Thecus N2800 Sé rie N4800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Thecus N2800 Sé rie N4800"

Transkript

1 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka

2 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology Corp. Microsoft, Windows a logo Windows jsou chráněnou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation. Apple, itunes a Apple OS X jsou chráněnými obchodními značkami společnosti Apple Computers, Inc. Další zmíněné obchodní značky a jména jsou vlastnictvím jejich odpovídajících majitelŧ. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Copyright 2012 Thecus Technology Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Veškeré informace zde uvedené byly pečlivě ověřeny, aby byla zajištěna jejich správnost. Pokud přesto narazíte na chybu, bude rádi, pokud nás na ni upozorníte. Thecus Technology Corporation si vyhrazuje právo změnit obsah příručky bez předchozího upozornění. Jméno výrobku: N2800/ Série N4800 Verze příručky: 5.0 Datum vydání: Srpen 2012 Omezená záruka Thecus Technology Corporation garantuje, ţe veškeré součásti produktŧ Thecus NAS jsou dŧkladně testovány předtím, neţ opustí výrobní zařízení a měly by fungovat korektně v případě správného uţívání. V případě nefunkčností systému jsou Thecus Technology Corporation nebo její místní zastoupení a prodejci povinni, v souladu se záručními podmínkami, výrobek bezplatně opravit. Tuto záruku lze uplatnit, pouze pokud se závada objeví během záruční lhŧty a výrobek byl pouţíván standardně. Thecus Technology Corporation není zodpovědná za poškození nebo ztrátu dat, která mohla být zpŧsobena nefunkčností jejího produktu. Dŧrazně doporučujeme, aby uţivatelé prováděli pravidelné zálohování dat. 2

3 Bezpečnostní upozornění Z dŧvodu vaší bezpečnosti pročtěte a dbejte na následující upozornění: Předtím neţ začnete zapojovat IP úloţiště Thecus, pročtěte si dŧkladně tuto příručku. Vaše nové IP úloţiště Thecus je sloţitým elektronickým zařízením. Nepokoušejte se ho za ţádných okolností opravovat. V případě poruchy ihned zařízení vypněte a přivolejte technika autorizovaného centra. Další detaily vám poskytne váš prodejce. Na přívodní šňŧře NESMÍ nic stát a přívodní šňŧra NESMÍ být umístěna tak, aby na ni bylo moţné stoupnout. Podobně umístěte i ostatní kabeláţ, aby na ni nebylo moţné stoupnout nebo o ni zavadit. IP úloţiště Thecus mŧţe normálně fungovat v teplotním rozmezí mezi 5 a 40 stupni Celsia v relativní vlhkosti mezi 20 a 85 procenty. Pouţívání IP úloţiště Thecus v extrémních podmínkách mŧţe zařízení poškodit. Ujistěte se, ţe IP úloţiště Thecus je připojeno k elektrické síti poskytující korektní hodnoty proudu a napětí (AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 3A). Připojení IP úloţiště Thecus k elektrickému rozvodu produkujícímu nevhodné napětí a proud mŧţe zařízení poškodit. Nevystavujte IP úloţiště Thecus vlhkosti, prachu nebo korozivním kapalinám. Nestavějte IP úloţiště Thecus na nerovný povrch. Nevystavujte IP úloţiště Thecus přímému slunečnímu záření a jiným zdrojŧm extrémních teplot. K čištění IP úloţiště Thecus nepouţívejte chemikálie a aerosoly. Odpojte zařízení ze sítě a odpojte i ostatní kabeláţ před čištěním. Neumisťujte v blízkosti IP úloţiště Thecus jakékoli objekty, které by bránily ventilaci a zpŧsobovaly tak moţné přehřátí zařízení. Obalový materiál nesmí být v dosahu dětí. Pokud zařízení vyhazujete, dodrţujte prosím místní předpisy pro zacházení s elektronickým odpadem a chraňte ţivotní prostředí. 3

4 Obsah Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku... 2 O této uživatelské příručce... 2 Omezená zá ruka... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Kapitola 1: Ú vod... 7 Přehled... 7 Nejdůležitější vlastnosti výrobku... 7 Obsah balení... 9 Přední panel Zadní Panel Kapitola 2: Instalace zařízení Přehled Dříve než začnete Zapojení kabeláže Kapitola 3: První nastavení Přehled Průvodce nastavením Thecus Ovlá dá ní OLED Kopírová ní USB Příklad postupu nastavení systému Kapitola 4: sprá va systé mu Přehled Webové rozhraní sprá vy Mé oblíbené Odhlásit Výběr jazyka Systé mové informace Systémové informace Stav systému/sluţby Protokoly On-line registr Správa systémového protokolu System Monitor (Sledování systému) Sprá va systé mu Čas: nastavení systémového času Konfigurace upozornění Upgrade firmwaru Plánované zapnutí/vypnutí Heslo správce Správa konfigurace Výchozí tovární nastavení Reboot a vypnutí Kontrola souborového systému Probuzení z LAN (WOL) Podpora SNMP Přihlášení do UI Systémová síť Síť DHCP/RADVD Agregace připojení

5 Přidaná LAN Správa úložiště Disk Information (Informace o discích) RAID Management (Informace RAID) Stohování NAS ISO montáţ Share Folders (Sdílená sloţka) Seznam přístupových oprávnění (ACL) ke sloţkám a podsloţkám iscsi Tenké poskytnutí iscsi LUN ACL Volba Pokročilé Autentizace uživatelů a skupin Podpora ADS/NT Konfigurace místního uţivatele Konfigurace místní skupiny Dávkově vytvořit uţivatele a skupiny Uţivatelská kvóta Autentizace uţivatelů a skupin Podpora LDAP Síťová služba Samba/CIFS AFP (Apple Network Setup) Nastavení NFS FTP TFTP Webová sluţba UPnP Nastavení Bonjour SSH DDNS UPnP Port Management (Správa portů UpnP) Aplikační server Server itunes Instalace modulů Automatická instalace modulu Zá loha Cílový server Rsync Data Guard (Vzdálené zálohování) Záloha a obnova ACL Vypalování dat Thecus Backup Utility Windows XP Data Backup Apple OS X Backup Utilities Externí zařízení Informace o tiskárně Zdroj nepřerušitelného napájení Kapitola 5: Tipy a triky Rozšiřování kapacity USB a esata Vzdá lená sprá va Část 1 - Vytvoření DynDNS účtu Část 2 - Povolit DDNS na routeru Část 3 - Nastavení virtuálních serverů (HTTPS) Nastavení softwaru firewallu Nahrazení poškozených pevných disků Poškození pevného disku Nahrazení pevného disku

6 Automatická obnova RAID Kapitola 6: Řešení problémů Zapomněl jsem svou síťovou IP adresu Nemohu namapovat síťový disk ve WIndows XP Obnovení tová rního nastavení Problémy s časem a datem Kapitola 7: Aktualizace pro FW v Status (Stav) Informace o přidaném hardwaru Disk Information (Informace o disku) Data Guard (Místní zálohování) Dodatek A: Zá kaznická podpora Dodatek B: Zá klady RAID Přehled Vý hody Zvýšený výkon Bezpečnost dat Úrovně RAID Dodatek C: Zá klady Active Directory Přehled Co je Active Directory? Vý hody ADS Dodatek D: Licenční informace Přehled Přístupnost zdrojového kódu Licenční podmínky CGIC Všeobecná veřejná licence GNU

7 Kapitola 1: Ú vod Přehled Děkujeme, ţe jste zvolili IP úloţiště Thecus. IP úloţiště Thecus je zálohovací server, který se snadno pouţívá a dokáţe jedinečným zpŧsobem ukládat a distribuovat data na síti. Spolehlivost dat je zajištěna pomocí technologie RAID, která nabízí bezpečí i moţnost snadného obnovení. Skrze disková pole RAID 5 a RAID 6 je k dispozici několik terabytŧ úloţného prostoru. Vysokorychlostní ethernetové připojení zajišťuje vysokou síťovou efektivitu a díky němu mŧţe být úloţiště Thecus pouţíváno k správě souborŧ a sdílení dat. Naše zařízení nabízí okamţitou datovou odezvu. IP úloţiště Thecus nabízí datovou mobilitu skrze moţnost vyměňovat pevné disky v jednotlivých zařízeních Thecus. Díky tomu jsou data kvalitně zabezpečena pro případ hardwarové závady. IP úloţiště Thecus nabízí konsolidaci a sdílení dat mezi prostředími Windows (SMB/CIFS), UNIX/Linux a Apple OS X. Uţivatelsky přívětivé rozhraní IP úloţiště Thecus je k dispozici v několika jazykových mutacích. Nejdůležitější vlastnosti výrobku Souborový server Nejdŧleţitější a primární funkcí IP úloţiště Thecus je ukládání a sdílení souborŧ skrze IP síť. Připojené síťové úloţiště (Network Attached Storage NAS) vám umoţňuje centralizovat a sdílet soubory ve vaší síti. Skrze uţivatelsky přívětivé webové rozhraní mají uţivatelé ke svým souborŧm okamţitý přístup. Další informace o webovém uţivatelském rozhraní viz. Kapitola 5: Používání IP úložiště Thecus > Používání Webdisku. FTP server Vestavěný FTP server umoţňuje přátelŧm, klientŧm i zákazníkŧm nahrávat i stahovat soubory z IP úloţiště Thecus skrze internet pomocí oblíbeného FTP softwaru. Je moţné vytvořit uţivatelské účty, aby přístup k souborŧ měli pouze autorizovaní uţivatelé. Další informace o nastavení FTP serveru viz. Kapitola 4: Systém Správa> Síť služba>ftp. 7

8 itunes Server IP úloţiště Thecus má vestavěnou schopnost fungovat jako itunes server a umoţňuje tak na sítí sdílení a přehrávání digitálních hudebních souborŧ! Další informace o nastavení itunes serveru viz. Kapitola 4: Aplikační server > itunes Server. Tiskový server Díky tiskovému serveru IP úloţiště Thecus mŧţete snadno sdílet IPP tískárnu mezi všemi PC připojenými k vaší síti. Další informace k nastavení tiskového serveru viz. Kapitola 4: Externí zařízení > Informace o tiskárnách. Mnohonásobné diskové pole RAID IP úloţiště Thecus podporuje pouţití mnohonásobných diskových polí RAID v jednom zařízení. Je moţné vytvořit RAID 0 pro data, která nejsou nezbytná a RAID 1, 5 a 6 (v závislosti na daném modelu) pro klíčová data. Vytvořte si úrovně diskových polí RAID v závislosti na vašich potřebách. Další informace ke konfiguraci RAID na IP úloţišti Thecus viz. Kapitola 4: Správa úložiště > Informace o RAID. Schopnost iscsi IP úloţiště Thecus není pouze souborovým serverem, ale současně podporuje i iscsi iniciátory. Váš server mŧţe vstoupit do IP úloţiště Thecus jako do přímo připojeného zařízení skrze LAN nebo internet. Není jednodušší zpŧsob, jak zvýšit kapacitu vašich současných aplikačních serverŧ. Veškeré kapacitní potřeby mohou být spravovány centrálně. Díky tomu je uţivatelŧm k dispozici jedinenčná flexibilita. Další informace k nastavení iscsi viz. Kapitola 4: Správa úložiště > Určení místa > iscsi jako cílové místo Pokročilý systém vypínání a zapínání IP úloţiště Thecus nabízí pokročilý systém zapínání a vypínání zařízení dle daného rozvrhu. Díky tomu mŧţe administrátor systému nastavit přesný čas, kdy se zařízení zapojí a odpojí. Systém vypínání nabází velkou úsporu elektrické energie. Funkce Wake-On-LAN (buzení po síti) nabízí administrátorovi moţnost zařízení vzdáleně zapnout bez nutnosti opuštění jeho pracoviště. Další informace o tom, jak nastavit rozvrh zapínání a vypínání zařízení, viz. Kapitola 4: Správa systému > Rozvrh zapínání a vypínání zařízení 8

9 Obsah balení N2800 Balení IP úloţiště Thecus by mělo obsahovat následující poloţky stejné pro všechny modely: systémová jednotka 1x QIG (Rychlý prŧvodce instalací) 1x 3x CD (Acronics Backup CD a Twonky media server CD + univerzální CD) ethernetový kabel 1x pytlík na příslušenství 1x záruční list v několika jazykových mutacích 1x Napájecí adaptér l 1x Série N4800 Balení IP úloţiště Thecus by mělo obsahovat následující poloţky stejné pro všechny modely: systémová jednotka 1x QIG (Rychlý prŧvodce instalací) 1x 3x CD (Acronics Backup CD a Twonky media server CD + univerzální CD) ethernetový kabel 1x pytlík na příslušenství 1x karta kompatibility pevných diskŧ 1x záruční list v několika jazykových mutacích 1x přívodní napájecí kabel 1x Ujistěte se, prosím, zda je vaše balení kompletní. Pokud zjistíte, ţe některé částí chybí, kontaktujte svého prodejce. 9

10 Přední panel N2800: Přední panel modelu Thecus N2800 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka Položka 1. Power Tlačítko Zapnutí / Vypnutí N USB port USB 3.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. 3. USB tlačítko pro Zkopíruje obsah úloţiště USB do N2800. Kopírování 4. Čtečka podporované karty jsou SD / SDHC / MMC přes rozhraní USB paměťových karet 5. HDD1 LED Blikající bílá: činnost HDD 6. HDD2 LED Blikající bílá: činnost HDD 7. WAN LED Svítí bílá: WAN Kabelové připojení Blikající bílá: činnost Sítě 8. LAN LED Svítí bílá: LAN Kabelové připojení Blikající bílá: činnost Sítě 9. USB Kopírování Blikající bílá: USB kopírování LED 10. Čtečka karet Blikající bílá: Kopírování čtečky paměťových karet LED 10

11 Série N4800: Přední panel modelu Thecus Série N4800 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1.Tlačítko zapnutí a vypnutí 2.OLED Popis Zapíná a vypíná zařízení série N4800. Znázorňuje aktuální systémová hlášení a stavy. Pokud bude obrazovka neaktivní po dobu delší neţ 3 minuty, objeví se spořič obrazovky. Pokud bude obrazovka neaktivní po dobu delší neţ 6 minut,dojde k jejímu vypnutí. OLED 3.Dioda HDD 1 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. 4.Dioda HDD 2 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. 5.Dioda HDD 3 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. 6.Dioda HDD 4 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. 7.Dioda Bliká zeleně: síťová aktivita. WAN/LAN 1 8.Dioda LAN 2 Bliká zeleně: síťová aktivita. 10.Zásuvka pevného disku 11.USB port 9.Kopírování USB Modrá: aktivita USB kopírování. Červená: porucha USB kopírování. Čtyři sloty na pevné disky podporují buď 4x 3,5" nebo 4x 2,5" pevné disky. USB port 3.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. 11

12 Zadní Panel N2800: Na zadním panelu N2800 jsou porty a konektory. Zadní Panel Položka Popis 1. Port esata Port esata pro vysokorychlostní rozšíření úloţného prostoru 2. Port USB 3. Port WAN/LAN1 4. Port LAN2 5. System Fan (Systémovýventilator) 6. Power Connector (Napájecí konektor) 7. Port HDMI Video/audio výstup 8. Port VGA Video výstup Port USB 2.0 pro slučitelná zařízení USB, například USB disky a USB tiskárny Port WAN/LAN1 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač Port LAN2 k připojení sítě Ethernet přes přepínač nebo směrovač Systémový ventilátor odvádějící teplo z přístroje. K těmto konektorům připojte dodávané napájecí kabely 12

13 Sé rie N4800: Na zadním panelu Série N4800 jsou porty a konektory. Zadní Panel Položka 9. Konektor pro připojení Popis Do tohoto konektoru zapojte napájecí kabel. napájecího kabelu 10. WAN/LAN1 port WAN/LAN1 port nabízí připojení zařízení k ethernetové síti skrze přepínač nebo router. 11. LAN2 port LAN2 port nabízí moţnost sdílení připojení. 12. USB porty Porty USB 2.0 nabízí rozšíření úloţné kapacity. 13. esata porty esata porty nabízejí vysokorychlostní rozšíření úloţné kapacity. 14. Linkový výstup Audio výstup 15. Port VGA Video výstup 16. Port HDMI Video/audio výstup 13

14 Kapitola 2: Instalace zařízení Přehled IP úloţiště Thecus je navrţeno s ohledem na snadnou instalaci. Abyste mohli začít vaše zařízení co nejdříve pouţívat, prostudujte si prosím nejprve tuto kapitolu. Dŧkladné seznámení s popsaným postupem vám umoţní vyhnout se moţnému poškození zařízení během instalace. Dříve než začnete Dříve neţ začnete, učiňte, prosím, následující opatření: 1. Pročtěte si Bezpečnostní varování na začátku této příručky a ujistěte se, ţe všem bodŧm rozumíte. 2. Pokud je to moţné, pouţívajte antistatické bandáţe zápěstí, které zabrání moţnému statickému výboji, který mŧţe poškodit citlivé elektronické komponenty vašeho úloţiště IP Úloţišti Thecus. 3. Nikdy nepouţívejte magnetizované šroubováky v blízkosti IP úloţišť Thecus. Zapojení kabeláže Pokud chcete připojit vaše nové IP Úloţišti Thecus k síti, dodrţte následující postup: 1. Připojte ethernetový síťový kabel vedoucí od sítě do WAN/LAN1 portu na zadním panelu IP Úloţišti Thecus. 2. Připojte napájecí kabel, který je součástí balení, do příslušného konektoru na zadním panelu. Druhý konec zapojte do zásuvky, která disponuje přepěťovou ochranou. 3. Stiskněte tlačítko power pro nastartování IP Úloţišti Thecus.. 14

15 15

16 Kapitola 3: První nastavení Přehled Jakmile bude zařízení správným zpŧsobem zapojeno, fyzicky propojeno s vaší sítí a spuštěno, mŧţete IP úloţiště Thecus nastavit, aby bylo přístupné uţivatelŧm vaší sítě. Existují dva základní postupy, kterými je moţné úloţiště Thecus nastavit. První vyuţívá prŧvodce nastavením Thecus (Setup Wizard). Druhou moţností je potom nastavení pomocí LCD displeje. Pokud chcete provést úvodní softwarové nastavení vašeho nového úloţiště Thecus, dodrţujte následující postup. Průvodce nastavením Thecus Prŧvodce nastavením Thecus činí z úvodní konfigurace IP úloţiště Thecus jednoduchou záleţitost. Pokud chcete provést úvodní softwarové nastavení vašeho nového úloţiště Thecus, dodrţujte následující postup: 1. Vloţte do mechaniky instalační CD (je třeba, aby PC bylo připojeno k síti). 2. Mělo by dojít k automatickému spuštění prŧvodce nastavením. Pokud ne, vyhledejte pomocí prŧzkumníka na CD soubor Setup.exe a dvakrát na něj klikněte. Poznámka Uţivatelé Mac OS X, klikněte dvakrát na Prŧvodce nastavením Thecus. dmg soubor 3. Prŧvodce nastavením se spustí a automaticky detekuje všechna úloţiště Thecus připojená k síti. Pokud nebudou ţádná nalezena, je třeba oveřit, zda jsou správně 16

17 4. Vyberte IP úloţiště Thecus, které chcete nastavit. 5. Přihlaste se pomocí administrátorského uţivatelského jména a hesla. Přednastavené hodnoty pro uţivatelské jméno i heslo jsou "admin". 6. Pojmenujte IP úloţiště Thecus a nastavte jeho IP síťovou adresu. Pokud váš přepínač nebo router funguje jako DHCP server, doporučujeme, abyste DHCP server nechali automaticky IP adresu úloţišti přidělit. Další moţností je přidělit úloţišti statickou IP adresu a manuálně vloţit hodnoty pro DNS server. 17

18 7. Změňte přednastavené administrátorské heslo. 8. Hotovo! Skrze webové rozhraní je moţné spravovat úloţiště Thecus. Rozhraní vyvoláte stiskem tlačítka Spustit browser (Start Browser). Tlačítkem Nastavit další zařízení (Setup Other Device) je moţné v tomto okamţiku další IP úloţiště Thecus. Tlačítkem Exit opustíte prŧvodce. 18

19 Poznámka Ovládání OLED Prŧvodce nastavením Thecus je navrţen pro instalaci software určeného pro operační systémy Windows XP/100/Vista/7 nebo MAC OS X a novější. Uţivatelé alternativních operačních systémŧ musí pouţít Prŧvodce nastavením Thecus na PC pouţívajícím zmíněné operační systémy, jinak nebude moţné úloţiště Thecus pouţívat. Ovlá dá ní OLED Úloţné zařízení Thecus IP je na předním panelu vybaveno OLED displejem pro snadné nastavení a zobrazení stavu. Na předním panelu jsou čtyři tlačítka k ovládání funkcí OLED. Ovlá dací prvky OLED Tlačítky Nahoru ( ), Dolů ( ), Enter ( ) a Escape (ESC) vybíráte různá konfigurační nastavení a volby nabídky konfigurace Thecus IP. Funkce tlačítek na předním panelu zachycuje následující tabulka: OLED Controls (Ovlá dací prvky OLED) Ikona Funkce Popis Up Button (Tlačítko Nahoru) Down Button (Tlačítko Dolů) Enter Výběr předchozí volby nabídky konfigurace. Obrazovka potvrzení kopírování USB. Potvrzení vybrané volby nabídky, podnabídky nebo nastavení parametru. ESC Escape Opuštění nabídky, návrat do předchozí nabídky. OLED funguje ve dvou reţimech: Display Mode (Režim zobrazení) a Management Mode (Režim správy). Display Mode (Režim zobrazení) Během normálního pouţívání bude OLED displej v Display Mode (režimu zobrazení). Display Mode (Režim zobrazení) Host Name Položka (Název hostitele) Popis Aktuální název hostitele tohoto systému. 19

