Příloha ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ze dne 25. 6. 2012"

Transkript

1 Příloha ze dne LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k Podpis ředitele školy:

2 Obsah Změny v kapitole 5. Učební osnovy... 3 Ruský jazyk... 4 Biologie... 8 Dějepis Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika

3 Změny v kapitole 5. Učební osnovy 1. Ruší se dělení ve výuce předmětů: Fyzika 3. ročník Předmět se vyučuje 2 hodinami týdně v celé třídě. Matematika 2. ročník Předmět se vyučuje 4 hodinami týdně v celé třídě. 2. Úpravy osnov následujících předmětů: Ruský jazyk Biologie Dějepis Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika 3

4 Ruský jazyk 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ruský jazyk vychází z RVP vzdělávací obor další cizí jazyk. Předmět je zařazen jako povinně volitelný pro ţáky ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá s hodinovou dotací 12 hodin ( ) v dělených skupinách s následujícím rozloţením do jednotlivých ročníků: 1. ročník 3 hodiny 2. ročník 3 hodiny 3. ročník 3 hodiny 4. ročník 3 hodiny Výuka probíhá v jednotlivých skupinách v kmenových třídách, jazykových učebnách a učebnách výpočetní techniky s moţností vyuţití multimediální techniky a internetu. Ve výuce se pracuje s učebnicemi Raduga po novomu, Pojechali a s doplňujícími materiály. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Strategie vysvětlováním významu cizího jazyka vedeme ţáky k samostatnému získávání a pouţívání znalostí ruského jazyka ve škole i mimo ni jako nástroje poznávání lidí, dorozumění a spolupráce s nimi pravidelným poslechem zvukových nahrávek zejména v předazbukovém období učitel procvičuje sluchovou paměť a nacvičuje správnou výslovnost nácvikem ortografické podoby jazyka vede učitel ţáka k úplnému zvládnutí odlišné formy abecedy-azbuky pravidelným ústním zkoušením učitel ověřuje ţákovu znalost slovní zásoby prostřednictvím diktátů podněcuje učitel v ţácích pochopení vztahu mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka navozením modelové situace vede učitel ţáka k volbě vhodného způsobu řešení, k argumentaci podporující toto řešení a dále ke schopnosti respektovat jiná řešení prací s doplňovacími cvičeními učitel rozvíjí v ţákovi samostatné uvaţování zařazení doplňkových textů poskytuje ţákům prostor k rozvíjení schopností odhadnout význam neznámých slov z kontextu Kompetence komunikativní řízeným dialogem vybízí učitel ţáka ke komunikaci v cizím jazyce naslouchat a reagovat, vyjadřovat své názory a myšlenky pravidelným poslechem rodilých mluvčích vedeme ţáka ke správné výslovnosti a tím ke srozumitelné komunikaci prostřednictvím textů, cvičení a konverzace seznamujeme ţáka s novou slovní zásobou a upevňujeme stávající slovní zásobu i gramatická slovní pravidla Kompetence sociální a personální vedeme ţáky ke skupinové práci a práci ve dvojicích formou rozhovorů a prezentací, při kterých vybízíme ostatní k aktivní diskusi na dané téma. Tím dáváme ţákům moţnost vystupovat před kolektivem a obhajovat své názory učitel podporuje kreativitu a snahu po zlepšení pravidelným hodnocením, pochvalou atd. 4

