Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman."

Transkript

1 Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu životního prostředí a ochranu přírody, rezidua v potravinách, nedodržování osevních postupů atd Integrovaný zohledňuje obojí, jak ochranu životního prostředí, tak produkci, využívá všech metod k udržování škodlivých činitelů pod prahem škodlivosti, přesná aplikace přípravků a hnojiv vychází z konkrétních porostních podmínek, klimatu, půdních vlastností, systém precizního zemědělství Ekologický (organický) - speciální způsob hospodaření, podpora biologické rozmanitosti široká škála pěstovaných plodin a hospod. zvířat. Dbá na ochranu životního prostředí, zákaz používání většiny agrochemikálií, léků, synchronizace říje apod., řídí se zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Precizní zemědělství Ekologické zemědělství Konstrukce map

2 Základní rozdělení u nás pěstovaných plodin Obiloviny produkují suché plody (obilky) dlouhodobě skladovatelné. Glycidové zrniny, Sláma, využití i na zelené krmení Luskoviny produkce suchých semen, bílkovinné zrniny. Využití i k pícním účelům hrách. Olejniny produkce suchých semen s vysokým obsahem tuku, kratší skladovatelnost rozklad tuků. Přadné plodiny pěstování pro sklerenchymatická vlákna, vedlejší produkt často olejnatá semena Bulevnaté okopaniny hlavní produkt dužnaté bulvy s nižší skladovatelností. Produkce glycidů potravinářské a krmné účely. Hlíznaté okopaniny - jsou pěstovány pro podzemní hlízy, krátkodobá skladovatelnost. Listnaté okopaniny dužnaté nadzemní orgány sloužící zejména ke krmným účelům. Speciální plodiny obsahují specifické účinné látky (silice, hořčiny, glykosidy, alkaloidy atd ) Pícniny pěstovány pro objemnou píci na orné půdě a trvalých travních porostech. Zkrmovány buďčerstvé nebo konzervované. Obilniny Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin na světě (u nás zhruba 55% orné půdy) V některých zemích i 80 % podíl na výživě lidské populace (v tropech rýže) V rozvinutých zemích je mnohem vyšší spotřeba krmného obilí než v rozvojových Výhodou obilek je dlouhodobá skladovatelnost Přehled světově nejčastěji pěstovaných obilnin č. Poaceae pšenice obecná (Triticum aestivum), p. tvrdá (T. durum), p. naduřelá (T. turgidum), p. špalda (T. spelta), ječmen obecný (Hordeum vulgare), žito (Secale cereale), tritikale (Triticosecale), oves (Avena sativa), kukuřice (Zea mays), čirok obecný (Sorgum vulgare), bér vlašský (Setaria italica), proso (Panicum miliaceum), rýže (Oryza sativa), dochan klasnatý (černošské proso, Pennisetum americanum), Milička habešská (Eragrostis abyssinica) č. Polygonaceae pohanka (Fagopyrum esculentum) č. Amaranthaceae laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus) Zastoupení osevních ploch obilovin v ČR Hectare Year Wheat Rye Barley Oats Grain maize

3 Fenologické fáze (zjednodušeně) Fenologické fáze pšenice (ozimé) Klíčení Vzcházení Odnožování Sloupkování Metání Kvetení Zrání tvorba obilky, mléčná, vosková a žlutá zralost Plná zralost zaschlá a odumřelá rostlina, obilka tvrdá Proč je nutné znát fenologické fáze? V různých růstových fázích je možné podle potřeby ovlivnit výnosové prvky obilovin (počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu, hmotnost 1000 semen) Kompenzační schopnost obilovin např. nižší počet klasů na plochu může být kompenzován vyšším počtem zrn v klasu Využití hnojiv, regulátorů růstu a jiných zásahů Pšenice obecná

4 Pšenice obecná U nás nejpěstovanější plodina (zhruba 50% ploch obilovin) Pěstuje se ve dvou formách jarní (6%), ozimá (94%) Zrno je surovinou pro výrobu kynutého a nekynutého pečiva, škrobu, etanolu Velká přizpůsobivost k různým pěstitelským podmínkám Nejlépe se jí daří na půdách středních až těžších s neutrální až slabě kyselou půdní reakcí Nesnáší půdy lehké, vysýchavé, kyselé a zamokřené Náročná na půdní podmínky a obsah živin v půdě. Kvalita potravinářské pšenice je dána obsahem N látek a lepku Potravinářské kvality lze dosáhnout ve vyšších polohách s chladnějším klimatem a vyššími srážkami jen v příznivých letech Rozdělení odrůd podle pekařské jakosti: E elitní, A kvalitní, B chlebová, C nevhodná pro pekařské účely (s příznivými vlastnostmi pro jiné využití) Pšenice obecná Hloubka setí: 4 5 cm Ozimá termíny setí podle výrobní oblasti (kukuřičná , bramborářská ) Termín setí ovlivňuje přezimování porostu Hnojení: základní (před setím na podzim),regenerační (po zimě, kdy rostliny začínají růst, kg N/ha, pevná hnojiva), produkční (důležité pro udržení vysoké produktivity porostu, počet plodných stébel a počet kvítků, kapalná hnojiva kg N/ha), kvalitativní (pozdní zlepšuje mlynářsko-pekárenské vlastnosti zrna, od konce sloupkování do metání) Setí pšenice Hnojení a aplikace pesticidních přípravků