20 WAN/LAN1 LAN2 Agregace připojení System Fan (Systémový ventilator) CPU Fan (Ventilátor procesoru) Aktuální nastavení IP WAN/LAN1. Aktuální nastavení IP LAN2. Aktuální stav agregace připojení Aktuální stav systémového ventilátoru. Aktuální stav ventilátoru procesoru. 2009/05/22 12:00 Aktuální systémový čas. RAID Aktuální stav RAID. Thecus IP tato hlášení na OLED displeji po jedné-dvou sekundách obměňuje. Kopírování USB Funkce Kopírování USB umoţňuje zkopírování souborů ze zařízení USB, například USB disků a digitálních fotoaparátů, na úloţné zařízení Thecus IP, a to stiskem jediného tlačítka. Postup vyuţití funkce: N2800: 1. Připojte své USB zařízení do volného USB portu na zadním panelu. 2. Stisknutím tlačítka "USB Copy tlačítko". 3. N2800 zahájí kopírování USB disky připojené k zadnímu portu USB. Na displeji se zobrazí kopírování USB pokrok a výsledek. N4800: 1. Připojte zařízení USB k volnému portu USB na předním panelu. 2. V Display Mode (režimu zobrazení) stiskněte Enter ( ). 3. LCD zobrazí USB Copy? (Kopírovat USB) 4. Stiskněte Enter ( ) a Thecus IP zahájí kopírování USB disků připojených k portu USB na předním panelu. LCD zobrazí průběh a výsledky kopírování USB. Příklad postupu nastavení systému Webové rozhraní vám umoţňuje začít nastavovat IP úloţiště Thecus tak, abyste ho mohli pouţívat jako součást vaší počítačové sítě. Většinou bude nastavení probíhat v pěti následujících krocích popsaných dále. Další informace o tom, jak pouţívat webové uţivatelské rozhraní viz. Kapitola 4: Webové uţivatelské rozhraní Krok 1: Nastavení sítě 20

21 Z webového uţivatelského rozhraní mŧţete nastavit síťové paramatery IP úloţiště Thecus, tak aby bez problému fungovalo jako součást vaší počítačové sítě. V menu zvlote poloţku Network (Síť). Další informace o tom, jak nastavit síťové parametry, viz. Kapitola 4: Síť. Krok 2: Vytvoření diskového pole RAID Dalším krokem je konfigurace diskového pole RAID a vytvoření diskového svazku RAID. Moţnost konfigurovat diskové pole RAID se administrátorovi otevře, pokud zvolí poloţku Storage Management > Raid configuration (Správa úloţiště Nastavení RAID). Další informace o tom, jak nastavit diskové pole RAID, viz. Kapitola 4: Správa systému > Konfigurace diskového pole RAID. Nejste si jisti jakou úroveň RAID pouţít? Více informací ohledně úrovní RAID lze najít v Dodatku B: Základy diskových polí RAID. Krok 3: Vytvoření místních uživatelů nebo Ověření nastavení Jakmile je připraveno diskové pole RAID, mŧţete začít vytvářet jednotlivé místní uţivatele pro IP úloţiště Thecus nebo zvolte protokol ověřování nastavení jako např. Active Directory (AD). Další informace o tom, jak spravovat uţivatele, viz. Kapitola 4: Uživatele a ověření skupiny. Další informace o tom, jak konfigurovat Active Directory, viz. Kapitola 4: Uživatele a ověření skupiny > Podpora ADS/NT. Další informace o tom, jaké výhody vám mŧţe přinést pouţívání Active Directory naleznete v Dodatku C: Základy Active Directory. Krok 4: Vytvořte složky a nastavte ACL (přístupová práva). Jakmile vytvoříte uţivatele, mŧţete začít vytvářet na IP úloţišti Thecus jednotlivé sloţky a přístupová práva uţivatelŧ k nim skrze FACL (Seznam uţivatelských práv k sloţkám). Další informace o tom, jak spravovat sloţky, viz. 21

22 Kapitola 4: Správa úložiště> Sdílení složek. Další informace o tom, jak nastavit přístupová práva ke sloţkám (FACL), viz. Kapitola 4: Správa úložiště > Přístupová práva ke složkám (ACL). Krok 5: Spusťte služby Nakonec je třeba nastavit rŧzné sluţby, které jsou k dispozici uţivatelŧm IP úloţiště Thecus. Další informace o sluţbách, které jsou k dispozici získáte kliknutím na následující odkazy: SMB/CIFS Apple File Protocol (AFP) Network File System (NFS) File Transfer Protocol (FTP) itunes Server Printer Server (Tiskový server) 22

23 Kapitola 4: správa systému Přehled Thecus IP nabízí snadno dostupné webové rozhraní sprá vy. Umoţňuje konfiguraci a sledování Thecus IP z libovolného místa na síti. Webové rozhraní správy Zkontrolujte, zda je vaše síť připojena k internetu. Vyvolání webové ho sprá vního rozhraní Thecus IP: 1. Vepište do svého prohlíţeče IP adresu Thecus IP. (výchozí IP adresa je POZNÁ MKA IP adresa vašeho počítače musí být na stejné podsíti jako Thecus IP. Pokud má Thecus IP výchozí IP adresu , musí být IP adresa PC, z něhoţ provádíte správu, x, kde x je číslo v rozmezí 1 aţ 254, kromě Přihlaste se do systému pomocí jména a hesla správce. Výchozí tovární nastavení: Jméno uživatele: admin Heslo: admin Pokud jste pomocí průvodce nastavení heslo změnili, zadejte novou hodnotu. Po přihlášení správce se zobrazí níţe uvedené vyloučení odpovědnosti. Pokud tuto stránku při příštím přihlášení nechcete zobrazit, zaškrtněte políčko. 23

24 Po stránce vyloučení odpovědnosti se zobrazí webové rozhraní sprá vy. Umoţňuje konfiguraci a sledování téměř všech rysů Thecus IP z libovolného místa na síti. Mé oblíbené Uţivatelské rozhraní díky zkratce My Favorite (Mé oblíbené) nabízí stránku s často pouţívanými volbami, které dokáţe zobrazí v hlavní části obrazovky. Oblíbené systémové funkce zachycuje následující obrázek. Správci mohou na seznam My Favorites (Mé oblíbené) přidávat, případně z něj odebírat poloţky klepnutím pravým tlačítkem myši na strom nabídky. Další moţnost, jak můţe správce přidat oblíbené funkce, představuje klepnutí na ikonu Add favorite (Přidat oblíbené). Viz následující obrázek, červeně zakrouţkovaná ikona. Na obrazovku oblíbených se vrátíte klepnutím na Home (Domů) v levém horním rohu hlavní obrazovky. 24

25 Pruh nabídky Pruh nabídky nabízí přístup ke všem informačním obrazovkám a systémovým nastavením Thecus IP. Různá nastavení jsou na pruhu nabídky organizována do níţe popsaných skupin: Pruh nabídky Položka System Information (Systémové informace) System Management (Správa system) System Network (Systémová síť) Storage (Úloţiště) User and Group Authentication (Autentizace uţivatelů a skupin) Network Service (Síťová sluţba) Application Server (Aplikační server) Module Management (Správa modulů) Backup (Záloha) Popis Aktuální stav systému Thecus IP. Různá nastavení a informace o systému Thecus IP. Informace a nastavení související se síťovými připojeními a také s různými sluţbami, které nabízí Thecus IP. Informace a nastavení související s úloţnými zařízeními instalovanými do Thecus IP. Umoţňuje konfiguraci uţivatelů a skupin. Tiskový server a server itunes k nastavení na Thecus IP. Systémový a uţivatelský modul k instalaci na Thecus IP. Kategorie funkcí zálohování na Thecus IP. Umístěním kurzoru na libovolnou z voleb se zobrazí rozbalovací nabídka příslušné skupiny. V dalším textu najdete podrobná vysvětlení jednotlivých funkci a postup konfigurace Thecus IP. 25

26 Pruh hlášení Umístěním kurzoru do tohoto pruhu můţete rychle získat informace o stavu systému. Pruh hlášení Položka Stav Popis Informace RAID Informace o discích. VENTILÁ TOR. Síť. Zobrazení stavu vytvořeného svazku RAID. Klepnutím rychle otevřete informační stránku RAID. Zobrazení stavu disků instalovaných do systému. Klepnutím rychle otevřete informační stránku disků. Zobrazení stavu systémového ventilátoru. Klepnutím rychle otevřete stavovou stránku systému. Zelený: připojení k síti je v pořádku. Červený: připojení k síti není v pořádku Teplota Klepnutím rychle otevřete stavovou stránku systému s informacemi o teplotě. Odhlásit Klepnutím se odhlásíte z webového rozhraní správy. Výběr jazyka Thecus IP podporuje řadu jazyků, včetně: angličtiny japonštiny tradiční čínštiny zjednodušené čínštiny francouzštiny němčiny italštiny korejštiny španělštiny ruštiny polštiny portugalštiny V pruhu nabídky klepněte na Language (Jazyk) a zobrazí se seznam Selection (k výběru). Uţivatelské rozhraní Thecus IP se přepne na poţadovaný jazyk. 26

27 Systémové informace Informace včetně popisu aktuálního produktu, stavu systému, stavu sluţeb a protokolů. Pruh nabídky umoţňuje zobrazení různých rysů Thecus IP. Můţete zobrazit stav Thecus IP a další podrobnosti. Systémové informace Po přihlášení nejprve uvidíte System Information (systé mové informace) uvádějící Manufacturer (vý robce), Produc No. (č. produktu.), Firmware Version (verzi firmware) a System Up Time (dobu chodu). System Information (Systé mové informace) Položka Popis Manufacturer (Výrobce) Zobrazí název výrobce systému. Product No. (Č. produktu) Zobrazí modelové číslo systému. Firmware version Zobrazí aktuální verzi firmwaru. (Verze firmware) Up time (Doba chodu) Zobrazí celkovou provozní dobu systému. Stav systému/služby V nabídce System Information (Systé mové informace) vyberte poloţku Status (Stav), zobrazí se System Status (Stav systé mu) a Service Status (tav služeb). Tyto obrazovky nabízejí základní informace o stavu systému a sluţeb. 27

28 Service Status (Stav system) Položka Popis CPU Activity Zobrazuje aktuální zatíţení procesoru Thecus IP. (Vyuţití procesoru) System Fan 1 Speed Zobrazuje aktuální otáčky systémového ventilátoru 1 (levého) (Otáčky systémového ventilátoru 1) CPU Temperature Zobrazuje aktuální teplotu procesoru. (Teplota procesoru) System Temperature 1 Zobrazuje aktuální teplotu systému na pozici 1 (Teplota systému 1) System Temperature 2 Zobrazuje aktuální teplotu systému na pozici 2 (Teplota systému 2) Up Time (Doba provozu) Zobrazuje dobu chodu systému. Service Status (Stav služby) Položka Popis AFP Status (Stav AFP) Stav serveru Apple Filing Protocol. NFS Status (Stav NFS) Stav serveru sluţby Network File Service. SMB/CIFS Status Stav serveru SMB/CIFS. (Stav SMB/CIFS) FTP Status (Stav FTP) Stav serveru FTP. TFTP Status Stav serveru TFTP. (Stav TFTP) Rsync Status Stav serveru Rsync. (Stav Rsync) UPnP Status Stav sluţby UPnP. (Stav UPnP) SNMP Stav sluţby SNMP. Protokoly Z nabídky System Information (Systé mové informace) vyberte System Log (Systé mové protokoly) a zobrazí se System Log (Systé mové protokoly). Tato obrazovka uvádí historii vyuţití systému a důleţité události, například stav disku, informace o síti a startu systému. Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: 28

29 Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: System Log (Systé mové protokoly) Položka Popis All (Vše) Uvádí kompletní informace protokolu, včetně systémových hlášení, varovných hlášení a chybových hlášení. INFO Ukládání informací o systémových hlášeních. WARN (Varování) Zobrazí pouze varovná hlášení. ERROR (Chyba) Zobrazí pouze chybová hlášení. Download All Log File Export všech protokolů do externího souboru. (Stáhnout celý protocol) Truncate All Log File Vymazání všech protokolů. (Zkrátit celý protocol) The number of lines per Zadání poţadovaného počtu řádků zobrazovaných na jedné straně. page (Počet řádků na stranu) Sort Ascending Setřídění protokolů vzestupně dle data. (Třídit vzestupně) Sort Descending Setřídění protokolů sestupně dle data. (Třídit sestupně) << < > >> Strany protokolu procházejte tlačítky Vpřed ( > >> ) a Vzad ( << < ). Opětovné nahrání protokolů. 29

30 On-line registr Z nabídky System Information (Systé mové informace) vyberte Online Registration (On-line registr) a zobrazí se Online Registration (On-line registr). On-line registr dokáţe provádět aktualizace, kdyţ společnost Thecus uvolní nové firmwarové a softwarové moduly. Tuto sluţbu povolíte zaškrtnutím políčka Enable (Povolit). Po povolení této sluţby budou společnosti Thecus přes Internet odeslány tučně uvedené údaje. Kromě poloţek odesílaných při registraci jsou zde ještě dvě další poloţky: Internal HDD brand and firmware version (Informace HDD) a Time Zone (Časové pásmo). I tyto dvě poloţky mohou být volitelně zaslány společnosti Thecus, je to anonymní, za účelem analýzy a statistiky. Pokud chcete odeslat tyto poloţky, zaškrtněte příslušná pole a pomůţete tak společnosti Thecus zlepšovat její produkty a sluţby. Správa systémového protokolu Generuje systémový protokol, který můţe být uloţen místně nebo vzdáleně. Přístroj také můţe fungovat jako syslog server pro další zařízení. Tato hlášení NAS ukládá do: Nsync > log> messages. Informace lze získat dvěma způsoby: místně a vzdáleně. 30

31 Konfigurace se serverem syslog: Konfigurace s klientem syslog a místním uloţením: Konfigurace s klientem syslog a vzdáleným uloţením: Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: Time (Čas) Položka Popis Syslog Daemon Povolit/zakázat syslog daemon. Syslog service Pokud vyberete volbu Server, budou do příslušné sloţky syslog (Sluţba syslog) ukládány všechny systémové protokoly ze všech dalších zařízení NAS, která mají přiřazen tento přístroj jako syslog server, a samozřejmě i syslog tohoto serveru. V příslušné sloţce syslog najdete soubory error (chyba), information (informace) a warning (varování). Pokud byl vybrán Client (klient), lze vybrat Local (místní) nebo Remotely (vzdálený). Target (Cíl) Volbou Místní se budou všechny systémové protokoly ukládat do příslušné sloţky syslog zadané v dalším poli. Ve sloţce syslog bude soubor messages a v něm všechny systémové protokoly. Při 31

32 Syslog folder (Sloţka syslog) Log Level (Úroveň protokolu) Remote IP Address (Vzdálená IP adresa) volbě Vzdálený je nutno zadat název a IP adresu syslog serveru. Z rozbalovacího seznamu sdílených disků vyberte disk a všechny systémové protokoly se budou ukládat na něj. Tuto sloţku syslog pouţívá syslog server případně syslog client with local selected (klient syslog s volbou Místní). Moţné volby: All (vše), warning/error (varování/chyba) a Error (chyba) - 3 různé úrovně. Zadejte IP adresu syslog serveru, pokud chcete ukládat protokol vzdáleně. System Monitor (Sledování systému) Systémový monitor dokáţe sledovat stav systému, včetně vyuţití procesoru/paměti, stavu ventilátorů/teplot, průchodnosti sítě a uţivatelů on-line připojených různými protokoly. Pokud chcete sledovat stav systému, stačí klepnout na System Monitor (sledování systému) ve stromu nabídky a zobrazí se následující obrazovka. Je rozdělena na 4 části, kaţdá z nich umoţňuje výběr poloţek, které chcete sledovat, z rozbalovacího seznamu na kartě Monitors (monitory). Klepněte na poloţky, které chcete sledovat. Lze také vybrat zobrazení údajů Graphic (graficky) nebo Details (detaily, textový výpis). POZNÁ MKA Grafický monitor systému zobrazí současně pouze 2 části obrazovky. 32

33 Při výběru grafického monitoru lze klepnutím na osu X zobrazit ú daje za poslední 3 minuty. Viz následující příklad: Seznam on-line uţivatelů se zobrazí včetně přístupu a sdílené sloţky daného uţivatele. System Monitor (Sledová ní system) Položka Popis Save Layout Uloţení vybraných poloţek sledování. Při příštím (Uloţit rozloţení) otevření zůstanou zachovány. Reset Layout Obnovení výchozího nastavení poloţek sledování. (Resetovat rozloţení) History (Historie) Klepnutím na toto pole uloţíte data sledování systému na určené místo svazku RAID. Lock Layout Všechny poloţky sledování se zamknou a nelze je (Uzamknout rozloţení) změnit. Dalším klepnutím je odemknete. Pokud povolíte History (Historii), klepnutím na zobrazíte monitor systému s jiným časovým měřítkem. 33

34 Správa systému Nabídka System Management (Sprá va systé mu) nabízí spoustu nastavení správcovských funkcí Thecus IP. Můţete nastavit systémový čas, systémová upozornění a také upgradovat firmware. Čas: nastavení systémového času Z nabídky Time (čas) vyberte Time (čas) a zobrazí se obrazovka Time (čas). Nastavte poţadované Date (Datum), Time (čas) a Time Zone (Časové pásmo). Můţete se také rozhodnout synchronizovat systémový čas Thecus IP se Serverem NTP (Network Time Protocol). Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: Time (Čas) Položka Popis Date (Datum) Nastavení systémového data. Time (Čas) Nastavení systémového času. Time Zone Nastavení časového pásma.. (Časové pásmo) NTP Service Volbou Enable (Povolit) synchronizujete čas se serverem NTP. 34

35 (Sluţba NTP) Sync with external NTP Server (Synchronizace s externím serverem NTP) Volbou Zakázat ukončíte synchronizaci se serverem NTP. Volbou Yes (ANO) povolíte synchronizaci Thecus IP se zadaným serverem NTP. Stiskem Apply (Použít) potvrdíte nastavení. VAROVÁ NÍ Pokud vyberete server NTP, zajistěte, aby k němu Thecus IP měl přístup. Konfigurace upozornění Z nabídky vyberte volbu Notifications (Upozornění) a zobrazí se obrazovka Notification Configuration (Konfigurace upozornění). Na této obrazovce můţete nastavit, aby vás Thecus IP informoval při jakékoli poruše systému. Potvrďte nastavení stiskem Apply (Použít). Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: Notification Configuration (Konfigurace upozornění) Položka Popis Beep Notification Povolit/zakázat systémový bzučák, který vás informuje o (Upozornění pípnutím) problému. Notification Povolit/zakázat informaci o problému em. (Upozornění em) Authentication Type Typ autentizace účtu SMTP serveru. (Typ autentizace) SMTP server Zadání názvu hostitele/ip adresy serveru SMTP. Port Zadání portu, kterým jsou odesílány odchozí upozornění em. SMTP Account ID Nastavení ID ového účtu na SMTP serveru. (ID účtu SMTP) Account Password Zadejte nové heslo. (Heslo účtu) Log Level Vyberte úroveň protokolu, který má být odeslán em. (Ú roveň protokolu) Sender s Nastavte ovou adresu, z níţ odejde . Address( ová adresa odesílatele) Receiver s Přidejte adresu nebo adresy příjemců, kteří mají obdrţet . Address ( ová 35

36 adresa příjemce (1,2,3,4)) POZNÁ MKA Obraťte se na správce vašeho ového serveru, který vám o něm poskytne informace. Upgrade firmwaru Z nabídky vyberte volbu Firmware Upgrade (Upgrade firmware) a zobrazí se obrazovka Firmware Upgrade (Upgrade firmware) Upgrade firmwaru proveďte následujícím postupem: 1. Tlačítkem Browse (Prochá zet) vyhledejte soubor firmwaru. 2. Stiskněte Apply (Použít). 3. Dokud není dokončen upgrade firmwaru, zní bzučák a bliká LED Busy (zaneprázdněno). POZNÁ MKA Bzučák zní pouze pokud je povolen v nabídce Systémová upozornění. Nejnovější firmware a poznámky k němu hledejte na webu Thecus. Není povolen přechod na niţší verzi firmwaru. VAROVÁ NÍ Během upgradu firmwaru přístroj nevypínejte. Došlo by k úplnému selhání a přístroj by mohl přestat fungovat. Plánované zapnutí/vypnutí Správa systému Thecus IP umoţňuje úsporu energie a peněz naplánovaným zapnutím a vypnutím Thecus IP v nastavený čas. Z nabídky vyberte volbu Schedule Power On/Off (Plá nované zapnutí/vypnutí) a zobrazí se obrazovka Schedule Power On/Off (Plá nované zapnutí/vypnutí). Pokud chcete nastavit automatické zapnutí a vypnutí Thecus IP, musíte nejprve tuto funkci povolit zaškrtnutím pole Enable Schedule Power On/Off (Povolit plá nované zapnutí/vypnutí). Poté stačí vybrat z rozbalovacích seznamů časy zapnutí a vypnutí přístroje. Nakonec uloţte změny klepnutím na Apply (Použít). 36

37 Příklad - pondělí: zapnutí: 8:00; vypnutí: 16:00 Přístroj se zapne v pondělí v 8:00 a vypne v 16:00. Po zbytek týdne bude systém zapnut. Pokud vyberete čas zapnutí a nevyberete čas vypnutí, přístroj se zapne a poběţí aţ do příštího naplánovaného času vypnutí nebo do ručního vypnutí. Příklad - pondělí: zapnutí: 8:00 Přístroj se zapne v pondělí v 8:00 a vypne se aţ ručním vypnutím. V daný den můţete vybrat i dva časy zapnutí a dva časy vypnutí a přístroj se jimi bude řídit. Příklad - pondělí: vypnutí: 8:00; vypnutí: 16:00 Přístroj se zapne v pondělí v 8:00. Přístroj se vypne v pondělí v 16:00, pokud byl zapnut. Pokud byl přístroj v pondělí v 16:00 jiţ vypnut, zůstane vypnut. Heslo správce Z nabídky vyberte volbu Administrator Password (Heslo sprá vce) a zobrazí se obrazovka Change Administrator Password (Změnit heslo správce). Zadejte nové heslo do pole New Password (Nové heslo) a potvrďte nové heslo v poli Confirm Password (Potvrdit heslo). Potvrďte změnu hesla stiskem Apply (Použít). Dále také můţete nastavit Password (heslo) pro změnu nastavení OLED. Zadejte nové heslo do pole New Password (Nové heslo) a potvrďte nové heslo v poli Confirm Password (Potvrdit heslo). Potvrďte změnu hesla stiskem Apply (Použít). 37