5 Kompetence občanské Kompetence k podnikavosti zařazováním reálií umoţňujeme ţákům vnímat a srovnávat různá kulturní prostředí a respektovat jejich odlišnosti ţák se aktivně podílí na průběhu hodiny a svým přístupem motivuje své spoluţáky c) průřezová témata Ročník Průřezové téma tématický okruh 1. ročník Morálka všedního dne MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV Účinky mediální produkce a vliv médií 2. ročník Sociální komunikace MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů 3. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů EGS Ţijeme v Evropě Člověk a ţivotní prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy 4. ročník Sociální komunikace MKV Psychosociální aspekty interkulturality 2. Vzdělávací obsah 1. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje a čte foneticky správně ovládá základy ruské intonace čte jednoduché texty v rámci osvojené slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje pouţívá slovník učebnice ovládá celou abecedu azbuku probranou slovní zásobu je schopen i napsat Produktivní řečové dovednosti Ţák: - sdělí základní údaje o sobě a své rodině, volném čase a povolání Gramatická část: Základní poučení o přízvuku Azbuka Intonace vět věta oznamovací a tázací Časování základních sloves Skloňování podstatných jmen Slovesné vazby Základní číslovky Rozšiřující texty a texty k samostatné četbě Pozdrav, představení se, poděkování, omluva, blahopřání Tématické okruhy: Rodina Volný čas Morálka všedního dne - představení se, pozdrav, poděkování, omluva MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů - postupné seznamování se s odlišnou kulturou v ruském prostředí MEDV Účinky mediální produkce a vliv médií - interwiew, inzerát SV rodinné 5

6 svých nejbliţších Interaktivní řečové dovednosti Ţák: - pouţívá základní frazeologické obraty Seznámení Povolání Slovní zásoba v rozsahu probíraných témat 2. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu v závislosti na slovní zásobě rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a vyhledává v nich potřebnou informaci rozumí jednoduché konverzaci pouţívá dvojjazyčný slovník Produktivní řečové dovednosti Ţák: stručně reprodukuje obsah přiměřeného textu vyţádá si jednoduchou informaci odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu Gramatická část Časování sloves se změnou kmenové souhlásky Minulý čas sloves Řadové číslovky, vyjadřování data Skloňování podstatných jmen a některých zájmen Přídavná jména Souvětí Tématické okruhy Nakupování Divadlo, kino Ruská města Cestování Škola Orientace ve městě, dopravní prostředky Modální výrazy Sociální komunikace - hodnocení mezilidských vztahů ve třídě, dopravě a při návštěvě kulturních akcí MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů - poznávání historie a současnosti známých ruských měst Z ruská města, poloha D historie vzniku některých měst 3. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: rozumí obsahu a smyslu přiměřeného čteného a poslechového textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí známým kaţdodenním výrazům a frázím Produktivní řečové dovednosti Ţák: pouţívá základní gramatické struktury a typy vět komunikuje v jednoduchých běţných situacích vyţadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Gramatická část Stupňování příd. jmen a příslovcí Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu sloves Neurčitá zájmena a příslovce Zvláštnosti ve skloňování podstatných jmen Tématické okruhy Roční období a počasí Cestování: v hotelu, na letišti, celní a pasová kontrola Ţivotní styl Literatura a její významní představitelé Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - komunikace při cestování, při objednávání noclehu, jízdenek, v restauraci, při přivítání hostů EGS Ţijeme v Evropě - význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání Člověk a ţivotní prostředí - ochrana ţivotního prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy - projekt dle vlastního výběru na základě probíraných témat JČ literární směry Z podnebí a počasí SV ţivotní styl 6

