Příloha ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ze dne 25. 6. 2012"

Transkript

1 Příloha ze dne LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k Podpis ředitele školy:

2 Obsah Změny v kapitole 5. Učební osnovy... 3 Ruský jazyk... 4 Biologie... 8 Dějepis Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika

3 Změny v kapitole 5. Učební osnovy 1. Ruší se dělení ve výuce předmětů: Fyzika 3. ročník Předmět se vyučuje 2 hodinami týdně v celé třídě. Matematika 2. ročník Předmět se vyučuje 4 hodinami týdně v celé třídě. 2. Úpravy osnov následujících předmětů: Ruský jazyk Biologie Dějepis Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika 3

4 Ruský jazyk 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ruský jazyk vychází z RVP vzdělávací obor další cizí jazyk. Předmět je zařazen jako povinně volitelný pro ţáky ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá s hodinovou dotací 12 hodin ( ) v dělených skupinách s následujícím rozloţením do jednotlivých ročníků: 1. ročník 3 hodiny 2. ročník 3 hodiny 3. ročník 3 hodiny 4. ročník 3 hodiny Výuka probíhá v jednotlivých skupinách v kmenových třídách, jazykových učebnách a učebnách výpočetní techniky s moţností vyuţití multimediální techniky a internetu. Ve výuce se pracuje s učebnicemi Raduga po novomu, Pojechali a s doplňujícími materiály. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Strategie vysvětlováním významu cizího jazyka vedeme ţáky k samostatnému získávání a pouţívání znalostí ruského jazyka ve škole i mimo ni jako nástroje poznávání lidí, dorozumění a spolupráce s nimi pravidelným poslechem zvukových nahrávek zejména v předazbukovém období učitel procvičuje sluchovou paměť a nacvičuje správnou výslovnost nácvikem ortografické podoby jazyka vede učitel ţáka k úplnému zvládnutí odlišné formy abecedy-azbuky pravidelným ústním zkoušením učitel ověřuje ţákovu znalost slovní zásoby prostřednictvím diktátů podněcuje učitel v ţácích pochopení vztahu mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka navozením modelové situace vede učitel ţáka k volbě vhodného způsobu řešení, k argumentaci podporující toto řešení a dále ke schopnosti respektovat jiná řešení prací s doplňovacími cvičeními učitel rozvíjí v ţákovi samostatné uvaţování zařazení doplňkových textů poskytuje ţákům prostor k rozvíjení schopností odhadnout význam neznámých slov z kontextu Kompetence komunikativní řízeným dialogem vybízí učitel ţáka ke komunikaci v cizím jazyce naslouchat a reagovat, vyjadřovat své názory a myšlenky pravidelným poslechem rodilých mluvčích vedeme ţáka ke správné výslovnosti a tím ke srozumitelné komunikaci prostřednictvím textů, cvičení a konverzace seznamujeme ţáka s novou slovní zásobou a upevňujeme stávající slovní zásobu i gramatická slovní pravidla Kompetence sociální a personální vedeme ţáky ke skupinové práci a práci ve dvojicích formou rozhovorů a prezentací, při kterých vybízíme ostatní k aktivní diskusi na dané téma. Tím dáváme ţákům moţnost vystupovat před kolektivem a obhajovat své názory učitel podporuje kreativitu a snahu po zlepšení pravidelným hodnocením, pochvalou atd. 4

