SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Březen 2007

2 OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD Základní ustanovení Organizace soutěží ve sportovním potápění Plánování soutěží Pořádání soutěže Řízení soutěží Přihlášky a doklady Omluva odhlášení Odvolání soutěže Povinnosti přihlášených organizací k soutěži Závodníci závodnice Používání výstroje a techniky Rozhodčí Průběh závodu Hodnocení výsledků, tituly Námitky protesty Všeobecná ustanovení Jury Uznávání rekordů Účast v soutěži...14 REGISTRAČNÍ ŘÁD Úvodní údaje Registrace členů SPČR Platnost registrace Provedení registrace Registrační doklad Potvrzení registrace na další rok Změny registrace Zrušení registrace...18 PŘESTUPNÍ ŘÁD Úvodní údaje Základní ustanovení Podmínky přestupu Postup při hlášení a provádění přestupu Hostování Důsledky porušení nebo obcházení přestupního řádu...21 Soutěžní řád SPČR 2

3 7. Odvolání proti rozhodnutí Změna klubového členství...21 Přílohy Soutěžního, Registračního a Přestupního řádu...23 Zkratky pro označení porušení pravidel Zkratky pro PP Zkratky pro RP Zkratky pro OP Zkratky pro DP...24 ROZPIS ROZHODČÍCH...25 PŘESTUPNÍ LÍSTEK...26 POVOLENÍ K HOSTOVÁNÍ...27 REGISTRAČNÍ LIST...30 Soutěžní řád SPČR 3

4 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Svazu potápěčů České Republiky. 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád je souhrnem sportovně technických a organizačních předpisů a ustanovení platných pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v potápěčském sportu na území ČR. Soutěžní řád slouží jako doplněk k pravidlům jednotlivých disciplín. 1.2 Ustanovení soutěžního řádu jsou závazná pro všechny složky a členy odborností. Výklad tohoto soutěžního řádu a jeho případné změny nebo doplňky v souladu s příslušnými ústředně vydávanými směrnicemi a pravidly soutěží provádí pouze sportovní komise Svazu potápěčů České republiky. 1.3 Platnost tohoto soutěžního řádu začíná dnem Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví sportovní komise SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem. 1.4 Dnem pozbývá platnost soutěžní řád sportovního potápění platný od Organizace soutěží ve sportovním potápění 2.1 Výkonnostní soutěže. Jsou pořádány pro aktivní sportovce sportovního potápění a jejich cílem je prověřování a zvyšování sportovní výkonnosti. Tvoří je soutěže pohárové, ligové, memoriály, turnaje apod. 2.2 Přebornické a mistrovské soutěže: a) Přebory jsou vrcholové soutěže na různých úrovních (klub, okres, kraj, zem, ČR) pro jednotlivé věkové kategorie. Vítěz získá titul Přeborník s uvedením územního rozsahu, věkové kategorie, disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže. Titul Přeborník ČR může být udělen pouze občanovi České republiky. b) Mistrovství ČR je vrcholná soutěž, do které mohou být přihlášeni účastníci všech kategorií za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích, schválených SK SPČR. Podmínky účasti mohou být vymezeny výkonnostními limity, počty účastníků a pod. Vítězům přísluší titul Mistr ČR s uvedením disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže. Titul Mistr ČR může být udělen pouze občanovi České republiky. 2.3 Soutěže s mezinárodní účastí: a) Za mezinárodní závody může být vyhlášena výkonnostní a mistrovská soutěž, která má předpoklad vysoké sportovní výkonnosti a potřebné organizační úrovně. Podmínky účasti stanovuje pořadatel v propozicích, schválených SK SPČR. b) Kontinentální a světové soutěže mohou být pořádány na základě pověření SK CMAS. Podmínky účasti schvaluje SK SPČR a SK CMAS. 3. Plánování soutěží 3.1 Plánování všech soutěží včetně mezinárodních závodů na území ČR je řízeno sportovní komisí SPČR. Každoročně je zpracován SK kalendář těchto akcí, který je zveřejněn. Soutěžní řád SPČR 4

5 3.1.1 Mezinárodní sportovní kalendář zpracovává CMAS a obsahuje nejvýznamnější sportovní soutěže mezinárodního významu Celostátní kalendář připravuje SK SPČR a obsahuje tyto soutěže: - zahraniční mezinárodní závody - mezinárodní závody v ČR - závody a soutěže v ČR - přeborové závody - ostatní závody a soutěže o jejichž zařazení požádá pořádající organizace garantující kvalitní úroveň 3.2 Návrh na zařazení akcí do celostátního sportovního kalendáře podávají pořadatelé sportovní komisi písemně do předcházejícího roku. 3.3 Sportovní komise provede delegování komisařů a hlavních rozhodčích pro soutěže PP, RP, DPP a OP. Na zápasy UWR se určují rozhodčí dle pravidel pro UWR. 3.4 Sportovní kalendář obsahuje: - datum konání, - název soutěže - místo konání 3.5 Sportovní komise přihlíží při sestavování sportovního kalendáře k vhodnému termínovému uspořádání s optimální návazností vrcholových soutěží ČR na významné mezinárodní soutěže (ME, MS, Světové poháry a pod.). 3.6 Termíny a údaje sportovního kalendáře jsou závazné pro všechny pořadatele. 3.7 Případné změny termínů ve sportovním kalendáři schvaluje pouze sportovní komise a to jen na základě závažných důvodů. 4. Pořádání soutěže 4.1 Pořadatel je povinen ustanovit organizační výbor soutěže. Podle rozsahu soutěže jej tvoří tito funkcionáři: - předseda organizačního výboru - tajemník organizačního výboru - ředitel soutěže - vedoucí technického úseku - hlavní rozhodčí / komisař - vedoucí úseku zdravotnického zabezpečení - podle potřeby další funkcionáři 4.2 Organizační výbor zajišťuje přípravu a organizaci soutěže. - zpracovává plán organizačního řízení soutěže - zpracovává plán technického zabezpečení soutěže - zpracovává plán ekonomického zabezpečení soutěže - zpracovává plán propagačního zajištění soutěže - vypracuje propozice soutěže 5. Řízení soutěží Veškeré potápěčské sportovní soutěže musí být organizovány podle platných řádů a pravidel příslušné disciplíny. Jsou to: - soutěžní řád a návazné řády, přestupní, registrační, disciplinární - hrací řád příslušné soutěže - pravidla pro soutěže v plavání s ploutvemi na hladině, s přístrojem a na nádech Soutěžní řád SPČR 5

6 - pravidla pro dálkové plavání s ploutvemi - pravidla pro soutěže v orientačním potápění - pravidla pro podvodní hry - pravidla pro lov ryb na nádech 5.1 Organizační výbor zajišťuje: - rozesílání propozic a zvacích dopisů klubům a rozhodčím - potvrzování přijetí přihlášek účastníků - prezentaci družstev a rozhodčích - ubytování a stravování účastníků - vyřizování ekonomických záležitostí - svolávání porad zástupců družstev - svolávání porad rozhodčích - slavnostní zahájení a zakončení soutěží - ceremoniál předávání titulů, cen - řízení vlastního průběhu soutěží - zdravotní zabezpečení - bezpečnostní opatření - středisko pro tisk, rozhlas, TV - technické zajištění soutěže - výpočetní techniku - zveřejňování výsledků - rozmnožovací techniku - rozhlas, telefon resp.bezdrátové spojení (vysílačky) - startovací zařízení - signalizační zařízení - výzdobu, informaci, propagaci - výstavbu tratí před i v průběhu závodu - dopravu - plnění přístrojů - kontrolní zařízení vybavení závodníků - zajištění člunů pro rozhodčí - kryté centrum pro rozhodčí - časoměřiče - startovní prostory - skladové prostory pro vybavení závodníků 5.2 Propozice soutěže - jsou zpracovány podle pravidel pro jednotlivé soutěže a musí obsahovat: 1. Název soutěže 2. Všeobecná ustanovení - místo, den, měsíc, rok konání soutěže - podle jakých pravidel a hracího řádu se soutěží - kdo je pověřen technickým provedením - lhůta k podání přihlášek a adresa příjemce - všeobecné podmínky pro podávání přihlášek - losování, nasazování závodníků, místo, den, hodina - informace o stravování, ubytování - ekonomické podmínky - způsob pojištění závodníků - kdo, kdy, kde podává informace 3. Technická ustanovení - údaje o podmínkách, podle kterých se závodí - časový rozvrh a chronologické pořadí disciplin - údaje o startujících (komu je soutěž přístupna) Soutěžní řád SPČR 6