7 4. ročník Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje na základě znalostí fonetických pravidel správně i pro něho neznámé výrazy v textu a uţívá správné intonační konstrukce orientuje se v jednoduchých autentických materiálech rozumí vyslechnutému textu, který je nahrán v autentických podmínkách Produktivní řečové dovednosti Ţák: je schopen zformulovat dopis souvisle vypráví o činnostech kaţdodenního ţivota domluví se s rodilým mluvčím, který je ochoten přizpůsobit svůj projev Gramatická část Slovesné vazby odlišné od češtiny Skloňování podstatných jmen Přechodníky Přídavná jména slovesná Tématické okruhy Význam znalostí cizích jazyků Dům, byt Sport a zdravý ţivotní styl Rusko země, jejíţ jazyk se učím Literatura další významní představitelé Sociální komunikace uvědomování si hodnoty různosti lidí a názorů, řešení problémů MKV Psychosociální aspekty interkulturalitu Rusko země mnoha národností. Jazyk nástroj porozumění Bi zdravý ţivotní styl JČ slovanské jazyky, společné a rozdílné znaky Z geografie a ekonomie Ruska Kvinta Receptivní řečové dovednosti Ţák: rozumí obsahu a smyslu přiměřeného čteného a poslechového textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku pouţívá slovník učebnice a dvojjazyčný slovník rozumí známým kaţdodenním výrazům a frázím Produktivní řečové dovednosti Ţák: pouţívá základní gramatické struktury a typy vět komunikuje v jednoduchých běţných situacích vyţadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Gramatická část Stupňování příd. jmen a příslovcí Tvoření rozkazovacího a podmiňovacího způsobu sloves Neurčitá zájmena a příslovce Zvláštnosti ve skloňování podstatných jmen Tématické okruhy Praha Zvířata Sport Svět kosmonautiky Řešení problémů Ţivot mladých lidí v Rusku Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - komunikace při cestování, při objednávání noclehu, jízdenek, v restauraci, při přivítání hostů EGS Ţijeme v Evropě význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání Člověk a ţivotní prostředí - ochrana ţivotního prostředí MEDV Mediální produkty a jejich významy - projekt dle vlastního výběru na základě probíraných témat JČ literární směry Z podnebí a počasí SV ţivotní styl 7

8 Sexta Receptivní řečové dovednosti Ţák: vyslovuje na základě znalostí fonetických pravidel správně i pro něho neznámé výrazy v textu a uţívá správné intonační konstrukce orientuje se v jednoduchých autentických materiálech rozumí vyslechnutému textu, který je nahrán v autentických podmínkách Produktivní řečové dovednosti Ţák: je schopen zformulovat dopis souvisle vypráví o činnostech kaţdodenního ţivota domluví se s rodilým mluvčím, který je ochoten přizpůsobit svůj projev Gramatická část Slovesné vazby odlišné od češtiny Skloňování podstatných jmen Přechodníky Přídavná jména slovesná Tématické okruhy Význam znalostí cizích jazyků Dům, byt Sport a zdravý ţivotní styl Rusko země, jejíţ jazyk se učím Literatura další významní představitelé Sociální komunikace uvědomování si hodnoty různosti lidí a názorů, řešení problémů MKV Psychosociální aspekty interkulturalitu Rusko země mnoha národností. Jazyk nástroj porozumění Bi zdravý ţivotní styl JČ slovanské jazyky, společné a rozdílné znaky Z geografie a ekonomie Ruska Biologie 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací předmět Biologie vznikl jako předmět v rámci vzdělávacího oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Ve výuce biologie si ţáci mohou rozvíjet své představy o podstatě, rozmanitosti a evoluci ţivota na Zemi. Mají moţnost získat přehled znalostí a vědomostí jednak o ţivých organismech, ale také o přírodě jako systému, jehoţ jednotlivé sloţky jsou vzájemně v interakci. Z tohoto poznání vychází porozumění přírodním procesům, probíhajícím jak v ţivých organismech, tak i mimo jejich těla. Biologie rozvíjí u ţáků řadu dovedností, například schopnost objektivního pozorování, provádění pokusů, správné analýzy výsledků s následným vyvozováním závěrů či správné poskytování první pomoci v krizových situacích. Výuka biologie probíhá přednostně v odborné učebně biologie, částečně v kmenových třídách jednotlivých ročníků. Učebna biologie je vybavena mnoţstvím názorných pomůcek, k dispozici je video se dvěma televizory, CCD kamera, počítač s dataprojektorem, a další prezentační technika. Praktická část probíhá v Laboratoři biologie vybavené lupami, optickými mikroskopy, digitálním mikroskopem s fotoaparátem, počítačem a televizí s videem. Předmět Biologie integruje část obsahu vzdělávacího předmětu Výchova ke zdraví ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Celková časová dotace předmětu biologie je 7 hodin, které jsou rozděleny do prvních tří ročníků studia takto: 1. ročník 2,5 hodiny týdně (z toho 2 hodiny teoretické a 0,5 h praktické výuky) 2. ročník 2,5 hodiny týdně (z toho 2 hodiny teoretické a 0,5 h praktické výuky) 3. ročník 2 hodiny týdně. Formy vzdělávání: výklad s názornými ukázkami, laboratorní práce a cvičení, tematické diskuze, projekty, exkurze, výukové kurzy 8