5 Kompetence občanské Kompetence k podnikavosti zařazováním reálií umoţňujeme ţákům vnímat a srovnávat různá kulturní prostředí a respektovat jejich odlišnosti ţák se aktivně podílí na průběhu hodiny a svým přístupem motivuje své spoluţáky c) průřezová témata Ročník Průřezové téma tématický okruh 1. ročník Morálka všedního dne MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV Účinky mediální produkce a vliv médií 2. ročník Sociální komunikace MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů 3. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů EGS Ţijeme v Evropě Člověk a ţivotní prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy 4. ročník Sociální komunikace MKV Psychosociální aspekty interkulturality 2. Vzdělávací obsah 1. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje a čte foneticky správně ovládá základy ruské intonace čte jednoduché texty v rámci osvojené slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje pouţívá slovník učebnice ovládá celou abecedu azbuku probranou slovní zásobu je schopen i napsat Produktivní řečové dovednosti Ţák: - sdělí základní údaje o sobě a své rodině, volném čase a povolání Gramatická část: Základní poučení o přízvuku Azbuka Intonace vět věta oznamovací a tázací Časování základních sloves Skloňování podstatných jmen Slovesné vazby Základní číslovky Rozšiřující texty a texty k samostatné četbě Pozdrav, představení se, poděkování, omluva, blahopřání Tématické okruhy: Rodina Volný čas Morálka všedního dne - představení se, pozdrav, poděkování, omluva MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů - postupné seznamování se s odlišnou kulturou v ruském prostředí MEDV Účinky mediální produkce a vliv médií - interwiew, inzerát SV rodinné 5

6 svých nejbliţších Interaktivní řečové dovednosti Ţák: - pouţívá základní frazeologické obraty Seznámení Povolání Slovní zásoba v rozsahu probíraných témat 2. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu v závislosti na slovní zásobě rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a vyhledává v nich potřebnou informaci rozumí jednoduché konverzaci pouţívá dvojjazyčný slovník Produktivní řečové dovednosti Ţák: stručně reprodukuje obsah přiměřeného textu vyţádá si jednoduchou informaci odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu Gramatická část Časování sloves se změnou kmenové souhlásky Minulý čas sloves Řadové číslovky, vyjadřování data Skloňování podstatných jmen a některých zájmen Přídavná jména Souvětí Tématické okruhy Nakupování Divadlo, kino Ruská města Cestování Škola Orientace ve městě, dopravní prostředky Modální výrazy Sociální komunikace - hodnocení mezilidských vztahů ve třídě, dopravě a při návštěvě kulturních akcí MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů - poznávání historie a současnosti známých ruských měst Z ruská města, poloha D historie vzniku některých měst 3. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: rozumí obsahu a smyslu přiměřeného čteného a poslechového textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí známým kaţdodenním výrazům a frázím Produktivní řečové dovednosti Ţák: pouţívá základní gramatické struktury a typy vět komunikuje v jednoduchých běţných situacích vyţadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Gramatická část Stupňování příd. jmen a příslovcí Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu sloves Neurčitá zájmena a příslovce Zvláštnosti ve skloňování podstatných jmen Tématické okruhy Roční období a počasí Cestování: v hotelu, na letišti, celní a pasová kontrola Ţivotní styl Literatura a její významní představitelé Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - komunikace při cestování, při objednávání noclehu, jízdenek, v restauraci, při přivítání hostů EGS Ţijeme v Evropě - význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání Člověk a ţivotní prostředí - ochrana ţivotního prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy - projekt dle vlastního výběru na základě probíraných témat JČ literární směry Z podnebí a počasí SV ţivotní styl 6