7 - podmínky účasti - popis závodiště - způsob soutěže, rozplavby, startovní intervaly - hodnocení, tituly, ceny - hodnocení a protesty - organizační a jiné údaje 5.3 Protokol o soutěži je souhrnem všech písemných sportovně technických a organizačních dokladů a musí obsahovat: - druh soutěže, termín a místo konání - jméno pořadatele - popis závodiště - složení sboru rozhodčích - seznam zúčastněných družstev - pořad závodů a výsledky s uvedením: jména, příjmení, roku narození závodníka, družstva, výsledného času, mezičasů, rozhodnutí o umístění (diskvalifikace), členů štafet, národních a dalších rekordů - zvláštní události, protesty, rozhodnutí jury nebo komisaře - podpis hlavního rozhodčího a vedoucího vyhodnocovacího střediska 5.4 Z přípravy k hladkému a důstojnému průběhu soutěže vyplývají pořadateli tyto další povinnosti: Rozeslat schválené propozice klubům tak, aby tyto měly nejméně 10 dnů na odeslání předepsané přihlášky ke stanovenému datu přihlášek Připravit závodiště a ostatní náležitosti soutěže podle platných pravidel Zajistit podle možnosti ubytování a stravování Zajistit možnost rozplavání všech závodníků nejméně 30 min. před stanoveným začátkem příslušné části soutěže Připravit pro rozhodčí prostor kolem závodiště tak, aby mohli nerušeně a bez omezení vykonávat svoji funkci Připravit závodiště a vybavit je řádně podle pravidel, připravit šatny a případně další zabezpečení pro všechny aktivní účastníky soutěže (závodníky, rozhodčí, organizátory, delegované činovníky). Týká se především tohoto vybavení: startovní lístky, startovní listiny, terče s čísly u ukazování úseků, čluny, veslaře, praporky, zvukovou signalizaci pod vodou, ukazovatele času, skóre a pod Zajistit zdravotní a záchrannou službu úměrně rozsahu a druhu soutěže Zajistit pro soutěž dostatečný počet rozhodčích s vyhovující kvalifikací V přiměřeném časovém předstihu před zahájením soutěže svolat poradu vedoucích družstev. Zvolit jury a projednat otázky nutné pro hladký průběh soutěže. Porady se musí zúčastnit hlavní rozhodčí a komisař SPČR Po skončení prezentace předat hlavnímu rozhodčímu seznam pozvaných a prezentovaných rozhodčích. Porada rozhodčích se koná po poradě vedoucích družstev, nejpozději však jednu (1) hodinu před zahájením soutěže. Pokud budou pro nedostatek rozhodčích některé funkce kumulovány, je toto nutné uvést do zprávy hlavního rozhodčího a do protokolu soutěže. Porady rozhodčích se musí zúčastnit delegovaný komisař SPČR. Soutěžní řád SPČR 7

8 V co nejkratším čase po ukončení závodu (disciplíny) vydat a vyvěsit na určeném místě výsledkovou listinu s udáním času vyvěšení Bezprostředně po skončení soutěže předat zúčastněným družstvům celkovou konečnou výsledkovou listinu Jednu výsledkovou listinu zaslat na adresu pracovníka, určeného sportovní komisí SPČR, který zpracovává a vydává výkonnostní přehled závodníků Zachovat záznamy rozhodčích nejméně po dobu šesti měsíců po skončení soutěže. 6. Přihlášky a doklady 6.1 Přihlášky se zpravidla posílají doporučeně. 6.2 Přihláška, která nebyla pořadatelem vrácena, nebo nebyla jiným způsobem odmítnuta nebo upravena, považuje se za přijatou. Forma přihlášky je vždy stanovena propozicemi. 6.3 Přihlásí-li klub závodníka k většímu počtu disciplin než povolují propozice soutěže nebo soutěžní řád, nebo start odporuje mezinárodním či národním pravidlům, má pořadatel povinnost vyškrtnout závodníka ze všech nadpočetných disciplin. V případě porušení pravidel, nezařazovat závodníka do startovní listiny. 6.4 Podmínkou účasti ve všech soutěžích (dle bodu 2) je předložení těchto dokladů: - podepsaný členský průkaz Svazu potápěčů ČR - potvrzení o předepsané lékařské prohlídce ne starší než jeden rok - registrační průkaz popř. seznam registrovaných hráčů u soutěží URW - další doklady a potvrzení předepsané propozicemi 7. Omluva odhlášení 7.1 Není-li přihlášení závodníka do některých disciplín právoplatně odhlášeno, musí tento startovat ve všech disciplinách, ke kterým byl přihlášen a pořadatel jeho přihlášku přijal. 7.2 Závodník, který se bez omluvy nedostaví k předstartérovi v jednom závodě, nesmí startovat v žádném dalším závodě téže soutěže včetně štafet. Omluvit je třeba i ty závodníky, jejichž přihláška nebyla odvolána, kteří se však k soutěži nedostavili. 7.3 Neomluvená neúčast znamená zahájení disciplinárního řízení. 8. Odvolání soutěže 8.1 Nemůže-li se vypsaná soutěž z vážných důvodů uskutečnit, je pořadatel povinen spolehlivě a co nejrychleji o tom vyrozumět všechna přihlášená družstva, rozhodčí, delegované funkcionáře a příslušnou komisi a orgán, kteří akci schválili. Informace o zrušení akce musí být odeslána tak, aby nedošlo k odjezdu účastníků na místo konání. Opomenutí této povinnosti zavazuje pořadatele k náhradě všech výloh, které vznikly přihlášeným složkám, delegovaným funkcionářům a rozhodčím. 8.2 Pokud hlavní rozhodčí zjistí, že pořadatel soutěž řádně nepřipravil (vybavení závodiště, zdravotnické a hygienické zabezpečení, počet kvalifikovaných rozhodčích apod.) svolá jury, která rozhodne, bude-li se soutěž vůbec konat. V Soutěžní řád SPČR 8

