Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar"

Transkript

1 Konference Chudoba, záležitost nás všech. ( října 2010, Univerzita Hradec Králové Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Je chudoba příčinou duševních nemocí? Řeklo by se, že když je někdo chudý, bude náchylnější ke vzniku duševních potíží. V literatuře se odhaduje podíl duševních poruch, které vznikly až následně jako důsledek nepřizpůsobivého způsobu života, na jednu třetinu z psychiatrické nemocnosti zjištěné u celé populace (Sullivan, 2000). Když se ale podíváme na velké skupiny duševních poruch, ukazuje se, že vysvětlovat výskyt duševních nemocí chudobou jednoduše nelze. Traduje se, že schizofrenie jako nejvýznamnější onemocnění z tzv. velké psychiatrie má stejný výskyt bez ohledu na pohlaví, rasu a sociální původ. Na druhou stranu je známý výzkum Farise a Dunhama z 30. let v Chicagu, který nalezl zvýšenou prevalenci schizofrenie v chudinských slumech města. Nález byl později replikován v dalších amerických i evropských městech. Akumulace osob se schizofrenií v nižších sociálních vrstvách byla interpretována jako důsledek špatných sociálních podmínek. Tato zjištění byla později vysvětlena teorií sociálního skluzu, která předpokládá, že nižší sociální postavení schizofreniků není příčinou, ale důsledkem onemocnění. Lidé se schizofrenií mají nižší sociální postavení než jejich rodiče. Tento rozdíl je pro schizofrenii specifický již v období před první hospitalizací. Ovšem četnost sociálního poklesu po první epizodě nemoci je srovnatelná jak u schizofrenních nemocných, tak u pacientů s afektivními poruchami. O afektivních poruchách, zvláště unipolární depresi, se často hovoří jako o civilizační chorobě. Má se za to, že její výskyt je vyšší ve vyspělých zemích. Jenže existují názory, že rozvoj deprese nezpůsobuje nízký materiální a sociální statut, nýbrž ztráta pocitu životního smyslu. Frieda Frommová-Reichmanová se domnívala, že pro rodiny pacientů s bipolární afektivní poruchou je typická sociální, kulturní a ekonomická ambicióznost na jedné straně, a izolovanost v geografické komunitě na straně druhé (Höschl, Libiger, Švestka, 2004). V oblasti závislostí na návykových látkách bude kauzální pořadí také spíše nejprve nemoc, potom chudoba. Na pořízení psychoaktivní látky potřeba finanční prostředky, které

2 člověk nemá, je-li absolutně chudý. Vytvoření závislosti není zdarma. Jedním z rysů závislosti je zanedbávání sociálně ekonomických důsledků užívání psychoaktivní látky, třeba propadu do bídy. U úzkostných, neurotických, poruch, se spíše než biologické (genetické) příčiny zdůrazňují nevyhovující mezilidské vztahy a nekvalitní či málo podnětné rodinné prostředí. Z literatury i praxe víme, že tyto prediktory nemusí být nutně vázány na nízký socioekonomický statut rodiny. Složitější je to u organických duševních poruch. Demence, zvláště vaskulární a degenerativní, mají stoupající výskyt s věkem. Dožít se vysokého věku (a tím i vyššího rizika vzniku demence) předpokládá spíše relativní blahobyt než život v chudobě. Na druhou stranu organické duševní poruchy infekčního původu a také některé příčiny mentální retardace jsou spojeny s chudobou, resp. nízkým ekonomickým potenciálem celé společnosti a z toho vyplývající špatnou či málo dostupnou zdravotní péčí. Jak vidno, na otázku zda je chudoba příčinou duševních chorob, není jednoznačná odpověď. Kauzální směr je spíše opačný. Na druhou stranu chudí lidé mají horší vyhlídky na adekvátní zdravotní péči. I když není chudoba jistou příčinou (jednou z příčin), jistě vede k horší prognóze vývoje onemocnění. Jsou duševní nemoci jednou z příčin chudoby? Ano, duševní nemoci jsou často hlavní příčinou vzniku relativní i absolutní chudoby. Z literatury a praxe můžeme označit tyto hlavní důvody: a. Duševní nemoc, zvl. psychóza, často vzniká v adolescenci či ranné dospělosti, tedy v době, kdy nemocný nemá osvojené či rozvinuté sociálně praktické dovednosti. Jeho šance uplatnit se na trhu práce se výrazně snižuje. b. Duševní nemoci většinou mají chronický charakter, a proto velmi často vedou ke ztrátě zaměstnání. c. Psychotické poruchy za sebou zanechávají funkční postižení kognitivní funkcí. Nemocný neztrácí inteligenci, ale schopnost produktivně uplatnit svou paměť, pozornost, schopnost plánování atp. Jeho šance na návrat do zaměstnání nebo získání nové práce klesá. Funkční postižení může vést k nerozumnému vynakládání financí nebo k neplnění finančních závazků spojených s užíváním bytu. d. Duševně nemocní lidí jsou často objektem zneužívání. Nejeden duševně nemocný přichází o bydlení či finance, protože je někým podveden.