7 4. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje na základě znalostí fonetických pravidel správně i pro něho neznámé výrazy v textu a uţívá správné intonační konstrukce orientuje se v jednoduchých autentických materiálech rozumí vyslechnutému textu, který je nahrán v autentických podmínkách Produktivní řečové dovednosti Ţák: je schopen zformulovat dopis souvisle vypráví o činnostech kaţdodenního ţivota domluví se s rodilým mluvčím, který je ochoten přizpůsobit svůj projev Gramatická část Slovesné vazby odlišné od češtiny Skloňování podstatných jmen Přechodníky Přídavná jména slovesná Tématické okruhy Význam znalostí cizích jazyků Dům, byt Sport a zdravý ţivotní styl Rusko země, jejíţ jazyk se učím Literatura další významní představitelé Sociální komunikace uvědomování si hodnoty různosti lidí a názorů, řešení problémů MKV Psychosociální aspekty interkulturalitu Rusko země mnoha národností. Jazyk nástroj porozumění Bi zdravý ţivotní styl JČ slovanské jazyky, společné a rozdílné znaky Z geografie a ekonomie Ruska Kvinta Receptivní řečové dovednosti Ţák: rozumí obsahu a smyslu přiměřeného čteného a poslechového textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí známým kaţdodenním výrazům a frázím Produktivní řečové dovednosti Ţák: pouţívá základní gramatické struktury a typy vět komunikuje v jednoduchých běţných situacích vyţadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Gramatická část Stupňování příd. jmen a příslovcí Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu sloves Neurčitá zájmena a příslovce Zvláštnosti ve skloňování podstatných jmen Tématické okruhy Praha Zvířata Sport Svět kosmonautiky Řešení problémů Ţivot mladých lidí v Rusku Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - komunikace při cestování, při objednávání noclehu, jízdenek, v restauraci, při přivítání hostů EGS Ţijeme v Evropě význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání Člověk a ţivotní prostředí - ochrana ţivotního prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy - projekt dle vlastního výběru na základě probíraných témat JČ literární směry Z podnebí a počasí SV ţivotní styl 7

8 Sexta Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje na základě znalostí fonetických pravidel správně i pro něho neznámé výrazy v textu a uţívá správné intonační konstrukce orientuje se v jednoduchých autentických materiálech rozumí vyslechnutému textu, který je nahrán v autentických podmínkách Produktivní řečové dovednosti Ţák: je schopen zformulovat dopis souvisle vypráví o činnostech kaţdodenního ţivota domluví se s rodilým mluvčím, který je ochoten přizpůsobit svůj projev Gramatická část Slovesné vazby odlišné od češtiny Skloňování podstatných jmen Přechodníky Přídavná jména slovesná Tématické okruhy Význam znalostí cizích jazyků Dům, byt Sport a zdravý ţivotní styl Rusko země, jejíţ jazyk se učím Literatura další významní představitelé Sociální komunikace uvědomování si hodnoty různosti lidí a názorů, řešení problémů MKV Psychosociální aspekty interkulturalitu Rusko země mnoha národností. Jazyk nástroj porozumění Bi zdravý ţivotní styl JČ slovanské jazyky, společné a rozdílné znaky Z geografie a ekonomie Ruska Biologie 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací předmět Biologie vznikl jako předmět v rámci vzdělávacího oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Ve výuce biologie si ţáci mohou rozvíjet své představy o podstatě, rozmanitosti a evoluci ţivota na Zemi. Mají moţnost získat přehled znalostí a vědomostí jednak o ţivých organismech, ale také o přírodě jako systému, jehoţ jednotlivé sloţky jsou vzájemně v interakci. Z tohoto poznání vychází porozumění přírodním procesům, probíhajícím jak v ţivých organismech, tak i mimo jejich těla. Biologie rozvíjí u ţáků řadu dovedností, například schopnost objektivního pozorování, provádění pokusů, správné analýzy výsledků s následným vyvozováním závěrů či správné poskytování první pomoci v krizových situacích. Výuka biologie probíhá přednostně v odborné učebně biologie, částečně v kmenových třídách jednotlivých ročníků. Učebna biologie je vybavena mnoţstvím názorných pomůcek, k dispozici je video se dvěma televizory, CCD kamera, počítač s dataprojektorem, a další prezentační technika. Praktická část probíhá v Laboratoři biologie vybavené lupami, optickými mikroskopy, digitálním mikroskopem s fotoaparátem, počítačem a televizí s videem. Předmět Biologie integruje část obsahu vzdělávacího předmětu Výchova ke zdraví ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Celková časová dotace předmětu biologie je 7 hodin, které jsou rozděleny do prvních tří ročníků studia takto: 1. ročník 2,5 hodiny týdně (z toho 2 hodiny teoretické a 0,5 h praktické výuky) 2. ročník 2,5 hodiny týdně (z toho 2 hodiny teoretické a 0,5 h praktické výuky) 3. ročník 2 hodiny týdně. Formy vzdělávání: výklad s názornými ukázkami, laboratorní práce a cvičení, tematické diskuze, projekty, exkurze, výukové kurzy 8