9 soutěžích PP, RP a DPP rozhoduje o dalším konáním soutěže delegovaný komisař SPČR. 8.3 Rozhodne-li jury resp. komisař SPČR, že soutěž bude konána, je nutné přijmout taková opatření, aby byly zachovány základní předpoklady pro bezpečnost účastníků a bylo umožněno objektivní hodnocení závodů a to i za cenu redukce programu. Tato opatření musí být uvedena do protokolu soutěže a ve zprávě hlavního rozhodčího, který současně uvede, zda takto dosažené výkony jsou porovnatelné s ostatními závody a je možné je zahrnout do evidence výkonů případně rekordů. 8.4 Pořadatel, který při přípravě či průběhu soutěže zásadně porušil ustanovení soutěžního řádu nebo příslušných pravidel, bude volán k disciplinárnímu řízení SK SPČR. 8.5 Pokud soutěž bude odvolána, je pořadatel povinen vrátit startovné, proplatit cestovní náležitosti delegovaným funkcionářům a rozhodčím. 8.6 Dojde-li k nenadálé vážné situaci, která znemožní uskutečnění závodu, budou důsledky řešeny SK SPČR. 9. Povinnosti přihlášených organizací k soutěži 9.1 Potvrdit pořadateli soutěže svoji účast v termínu určeném rozpisem a oznámit ve stanoveném termínu požadavky na noclehy a případně další potřeby. 9.2 Dostavit se včas k soutěži, nebo se omluvit nejpozději 36 hod. před plánovaným příjezdem. Vzniknou-li přesto pořadateli prokazatelně výdaje, je přihlášená organizace v případě pozdního odhlášení účasti povinna je uhradit. 9.3 Zajistit účast a sportovní vystupování svých závodníků na nástupech, představování a vyhlašování výsledků v předepsaném jednotném úboru; účastnit se všech porad vedoucích družstev. 9.4 Ukázněným vystupováním pomáhat pořadatelům v zajištění bezpečnosti na závodišti a klidnému průběhu soutěže, řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích a setrvat na závodišti až do oficiálního ukončení soutěže. Neúčast výpravy na slavnostním ukončení soutěže může omluvit pouze ředitel soutěže. 10. Závodníci závodnice (Pro zjednodušení textu soutěžního řádu uváděno pouze mužské oslovení, platné však i pro ženy) Závodníci jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle mezinárodních resp. národních pravidel. Neplatí pro soutěže UWR O věkové kategorii rozhoduje věk dosažený v příslušném kalendářním roce. Přechod do vyšší kategorie se uskutečňuje k 1.lednu následujícího kalendářního roku, v němž závodník dosáhne předepsaného věku Předčasné zařazení do vyšší věkové kategorie se neprovádí. Závodníci mladší kategorie se mohou zúčastnit soutěže starší věkové kategorie, ale jen v rozsahu počtu startů a délky tratí své věkové kategorie s případným omezením dle rozpisu soutěže. Rovněž omezení týkající se potápěčské výstroje musí být dodrženo Závodník smí v jedné soutěži startovat pouze v jedné věkové kategorii vyjma štafet, kde může být použit pro doplnění štafety vyšší kategorie. V Soutěžní řád SPČR 9

10 závodech OP se provádí vyhodnocení startu juniora jak v kategorii mužů tak v kategorii juniorů Pro jednotlivé kategorie platí tato omezení v disciplinách s výstrojí: Závodníci kategorie E v soutěžích PP, RP a DPP smí plavat nejdelší trať 800 m na hladině. V disciplíně na nádech (RP) je stanovena délka trati pod vodou 15 m. Zbývající část 25 m bazénu smí závodník plavat na hladině. Jsou jim dovoleny nejvýše 3 starty za půlden. Velikost ploutví je pro ně omezena na 500 mm délky, 240 mm šířky neobuté ploutve (u nastavených ploutví laminátem). U zakoupených ploutví od výrobce může být délka v toleranci 5 cm. Monoploutev je dovolena, ale maximální rozměr listu je omezen na velikost 500 x 500 mm Pro ostatní kategorie platí omezení podle mezinárodních resp. národních pravidel Závodníci všech kategorií musí být registrováni podle registračního řádu. Registraci provádí registrační orgán SK SPČR Závodník dle čl smí startovat v soutěžích uvedených v čl. 2 tohoto řádu jen s platnou registrací Start mimo soutěž lze povolit závodníkům, kteří nesplnili podmínky účasti tím, že např. do soutěže regionálně nepatří, ale jejich účast je přínosem pro úroveň soutěže či v jiných případech hodných zvláštního zřetele (např. starty reprezentantů apod.). O startu mimo soutěž rozhoduje pořadatel. Podmínkou startu je předložení všech předepsaných dokladů. 11. Používání výstroje a techniky 11.1 Závodníci smí používat výstroj dovolenou pravidly jednotlivých disciplín Pořadatelé a všichni účastníci jsou povinni dodržovat : 1. Bezpečnostní směrnice potápění 2. Směrnice pro provoz tlakových láhví, potápěčských dýchacích a oživovacích přístrojů Používání dopingových látek nebo jiných nedovolených prostředků k získání vítězství nebo lepšího výkonu je přísně zakázáno a bude posuzováno podle příslušných mezinárodních předpisů CMAS. 12. Rozhodčí 12.1 Komisař SPČR a hlavní rozhodčí jsou pro soutěže dotované SK SPČR delegováni SK SPČR na návrh subkomise rozhodčích. Na zápasy UWR jsou určeni rozhodčí dle pravidel pro UWR Hlavní rozhodčí vyhotoví zprávu o průběhu závodu včetně seznamu rozhodčích a zašle ji předsedovi subkomise rozhodčích SK SPČR Pro všechny soutěže pozve pořadatel potřebný počet rozhodčích dle seznamu vydaného subkomisí rozhodčích Rozhodčí, který delegování nebo pozvánku přijal, je povinen svoji účast pořadateli potvrdit v určeném termínu a řídit se dále pokyny pořadatele. Nemůže-li se soutěže zúčastnit, je povinen se ve stanoveném termínu omluvit tomu, kdo jej delegoval nebo pozval Každý rozhodčí je povinen opatřit si předepsaný úbor sestávající se z dlouhých bílých kalhot, bílých šortek nebo trenýrek. Ženy mohou použít rovněž bílé sukně. Soutěžní řád SPČR 10

11 Horní díl úboru tvoří bílé tričko, košile či halenka bez jakýkoliv nápisů (výjimku mohou tvořit trička, která jsou s nápisem či emblémem SPČR nebo příslušného závodu např. ME, MS, SP apod.). Použití spodního prádla (nátělníku) jako vrchního ošacení není dovoleno. Úbor v soutěžích UWR se řídí pravidly této disciplíny Za jednotný úbor sboru rozhodčích odpovídá hlavní rozhodčí. Ten také určuje na poradě rozhodčích variantu, není-li uvedena na pozvánce Za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při orientačních soutěžích, dbá hlavní rozhodčí především na ochranu rozhodčích před nepohodou, povolením změny oblečení V případě, že se na soutěž nedostaví delegovaný komisař SPČR nebo hlavní rozhodčí (do doby převzetí závodiště), převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací, schválený dohodou vedoucích družstev. Nedojde-li k dohodě, rozhodne mezi přítomnými rozhodčími s nejvyšší kvalifikací los Řídí-li soutěž náhradí komisař nebo rozhodčí a delegovaný komisař nebo rozhodčí se dostaví v jejím průběhu, převezme funkci komisaře resp. hlavního rozhodčího po skončení probíhající disciplíny. 13. Průběh závodu 13.1 Soutěže plavání s ploutvemi a rychlostního plavání pod vodou, orientačního potápění, dálkového plavání s ploutvemi, podvodních her a lovu ryb Průběh závodu se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví V disciplíně 15RP/10m v kat. E může být dohmat závodníka na cílové stěně bazénu buď pod nebo nad hladinou. Závodník může druhou část závodu tj. 10m, plavat libovolně (na hladině nebo pod vodou) Ukončení závodu Ukončení disciplíny (závodu) je dáno pravidly jednotlivých sportovních odvětví Vyzvednutí ztracené výstroje ze dna bazénu může být v průběhu soutěže provedeno jen na povolení hlavního rozhodčího. Zásadně nesmí být prováděno v průběhu závodu nebo přípravy na start po přerušovaném písknutí. Pro UWR platí pravidla této disciplíny V průběhu celé soutěže PP a RP je zakázáno zdržovat se ve vodě bazénu o přestávkách mezi disciplínami. Výjimku může povolit hlavní rozhodčí. Toto neplatí v případě, že po ukončení jedné části soutěže začíná druhá část rozplaváním Pro OP, DPP, PH a LR zákaz pobytu v akvatoriích je dán pravidly jednotlivých sportovních odvětví Při OP musí závodník opustit akvatorium tak, aby neomezil ostatní soutěžící. 14. Hodnocení výsledků, tituly 14.1 U výkonnostních soutěží jsou vyhlašováni zpravidla závodníci (družstva), kteří(rá) dosáhli(a) tří nejlepších umístění v závodě, případně součtem závodů. Způsob hodnocení, tj. udělování medailí, diplomů a cen je uváděn v propozicích a ceny jsou udělovány dle možnosti pořadatele. Soutěžní řád SPČR 11