38 Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: Change Administrator and LCD Entry Password (Změna hesla správce a OLED displeje) Položka Popis New Password Vepište nové heslo správce. (Nové heslo) Confirm Password Zadejte znovu nové heslo pro potvrzení. (Potvrdit heslo) Apply (Pouţít) Stiskem uloţte změny. Správa konfigurace Z nabídky vyberte volbu Config Mgmt (Sprá va konfigurace) a zobrazí se obrazovka System Configuration Download/Upload (Stažení/nahrání konfigurace systé mu). Zde můţete stáhnout nebo nahrát soubory s konfigurací systému. Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: System Configuration Download/Upload (Stažení/nahrání konfigurace system) Položka Popis Download (Staţení) Uloţení a export aktuální konfigurace systému. Upload (Nahrání) Import uloţené konfigurace systému ze souboru; tím se přepíše aktuální konfigurace systému. POZNÁ MKA Zálohování konfigurace systému je skvělý způsob, jak zajistit, abyste se kdykoli mohli vrátit k předchozí funkční konfiguraci, kdyţ experimentujete s novými nastaveními systému. Zazálohovanou konfiguraci systému lze obnovit pouze na stejné verzi firmwaru. Záloha neobsahuje uţivatelské účty/skupiny. 38

39 Výchozí tovární nastavení Z nabídky vyberte volbu Factory Default (Vý chozí tová rní nastavení) a zobrazí se obrazovka Reset to Factory Default (Obnovit vý chozí tová rní nastavení). Stiskem Apply (Použít) resetujete výchozí tovární nastavení Thecus IP. VAROVÁ NÍ Obnova továrního nastavení nevymaţe data na pevných discích, ale obnoví všechny výchozí tovární hodnoty. Reboot a vypnutí Z nabídky vyberte volbu Reboot & Shutdown (Reboot a vypnutí) a zobrazí se obrazovka Shutdown/Reboot System (Vypnout/restartovat system). Volbou Reboot restartujte systém nebo volbou Shutdown (Vypnutí) vypněte systém. Kontrola souborového systému Kontrola souborového systému představuje moţnost ověření integrity souborového systému na discích. V této nabídce klepnutím na File system Check (Kontrola souborové ho systé mu) zobrazte výzvu Kontrola souborové ho systé mu. Kontrolu souborového systému spustíte klepnutím na Apply (Použít). 39

40 Po klepnutí se objeví následující výzva: Klepnutím na Yes (Ano) restartujte systém. Po rebootu systému se znovu objeví výzva File System Check (Kontrola souborové ho systé mu). Zobrazí se dostupné svazky RAID, na nichţ můţete provést kontrolu souborového systému. Zaškrtněte svazky RAID, které chcete zkontrolovat, a klepnutím na Next (Další) proveďte kontrolu souborového systému. Klepnutím na Reboot restartujte systém bez provedení kontroly. Po klepnutí na (Další) (Další) se zobrazí následující obrazovka: 40

41 Klepnutím na Start spusťte kontrolu souborového systému. Klepnutím na Reboot restartujte systém. Při kontrole souborového systému se zobrazuje 20 řádků informací, dokud není kontrola dokončena. Po dokončení se výsledky kontroly zobrazí dole. POZNÁ MKA Systém je nutno po dokončení kontroly souborového systému restartovat, pokud má Thecus IP znovu normálně fungovat. Probuzení z LAN (WOL) Thecus IP můţe být z reţimu spánku probuzen přes port WAN/LAN1 nebo LAN2. Z nabídky vyberte volbu WOL a zobrazí se obrazovka Probuzení z LAN. Můţete vybrat Enable (Povolit) nebo Disable (Zaká zat). Wake-up On LAN Configuration (Konfigurace probuzení z LAN) Položka Popis WAN/LAN1 Enable (Povolte) nebo Disable (zakažte) sluţbu WOL (probuzení z WAN/LAN1) LAN2 Enable (Povolte) nebo Disable (zakažte) sluţbu WOL (probuzení z LAN2) Apply (Pouţít) Uloţte změny klepnutím na Apply (Použít). 41

42 Podpora SNMP Z nabídky vyberte volbu SNMP a zobrazí se obrazovka SNMP Support (Podpora SNMP). Můţete povolit funkci SNMP a vyplnit jednotlivá informační pole. Správní software poté přes SNMP můţe získávat základní systémové informace. Z nabídky vyberte volbu SNMP a zobrazí se obrazovka SNMP Support (Podpora SNMP). Můţete vybrat Enable (Povolit) nebo Disable (Zaká zat). Přihlášení do UI Úpravou konfigurace přihlášení do UI můţete dle svých poţadavků povolit/zakázat sluţby Webový disk, Foto Server a funkci modulů. 42

43 Systémová síť Z nabídky System Network (Systé mová síť) proveďte konfiguraci zabudovaných síťových portů nebo doplňkové síťové karty (NIC) a také konfiguraci DHCP a agregace připojení. Síť Z nabídky System Network (Systé mová síť) vyberte volbu Networking (Síť) a zobrazí se obrazovka Networking Configuration (Síťová konfigurace). Tato obrazovka zobrazuje globální parametry sítě a dostupná síťová připojení. Libovolné z těchto nastavení můţete změnit a potvrdit stiskem Apply (Použít). Popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: Dostupné síťové porty systému jsou zabudované a také přidané síťové karty ve slotu PCI-e. Obrazovka proto zachycuje příklad přístroje Thecus N16000 se zabudovanou kartou se 3 porty GbE a přidanou kartou Intel PRO/1000 PT se čtyřmi porty, coţ dává celkem 7 portů (NIC). Konfigurace site (globá lní parametr) Položka Host name (Název hostitele) Domain name (Název domény) WINS Server (Server WINS) DNS Mode (Reţim DNS) Popis Název hostitele, coţ je identifikace přístroje Thecus IP na síti. Název domény přístroje Thecus IP. Zadání názvu serveru pro počítač NetBIOS. vyberte, zda je server DNS určen serverem DHCP nebo ručně. Lze 43

44 DNS Server 1,2,3 (Server DNS 1,2,3) zadat celkem 3 servery DNS. Pokud vyberete určení serveru DNS serverem DHCP, pouţije se hodnota z portu WAN/LAN1. IP adresa serveru systému Domain Name Service (DNS). Network Configuration (NIC port) (Konfigurace sítě (port NIC)) Link speed (Rychlost spoje) Link status (Stav spoje) MAC address (Adresa MAC) Jumbo Frame Support (Podpora velkých rámců) IPv4/IPv6 Mode (Reţim) IP Netmask/Prefix Length (Maska podsítě/délka prefix) Gateway (Brána) Default gateway (Výchozí brána) Zobrazení rychlosti příslušného portu NIC. Zobrazení stavu příslušného portu NIC. Adresa MAC síťového rozhraní. Zapnutí nebo vypnutí funkce Podpora velkých rámců na příslušném rozhraní přístroje Thecus IP. Klepnutím povolíte IPv4/IPv6 pro TCP/IP. Výchozí nastavení je IPv4. Můţete vybrat Statické IP nebo Dynamické IP. IP adresa příslušného rozhraní NIC. Zadání masky podsítě pro IPv4 a délky prefixu pro IPv6. Zadání brány příslušné NIC. Z rozbalovacího seznamu lze vybrat výchozí bránu pouţívanou přístrojem Thecus IP. POZNÁ MKA Podporu velkých rámců zapínejte pouze v prostředí sítě Gigabit, kde jsou na všech klientech povolena odpovídající nastavení. Správné nastavení DNS je zásadně důleţité pro síťové sluţby jako je SMTP a NTP. VAROVÁ NÍ Většina přepínačů/směrovačů Fast Ethernet (10/100) nepodporuje velké rámce a pokud tuto funkci zapnete, nepřipojíte se k Thecus NAS. DHCP/RADVD Z nabídky System Network (Systémová síť) vyberte volbu DHCP/RADVD a zobrazí se obrazovka DHCP/RADVD Configuration (Konfigurace DHCP/RADVD). Tato obrazovka zobrazuje stav dostupných síťových karet (NIC) Na kaţdé NIC lze konfigurovat funkci serveru DHCP/RADVD, pokud byla nastavena statická IP. 44

45 Konfigurace serveru DHCP/RADVD Lze konfigurovat server DHCP/RADVD přidělující IP adresy (IPv4) nebo prefixy (IPv6) zařízením připojeným k příslušnému portu NIC. DHCP Configuration (Konfigurace DHCP) Položka Popis DHCP/RADVD Server Povolit/zakázat server DHCP/RADVD automaticky přidělující IP (Server DHCP/RADVD) adresy PC připojeným k příslušné NIC. Start IP(Začátek rozsahu Zadání nejniţší IP adresy přidělované DHCP. IP) (IPv4) End IP (Konec rozsahu IP) Zadání nejvyšší IP adresy přidělované DHCP. (IPv4) Default Gateway (Výchozí Zadání brány pro DHCP server. brána) (IPv4) DNS Server 1,2,3 (Server Zobrazuje IP adresu serveru DNS. DNS 1,2,3) (IPv4) Prefix (IPv6) Zadání prefixu. Prefix Length (Délka Zadání délky prefixu prefix) (IPv6) VAROVÁ NÍ IP adresa příslušné NIC nesmí být uvnitř rozmezí IP adres (začátek a konec) (IPv4). Agregace připojení Thecus IP podporuje agregaci připojení zabudovaných nebo přidaných NIC. Stačí klepnout na + jako na následujícím snímku obrazovky.. 45

46 Po klepnutí na + se zobrazí příslušný snímek obrazovky. Vyberte dostupný síťový port a poté přejděte na vybrané pole. 46

47 Klepnutím na Připojení potvrďte výběr. Objeví se příslušná obrazovka s dalšími nastaveními potřebnými k dokončení konfigurace agregace připojení. Link1 Configuration (Konfigurace připojení 1) Status (Stav) Zadání síťových portů pouţívaných příslušnou agregací připojení. Jumbo Frame Support (Podpora velkých rámců) Link Type (Typ připojení) IPv4/IPv6 Mode (Reţim) Klepnutím na upravte výběr síťových portů. Zapnutí nebo vypnutí funkce Podpora velkých rámců na příslušném rozhraní přístroje Thecus IP. Z rozbalovacího seznamu vyberte poţadovaný reţim. Klepnutím povolíte IPv4/IPv6 pro TCP/IP. Výchozí nastavení je IPv4. Agregace připojení funguje jen při nastavení statické IP. IP IP adresa agregace připojení.. Netmask/Prefix Length (Maska podsítě/délka prefix) Gateway (Brána) Default gateway (Výchozí brána) Zadání masky podsítě pro IPv4 a délky prefixu pro IPv6. Brána příslušné agregace připojení Z rozbalovacího seznamu lze vybrat výchozí bránu pouţívanou přístrojem Thecus IP. Na obrazovce sítě se nyní v pruhu názvu sítě zobrazí Link1 (připojení 1). 47

48 Pokud chcete LINK1 upravit nebo odstranit, otevřete stránku Agregace připojení. Klepnutím na upravte nastavení nebo klepnutím na toto agregované připojení odstraňte. Samozřejmě můţete vytvořit druhé agregované připojení, klepnutím na, pokud stále máte volné porty. Přidaná LAN Kromě zabudovaného portu LAN podporuje Thecus IP další NIC, které lze instalovat do slotu PCI-e. Podrobnosti o podpoře přidaných NIC viz web Thecus. Po přidání NIC do Thecus IP se v kategorii Síť zobrazí nová poloţka.přidaná LANx. Klepnutím na příslušnou NIC proveďte konfiguraci. Následující snímek obrazovky uvádí příklad čtyřportové karty Intel PRO/1000 PT. 48

49 Správa úložiště nabídka Storage (Úložiště) zobrazuje stav zařízení instalovaných v Thecus IP a to včetně voleb konfigurace například RAID a disků, konfigurace sloţek, iscsi a ISO Mount. Disk Information (Informace o discích) Z nabídky Storage (Úložiště) vyberte Disks (Disky) a zobrazí se obrazovka Disks Information (Informace o discích). Zde se zobrazují informace o instalovaných discích SATA/SAS. Prázdný řádek znamená, ţe v příslušném slotu není instalován pevný disk. POZNÁ MKA Následující snímek obrazovky je pouze příklad konkrétního přístroje Thecus IP. Můţe být zobrazeno 8, 12 nebo 16 slotů pro disky, podle modelu přístroje Thecus IP. 49

50 Disc Information (Informace o discích) Položka Popis Disk No. (Č. disku) Označení pozice disku. Capacity (Kapacita) Zobrazení kapacity pevného disku SATA. Model Zobrazení názvu modelu pevného disku SATA. Link (Připojení) Zobrazení rozhraní a rychlosti připojení pevného disku Firmware Zobrazení verze firmwaru pevného disku SATA. Status (Stav) Zobrazení stavu disku. Bad Block scan Volbou Ano spustíte skenování. (Skenování vadných bloků) SMART INFO (Informace S.M.A.R.T.) Na obrazovce Disks Information (Informace o disku) se stavy jednotlivých disků zobrazují ve sloupci Status (Stav). Klepnutím na OK nebo Warning (Varová ní) se zobrazí okno S.M.A.R.T Information (Informace S.M.A.R.T) příslušného disku. Můţete také provést test disku SMART (ne v případě pevných disků SAS) klepnutím na Test. Výsledek je jen informativní a systém na jeho základě nic nepodnikne. S.M.A.R.T. Information (Informace S.M.A.R.T.) Položka Popis Tray Number Číslo pozice, v níţ je pevný disk instalován. (Číslo pozice) Model Název modelu instalovaného pevného disku. Provozní hodiny Počet hodin v zapnutém stavu. Surová hodnota tohoto pole představuje celkový počet hodin (dle výrobce i minut nebo sekund) v zapnutém stavu. Temperature Celsius (T Aktuální teplota pevného disku ve stupních Celsia eplota ve stupních Celsia) Reallocated Sector Počet přeloţených sektorů. Pokud pevný disk zjistí chybu Count (Počet čtení/zápisu/ověření, označí sektor jako přeloţený a přenese data přeloţených sektorů) do zvláštní vyhrazené (rezervní) oblasti. Tento proces se také nazývá přemapování a přeloţené sektory se nazývají přemapy. Proto u moderních disků ani při testu fyzického povrchu není zobrazen počet vadných bloků, protoţe vadné bloky jsou přeloţeny do rezervních sektorů. Čím více 50

51 Current Pending Sector (Aktuálně čekající sektory) Test Type (Typ testu) Test Result (Výsledek testu) Test time (Doba testu) přemapovaných sektorů, tím výraznější můţe být sníţení přenosové rychlosti disku (aţ o 10 % i více). Aktuální počet nestabilních sektorů (čekajících na přemapování). Surová hodnota tohoto pole představuje celkový počet sektorů čekajících na přemapování. Pokud jsou tyto sektory později úspěšně přečteny, tato hodnota klesne. Pokud problémy při čtení sektorů přetrvávají, pevný disk se snaţí data obnovit, přenést do vyhrazené (rezervní) oblasti a označit příslušný sektor jako přemap. Pokud tato hodnota zůstává na nule, znamená to nízkou kvalitu příslušné části povrchu disku. Nastavení krátkého nebo dlouhého testu. Výsledek testu. Celková doba testu. POZNÁ MKA Pokud je Počet přeloţených sektorů > 32 nebo Aktuálně čekající sektory pevného disku > 0, zobrazí se u disku Warning (Varování). Toto varování pouze upozorňuje správce systému na vadné sektory, s tím ţe tyto disky by měly být co nejdříve vyměněny. Skenování vadných bloků Obrazovka Disk Information (Informace o disku) nabízí i skenování vadných bloků, stačí klepnout na Click to start (Klepnutím začněte). Výsledek je jen informativní a systém na jeho základě nic nepodnikne. Výsledek testování se zobrazuje, dokud systém nerestartujete volbou Yet to start (Je nutný restart). RAID Management (Informace RAID) Z nabídky Storage (Úložiště) vyberte RAID a zobrazí se obrazovka RAID Information (Informace RAID). Tato obrazovka uvádí svazky RAID vytvořené v přístroji Thecus IP. Na této obrazovce lze získat informace o stavu vašich svazků RAID a také o přidělených datových kapacitách. 51

52 RAID Information (Informace RAID) Položka Popis Master RAID Svazek RAID, který je aktuálně určen jako hlavní. (Hlavní RAID) ID ID aktuálního svazku RAID. POZNÁMKA: všechna RAID ID musí být jedinečná. RAID Level Zobrazení aktuální konfigurace RAID. (Úroveň RAID) Status (Stav) Zobrazení stavu RAID. Stav můţe být Healthy (Zdravý ), Degraded (Degradovaný ) nebo Damaged (Poškozený). Disks Used Pevné disky pouţité k vytvoření aktuálního svazku RAID. (Pouţité disky) Total Capacity Celková kapacita aktuálního RAID. (Celková kapacita) Data Capacity Zobrazení vyuţité a celkové kapacity pro uţivatelská data. (Datová kapacita) Vytvořit RAID Na obrazovce RAID Management (Informace RAID) stiskem tlačítka Create (Vytvořit) přejděte na obrazovku CREATE RAID (VYTVOŘIT RAID). Kromě informací o discích a stavových informací RAID tato obrazovka umoţňuje provádění konfiguračních nastavení RAID. Vyberte Create RAID (Vytvořit RAID), poté můţete nastavit velikost stripu, vybrat, které disky budou tvořit pole RAID a které budou záloţní.. RAID Configurations (Konfigurace RAID Položka Popis Disk No. (Č. disku) Číslo přiřazené instalovanému pevnému disku. Capacity (PKapacita) Kapacita instalovaného pevného disku. (MB) Model Číslo modelu instalovaného pevného disku. Status (Stav) Stav instalovaného pevného disku. Used (Pouţit) Pokud je pole zaškrtnuto, je aktuální pevný disk součástí svazku RAID. Spare (Rezerva) Pokud je pole zaškrtnuto, je aktuální pevný disk rezervou svazku RAID. Master RAID Zaškrtnutím pole určete, ţe jde o hlavní svazek RAID. Více (Hlavní RAID) informací viz POZNÁ MKA níţe. Stripe Size Nastavuje velikost stripu tak, aby se maximalizoval výkon při 52

53 (Velikost stripu) Data Percentage (Procento dat) Create (Vytvořit) sekvenčních operacích se soubory na svazku. Zachovejte nastavení 64K, pokud nevyţadujete zvláštní uspořádání souborů na svazku. Větší velikost stripu je výhodnější pro větší soubory. Procento svazku RAID, které bude vyuţito k uloţení dat. Stiskem tohoto tlačítka zkonfigurujete souborový systém a vytvoříte svazek RAID. Postup vytvoření svazku RAID: 1. Na obrazovce RAID Management (Informace RAID) klepněte na Vytvořit. 2. Na obrazovce RAID Configuration (Konfigurace RAID) nastavte svazek RAID na JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 nebo RAID 10 (v závislosti na modelu) viz Příloha B: Základy RAID s podrobným popisem jednotlivých voleb. 53

54 POZNÁ MKA Řada N4800 podporuje vícenásobný RAID a na jednom NAS lze vytvořit aţ pět svazků RAID. 3. Zadejte ID RAIDu. 4. Pokud má být tento svazek RAID hlavním svazkem RAID, zaškrtněte pole Master RAID (Hlavní RAID). POZNÁ MKA V konfiguraci vícenásobného RAID musí být jeden svazek RAID určen jako hlavní RAID. Hlavní svazek RAID bude obsahovat všechny instalované moduly. Pokud je hlavní svazek RAID změněn na jiné umístění (např. určením svazku 2 jako hlavního poté, co byl hlavním RAID svazek 1), je nutno znovu instalovat všechny moduly. Kromě toho přestanou být vidět všechny systémové sloţky, které byly na původním hlavním svazku RAID. Navrácením stavu hlavního RAID tomuto svazku se tyto sloţky znovu stanou viditelnými. 5. Výběr, zda bude svazek RAID šifrovaný nebo ne. Svazek RAID dokáţe chránit data funkcí Šifrování svazku RAID, coţ brání nechtěnému vystavení dat. Tuto funkci aktivujete povolením volby Encryption (Šifrování) při vytváření svazku RAID, poté musíte zadat heslo. K uloţení hesla zadaného při vytváření svazku RAID musí být k libovolnému portu USB na přístroji připojen USB disk, na který lze zapisovat. Podrobnosti viz níţe uvedený snímek obrazovky. Po stisku tlačítka Create (Vytvořit) se zaškrtnutým polem Encryption (Šifrování) se objeví následující dotaz na potvrzení. 54

55 Po vytvoření svazku RAID můţete pouţitý USB disk vyjmout, bude potřeba aţ při příštím restartu systému. Daný svazek RAID nelze namontovat, pokud není nalezen příslušný USB disk na některém z portů USB na přístroji. Šifrovaný svazek aktivujete připojením USB disku se šifrovacím klíčem do libovolného portu USB na přístroji. Silně doporučujeme zkopírovat šifrovací klíč svazku RAID na bezpečné místo. Šifrovací klíč svazku RAID je na USB disku v následujícím formátu: (datum vytvoření svazku RAID)_xxxxxx.key VAROVÁ NÍ USB disk uschovejte na bezpečném místě a šifrovací klíč zazálohujte. Při ztrátě klíče není žádná možnost, jak obnovit data. POZNÁ MKA Při povoleném šifrováním svazku RAID bude výkonnost systému sníţena. Svazky RAID s povoleným šifrováním se zobrazí s ikonou zámku u ID svazku. 6. Quick RAID (Rychlý RAID) povolení rychlého RAID zrychlí vytvoření svazku RAID. POZNÁ MKA Volbu Quick RAID (Rychlý RAID) doporučujeme vyuţívat jen na úplně nových pevných discích nebo na discích bez jakýchkoli diskových oddílů. 7. Zadejte velikost stripu výchozí je 64K. 8. Vyberte souborový systém na tomto svazku RAID. Moţnosti jsou ext3, XFS a ext4. 55

