Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky"

Transkript

1 Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

2 Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce mezi profesními organizacemi psychiatrických sester ze zemí V4. Rozvoj této spolupráce, její upevňování a větší formalizace vyústily v podpis tzv. Budapešťské deklarace, která popisuje hlavní okruhy vzájemné spolupráce. Přestože jsou si země V4 historicky i kulturně velmi blízké, lze pozorovat určité rozdíly ve způsobu organizace psychiatrické péče, v postavení psychiatrických sester v tomto systému, ve způsobu jejich vzdělávání a úrovni kompetencí. Pro pochopení situace v jednotlivých zemích byl v Praze uspořádán workshop, jehož cílem bylo strukturovaně, dle předchozího zadání, popsat situaci v jednotlivých zemích. Výstupem z tohoto workshopu je komparace zemí V4 zaměřená na několik hlavních oblastí: 1) Stručná charakteristika země a) Počet obyvatel b) Způsob financování zdravotní pojištění (pojištění, daně, spoluúčast pacientů apod.) c) Úroveň nezaměstnanosti d) Hospodářský růst v posledním období 2) Organizace psychiatrické péče v zemi a) Struktura psychiatrických služeb b) Počet sester, psychiatrů, psychologů na obyvatel c) Výskyt duševních onemocnění (poslední dostupná data, nárůst v posledním období, počet sebevražd, počet lidí s demencí apod.) d) Financování péče o duševně nemocné (kolik % ze zdravotního rozpočtu jde na psychiatrii) e) Slabá a silná místa stávajícího systému 3) Psychiatrické sestry a) Způsob vzdělávání všeobecných a psychiatrických sester, včetně možností další specializace b) Kompetence psychiatrických sester stručný a konkrétní přehled 1

3 c) Popis odborových, profesních a jiných organizací zastupujících nelékařské pracovníky a psychiatrické sestry d) Platové ohodnocení sester (průměrný plat ve vztahu k průměrnému platu v zemi) e) Silné a slabé stránky stávajícího stavu Následující text je kompilátem informací, které byly presentovány zástupci jednotlivých zemí v rámci workshopu v Praze, dne Je doplněn dalšími grafy z ostatních zdrojů pro komplexnější pohled na danou problematiku. Data, u kterých není uveden zdroj, jsou data z výše zmiňovaného workshopu a jejich správnost garantují zástupci jednotlivých zemí, ostatní data mají zdroj uveden. 1. Charakteristika zemí V4 Česko Slovensko Maďarsko Polsko Počet obyvatel Nezaměstnanost 7,5 % 14 % 11 % 14,2 % Financování zdravotní péče Povinné pojištění Povinné pojištění Povinné pojištění Povinné pojištění Výdaje na 7,5 % 8,5 % 7,2 % 7,4 % zdravotnictví % HDP Výdaje z rozpočtu zdravotnictví na psychiatrickou péči 2,9 % 5,0 % 4,6 % 3,96 % 2. Organizace psychiatrické péče 2.1 Počty profesionálů Počty pracovníků zaměstnaných v oblasti psychiatrické péče jsou důležitým indikátorem úrovně psychiatrických služeb. Problémem bývá získání validních a dobře srovnatelných dat. Na workshopu byla presentována následující data. Počet psychiatrů na obyvatel Počet sester na obyvatel Počet klinických psychologů na obyvatel Česko Slovensko Maďarsko Polsko ,5 6, neuvedeno 3 2,5 3,5 2

4 2.2 Průměrné platy sester v EUR Průměrný plat (EUR) Česko Slovensko Maďarsko Polsko neuvedeno 614 (průměrná mzda pracovníků ve zdravotnictví) 2.3 Strategie péče o duševní zdraví Ve většině zemí V4 je schválena strategie péče o duševní zdraví na národní úrovni. Česko Schválená Strategie reformy psychiatrické péče (2013) podepsána ministrem zdravotnictví ČR Koncepce oboru psychiatrie (2008) schválena psychiatrickou společností ČSL JEP Slovensko Národní program duševního zdraví schválený vládou (2004) Polsko Národní program ochrany duševního zdraví (2010) Maďarsko Národní strategie demence 2.4 Struktura psychiatrických služeb Struktura služeb je v jednotlivých zemích velmi rozličná. Platí však, že v zemích V4 přetrvává převážně institucionální systém péče s těžištěm v lůžkové péče a s nedostatečně vyvinutým sektorem péče komunitní. Maďarsko 1) lůžková část psychiatrická oddělení, psychiatrická rehabilitační zařízení, domovy pro chronicky nemocné 2) ambulantní část psychiatrické ambulance, denní stacionáře, chráněné bydlení, kluby 3