12 14.2 Vítězům přebornických a mistrovských soutěží přísluší tituly podle čl Medaile se udělují za prvá tři místa Osvědčení o udělení titulu a medaile je diplom na kterém musí být vyznačeno : - název, místo, datum soutěže - jméno závodníka (družstva), název klubu - umístění (u prvních titul) - označení disciplíny a kategorie - dosažený čas nebo body - razítko a podpisy ředitele soutěže a hlavního rozhodčího Diplomy obdrží minimálně první tři závodníci (družstva) Podmínkou pro udělení titulu v mistrovských soutěžích je účast nejméně tří závodníků (družstev) v příslušné disciplině. Startuje-li méně závodníků, titul se nevyhlašuje a neudělují se medaile. Podmínkou pro udělení titulu a medailí v mistrovských soutěžích OP je navíc podmínka doplavání vítěze do cíle Vyhlašování vítězů v disciplinách PP a RP se koná během soutěže. V ostatních soutěžích pak pokud možno po skončení jednotlivých disciplín, případně po skončení celé soutěže K vyhlášení vítězů by se měli závodníci dostavit ve sportovním úboru. Závodník může nastoupit v plavkách, neoprénu, koupacím plášti. 15. Námitky protesty 15.1 Opodstatněné doložené námitky lze podat v průběhu soutěže při : - porušení pravidel soutěže - porušení soutěžního řádu, sportovního kalendáře a rozpisu soutěže - porušení platných hospodářských směrnic a bezpečnostních předpisů - zjištění chyby ve výsledkové listině po jejím vyvěšení v čase dané rozpisem 15.2 Forma protestu je určena pravidly jednotlivých soutěží a je vždy uvedena v rozpisu soutěže. 16. Všeobecná ustanovení 16.1 Porušení pravidel soutěže. Porušení pravidel soutěže závodníkem (družstvem) v jejím průběhu má za následek: a) diskvalifikaci b) ukončení závodu (soutěže) c) vyloučení ze závodu (soutěže) d) potrestání při podvodních hrách Diskvalifikace. Diskvalifikací se rozumí porušení pravidel soutěže, které má za následek, že závodník (družstvo) není hodnocen(o) v závodě, ve kterém pravidla porušil(o) O diskvalifikaci závodníka (družstva) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na startovním lístku, nebo na lístku pro cílového rozhodčího, obrátkového, rozhodčího pro styl Hlavní časoměřič označí startovní lístek písmenem D a zařadí jej na konec pořadí závodu. Soutěžní řád SPČR 12

13 Do výsledkové listiny se diskvalifikace označí zkratkou porušení pravidel Ukončení závodu (soutěže) v průběhu discipliny Ukončením závodu se rozumí předčasné ukončení závodu (soutěže) podle pravidel příslušné soutěže. V tomto případě je závodníkovi (družstvu) do hodnocení započítán výsledek, kterého závodník (družstvo) dosáhl(o) do okamžiku porušení pravidel soutěže O ukončení závodu (soutěže) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na startovní lístek Do výsledkové listiny je porušení pravidel označeno příslušnou zkratkou Vyloučení ze závodu (soutěže). Vyloučení ze soutěže se rozumí vyloučení závodníka nebo družstva na zbytek soutěže, případně z celé soutěže, které má za následek disciplinární řízení. Toto neplatí u porušení pravidel u podvodních her Vyloučen na zbytek soutěže může být závodník (družstvo) za hrubé a úmyslné porušení pravidel (úmyslné zdržování a zkažení startu, křížení dráhy apod.), za nesportovní chování (neuposlechnutí rozhodčího, nedůstojné chování apod.) a nedostaví-li se na start bez omluvy Vyloučen zpětně z celé soutěže může být závodník (družstvo) za závažné přestupky vzbuzující veřejné pohoršení narušující průběh celé soutěže (např. nepřijatelné chování, urážky rozhodčího a ostatních činovníků apod.) O vyloučení rozhoduje hlavní rozhodčí O vyloučení rozhoduje komisař (jury) na návrh hlavního rozhodčího Potrestání při podvodních soutěžích Porušení pravidel se řídí jednotlivými pravidly odpovídající disciplíny Podmínky pro pořádání regionálních soutěží PP, RP a DPP Komisař i hlavní rozhodčí, kterého zajišťuje pořadatel soutěže, musí mít minimálně kvalifikaci I. třídy a zodpovídá za úroveň soutěže odpovídající pravidlům a soutěžnímu řádu Výsledky regionálních soutěží budou řádně vedeny ve statistice ČR, ale nemohou být vedeny jako nejlepší výkony nebo rekordy Pořadatel soutěže má povinnost zajistit sportovní a slušné chování všech účastníků soutěže vč. diváků. V případě nesportovních projevů ze strany některého účastníka soutěže (i diváka) má hlavní rozhodčí právo přerušit soutěž a požádat pořadatele, aby zajistil další nerušený průběh soutěže. V případě, že toto nemůže pořadatel zajistit podá hlavní rozhodčí návrh komisaři nebo Jury na ukončení soutěže. Při nesportovním chování vedoucího družstva, trenéra nebo doprovodu družstva má komisař nebo Jury právo vyloučit ze závodu zpětně celé družstvo. Návrh podává hlavní rozhodčí Na MR ČR družstev v disciplíně PP, RP nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. V případě, že závodníci kat. D Soutěžní řád SPČR 13

14 budou startovat v disciplíně, kterou mají dle pravidel zakázanou, bude celé družstvo v soutěži diskvalifikováno Pro účast na MR ČR a Přeboru ČR kat. B, C jednotlivců v disciplíně PP, RP musí závodníci splnit výkonnostní limity vyhlášené SK SPČR. V soutěži nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. Ostatní závodníci kategorie D musí pro účast na MR splnit limity kategorie A Na MR ČR a Přeborech ČR v disciplíně PP, RP a DPP všech kategorií není přípustná účast smíšených štafet v soutěži mužů a žen. Neplatí pro kat. E 16.7 Při soutěžích v DPP má pořadatel povinnost zajistit spojení od kontrolních otočných bodů k hlasateli a pořadateli soutěže formou mobilních telefonů nebo vysílaček. Uživatel mobilních telefonů obdrží od pořadatele ve formě ošatného příplatek na jeden den závodu. 17. Jury 17.1 Při poradě vedoucích družstev, před zahájením soutěže se volí odborná jury. Úkolem jury je přezkoumat protesty a přijmout o nich rozhodnutí během 1 hodiny po podání protestu. V soutěžích PP, RP a DPP je funkce jury nahrazena funkcí komisaře Složení a činnost jury se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví Činnost jury začíná zvolením a končí stanovenou dobou po zveřejnění výsledků posledního závodu soutěže Zasedání jury svolává předseda na žádost některého člena, ředitele závodu nebo pro řešení protestu Hlavním kriteriem pro rozhodování jury je bezpečnost soutěžících a pravidla soutěže. Jury není oprávněna měnit pravidla soutěže Rozhodnutí jury je konečné. 18. Uznávání rekordů. Každý vedoucí družstva přítomného na soutěži, je povinen v případě vytvoření čs. rekordu družstva nebo jednotlivce ze svého družstva, vyplnit Protokol o rekordu a zajistit podpisy příslušných rozhodčích. U elektronické časomíry stačí doložit oficiální výsledky ze závodu s podpisem vedoucího družstva. Takto vyplněný a podepsaný protokol předloží vedoucí družstva na SK SPČR (předsedovi subkomise rozhodčích). V soutěžích PP, RP se vede statistika českých rekordů seniorů a juniorů a statistika nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích B až E. 19. Účast v soutěži 19.1 Sportovci, kteří nevyhoví podmínkám pravidel, nebudou k soutěži připuštěni Sportovci jsou povinni: a) znát všeobecná pravidla právě tak jako propozice soutěže, které se zúčastňují; b) striktně dodržovat bezpečnostní pravidla během tréninku i soutěže; c) plnit pokyny pořadatele a rozhodčích; d) osobně dbát na to, aby jejich vybavení bylo v souladu s pravidly; e) obracet se na odpovědné osoby pořadatele nebo rozhodčích pouze prostřednictvím svého vedoucího družstva Každé družstvo účastnící se soutěže musí mít svého vedoucího družstva Vedoucí družstva je: Soutěžní řád SPČR 14