3 e. Funkční duševní poruchy jsou často dědičné. Trpí-li jimi více členů rodiny, ekonomický statut takové rodiny upadá. f. Společenská stigmatizace znamená, že veřejnost (tedy i živnostníci, manažeři, prostě zaměstnavatelé) má nepravdivé předsudky vůči duševně nemocným lidem a pod jejich vlivem těmto lidem neumožňuje využívat společenské zdroje stejně jako lidem zdravým. Dopady duševních nemocí se v populaci budou pravděpodobně zhoršovat. Výzkumné studie WHO uvádějí, že každý čtvrtý občan EU potřebuje během svého života minimálně jedenkrát vyhledat odbornou pomoc pro řešení svých psychických problémů. Obecně se udává, že 30 až 40 procent populace v zemích EU má určité psychické problémy trvalejšího charakteru. Dvě až pět procent lidí trpí vážnou duševní nemocí. Také v České republice stoupají počty lidí ambulantně ošetřených a hospitalizovaných pro duševní onemocnění. Samozřejmě, nelze spolehlivě tvrdit, že je to důsledek rostoucího absolutního počtu nemocných. Může jít i o pozitivní projev destigmatizace psychiatrie ( chodit k psychiatrovi je normální ). Stoupající počty ukazují tabulky 1 a 2. Tab 1. Vývoj počtu hospitalizací v lůžkových psychiatrických zařízeních (na osob) Zdroj: ÚZIS ČR

4 Tab 2. Vývoj počtu pacientů léčených v psychiatrických ambulancích (na osob) Zdroj: ÚZIS ČR Chudoba nemá jen objektivní měřitelný rozměr. Jde i o subjektivní hodnocení, tzv. subjektivní chudobu. V této souvislosti je potřeba zmínit termín kvalita života. Kvalita života měřená dotazníkem WHOQOL (N =410) je u psychiatricky nemocných signifikantně horší než u zdravé populace. Výsledky korelují s tíží psychopatologie. Čím závažnější onemocnění, tím nižší kvalita života (Maasthof et al., 2006). Duševní nemoc a invalidita Systém invalidních důchodů má poskytnout finanční jistotu lidem se zdravotním omezením k výkonu zaměstnání. Nebylo by korektní tvrdit, že invalidní důchodce znamená chudý člověk. V mnoha případech tomu tak není, přinejmenším záleží na rodinném zázemí. Přesto je pro řadu lidí i s invalidním důchodem obtížné ekonomicky přežívat, a to zvláště při nákladech městského života. Pro mnohé mladé psychotiky není ani invalidní důchod reálným příjmem, protože nikdy nepracovali. Duševní poruchy byly v České republice v letech 2003 až 2008 třetí nejvýznamnější skupinou diagnóz co do podílu na nově přiznaných invalidních důchodech. Na celkovém počtu nově přiznaných plných invalidních důchodů se podílely zhruba jednou sedminou (14%), resp. jednou desetinou u částečných důchodů (10%). Za uvedené období se počet důchodů z indikace duševní poruchy mírně snižoval u plných důchodů (cca o 4 % ročně), naopak u částečných důchodů počet rostl, zhruba o 5% ročně.

