Příloha ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ze dne 25. 6. 2012"

Transkript

1 Příloha ze dne LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k Podpis ředitele školy:

2 Obsah Změny v kapitole 5. Učební osnovy... 3 Ruský jazyk... 4 Biologie... 8 Dějepis Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika

3 Změny v kapitole 5. Učební osnovy 1. Ruší se dělení ve výuce předmětů: Fyzika 3. ročník Předmět se vyučuje 2 hodinami týdně v celé třídě. Matematika 2. ročník Předmět se vyučuje 4 hodinami týdně v celé třídě. 2. Úpravy osnov následujících předmětů: Ruský jazyk Biologie Dějepis Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika 3

4 Ruský jazyk 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ruský jazyk vychází z RVP vzdělávací obor další cizí jazyk. Předmět je zařazen jako povinně volitelný pro ţáky ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá s hodinovou dotací 12 hodin ( ) v dělených skupinách s následujícím rozloţením do jednotlivých ročníků: 1. ročník 3 hodiny 2. ročník 3 hodiny 3. ročník 3 hodiny 4. ročník 3 hodiny Výuka probíhá v jednotlivých skupinách v kmenových třídách, jazykových učebnách a učebnách výpočetní techniky s moţností vyuţití multimediální techniky a internetu. Ve výuce se pracuje s učebnicemi Raduga po novomu, Pojechali a s doplňujícími materiály. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Strategie vysvětlováním významu cizího jazyka vedeme ţáky k samostatnému získávání a pouţívání znalostí ruského jazyka ve škole i mimo ni jako nástroje poznávání lidí, dorozumění a spolupráce s nimi pravidelným poslechem zvukových nahrávek zejména v předazbukovém období učitel procvičuje sluchovou paměť a nacvičuje správnou výslovnost nácvikem ortografické podoby jazyka vede učitel ţáka k úplnému zvládnutí odlišné formy abecedy-azbuky pravidelným ústním zkoušením učitel ověřuje ţákovu znalost slovní zásoby prostřednictvím diktátů podněcuje učitel v ţácích pochopení vztahu mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka navozením modelové situace vede učitel ţáka k volbě vhodného způsobu řešení, k argumentaci podporující toto řešení a dále ke schopnosti respektovat jiná řešení prací s doplňovacími cvičeními učitel rozvíjí v ţákovi samostatné uvaţování zařazení doplňkových textů poskytuje ţákům prostor k rozvíjení schopností odhadnout význam neznámých slov z kontextu Kompetence komunikativní řízeným dialogem vybízí učitel ţáka ke komunikaci v cizím jazyce naslouchat a reagovat, vyjadřovat své názory a myšlenky pravidelným poslechem rodilých mluvčích vedeme ţáka ke správné výslovnosti a tím ke srozumitelné komunikaci prostřednictvím textů, cvičení a konverzace seznamujeme ţáka s novou slovní zásobou a upevňujeme stávající slovní zásobu i gramatická slovní pravidla Kompetence sociální a personální vedeme ţáky ke skupinové práci a práci ve dvojicích formou rozhovorů a prezentací, při kterých vybízíme ostatní k aktivní diskusi na dané téma. Tím dáváme ţákům moţnost vystupovat před kolektivem a obhajovat své názory učitel podporuje kreativitu a snahu po zlepšení pravidelným hodnocením, pochvalou atd. 4