15 a) zodpovědný za disciplinu členů svého družstva; b) prostředníkem mezi pořadateli, rozhodčími a účastníky V případě nepřítomnosti vedoucího družstva ho může v jeho povinnostech nahradit trenér družstva. Soutěžní řád SPČR 15

16 REGISTRAČNÍ ŘÁD Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Svaz potápěčů ČR je kolektivním členem světové potápěčské organizace CMAS. Členství ve SPČR je současně členstvím v CMAS. Dokladem o členství ve SPČR je členská legitimace. Člen SPČR je evidován pod členským číslem mateřského klubu. Účast v soutěžích CMAS a SPČR je podmíněna členstvím v SPČR. Pro regulérnost účasti v soutěžích SPČR je nezbytná registrace. 2. Registrace členů SPČR 2.1 Sportovec, který se hodlá účastnit potápěčských sportovních soutěží ve smyslu Soutěžního řádu musí být registrován u registračního orgánu SPČR. 2.2 Registrovaný člen SPČR obdrží registrační doklad s barevným vyznačením všech sportovních odvětvích, ve kterých sportovní činnost hodlá provádět plavání s ploutvemi a rychlostní potápění - PP a RP dálkové plavání s ploutvemi - DPP orientační potápění - OP podvodní hry - PH lov ryb na nádech - LR 2.3 Pro každou aktivitu je nutná samostatná registrace 2.4 Registrace je povinná u sportovců všech kategorií. 2.5 Sportovec může být registrován v zahraničí na základě souhlasu SK SPČR a mateřského klubu. V soutěžích na území ČR může startovat pouze s registrací SPČR. 2.6 Registrovat v SPČR se může i cizí státní příslušník pokud předloží prohlášení Potápěčského svazu své země, že není ve státě, jehož je příslušníkem, registrován. Účast v soutěžích v ČR musí odpovídat podmínkám čl. 2 Soutěžního řádu. 3. Platnost registrace 3.1 Doba platnosti registrace je časově neomezena. 3.2 Registrovaný člen SPČR má právo zúčastňovat se sportovních soutěží v potápěčských sportech, které SPČR pořádá pro své členy a to v souladu s dalšími předpisy a řády, jež jsou vypracovány pro sportovní činnost. 3.3 Registrace člena pozbývá platnosti zasláním písemného sdělení o zrušení registrace (spolu se sdělením je nutno zaslat doklad o registraci) klubem, v kterém je závodník registrován. Registrační řád SPČR 16

17 3.4 U aktivních závodníků musí být vyřazení z registrace provedeno s vědomím vyřazeného. Pokud je tato zásada porušena, nevztahuje se na vyřazeného čl Registračního řádu. 3.5 Zrušení registrace nesmí být u sportovce využito k přestupu. Registrace za nový klub je možná až po 12-ti měsících od data zrušení registrace. V termínu kratším než 12 měsíců je nutno dodržet všechna ustanovení přestupního řádu. 4. Provedení registrace 4.1 Přihlášky k registraci členů zasílá mateřský klub registračnímu orgánu SPČR. U nových závodníků (dosud neregistrovaných) v průběhu kalendářního roku kdykoliv. 4.2 Sportovec může být registrován jen za některý klub SPČR. Žádný člen nemůže být v jednom sportovním odvětví registrován za více klubů. 4.3 Mateřský klub může dát souhlas, aby sportovec byl v určitém sportovním odvětví zaregistrován v jiném klubu. Pak přihlášku k registraci provádí klub, v kterém bude sportovec registrován. Musí však být potvrzen souhlas mateřského klubu. 4.4 Přihláška k registraci musí obsahovat - příjmení, jméno, pohlaví - označení sportovního odvětví - rodné číslo (je zároveň registračním číslem) - název klubu - podpis odpovědného pracovníka klubu - razítko klubu 4.5 Registrační číslo se skládá - zkratka sport. odvětví - rodné číslo - označení bude provedeno zkratkou podle bodu 2.2 před rodným číslem 5. Registrační doklad 5.1 Registračním dokladem se rozumí registrační vložka k průkazu. 5.2 Registrační doklad obsahuje - rodné číslo - jméno, příjmení, pohlaví - název klubu - sportovní odvětví - datum vystavení registračního dokladu - razítko a podpis registračního orgánu 5.3 Registrační doklad je platný obsahuje-li: - všechny údaje bodu razítko mateřského klubu 6. Potvrzení registrace na další rok 6.1 Klub obdrží do běžného roku seznam registrovaných členů svého klubu od registr. orgánu doporučeně. Registrační řád SPČR 17

18 6.2 V termínu co nejkratším, nejpozději do zašlou kluby opravený seznam registrovaných členů zpět na registrační orgán - doporučeně. 6.3 U členů klubu, kteří nejsou uvedeni v seznamu dle 6.2. jejich registrace zaniká. 7. Změny registrace 7.1 Změnu registrace provádí registrační orgán SPČR na základě souhlasného stanoviska klubu, za který je sportovec zaregistrován. 7.2 Důvodem změny registrace může být: - přestup sportovce 7.3 Termíny pro provádění změn registrace stanovuje Přestupní řád. 7.4 Přestupy a hostování řeší Přestupní řád. 7.5 Při změně registrace bude vystaven nový registrační doklad registračním orgánem. Podmínkou je vrácení původního registračního dokladu registračnímu orgánu. 8. Zrušení registrace 8.1 Provádí se na dokladu o zrušení registrace 8.2 Zrušení registrace na žádost klubu na žádost závodníka dle bodu 6.3. Registračního řádu Registrační řád SPČR 18

19 PŘESTUPNÍ ŘÁD Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Přestupní řád rozlišuje tři formy působnosti a činnosti v klubech SPČR: - klubové členství - registrace - hostování Klubové členství může být podle stanov SPČR jen v jednom klubu. Registrace v jednom sportovním odvětví může být pouze v jednom klubu (viz bod 4.2. Registračního řádu). Změna registrace je možná bez změny klubového členství. Povolení hostování je možné bez změny registrace a bez změny klubového členství. 2. Základní ustanovení 2.1 Přestupy sportovců v potápěčských sportech mají napomáhat rozvoji výkonnosti a současně zabezpečovat osobní zájmy sportovců, které jsou zaručeny obecně právními předpisy. 2.2 Každý přestup sportovce do jiného klubu je záležitostí samotného sportovce nebo jeho zákonných zástupců, dosavadního (mateřského) klubu a nového klubu. Jejich vzájemné vztahy stanoví tento Přestupní řád. 2.3 Všechny přestupy projednává a schvaluje SK SPČR. 2.4 Přestup je možno nahlásit kdykoliv v průběhu roku, ale pouze jedenkrát v průběhu následujících 12 měsíců. 2.5 Přestupní řád se vztahuje i na změny v klubové příslušnosti sportovců u nichž došlo ke zrušení registrace dle článku 3.3. a 3.5 Registračního řádu. 2.6 Po dobu projednání přestupu smí přestupující startovat v soutěžích za původní klub. 2.7 Přestupovat může i sportovec, který je v disciplinárním trestu. Při schválení přestupu pokračuje trest i v novém klubu. 3. Podmínky přestupu Přestupy v potápěčských sportech se dělí na: - přestupy sportovně - technické - přestupy vojáků základní služby a posluchačů vojenských škol - přestupy ostatní 3.1 Přestupy sportovně - technické Sportovně-technické přestupy uskutečňují sportovci na základě vlastního uvážení k zabezpečení dalšího rozvoje své sportovní výkonnosti. Tyto přestupy se uskutečňují po vzájemné dohodě mezi sportovcem, mateřským klubem a novým klubem, do kterého sportovec přestupuje. Přestupní řád SPČR 19