9 b) výchově vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Strategie stanovujeme vyučovací cíle a vyuţíváme různé strategie učení vedeme ţáky k vyuţívání vhodné studijní literatury (určovací klíče, atlasy, ) dokládáme praktické vyuţití znalostí a propojujeme znalosti více předmětů zadáváme přírodovědné projekty, při nichţ ţák sám plánuje a organizuje svou činnost, získává a zpracovává informace oceňujeme tvořivé zpracování informací, dbáme na účelnou práci s informacemi a jejich prezentaci vyuţíváme sebehodnocení ţáků kriticky přistupujeme ke zdrojům informací a jejich věrohodnosti vedeme ţáky k praktickému poznávání přírodnin, jejich třídění a systematizaci vyuţíváme pozorování a pokusy jako metody učení a vedeme ţáky ke správnému vyhodnocování výsledků dáváme ţákům moţnost vytvářet různé postupy řešení problémů zadáváme ţákům, zejména v laboratorních cvičeních, problémové úlohy a metodicky dohlíţíme na jejich řešení poţadujeme přesné formulace při obhajobě řešení problému ve výuce umoţňujeme ţákům efektivní vyuţití ICT pro prezentaci jejich práce komunikujeme srozumitelně a kultivovaně a totéţ vyţadujeme po ţácích během vyučování vytváříme prostor, v němţ dáváme ţákům moţnost uplatnit se v různých komunikačních situacích (diskuse, práce ve skupinách, argumentace) vyţadujeme, aby vytvořené dokumenty a prezentace byly kvalitní a splňovaly odborné, typografické, jazykové a estetické poţadavky a normy vedeme ţáky k tomu, aby si stanovovali své cíle a priority také s ohledem na své osobní schopnosti a zájmovou orientaci a odpovědně zvolili povinně volitelné předměty při pravidelném poučení o BOZP a PO v laboratoři biologie dbáme na jejich důsledné dodrţování a zdůrazňujeme důleţitost zdraví a jeho ochrany motivujeme ţáky ke spoluzodpovědnosti za své pracovní a ţivotní prostředí nabízíme ţákům další mimoškolní kulturní aktivity usilujeme o jednotný přístup k ţákům při vyţadování plnění jejich povinností, vedeme je k odpovědnosti upozorňujeme ţáky na problémy spojené s alkoholismem, kouřením, drogovými závislostmi a patologickými jevy důsledně vyţadujeme plnění školního a pravidel slušného chování a vedeme ţáky k odpovědnosti za své chování osobním příkladem vedeme ţáky ke vztahu k přírodě při posuzování různých aspektů společenského ţivota respektujeme různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních snaţíme se potírat jakékoli náznaky neúcty, nadřazenosti a šikany v rámci třídy snaţíme se zapojovat ţáky do národních i mezinárodních projektů spolupracujeme s představiteli města i jiných organizací informujeme ţáky o chování v krizových situacích a situacích ohroţujících ţivot a zdraví a o poskytování první pomoci 9