9 b) výchově vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Strategie stanovujeme vyučovací cíle a vyuţíváme různé strategie učení vedeme ţáky k vyuţívání vhodné studijní literatury (určovací klíče, atlasy, ) dokládáme praktické vyuţití znalostí a propojujeme znalosti více předmětů zadáváme přírodovědné projekty, při nichţ ţák sám plánuje a organizuje svou činnost, získává a zpracovává informace oceňujeme tvořivé zpracování informací, dbáme na účelnou práci s informacemi a jejich prezentaci vyuţíváme sebehodnocení ţáků kriticky přistupujeme ke zdrojům informací a jejich věrohodnosti vedeme ţáky k praktickému poznávání přírodnin, jejich třídění a systematizaci vyuţíváme pozorování a pokusy jako metody učení a vedeme ţáky ke správnému vyhodnocování výsledků dáváme ţákům moţnost vytvářet různé postupy řešení problémů zadáváme ţákům, zejména v laboratorních cvičeních, problémové úlohy a metodicky dohlíţíme na jejich řešení poţadujeme přesné formulace při obhajobě řešení problému ve výuce umoţňujeme ţákům efektivní vyuţití ICT pro prezentaci jejich práce komunikujeme srozumitelně a kultivovaně a totéţ vyţadujeme po ţácích během vyučování vytváříme prostor, v němţ dáváme ţákům moţnost uplatnit se v různých komunikačních situacích (diskuse, práce ve skupinách, argumentace) vyţadujeme, aby vytvořené dokumenty a prezentace byly kvalitní a splňovaly odborné, typografické, jazykové a estetické poţadavky a normy vedeme ţáky k tomu, aby si stanovovali své cíle a priority také s ohledem na své osobní schopnosti a zájmovou orientaci a odpovědně zvolili povinně volitelné předměty při pravidelném poučení o BOZP a PO v laboratoři biologie dbáme na jejich důsledné dodrţování a zdůrazňujeme důleţitost zdraví a jeho ochrany motivujeme ţáky ke spoluzodpovědnosti za své pracovní a ţivotní prostředí nabízíme ţákům další mimoškolní kulturní aktivity usilujeme o jednotný přístup k ţákům při vyţadování plnění jejich povinností, vedeme je k odpovědnosti upozorňujeme ţáky na problémy spojené s alkoholismem, kouřením, drogovými závislostmi a patologickými jevy důsledně vyţadujeme plnění školního a pravidel slušného chování a vedeme ţáky k odpovědnosti za své chování osobním příkladem vedeme ţáky ke vztahu k přírodě při posuzování různých aspektů společenského ţivota respektujeme různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních snaţíme se potírat jakékoli náznaky neúcty, nadřazenosti a šikany v rámci třídy snaţíme se zapojovat ţáky do národních i mezinárodních projektů spolupracujeme s představiteli města i jiných organizací informujeme ţáky o chování v krizových situacích a situacích ohroţujících ţivot a zdraví a o poskytování první pomoci 9

