ročník celkem počet hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8"

Transkript

1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí poznání kulturních odlišností získávání vlastního historického povědomí orientace v historickém čase Časové vymezení ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Výuka probíhá zčásti v kmenových třídách a dle možností v odborné učebně dějepisu. Žáci se dále účastní výuky mimo školu /Museum, Městská knihovna, exkurze/. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení klade důraz na pozitivní motivaci žáků vede žáky k zamyšlení nad dějinnými souvislostmi předkládá dostatek informačních zdrojů používá vhodné učební pomůcky (knihy, encyklopedie, atlasy, mapy, názorné pomůcky) zadává úkoly, které vedou k využití poznatků z jiných předmětů Kompetence k řešení problémů motivuje žáka k samostatnému myšlení a řešení problémů do výuky zařazuje diskusi, výklad, řešení problémů, kreslení a další aktivity vede žáky ke kritickému myšlení zadává úkoly vedoucí k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností, získaných např. z četby či samostudia a z vlastního úsudku Kompetence komunikativní zařazuje do výuky diskusi vede žáky k práci s různými zdroji informací a jejich interpretaci podporuje schopnost věcně argumentovat a obhájit svůj názor vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování 1

2 Kompetence sociální a personální vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky podporuje rozvoj žáka a dodává mu sebedůvěru uplatňuje individuální přístup k žákům talentovaným a žákům s poruchami učení Kompetence občanské respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické odlišnosti žáka vede žáky k ohleduplnosti a respektu k druhým aktivně zapojuje žáky do kulturního dění posiluje a pěstuje vztah žáků k národním tradicím, k uměleckým dílům a kulturnímu dědictví vede žáky k nenásilnému řešení problémů a konfliktů Kompetence pracovní rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním důsledné přípravy na výuku trvá na dodržování dohodnuté kvality práce vede žáky k využívání znalostí v praxi kontroluje práci žáka Formy a metody práce Metody slovní, názorně-demonstrační, opakování a procvičování vědomostí, samostatná práce žáků Formy frontální vyučování, skupinová práce, exkurze Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata ENV: VDO: MKV: VMEGS: OSV: Lidské aktivity a problémy ŽP Principy demokracie jako formy vlády způsobu rozhodování Občan, občanská společnost a stát Multikulturalita Lidské vztahy Etnický původ Kulturní diference Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Mezilidské vztahy 2

3 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník 6. osvojí si periodizaci dějin uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce, řadí hlavní historické epochy v chronologickém pořadí charakterizuje jednotlivá vývojová stádia, dokáže popsat jejich rozdíly objasní význam zemědělství a chovatelství pro vývoj člověka pochopí důsledky objevu kovů pro rozvoj řemesel uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v různých částech světa a závislost rozvoje na přírodních podmínkách historie, archeologie historické prameny pojetí času, časová přímka, kalendáře pravěk předchůdci člověka doba kamenná, člověk zemědělec a chovatel doba kovů střední Evropa v pravěku Z - mapy Z - čas na Zemi ENV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí VV pravěké umění VKO - historie našeho národa 3

4 pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států pozná formy vlády a pochopí jejich rozdíly seznámí se s antickou demokracií uvědomí si přínos řecké kultury a její význam pro rozvoj evropské kultury získá představu o formách státní moci a jejich odlišnostech uvede významné osobnosti antického Říma vymezí s pomocí mapy územní rozsah antického Říma seznámí se s počátky křesťanství a jeho šíření dokáže uvést na konkrétních příkladech přínos římské kultury uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v různých částech Evropy seznámí se s periodizací středověku, dokáže vyjmenovat jeho etapy popíše změny, k nimž došlo v důsledku pohybu etnik starověk nejstarší státy: Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie starověké Řecko Sparta a Atény řecká kultura starověký Řím království republika císařství počátky křesťanství římská kultura Evropa v době římské ČJ - příklady literárních děl Z - Egypt-stavby Afriky Z - hydrosféra VV - Egypt-hieroglyfy, postavy VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ řecké báje a pověsti VV řecké umění Z orientace na mapě ČJ Bible VDO - Občan, občanská společnost a stát VV římské umění ČJ mluvní cvičení, řečnictví MKV - Multikulturalita (sbližování a prolínání kulturních vlivů v období helenismu) středověk periodizace středověku stěhování národů 4