56 POZNÁ MKA Podporovaná velikost jednoho svazku: ext3 8 TB XFS 84 TB ext4 36 TB 9. Stiskem Submit (Odeslat) vytvořte svazek RAID. 10. Stiskem Yes (Ano) připravíte vytvoření svazku RAID. Klepnutím na Finish (Dokončit) poté začnete vytvářet svazek RAID. 56

57 POZNÁ MKA Vytvoření svazku RAID můţe trvat delší dobu, v závislosti na kapacitě pevných disků a vybraném reţimu RAID. Obecně platí, ţe v době, kdy se proces vytvoření svazku RAID dostane do fáze Budování RAID, lze jiţ ke svazku a datům na něm přistupovat. VAROVÁ NÍ Vytvoření svazku RAID zničí všechna na něm jiţ uloţená data. Data nelze obnovit. Úroveň RAID Svazek lze nastavit na typ JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 nebo RAID 10 (v zá vislosti na modelu). Model Level JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 N2800 N4800 Konfiguraci RAID obvykle stačí provést pouze při prvním zapnutí přístroje. Následují stručné popisy jednotlivých nastavení RAID: RAID Levels (Úrovně RAID) Úroveň Popis JBOD Svazek je na jednom pevném disku bez podpory RAID. JBOD vystačí minimálně s 1 diskem. RAID 0 Funguje data striping, ale bez redundance. Zvýší se výkonnost, ale ne bezpečnost dat. RAID 0 vyţaduje minimálně 2 disky. RAID 1 Funguje zrcadlení disků. Čtení je dvakrát rychlejší neţ z jediného disku, zápis je stejně rychlý jako na jednom disku. RAID 1 vyţaduje minimálně 2 disky. RAID 5 Funguje data striping včetně paritních informací pro korekci chyb. RAID 5 vyţaduje minimálně 3 disky. RAID 5 funguje dál, i kdyţ jeden z disků selţe. RAID 6 Dvěma souběţnými výpočty parity je zajištěna ochrana proti současnému selhání dvou disků. K tomuto účelu se vyuţívají dva různé algoritmy. RAID 6 vyţaduje minimálně 4 disky. RAID 6 funguje dál, i kdyţ dva z disků selţou. 57

58 RAID 10 RAID 10 je velmi spolehlivý a velmi výkonný RAID 10 vyuţívá striping na úrovni polí, jejichţ segmenty jsou také poli RAID 1. Odolnost proti chybám odpovídá RAID 1 a výkonnost RAID 0. RAID 10 vyţaduje 4 disky. RAID 10 funguje dál, i kdyţ dva z disků selţou. VAROVÁ NÍ Pokud správce při zhoršení funkčnosti pole RAID vyjme nesprávný disk, dojde ke ztrátě všech dat. Upravit RAID Na obrazovce RAID Management (Informace RAID) stiskem tlačítka Edit (Upravit) přejděte na obrazovku RAID Management (Informace RAID). Volbou Edit RAID (Upravit RAID) můţete vybrat RAID ID a Rezervní disk.. 58

59 Odebrat RAID Klepnutím odeberete svazek RAID. Všechna uţivatelská data a iscsi vytvořená na vybraném svazku RAID budou odstraněna. Postup odstranění svazku RAID: 1. Na obrazovce Seznam RAID vyberte svazek RAID klepnutím na přepínač a poté klepnutím na RAID Management (Informace RAID) otevřete obrazovku RAID Configuration (Konfigurace RAID). 2. Na obrazovce RAID Configuration (Konfigurace RAID) klepněte na Remove RAID (Odebrat RAID). 3. Objeví se dotaz na potvrzení, musíte zadat Ano (první písmeno velké, ostatní malá) a tím dokončíte operaci Remove RAID (Odstranit RAID) VAROVÁ NÍ Odstranění svazku RAID zničí všechna na něm uloţená data. Data nelze obnovit. 59

60 Rozšíření svazku RAID(N4800) Velikost svazku RAID 1, RAID 5 nebo RAID 6 lze zvýšit tímto postupem: 1. Vyměňte jeden z pevných disků tvořících svazek RAID a nechte proběhnout automatickou obnovu dat na něm. 2. Po výměně prvního disku a dokončení obnovy dat můţete stejně vyměnit i další disky za větší. 3. Po výměně pevných disků se přihlaste k webové správě. Volbou Storage (Úložiště)> RAID otevřete obrazovku RAID Configuration (Konfigurace RAID). 4. Na obrazovce RAID Information (Informace RAID) klepnutím na Edit (Upravit) otevřete obrazovku RAID Configuration (Konfigurace RAID). 5. Na obrazovce RAID Configuration (Konfigurace RAID) klepněte na Expand (Rozšířit). Migrace svazku RAID(N4800) Po vytvoření svazku RAID si můţete přát přesunout jej na jiné fyzické disky nebo úplně změnit pole RAID. Postup migrace svazku RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID50 nebo RAID 60: 1. Na obrazovce Konfigurace RAID klepněte na Migrate RAID (Migrovat RAID). 2. Zobrazí se seznam moţných konfigurací migrace svazku RAID. Vyberte poţadované schéma migrace a klepněte na Apply (Použít). 3. Systém začne migrovat svazek RAID. 60

61 POZNÁ MKA Migrace svazku RAID můţe trvat aţ několik hodin Migrace svazku RAID je dostupná v době, kdy ji lze konfigurovat.. Funkce migrace úrovně RAID má níţe uvedená omezení. 1. Během migrace úrovně RAID není povolen reboot ani vypnutí systému. 2. Migrace RAID z úrovně R1 na R5 nebo z R1 na R6 znamená restart všech sluţeb a svazky iscsi budou pouze pro čtení, zatímco uţivatelská data budou během celé operace k dispozici pro čtení i zápis. POZNÁ MKA Následující schéma migrace je zaloţeno na přístrojích Thecus IP v maximální moţné konfiguraci. Jiné modely s podporou menšího počtu pevných disků mají mírně odlišný postup v uţivatelském rozhraní. 61

62 Následuje seznam moţných schémat migrace RAID: Na Z RAID 0 RAID 5 RAID 6 RAID 1 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx3 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx4 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx4 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx4 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx4 RAID 5 X [RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx4 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx4 Stohování NAS Úloţnou kapacitu Thecus IP lze ještě rozšířit funkcí stohování. Uţivatelé tak mohou rozšířit kapacitu svého síťového úloţiště o aţ 5 dalších stohovaných cílových svazků umístěných v dalších přístrojích. Stohování funguje přes společnou síť například přístupem SMB nebo AFP formou přístupu k jediné sdílené sloţce. V hlavní nabídce najdete stohování pod Úloţiště Viz následující obrázek. A. Přidání cílového stohovaného svazku Na výše uvedeném obrázku klepnutím na Add (Přidat) zobrazte konfigurační stránku cílových zařízení. Viz následující obrázek: U přidaného cílového stohovaného svazku můţete nyní nebo později vybrat Enable (Povolit) nebo Disable (Zakázat) podle toho, kolik místa potřebujete. 62

63 Poté zadejte cílovou IP adresu stohovatelného zařízení a klepněte na Discovery (Odhalit). Systém vypíše seznam dostupných cílových svazků podle zadaných IP adres. Po nastavení IP adresy a svazku můţe být nutné zadat platné uţivatelské jméno a heslo k ověření vašich přístupových práv. Pokud k přístupu k cílovému svazku není potřeba jméno a heslo, tato pole nevyplňujte. Po nastavení IP adresy a svazku můţe být nutné zadat platné uţivatelské jméno a heslo k ověření vašich přístupových práv. Pokud k přístupu k cílovému svazku není potřeba jméno a heslo, tato pole nevyplňujte. 63

64 Stacked Target Name (Ná zev stohované ho cíle) se stane názvem sdílené síťové sloţky a bude se zobrazovat při přístupu přes síť, například SMB. Uvidíte výsledky podle následujících obrázků. Všimněte si omezení moţných názvů. Na výše uvedeném obrázku je Stacked Target Name (Ná zev stohované ho cíle) pmdata1. Následující obrázky zachycují výsledky před a po, s dokončenými nastaveními, přes síťový přístup Microsoft. 64

65 Ţádný stohovaný cíl Stohovaný cíl s exportním názvem sdílení pmmeeting Nastavení Browseable (Lze prochá zet) se ovládá stejně jako nastavení systémové sdílené sloţky. Určuje, zda tato sloţka bude vidět přes webový disk nebo ne. Následující obrázky zachycují situaci při nastavení této volby na Yes (Ano) a No (Ne). Volba Public (Veřejný) se nastaví podle volby sdílené systémové sloţky související s nastavením oprávnění ACL. Pokud volbu Public (Veřejný) nastavíte na Yes (Ano), budou mít přístup všichni uţivatelé a tlačítko ACL bude šedé. Pokud volbu Public (Veřejný) nastavíte na No (Ne), bude v okně Stack Target List (Seznam cílový ch stohovaný ch) dostupné tlačítko ACL. 65

66 Uloţte změny klepnutím na Apply (Použít). B. Aktivovat cílový stohovaný Po potvrzení změn vás systém vrátí do okna Stack Target List (Seznam cílový ch stohovaný ch), viz níţe. K této řídící jednotce svazku bylo připojeno jedno cílové stohované zařízení. U tohoto nového cílového stohovaného zařízení se zobrazí informace a také několik voleb, z nichţ můţete vybrat. Obecně platí, ţe pokud bylo cílové stohované zařízení pouţito jiným přístrojem Thecus NAS jako cílový stohovaný svazek, zobrazí se poloţka Format (Formá t) a okamţitě vidíte jeho kapacitu. Jinak bude dostupná jen volba Format (Formá t) a volby Capacity (Kapacita) a Status (Stav) budou zobrazeny jako N/A (netýká se) a Unknown file system (neznámý souborový systém). Pokračujte formátováním po klepnutí na Format (Formá t). 66

67 Po dokončení formátování bude automaticky vytvořen cílový stohovaný svazek. Obrazovka Stack Target List (Seznam cílový ch stohovaný ch) zobrazí kapacitu a stav svazku. C. Upravit cílový stohovaný Pokud chcete měnit cílové stohované svazky, klepněte na Edit (Upravit) u příslušného cílového stohovaného svazku a systém zobrazí následující okno: Provedené změny potvrďte klepnutím na Apply (Použít). Po potvrzení změn budou aktualizovány příslušné informace v okně Stack Target List (Seznam cílový ch stohovaný ch). D. ACL cílové ho stohované ho Pokud je u cílového stohovaného svazku volba Public (Veřejný) nastavena na Yes (Ano), bude tlačítko ACL šedé. Pokud ale volbu Public (Veřejný) nastavíte na No (Ne), bude dostupné tlačítko ACL a můţete nastavit uţivatelská oprávnění pro stohovaný cíl. Nastavení ACL budou přesně stejná jako u systémové sloţky, jejíţ nastavení jste jiţ moţná provedli. 67

68 E. Opětovné připojení cílové ho stohované ho Povolená cílová stohovaná zařízení mohou být odpojena například vlivem výpadku napájení nebo sítě. Pokud k tomu dojde, objeví se tlačítko Reconnect (Znovu připojit). Pokud se chcete pokusit stohované cílové zařízení znovu připojit, klepněte na Reconnect (Znovu připojit). ISO montáž ISO Mount (ISO montáţ) je velmi uţitečný rys produktů Thecus. Uţivatelé mohou montovat soubory ISO a přes exportní název zobrazit všechny podrobnosti tohoto souboru. 68

69 V hlavní nabídce najdete ISO Mount (ISO montáţ) pod Storage (Úloţiště) Viz následující obrázek. Vyberte funkci ISO Mount (ISO montáţ) a zobrazí se následující obrazovka. A. Přidat soubor ISO Na výše uvedeném obrázku vyberte z rozbalovacího seznamu sdílených sloţek soubor ISO. Po výběru systém zobrazí tabulku Mount (montáţe) s dalšími nastaveními. 69

70 Nový soubor ISO namontujete výběrem ze seznamu souborů a zadáním poţadovaného názvu do pole Mount as: (Montovat jako. Klepnutím na Add (PŘIDAT) a potvrzením dokončete montáţ souboru ISO. Nebo pokud nezadáte exportní název Mount as: (Montovat jako:), systém automaticky určí exportní název souboru ISO. Pokud pole Mount as: (Montovat jako:) ponecháte prázdné, systém vytvoří bod montáţe z názvu souboru ISO. Po dokončení přidání ISO souboru se zobrazí stránka se všemi namontovanými soubory ISO. 70

71 Klepnutím na Unmount (Odmontovat) lze odmontovat namontovaný soubor ISO. B. Použít ISO Namontovaný soubor ISO bude ve stejné sdílené sloţce se zadaným názvem. Viz následující snímek obrazovky. Jak vidíte, soubor ISO nazvaný image byl namontován jako sloţka image. Soubor ISO s názvem Thecus 01, u něhoţ jste nezadali název sloţky, systém automaticky sdílí jako sloţku Thecus 01. Share Folders (Sdílená složka) Z nabídky Storage (Úložiště) vyberte Share Folders (Sdílená složka) a zobrazí se obrazovka Folder (Složka). Tato obrazovka umoţňuje vytváření a konfiguraci sloţek na svazku Thecus IP. 71

72 Přidání složek Na obrazovce Folder (Složka) stiskněte tlačítko Add (Přidat) a zobrazí se obrazovka Add Folder (Přidat složku). Tato obrazovka umoţňuje přidání sloţky. Po zadání všech informací stiskem Apply (Použít) vytvořte novou sloţku. Add Folder (Přidat složku) Položka Popis RAID ID (ID RAID) Svazek RAID na němţ bude nová sloţka. Folder Name Zadejte název sloţky. (Název sloţky) Description (Popis) Zadejte popis sloţky. Browseable Povolit/zakázat procházení obsahu sloţky uţivateli. Při volbě Yes (Lze procházet) (Ano) lze sdílenou sloţku procházet. Public (Veřejný) Povolit/zakázat veřejný přístup ke sloţce. Při volbě Yes (Ano) nepotřebují uţivatelé k zápisu do této sloţky ţádné oprávnění. Při přístupu k veřejné sloţce přes FTP se sloţka chová podobně jako při anonymním FTP přístupu. Anonymní uţivatelé mohou do sloţky nahrávat/z ní stahovat soubory, ale nemohou je odstraňovat. Apply (Pouţít) Stiskem Apply (Použít) vytvořte sloţku. POZNÁ MKA Názvy sloţek jsou omezeny na 60 znaků. Systémy s Windows 98 a starší nemusí podporovat názvy delší neţ 15 znaků. Ordner modifizieren (Upravit složky) Na obrazovce Folder (Složka) stiskněte tlačítko Edit (Upravit) a zobrazí se obrazovka Modify Folder (Upravit složku). Tato obrazovka umoţňuje změnu informací o sloţce. Po zadání informací stiskem Apply (Použít) uloţte změny. 72

73 Modify Folder (Upravit složku) Položka Popis RAID ID (ID RAID) Svazek RAID na němţ bude sloţka umístěna. Folder name Zadejte název sloţky. (Název sloţky) Description (Popis) Zadejte popis sloţky. Browseable Povolit/zakázat procházení obsahu sloţky uţivateli. Toto (Lze procházet) nastavení se uplatní pouze při přístupu přes SMB/CIFS a webový disk. Public (Veřejný) Povolit/zakázat veřejný přístup ke sloţce. Odstranit složky Pokud chcete sloţku odstranit, stiskněte tlačítko Remove (Odstranit) na řádku vybrané sloţky. Systém si vyţádá potvrzení odstranění sloţky. Volbou Yes (Ano) sloţku trvale odstraňte nebo se volbou No (Ne) vraťte na seznam sloţek. VAROVÁ NÍ Po odstranění sloţky budou odstraněna i všechna v ní obsaţená data. Data nelze obnovit. 73

74 Config NFS share (Sdílení NFS) Pokud chcete povolit přístup NFS ke sdílené sloţce, povolte NFS Service (službu NFS) a poté nastavte hostitele s přístupovými právy klepnutím na Add (Přidat). Config NFS share (Sdílení NFS) Položka Popis Hostname Zadejte název nebo IP adresu hostitele. (Název hostitele) Privilege (Oprávnění) Hostitel má ke sloţce pouze právo čtení nebo i právo zápisu. OS Support Jsou zde dvě volby: (Podpora OS) Systém Unix / Linux AIX (povolit zdrojový port > 1024) Vyberte tu, která vám více vyhovuje. ID Mapping (Mapování Jsou zde tři volby: 74

75 ID) Účet roota hostitelského systému bude mít plný přístup k této sdílené sloţce (root:root). Účet roota hostitelského systému bude mapován na anonymního uţivatele NAS (nobody:nogroup). Všechny účty hostitelského systému budou mapovány na anonymního uţivatele NAS (nobody:nogroup). Vyberte tu, která vám více vyhovuje. Sync / Async (Synchr./asynchr.) Vyberte, zda budou data synchronizována okamţitě nebo formou asynchronních dávek. Apply (Pouţít) Klepnutím uloţte změny. Seznam přístupových oprávnění (ACL) ke složkám a podsložkám Na obrazovce sloţky stiskněte tlačítko ACL a zobrazí se obrazovka ACL setting (Nastavení ACL). Tato obrazovka nabízí moţnost konfigurace přístupu ke konkrétní sloţce a podsloţkám pro uţivatele a skupiny. Z levého sloupce vyberte uţivatele nebo skupinu, poté konfigurujte její úroveň přístupu volbou Deny (Odmítnout), Read Only (Pouze čtení) nebo Writable (Lze zapisovat). Potvrďte nastavení stiskem Apply (Použít). 75

76 ACL setting (Nastavení ACL) Položka Popis Deny (Odmítnout) Uţivatelé a skupiny v tomto sloupci mají zamítnutý přístup. Ready only Uţivatelé a skupiny v tomto sloupci mají pouze právo čtení. (Pouze čtení) Writable Uţivatelé a skupiny v tomto sloupci mají i právo zápisu. (Lze zapisovat) Recursive Všechny podsloţky dané sloţky mohou zdědit její nastavení. (Rekurzivně) Postup konfigurace přístupu ke sloţce: 1. Na obrazovce ACL jsou všechny síťové skupiny a uţivatelé uvedeni v levém sloupci. Z tohoto seznamu vyberte skupinu nebo uţivatele. 2. Po výběru uţivatele nebo skupiny stiskněte nahoře jedno z tlačítek tří úrovní přístupu. Skupina nebo uţivatel se přenesou do příslušného sloupce a získají příslušnou úroveň přístupu. 3. Pokračujte ve výběru skupin a uţivatelů a přiřazování úrovní přístupu pomocí tlačítek sloupců. 4. Pokud chcete odebrat skupinu nebo uţivatele ze sloupce úrovně řízení přístupu, stiskněte tlačítko Remove (Odstranit) sloupci. v příslušném 5. Po dokončení nastavení ACL potvrďte stiskem tlačítka Apply (Použít). POZNÁ MKA Pokud jeden uţivatel náleţel k více neţ jedné skupině, které mají různá oprávnění, platí priorita Zamítnout> Pouze čtení > Lze zapisovat ACL podsloţek nastavíte po klepnutí na, coţ rozbalí podsloţky, viz následující snímky obrazovek. Můţete pokračovat stejnými kroky jako při nastavení ACL na ú rovni sdílení. 76

77 POZNÁ MKA ACL lze nastavit na úrovni sdílení a podsloţek, ne na úrovni souborů. Obrazovka ACL umoţňuje i vyhledání konkrétního uţivatele. Postupujte následovně: 1. Do prázdného pole zadejte jméno uţivatele, jehoţ chcete vyhledat. 2. Z rozbalovacího seznamu vyberte skupinu, v níţ chcete uţivatele vyhledat. 3. Klepněte na Search (Hledat). POZNÁ MKA Systém vypíše aţ uţivatelů z vybrané kategorie. Hledání zúţíte zadáním hledané fráze do prázdného pole. iscsi Můţete zadat prostor vyhrazený pro iscsi. Počet povolených cílů iscsi na jeden přístroj uvádí tabulka: Model N2800 N4800 Povolit svazek iscsi 15 77

78 Cíl iscsi Cílový svazek iscsi přidáte klepnutím na iscsi po výběru příslušného svazku RAID z rozbalovacího seznamu. iscsi Target (Cíl iscsi) Položka Popis Add (Přidat) Klepnutím přiřaďte na příslušném svazku RAID místo cíli iscsi. Modify (Upravit) Klepnutím upravte cíl iscsi. Advanced (Pokročilé) Existují 3 volby (iscsi CRC/kontrolní součet, Max. připojení, Úroveň korekce chyb), které správci umoţňují povolit/zakázat funkci úloţiště Thecus IP s nastavením iscsi. Delete (Odstranit) Klepnutím odstraňtecíl iscsi. Přidělení místa svazku iscsi 78

79 Pokud chcete cíli iscsi přidělit místo na aktuálním svazku RAID, postupujte následovně: 1. V seznamu iscsi Target List (seznam cílů iscsi) vyberte Cíl iscsi a klepněte na Add (Přidat). Zobrazí se obrazovka Create iscsi Volume (Vytvořit svazek iscsi). Create iscsi Volume (Vytvořit svazek iscsi) Položka Popis iscsi Target Volume Povolit/zakázat cílový svazek iscsi. (Cílový svazek iscsi) Target Name (Název cíle) Název cíle iscsi. Tento název vyuţije funkce Stohovatelný NAS k identifikaci tohoto exportního sdílení. iqn_rok Z rozbalovacího seznamu vyberte aktuální rok. Iqn_Měsíc Z rozbalovacího seznamu vyberte aktuální měsíc. Authentication Lze vybrat autentizaci CHAP nebo Ţádnou. (Autentizace) Username Zadejte jméno uţivatele. (Jméno uţivatele) Password (Heslo) Zadejte heslo. Password Confirm Zadejte heslo znovu pro potvrzení (Potvrdit heslo) Mutual CHAP (Vzájemný CHAP) Při této úrovni zabezpečení se cíl a iniciátor vzájemně autentizují. Username Zadejte jméno uţivatele. (Jméno uţivatele) Password (Heslo) Zadejte heslo. Password Confirm Zadejte heslo znovu pro potvrzení (Potvrdit heslo) RAID ID (ID RAID) ID aktuálního svazku RAID. 79

