pro servery Úplná a vysoce výkonná ochrana tam, kde ji potřebujete Úplná a vysoce výkonná ochrana tam, kde ji potřebujete Přehled Sada poskytuje vysoce výkonnou ochranu proti výpadkům fyzických i virtuálních serverů v podobě prevence založené na zásadách, přičemž využívá

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA

DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 1 CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 11. 2013 VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Profesionální

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí

Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí David Gottvald Zálohování dat Co zálohovat? Heterogenní prostředí Virtuální servery Fyzické servery (Windows, Linux, Unix, ) NAS Virtualizované

Více

Upřesnění předmětu smlouvy

Upřesnění předmětu smlouvy Příloha č. 2 smlouvy č.: S-28/A5101/2015 Upřesnění předmětu smlouvy 1. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem Smlouvy o poskytování služeb ICT ze dne, číslo smlouvy objednatele S- 28/A5101/2015, (dále

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, SDM600 Stručný popis a reference.

Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, SDM600 Stručný popis a reference. Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, 19.-20.10.2016 Stručný popis a reference Slide 1 Agenda Vlastnosti Reference Stadtwerken München Reference ČEZ distribuce, a.s.

Více

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS HW a SW požadavky pro sw ATTIS Verze manuálu: 3.7 Datum: 1.8.2016 ATTN Consulting s.r.o. Strana č. 1 / 5 Obsah 1. Požadavky na konfiguraci systému... 3 1.1. Systémové požadavky na server (IIS, SQL)...

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/002309/2015 17.9.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahálková 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Vrchlického

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU a MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura MHMP 22.4.2009 František Volech, frantisek.volech@cityofprague.cz, + 420 733 673 225 Bohdan Keil bohdan.keil@padcom.cz, + 420 777 333 360 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1 Dnešní program 1. MepNet

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR Příloha č. k čj.: /0/0-0 Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR. Obsah. Obsah.... Předmět veřejné zakázky.... Požadavky na nový HW..... Komoditní x Servery

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Nákup aktivních prvků sítě LAN včetně

Více

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Datové centrum pro potřeby moderního Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Agenda Proč Zhodnocení důvodů Cílový stav Koncepce Postup, harmonogram Postup Současný stav 2 Výchozí situace

Více

Řešení počítačové sítě na škole

Řešení počítačové sítě na škole Řešení počítačové sítě na škole Jiří Petr 10. 7. 2011 Materiál vznikl s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/19.0016 Inovace studia k výkonu specializovaných činností koordinace

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní témata pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková Mgr Martin Štorek MZ2017 strana

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 Stručný obsah KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25 KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 KAPITOLA 3 Instalace, upgrade a konfigurace serveru

Více

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek,

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek, BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU Martin Macek, mmacek@netlancers.cz O nás KDO? CO? JAK? Společnost zaměřená na bezpečnost počítačových sítí Certifikovaní odborníci Společnost založena roku 2009 Jsme LIR, vlastníme

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více