5 Kompetence občanské Kompetence k podnikavosti zařazováním reálií umoţňujeme ţákům vnímat a srovnávat různá kulturní prostředí a respektovat jejich odlišnosti ţák se aktivně podílí na průběhu hodiny a svým přístupem motivuje své spoluţáky c) průřezová témata Ročník Průřezové téma tématický okruh 1. ročník Morálka všedního dne MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV Účinky mediální produkce a vliv médií 2. ročník Sociální komunikace MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů 3. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů EGS Ţijeme v Evropě Člověk a ţivotní prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy 4. ročník Sociální komunikace MKV Psychosociální aspekty interkulturality 2. Vzdělávací obsah 1. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje a čte foneticky správně ovládá základy ruské intonace čte jednoduché texty v rámci osvojené slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje pouţívá slovník učebnice ovládá celou abecedu azbuku probranou slovní zásobu je schopen i napsat Produktivní řečové dovednosti Ţák: - sdělí základní údaje o sobě a své rodině, volném čase a povolání Gramatická část: Základní poučení o přízvuku Azbuka Intonace vět věta oznamovací a tázací Časování základních sloves Skloňování podstatných jmen Slovesné vazby Základní číslovky Rozšiřující texty a texty k samostatné četbě Pozdrav, představení se, poděkování, omluva, blahopřání Tématické okruhy: Rodina Volný čas Morálka všedního dne - představení se, pozdrav, poděkování, omluva MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů - postupné seznamování se s odlišnou kulturou v ruském prostředí MEDV Účinky mediální produkce a vliv médií - interwiew, inzerát SV rodinné 5

6 svých nejbliţších Interaktivní řečové dovednosti Ţák: - pouţívá základní frazeologické obraty Seznámení Povolání Slovní zásoba v rozsahu probíraných témat 2. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu v závislosti na slovní zásobě rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a vyhledává v nich potřebnou informaci rozumí jednoduché konverzaci pouţívá dvojjazyčný slovník Produktivní řečové dovednosti Ţák: stručně reprodukuje obsah přiměřeného textu vyţádá si jednoduchou informaci odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu Gramatická část Časování sloves se změnou kmenové souhlásky Minulý čas sloves Řadové číslovky, vyjadřování data Skloňování podstatných jmen a některých zájmen Přídavná jména Souvětí Tématické okruhy Nakupování Divadlo, kino Ruská města Cestování Škola Orientace ve městě, dopravní prostředky Modální výrazy Sociální komunikace - hodnocení mezilidských vztahů ve třídě, dopravě a při návštěvě kulturních akcí MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů - poznávání historie a současnosti známých ruských měst Z ruská města, poloha D historie vzniku některých měst 3. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: rozumí obsahu a smyslu přiměřeného čteného a poslechového textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí známým kaţdodenním výrazům a frázím Produktivní řečové dovednosti Ţák: pouţívá základní gramatické struktury a typy vět komunikuje v jednoduchých běţných situacích vyţadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Gramatická část Stupňování příd. jmen a příslovcí Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu sloves Neurčitá zájmena a příslovce Zvláštnosti ve skloňování podstatných jmen Tématické okruhy Roční období a počasí Cestování: v hotelu, na letišti, celní a pasová kontrola Ţivotní styl Literatura a její významní představitelé Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - komunikace při cestování, při objednávání noclehu, jízdenek, v restauraci, při přivítání hostů EGS Ţijeme v Evropě - význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání Člověk a ţivotní prostředí - ochrana ţivotního prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy - projekt dle vlastního výběru na základě probíraných témat JČ literární směry Z podnebí a počasí SV ţivotní styl 6