5 Tab 3.Nejčastější okruhy nemocí pro přiznání invalidního důchodu 4 nejčastější okruhy nemocí pro přiznání invalidního důchodů (období ) Zdroj: Bruthansová, Jeřábková, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28% Nemoci pohybové soustavy 20% Novotvary 14% Duševní poruchy 10% Nemoci oběhové soustavy Celkově ovšem podíl duševních nemocí relativně k jiným skupinám chorob narůstá. I tak, je stále výrazně nižší než v západoevropských zemích. Např. ve Francii nebo Německu je relativní podíl duševních chorob na přiznaných důchodech až 3x vyšší než u nás. Jako možné vysvětlení obecně vysokého podílu nově přiznaných invalidních důchodů se nabízejí stále náročnější požadavky na vykonávanou práci, které s sebou přinášejí stres, obavy o ztrátu zaměstnání, špatné mezilidské vztahy na pracovišti a promítání všech obtíží do rodinného soužití. Skupina diagnóz Poruchy duševní a poruchy chování se oproti ostatním skupinám odlišuje zejména věkovou strukturou. Přestože hlavní věkovou skupinu osob, kterým je přiznáván invalidní důchod, tvoří obdobně jako u ostatních skupin osoby v předdůchodovém věku, tato skupina obsahuje i poměrně vysoký podíl osob do 19 let. Nejčastěji zastoupené diagnózy, na základě kterých je přiznán plný invalidní důchod, se v čase příliš nemění. Mezi ženami a muži je ale významný rozdíl. U žen jsou nejčastějším důvodem přiznání důchodu afektivní poruchy, u mužů schizofrenie, viz tabulky 4 a 5 (Bruthansová, Jeřábková, 2010).

6 Tab 4. Nově přiznané invalidní důchody - muži Zdroj: Bruthansová, Jeřábková, % 15% 10% 5% 0% 19% 18% 12% 12% 10% 9% 8% 8% 7% 5% schizofrenie mentální reta... depresivní po... schizoafektiv.. organické du... Tab 5. Nově přiznané invalidní důchody - ženy Zdroj: Bruthansová, Jeřábková, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30% 29% depresivní porucha 13% 12% 7% 8% 7% 8% schizofrenie úzkostné poruchy mentální retardace Socioekonomické dopady duševní poruch Duševní onemocnění je spjato s ekonomickými dopady nejen pro jednotlivce, nýbrž i pro celou společnost. Dlouhodobý nárůst duševních onemocnění se projevuje vyšší spotřebou zdravotnických a sociálních služeb a tím i vyššími nároky na společenské zdroje. Vedle výdajové složky je potřeba vnímat i ztráty plynoucí z poklesu produktivity práce, ať už přímo u nemocných nebo u jejich rodin, které o ně musí pečovat na úkor vlastního ekonomického výkonu. Pro ilustraci: ve Španělsku v roce 2002 činily výdaje a ekonomické ztráty spojené s duševními choroba přibližně 7,019 mld. euro (Oliva-Moreno et al., 2008). Na této částce se podílí oblasti dle tabulky 6.