10 Kompetence k podnikavosti motivací ţáků podporujeme jejich vlastní iniciativu a tvořivost, zapojení do soutěţí a olympiád, stanovování si vyšších cílů v oblastech jejich zájmů a nadání zapojením do zájmové a mimoškolní činnosti a při organizaci ţákovských akcí je vedeme ke zvaţování moţných rizik a vyhledávání příleţitostí odhalováním schopností ţáků a jejich individuální podporou je vedeme k rozvoji osobního i odborného potenciálu předáváme ţákům informace o vzdělávacích příleţitostech, vedeme je k odpovědné volbě svého profesního růstu c) průřezová témata Ročník Průřezové téma 1. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a ţivotní prostředí Projektový den věnovaný environmentální výchově 2. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a ţivotní prostředí 2. Vzdělávací obsah 1. ročník, kvinta Odliší ţivé organismy od neţivých soustav na základě projevů ţivota Popíše a porovná hypotézy o vzniku a evoluci organismů na Zemi Posuzuje hierarchii recentních taxonů organismů na základě znalostí jejich evoluce Charakterizuje viry z hlediska jejich struktury a funkce Popíše průběh virové infekce a způsob rozmnoţování virů Jmenuje příklady virových onemocnění Zhodnotí význam virů a způsoby ochrany před virovými infekcemi Objasní strukturu a funkce prokaryotických buněk a jejich organel Charakterizuje bakterie a sinice z hlediska jejich významu Zdůvodní mimořádný význam bakterií a sinic a uvede příklady vyuţití jejich činnosti Zhodnotí způsoby ochrany před nemocemi způsobenými bakteriemi Obecná biologie Obecná charakteristika organismů Hypotézy o vzniku a evoluci organismů Nebuněční Prvobuněční Z Světová doprava, regionální geografie světadílů 10

11 Vzájemně porovná prokaryotickou a eukaryotickou buňku Pojmenuje základní buněčné organely eukaryotických buněk, vysvětlí jejich význam a funkci Odliší buňku rostlinnou a ţivočišnou Uvede hlavní rozdíly mezi mitózou a meiózou, popíše průběh dělení buněk Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk v tělech mnohobuněčných organismů Uvede druhy pletiv a porovná základní rozdíly mezi nimi Popíše stavbu těl niţších a vyšších rostlin, srovnává je Popíše stavbu a funkci rostlinných orgánů Objasní základní ţivotní funkce rostlin včetně rozmnoţování vybraných skupin Popíše a vzájemně srovná fotosyntézu, dýchání a kvašení Pozná a pojmenuje významné druhy rostlin, uvádí jejich ekologické nároky a vyuţití pro různé potřeby člověka Orientuje se v systému rostlin a zařazuje do něj vybrané druhy Posuzuje hierarchii recentních taxonů rostlin na základě znalostí jejich evoluce Posoudí vliv konkrétních abiotických a biotických faktorů prostředí na stavbu těla, vývoj a fyziologické funkce Vysvětlí problematiku ohroţených rostlinných druhů a moţnosti jejich ochrany Vymezí rozdíly mezi houbami a ostatními organismy Pozná a pojmenuje významné zástupce hub a lišejníků Posoudí význam hub a lišejníků Vysvětlí princip symbiózy ve stélce lišejníků Získává vztah a postoje k ochraně ţivotního prostředí Eukaryotická buňka Biologie rostlin Morfologie a anatomie rostlin Fyziologie rostlin Systém a evoluce rostlin Niţší rostliny Vyšší rostliny Rostliny a prostředí Biologie hub Stavba a funkce hub Stavba a funkce lišejníků Významní zástupci hub a lišejníků Environmentální výchova Z Atmosféra - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí Z Biosféra - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí - Projektový den 11