20 3.1.2 Vzhledem k tomu, že mateřský klub vynaložil na výchovu sportovce určité finanční prostředky k dosažení výkonnosti, může podmínit souhlas s přestupem vyplacením odstupného Výše odstupného za závodníka, který dosahuje výkonů svět. prvenství (1-10 místo) v individuálních disciplinách může být stanoven až ,- Kč. Při dosahování výkonů 1-10 místo MČR ,- Kč. Při dosahování výkonů místo MČR 5 000,- Kč. Za závodníky nižší výkonnostní úrovně se odstupné nevyplácí Pokud nedojde k úhradě stanovené částky nebo k jiné dohodě v termínu do 14 dnů, přestup se zamítne. 3.2 Přestupy ostatní Přestup na základě změny trvalého bydliště z důvodu následování rodičů (zákonných zástupců), manžela(ky), druha(žky), se kterými přestupující sportovec žije ve společné domácnosti, musí sportovec doložit čestným prohlášením o přestěhování do jiné obce Přestup z důvodů studia mimo místo trvalého bydliště doloží sportovec potvrzením školy o přijetí Přestupy z důvodů uvedených v odstavci a nesmí být ze strany mateřského klubu zdržovány či znemožňovány. 4. Postup při hlášení a provádění přestupu 4.1 Přestup sportovce se hlásí na "Přestupním lístku" vyplněném dvakrát. 4.2 Sportovec seznámí výbor mateřského klubu o úmyslu přestoupit do jiného klubu tím, že zašle doporučeně jeden vyplněný přestupní lístek výboru klubu. Přestupní lístek musí být vlastnoručně podepsán sportovcem (zák. zástupcem) a opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka nového klubu, do kterého chce sportovec přestoupit. Druhý přestupní lístek odešle doporučeně spolu s registračním dokladem na adresu sekretariátu SPČR 4.3 Mateřský klub je povinen přestupní lístek s vyjádřením souhlasu nebo nesouhlasu odeslat doporučeně do 21 dnů na adresu SPČR. Na přestupním lístku uvede mateřský klub i případný disciplinární trest V případě nesouhlasu s přestupem sportovce musí mateřský klub požádat o neschválení přestupu do nového klubu a uvést důvody nesouhlasu, resp. požadavek na odstupné. Kopii dopisu zašle sportovci a novému klubu V případě, že mateřský klub neodešle přestupní lístek se svým stanoviskem k přestupu sportovce, rozhoduje SK SPČR o přestupu na základě ohlášeného přestupu sportovce. K tomuto rozhodování si zpravidla vyžádá od přestupujícího sportovce doklad o odeslání prvního přestupního lístku dle odst V případě souhlasu s požadovaným odstupným zaplatí nový klub dohodnutou částku a kopii dokladu o úhradě zašle obratem sekretariátu SPČR. 4.5 O výsledku jednání o přestupu vyrozumí SK SPČR sportovce, mateřský klub a nový klub ihned po projednání přestupu. Přestupní řád SPČR 20

21 4.6 V případě schválení přestupu je sportovci vystaven nový registrační průkaz a zaslán na adresu sportovce. 5. Hostování 5.1 Hostování je forma povolení startu v jiném klubu bez provedení přeregistrace 5.2 Hostování může být: - jednorázové - dlouhodobé Hostování jednorázové je pro povolení účasti na zahraničním závodu Hostování dlouhodobé (na dobu max. 1 kalendářního roku) je povolení účasti v seriálu zahraničních závodů (Světový pohár, Mezinárodní liga apod.) Hostování není možné uskutečnit pro účast na Mistrovství ČR a ostatních závodech v soutěžích organizovaných SPČR Hostování může být jen se souhlasem klubu, kde je sportovec registrován a s oznámením registračnímu orgánu Registrační orgán potvrdí na registrační doklad povolení hostování s označením doby trvání Hostování sportovce v zahraničním klubu je možné jen s písemným souhlasem mateřského klubu a SK SPČR. Tento souhlas platí jen pro účast v soutěžích mimo území České republiky. 6. Důsledky porušení nebo obcházení přestupního řádu 6.1 Dojde-li k přestupu na základě tohoto Přestupního řádu a bude-li následně zjištěno, že je tento přestup v rozporu s Přestupním nebo Registračním řádem, nebo jsou tyto řády obcházeny, je takový přestup neplatný. 6.2 Neplatnost přestupu prohlásí SK SPČR spolu s rozhodnutím o sankci vůči provinivšímu se sportovci či klubu. 7. Odvolání proti rozhodnutí 7.1 Sportovec nebo jeho zákonný zástupce, mateřský a nový klub se může proti rozhodnutí SK odvolat do sedmi dnů po obdržení rozhodnutí k prezídiu SPČR. 7.2 Při odvolání je nutné složit vklad 100,- Kč, který bude při kladném vyřízení odvolání vrácen. Při zamítnutí propadá ve prospěch SPČR. 7.3 Odvolání proti rozhodnutí o přestupu se podává písemně a doporučeně. K odvolání je nutno předložit doklad o zaplacení vkladu, dle odstavce Až do konečného rozhodnutí prezídia platí rozhodnutí SK SPČR. 7.5 Rozhodnutí prezídia SPČR je konečné. 8. Změna klubového členství 8.1 Změna klubového členství je možná na základě přestupu z mateřského klubu do klubu nového působení člena. 8.2 Přestup člena je předmětem vzájemné dohody mezi kluby původního a nového působení člena. Souhlas přestupu může být podmíněn mateřským klubem: Přestupní řád SPČR 21

22 - vyrovnáním závazků člena vůči mateřského klubu - vyrovnáním ekonomických nákladů mezi mateřským klubem a klubem nového působení člena. 8.3 Žádost o přestup provede člen nebo vedení klubu nového působení. Součástí žádosti bude písemný souhlas člena. Přestup člena, který je zároveň registrován za mateřský klub jako závodník, je podmíněn zásadami registrace. Při přestupu bude členu vystavena nová svazová legitimace. 8.4 Plnění povinností musí být dodrženo podle Řádu klubu kde je člen zaregistrován Registrace má jednotnou centrální evidenci a není možné být registrován v jednom sportovním odvětví ve více klubech Pro registraci musí být respektován Registrační řád Pro přestup musí být respektován Přestupní řád. Přestupní řád SPČR 22

23 Přílohy Soutěžního, Registračního a Přestupního řádu Příloha 1: Příloha 2. Příloha 3. Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6. Zkratky pro označení porušení pravidel Rozpis rozhodčích Přestupní lístek Povolení k hostování Protokol o překonání rekordu (česky, anglicky) Registrační list 23

24 Zkratky pro označení porušení pravidel. 1. Zkratky pro PP CHS - chybný start CHO - chybná obrátka 15 N - nevynoření v 15 m pásmu ODV - odvolán ze závodu - trenér NED - nedoplaval TPS - porušení stylu NED - nedoplaval NECH nesportovní chování NOB nesprávné opuštění bazénu PPV plavání pod vodou 2. Zkratky pro RP CHS - chybný start CHO - chybná obrátka, vynoření obličeje ODV - odvolán ze závodu - trenér NED - nedoplaval, vynořil se 3. Zkratky pro OP CHO - chybné obeplutí bóje PVT - proříznutí hladiny výstrojí nebo tělem ČLP - časový limit překročen OSP - opuštění soutěžního prostoru VYN - vynoření ODV - odvolán ze závodu - trenér PBP - porušení bezpečnostních předpisů NZO - nedovolený způsob orientace pod vodou ODR - odvolán ze závodu rozhodčím - sjíždění 4. Zkratky pro DP CHO - chybné obeplutí bóje nebo chybná obrátka ODV - odvolán ze závodu - trenér NED - nedoplaval 24

25 Název soutěže: Místo konání: Datum: ROZPIS ROZHODČÍCH Komisař Startér Výpočetní středisko Dráha č.1 Dráha č.4 Dráha č.7 Hlavní rozhodčí Předstartér Vedoucí sekretariátu ČASOMĚŘIČI Hlasatel Hlavní časoměřič Vedoucí ceremoniálu Lékař Dráha Dráha č.2 č Dráha Dráha č.5 č Dráha č CÍLOVÍ ROZHODČÍ ROZHODČÍ PRO STYL ROZHODČÍ NA OBRÁTCE Kontrolní časoměřič V Dne podpis hlavního rozhodčího Z pozvaných rozhodčích se nedostavili:

26 SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PŘESTUPNÍ LÍSTEK Závodník: Příjmení Jméno Rodné číslo Adresa bydliště PSČ Hlásí přestup: Z klubu Zdůvodnění přestupu: do klubu Vyjádření mateřského klubu: Vyjádření nového klubu: razítko klubu - datum razítko klubu - datum Rozhodnutí sportovní komise: datum podpis sportovce podpis rodičů (u závodníků do 18 let) razítko - datum Vyplněnou kopii je nutné zaslat na adresu předsedy SK SPČR. U sportovně technických přestupů nutno zaslat potřebné potvrzení (potvrzení o studiu, prohlášení o přestěhování apod.). V případě nedostatku místa pište na druhou stranu! Před vyplněním a odesláním se seznamte s Přestupním řádem SPČR.