7 4. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje na základě znalostí fonetických pravidel správně i pro něho neznámé výrazy v textu a uţívá správné intonační konstrukce orientuje se v jednoduchých autentických materiálech rozumí vyslechnutému textu, který je nahrán v autentických podmínkách Produktivní řečové dovednosti Ţák: je schopen zformulovat dopis souvisle vypráví o činnostech kaţdodenního ţivota domluví se s rodilým mluvčím, který je ochoten přizpůsobit svůj projev Gramatická část Slovesné vazby odlišné od češtiny Skloňování podstatných jmen Přechodníky Přídavná jména slovesná Tématické okruhy Význam znalostí cizích jazyků Dům, byt Sport a zdravý ţivotní styl Rusko země, jejíţ jazyk se učím Literatura další významní představitelé Sociální komunikace uvědomování si hodnoty různosti lidí a názorů, řešení problémů MKV Psychosociální aspekty interkulturalitu Rusko země mnoha národností. Jazyk nástroj porozumění Bi zdravý ţivotní styl JČ slovanské jazyky, společné a rozdílné znaky Z geografie a ekonomie Ruska Kvinta Receptivní řečové dovednosti Ţák: rozumí obsahu a smyslu přiměřeného čteného a poslechového textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí známým kaţdodenním výrazům a frázím Produktivní řečové dovednosti Ţák: pouţívá základní gramatické struktury a typy vět komunikuje v jednoduchých běţných situacích vyţadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Gramatická část Stupňování příd. jmen a příslovcí Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu sloves Neurčitá zájmena a příslovce Zvláštnosti ve skloňování podstatných jmen Tématické okruhy Praha Zvířata Sport Svět kosmonautiky Řešení problémů Ţivot mladých lidí v Rusku Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - komunikace při cestování, při objednávání noclehu, jízdenek, v restauraci, při přivítání hostů EGS Ţijeme v Evropě význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání Člověk a ţivotní prostředí - ochrana ţivotního prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy - projekt dle vlastního výběru na základě probíraných témat JČ literární směry Z podnebí a počasí SV ţivotní styl 7

8 Sexta Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje na základě znalostí fonetických pravidel správně i pro něho neznámé výrazy v textu a uţívá správné intonační konstrukce orientuje se v jednoduchých autentických materiálech rozumí vyslechnutému textu, který je nahrán v autentických podmínkách Produktivní řečové dovednosti Ţák: je schopen zformulovat dopis souvisle vypráví o činnostech kaţdodenního ţivota domluví se s rodilým mluvčím, který je ochoten přizpůsobit svůj projev Gramatická část Slovesné vazby odlišné od češtiny Skloňování podstatných jmen Přechodníky Přídavná jména slovesná Tématické okruhy Význam znalostí cizích jazyků Dům, byt Sport a zdravý ţivotní styl Rusko země, jejíţ jazyk se učím Literatura další významní představitelé Sociální komunikace uvědomování si hodnoty různosti lidí a názorů, řešení problémů MKV Psychosociální aspekty interkulturalitu Rusko země mnoha národností. Jazyk nástroj porozumění Bi zdravý ţivotní styl JČ slovanské jazyky, společné a rozdílné znaky Z geografie a ekonomie Ruska Biologie 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací předmět Biologie vznikl jako předmět v rámci vzdělávacího oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Ve výuce biologie si ţáci mohou rozvíjet své představy o podstatě, rozmanitosti a evoluci ţivota na Zemi. Mají moţnost získat přehled znalostí a vědomostí jednak o ţivých organismech, ale také o přírodě jako systému, jehoţ jednotlivé sloţky jsou vzájemně v interakci. Z tohoto poznání vychází porozumění přírodním procesům, probíhajícím jak v ţivých organismech, tak i mimo jejich těla. Biologie rozvíjí u ţáků řadu dovedností, například schopnost objektivního pozorování, provádění pokusů, správné analýzy výsledků s následným vyvozováním závěrů či správné poskytování první pomoci v krizových situacích. Výuka biologie probíhá přednostně v odborné učebně biologie, částečně v kmenových třídách jednotlivých ročníků. Učebna biologie je vybavena mnoţstvím názorných pomůcek, k dispozici je video se dvěma televizory, CCD kamera, počítač s dataprojektorem, a další prezentační technika. Praktická část probíhá v Laboratoři biologie vybavené lupami, optickými mikroskopy, digitálním mikroskopem s fotoaparátem, počítačem a televizí s videem. Předmět Biologie integruje část obsahu vzdělávacího předmětu Výchova ke zdraví ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Celková časová dotace předmětu biologie je 7 hodin, které jsou rozděleny do prvních tří ročníků studia takto: 1. ročník 2,5 hodiny týdně (z toho 2 hodiny teoretické a 0,5 h praktické výuky) 2. ročník 2,5 hodiny týdně (z toho 2 hodiny teoretické a 0,5 h praktické výuky) 3. ročník 2 hodiny týdně. Formy vzdělávání: výklad s názornými ukázkami, laboratorní práce a cvičení, tematické diskuze, projekty, exkurze, výukové kurzy 8