10 Kompetence k podnikavosti motivací ţáků podporujeme jejich vlastní iniciativu a tvořivost, zapojení do soutěţí a olympiád, stanovování si vyšších cílů v oblastech jejich zájmů a nadání zapojením do zájmové a mimoškolní činnosti a při organizaci ţákovských akcí je vedeme ke zvaţování moţných rizik a vyhledávání příleţitostí odhalováním schopností ţáků a jejich individuální podporou je vedeme k rozvoji osobního i odborného potenciálu předáváme ţákům informace o vzdělávacích příleţitostech, vedeme je k odpovědné volbě svého profesního růstu c) průřezová témata Ročník Průřezové téma 1. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a ţivotní prostředí Projektový den věnovaný environmentální výchově 2. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a ţivotní prostředí 2. Vzdělávací obsah 1. ročník, kvinta Odliší ţivé organismy od neţivých soustav na základě projevů ţivota Popíše a porovná hypotézy o vzniku a evoluci organismů na Zemi Posuzuje hierarchii recentních taxonů organismů na základě znalostí jejich evoluce Charakterizuje viry z hlediska jejich struktury a funkce Popíše průběh virové infekce a způsob rozmnoţování virů Jmenuje příklady virových onemocnění Zhodnotí význam virů a způsoby ochrany před virovými infekcemi Objasní strukturu a funkce prokaryotických buněk a jejich organel Charakterizuje bakterie a sinice z hlediska jejich významu Zdůvodní mimořádný význam bakterií a sinic a uvede příklady vyuţití jejich činnosti Zhodnotí způsoby ochrany před nemocemi způsobenými bakteriemi Obecná biologie Obecná charakteristika organismů Hypotézy o vzniku a evoluci organismů Nebuněční Prvobuněční Z Světová doprava, regionální geografie světadílů 10

11 Vzájemně porovná prokaryotickou a eukaryotickou buňku Pojmenuje základní buněčné organely eukaryotických buněk, vysvětlí jejich význam a funkci Odliší buňku rostlinnou a ţivočišnou Uvede hlavní rozdíly mezi mitózou a meiózou, popíše průběh dělení buněk Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk v tělech mnohobuněčných organismů Uvede druhy pletiv a porovná základní rozdíly mezi nimi Popíše stavbu těl niţších a vyšších rostlin, srovnává je Popíše stavbu a funkci rostlinných orgánů Objasní základní ţivotní funkce rostlin včetně rozmnoţování vybraných skupin Popíše a vzájemně srovná fotosyntézu, dýchání a kvašení Pozná a pojmenuje významné druhy rostlin, uvádí jejich ekologické nároky a vyuţití pro různé potřeby člověka Orientuje se v systému rostlin a zařazuje do něj vybrané druhy Posuzuje hierarchii recentních taxonů rostlin na základě znalostí jejich evoluce Posoudí vliv konkrétních abiotických a biotických faktorů prostředí na stavbu těla, vývoj a fyziologické funkce Vysvětlí problematiku ohroţených rostlinných druhů a moţnosti jejich ochrany Vymezí rozdíly mezi houbami a ostatními organismy Pozná a pojmenuje významné zástupce hub a lišejníků Posoudí význam hub a lišejníků Vysvětlí princip symbiózy ve stélce lišejníků Získává vztah a postoje k ochraně ţivotního prostředí Eukaryotická buňka Biologie rostlin Morfologie a anatomie rostlin Fyziologie rostlin Systém a evoluce rostlin Niţší rostliny Vyšší rostliny Rostliny a prostředí Biologie hub Stavba a funkce hub Stavba a funkce lišejníků Významní zástupci hub a lišejníků Environmentální výchova Z Atmosféra - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí Z Biosféra - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí - Projektový den 11