12 2. ročník, sexta Objasní rozdíl mezi rostlinnou a ţivočišnou buňkou Charakterizuje hlavní znaky prvoků a uvádí jejich zástupce Objasní význam prvoků Porozumí evolučním cestám vedoucím k mnohobuněčnosti a uvede příklady teorií Charakterizuje hlavní znaky Diblastik a porovná jednotlivé kmeny Charakterizuje jednotlivé skupiny a pozná významné zástupce Zhodnotí význam těchto ţivočichů pro člověka a evoluci Charakterizuje hlavní znaky bezobratlých ţivočichů Uvede a porovná typické i rozdílné znaky jednotlivých taxonomických skupin Objasní princip, funkci i vývoj jednotlivých orgánových soustav Objasní princip hlavních způsobů rozmnoţování a ontogenetického vývoje ţivočichů Pozná hlavní zástupce jednotlivých ţivočišných skupin a vysvětlí jejich význam pro člověka a jeho činnost Popíše problematiku ohroţených ţivočišných druhů a způsoby jejich ochrany Charakterizuje hlavní znaky strunatců Srovná jednotlivé taxonomické skupiny a vysvětlí shodné a rozdílné znaky Vysvětlí stavbu, funkci a vývoj jednotlivých orgánových soustav Pozná a pojmenuje základní představitele jednotlivých skupin Popíše význam taxonu pro člověka a různá odvětví jeho činnosti Objasní význam ţivočichů v přírodě a problematiku ohroţených ţivočišných druhů Charakterizuje společné a rozdílné způsoby chování člověka a ţivočichů Ţivočišná buňka Prvoci Vznik mnohobuněčnosti Houby, Ţahavci, Ţebernatky Bezobratlí ţivočichové Triblastica Strunatci Etologie ţivočichů Z Regionální geografie světadílů Z Biosféra, Regionální geografie světadílů - Problematika vztahů organismů a prostředí - Člověk a ţivotní prostředí Z Biosféra SV 12

13 Zhodnotí vztah evoluce a ţivotního prostředí na chování ţivočichů Posoudí způsoby komunikace a sociálního chování ţivočichů 3. ročník, septima Vysvětlí evoluci člověka z ţivočišných předků Popíše znaky hominizace Popíše stavbu a sloţení kosti, rozliší základní tkáně v opěrné soustavě Za pomocí modelu pojmenuje a lokalizuje kosti v lidské kostře Popíše typy spojení kostí a uvede konkrétní příklady Vysvětlí růst a vývoj kosti Rozlišuje základní typy svalové tkáně Popíše svalovou kontrakci Za pomocí modelu pojmenuje a lokalizuje kosterní svaly člověka Popíše základní choroby opěrné a pohybové soustavy Posuzuje rizika spojená s chováním svým i druhých lidí, osvojuje si zásady prevence úrazů Rozhoduje podle konkrétní situace o způsobu jednání v situacích ohroţujících sebe sama i druhých Ovládá zásady první pomoci při úrazech Na základě osvojených znalostí a dovedností se odpovědně rozhoduje o chování za mimořádných událostí Charakterizuje význam homeostázy lidského organismu Vysvětlí význam a sloţení tělních tekutin Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí soustav látkové přeměny a zhodnotí rizikové civilizační negativní vlivy ovlivňující činnost těchto soustav Vysvětlí negativní vlivy kouření na zdraví člověka Nachází souvislosti mezi stravovacími návyky a civilizačními chorobami Zdůvodní význam pitného reţimu pro organismus Původ a vývoj člověka Opěrná a pohybová soustava První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách a při hromadném zasaţení obyvatelstva Civilizační choroby Soustavy látkové přeměny Zdravá výţiva Poruchy příjmu potravy, hepatitidy D Tv Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence, ochrana člověka za mimořádných událostí SV Tv Ch Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence 13