7 Tab 6. Přímé medicínské výdaje (hospitalizace a ambulantní péče) 39,6% Přímé nemedicínské výdaje formální a neformální sociální péče 17,7% Ztráty v produktivitě práce 42,7% Přímé medicínské výdaje představovaly 7,3% všech prostředků vydávaných ročně na zdravotní péči ve Španělsku. Podle mezinárodních odhadů tvořily celkové společenské výdaje na duševní zdraví ve vyspělých zemích 3-4% z hrubého národního produktu (World Health Organization, 2003). Odhad výdajů v České republice činil za rok ,6 mld. Kč, což představovalo 0,26% hrubého národního produktu. Ve zdravotnických výdajích činila částka vydávaná na duševní zdraví 3,54% celkových výdajů za rok 2001 (Dlouhý, 2004). Odhad struktury těchto výdajů ukazuje tabulka 7. Tab 7. Psychiatrické léčebny 35,6% Léky na předpis 33,2% Ambulantní péče odborných lékařů 17,4% Ústavní péče v nemocnicních 9,6% Ostatní typy péče 4,2% Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že podíl výdajů na duševní zdraví z celkových výdajů na zdravotnictví je v České republice velice nízký. Ve Velké Británii, Lucembursku či Švédsku podíl přesahuje 10%. Průměr zemí EU je 6,3%. Česká republika je s 3,5% až na předposledním místě, když zcela poslední o pouhou jednu desetinu procento je Slovensko. Česká republika přitom patří k zemím s nejnižší mírou chudoby podle metodiky EU dosáhla v roce 2008 hodnoty 9 % (podíl osob s příjmem pod hranici 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební jednotku), zatímco průměr zemí EU činí 17 %. Duševní nemoc a lidé bez domova Bezdomovectví, život bez stálého přístřeší, postihuje především jedince zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Hlavní přičinou bezdomovectví je chudoba a pro ni zase významný faktor představují duševní choroby. Podle studie z Mnichova dvě třetiny duševně nemocných bezdomovců se jimi stalo až po prvním nástupu duševního onemocnění (Fichter et al., 1996). Výzkumníci Psychiatrického centra Praha a 3. pražské lékařské fakulty UK provedli v letech šetření duševního zdraví pražských bezdomovců (Dragomirecká a kol., 2004)

8 s cílem odhadnout výskyt duševních poruch. Použili dotazník Světové zdravotnické organizace SRQ (Self-reporting Questionnare), který vyplnilo 257 osob, z toho 32 ženy (12,5%). Pětina souboru (22,6%) uvedla, že se v minulosti léčila v psychiatrické léčebně, 13,2% osob absolvovalo protialkoholní léčbu. Horší duševní stav byl zjištěn u žen. Depresivní a úzkostné příznaky byly zjištěny u 21,3% mužů a 37,5% žen, psychotické příznaky u 7,1% mužů a 18,8% žen. Více duševních potíží měly osoby s nižším dosaženým vzděláním, delší dobou života bez přístřeší a ústavní léčbou pro psychickou poruchu. Šupková (Šupková a kol., 2007) sledovala duševní nemoci a poruchy chování u bezdomovecké populace, jež navštívila v období ordinaci praktického lékaře pro bezdomovce (tabulka 8). Tab 8. 25% 23% 19% 20% 17% 16% 15% 11% 10% 8% 5% 4% 2% 0% závislost depresivní stavy poruchy spánku reakce na stres schizofrenní poruchy poruchy osobnosti úzkostné poruchy ostatní Uvedená česká data odpovídají zahraničním zkušenostem. Podle Binesové (Bines, 1994) jsou lidé spící po noclehárnách 8x častěji postiženi duševním onemocněním ve srovnání s bydlící populací. Lidé spící na ulici jsou postiženi dokonce 11x častěji. Vysoké riziko bezdomovectví je u pacientů s duální diagnózou, např. schizofrenií a závislostí na drogách nebo alkoholu (Koegel, 1988). Kombinace drogové závislosti, trvalých (chronických) příznaků psychózy a narušení běžného denního řádu propuštěním z hospitalizace se zvyšuje riziko, že se pacient opět stane bezdomovcem do 3 měsíců od propuštění (Olfson et al., 1999). Komunitní služby pro duševně nemocné jako způsob sociální prevence Posláním komunitních služeb je sociální rehabilitace duševně nemocných lidí. Pomáhají jim tam, kde oni bydlí, aby zvládli běžné praktické fungování, nedostávali se do sociálních potíží nebo se z těchto potíží brzy dostali. Smyslem je udržení klienta