12 2. ročník, sexta Objasní rozdíl mezi rostlinnou a ţivočišnou buňkou Charakterizuje hlavní znaky prvoků a uvádí jejich zástupce Objasní význam prvoků Porozumí evolučním cestám vedoucím k mnohobuněčnosti a uvede příklady teorií Charakterizuje hlavní znaky Diblastik a porovná jednotlivé kmeny Charakterizuje jednotlivé skupiny a pozná významné zástupce Zhodnotí význam těchto ţivočichů pro člověka a evoluci Charakterizuje hlavní znaky bezobratlých ţivočichů Uvede a porovná typické i rozdílné znaky jednotlivých taxonomických skupin Objasní princip, funkci i vývoj jednotlivých orgánových soustav Objasní princip hlavních způsobů rozmnoţování a ontogenetického vývoje ţivočichů Pozná hlavní zástupce jednotlivých ţivočišných skupin a vysvětlí jejich význam pro člověka a jeho činnost Popíše problematiku ohroţených ţivočišných druhů a způsoby jejich ochrany Charakterizuje hlavní znaky strunatců Srovná jednotlivé taxonomické skupiny a vysvětlí shodné a rozdílné znaky Vysvětlí stavbu, funkci a vývoj jednotlivých orgánových soustav Pozná a pojmenuje základní představitele jednotlivých skupin Popíše význam taxonu pro člověka a různá odvětví jeho činnosti Objasní význam ţivočichů v přírodě a problematiku ohroţených ţivočišných druhů Charakterizuje společné a rozdílné způsoby chování člověka a ţivočichů Ţivočišná buňka Prvoci Vznik mnohobuněčnosti Houby, Ţahavci, Ţebernatky Bezobratlí ţivočichové Triblastica Strunatci Etologie ţivočichů Z Regionální geografie světadílů Z Biosféra, Regionální geografie světadílů - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí Z Biosféra SV 12

13 Zhodnotí vztah evoluce a ţivotního prostředí na chování ţivočichů Posoudí způsoby komunikace a sociálního chování ţivočichů 3. ročník, septima Vysvětlí evoluci člověka z ţivočišných předků Popíše znaky hominizace Popíše stavbu a sloţení kosti, rozliší základní tkáně v opěrné soustavě Za pomocí modelu pojmenuje a lokalizuje kosti v lidské kostře Popíše typy spojení kostí a uvede konkrétní příklady Vysvětlí růst a vývoj kosti Rozlišuje základní typy svalové tkáně Popíše svalovou kontrakci Za pomocí modelu pojmenuje a lokalizuje kosterní svaly člověka Popíše základní choroby opěrné a pohybové soustavy Posuzuje rizika spojená s chováním svým i druhých lidí, osvojuje si zásady prevence úrazů Rozhoduje podle konkrétní situace o způsobu jednání v situacích ohroţujících sebe sama i druhých Ovládá zásady první pomoci při úrazech Na základě osvojených znalostí a dovedností se odpovědně rozhoduje o chování za mimořádných událostí Charakterizuje význam homeostázy lidského organismu Vysvětlí význam a sloţení tělních tekutin Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí soustav látkové přeměny a zhodnotí rizikové civilizační negativní vlivy ovlivňující činnost těchto soustav Vysvětlí negativní vlivy kouření na zdraví člověka Nachází souvislosti mezi stravovacími návyky a civilizačními chorobami Zdůvodní význam pitného reţimu pro organismus Původ a vývoj člověka Opěrná a pohybová soustava První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách a při hromadném zasaţení obyvatelstva Civilizační choroby Soustavy látkové přeměny Zdravá výţiva Poruchy příjmu potravy, hepatitidy D Tv Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence, ochrana člověka za mimořádných událostí SV Tv Ch Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence 13