14 Rozpoznává význam pozitivních změn ve svém ţivotě související s vlastním zdravím a zdravým druhých a usiluje o ně V rámci svých moţností projevuje odolnost vůči sebepoškozujícímu jednání Ovládá zásady poskytování první pomoci při krvácení, zástavě dýchání a činnosti srdce Vysvětlí podstatu významu regulačních soustav a nachází souvislosti mezi jednotlivými částmi Popíše stavbu a funkci řídících soustav jako celku i jejich jednotlivých částí Charakterizuje poruchy smyslových soustav Popisuje účinky hormonů na části lidského organismu, dospívání Nachází souvislosti mezi jednotlivými částmi hormonální soustavy Charakterizuje rizika uţívání návykových látek a je odolný vůči výzvám k sebepoškozování organismu, rizikovému způsobu ţivota Zvládá první pomoc při úrazech hlavy a mozkové mrtvici Popíše stavbu a činnost rozmnoţovacích soustav Rozumí podstatě asistované reprodukce z hlediska biologického, etického i právního Rozlišuje jednotlivé etapy prenatálního a postnatálního vývoje Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví v souvislosti s odpovědným sexuálním chováním Uvede rizika spojená s pohlavně přenosnými chorobami a zásady prevence, snaţí se vyvarovat rizikového sexuálního chování Osvojuje si hygienické zásady při pohlavím styku a v těhotenství Vysvětlí podstatu molekulární biologie Orientuje se v základních pojmech z oblasti genetiky a správně je pouţívá Na základě Mendlových zákonů umí vypočítat jednoduché příklady dědičnosti Soustavy regulační První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách Změny v období adolescence Civilizační choroby Soustavy rozmnoţovací Hygiena pohlavního styku Hygiena v těhotenství Choroby přenosné pohlavním stykem Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví Metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty Genetika SV F Ch Integrace: Výchova ke zdraví zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence SV Integrace: Výchova ke zdraví změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence SV M Ch 14

15 Vyuţívá znalostí o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů Analyzuje moţnosti vyuţití znalostí z oblasti genetiky v běţném ţivotě Vytváří si názor na geneticky modifikované organismy a vyuţití genetiky v lékařství, zemědělství, lesnictví Rozpoznává jak dědičné choroby a dispozice ovlivňují zdravotní stav organismu Dějepis 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu Dějepis preferujeme tematické celky týkající se učiva českých a evropských dějin. Sledovaným cílem je zasadit funkčním způsobem národní dějiny do celku dějin nejen evropských, ale i světových a jasně nastínit obecné dějinné vývojové tendence. Důraz je kladen na schopnost ţáka odhalit a definovat příčiny a následky jednotlivých událostí či historických jevů a na základě historických poznatků se orientovat v současné politické situaci, a přispět tak k náboţenské a názorové toleranci a k výchově k demokratickému a aktivnímu občanství. Cílem je vést ţáka k samostatné práci s historickými fakty, ke schopnosti vyhledávat, analyzovat a zobecňovat. Vzdělávací obsah předmětu dějepis vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, ze vzdělávacího oboru dějepis. Hodinová dotace: celkem 7 hodin 2 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku (kvinta a sexta), 3 hodiny ve 3. ročníku (septima) Formy realizace: Vedle klasické výuky jsou vyuţívány další formy práce, např.: jedna jednodenní exkurze, výběrový dějepisný kurz, pro zájemce SOČ, příleţitostně: návštěva výstav, projekt, práce s dokumenty, referát Preferujeme aktivizující metody práce. Místo výuky: Výuka se realizuje ve třídách, některé hodiny probíhají v odborné učebně. Odborná učebna je vybavena moderní technikou dataprojektor, televize, VHS, mapy, nástěnné mapy, obrazové materiály, atlasy, modely artefaktů, názorné pomůcky. Součástí učebny je i příruční knihovna (odborná literatura, video dokumenty, CD ROM, DVD), která je ţákům k dispozici. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Strategie vysvětlujeme význam a smysl dějin a vyvozujeme poučení pro poznání současného vývoje zadáváme dlouhodobé úkoly, při nichţ ţák sám plánuje a organizuje svou činnost, oceňujeme tvořivé zpracování informací dbáme o zařazování poznatků do širších souvislostí a umoţňujeme ţákům vyvozovat vlastní závěry vyuţíváme sebehodnocení ţáků, vytváříme prostředí pro radu i kritiku od druhých vytváříme modelové situace pro hledání chyb a vedeme ţáky ke kritickému přístupu ke zdrojům informací vedeme ţáky ke schopnosti nacházení paralel mezi minulostí a současným vývojem 15