9 v komunitě. Služby úzce spolupracují s psychiatrickými zařízení a tak se včas kontaktují s nemocnými, kteří se ocitnou vlivem nemoci v těžké sociální situaci. Dostupnost služeb v rámci celé republiky zdaleka není dostatečná. Situace ve Východních Čechách je relativně lepší díky činnosti občanského sdružení Péče o duševní zdraví, které provozuje 6 mobilních regionálních komunitních týmů v 6 okresech Královéhradeckého a Pardubického kraje. Činnost je poskytována jako služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách. Služby ročně využije téměř 600 osob. Ve většině případů jsou mobilní týmy schopny pomoci svým klientů, aby se nedostali za hranici chudoby. Existují ovšem i případy klientů, kteří již za touto hranicí dávno jsou a pak je velmi složité jim pomoci zlepšit materiálně ekonomický statut. Podle mého názoru se zde projevuje systém definovaných cílových skupin, jak je zaveden i vyžadován nejen zákonem, ale i poskytovateli dotací na činnost sociálních služeb. Obecně se nám nedostává služeb, respektive odborných programů, pro osoby, které spadají do více znevýhodněných skupin najednou. Např. služby pro bezdomovce neumějí specificky pracovat s lidmi s duševní nemocí a pro služby určené duševně nemocným je zase (i vzhledem k jejich kapacitě a časové dostupnosti) obtížné pracovat s klientem, který žije na ulici. Královéhradecké středisko zmíněného sdružení Péče o duševní zdraví v minulém roce uzavřelo dohodu o spolupráci s místní Charitou. Dohoda zatím spočívá hlavně ve vymezení základních pravidel pro výměnu informací a vzájemnou nabídku služeb klientům druhé organizace. Třeba se nám v budoucnu podaří tento základ rozvinout do specializovaného programu, jaké dosud chybí v celé zemi. Literatura: Bines W. The Health of single Homeless People. New York: Centre for Housing Policy, University of New York, p. Bruthansová D, Jeřábková V. Vývoj invalidity v letech podle diagnóz vybraných skupin nemocí. Praha: VÚPSV, Dlouhý M. Mental Health Care Systém and Mental Health Expenditures in the Czech Republic. Journal of Mental Health Policy and Economics 7(4): Dragomirecká E, Kubisová D, Anděl M. Duševní zdraví pražských bezdomovců. Psychiatrie 2004; 8(4):

10 Fichter MM, Koniarczyk M, Greifenhagen A, Koegel P, Quadflieg N, Wittchen HU, Wölz J Mental illness in a representative sample in homeless men in Munich, Germany. Euro Arch Psychiatry and Clin Neurosciences 246: Höschl C, Libiger J, Švestka J. Psychiatrie, 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Tigis s. Koegel P, Burnam MA, Farr RK The Prevalence of specific psychiatric disorders among homeless individuals in the ihned city of Los Angeles. Arch gen Psychiatry 45: Masthoff ED, Trompenaars FJ, Van Heck GL, Hodiamont PP, De Vries J. Quality of life and psychopathology: investigations into their relationship. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2006; 40: Olfson M, Mechanic D, Hansell S, Boyer CA, Walkup J Prediction of homelessness within three months of discharge among inpatients with schizophrenia. Psychiatr Serv 50(5): Oliva-Moreno J, Lopez-Bastida J, Montejo-Gonzalez AL, Osuna-Guerrero R, Duque-Gonzalez B. The socioeconomic costs of mental illness in Spain. European Journal of Health Economics 2009; 10: World Health Organization Investing in Mental Health. Geneva: WHO, MUDr. Petr Hejzlar občanské sdružení Péče o duševní zdraví Bělehradská Pardubice

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 - 1 - Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Centrum pro rozvoj péče

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více