14 Rozpoznává význam pozitivních změn ve svém ţivotě související s vlastním zdravím a zdravým druhých a usiluje o ně V rámci svých moţností projevuje odolnost vůči sebepoškozujícímu jednání Ovládá zásady poskytování první pomoci při krvácení, zástavě dýchání a činnosti srdce Vysvětlí podstatu významu regulačních soustav a nachází souvislosti mezi jednotlivými částmi Popíše stavbu a funkci řídících soustav jako celku i jejich jednotlivých částí Charakterizuje poruchy smyslových soustav Popisuje účinky hormonů na části lidského organismu, dospívání Nachází souvislosti mezi jednotlivými částmi hormonální soustavy Charakterizuje rizika uţívání návykových látek a je odolný vůči výzvám k sebepoškozování organismu, rizikovému způsobu ţivota Zvládá první pomoc při úrazech hlavy a mozkové mrtvici Popíše stavbu a činnost rozmnoţovacích soustav Rozumí podstatě asistované reprodukce z hlediska biologického, etického i právního Rozlišuje jednotlivé etapy prenatálního a postnatálního vývoje Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví v souvislosti s odpovědným sexuálním chováním Uvede rizika spojená s pohlavně přenosnými chorobami a zásady prevence, snaţí se vyvarovat rizikového sexuálního chování Osvojuje si hygienické zásady při pohlavím styku a v těhotenství Vysvětlí podstatu molekulární biologie Orientuje se v základních pojmech z oblasti genetiky a správně je pouţívá Na základě Mendlových zákonů umí vypočítat jednoduché příklady dědičnosti Soustavy regulační První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách Změny v období adolescence Civilizační choroby Soustavy rozmnoţovací Hygiena pohlavního styku Hygiena v těhotenství Choroby přenosné pohlavním stykem Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví Metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty Genetika SV F Ch Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence SV Integrace: Výchova ke zdraví změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence SV M Ch 14

15 Vyuţívá znalostí o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů Analyzuje moţnosti vyuţití znalostí z oblasti genetiky v běţném ţivotě Vytváří si názor na geneticky modifikované organismy a vyuţití genetiky v lékařství, zemědělství, lesnictví Rozpoznává jak dědičné choroby a dispozice ovlivňují zdravotní stav organismu Dějepis 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu Dějepis preferujeme tematické celky týkající se učiva českých a evropských dějin. Sledovaným cílem je zasadit funkčním způsobem národní dějiny do celku dějin nejen evropských, ale i světových a jasně nastínit obecné dějinné vývojové tendence. Důraz je kladen na schopnost ţáka odhalit a definovat příčiny a následky jednotlivých událostí či historických jevů a na základě historických poznatků se orientovat v současné politické situaci, a přispět tak k náboţenské a názorové toleranci a k výchově k demokratickému a aktivnímu občanství. Cílem je vést ţáka k samostatné práci s historickými fakty, ke schopnosti vyhledávat, analyzovat a zobecňovat. Vzdělávací obsah předmětu dějepis vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, ze vzdělávacího oboru dějepis. Hodinová dotace: celkem 7 hodin 2 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku (kvinta a sexta), 3 hodiny ve 3. ročníku (septima) Formy realizace: Vedle klasické výuky jsou vyuţívány další formy práce, např.: jedna jednodenní exkurze, výběrový dějepisný kurz, pro zájemce SOČ, příleţitostně: návštěva výstav, projekt, práce s dokumenty, referát Preferujeme aktivizující metody práce. Místo výuky: Výuka se realizuje ve třídách, některé hodiny probíhají v odborné učebně. Odborná učebna je vybavena moderní technikou dataprojektor, televize, VHS, mapy, nástěnné mapy, obrazové materiály, atlasy, modely artefaktů, názorné pomůcky. Součástí učebny je i příruční knihovna (odborná literatura, video dokumenty, CD ROM, DVD), která je ţákům k dispozici. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Strategie vysvětlujeme význam a smysl dějin a vyvozujeme poučení pro poznání současného vývoje zadáváme dlouhodobé úkoly, při nichţ ţák sám plánuje a organizuje svou činnost, oceňujeme tvořivé zpracování informací dbáme o zařazování poznatků do širších souvislostí a umoţňujeme ţákům vyvozovat vlastní závěry vyuţíváme sebehodnocení ţáků, vytváříme prostředí pro radu i kritiku od druhých vytváříme modelové situace pro hledání chyb a vedeme ţáky ke kritickému přístupu ke zdrojům informací vedeme ţáky ke schopnosti nacházení paralel mezi minulostí a současným vývojem 15