80 LUN Allocation (Přiřazení LUN) LUN Name (Název LUN) Unused (Nepouţito) Allocation (Přidělení) LUN ID (ID LUN) iscsi Block size (Velikost bloku iscsi) POZNÁ MKA POZNÁ MKA Lze vybrat ze dvou reţimů: Tenké poskytnutí: tenké poskytnutí iscsi znamená sdílení dostupné fyzické kapacity při vytvoření více cílových svazků iscsi. Předem vyhrazená virtuální kapacita je poté přidána k fyzickému prostoru, jehoţ kapacita byla vyčerpána. Okamţité přidělení: přidělení dostupné fyzické kapacity cílovým svazkům iscsi. Název LUN. Nepouţitý prostor na aktuálním svazku RAID. Procento a velikost místa přiděleného svazku iscsi. ID konkrétní logické jednotky. Velikost bloku iscsi lze nastavit pod Systém > Pokročilé, výchozí hodnota je 512 bajtů. U Windows XP se na discích větších neţ 2 TB automaticky pouţije velikost bloku [ 4K ]. Aplikace jako VMware atd. vyuţívají volbu [ 512 bajtů ]. Nezapomeňte cílový svazek iscsi povolit, jinak se nezobrazí, kdyţ bude iniciátor poţadovat příslušné cílové svazky iscsi. Vytvořením cílového svazku iscsi vznikne nejméně jedno LUN. Lze jej přiřadit volbou Tenké poskytnutí nebo Okamţité přidělení. 2. Povolte iscsi Target Volume (Cílový svazek iscsi) volbou Enable (Povolit). 3. Zadejte Target Name (Ná zev cíle). Tento název vyuţije funkce Stackable NAS (Stohovatelný NAS) k identifikaci tohoto exportního sdílení. 4. Z rozbalovacího seznamu Year (Rok) vyberte aktuální rok. 5. Z rozbalovacího seznamu Month (Měsíc) vyberte aktuální měsíc. 6. Zvolte autentizaci CHAP nebo None (Žádná). 7. Pokud jste povolili autentizaci CHAP, zadejte username (uživatelské jmé no) a password (heslo). Vybrané heslo potvrďte tím, ţe jej znovu zadáte do pole Password Confirm (Potvrzení hesla). 8. Vyberte Thin-Provision (Tenké poskytnutí) nebo Instant Allocation (Okamžité přidělení) 9. Zadejte LUN Name (Ná zev LUN). 10. Nastavte posuvníkem Allocation (Přidělení) procento přiděleného místa. 11. Po vytvoření cílového svazku iscsi lze nastavit ID LUN v rozmezí 0 aţ 254 s tím, ţe výchozím nastavením je nejbliţší vyšší volné číslo. ID LUN je jedinečné a nesmí se opakovat. 12. Vyberte [ 4K ] block size (velikost bloku [ 4K ]), pokud má mít cílový svazek iscsi větší kapacitu neţ 2 TB nebo vyberte [ 512 Bytes ] block size (velikost bloku [ 512 bajtů ]), pokud to vyţadují některé aplikace. 13. Klepnutím na OK vytvořte svazek iscsi. Upravit svazek iscsi Pokud chcete upravit iscsi cíl na aktuálním svazku RAID, postupujte následovně: 1. V iscsi Target List (seznamu cílů iscsi) klepněte na Modify (Upravit). Zobrazí se obrazovka Modify iscsi Volume (Upravit svazek iscsi). 80

81 2. Upravte svá nastavení. Stiskem ok potvrdíte nastavení. 81

82 Rozšířit svazek Svazek iscsi lze nyní rozšířit o nevyuţité místo (pouze v reţimu Okamţité přidělení). Ze seznamu svazků stačí vybrat svazek iscsi, který chcete rozšířit, a klepnout na Expand (Rozšířit): zobrazí se následující okno. Posuvník Expand Capacity (Rozšířit kapacitu) přetáhněte na poţadovanou hodnotu. Poté operaci potvrďte stiskem Expand (Rozšířit). POZNÁ MKA Rozšíření iscsi je moţné pouze pokud je cílový svazek iscsi vytvořen volbou Okamţité přidělení. Svazek vytvořený volbou Tenké poskytnutí má od začátku přidělený virtuální prostor a proto jej nelze zvětšovat. Odstranit svazek Pokud chcete odstranit svazek na aktuálním svazku RAID, postupujte následovně: 1. V Volume Allocation List (seznamu přidělení svazků) klepněte na Delete (Odstranit). Zobrazí se okno Space Allocation (Přidělení prostoru). 82

83 2. Stiskněte Yes (ANO). Budou odstraněna všechna data na svazku. Tenké poskytnutí iscsi Pokud chcete volbou Tenké poskytnutí iscsi vytvořit cílový svazek iscsi, lze určit maximální vyuţití fyzické kapacity cílového svazku iscsi a virtuálně přiradit prostor pro více disků, pokud je potřebujete. Tenké poskytnutí iscsi nastavíte volbou reţimu Thin-Provision (Tenké poskytnutí) na obrazovce Create LUN (Vytvořit LUN). Poté alokujte kapacitu svazku iscsi s tenkým poskytnutím tak, ţe přetáhnete posuvník Allocation (Alokace) na poţadovanou velikost. Po určení velikosti potvrďte klepnutím na OK. Nyní se na seznamu zobrazí dostupný svazek iscsi s tenkým poskytnutím. Viz následující snímek obrazovky: 83

84 Na rozdíl od cílových svazků iscsi s Instant Allocation (Okamţitým přidělením), které jiţ mají fyzicky přidělenu kapacitu! Cílový svazek iscsi vytvořený s tenkým poskytnutím můţe mít virtuálně aţ GB (16 TB). LUN ACL Po vytvoření cílového svazku iscsi vás od pouţívání svazku iscsi dělí ještě jeden krok. Volbou LUN ACL (LUN ACL) je nutno nastavit Initiator iqn (Iqn iniciátora) a nastavit přístupové oprávnění ACL určující přístupnost. Viz následující snímek obrazovky uvádějící, odkud se vezme Initiator iqn (Iqn iniciátora). Na obrazovce nastavení LUN ACL klepněte na Add (Přidat) : 84

85 Poté zadejte Initiator iqn (Iqn iniciátora) a nastavte přístupová oprávnění cílového svazku iscsi výběrem ze seznamu; poté potvrďte klepnutím na OK. Dostupný Iniciátor bude uveden jako na následujícím snímku obrazovky. Uvedené Initiator iqn (Iqn iniciátora) lze upravit nebo odstranit volbou poţadovaného iqn a potvrzením příslušným tlačítkem. Volba Pokročilé Existují tři pokročilé moţnosti, díky nimţ můţe správce povolit/zakázat funkci přístroje Thecus IP související s nastavením iscsi. Podrobnosti uvádí následující snímek obrazovky. Pokud tuto volbu změníte, aktivuje se aţ po rebootu systému. 85

86 iscsi CRC/kontrolní součet Tuto funkci povolíte, musí se iniciátor připojovat s volbami Data digest a Header digest povolenými. Max. připojení Maximální počet připojení iscsi. Úroveň korekce chyb Úroveň korekce chyb (ERL) se dohaduje během přihlášení iscsi dle tradičních iscsi (RFC 3720) a iser (RFC 5046) mechanismů ERL=0: obnova seance ERL=0 (obnova seance) se aktivuje při chybách v povelu, připojení a/nebo v TCP. Všechna předchozí připojení ze selhavší seance budou restartována na novou seanci odesláním poţadavku přihlášení iscsi s nulovým TSIH. ERL = 1: obnova po selhá ní povelu Digest ERL = 1, platí jen pro tradiční iscsi. V případě iscsi/sctp (které má vlastní CRC32C) a obou typů iser (zatím) lze obnovu hlavičky a datového kontrolního součtu zakázat. ERL = 2: obnova připojení ERL = 2 znamená moţnost u jednotlivých i vícenásobných seancí v rámci iscsi Nexus (a tím i SCSI Nexus) aktivně provést znovusladění/opakování všech povelů iscsi ITT ze selhavších iscsi spojení. ERL = 2 umoţňuje strukturám iscsi plně vyuţít moţnost obnovy na všech úrovních selhání transportní struktury a to zcela nezávisle na OS (tj. pod stackem úloţiště v OS). 86

87 Autentizace uživatelů a skupin Přístroj Thecus IP obsahuje zabudovanou databázi uţivatelů, díky níţ mohou správci řídit přístup pomocí různých skupinových zásad. V nabídce Autentizace uživatelů a skupin můţete vytvářet, upravovat a odstraňovat uţivatele a přiřazovat je skupinám, které vytvoříte. Podpora ADS/NT Pokud bezpečnost domén vaší sítě řeší Windows Active Directory Server (ADS) nebo Windows NT server, stačí povolit podporu ADS/NT; přístroj Thecus IP se spojí se serverem ADS/NT a automaticky získá informace o všech uţivatelích domény a skupinách. Z nabídky Účty vyberte Autentizace a zobrazí se obrazovka Podpora ADS/NT. Libovolné z těchto nastavení můţete změnit a potvrdit stiskem Použít. Následují popisy jednotlivých poloţek: ADS Support (Podpora ADS/NT) Položka Popis Work Group / Domain Určuje SMB/pracovní skupinu CIFS/doménový název ADS (např. Name (Pracovní MYGROUP). skupina/doménový název) ADS Support (Podpora Volbou Zakázat zakáţete autentizaci přes Windows Active ADS) Directory Server. ADS Server Name Určuje název serveru ADS (např. adservername). (Název serveru ADS) ADS Realm (Doména Určuje doménu ADS (např. příklad.com) ADS) Administrator ID (ID Zadejte ID správce Windows Active Directory, které Thecus IP správce) potřebuje k přihlášení k doméně. Administrator Zadejte heslo správce ADS. Password (Heslo správce) Apply (Pouţít) Uloţení nastavení. 87

88 K doméně AD se můţete přihlásit dle obrázku a následujícího příkladu konfigurace přístroje Thecus IP pro příslušný vstup: Příklad domény AD Položka Informace Work Group / Domain doména Name (Pracovní skupina/doménový název) ADS Support (Podpora Povolit ADS) ADS Server Name Počítač1 (Název serveru ADS) ADS Realm (Doména Doména.místní ADS) Administrator ID (ID Správce správce) Administrator *********** Password (Heslo správce) POZNÁ MKA DNS server zadaný na stránce konfigurace WAN/LAN1 musí být schopen správné převést název serveru ADS na číselnou adresu. Přístroj Thecus IP a ADS musí mít nastaveno stejné časové pásmo. Rozdíl systémového času mezi přístrojem Thecus IP a ADS musí být menší neţ pět minut. Do pole Heslo správce vloţte heslo k ADS (Active Directory Server), ne heslo k přístroji Thecus IP. Konfigurace místního uživatele Z nabídky Účty vyberte Uživatel a zobrazí se obrazovka Konfigurace místního uživatele. Máte moţnost Přidat, Upravit a Odebrat místní uţivatele. 88

89 Local User Configuration (Konfigurace místního uživatele) Položka Popis Add (Přidat) Stiskem Přidat přidáte uţivatele na seznam místních uţivatelů. Edit (Upravit) Stiskem Upravit upravíte místního uţivatele. Remove (Odstranit) Stiskem Odstranit odstraníte vybraného uţivatele ze systému. Přidat uživatele 1. Klepnutím na Přidat na obrazovce Konfigurace místního uživatele zobrazíte obrazovku Nastavení místního uživatele. 2. Na obrazovce Nastavení místního uživatele zadejte jméno do pole Jméno uživatele. 3. Nalevo zadejte ID uživatele nebo ponechte pole prázdné a pouţije se výchozí systémová hodnota. 4. Zadejte heslo do pole Heslo a potvrďte heslo v poli Potvrdit. 5. Vyberte skupinu, do níţ bude uţivatel patřit Členové skupiny je seznam skupin, k nimţ uţivatel patří Seznam skupin je seznam skupin, k nimţ uţivatel nepatří Tlačítky << a >> uţivatele zařadíte případně vyřadíte ze skupiny. 6. Klepnutím na Použít vytvořte uţivatele. 89

90 POZNÁ MKA Všichni uţivatelé jsou automaticky členy skupiny users (uţivatelé). Upravit uživatele 1. Vyberte stávajícího uţivatele na obrazovce Konfigurace místního uživatele. 2. Klepněte na Upravit a zobrazí se obrazovka Nastavení místního uživatele. 3. Zde můţete zadat nové heslo, zadat znovu pro potvrzení nebo tlačítky << a >> uţivatele zařadit případně vyřadit ze skupiny. Uloţte změny klepnutím na Použít. Odstranit uživatele 1. Vyberte stávajícího uţivatele na obrazovce Konfigurace místního uživatele. 2. Klepnutím na Odstranit uţivatele odstraníte ze systému 90

91 Konfigurace místní skupiny Z nabídky Účty vyberte Skupina a zobrazí se obrazovka Konfigurace místní skupiny. Máte moţnost Přidat, Upravit a Odebrat místní skupiny. Local Group Configuration (Konfigurace místní skupiny) Položka Popis Add (Přidat) Stiskem Přidat přidáte uţivatele na seznam místních skupin. Edit (Upravit) Stiskem Upravit upravíte vybranou skupinu. Remove (Odstranit) Stiskem Odstranit odstraníte vybranou skupinu ze systému. Přidat skupiny 1. Na obrazovce Konfigurace místní skupiny klepněte na Přidat. 2. zobrazí se obrazovka Nastavení místní skupiny. 3. Zadejte Ná zev skupiny. 4. Zadejte číselné ID skupiny. Pokud pole ponecháte prázdné, systém přiřadí ID automaticky 5. Vyberte uţivatele do této skupiny ze seznamu uživatelů do seznamu členů tlačítkem <<. 91

92 6. Uloţte změny klepnutím na Použít. Upravit skupiny 1. Na obrazovce Konfigurace místní skupiny vyberte ze seznamu název skupiny. 2. Stiskem Upravit upravte členy ve skupině. 3. Pokud chcete přidat uţivatele do skupiny, vyberte jej v seznamu uživatelů a stiskem << jej přesuňte do seznamu členů. 4. Pokud chcete uţivatele ze skupiny odstranit, vyberte jej v seznamu členů a stiskněte >>. 5. Uloţte změny klepnutím na Použít. Odstranit skupiny 1. Na obrazovce Konfigurace místní skupiny vyberte ze seznamu název skupiny. 2. Stiskem Odstranit odstraňte skupinu ze systému. 92

93 Dávkově vytvořit uživatele a skupiny Thecus IP dokáţe uţivatele a skupiny vytvářet i dávkově. Tak máte moţnost pohodlně přidávat velké mnoţství uţivatelů a skupin, a to zcela automaticky importem textového souboru odděleného čárkami (*.txt). Z nabídky Účty vyberte Sprá va dá vek a zobrazí se obrazovka Dávkově vytvořit uživatele a skupiny. Postup importu vašeho seznamu uţivatelů a skupin: 1. Klepnutím na Procházet vyhledejte textový soubor oddělený čárkami. Informace musí být v textovém souboru uloţeny v následujícím tvaru: [UŽIV.JMÉNO], [HESLO], [SKUPINA] 2. Klepněte na Otevřít. 3. Klepnutím na Import zahajte import seznamu uţivatelů. 93

94 Uživatelská kvóta Přístroj Thecus IP podporuje místní uţivatele nebo AD uţivatele s omezením kvótou na libovolném svazku RAID v systému. Stačí funkci povolit klepnutím na Povolit a poté ji aplikovat. Poté lze jednotlivým uţivatelům stanovit globální velikost kvóty na jednotlivých svazcích RAID. Stačí klepnout na Velikost kvóty jednotlivých uţivatelů a zadat poţadovanou hodnotu. Po dokončení nastavení aktivujte uţivatelskou kvótu klepnutím na Pouţít. Autentizace uživatelů a skupin Funkce zálohování uţivatelů a skupin umoţňuje zálohování uţivatelů systému na jiné umístění a obnovu v případě potřeby. Upozorňujeme, ţe při obnově předchozí zálohy uţivatelů a skupin dojde k nahrazení aktuálních uţivatelů a skupin obsahem předchozí zálohy. 94

95 Podpora LDAP LDAP představuje další způsob, jak autentizovat přihlášené uţivatele, kteří jsou členy serveru LDAP, vyplnili informace pro server LDAP a zahájili autentizaci LDAP. Zajistěte, aby měl server LDAP jak účet Samba sam, tak i POSIX ObjectClass. Následují popisy jednotlivých poloţek: LDAP Support (Podpora LDAP) Položka Popis LDAP Service (Sluţba Povolte nebo zakažte sluţbu LDAP. LDAP) LDAP Server IP (IP Zadejte IP adresu serveru LDAP. serveru LDAP) Base Domain (Základní Zadejte základní doménové informace, např. dc = tuned, dc = doména) com, dc = tw Manager (Správce) Zadejte jméno správce. Password (Heslo) Zadejte heslo správce. Apply (Pouţít) Uloţte změny klepnutím na Použít. Check ObjectClass Zaškrtnutím tohoto pole zajistěte, aby měl server LDAP účet (Zkontrolovat Samba sam i POSIX, jinak nemusí autentizace klientů LDAP ObjectClass) správně fungovat. Síťová služba V nabídce Síťová sluţba proveďte nastavení podpory sítových sluţeb. Samba/CIFS Existují moţnosti, díky nimţ můţe správce povolit/zakázat funkci přístroje Thecus IP s protokolem Samba/CIFS Pokud tuto volbu změníte, aktivuje se aţ po rebootu systému. 95

96 Služba Samba Slouţí k tomu, aby operační systém řady UNIX a SMB/CIFS v systémech Microsoft Windows (Server Message Block/Common Internet File System) fungovaly jako spoj pro síťový protokol. Povolit/zakázat protokol SMB/CIFS pro mapování disků Windows, Apple, Unix. POZNÁ MKA V některých prostředí si s ohledem na zabezpečení můţete přát SMB/CIFS zakázat z důvodu ochrany před počítačovými viry. Koš Samba Thecus IP podporuje Koš i přes protokol SMB/CIFS. Stačí tuto funkci povolit a všechny odstraněné soubory/sloţky budou ukládány do sloţky Koš, která je skrytou součástí kaţdého sdílení. Systémy Windows ve výchozím nastavení nezobrazují skryté soubory a sloţky. Povolte jejich zobrazení, abyste viděli sloţku Koš. Autentizace anonymního přihlášení Samba Tuto funkci lze zapnout pouze pokud byla vytvořena sdílená sloţka s veřejným přístupem. Systém poţaduje uţivatelský účet a heslo, aby byl moţný přístup protokolem SMB/CIFS. Anonymní přihlášení jiţ nenípovoleno. Nativní režim Samba Thecus IP podporuje volby reţimu Samba. V prostředí ADS s vybraným nativním reţimem dokáţe Thecus IP zastávat funkci místního master zařízení. Rozšíření UNIX Ve výchozím nastavení se Sambou je tato funkce povolena, ale při pouţití Mac OSX s připojením smb můţe dojít k problémům s oprávněním. Tento problém odstraníte zakázáním volby Rozšíření UNIX. AFP (Apple Network Setup) Z nabídky Systé mové informace vyberte AFP a zobrazí se Podpora AFP. Tato obrazovka uvádí volby konfigurace pro Apple Filing Protocol. Libovolné z těchto nastavení můţete změnit a potvrdit stiskem Použít. 96

97 Následují popisy jednotlivých poloţek: Apple Network Configuration (Konfigurace sítě Apple) Položka Popis AFP Server (Server Povolit/zakázat Apple File Service umoţňující pouţitíthecus IP s AFP) operačními systémy MAC. MAC CHARSET Vyberte z rozbalovacího seznamu kódovou stránku (ZNAKOVÁ SADA MAC) Zone (Zóna) Zadejte zónu sluţby Apple Talk. Pokud vaše síť AppleTalk vyuţívá rozšířené sítě a má více zón, přiřaďte přístroji Thecus IP název zóny. Pokud nechcete přiřadit síťovou zónu, zadáním hvězdičky (*) pouţijete výchozí nastavení. Time Machine (Stroj Zaškrtněte pole, pokud chcete svůj systém MAC zálohovat na času) přístroj Thecus IP v roli Stroje času MAC. Time Machine backup Z rozbalovacího seznamu vyberte sloţku, kam budou ukládány folder (Záloţní sloţka zálohy Stroje času. Stroje času) Nastavení NFS Z nabídky Systémová síť vyberte NFS a zobrazí se obrazovka Podpora NFS. Přístroj Thecus IP můţe fungovat jako server NFS a umoţnit uţivatelům stahování a nahrávání souborů pomocí jejich oblíbených klientů NFS. Potvrďte nastavení stiskem Použít. 97