5 Slovensko (rozložení služeb nebylo blíže specifikováno) 1) lůžková část psychiatrické nemocnice, psychiatrické léčebny, psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic 2) ambulantní zařízení psychiatrické ambulance, denní stacionáře 3) ADOS 4) Komunitní služby Polsko 1) lůžková část psychiatrické léčebny (51), psychiatrická oddělení (47) 2) ambulantní zařízení psychiatrické ambulance, denní stacionáře, domácí péče 3) komunitní služby kluby, ubytovny, chráněné dílny spadá převážně do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí Česko 1) lůžková část psychiatrické nemocnice (20), psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic (31) 2) ambulantní zařízení psychiatrické ambulance (843), denní stacionáře (21) 3) komunitní služby terénní psychiatrické sestry (13), centra krizové intervence (3) 2.5 Výskyt duševních onemocnění V následujícím textu naleznete některé ukazatele o duševním zdraví populace v jednotlivých zemích V4. Česko Průměrná doba hospitalizace je 64 dní (v psychiatrických nemocnicích 84,8 dní, na psychiatrickém oddělení nemocnic 19,8 dní). Nejčastější příčiny hospitalizací: Návykové látky více než 25 % Psychotické poruchy 20 % Neurotické poruchy 16 % 4

6 V roce 2011 vyhledalo péči psychiatra pacientů, nárůst oproti roku 2000 o 54%. Ženy tvoří 60 % pacientů. Nejčastější diagnózy v ambulantním sektoru: Neurotické poruchy 39% Afektivní poruchy 18% Psychotické poruchy 8% Návykové látky 8% Organické poruchy 11% Slovensko Počet osob s nově diagnostikovanou duševní poruchou: rok osob rok osob Evidované sebevražedné pokusy v SR: rok osob rok osob osob (NCZI) Počet léčených uživatelů drog (70% uživatelů drog je léčeno ve věku let): rok osob rok osob Maďarsko Počet osob léčených pro obtíže způsobené alkoholem Počet léčených uživatelů drog / rok Onemocnění demencí až osob 23,2 dokonaných sebevražd na obyvatel 5

7 Polsko Nejčastějším důvodem k hospitalizaci v psychiatrickém zařízení byly: problematika závislostí 42,5 % schizofrenie 28,5 % afektivní poruchy 8,6 % organické poruchy 14,5 %. Průměrná délka hospitalizace u osob se schizofrenií činila 74 dnů. 3. Psychiatrické sestry 3.1 Vzdělávání psychiatrických sester Vzdělávání psychiatrických sester je velmi podobné. Nejprve musí sestra získat kvalifikaci v oboru všeobecná sestra (vyšší zdravotnická škola nebo univerzita) a poté se může specializovat na psychiatrii. Specializační studium je obvykle v délce 1,5-2 roky. Ve všech zemích je možné se dále profilovat nejčastěji v oblasti psychoterapie, ale i v jiných zaměřeních (rehabilitace, závislosti aj.). Polsko Po získání kvalifikace všeobecné sestry se mohou sestry specializovat na psychiatrii specializačním studiem trvajícím od 18 do 24 měsíců. Psychiatrické sestry se mohou dále specializovat absolvováním specifických kurzů zaměřených na psychoterapii (120 hod.) nebo rehabilitaci (150 hod.). V praxi je velmi nízké % sester se specializací v psychiatrii. Maďarsko Tříleté kvalifikační všeobecné studium a poté možnost specializace na psychiatrii nebo terapeuta (počet hodin ). V uplynulém roce bylo zavedeno vzdělávání za pomoci EU fondů pro chybějící odborníky po celém Maďarsku. Psychiatrických sester je také nedostatek, proto byly zařazené do této formy vzdělávání. Mají tak vzdělávání zdarma a dostanou také tzv. motivační příspěvek. Tímto způsobem se počty odborníků doplní a sníží se i průměrný věk sester, který je v Maďarsku velmi vysoký. 6