27 SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY POVOLENÍ K HOSTOVÁNÍ Závodník: Příjmení Jméno Rodné číslo Adresa bydliště PSČ Mateřský klub Vyjádření mateřského klubu: Vyjádření mateřského klubu: Disciplína: Razítko - Datum Disciplína: Razítko - Datum Vyjádření nového klubu: Vyjádření nového klubu: Disciplína: Razítko - Datum Disciplína: Razítko - Datum podpis sportovce - datum podpis sportovce - datum podpis rodičů - u závodníků do 18 let Rozhodnutí sportovní komise podpis rodičů - u závodníků do 18 let Rozhodnutí sportovní komise Disciplína: Razítko Datum: Disciplína: Razítko Datum: Vyplněnou kopii je nutné zaslat na adresu předsedy SK SPČR. Ostatní postup se řídí platnými řády.

28 PROTOKOL O VYTVOŘENÍ REKORDU Název soutěže: Místo konání soutěže: Datum rekordu: Rekord: český Disciplína: český juniorský Kategorie: muži junioři ženy juniorky Čas rekordu: starý: nový: Závodník: Příjmení: Jméno: Datum narození: Klub: Štafeta - úseky Ruční měření: Jméno časoměřiče: Čas: Podpis: Elektronické měření: Přiložit výsledky soutěže podepsané hlavním rozhodčím a vedoucím družstva Jméno hlavního rozhodčího: Podpis: Jméno vedoucího družstva: Podpis:

29 PROTOCOL OF THE RECORD Name of the competition: Place of the competition: Date of the record: Record: Czech Czech juniors Distance and Discipline: Categories: Men Juniors men Women Juniors women Time of the record: Old one: New one: Relay - stretches Athlete: Surname: First name: Birthday: Club: Manual time-keeping: Name of the time-keeper: Time: Signature: Electronic time-keeping: Enclose the results of the competition with signature of the chief judge and of the team leader Name of the chief judge: Signature: Name of the team leader: Signature:

30 Klub (název): Svaz potápěčů České republiky Adresa osoby pro zaslání registračních průkazů: zkratka: REGISTRAČNÍ LIST Poř.č. Příjmení Jméno Rodné číslo PP/RP DPP OP SF RG Tabulku vyplňte čitelně (nejlépe strojem) bez překlepů. V jednotlivých sportech zakřížkujte příslušné čtvercové políčko, ve vedlejším, obdélníkovém poli musí registrovaný závodník podpisem potvrdit souhlas se svou registrací v příslušném odvětví. Volná políčka proškrtněte. Vyplněnou tabulku (registrační list) ověřený podpisem a razítkem klubu zašlete na adresu: Podpis, razítko klubu: Ing. Dušan Tyml, Anenská 29, Nový Jičín (tel.: privat ) datum : Registrační poplatek v jednom klubu je 50,-Kč za závodníka jednorázově bez ohledu na počet současně registrovaných odvětví. Registrovaní závodníci resp. jejich zákonní zástupci souhlasí s uvedením rodného čísla pro potřeby SPČR.

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

Hrací řád. Pro soutěže DPP (distanční plavání s ploutvemi) Svaz potápěčů České republiky. Vydání 2016/01

Hrací řád. Pro soutěže DPP (distanční plavání s ploutvemi) Svaz potápěčů České republiky. Vydání 2016/01 Hrací řád Pro soutěže DPP (distanční plavání s ploutvemi) Svaz potápěčů České republiky Vydání 2016/01 1. Základní ustanovení 1.1. Pro soutěže DPP platí v plném rozsahu platná Mezinárodní pravidla CMAS

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou platností. OBSAH Část I. Organizační

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 1 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 2 OBSAH: SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY... 3 1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ...3 2. VYPISOVÁNÍ ZÁVODŮ.....4

Více

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques a Svaz potápěčů České republiky. Plavání s ploutvemi

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques a Svaz potápěčů České republiky. Plavání s ploutvemi Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques a Svaz potápěčů České republiky Plavání s ploutvemi Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky Vydání 3/2001 OBSAH DEFINICE 4 AP Základní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

Svaz potápěčů České republiky. Finále ligy mládeže SPČR v PP / RP 2014 kategorie E,D a C. Propozice

Svaz potápěčů České republiky. Finále ligy mládeže SPČR v PP / RP 2014 kategorie E,D a C. Propozice Svaz potápěčů České republiky Finále ligy mládeže SPČR v PP / RP 2014 kategorie E,D a C Propozice Technické provedení: Uhlomost-sport Most Datum konání: 8. 9. listopadu 2014 Místo konání: Aquadrom Most

Více

Svaz potápěčů České republiky SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PP / DPP

Svaz potápěčů České republiky SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PP / DPP Svaz potápěčů České republiky SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PP / DPP 2 0 1 6 2 diver@svazpotapecu.cz Svaz potápěčů České republiky Divers Association of Czech Republic IČO: 537225 Na Strži 9, 140 00 Praha

Více

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD O B S A H 1. Základní ustanovení 2. Pojmy 3. Systém soutěží 4. Soutěže a její organizace 5. Příprava soutěží 6. Průběh soutěží 7. Zdravotní zabezpečení

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG DLE ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU PRO SEZONU 2012 1. Základní ustanovení OBSAH 2. Pořádání turnajů 2.1 - Plánování a zadávání turnajů 2.2 - Povinnosti a práva pořadatele turnaje

Více

SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP

SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP SOUTĚŽ O ČESKÝ POHÁR - ČP 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Charakteristika Soutěž o Český pohár - ČP je celosezónní soutěž jednotlivců, sportovních kolektivů a klubů, prováděná samostatně v biatlonu - ČPB a letním

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ

ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ ØÁDY ZÁVODNÍHO VESLOVÁNÍ Èeského veslaøského svazu Schválila VH ÈVS dne 17. bøezna 2007. 1 Èeský veslaøský svaz Atletická 100/2 160 17 Praha 6 www.veslo.cz ISBN 978-80-7376-045-8 2 Øády závodního veslování

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

Plavání s ploutvemi. Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky

Plavání s ploutvemi. Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky Plavání s ploutvemi Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky OBSAH strana 1. Definice.. 3 2. Technická pravidla 3 2.1. Věkové kategorie, vybavení, omezen..3 3. Mistrovství a soutěže CMAS..