9 b) výchově vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Strategie stanovujeme vyučovací cíle a vyuţíváme různé strategie učení vedeme ţáky k vyuţívání vhodné studijní literatury (určovací klíče, atlasy, ) dokládáme praktické vyuţití znalostí a propojujeme znalosti více předmětů zadáváme přírodovědné projekty, při nichţ ţák sám plánuje a organizuje svou činnost, získává a zpracovává informace oceňujeme tvořivé zpracování informací, dbáme na účelnou práci s informacemi a jejich prezentaci vyuţíváme sebehodnocení ţáků kriticky přistupujeme ke zdrojům informací a jejich věrohodnosti vedeme ţáky k praktickému poznávání přírodnin, jejich třídění a systematizaci vyuţíváme pozorování a pokusy jako metody učení a vedeme ţáky ke správnému vyhodnocování výsledků dáváme ţákům moţnost vytvářet různé postupy řešení problémů zadáváme ţákům, zejména v laboratorních cvičeních, problémové úlohy a metodicky dohlíţíme na jejich řešení poţadujeme přesné formulace při obhajobě řešení problému ve výuce umoţňujeme ţákům efektivní vyuţití ICT pro prezentaci jejich práce komunikujeme srozumitelně a kultivovaně a totéţ vyţadujeme po ţácích během vyučování vytváříme prostor, v němţ dáváme ţákům moţnost uplatnit se v různých komunikačních situacích (diskuse, práce ve skupinách, argumentace) vyţadujeme, aby vytvořené dokumenty a prezentace byly kvalitní a splňovaly odborné, typografické, jazykové a estetické poţadavky a normy vedeme ţáky k tomu, aby si stanovovali své cíle a priority také s ohledem na své osobní schopnosti a zájmovou orientaci a odpovědně zvolili povinně volitelné předměty při pravidelném poučení o BOZP a PO v laboratoři biologie dbáme na jejich důsledné dodrţování a zdůrazňujeme důleţitost zdraví a jeho ochrany motivujeme ţáky ke spoluzodpovědnosti za své pracovní a ţivotní prostředí nabízíme ţákům další mimoškolní kulturní aktivity usilujeme o jednotný přístup k ţákům při vyţadování plnění jejich povinností, vedeme je k odpovědnosti upozorňujeme ţáky na problémy spojené s alkoholismem, kouřením, drogovými závislostmi a patologickými jevy důsledně vyţadujeme plnění školního a pravidel slušného chování a vedeme ţáky k odpovědnosti za své chování osobním příkladem vedeme ţáky ke vztahu k přírodě při posuzování různých aspektů společenského ţivota respektujeme různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních snaţíme se potírat jakékoli náznaky neúcty, nadřazenosti a šikany v rámci třídy snaţíme se zapojovat ţáky do národních i mezinárodních projektů spolupracujeme s představiteli města i jiných organizací informujeme ţáky o chování v krizových situacích a situacích ohroţujících ţivot a zdraví a o poskytování první pomoci 9