98 Následují popisy jednotlivých poloţek: NFS Server Setting (Nastavení serveru NFS) Položka Popis NFS Povolte nebo zakažte podporu NFS. Apply (Pouţít) Uloţte změny klepnutím na Použít. FTP Přístroj Thecus IP můţe fungovat jako server FTP a umoţnit uţivatelům stahování a nahrávání souborů pomocí jejich oblíbených programů pro FTP. Z nabídky Systémová síť vyberte FTP a zobrazí se obrazovka FTP. Libovolné z těchto nastavení můţete změnit a potvrdit stiskem Použít. Následují popisy jednotlivých poloţek: FTP Položka Popis FTP Povolit sluţbu FTP na přístroji Thecus IP. Security FTP Povolit/zakázat zabezpečení FTP, ujistěte se, ţe pouţívaný (Zabezpečení FTP) software pro FTP má rovněţ aktivované zabezpečení. Port Určení čísla portu příchozího připojení při pouţití jiného neţ standardního portu. External IP (Externí IP) Určení veřejné IP adresy směrovače, pokud je povolen zabezpečený server Thecus FTP. Můţe to pomoci klientům ftp, kteří správně předávají informace. Passive Port Range Omezení rozsahu portů, které můţe FTP server vyuţívat. (Rozsah pasivních portů) ( ) 98

99 FTP ENCODE (KÓ DOVÁ NÍ FTP) Allow Anonymous FTP Access (Povolit anonymní přístup FTP) Auto Rename (Autom. přejmenovat) Upload Bandwidth (Šířka pásma nahrání) Download Bandwidth (Šířka pásma staţení) Pokud váš klient FTP nebo operační systém nepodporuje Unicode (např. Windows 95/98/ME nebo MAC OS9/8), vyberte zde stejné kódování jako váš OS, abyste správně viděli soubory a sloţky na serveru. Dostupné volby: BIG5, HZ, GB2312, GB18030, ISO, EUC-JP, SHIFT-JIS a UTF-8. Nahrání/stažení: povolení nahrávání a stahování souborů do/z veřejných sloţek anonymními uţivateli FTP. Stažení: povolení stahování souborů z veřejných sloţek anonymními uţivateli FTP. Přístup zamítnut: blokování přístupu anonymních uţivatelů FTP. Při zaškrtnutí tohoto pole systém automaticky přejmenuje soubory, které jsou nahrány s duplicitním názvem. Schéma přejmenování: [název souboru].#, kde # je celé číslo. Lze nastavit maximální šířku pásma nahrávání souborů. Volby: neomezená, 1 ~ 32 MB/s. Lze nastavit maximální šířku pásma stahování souborů. Volby: neomezená, 1 ~ 32 MB/s. K přístupu ke sdílené sloţce na přístroji Thecus IP vyuţijte uţivatelské jméno a heslo nastavené na stránce Uživatelé. Řízení přístupu k jednotlivým sdíleným sloţkám se nastavuje na stránce ACL (Sprá va úložiště > Sdílená složka > ACL). TFTP Přístroj Thecus IP můţe fungovat jako server TFTP a umoţnit uţivatelům stahování a nahrávání souborů pomocí jejich oblíbených programů pro TFTP. Z nabídky Systé mová síť vyberte volbu TFTP a zobrazí se obrazovka TFTP. Libovolné z těchto nastavení můţete změnit a potvrdit stiskem Použít. Následují popisy jednotlivých poloţek: TFTP Položka Popis TFTP Povolit sluţbu TFTP na přístroji Thecus IP. IP Zaškrtnutím WAN/LAN1 nebo LAN2 povolte pouţití příslušného portu Port Určení čísla portu příchozího připojení při pouţití jiného neţ standardního portu. Share Folder (Sdílená Vyberte sloţku pro uloţení souborů, nemůţe být nezadána. sloţka) 99

100 Folder Permission (Oprávnění ke sloţce) Vyberte oprávnění ke sloţce Webová služba Z nabídky Systé mové informace vyberte Webová služba a zobrazí se Podpora webové služby. Tato obrazovka zobrazuje parametry podpory sluţby v systému. Libovolné z těchto nastavení můţete změnit a potvrdit stiskem Použít. Následují popisy jednotlivých poloţek: WebService (Webová služba) Položka Popis HTTP (WebDisk) Support Povolit/zakázat podporu webového disku. Pokud ji povolíte, (Podpora HTTP (webový zadejte číslo portu. Výchozí číslo portu je 80. disk)) Podpora HTTPs (zabezpečený webový disk) Certificate Type (Typ certifikátu) Certificate File (Soubor certifikátu) Certificate Key File (Soubor klíče certifikátu) CA Certificate File (Soubor certifikátu CA) Restore All SSL Certificate Files (Obnovit všechny soubory certifikátu SSL) Apply (Pouţít) Povolit/zakázat podporu zabezpečeného webového disku. Pokud ji povolíte, zadejte číslo portu. Vyberte Uţivatel, pokud je dostupné certifikační ID, např. certifikát Apply společnosti VeriSign. Nebo volbou Systém vyuţijte systémový certifikát. Při volbě typu certifikátu Uţivatel nahrajte soubor s certifikátem. Při volbě typu certifikátu Uţivatel nahrajte soubor s klíčem certifikátu. Při volbě typu certifikátu Uţivatel nahrajte soubor s certifikátem CA. klepnutím obnovíte výchozí ú daje certifikátu. Potvrďte změny klepnutím na Pouţít. POZNÁ MKA Přístup je bezpečnější, pokud zakáţete podporu HTTP a povolíte podporu zabezpečeného HTTP. 100

101 UPnP Tento přístroj podporuje mediální server UPnP, díky němuţ mohou uţivatelé přehrávat mediální soubory na klientech UPnP (např. zařízení DMA). Povolit/zakázat protokol Universal Plug and Play. UPnP pomáhá vyhledat IP adresu přístroje Thecus IP. Nastavení Bonjour Bonjour je obchodní název společnosti Apple Inc. pro její implementaci protokolu zjišťování sluţeb Zeroconf. Bonjour vyhledá na místní síti pomocí multicastu servisních záznamů doménových názvů zařízení jako například tiskárny nebo jiné počítače a jimi nabízené sluţby. Tento podrobný průvodce vám představí síť s automatickou konfigurací Bonjour včetně kompletního popisu protokolů a technik pouţívaných při vytváření aplikací a zařízení podporujících Bonjour. 101

102 SSH Přístroj nyní podporuje protokol SSH. Uţivatel můţe pomocí SSH vyuţít vzdálenou ovládací konzoli. Výchozí uţivatelské jméno pro SSH je root a má plná oprávnění; heslem je heslo správce. Výchozí heslo správce je admin a pokud jej změníte, změní se i heslo SSH potřebné ke změně hesla. Následují popisy jednotlivých poloţek: SSH Položka Popis SSH Service (Sluţba SSH) Povolit/zakázat podporu sluţby SSH. Port Výchozí číslo portu je 22. SFTP Povolit/zakázat podporu protokolu SFTP v rámci sluţby SSH. Apply (Pouţít) Potvrďte změny klepnutím na Pouţít. DDNS Pokud chcete vytvořit server na Internetu a umoţnit uţivatelům, aby se k němu mohli snadno připojit, často potřebujete pevně daný a snadno zapamatovatelný název hostitele. Pokud vám ale ISP poskytuje pouze dynamickou IP adresu, bude se IP adresa serveru občas měnit a těţko si ji vybavíte. Tento problém lze vyřešit pomocí sluţby DDNS. Po povolení sluţby DDNS na NAS tento NAS po svém restartu nebo změně své IP adresy vţdy okamţitě kontaktuje poskytovatele DDNS a předá mu svou novou IP adresu. Pokud se uţivatel snaţí připojit k NAS pomocí názvu hostitele, DDNS mu předá naposledy zaznamenanou IP adresu. NAS podporuje následující poskytovatele DDNS: DyDNS.org (dynamická DNS), DyDNS.org (vlastní DNS), DyDNS.org (statická DNS), Následují popisy jednotlivých poloţek: DDNS Položka DDNS Service (Sluţba DDNS) Register (Registr) User name (Jméno uţivatele) Password (Heslo) Domain name (Název domény) Apply (Pouţít Popis Povolit/zakázat podporu sluţby DDNS. Vyberte z rozbalovacího seznamu poskytovatele sluţby Zadejte uţivatelské jméno pro registr DDNS. Zadejte heslo pro registr DDNS. Zadejte název domény pro registr DDNS. Potvrďte změny klepnutím na Pouţít. 102

103 UPnP Port Management (Správa portů UpnP) Jedním z nejsnazších způsobů přístupu uţivatelů k poţadovaným sluţbám jako je FTP, SSH, webový disk a http atd. z Internetu je nastavení správy portů UPnP. Tuto funkci předávání portů UPnP nastavte pouze pokud je na směrovači aktivována UPnP Service (sluţba UPnP). Následuje příklad stránky konfigurace UPnP směrovače jednoho výrobce. Poté, co na směrovači povolíte UPnP Service (sluţbu UPnP), zobrazí se na obrazovce správy portů UPnP následující informace. 103

104 Klepnutím na Add Rule P(řidat pravidlo) přidáte další mapování portů z Internetu za účelem přístupu k poţadovaným sluţbám a klepnutím na Refresh (Obnovit) získáte aktualizovaný seznam. Následují popisy jednotlivých poloţek: UPnP Port Management (Správa portů UPnP) Položka Popis Start port (Začátek Zadejte první pouţívané číslo portu. rozsahu portů) End port (Konec rozsahu Zadejte poslední pouţívané číslo portu. portů) Protocol (Protokol) Vyberte poţadovaný protokol předávání portů. Description (Popis) Dle potřeby popište sluţby portu. Apply (Pouţít) Potvrďte změny klepnutím na Pouţít. Cancel (Zrušit) Zrušte změny klepnutím na Zrušit. VAROVÁ NÍ Některé směrovače nepodporují zadání čísla portu nižšího než Pokud použijete nižší číslo, může nastavení selhat. 104

105 Aplikační server Přístroj Thecus IP podporuje zabudované aplikace, například server itunes. Přístroj Thecus IP podporuje aktivaci vnitřního serveru itunes. Získáte moţnost přímo přehrávat soubory z přístroje pomocí klientského softwaru itunes. Následuje popis, jak na to. Server itunes Díky zabudované podpoře itunes nabízí přístroj Thecus IP sdílení a přehrávání digitální hudby kdekoli na síti! Z nabídky Network (Síť) vyberte itunes a zobrazí se obrazovka itunes Configuration (Konfigurace itunes). Zde lze povolit nebo zakázat sluţbu itunes. Po povolení zadejte správné informace do jednotlivých polí a potvrďte změny stiskem Apply (Použít). Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: itunes Server (Konfigurace itunes) Položka Popis itunes Service (Sluţba Povolit/zakázat sluţbu itunes. itunes) itunes Server Name Název umoţňující identifikaci přístroje Thecus IP klienty itunes. (Název serveru itunes) Password (Heslo) Zadejte heslo řídící přístup k vaší hudbě na itunes. Rescan Interval Interval skenování v sekundách. (Interval skenování) MP3 Tag Encode Určení kódování tagů souborů MP3 uloţených v přístroji Thecus IP. (Kódování tagů MP3) Všechny ID3 tagy budou odesílány ve formátu UTF-8. Po povolení sluţby itunes přístroj Thecus IP zpřístupní všechnu hudbu ze sloţky Music (Hudba) počítačům podporujícím itunes na vaší síti. 105

106 Instalace modulů Na přihlašovací stránce je od této verze firmwaru kromě modulů správy, webového disku a fotoserveru Piczza místo pro další modul. Po instalaci modulu se nabídne volba Zobrazit na přihlašovací stránce. Pokud je tato volba povolena, při přihlašování do systému budou u modulů příslušné ikony, které umoţní přihlášení všech platných uţivatelů. Automatická instalace modulu Nebo vyberte volbu Auto Module Installation (Automatická instalace modulu) a zobrazí se obrazovka available system Module (Dostupný systé mový modul). Výchozí nastavení seznamu modulů je On-line a s tímto nastavením přístroj Thecus IP vţdy, kdyţ je připojen k Internetu, automaticky získá seznam dostupných modulů na oficiálním webu Thecus. Viz následující snímek obrazovky. 106

107 Další moţností, jak automaticky nainstalovat modul, je vyuţití univerzálního CD dodávaného s přístrojem. CD obsahuje soubor modules.zip, který obsahuje všechny s přístrojem dodávané moduly. Viz následující snímek obrazovky. POZNÁ MKA Seznam modulů získaný on-line z webu Thecus bude novější neţ seznam z dodávaného CD. Instalace z webu Thecus ale můţe mít nepředvídatelné důsledky z důvodu problematické šířky pásma. Auto Madule Installation (Seznam automaticky nabízených modulů) Položka Popis Installed (Instalován) Stav modulu Name (Název) Název modulu Version (Verze) Verze modulu Description (Popis) Popis modulu Location (Umístění) Modul můţe být moţno získat on-line nebo z disku Document (Dokument) Dostupná dokumentace modulu Action (Akce) Instalace nebo odstranění modulu Pokud je modul nabízen on-line, nelze jej ze seznamu odstranit Rescan (Znovu skenovat) Klepnutím aktualizujete seznam modulů dostupných on-line i na disku Po instalaci modulu klepnutím na Action (Akce) se modul zobrazí v seznamu Module Installation (Instalace modulů). Klepnutím na Enable (Povolit) modul aktivujete. 107

108 Záloha Existuje řada způsobů, jak přístrojem Thecus IP zálohovat data. Cílový server Rsync Zálohování vašich dat musí být flexibilní. Data guard nabízí řadu voleb, včetně plného zálohování všech sdílených poloţek, vlastní zálohování vybraných sdílených poloţek a zálohování svazků iscsi. Je zaloţeno na operačním systému Linux a jako takové je mnohem stabilnější a s výrazně omezeným počtem chyb dat při přenosu v porovnání s dalšími systémy dálkového zálohování. -V tomto výukovém programu představujícím tento zálohovací systém klient/server pouţijete Rsync Target Server (Cílový server Rsync) (krok 1) a Data Guard (kroky 2 + 3) z nabídky Backup (Záloha). Tato funkce se také označuje jako Remote Replication (Vzdálená replikace). Krok 1 povolení Rsync na vašem cílovém (zálohovacím) NAS -Přihlaste se přes UI svého prohlíţeče webu k cílovému (zálohovacímu) NAS -Otevřete Rsync Target Server (Cílový server Rsync) volbou Backup (Záloha) v nabídce v UI 1. Povolte Rsync Target Server (Cílový server Rsync) 2. Vepište username (jméno uživatele) a password (heslo) (mohou se lišit od jména uţivatele a hesla k NAS) 3. Vyberte Apply (Použít) 108

109 POZNÁ MKA Toto uţivatelské jméno a heslo budete potřebovat během dálkového zálohování dat na tento cílový server Rsync. Cílový server Rsync povolí přístup pouze 3 hostitelům Rsync. Kdyţ jste Rsync na svém NAS zapnuli, lze jej vyuţít jako cíl pro zálohování Rsync; jinými slovy, takto stačí aktivovat pouze zálohovací NAS. Data Guard (Vzdálené zálohování) Krok 2 nastavení úkolu zálohování a časové plánování na zdrojovém NAS -Přihlaste se přes UI svého prohlíţeče webu k dalšímu (zdrojovému) NAS -Otevřete Data Guard volbou Backup (Zá loha) v nabídce UI -Ze seznamu funkcí Data Guard vyberte volbu Add (Přidat) Remote Data backup (Zá lohová ní Vzdá lená data) Položka Popis Add (Přidat) Přidá novou ú lohu. Edit (Upravit) Upraví vybranou ú lohu. Remove (Odstranit) Odebere vybranou ú lohu Start (Spustit) Pokud byla v plánu nakonfigurována přidruţená úloha a chcete ji spustit současně, klepnutím spusťte úlohu přímo. Stop (Zastavit) Zastaví přidruţenou běţící úlohu. Pokud byla úloha nakonfigurována v reálném čase, klepnutím na tlačítko Stop (Zastavit) můţete ukončit spuštěný proces. Klepnutím na tlačítko Start (Spustit) restartujte fungování v reálném čase. Restore (Obnovit) Obnoví přidruţenou ú lohu Log (Protokol) Klepnutím zobrazíte podrobnosti zpracování přidruţené ú lohy. Restore NAS Configuration Klepnutím obnovíte konfiguraci systému z vybraného cíle do (Obnovit konfiguraci NAS) zdrojového zařízení. Další podrobnosti viz jednotlivé oddíly. Po zobrazení průvodce nastavením zálohování (viz níţe) klepněte na tlačítko Remote Backup (Vzdálené zálohování): 109

110 Zobrazí se 3 moţnosti výběru: Remote Data backup (Vzdá lené zá lohová ní dat) Položka Popis Full Backup (Plná záloha) Full backup (Plné zálohování) zálohuje všechny sdílené poloţky ze zdroje do cíle. Můţe rovněţ vytvořit sdílené poloţky automaticky z cíle, pokud neexistují. To platí pouze, pokud je model cílového serveru stejný, jako zdroj. Custom Backup (Vlastní Custom backup (Vlastní zálohování) umoţňuje uţivateli zálohování) zálohovat vybrané sdílené poloţky do cíle. iscsi Backup (Zálohování iscsi backup (Zálohování iscsi) umoţňuje zálohovat 110

111 iscsi) svazek iscsi jako jeden soubor do cíle. Full Backup (Plná zá loha) Klepnutím na full backup (Plná záloha) se zobrazí následující obrazovka nastavení. Zadejte adresu IP vzdáleného cíle (Cíl) a port (nutno změnit pouze, pokud je tento port jiţ pouţíván). Aktivujte, pokud to vyţaduje šifrování. Zkontrolujte, zda je rovněţ aktivováno šifrování přidruţeného cílového serveru. Pokračujte zadáním platného účtu vzdáleného cílového serveru a hesla. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko Connection Test (Test připojení). Zdrojové zařízení se pokusí připojit k přidruţenému cílovému systému. Pokud lze úspěšně vytvořit připojení, zobrazí se zpráva Connection passed (Spojení navázáno); v opačném případě se zobrazí zpráva Failed (Chyba). Klepnutím na tlačítko Next (Další) se zobrazí další nastavení. 111

112 -Vyplňte potřebné údaje a vyberte parametry Add Rsync Backup Task (Přidat úkol zálohování Rsync) Položka Popis Task Name (Název Tato úloha se tímto způsobem zobrazí v seznamu úloh. ú lohy) Backup Type (Typ zálohování) Reálný čas: Průběţně zálohuje sloţky/soubory ze zdroje do cíle. Naopak veškeré změny ze zdroje se ihned zálohují do cíle. Sync Type (Typ synchronizace) Compress (Komprimace) Backup NAS Config (Konfigurace zálohování NAS) Resume Partial File (Obnovit částečný soubor) Handle Sparse File (Zpracovávat řídké Plán: Ú loha bude zahájeno pouze podle plánu. Reţim synchronizace: Záloha je kompletní, soubory v záloze jsou přidávány a odebírány přesně tak, jak jsou přidávány a odebírány na zdrojovém svazku. Inkrementální reţim: Cíl zálohování je shodný se zdrojem, staré soubory jsou zachovány, nové jsou přidávány; při vymazání souborů na zdrojovém svazku nejsou tyto soubory odstraněny ze zálohy. Při této volbě se komprimují data přenášená na cílový systém, coţ sniţuje objem přenosů to se hodí při pomalém připojení. Aktivací této funkce budou konfigurace systému zdrojového zařízení zálohovány do určeného místa v cílovém systému. Snaha efektivněji zpracovat řídké soubory tak, aby na cílovém svazku zabíraly méně místa. 112

113 soubory) Keep ACL Setting (Zachovat nastavení ACL) Log Location (Umístění protokolu) Speed Limit (Omezení rychlosti) Timeout Limit (Časový limit) Enable Schedule (Povolit plán) Kromě samotných dat bude zálohovat rovněţ konfiguraci ACL s přidruţenými sloţkami/soubory. Vyberte sloţku, kam bude během provádění úlohy ukládán protokol. Zadejte řízení šířky pásma pro zálohování dat. Nastavte časový limit pokusu o navázání spojení mezi zdrojovým a cílovým systémem. Pokud je zálohování nastaveno jako Schedule (Plán), zadejte příslušný interval a čas. Po vyplnění poţadovaných polí a nastavení parametrů dokončete klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit). Úloha Data Guard se zobrazí v seznamu (viz níţe). Seznam úloh nyní obsahuje nově přidanou úlohu fullback01. Tato záloha je nastavena jako real time (reálný čas). Ve poli stavu je zobrazeno Processing (Zpracovávání), protoţe zálohování se provádí průběţně. Custom Backup (Vlastní zá lohová ní) Nastavení vlastního zálohování je podobné, jako u plného zálohování. Níţe jsou popsány jediné rozdíly: 1. Zadání sdílené sloţky cílového serveru, kde bude zdroj zálohován. Podsloţka můţe být ponechána prázdná. 113

114 2. Vyberte zdrojové sdílené sloţky, které chcete zálohovat na cílovém serveru. Můţete rovněţ zaškrtnout políčko Select All (Vybrat vše) v pravém horním rohu. 3. Klepnutím na tlačítko Next (Další) se zobrazí další nastavení. Ta jsou stejná, jako nastavení pro Full backup (Plné zálohování) 4. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) se úloha Data Guard zobrazí v seznamu (viz níţe). 114

115 Seznam úloh nyní obsahuje nově přidanou úlohu customback01. Toto zálohování je nastaveno jako Schedule (Plán). iscsi Backup (Zá lohová ní iscsi) Pokud zdrojové zařízení obsahuje svazek iscsi, lze jej zálohovat do cílového zařízení jako jeden soubor. Postup je stejný, jako pro předchozí úlohy Full backup (Plné zálohování) a Custom backup (Vlastní zálohování), vyberte iscsi backup (Zálohování iscsi) v průvodci Data Guard. 1. Zadání sdílené sloţky cílového serveru, kde bude zdroj zálohován. Podsloţka můţe být ponechána prázdná. 2. Vyberte cílový svazek iscsi, který chcete zálohovat na cílovém serveru. 115

116 3. Klepnutím na tlačítko Next (Další) se zobrazí další nastavení. Mírně se odlišuje od úloh Full backup (Plné zálohování) a Custom backup (Vlastní zálohování). Je podporováno pouze zálohování Schedule (Plán) s méně moţnostmi. 4. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) se úloha Data Guard zobrazí v seznamu (viz níţe). Seznam úloh nyní obsahuje nově přidanou úlohu iscsiback01. Toto zálohování je nastaveno jako Schedule (Plán). 116