8 Česko Získat kvalifikaci všeobecné sestry je možné buď na vyšší zdravotnické škole (diplomovaná sestra) nebo na vysoké škole (bakalářské vzdělání). Studium trvá 3 roky. Existuje možnost navazujícího magisterského i doktorského studia. Specializaci pro psychiatrii lze získat studiem specializačního oboru Ošetřovatelství v psychiatrii. Jedná se o postgraduální studium v délce nejméně 1,5 roku (560 hodin). Dále existují certifikované kurzy zaměřené na psychoterapii, péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou, zvládání agresivních pacientů. Je také připraven certifikovaný kurz zaměřený na práci psychiatrických sester v přirozeném prostředí pacienta (nebyl dosud certifikován), který by měl sestry připravovat na práci v komunitě. Slovensko Získání kvalifikace je možné na vyšší odborné škole diplomovaná sestra nebo na vysoké škole bakalářské studium s možností navazujícího studia magisterského. Ošetřovatelství v psychiatrii je postgraduální specializační program. Dále existují certifikované kurzy se zaměřením na péči o drogově závislé a na psychoterapii. 3.2 Organizace zastupující psychiatrické sestry V následující tabulce jsou uvedeny profesní, odborné a odborová organizace zastupující psychiatrické sestry v jednotlivých zemích, včetně kontaktů na organizace aktivně se podílejících na spolupráci V4. Slovensko Česko Polsko Maďarsko Slovenská komora sester a porodních asistentek sekce sester pracujících na psychiatrii Česká asociace sester psychiatrická sekce Polská asociace sester Maďarská komora zdravotnických pracovníků Občanské sdružení pro podporu vzdělávání sester Přípravný výbor pro vznik komory zdravotnických pracovníků Polská komora sester Maďarská psychiatrická společnost sekce psychiatrických sester Občanské sdružení sester a porodních asistentek Odborový svaz zdravotnictví Polské sdružení psychiatrických sester Maďarská ošetřovatelská společnost psychiatrická sekce 7

9 4. Další informace 4.1 Výdaje na zdravotní péči a na psychiatrickou péči v Evropě Zdroj: WHO 2011 Světle modrá % hrubého domácího produktu určené na zdravotnictví Oranžová % z rozpočtu na zdravotnictví určeno pro psychiatrii 4.2 Počet dokonaných sebevražd v ČR 8

10 4.3 Výskyt sebevražd v Polsku 4.4 Počet lůžek v psychiatrických léčebnách v Polsku 9

11 4.5 Specifická mortalita 4.6 Průměrný počet lůžek na 1 psychiatrickou léčebnu / nemocnici 10

12 4.7 % výdajů na péči o duševní zdraví Source: Knapp, D. et al. (2007), Economics, mental health and policy: An overview, MHEEN II Policy Briefing. Available at: 11

13 Zdroje: Výše uvedená data byla presentována na pracovním setkání zástupců ze zemí V4, které proběhlo v Ústřední vojenské nemocnici Vojenské fakultní nemocnici v Praze dne Setkání se zúčastnili a data z jednotlivých zemí presentovali: Tatiana Hrindová předsedkyně sekce sester pracujících na psychiatrii SKSAPA Dana Jarabová viceprezidentka SKSAPA Julia Molárová členka předsednictva sekce sester pracujících na psychiatrii SKSAPA Tunde Tuny předsedkyně sekce psychiatrických sester Maďarské komory zdravotnických pracovníků Zoltán Zalatnyi člen sekce psychiatrických sester Maďarské komory zdravotnických pracovníků Maria Cisek prezidentka Polské asociace sester Anna Kaminska předsedkyně Polského sdružení psychiatrických sester Małgorzata Zgiet členka Polského sdružení psychiatrických sester Blanka Novotná místopředsedkyně psychiatrické sekce ČAS Jan Běhounek člen předsednictva psychiatrické sekce ČAS Tomáš Petr člen prezídia ČAS, předseda psychiatrické sekce ČAS 12

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 - 1 - Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Centrum pro rozvoj péče

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33, Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizace pro rok 201 012-2014

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Je chudoba příčinou duševních nemocí? Řeklo by se, že když je někdo

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách

Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách 226 Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách MUDr. Petr Hejzlar Pardubická krajská nemocnice a.s., Psychiatrické oddělení o.s. Péče o duševní zdraví region Pardubice Článek se zabývá

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více