Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady."

Transkript

1 Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány. Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí epochy v chronologickém sledu. POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu. Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost. Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Seřadí události na časové přímce, uspořádá historické epochy. Popíše život pravěkých lidí v době kamenné, rozdělí a charakterizuje jednotlivá období. Objasní změnu způsobu života pravěkých lidí, jmenuje některé archeologické kultury na našem území. Uvede příklady archeologických kultur na našem území. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Rozpozná souvislosti mezi přírodními přestávkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. Objasní podmínky vzniku prvních starověkých států. Objasní příčiny vzniku náboženství, rozliší náboženství monoteistické a polyteistické. Počítání času, časová přímka, historická období a jejich periodizace, prameny, kulturní památky a zařízení Vývojová období člověka, pravěk, starší, střední, mladší a pozdní doba kamenná Doba bronzová a železná, Keltové, archeologické kultury na našem území, Slované Starověk Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Východní Středomoří, Palestina Řecko přírodní podmínky, městské státy, Kréta Homérské období, Sparta, Poznámky Exkurze experimentální archeologie (Všestary) D ročník - 1 -

2 Demonstruje na konkrétních příkladech konkrétní přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem. Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Vysvětlí podstatu otrokářské demokracie a porovná ji s jinými formami vlády. Jmenuje vybrané osobnosti antické kultury, uvede významné kulturní památky. Atény, řecko-perské války Makedonie Vzdělání a kultura v řeckých státech Řím přírodní podmínky, vznik a život v Římě, královské období, republika, císařství, rozpad říše, kultura, věda, umění D ročník - 2 -

3 Dějepis 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států. Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti. Objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech. Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám. Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury. Objasní vznik prvních evropských států jako důsledek stěhování národů a šíření křesťanství. Vysvětlí úlohu křesťanství v životě středověkého člověka. Popíše postavení prvních státních útvarů na našem území v evropských souvislostech. Podílí se na vytvoření modelu středověkého objektu, na něm popíše život ve středověku. Uvede příklady románské a gotické kultury, charakterizuje ji podle důležitých znaků. Stěhování národů První evropské říše (Frankové, Slované, Byzanc, Arabové) Křesťanství západní a východní, islám Křesťanství a jiná náboženství, křížové výpravy Sámo, Velká Morava, český stát (Přemyslovci, Lucemburkové) Život ve středověku Románská a gotická kultura PT VEGS (jsme Evropané) Poznámky Exkurze Kutná Hora D ročník - 3 -

4 OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY Vysvětlí znovuobjevení antického Na příkladech uvede změny novověké ideálu člověka, nové myšlenky společnosti v oblasti náboženství a žádající reformu církve včetně reakce kultury, uvede problémy, které ve církve na tyto požadavky. společnosti nastaly. Vymezí význam husitské tradice pro Objasní význam husitství pro další český politický a kulturní život. Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky. Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie. Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus. Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky. Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek. vývoj společnosti. Vytvoří přehlednou mapu a vysvětlí příčiny a důsledky zámořských objevů. Porovná typy vlády v novodobé Evropě. Popíše postavení českých zemí uprostřed událostí třicetileté války, jmenuje její příčiny a důsledky. Pochopí souvislosti mezi prosperitou společnosti a rozvojem kultury. Rozliší a definuje základní znaky baroka. Humanismus, renesance, reformace Husitství, Jiří z Poděbrad, Jagellonci Zámořské objevy a cesty Absolutismus v Evropě České země po nástupu Habsburků Stavovské povstání, třicetiletá válka, české země po třicetileté válce Baroko, shrnutí jednotlivých období D ročník - 4 -

5 Dějepis 8. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata MODERNIZACE SPOLEČNOSTI Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus. Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé. Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů. Charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin, uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích. Popíše rozdíl mezi absolutismem a konstituční monarchií a republikou. Objasní příčiny a mechanismy přechodu od feudalismu ke kapitalismu. Na událostech ve Francii demonstruje společenské změny v Evropě 18. století. Vysvětlí, proč Francie a evropské státy usilují o sjednocení a národní sebeurčení. Porovná úsilí o emancipaci u nás s evropskými událostmi. Vysvětlí, proč státy usilují o národnostní sebeurčení a sjednocení. Občanská válka v Anglii, absolutismus v Rusku, Prusku, Francii Habsburská monarchie, reformy Marie Terezie a Josefa II. Francouzská buržoazní revoluce Napoleonské války Evropa po Vídeňském kongresu Průmyslová revoluce České země po Vídeňském kongresu Rok 1848 v rámci habsburské monarchie Evropské úsilí o emancipaci Revoluce 1848 v Evropě PT VEGS (Evropa a svět nás zajímá) Poznámky Exkurze Chlum D ročník - 5 -

6 Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy. Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií. Uvede příklady imperialismu a kolonialismu a rozdílných zájmů států jako příčiny vzniku válečných konfliktů. Rozvoj imperialismu a kolonialismu (USA, Rusko, Anglie, Japonsko, Itálie, Německo, české země) Společnost a kultura před první světovou válkou D ročník - 6 -

7 Dějepis 9. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata MODERNÍ DOBA Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu. Zhodnotí příčiny první světové války jako důsledek boje o rozdělení světa, rozliší záminku a příčinu. Demonstruje zneužití techniky (plyn, tanky, zbraně hromadného ničení). Uvědomí si význam vzniku Československé republiky jako výsledek národního sebeurčení. Vysvětlí charakteristické rysy československé demokracie. Popíše rysy demokratického a totalitního systému. Rozpozná nebezpečí totality. Vysvětlí příčiny vzniku 2. světové války, popíše její průběh. Příčiny a průběh první světové války, válečná léta Založení Československa První republika Československo mezi dvěma světovými válkami Nástup nacismu v Německu Občanská válka ve Španělsku Totalitní systém v SSSR Příčiny druhé světové války, průběh války v Evropě a ve světě Poznámky Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Vysvětlí příčiny porušování lidských práv, rozliší rasismus, antisemitismus, nacionalismus, uvede příklady. Popíše situaci českého státu za druhé světové války. Nacismus, rasismus Holocaust Mnichovská dohoda Protektorát Čechy a Morava Protinacistický odboj Českoslovenští vojáci za druhé PT MuV (etnický původ) Exkurze D ročník - 7 -

8 ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SVĚT Vysvětlí příčiny vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků. Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské spolupráce. Vysvětlí příčiny poválečného uspořádání světa, rozdělení světa na východ a západ. Uvede příklady střetávání velmocí v době studené války. Uvede významná vojenská a hospodářská seskupení a jejich vliv na světový vývoj. Popíše vývoj ČSR Československa po druhé světové válce do roku 1989, základní mezníky vývoje. Posoudí postavení rozvojových zemí. Vysvětlí příčiny zaostávání zemí třetího světa. Prokáže základní orientaci v problémech současného světa. světové války Osvobozování Československa Poválečné rozdělení světa Studená válka Nato, Varšavská smlouva ČSR Československo po druhé světové válce, komunistický převrat 1948, padesátá léta, pokus o demokratizaci (1968/69), období normalizace Rozpad koloniálního systému, rozvojové země Problémy současného světa D ročník - 8 -

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více