117 POZNÁ MKA Název zdrojové sloţky se bude skládat z iscsi_+název cílové sloţky. Zde je zobrazen název iscsi_pmtest. pmtest je cílový název iscsi při vytvoření cíle iscsi. Výsledky zálohování iscsi jsou zobrazeny níţe. Úloha iscsi_pmtest má zálohu v cíli a sdílenou sloţku NAS_Public se souborem iscsi_pmtest. Restore (Obnovit) Chcete-li obnovit zálohu z ú lohy zálohování, vyberte ú lohu ze seznamu ú loh a potom klepněte na tlačítko Restore (Obnovit) na panelu funkcí. Při obnově budou přidruţené soubory/sloţky obnovovány z cílového serveru na zdrojový. POZNÁ MKA V případě úlohy obnovení z typu zálohy Real time (Reálný čas) je třeba nejdříve zastavit úlohu a potom lze pokračovat v obnově. Restore NAS Configuration (Obnovit konfiguraci NAS) Tato funkce je uţitečná, pokud je třeba obnovit systémovou konfiguraci do zcela nového zařízení. Funkce je popsána na následujícím příkladu. Původní zdrojový systém obsahuje 3 svazky RAID: RAID, RAID10 a RAID20 a jeho systémová konfigurace je zazálohována na cílovém serveru. 117

118 Zcela nové zdrojové zařízení obsahuje 1 svazek RAID: RAID. 1. Při přidávání nové úlohy zálohování Full backup (Plné zálohování) nebo Custom backup (Vlastní zálohování) a při aktivaci volby Backup NAS Config (Konfigurace zálohování NAS), jak je uvedeno níţe, je systémová konfigurace zdrojového zařízení zazálohována do určeného umístění na cílovém zařízení při kaţdém provedení úlohy. 2. Klepnutím na tlačítko Restore NAS Configuration (Obnovit konfiguraci NAS) se zobrazí následující obrazovka. Zadejte adresu IP cílového serveru, na kterém je zazálohována systémová konfigurace, a nezbytné informace o ověřování. Provedením Connection Test (Test připojení) ověřte, zda funguje komunikace mezi zdrojových a cílovým serverem. 118

119 3. Klepnutím na tlačítko Next (Další) se zobrazí následující obrazovka. Zobrazí seznam souborů s dostupnými zálohami systémové konfigurace. Vyberte poţadovaný soubor a klepněte na tlačítko Next (Další). Před obnovením ze souboru zálohy máte rovněţ moţnost stáhnout aktuální systémovou konfiguraci. 4. Po klepnutí na tlačítko Next (Další) se zobrazí následující obrazovka. Na levé straně jsou uvedeny podrobnosti zálohy konfigurace, které obsahují 3 svazky RAID. Na pravé straně je zobrazen seznam jednoho svazku RAID. Můţete se vrátit na předchozí stránku s pouţitým příkladem. 5. Záloţní konfigurace má odlišný počet svazků RAID, neţ aktuální systém (3 vs 1). Lze jej zachovat jako mapování svazku RAID uspořádané systémem a v takovém případě klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Znamená to, ţe konfigurace všech 3 svazků RAID, jako například sdílená sloţka atd., bude zcela obnovena do aktuálního zařízení ve svazku RAID RAID. 6. V ostatních případech pokud aktuální zařízení obsahuje 2 svazky RAID, potom lze ze seznamu svazků RAID konfigurace systémové zálohy na levé straně vybrat svazek RAID, který má být namapován na aktuální systém. Následující obrazovka názorně ukazuje tento případ. 119

120 Aktuální systém obsahuje 2 svazky RAID: RAID a RAIDa. V seznamu svazků konfigurace zálohy vyberte svazek RAID, který bude namapován na svazek RAID aktuálního systému. Klepnutím vpravo od poloţky RAIDa se zobrazí rozevírací seznam. Nyní můţete vybrat svazek pro mapování. V tomto případě bude svazek RAID01 z konfigurace systémové zálohy namapován na svazek RAIDa aktuální jednotky. Ještě jednou to znamená, ţe všechny sdílené poloţky, které byly vytvořeny ve svazku RAID01, budou obnoveny do svazku RAIDa aktuálního systému. Záloha a obnova ACL Záloha a obnova ACL jsou funkce umoţňující zálohování ACL (seznamu řízení přístupu) daného svazku RAID na jiné místo a jeho pozdější obnovu. Ukáţeme si na příkladu, jak to funguje. Máme přístroj se svazkem RAID nazvaným RAID, volbou Backup (Záloha) zazálohujeme jeho ACL na jiné umístění. Aktuální svazek RAID nazvaný RAID má sdílenou sloţku jako na pravém snímku obrazovky. Při obnově ACL 120

121 máte moţnost obnovy na stejný přístroj nebo přenesení na jiný. Příklad obnovy ACL na jiný přístroj následuje. Tento přístroj má svazek RAID nazvaný RAIDpm se sdílenou sloţkou jako na pravém snímku obrazovky. Po zadání souboru zálohy ACL a klepnutí na Next (Další) přístroj zobrazí obrazovku se shodami názvů sloţek mezi souborem zálohy a tímto svazkem RAID. Stačí vybrat poţadované sloţky a obnoví se ACL. POZNÁ MKA Záloha ACL funguje pouze na úrovni sdílené sloţky, ne na niţších úrovních. Zálohu/obnovu ACL lze provádět mezi svazky se souborovými systémy ext3/ext4/xfs, ale ZFS lze vyuţít pouze s dalšími svazky RAID, které mají souborový systém ZFS. Pokud při obnově ACL zaškrtnete volbu Rekurzivně, převezmou všechny podsloţky stejná přístupová oprávnění. 121

122 Vypalování dat Vypalování dat podporuje tři reţimy vypalování souborů/sloţek na fyzický optický disk nebo do/z datového obrazu. Jde o reţimy Write Files/folders to disc (Zápis souborů/sloţek na disk), Write image file to disc (Zápis obrazu dat na disk) a Create image file from files/folders (Zápis souborů/sloţek do obrazu dat). 1. Write Files/folders to disc (Zápis obrazu dat na disk) a. Klepněte na Add (Přidat) a zobrazí se seznam sdílení NAS b. Vyberte soubory/sloţky, které chcete vypálit. Všechny vybrané soubory/sloţky se zobrazí na disku s názvem Neues Medium (Nový disk). Název disku lze změnit 122

123 klepnutím na něj a volbou Edit (Upravit) z pruhu nabídky. Vybrané soubory/sloţky lze také odebrat klepnutím na ně a pak na remove (Odstranit) nebo remove all (Odstranit vše). c. Vyberte z instalovaných vypalovacích zařízení připojených přes USB nebo SATA (v případě N6850/N8850/N10850). Klepnutím na Detekovat disk lze zjistit stav případně vloţeného disku. d. Z rozbalovacího seznamu vyberte rychlost vypalování. e. Vyberte, zda se má provést ověření vypálených dat. f. Klepnutím na Burn (Vypálit) spusťte vypalování. 2. Write image file to disc (Zápis obrazu dat na disk) a. Klepněte na Browse (Prohlíţeč) a zobrazí se seznam sdílení NAS, v němţ lze vybrat poţadovaný obraz, který chcete vypálit b. Vyberte soubor ISO. c. Vyberte z instalovaných vypalovacích zařízení připojených přes USB nebo SATA (v případě N6850/N8850/N10850). Klepnutím na detect disc (Detekovat disk) lze zjistit stav případně vloţeného disku. d. Z rozbalovacího seznamu vyberte rychlost vypalování. e. Vyberte, zda se má provést ověření vypálených dat. f. Klepnutím na Burn (Vypálit) spusťte vypalování. 123

124 3. Create image file from files/folders (Vytvoření obrazu dat ze souborů/sloţek) a. Klepněte na Add (Přidat) a zobrazí se seznam sdílení NAS b. Vyberte soubory/sloţky, které chcete vypálit. Všechny vybrané soubory/sloţky se zobrazí na disku s názvem New Disc (Nový disk). Název disku lze změnit klepnutím na něj a volbou Edit (Upravit) z pruhu nabídky. Vybrané soubory/sloţky lze také odebrat klepnutím na ně a pak na remove (Odstranit) nebo remove all (Odstranit vše). c. Zadejte cestu, kam bude soubor ISO uloţen; můţete vybrat ze seznamu sdílení zobrazeného klepnutím na Browse (Procházet). d. Zadejte název vypáleného souboru ISO. e. Klepnutím na Burn (Vypálit) spusťte vypalování souboru ISO. POZNÁ MKA Vypalování přepisovatelných médií není podporováno, pokud jiţ na nich jsou uloţena nějaká data. Pokud ale přepisovatelné médium předem vymaţete, lze na něj vypalovat Thecus Backup Utility The Thecus Backup Utility is on your Installation CD. When you click on the CD, the Backup Utility will be installed under Program Groups > Thecus > Thecus Backup Utility. If it is not installed, you can copy the file (Thecus Backup Utility.exe) to a convenient location on your hard disk and double click to execute it. NOTE If you can not find Thecus Backup Utility on your CD, please download it from the Thecus website (http://www.thecus.com). 124

125 When you execute this utility for the first time, it will ask you whether to create a DB file. Click Yes. 1. Click Add to create a Backup task. The Add New Task dialog box appears. Task Source Incremental Add New Task Item Destination Excluded extensions Comments Description Specifies a name for the current task. Click to specify the source folder/file location. Click to specify whether the backup will be incremental. If unchecked, the backup will be a full backup. Click to specify the destination folder/file location. Files with these file name extensions will be skipped and not back up to the destination. If you wish, enter comments here for your records. 2. To schedule the task to run at regular intervals, click on the Schedule icon for that task. You can schedule the task to run Monthly or Weekly. 3. To check the log for that task, click on the Log icon for that task. NOTE Thecus Backup Utility also supports MAC OS X. Just copy the Thecus Backup Utility.dmg to your MAC OS X machine and double click to execute it. Windows XP Data Backup If you use Windows XP Professional, you can also use the Windows Backup Utility (Ntbackup.exe) to backup your files. If you use Windows XP Home Edition, follow these steps to install the utility: 1. Insert the Windows XP CD into a drive and double-click the CD icon in My Computer. 2. When the Welcome to Microsoft Windows XP screen appears, click Perform Additional Tasks. 3. Click Browse this CD. 4. In Windows Explorer, navigate to ValueAdd > Msft > Ntbackup. 5. Double-click Ntbackup.msi to install the backup utility. Once installed, you can use the Windows Backup Utility by following the steps below: 1. Click Start, and point to All Programs > Accessories > System Tools > Backup to start the wizard. 2. Click Next to skip past the opening page. Choose Backup files and settings from the second page, and then click Next. 3. Select which option you want to back up. 125

126 4. Click Next and in the Backup Type, Destination, and Name page, specify a back up location using the Browse button. 5. Find and select the drive that specifies your Thecus IP storage as your backup destination and click Next. 6. Click Next to display the wizard s final page and click Finish to start backing up. Apple OS X Backup Utilities Mac OS X does not include any backup software. However, there are a number of backup solutions available for the Mac OS X, including: ibackup, Psyncx, imsafe, Rsyncx, Folder Synchronizer X, Tri-BACKUP, Impression, Intego Personal Backup, SilverKeeper, and Apple's dotmac Backup utility to name just a few. To find even more freeware and shareware backup utilities to choose from, go to VersionTracker or MacUpdate and search on "backup". Externí zařízení Přístroj Thecus IP podporuje tiskový server a UPS s rozhraním USB. Zabudovaný tiskový server umoţňuje sdílení tiskárny s rozhraním USB pro všechny uţivatele na síti. V případě UPS podporuje Thecus IP rozhraní USB, sériové a síťové. Následuje popis, jak na to. Informace o tiskárně V menu Aplikační server vyberte poloţku Tiskárna a před vámi se objeví okno Informace o tiskárně. Tato obrazovka vám nabízí následující informace ohledně USB tiskárny připojené přes USB port. Informace o tiskárně Položka Výrobce Model Stav Odstranit dokument z tiskové fronty Restart sluţby tiskárny Popis Zobrazuje název výrobce tiskárny USB. Zobrazí model tiskárny USB. Zobrazuje stav tiskárny USB. Klikněte k odstranění všech dokumentŧ z tiskové fronty. Klikněte pro restartování sluţby tiskárny. 126

127 Pokud je poškozený tiskový soubor odeslán do tiskárny, mŧţe dojít k selhání tisku. Pokud dojde k zastavení tisku, mŧţe pomoci kliknutí na tlačítko Odstranit veškeré dokument). IP úloţiště Thecus mŧţe být nastaveno jako tiskový server. Tím zpŧsobem budou moci všechna PC ve vaší síti vyuţívat jedinou tiskárnu. Windows XP SP2 Pokud chcete nastavit tiskový server v prostředí Windows XP SP2, dodrţujte následující postup: 1. Připojte USB tiskárnu k jednomu z USB portŧ (nejlépe zadnímu USB portu; přední bývá vyuţíván pro připojení externích pevných diskŧ). 2. Jděte do menu Start > Tiskárny a faxy. 3. Vyberte poloţku menu Soubor > Přidat tiskárnu. 4. Před vámi se na obrazovce objeví Průvodce přidáním tiskárny. Klikněte na tlačítko Další. 5. Vyberte moţnost "Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači. 6. Zvolte moţnos: "Připojit k tiskárně na internetu nebo domácí či kancelářské síti. Poté vloţte IP storage IP_ADDRESS: 631/printers/usb-printer" do příkazového řádku prohlíţeče. 7. Operační systém Windows bude chtít nainstalovat ovladače vaší tiskárny. Vybrte příslušné ovladače. 8. Operační systém Windows se bude ptát, zda chcete vyuţívat vaši tiskárnu jako Výchozí tiskárnu. Klikněte na tlačítko Ano a veškeré tiskové úlohy budou automaticky posílány na tuto tiskárnu. Klikněte na tlačítko Další. 9. Klikněte na tlačítko Dokončit. POZNÁ MKA Ne všechny USB tiskárny jsou podporovány. Seznam podporovných USB tiskáren najdete na webu firmy Thecus. - Pokud k IP úloţišti Thecus připojíte multifunkční zařízení (all-in-one), bude pravděpodobně fungovat pouze tisk a fax. Ostatní funkce, jako skenování, pravděpodobně funkční nebudou. 127

128 Windows Vista Pokud chcete nastavit tiskový server v prostředí Windows Vista, dodrţujte následující postup: 1. Otevřete sloţku Tiskárny v ovládacím panelu. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv ve sloţce Tiskárny a vyberte Přidat tiskárnu. 128

129 3. Vyberte moţnost Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo Bluetooth tiskárnu. 4. Vyberte tiskárna, kterou chci, není uvedena. Toto tlačítko Tiskárna, kterou chci, není na seznamu je moţné stisknout ještě předtím neţ systém dokončí Hledání tiskáren, které jsou k dispozici. 5.Klepněte na tlačítko Vybrat sdílenou tiskárnu podle názvu. 129

130 Zadejte do okna <Thecus_NAS>: 631/printers/usb-printer, přičemţ <Thecus_NAS_IP> je IP adresa úloţiště Thecus. Klepněte na tlačítko Další. 6. Vyberte nebo nainstalujte tiskárnu a stiskněte tlačítko OK. Pokud v seznamu není k dispozici model vaší tiskárny, kontaktujte prosím výrobce tiskárny. 7.Windows se pokusí připojit k tiskárně. 8. Tiskárnu mŧţete pouţívat jako výchozí, pokud zaškrtnete volbu Nastavit jako výchozí tiskárnu. Klikněte na tlačítko Další. 130

131 9. Hotovo! Klepněte na tlačítko Dokončit. Zdroj nepřerušitelného napájení Z nabídky External Devices (Externí zařízení) vyberte Uninterrupted Power Source (Zdroj nepřerušitelného napá jení) a zobrazí se obrazovka UPS Setting (Nastavení UPS). Proveďte poţadované změny a potvrďte je stiskem Apply (Použít). Podrobné popisy jednotlivých poloţek viz následující tabulka: UPS Setting (Nastavení UPS) Položka Popis UPS Monitoring (Sledování UPS) Povolit/zakázat sledování UPS. Remote UPS Monitoring (Dálkové Povolit/zakázat dálkové sledování UPS. sledování UPS) Remote UPS IP (IP vzdálené UPS) Zadejte IP adresu NAS, k němuţ je rozhraním USB nebo RS232 připojena UPS. Zadejte IP adresu vaší síťové UPS. Manufacturer (Výrobce) Vyberte z rozbalovacích seznamů výrobce UPS. Model Vyberte z rozbalovacích seznamů model UPS. Battery status (Stav baterie) Aktuální stav baterie UPS. 131

132 Power (Napájení) Seconds between power failure and first notification (Po kolika sekundách od výpadku napájení přijde první upozornění.) Seconds between subsequent power failure notifications (Počet sekund mezi dalšími upozorněními na výpadek napájení.) Shutdown the system when the battery charge is less than (Vypnout systém při vybití baterie pod) Apply (Pouţít) Aktuální stav napájení na vstupu UPS. Prodleva mezi výpadkem napájení a prvním upozorněním, v sekundách. Prodleva mezi dalšími upozorněními. Zbývající energie v baterii UPS, při které se systém automaticky vypne. Uloţte změny klepnutím na Apply (Použít). 132

133 Kapitola 5: Tipy a triky Rozšiřování kapacity USB a esata IP úloţiště Thecus podporuje pouţití externích USB pevných diskŧ připojených skrze USB porty. Jakmile je USB pevný disk úspěšně připojen, celý svazek bude automaticky spojen s výchozí HDD USB sloţkou. IP úloţiště Thecus podporuje pouţití externích USB ukládacích zařízení. Veškerá jména USB diskŧ rozlišují velká a malá písmena. IP úloţiště Thecus současně podporuje také připiení esata pevných diskŧ přes esata port. Předtím neţ připojíte esata nebo USB disk k IPúloţišti Thecus je třeba disk nejprve naformátovat a rozdělit pomocí PC nebo notebooku. Připojené zařízení bude umístěno na adrese \\ \usbhdd\sd(x)1, kde je IP adresa úloţiště Thecus a sd(x)1 je první partition na esata nebo USB disku. Vzdálená správa IP úloţiště Thecus je moţné nastavit tak, aby správa zařízení mohla být prováděna ze vzdáleného místa. Pomocí vzdálené správy mŧţete upravovat IP úloţiště Thecus přes internet, a to i v případě, ţe je připojeno online přes router. Tato moţnost je výhodná v okamţiku, kdy cestujete a nutně potřebujete soubor uloţený na IP úloţišti Thecus. Nastavení vzdálené správy je proces, který má tři části a je k němu nutné následující vybavení: IP úloţiště Thecus DSL router s podporou Dynamic DNS domácí PC internetové připojení Poznámka Nastvení routeru se bude lišit v závislosti na konkrétním pouţitém routeru. V našem případě jsme pouţili Asus WL500g, protoţe podporuje Dynamic DNS. Kontaktujte, prosím, výrobce vašeho routeru, který vám pomŧţe s nastavením zařízení. Část 1 - Vytvoření DynDNS účtu 1. Na vašem domácím PC otevřete adresu 2. Klikněte na tlačítko Sign Up Now (Registrovat se). 133

134 3. Zaškrtněte všechny volby a vyberte uţivatelské jméno (např.: N4800), vloţte vaší ovou adresu (např.: zaškrtněte Enable Wildcard (Povolit Wildcard) a vloţte heslo (např.: xxxx). 4. Počkejte, aţ dostanete z adresy 5. Otevřete a klikněte na odkaz, kterým aktivujete váš uţivatelský účet. Část 2 - Povolit DDNS na routeru 1. Jděte do okna nastavení routeru a zvolte poloţku IP Config > Miscellaneous DDNS Setting (Nastavení IP > Rŧzné > Nastavení DDNS) na vašem domácím PC. 2. Na otázku Enable DDNS Client (Povolit DDNS klienta) odpovězte Yes (Ano). 3. Vyberte 4. Otevřete okno s nastavením routeru a vloţte následující informace: a. Uţivatelské jméno nebo ovou adresu: b. Heslo nebo DDNS klíč: xxxx c. Jméno zařízení: d. Enable wildcard? (Povolit wildcard?) Zvolte Yes (Ano). e. Update manuálně: Klikněte na Update. Část 3 - Nastavení virtuálních serverů (HTTPS) 1. Otevřete menu NAT Setting > Virtual Server (Nastavení úložiště > Virtuální server). 2. V poloţce Enable Virtual Server (Povolit virtuání server)? Zvolte Yes (Ano). 3. Nastavte HTTPS server: a. Well-Known Applications (Známé aplikace): Zvolte User Defined (Definovány uživatelem). b. Local IP (Místní IP): Vloţte c. Port Range (Rozmezí portu): 443 (výchozí nastavení HTTPS na IP úloţiští Thecus) d. Protocol: zvolte TCP e. Kliknětě Add (Přidat). f. Klikněte Apply (Provést). 4. Vyzkoušejte HTTPS připojení z jiného počítače na internetu: a. Ze vzdálneého počítače otevřete prohlíţeč a vloţte adresu https://www.n4800.dyndns.org a. Před vámi by se měla objevit přihlašovací stránka IP úloţiště Thecus. Nastavení softwaru firewallu Pokud pouţíváte softwarový firewall (např. Norton Internet Security) a máte potíţe s připojením k IP úloţišti Thecus, zkuste následující postup: 1. Dvarát poklepejte ikonu NIS v systémové menu a poté zvolte poloţku Personal Firewall (Osobní firewall), 134