16 dáváme ţákům volnost při vytváření různých postupů řešení a pomáháme jim s hledáním cesty ověřování důkazů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence k podnikavosti vybízíme ţáky vyjadřovat se ústně i písemně, dbáme na kultivovaný projev, na jasné formulace podporujeme schopnost naslouchat vedeme ţáky ke schopnosti pouţít odbornou literaturu a moderní informační technologie vyţadujeme, aby vytvořené dokumenty a prezentace splňovaly odborné, typografické, jazykové a estetické poţadavky a normy zařazujeme kooperaci nabízíme ţákům kulturní aktivity vedeme ţáky k tomu, aby si stanovili své cíle s ohledem na své osobní schopnosti a zájmy vedeme ţáky ke spoluzodpovědnosti za naše národní a kulturní dědictví vedeme k respektování osobnosti člověka v dějinách i v současnosti vytváříme respekt k různým rasám, náboţenstvím a kulturám při vhodných příleţitostech komentujeme události ve společnosti i mediální tlaky a vedeme ţáky k rozhodování na základě vlastního úsudku spolupracujeme s představiteli města a jiných organizací podporujeme zapojení ţáků do soutěţí vedeme ţáky ke stanovování si vyšších cílů v oblastech jejich zájmů a nadání odhalujeme schopnosti ţáků, individuálně je podporujeme a vedeme k rozvoji osobního i odborného potenciálu c) průřezová témata Ročník Průřezové téma 1. ročník, kvinta poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě MKV základní problémy sociokulturních rozdílů problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí 2. ročník, sexta poznávání a rozvoj vlastní osobnosti řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě globální problémy, jejich příčiny a důsledky MKV základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV mediální produkty a jejich významy 16

17 3. ročník, septima poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne spolupráce a soutěţ EGS ţijeme v Evropě globalizační a rozvojové procesy globální problémy, jejich příčiny a důsledky vzdělávání v Evropě a ve světě humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV základní problémy sociokulturních rozdílů psychosociální aspekty interkulturality vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí MEDV mediální produkty a jejich významy média a mediální produkce uţivatelé účinky mediální produkce a vliv médií role médií v moderních dějinách 2. Vzdělávací obsah 1. ročník, kvinta Člověk v dějinách Ţák uvede konkrétní příklady důleţitosti a potřebnosti dějepisných poznatků Ţák uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromaţďovány Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu Počátky lidské společnosti Ţák charakterizuje proces vytváření lidského světa a jeho vztahu k přírodnímu prostředí v pravěku Ţák objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost Ţák uvede příklady archeologických kultur na našem území Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Úvod do studia dějepisu historické prameny, instituce Periodizace dějin, časová přímka Práce s mapou Pravěk Vývoj člověka Paleolit, mezolit, neolit, eneolit Doba bronzová a ţelezná Starověk Staroorientální státy a jejich kulturní odkaz Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Syropalestinská oblast Starověké Řecko Helénismus Antický Řím Kulturní odkaz antiky Středověk Stěhování národů Byzantská říše Arabové Francká říše, Normané, Anglie, Francie, šíření křesťanství Slované poznávání a rozvoj vlastní osobnosti seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů sociální komunikace morálka všedního dne EGS ţijeme v Evropě MKV základní problémy sociokulturních rozdílů problematika vztahu organismů a prostředí člověk a ţivotní prostředí Z práce s mapou ČJ práce s literárním textem, historickými prameny M geometrická posloupnost, zobrazení na časové přímce Bi stavba těla, původ a vývoj člověka 17

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více