5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 7. porovná základní rysy západoevropské, byzantsko- slovanské a islámské kulturní oblasti vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech Byzantská říše a její kultura Islám a arabská kultura vznik a vývoj států v západní a střední Evropě základy křesťanství a jeho šíření význam náboženství pro středověkého člověka křížové výpravy první státní útvary na našem území v 9. a 10. století Z - náboženství v Asii MKV Lidské vztahy (předsudky katolické církve) MKV - Etnický původ VV- řemesla ve středověku ilustruje postavení jednotlivých vrstev společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené na mocenská a náboženská centra a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie feudalismus vývoj středověké společnosti románská a gotická kultura husitská revoluce renesance a humanismus stav společnosti v 14. až 16. století reformace a protireformace zámořské objevy a jejich důsledky Přemyslovci Lucemburkové Jagellonci Habsburkové Třicetiletá válka VV - románské a gotické umění VKO - člověk a kultura CZJ - Stará Anglie, Londýn, kolonizace Z - kolonizace Z - Amerika, Kolumbus MKV Kulturní diference ČJ - literární tvorba 5

6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 8. vysvětlí podstatné politické, ekonomické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás objasní pojem absolutismus a demonstruje ho na nejvýznamnějších evropských státech objasní souvislosti mezi VFR a napoleonskými válkami, rozpozná změny situace v Evropě s ohledem na VFR a Napoleona porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s hnutími v Evropě charakterizují příčinu vzniku uvedených mocností rozpoznají rozdíly mezi jednotlivými stranami,charakterizují příčiny vzniku Rakouska- Uherska industrializace a její důsledky pro společnost, sociální problémy stol. absolutismus na evropském kontinentu VFR a její důsledky pro Evropu (Napoleon) Národní obrození, revoluční rok 1848 u nás a v Evropě vznik USA, Itálie a Německa vznik Rakouska-Uherska, vznik politických stran, hnutí a spolků VMEGS Objevujeme Evropu a svět Z -Evropa-ohnisko lidského pokroku CZJ - industrializace VDO - Formy participace občanů v politickém životě ČJ - Národní obrození MKV- Lidské vztahy, etnický původ (rasismus a otrokářství) popíší soupeření mezi evropskými velmocemi a systémem kolonií rozpoznají změny situace v Evropě s ohledem na výsledky 1. světové války, na příkladech demonstrují zneužití techniky koloniální systém, práce s mapou předpoklad, průběh a důsledky 1. světové války Z - ekonomika Rakouska-Uherska MKV- Multikulturalita Z - státní útvary 6

7 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 9. zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení, důsledky pro jednotlivé země i svět, rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů na příkladech uvede zneužití techniky ve válce, jeho důsledky vysvětlí antisemitismus, rasismus, holocaust vznik Československa a jeho vývoj do r vývoj Československa od r až do r.1989, vznik České republiky a její postavení ve světě uspořádání Evropy po 1.světové válce, hospod. situace ve 20. a 30. letech - demokracie, totalitní systémy (komunismus, fašismus, nacismus) důsledky pro Československo a svět, hospodářské krize, příčiny, důsledky přičiny, vznik, průběh a důsledky 2.světové války ČJ - lit.20.století a literatura s tematem války OSV - Mezilidské vztahy Z - politická mapa 7

8 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede přiklady střetávání obou bloků uvede mocenské a politické důvody hosp. a vojenské spolupráce států posoudí postavení rozvojových zemí vzhledem k ostatnímu světu prokáže základní orientaci v problémech současného světa vysvětlí příčiny rozpadu totalitních režimů vysvětlí základní principy demokratického zřízení prokáže smysl pro orientaci v základních problémech současného světa výsledky 2. světové války, rozdělení světa, studená válka, soupeření mezi velmocemi 60. a 70. léta boj - za nezávislost jednotlivých států ve světě, rozpad koloniálního systému léta - rozpad komunist. bloku, pád železné opony, novodobé konflikty nové státy přelom stol. dnešní svět a jeho problémy VV, HV - umění 20. stol. MKV - Etnický původ VMEGS - Jsme Evropané Z - nové státy na mapě Evropy VMEGS - Objevujeme Evropu a svět CZJ -"studená válka" 8

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více