10 Kompetence k podnikavosti motivací ţáků podporujeme jejich vlastní iniciativu a tvořivost, zapojení do soutěţí a olympiád, stanovování si vyšších cílů v oblastech jejich zájmů a nadání zapojením do zájmové a mimoškolní činnosti a při organizaci ţákovských akcí je vedeme ke zvaţování moţných rizik a vyhledávání příleţitostí odhalováním schopností ţáků a jejich individuální podporou je vedeme k rozvoji osobního i odborného potenciálu předáváme ţákům informace o vzdělávacích příleţitostech, vedeme je k odpovědné volbě svého profesního růstu c) průřezová témata Ročník Průřezové téma 1. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a ţivotní prostředí Projektový den věnovaný environmentální výchově 2. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a ţivotní prostředí 2. Vzdělávací obsah 1. ročník, kvinta Odliší ţivé organismy od neţivých soustav na základě projevů ţivota Popíše a porovná hypotézy o vzniku a evoluci organismů na Zemi Posuzuje hierarchii recentních taxonů organismů na základě znalostí jejich evoluce Charakterizuje viry z hlediska jejich struktury a funkce Popíše průběh virové infekce a způsob rozmnoţování virů Jmenuje příklady virových onemocnění Zhodnotí význam virů a způsoby ochrany před virovými infekcemi Objasní strukturu a funkce prokaryotických buněk a jejich organel Charakterizuje bakterie a sinice z hlediska jejich významu Zdůvodní mimořádný význam bakterií a sinic a uvede příklady vyuţití jejich činnosti Zhodnotí způsoby ochrany před nemocemi způsobenými bakteriemi Obecná biologie Obecná charakteristika organismů Hypotézy o vzniku a evoluci organismů Nebuněční Prvobuněční Z Světová doprava, regionální geografie světadílů 10

11 Vzájemně porovná prokaryotickou a eukaryotickou buňku Pojmenuje základní buněčné organely eukaryotických buněk, vysvětlí jejich význam a funkci Odliší buňku rostlinnou a ţivočišnou Uvede hlavní rozdíly mezi mitózou a meiózou, popíše průběh dělení buněk Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk v tělech mnohobuněčných organismů Uvede druhy pletiv a porovná základní rozdíly mezi nimi Popíše stavbu těl niţších a vyšších rostlin, srovnává je Popíše stavbu a funkci rostlinných orgánů Objasní základní ţivotní funkce rostlin včetně rozmnoţování vybraných skupin Popíše a vzájemně srovná fotosyntézu, dýchání a kvašení Pozná a pojmenuje významné druhy rostlin, uvádí jejich ekologické nároky a vyuţití pro různé potřeby člověka Orientuje se v systému rostlin a zařazuje do něj vybrané druhy Posuzuje hierarchii recentních taxonů rostlin na základě znalostí jejich evoluce Posoudí vliv konkrétních abiotických a biotických faktorů prostředí na stavbu těla, vývoj a fyziologické funkce Vysvětlí problematiku ohroţených rostlinných druhů a moţnosti jejich ochrany Vymezí rozdíly mezi houbami a ostatními organismy Pozná a pojmenuje významné zástupce hub a lišejníků Posoudí význam hub a lišejníků Vysvětlí princip symbiózy ve stélce lišejníků Získává vztah a postoje k ochraně ţivotního prostředí Eukaryotická buňka Biologie rostlin Morfologie a anatomie rostlin Fyziologie rostlin Systém a evoluce rostlin Niţší rostliny Vyšší rostliny Rostliny a prostředí Biologie hub Stavba a funkce hub Stavba a funkce lišejníků Významní zástupci hub a lišejníků Environmentální výchova Z Atmosféra - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí Z Biosféra - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí - Projektový den 11