135 2. Na záloţce Programy, vyhledejte SetupWizard.exe a změňte povolení na "Permit All" (Povolit vše). Pokud není v seznamu programŧ, pouţijte Add (Přidat) nebo Program Scan (Vyhledávání programů). 3. Na záloţce Networking (Síť) manuálně vloţte IP adresu IP úloţiště Thecus (např ) do seznamu Trusted (Důvěryhodné). Nahrazení poškozených pevných disků Pokud pouţíváte RAID 1, RAID 5 nebo RAID 6 mŧţete snadno nahradit poškozený pevný disk v IP úloţišti Thecus a vaše data budou v bezpečí díky automatické obnově. Poškození pevného disku Pokud dojde k poškození pevného disku a dat v diskovém poli RAID, systémový LCD displej začne zobrazovat varovné hlášení a systém bude pípat. Nahrazení pevného disku Pokud chcete vyměnit pevný disk v IP úloţišti Thecus: 1. Vysuňte zásuvku s poškozeným pevným diskem. 2. Odšroubujte poškozený pevný disk a vyjměte ho ze zásuvky. 3. Vloţte nový pevný disk a zajistěte ho pomocí šroubkŧ. 4. Vloţte zásuvku do úloţiště a ujistěte se, ţe zacvakla na své místo. Je moţné zásuvku také uzamknout klíčem. 5. LED dioda bude blikat zeleně, pokud je pevný disk na svém místě. Automatická obnova RAID Pokiud pouţíváte na IP úloţišti Thecus diskové pole RAID 1, 5, 6 nebo 10, mŧţete po chybě pouţít funkci automatické obnovy. 1. Kdyţ pevný disk selţe, systém zapípá nebo odešle ovou zprávu zadaným příjemcŧm (nebo obojí). 2. Zkontrolujte LCD displej, abyste zjistili, který pevný disk selhal. 3. Následujte výše popsaný postup, kterým nahradíte poškozený pevný disk. 4. Systém automaticky rozpozná nový pevný disk a začne automatickou obnovu stavu, který byl před selháním zařízení. 135

136 Kapitola 6: Řešení problémů Zapomněl jsem svou síťovou IP adresu Pokud zapomenete svou síťovou IP adresu, mŧţete se podívat přímo na LCD displej zařízení. Pokud nemáte k úloţišti moţnost fyzického přístupu, mŧţete pouţít prŧvodce nastavením. 1. Spusťte prŧvodce nastavením (setup wizard), který automaticky detekuje veškerá úloţiště na síti. 2. IP adresu, kterou hledáte, byste měli nalézt na obrazovce Device Discovery (Objevení zařízení). Nemohu namapovat síťový disk ve WIndows XP Problém s mapováním diskŧ mŧţe nastat za těchto podmínek: 1. Síťová sloţka je namapována pod jiným uţivatelským jménem a heslem. Pokud ji chcete znovu připojit, je třeba odpojit veškeré moţné aktuální síťové sdílení. 2. Namapovaný síťový disk nemŧţe být připojen a objeví se tato chyba: Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed (Více připojení na server nebo sdílenou složku od stejného užiatele za použití více než jednoho uživatelského jména, není možné). Odpojte všechny předchozí spojení na server a pokuste se o namapování znovu. Veškerá aktuální síťová spojení zjistíte, kdyţ do DOSového příkazového řádku zadáte "net use". Další informace o mapování diskŧ naleznete zde: =57&nav=0 Obnovení továrního nastavení V menu System zvolte poloţku Factory Default (Tovární nastavení) a objeví se před vámi okno Reset to Factory Default (Obnovení továrního nastavení). Klikněte na Apply (Provést) a IP úloţiště Thecus obnoví tovární nastavení. Varování: Obnovení továrního nastavení nesmaţe data uloţená na pevných discích. 136

137 Problémy s časem a datem Administrátor mŧţe vyuţít moţnost synchronizace času pomocí NTP serveru. Nicméně pokud IP úloţiště Thecus nemá přístup na internet, mŧţete při nastavování času a časového pásma narazit na problém. Pokud se tak stane: 1. Přihlašte se do systému jako administrátor. 2. Otevřete menu System Management > Time (Správa systému > Čas). 3. V poloţce NTP Server, zvolte No (Ne). 4. Nastavte Date (Datum), Time (Čas) a Time Zone (Časové pásmo). 5. Klikněte na Apply (Provést). Navíc, pokud má IP úloţiště Thecus přístup na internet a vy chcete ponechat výchozí nastavení NTP serveru jako clock.isc.org, ujistěte se, ţe máte správně nastaven DNS server a komunikace s NTP serverem bude prbíhat korektně (Viz. System Network > WAN/LAN1 > DNS Server [Systémová síť > WAN/LAN1 > DNS Server]). 137

138 Kapitola 7: Aktualizace pro FW v Změny pro FW v Bylo upraveno rozvrţení Status (Stav) v kategorii System Information (Systé mové informace) - Byla přidána poloţka Hardware Information (Informace o hardwaru) do kategorie System Information (Systé mové informace) - Bylo upraveno rozvrţení Disk Information (Informace o disku) a přidána podpora pro zařízení JBOD - Bylo přidáno zařízení JBOD pro připojení RAID Management (Sprá va RAID) - Byla přidána podpora cloud zálohování Amazon S3 Status (Stav) V nabídce System Information (Systé mové informace) vyberte poloţku Status (Stav), System Service Status (Stav systémové služby) a zobrazí se obrazovka Status (Stav) HW. Tyto obrazovky nabízejí základní informace o stavu systému a sluţeb. Informace o přidaném hardwaru V kategorii System Information (Systé mové informace) vyberte poloţku Hardware Information (Informace o hardwaru) a systém zobrazí příslušné podrobnosti o hardwaru při přidruţený model. Níţe je uveden příklad informací pro Thecus N

139 Disk Information (Informace o disku) V nabídce Storage (Úložiště) vyberte poloţku Disk Information (Informace o disku) a zobrazí se obrazovka Disk Information (Informace o disku). Zde jsou zobrazeny různé nainstalované pevné disky Kdyţ umístíte myš na nainstalovaný disk, zobrazí se poloha slotu disku. POZNÁ MKA Na následující kopii obrazovky je uveden příklad z Thecus IP Storage. Můţe být zobrazeno 8, 12 nebo 16 slotů pro disky, podle modelu zařízení Thecus IP. Případně budou zobrazeny informace o discích zařízení JBOD. 139

140 Disks Information (Informace o discích) Položka Popis Disk No. (Č. Disku) Označení pozice disku. Capacity (Kapacita) Zobrazení kapacity pevného disku SATA. Model Zobrazení názvu modelu pevného disku SATA. Firmware Zobrazení verze firmwaru pevného disku SATA. Bad Block scan Volbou Yes (Ano) spustíte skenování. (Skenování vadných bloků) S.M.A.R.T. Information (Informace S.M.A.R.T.) Na obrazovce Disk Information (Informace o disku) vyberte některý disk a potom klepnutím na Smart zobrazíte informace S.M.A.R.T. o přidruţeném disku. 140

141 Můţete rovněţ provést test disku SMART (neplatí pro SAS HDD); klepnutím na tlačítko Test spusťte test SMART. Výsledek je pouze informativní a systém na jeho základě nic nepodnikne. S.M.A.R.T. Information (Informace S.M.A.R.T.) Položka Popis Tray Number (Číslo Číslo pozice, v níţ je pevný disk instalován. pozice) Model Název modelu instalovaného pevného disku. Power ON Hours Počet hodin v zapnutém stavu. Surová hodnota tohoto pole (Provozní hodiny) představuje celkový počet hodin (dle výrobce i minut nebo sekund) v zapnutém stavu. Temperature Celsius Aktuální teplota pevného disku ve stupních Celsia. (Teplota ve stupních Celsia) Reallocated Sector Count (Počet přeloţených sektorů) Počet přeloţených sektorů. Pokud pevný disk zjistí chybu čtení/zápisu/ověření, označí sektor jako přeloţený a přenese data do zvláštní vyhrazené (rezervní) oblasti. Tento proces se také nazývá přemapování a přeloţené sektory se 141

142 Current Pending Sector (Aktuálně čekající sektory) Test Type (Typ testu) Test Result (Výsledek testu) Test Time (Doba testu) nazývají přemapy. Proto u moderních disků ani při testu fyzického povrchu není zobrazen počet vadných bloků, protoţe vadné bloky jsou přeloţeny do rezervních sektorů. Čím více přemapovaných sektorů, tím výraznější můţe být sníţení přenosové rychlosti disku (aţ o 10% i více). Aktuální počet nestabilních sektorů (čekajících na přemapování). Surová hodnota tohoto pole představuje celkový počet sektorů čekajících na přemapování. Pokud jsou tyto sektory později úspěšně přečteny, tato hodnota klesne. Pokud problémy při čtení sektorů přetrvávají, pevný disk se snaţí data obnovit, přenést do vyhrazené (rezervní) oblasti a označit příslušný sektor jako přemap. Pokud tato hodnota zůstává na nule, znamená to nízkou kvalitu příslušné části povrchu disku. Nastavení krátkého nebo dlouhého testu. Výsledek testu. Celková doba testu. POZNÁ MKA Pokud je Počet přeloţených sektorů > 32 nebo Aktuálně čekající sektory pevného disku > 0, zobrazí se u disku Varování. Toto varování pouze upozorňuje správce systému na vadné sektory, s tím ţe tyto disky by měly být co nejdříve vyměněny. Skenování vadných bloků Na obrazovce Disk Information (Informace o disku) vyberte některý disk a potom klepnutím na tlačítko Detect Bad Block (Detekovat špatné bloky) proveďte vyhledání špatných bloků přidruţeného disku. Výsledek je pouze informativní a systém na jeho základě nic nepodnikne. Vyhledávání špatných bloků lze ukončit klepnutím na tlačítko Stop Detect Bad Block (Zastavit detekování špatných bloků). 142

143 Data Guard (Místní zálohování) Tento produkt Thecus poskytuje komplexní řešení zálohování mezi systémy NAS Thecus a také mezi sloţkami místních systémů. Vzdálené zálohování Data Guard viz kapitola 4, Data Guard (Vzdálené zálohování). Remote Data backup (Zá lohová ní Vzdá lená data) Položka Popis Add (Přidat) Přidá novou úlohu. Edit (Upravit) Upraví vybranou ú lohu. Remove (Odstranit) Odebere vybranou ú lohu. Start (Spustit) Klepnutím na tlačítko Start (Spustit) spustíte naplánovanou úlohu vyhledávání přímo. Stop (Zastavit) Zastaví přidruţenou běţící úlohu. Tento postup lze rovněţ pouţít, pokud byla úloha nakonfigurována v reálném čase, klepnutím na tlačítko Stop (Zastavit) můţete ukončit spuštěný proces. Klepnutím na tlačítko Start (Spustit) restartujte operaci v reálném čase. Restore (Obnovit) Obnoví přidruţenou úlohu. Log (Protokol) Klepnutím zobrazíte podrobnosti zpracování přidruţené ú lohy. Restore NAS Configuration Klepnutím obnovíte konfiguraci systému z vybraného cíle do (Obnovit konfiguraci NAS) zdrojového zařízení. -V seznamu funkcí Data Guard vyberte poloţku Add (Přidat). Po zobrazení průvodce nastavením zálohování (viz níţe) klepněte na tlačítko Local Backup (Místní zálohování): Místní zálohování umoţňuje vybrat 6 různých moţností. 143

144 Local Data backup (Zá lohová ní místních dat) Položka Popis Import (Importovat) Tato funkce souvisí s externími zařízeními, která jsou přidána do systému, například disk USB. Můţete vybrat sloţku v některém externím zařízení a importovat ji do NAS jako sdílenou. Copy (Kopírovat) Umoţňuje zkopírovat sloţku nebo sloţku NAS do externího zařízení nebo externí zařízení do sloţky NAS. Toto je záloha na ú rovni sloţek. Realtime Backup Úloha bude prováděna průběţně mezi zdrojem a cílem. Jinými (Zálohování v reálném slovy veškeré změny provedené ve zdroji budou ihned čase) synchronizovány s cílem. Schedule Backup Ú loha bude provedena podle plánu mezi zdrojem a cílem. (Plánované zálohování) iscsi Backup Svazek iscsi bude zálohován v cíli jako samostatný soubor. (Zálohování iscsi) iscsi Import (Importovat iscsi) Soubor iscsi lze importovat ze zálohy iscsi zpět do cíle jako svazek iscsi. 1. Import (Importovat): Klepnutím na tlačítko Import (Importovat) se zobrazí následující obrazovka. Pokud je v systému nainstalováno externí zařízení, například disk USB, bude uvedeno v podokně Source (Zdroj). 144

145 Klepnutím na přidruţené externí zařízení budou zobrazeny obsaţené sloţky. Vyberte sloţky, které mají být importovány do NAS, a vyberte dostupný svazek RAID, který je uveden v podokně Target (Cíl). 145

146 V uvedeném případě byly v externím zařízení vybrány sloţky Intel Graphi a N10850 a byly naimportovány do NAS do svazku RAID60. Dále vyberte v rozevíracím seznamu umístění uloţení protokolu. Pokud budou vybrané sloţky veřejné, po importování rovněţ udělte oprávnění k přístupu. 146

147 Přečtěte si poznámky a potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka Accept (Přijmout). Pokud název sdílené poloţky pro importování jiţ existuje, bude poloţka automaticky přejmenována na stávající název sdílené poloţky -1. Například pokud svazek NAS RAID RAID60 jiţ obsahuje sloţku s názvem Intel_Graphics_V _XP, importovaná sloţka bude přejmenována na: Intel_Graphics_V _XP-1. Nyní se vytvořená úloha zobrazí v seznamu úloh Data Guard. Na základě vytvořené úlohy systém vytvořil 2 nové sdílené sloţky. 147

148 2. Copy (Kopírovat): Klepnutím na tlačítko Copy (Kopírovat) se zobrazí tato obrazovka. K výběru jsou 3 různé moţnosti: ze sloţky do sloţky, ze sloţky do externího zařízení nebo z externího zařízení do sloţky. Ze sloţky do sloţky Ze sloţky do externího zařízení Z externího zařízení do sloţky 148

149 Jako příklad je uvedena moţnost Folder to External device (Ze sloţky do externího zařízení). V podokně Source (Zdroj) vyberte poţadovaný svazek RAID a v seznamu se zobrazí jeho přidruţená sloţka; stejným způsobem vyberte v podokně Target (Cíl) přidruţené externí zařízení. V podokně Source (Zdroj) vyberte sloţku, která bude kopírována, a potom vyberte její cíl v podokně Target (Cíl). 149

150 Vyberte typ synchronizace Incremental (Přírůstky) nebo Sync (Synchronizace) a v rozevíracím seznamu vyberte umístění protokolu. Přečtěte si poznámky a potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka Accept (Přijmout). Nyní se vytvořená úloha zobrazí v seznamu úloh Data Guard. 150

151 3. Realtime Backup (Zálohování v reálném čase): Klepnutím na tlačítko Realtime Backup (Zálohování v reálném čase) se zobrazí tato obrazovka. K výběru jsou 2 různé moţnosti : ze sloţky do sloţky nebo ze sloţky do externího zařízení. Jako příklad je uvedena moţnost zálohování Folder to Folder (Ze sloţky do sloţky). V podokně Source (Zdroj) vyberte sloţku NAS_Public a potom vyberte v podokně Target (Cíl) její cíl R6andy. Potom zadejte název ú lohy a související nastavení. 151

152 Realtime Backup (Zálohování v reálném čase) Položka Popis Task Name (Název Zadejte název ú lohy, délka je omezena na 4-12 znaků. ú kolu) Sync Type (Typ Vyberte moţnost Incremental (Přírůstky) nebo synchronizace) Synchronize (Synchronizovat). Backup Symbolic Link Vyberte symbolický odkaz zálohování obsaţený ve zdroji. (Symbolický odkaz zálohování) Filter (Filtr) Filtr lze nastavit tak, aby byl pouţit pouze za určitých okolností. Není-li vybrána ţádná okolnost, bude prováděno plné zálohování v reálném čase ze zdroje do cíle. Velikost souboru: Od xx ~ xxx Pokud xx=1 a xxx je prázdné, pouze velikost souboru > xx aktivuje zálohování v reálném čase. Pokud xx=1 a xxx=2, pouze velikost souboru mezi xx a xxx aktivuje zálohování v reálném čase. Pokud je xx prázdné a xxx=2, pouze velikost souboru < xxx aktivuje zálohování v reálném čase. Zahrnout typ souboru: Do zálohování v reálném čase budou zahrnuty pouze soubory určeného formátu. Vyloučit typ souboru: Soubory vyloučeného formátu nebudou zahrnuty do zálohování v reálném čase. Formáty souborů s dokumenty: doc, xls, pdf, docx, xlsx, txt, ppt, pptx, html, htm Formáty souborů s obrázky: jpg, bmp, tif, png, pbm, tga, xar, xbm Formáty souborů s videem: avi, mpg, mp4, mkv, fli, flv, rm, ram Formáty souborů s hudbou: mp3, wav, wma, acc, dss, msv, dvf, m4p, 3gp, amr, awb Do dalšího políčka lze zadat vlastní formáty. Přečtěte si poznámky a potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka Accept (Přijmout). 152

153 Nyní se vytvořená úloha zobrazí v seznamu úloh Data Guard. Do stisknutí tlačítka Stop (Zastavit) bude stav úlohy Processing (Zpracovávání). 4. Schedule Backup (Plá nované zá lohová ní): Klepnutím na tlačítko Schedule Backup (Plánované zálohování) se zobrazí tato obrazovka. K výběru jsou 2 různé moţnosti : ze sloţky do sloţky nebo ze sloţky do externího zařízení. Jako příklad je uvedeno zálohování Folder to External device (Ze sloţky do externího zařízení). Ve svazku NAS RAID v podokně Source (Zdroj) vyberte sloţku NAS_Public a potom vyberte v podokně Target (Cíl) externí disk USB N Potom zadejte název ú lohy a související nastavení. Schedule Backup (Plá nované zá lohová ní) Položka Popis Task Name (Název Zadejte název ú lohy, délka je omezena na 4-12 znaků. ú kolu) Create Sub-folder Pokud se rozhodnete vytvořit podsloţku, bude název úlohy pouţit (Vytvořit podsloţku) jako název sloţky a potom bude do podsloţky zkopírován obsah. Nebo bude zkopírován zdroj na stejné ú rovni, jako cíl. Sync Type (Typ Vyberte moţnost Incremental (Přírůstky) nebo synchronizace) Synchronize (Synchronizovat). Log Location (Umístění V rozevíracím seznamu vyberte místo uloţení protokolu úloh. protokolu) Enable Schedule Klepnutím aktivujte. Není-li tato moţnost zaškrtnutá, úloha 153

154 (Povolit plán) Time (Čas) Schedule (Plán) nebude spuštěna, dokud nevyberete přidruţenou úlohu a neklepnete na tlačítko Start (Spustit) na stránce seznamu úloh. Určete čas spuštění zálohování. Lze vybrat zálohování denně, týdně nebo měsíčně. Přečtěte si poznámky a potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka Accept (Přijmout). Nyní se vytvořená úloha zobrazí v seznamu úloh Data Guard. 154

155 5. iscsi Backup (Zá lohová ní iscsi): Klepnutím na tlačítko iscsi Backup (Zálohování iscsi) se zobrazí následující obrazovka. Je moţné zálohovat ve dvou různých úloţištích: iscsi do sloţky nebo iscsi do externího zařízení. Jako příklad je uvedeno zálohování iscsi to Folder (iscsi do sloţky) ze stávajícího svazku iscsi iscsi_iscsiv502 do sloţky svazku RAID andy_local. Na panelu Source (Zdroj) jsou uvedeny poloţky iscsi_iscsiv502 a iscsi_iscsiv50, kde svazek iscsi existuje v systému pod názvem iscsi_+iscsi název cílového svazku. Potom zadejte název úlohy a místo uloţení protokolu úloh. 155

156 Přečtěte si poznámku a potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka Accept (Přijmout). Nyní se vytvořená úloha zobrazí v seznamu úloh Data Guard. Chcete-li zahájit zálohování svazku iscsi, vyberte úlohu a klepněte na tlačítko Start (Spustit) na panelu ú loh. Klepnutím na tlačítko Start (Spustit) přiřazený svazek iscsi nedovolí I/O během procesu zálohování. Stav úlohy se změní na Processing (Zpracovávání). 156

157 Po dokončení úlohy se stav změní na Finish (Dokončeno). Ze sloţky svazku RAID andy_local je uloţen soubor zálohy svazku iscsi. Tento soubor zálohy svazku iscsi je zapotřebí, kdyţ je vyţadováno jeho importování do úloţiště. Podrobněji viz další téma. 6. iscsi Import (Importová ní iscsi): Klepnutím na tlačítko iscsi Import (Importování iscsi) se zobrazí následující obrazovka. Lze importovat ze dvou různých úloţišť: ze sloţky do iscsi nebo z externího zařízení do iscsi. Závisí to na tom kde má svazek iscsi zálohu. Jako příklad je uvedeno importování RAID folder to iscsi (Ze sloţky RAID do iscsi), coţ je svazek iscsi, který byl předtím zazálohován ve sloţce andy_local svazku RAID pro importování do svazku RAID. 157

158 Potom zadejte místo uloţení protokolu úloh. Přečtěte si poznámku a potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka Accept (Přijmout). 158

Uživatelská pøíruèka

Uživatelská pøíruèka Thecus Série N8900 Série N12000 Série N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 Uživatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktů, které firma

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Thecus. Sé rie N8900/Sé rie N12000/Sé rie N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510/N7510. Uţivatelská pøíruèka

Thecus. Sé rie N8900/Sé rie N12000/Sé rie N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510/N7510. Uţivatelská pøíruèka Thecus Sé rie N8900/Sé rie N12000/Sé rie N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510/N7510 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Uživatelská pøíruèka

Uživatelská pøíruèka Thecus N3200XXX/N0503 N4100PRO Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 N8900 Uživatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

DiskStation DS111. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_1bayCL_20111017

DiskStation DS111. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_1bayCL_20111017 DiskStation DS111 Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_1bayCL_20111017 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před pouţitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2 Informace o výrobku A B C D E F G H I J K L M A: Indikátor napájení B: Indikátor portu WAN C: Indikátor portu LAN D: Indikátor portu LAN E: Indikátor portu LAN F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více