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

Pravidla plavání v otevřených vodách

Pravidla plavání v otevřených vodách Pravidla plavání v otevřených vodách OWS 1 Definice OWS 1.1 Plavání v otevřených vodách (OPEN WATER SWIMMING) je definováno jako jakýkoli závod, který se uskuteční v řece, jezeře, moři nebo vodních kanálech

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Platnost od 1. 7. 2015 1.1. Základní podmínky 1.1.1. se vztahuje na přestupy a hostování. Tento přestupní řád se týká kategorií seniorů, juniorů,

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

PŘÍLOHY ČSB. E Ustanovení pro závody v kategoriích žactva, dorostu a veteránů F Soutěž o Český pohár ČP G Sportovní klasifikace v biatlonu

PŘÍLOHY ČSB. E Ustanovení pro závody v kategoriích žactva, dorostu a veteránů F Soutěž o Český pohár ČP G Sportovní klasifikace v biatlonu PŘÍLOHY ČSB E Ustanovení pro závody v kategoriích žactva, dorostu a veteránů F Soutěž o Český pohár ČP G Sportovní klasifikace v biatlonu PŘÍLOHA E USTANOVENÍ PRO ZÁVODY V KATEGORIÍCH ŽACTVA, DOROSTU A

Více

Pravidla rádiového orientačního běhu

Pravidla rádiového orientačního běhu Asociace rádiového orientačního běhu České republiky Pravidla rádiového orientačního běhu (platná od 1.1.2012) 1 Obsah ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 4 1.Platnost pravidel... 4 2.Definice pojmů... 4 ČÁST

Více

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRAVIDLA LYŽAŘSKÝCH ZÁVODÚ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ SEVERSKÉ DISCIPLÍNY Běh na lyžích, skok na lyžích, severská kombinace Obsah Část I. Společná ustanovení pro všechny disciplíny

Více

1. kolo seriálu DPP 2014

1. kolo seriálu DPP 2014 1. kolo seriálu DPP 2014 Propozice 1. kolo seriálu DPP 2014 Propozice 3.6.2014 Sportcentrum Račice veslařský kanál 1. kolo seriálu DPP 2014 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu. platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pražský svaz orientačních sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu platí od 1. 3. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Soutěžní řád Pražské oblasti ČSOS (dále jen PSŘ) navazuje svým

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a AQUA KLUB Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 1.6.- 3.6. 2018 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky Národní sportovní řády FMS AČR pro motokros AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky PŘÍLOHA N 033 2016 0-0 - NSŘ terénních závodů

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky TZP NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 29.5-31.5 2015 Závody jsou konány za podpory Fondu mládeže a tělovýchovy

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015)

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Propozice závodu (Česká Kamenice, 23.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body

Více

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009)

pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) pravidla pro Českou Republiku (9. 9. 2009) SPEARFISHING - LOV RYB NA NÁDECH HARPUNOU Tato specifická pravidla pro lov ryb na nádech doplňují všeobecná pravidla platná pro všechny šampionáty pod záštitou

Více

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY. Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31. ledna roku,

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

Rozhodčí A / kata i kumite/ Rozhodčí B / kata i kumite / Rozhodčí A kumite - Soudce A kata Rozhodčí B kumite - Soudce B kata Regionální rozhodčí

Rozhodčí A / kata i kumite/ Rozhodčí B / kata i kumite / Rozhodčí A kumite - Soudce A kata Rozhodčí B kumite - Soudce B kata Regionální rozhodčí A. Statut Komise Směrnice Komise rozhodčích ČSKe č.2/2005 1.Statut Komise rozhodčích je stanoven Směrnicí ČSKe č.05/2005 B. Pravomoci a rozhodování 1. Komise rozhodčích řídí činnost rozhodčích ČSKe, provádí

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

Pravidla Šumavské hasičské ligy

Pravidla Šumavské hasičské ligy Pravidla Šumavské hasičské ligy 4. ročník Schváleno radou Šumavské has. ligy dne 23.4.2009 Upraveno (7.20, 7.21) radou Šumavské has. ligy dne 11.7.2009 Obsah Pravidla ŠHL: 1. Organizace Šumavské hasičské

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014 Českomoravská asociace motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014 PŘÍLOHA MX_2 MEZINÁRODNÍ/NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VERZE 2014 Oficiální dokument Českomoravské asociace motocyklového

Více

Soutěžní řád. plavání s ploutvemi. Svaz potápěčů České republiky. Vydání 2017/01

Soutěžní řád. plavání s ploutvemi. Svaz potápěčů České republiky. Vydání 2017/01 Soutěžní řád plavání s ploutvemi Svaz potápěčů České republiky Vydání 2017/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 1. Základní ustanovení... 3 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 3 3. Plánování

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

3. kolo Českého poháru DPP 2016

3. kolo Českého poháru DPP 2016 3. kolo Českého poháru DPP 2016 Propozice 18.6.2016 Labe aréna Račice veslařský kanál 3. kolo Českého poháru DPP 2016 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Potápěčský klub KRAKEN Litoměřice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Mezinárodní pravidla pro orientační potápění

Mezinárodní pravidla pro orientační potápění Mezinárodní pravidla pro orientační potápění Vydání 06/2010 (CA 161) Obsah Strana Úvod 1 1. Disciplíny, hodnocení a rozpis soutěží 2 1.1. Disciplíny 2 1.2. Hodnocení 2 1.3. Propozice závodu 3 2. Účastníci

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1.1 V seniorských soutěžích organizovaných ČSGA mohou startovat všichni senioři, to je muži, kteří v daném roce dovrší nejméně 55 let a ženy,

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace Obsah Soutěžní řád České seniorské golfové asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 B. HRACÍ ŘÁD...3 2. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ...3 3. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ...4 3.1 PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA IBU 2010. Obsah

PRAVIDLA IBU 2010. Obsah Obsah 1 Všeobecná ustanovení 1 2 Organizační orgány a jmenování 15 3 Prostor závodiště a jeho vybavení 18 4 Výzbroj a oblečení pro závod 26 5 Trénink a nástřel 28 6 Ustanovení pro start 30 7 Ustanovení

Více

Sportovní řády LMBC o.s.

Sportovní řády LMBC o.s. Sportovní řády LMBC o.s. pro závody automobilů do vrchu 2012 A. OBECNÁ ČÁST 1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 1.1. Automobilové sportovní podniky na území České republiky, Slovenska a dalších zemí pořádané organizacemi

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ SCHVÁLENO MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACÍ HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ MOSKVA 2003

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

BRATRUŠOV 21. 23. 08. 2015

BRATRUŠOV 21. 23. 08. 2015 IV.BRATRUŠOVSKÉ SERPENTÍNY 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU Maverick Rescue Euro Cup 2015 SOUDOBÉ A HISTORICKÉ AUTOMOBILY Maverick Rescue Euro Cup 2015 BRATRUŠOV 21. 23.

Více

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Soutěžní řád Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Obsah 1 Preambule... 4 2 Všeobecná ustanovení... 4 2.1 Působnost soutěžního řádu... 4 2.2 Výklad soutěžního řádu...

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Soutěžní řád MTBO. 1 Základní ustanovení

Soutěžní řád MTBO. 1 Základní ustanovení 1 Základní ustanovení Soutěžní řád MTBO 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOS v MTBO (SŘ) stanovuje podmínky pořádání mistrovských a dlouhodobých soutěží v MTBO na území České republiky a sportovních akcí do těchto

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014

MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014 MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE... 2 2. HLAVNÍ POŘADATEL A ŘEDITEL INTERLIGY... 2 3. SYSTÉM SOUTĚŽE... 2 4. SLOŽENÍ DRUŽSTEV... 2 5. POŘADÍ UTKÁNÍ DRUŽSTEV...

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a Aqua klub Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 27.5.- 29.5. 2016 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2013

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2013 VÝZVA k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2013 Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority Zlínského

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

Vlekový wakeboarding a wakeskating

Vlekový wakeboarding a wakeskating Pravidla 2014 Vlekový wakeboarding a wakeskating Vypracováno na základě světových pravidel CWWC Datum vydání: 20. Února 2011 Přeložil: Water Sports s.r.o. Úpravy pro ČR: Water Sports s.r.o. Michal Urban

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2016

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2016 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2016 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání..

Více

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE Flagová liga U19 je soutěž flag fotbalu určená juniorské kategorii a hraná ve smíšených týmech. Celý název soutěže zní Česká liga flag fotbalu (U19) 2016. 1. PODMÍNKY

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.)

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Registrace do šampionátu Přihlášení do šampionátu se provádí zasláním e-mailu na registrace@crc-rcrally.cz. Pro letošní rok je registrační poplatek 300,- za jednoho jezdce,

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více