12 2. ročník, sexta Objasní rozdíl mezi rostlinnou a ţivočišnou buňkou Charakterizuje hlavní znaky prvoků a uvádí jejich zástupce Objasní význam prvoků Porozumí evolučním cestám vedoucím k mnohobuněčnosti a uvede příklady teorií Charakterizuje hlavní znaky Diblastik a porovná jednotlivé kmeny Charakterizuje jednotlivé skupiny a pozná významné zástupce Zhodnotí význam těchto ţivočichů pro člověka a evoluci Charakterizuje hlavní znaky bezobratlých ţivočichů Uvede a porovná typické i rozdílné znaky jednotlivých taxonomických skupin Objasní princip, funkci i vývoj jednotlivých orgánových soustav Objasní princip hlavních způsobů rozmnoţování a ontogenetického vývoje ţivočichů Pozná hlavní zástupce jednotlivých ţivočišných skupin a vysvětlí jejich význam pro člověka a jeho činnost Popíše problematiku ohroţených ţivočišných druhů a způsoby jejich ochrany Charakterizuje hlavní znaky strunatců Srovná jednotlivé taxonomické skupiny a vysvětlí shodné a rozdílné znaky Vysvětlí stavbu, funkci a vývoj jednotlivých orgánových soustav Pozná a pojmenuje základní představitele jednotlivých skupin Popíše význam taxonu pro člověka a různá odvětví jeho činnosti Objasní význam ţivočichů v přírodě a problematiku ohroţených ţivočišných druhů Charakterizuje společné a rozdílné způsoby chování člověka a ţivočichů Ţivočišná buňka Prvoci Vznik mnohobuněčnosti Houby, Ţahavci, Ţebernatky Bezobratlí ţivočichové Triblastica Strunatci Etologie ţivočichů Z Regionální geografie světadílů Z Biosféra, Regionální geografie světadílů - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí Z Biosféra SV 12

13 Zhodnotí vztah evoluce a ţivotního prostředí na chování ţivočichů Posoudí způsoby komunikace a sociálního chování ţivočichů 3. ročník, septima Vysvětlí evoluci člověka z ţivočišných předků Popíše znaky hominizace Popíše stavbu a sloţení kosti, rozliší základní tkáně v opěrné soustavě Za pomocí modelu pojmenuje a lokalizuje kosti v lidské kostře Popíše typy spojení kostí a uvede konkrétní příklady Vysvětlí růst a vývoj kosti Rozlišuje základní typy svalové tkáně Popíše svalovou kontrakci Za pomocí modelu pojmenuje a lokalizuje kosterní svaly člověka Popíše základní choroby opěrné a pohybové soustavy Posuzuje rizika spojená s chováním svým i druhých lidí, osvojuje si zásady prevence úrazů Rozhoduje podle konkrétní situace o způsobu jednání v situacích ohroţujících sebe sama i druhých Ovládá zásady první pomoci při úrazech Na základě osvojených znalostí a dovedností se odpovědně rozhoduje o chování za mimořádných událostí Charakterizuje význam homeostázy lidského organismu Vysvětlí význam a sloţení tělních tekutin Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí soustav látkové přeměny a zhodnotí rizikové civilizační negativní vlivy ovlivňující činnost těchto soustav Vysvětlí negativní vlivy kouření na zdraví člověka Nachází souvislosti mezi stravovacími návyky a civilizačními chorobami Zdůvodní význam pitného reţimu pro organismus Původ a vývoj člověka Opěrná a pohybová soustava První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách a při hromadném zasaţení obyvatelstva Civilizační choroby Soustavy látkové přeměny Zdravá výţiva Poruchy příjmu potravy, hepatitidy D Tv Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence, ochrana člověka za mimořádných událostí SV Tv Ch Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence 13