16 dáváme ţákům volnost při vytváření různých postupů řešení a pomáháme jim s hledáním cesty ověřování důkazů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence k podnikavosti vybízíme ţáky vyjadřovat se ústně i písemně, dbáme na kultivovaný projev, na jasné formulace podporujeme schopnost naslouchat vedeme ţáky ke schopnosti pouţít odbornou literaturu a moderní informační technologie vyţadujeme, aby vytvořené dokumenty a prezentace splňovaly odborné, typografické, jazykové a estetické poţadavky a normy zařazujeme kooperaci nabízíme ţákům kulturní aktivity vedeme ţáky k tomu, aby si stanovili své cíle s ohledem na své osobní schopnosti a zájmy vedeme ţáky ke spoluzodpovědnosti za naše národní a kulturní dědictví vedeme k respektování osobnosti člověka v dějinách i v současnosti vytváříme respekt k různým rasám, náboţenstvím a kulturám při vhodných příleţitostech komentujeme události ve společnosti i mediální tlaky a vedeme ţáky k rozhodování na základě vlastního úsudku spolupracujeme s představiteli města a jiných organizací podporujeme zapojení ţáků do soutěţí vedeme ţáky ke stanovování si vyšších cílů v oblastech jejich zájmů a nadání odhalujeme schopnosti ţáků, individuálně je podporujeme a vedeme k rozvoji osobního i odborného potenciálu c) průřezová témata Ročník Průřezové téma 1. ročník, kvinta poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě MKV základní problémy sociokulturních rozdílů problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí 2. ročník, sexta poznávání a rozvoj vlastní osobnosti řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě globální problémy, jejich příčiny a důsledky MKV základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV mediální produkty a jejich významy 16

17 3. ročník, septima poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne spolupráce a soutěţ EGS ţijeme v Evropě globalizační a rozvojové procesy globální problémy, jejich příčiny a důsledky vzdělávání v Evropě a ve světě humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV základní problémy sociokulturních rozdílů psychosociální aspekty interkulturality vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí MEDV mediální produkty a jejich významy média a mediální produkce uţivatelé účinky mediální produkce a vliv médií role médií v moderních dějinách 2. Vzdělávací obsah 1. ročník, kvinta Člověk v dějinách Ţák uvede konkrétní příklady důleţitosti a potřebnosti dějepisných poznatků Ţák uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromaţďovány Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu Počátky lidské společnosti Ţák charakterizuje proces vytváření lidského světa a jeho vztahu k přírodnímu prostředí v pravěku Ţák objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost Ţák uvede příklady archeologických kultur na našem území Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Úvod do studia dějepisu historické prameny, instituce Periodizace dějin, časová přímka Práce s mapou Pravěk Vývoj člověka Paleolit, mezolit, neolit, eneolit Doba bronzová a ţelezná Starověk Staroorientální státy a jejich kulturní odkaz Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Syropalestinská oblast Starověké Řecko Helénismus Antický Řím Kulturní odkaz antiky Středověk Stěhování národů Byzantská říše Arabové Francká říše, Normané, Anglie, Francie, šíření křesťanství Slované poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě MKV základní problémy sociokulturních rozdílů problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí Z práce s mapou ČJ práce s literárním textem, historickými prameny M geometrická posloupnost, zobrazení na časové přímce Bi stavba těla, původ a vývoj člověka 17

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař RVP základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Učební osnovy Dějepis

Učební osnovy Dějepis Učební osnovy Dějepis PŘEDMĚT : Dějepis Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup učivo Související PT ČLOVĚK V DĚJINÁCH 1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků žák vysvětlí

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. DĚJEPIS /DJ/ Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV 6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Školní (rozpracovaný) výstup Učivo školy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Četba a práce s literárními ukázkami Vlastní četba

Školní (rozpracovaný) výstup Učivo školy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Četba a práce s literárními ukázkami Vlastní četba Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Ročník: I. Rozpozná slovní druhy Rozlišuje druhy podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek Určí základní gramatické kategorie slovních

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více