14 Rozpoznává význam pozitivních změn ve svém ţivotě související s vlastním zdravím a zdravým druhých a usiluje o ně V rámci svých moţností projevuje odolnost vůči sebepoškozujícímu jednání Ovládá zásady poskytování první pomoci při krvácení, zástavě dýchání a činnosti srdce Vysvětlí podstatu významu regulačních soustav a nachází souvislosti mezi jednotlivými částmi Popíše stavbu a funkci řídících soustav jako celku i jejich jednotlivých částí Charakterizuje poruchy smyslových soustav Popisuje účinky hormonů na části lidského organismu, dospívání Nachází souvislosti mezi jednotlivými částmi hormonální soustavy Charakterizuje rizika uţívání návykových látek a je odolný vůči výzvám k sebepoškozování organismu, rizikovému způsobu ţivota Zvládá první pomoc při úrazech hlavy a mozkové mrtvici Popíše stavbu a činnost rozmnoţovacích soustav Rozumí podstatě asistované reprodukce z hlediska biologického, etického i právního Rozlišuje jednotlivé etapy prenatálního a postnatálního vývoje Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví v souvislosti s odpovědným sexuálním chováním Uvede rizika spojená s pohlavně přenosnými chorobami a zásady prevence, snaţí se vyvarovat rizikového sexuálního chování Osvojuje si hygienické zásady při pohlavím styku a v těhotenství Vysvětlí podstatu molekulární biologie Orientuje se v základních pojmech z oblasti genetiky a správně je pouţívá Na základě Mendlových zákonů umí vypočítat jednoduché příklady dědičnosti Soustavy regulační První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách Změny v období adolescence Civilizační choroby Soustavy rozmnoţovací Hygiena pohlavního styku Hygiena v těhotenství Choroby přenosné pohlavním stykem Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví Metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty Genetika SV F Ch Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence SV Integrace: Výchova ke zdraví změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence SV M Ch 14

15 Vyuţívá znalostí o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů Analyzuje moţnosti vyuţití znalostí z oblasti genetiky v běţném ţivotě Vytváří si názor na geneticky modifikované organismy a vyuţití genetiky v lékařství, zemědělství, lesnictví Rozpoznává jak dědičné choroby a dispozice ovlivňují zdravotní stav organismu Dějepis 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu Dějepis preferujeme tematické celky týkající se učiva českých a evropských dějin. Sledovaným cílem je zasadit funkčním způsobem národní dějiny do celku dějin nejen evropských, ale i světových a jasně nastínit obecné dějinné vývojové tendence. Důraz je kladen na schopnost ţáka odhalit a definovat příčiny a následky jednotlivých událostí či historických jevů a na základě historických poznatků se orientovat v současné politické situaci, a přispět tak k náboţenské a názorové toleranci a k výchově k demokratickému a aktivnímu občanství. Cílem je vést ţáka k samostatné práci s historickými fakty, ke schopnosti vyhledávat, analyzovat a zobecňovat. Vzdělávací obsah předmětu dějepis vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, ze vzdělávacího oboru dějepis. Hodinová dotace: celkem 7 hodin 2 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku (kvinta a sexta), 3 hodiny ve 3. ročníku (septima) Formy realizace: Vedle klasické výuky jsou vyuţívány další formy práce, např.: jedna jednodenní exkurze, výběrový dějepisný kurz, pro zájemce SOČ, příleţitostně: návštěva výstav, projekt, práce s dokumenty, referát Preferujeme aktivizující metody práce. Místo výuky: Výuka se realizuje ve třídách, některé hodiny probíhají v odborné učebně. Odborná učebna je vybavena moderní technikou dataprojektor, televize, VHS, mapy, nástěnné mapy, obrazové materiály, atlasy, modely artefaktů, názorné pomůcky. Součástí učebny je i příruční knihovna (odborná literatura, video dokumenty, CD ROM, DVD), která je ţákům k dispozici. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Strategie vysvětlujeme význam a smysl dějin a vyvozujeme poučení pro poznání současného vývoje zadáváme dlouhodobé úkoly, při nichţ ţák sám plánuje a organizuje svou činnost, oceňujeme tvořivé zpracování informací dbáme o zařazování poznatků do širších souvislostí a umoţňujeme ţákům vyvozovat vlastní závěry vyuţíváme sebehodnocení ţáků, vytváříme prostředí pro radu i kritiku od druhých vytváříme modelové situace pro hledání chyb a vedeme ţáky ke kritickému přístupu ke zdrojům informací vedeme ţáky ke schopnosti nacházení paralel mezi minulostí a současným vývojem 15

16 dáváme ţákům volnost při vytváření různých postupů řešení a pomáháme jim s hledáním cesty ověřování důkazů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence k podnikavosti vybízíme ţáky vyjadřovat se ústně i písemně, dbáme na kultivovaný projev, na jasné formulace podporujeme schopnost naslouchat vedeme ţáky ke schopnosti pouţít odbornou literaturu a moderní informační technologie vyţadujeme, aby vytvořené dokumenty a prezentace splňovaly odborné, typografické, jazykové a estetické poţadavky a normy zařazujeme kooperaci nabízíme ţákům kulturní aktivity vedeme ţáky k tomu, aby si stanovili své cíle s ohledem na své osobní schopnosti a zájmy vedeme ţáky ke spoluzodpovědnosti za naše národní a kulturní dědictví vedeme k respektování osobnosti člověka v dějinách i v současnosti vytváříme respekt k různým rasám, náboţenstvím a kulturám při vhodných příleţitostech komentujeme události ve společnosti i mediální tlaky a vedeme ţáky k rozhodování na základě vlastního úsudku spolupracujeme s představiteli města a jiných organizací podporujeme zapojení ţáků do soutěţí vedeme ţáky ke stanovování si vyšších cílů v oblastech jejich zájmů a nadání odhalujeme schopnosti ţáků, individuálně je podporujeme a vedeme k rozvoji osobního i odborného potenciálu c) průřezová témata Ročník Průřezové téma 1. ročník, kvinta poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě MKV základní problémy sociokulturních rozdílů problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí 2. ročník, sexta poznávání a rozvoj vlastní osobnosti řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě globální problémy, jejich příčiny a důsledky MKV základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV mediální produkty a jejich významy 16

17 3. ročník, septima poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne spolupráce a soutěţ EGS ţijeme v Evropě globalizační a rozvojové procesy globální problémy, jejich příčiny a důsledky vzdělávání v Evropě a ve světě humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV základní problémy sociokulturních rozdílů psychosociální aspekty interkulturality vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí MEDV mediální produkty a jejich významy média a mediální produkce uţivatelé účinky mediální produkce a vliv médií role médií v moderních dějinách 2. Vzdělávací obsah 1. ročník, kvinta Člověk v dějinách Ţák uvede konkrétní příklady důleţitosti a potřebnosti dějepisných poznatků Ţák uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromaţďovány Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu Počátky lidské společnosti Ţák charakterizuje proces vytváření lidského světa a jeho vztahu k přírodnímu prostředí v pravěku Ţák objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost Ţák uvede příklady archeologických kultur na našem území Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Úvod do studia dějepisu historické prameny, instituce Periodizace dějin, časová přímka Práce s mapou Pravěk Vývoj člověka Paleolit, mezolit, neolit, eneolit Doba bronzová a ţelezná Starověk Staroorientální státy a jejich kulturní odkaz Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Syropalestinská oblast Starověké Řecko Helénismus Antický Řím Kulturní odkaz antiky Středověk Stěhování národů Byzantská říše Arabové Francká říše, Normané, Anglie, Francie, šíření křesťanství Slované poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě MKV základní problémy sociokulturních rozdílů problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí Z práce s mapou ČJ práce s literárním textem, historickými prameny M geometrická posloupnost, zobrazení na časové přímce Bi stavba těla, původ a vývoj člověka 17

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař RVP základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Školní (rozpracovaný) výstup Učivo školy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Četba a práce s literárními ukázkami Vlastní četba

Školní (rozpracovaný) výstup Učivo školy Mezipředmětové vztahy, průřezová témata. Četba a práce s literárními ukázkami Vlastní četba Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Ročník: I. Rozpozná slovní druhy Rozlišuje druhy podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek Určí základní gramatické kategorie slovních

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV 6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zařazena na 2. stupni základního vzdělávání. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více