5 Sklizeň - žně mlátička Pšenice tvrdá Druhý nejrozšířenější druh (9% světové plochy pšenice) Převažují jarní formy, ozimé jsou málo mrazuvzdorné a méně kvalitní Využití zrna: výroba těstovin, pevný a tuhý lepek, nevhodná na výrobu chleba (malý objem pečiva) Odvozena od pšenice dvouzrnky, pěstována již 1000 let před n. l. ve Středomoří U nás pěstována minimálně Dosahuje o % nižších výnosů Pšenice špalda Pšenice dvouzrnka Na rozdíl od pšenice seté má pluchaté obilky (nutné loupání) a rozpadavý klas V historii hojně pěstovaný druh, na germánských územích od doby železné Ustoupila v 19. století Používala se k pražení nedozrálých obilek Dietní obilovina pro vyšší obsah základních látek ale i vitamínů a esenciálních aminokyselin Horší pekárenská jakost pro běžné výrobky Formy ozimé i jarní Stejná produkce biomasy, ale nižší sklizňový index proti p. seté Oblíbenou plodinou v ekologickém zemědělství Obilky z archeologických nálezů

6 Dříve se jako plevelná rostlina přenášela s pšenicí Při postupu pěstování pšenice na sever se zvyšoval podíl žita až se začalo pěstovat v čisté kultuře či ve směsi s pšenicí Je vhodné do klimaticky a půdně méně příznivých podmínek, snáší mrazy a méně vyzimuje U nás se pěstuje pouze v ozimé formě i když jarní odrůdy také existují U nás se hojně pěstovalo od středověku až do pol. 20. stol. Žito Žito příčiny poklesu pěstování Ozimá pšenice žito výnosově překonává Technologie výroby žitného chleba je pro velkovýrobu náročnější než příprava pšeničného chleba Sklon k poléhání a porůstání, obtížnější sklizeň Moderní krátkostébelné odrůdy nepřinesly podobné výnosové přírůstky jako u pšenice Šlechtitelský pokrok až v 90. letech: zavádění hybridních odrůd, které jsou o % výnosnější Omezené využití přebytků žita ke krmným účelům horší skladba základních živin Žito Hlavní oblast pěstování: Německo, Polsko, Ukrajina, hlavní obilovina na písčitých půdách Není náročné na ochranu proti chorobám a škůdcům, nenáročné na hnojení Hlavní plodinou marginálních oblastí (společně s triticale a ovšem) Pícninářské využití jednoletá pícnina, časně jarní píce Pěstování námele pro farmaceutické účely (paličkovice nachová Claviceps purpurea) Žito Hybridní odrůdy uplatnění heterózního efektu, výnos o % vyšší ve srovnání s klasickými populačními odrůdami, vyšší produktivita klasu větší počet zrn o %. Produkce osiva by měla probíhat v nižších polohách kde je menší riziko infekce plísní sněžnou Velká autoregulační schopnost při tvorbě výnosu (výnos zrna může být stejný u řídkého i hustého porostu) Žito je jedinou obilninou (prvé skupiny), která je cizosprašná, větší izolační vzdálenost při množení osiva Dočasné ukládání asimilátů do pletiv horního internodia, poté převod do obilky snížení výšky rostliny nepřineslo požadovaný výnosový efekt Výrazně výnosově stabilní

7 Tritikale Plodný hybrid získal německý šlechtitel Rimpau v roce 1888 Cílem křížení bylo spojit vlastnosti žita (nenáročnost) a pšenice (vysoký výnos) Vysoká výnosnost i v horších podmínkách Tolerantnost k horší předplodině, ph, Al Menší nároky na hnojení U pícninářských odrůd vysoký výnos píce Dříve používán na výrobu chleba Léčivá rostlina protizánětlivé a antiseptické účinky Od 17. století se rozšířilo sladování ječmene Ječmen Ječmen přehled užitkových směrů Ječmen krmný víceřadé i dvouřadé formy, oziné i jarní formy, vysoký obsah bílkovin Ječmen sladovnický u nás většinou jarní ječmen, mnoho požadavků na jakost jakost dána ve větší míře prostředím a dále geneticky Ječmen průmyslový produkce etanolu, whisky, ječného škrobu, výroba kosmetických a farmaceutických přípravků Ječmen potravinářský dietní potraviny k prevenci civilizačních chorob, odrůdy s vyšším obsahem vlákniny a beta glukanů Ječmen pícninářský vhodné pro zakládání podsevů jetelovin, meně odnožující, GPS sklizeň celých rostlin v mléčně-voskové zralosti Ječmen Xerofylní druh pěstování i v kontinentálních oblastech Nejširší areál pěstování ze všech obilovin, 10% veškerých ploch obilovin a 9,5 % podíl na výnosu

8 Původně plevelná rostlina, cílené pěstování z období přelomu doby bronzové a železné (1000 let př. n. l.) Vysoká nutriční hodnota daná vysokým obsahem bílkovin a tuku Ovesná kaše oblíbená u Germánů a v armádách Římanů Oves Kukuřice Do Evropy dovezena pravděpodobně roku 1493 Původní v Jižní a střední Americe Na Slovensku od roku 1725 Okrouhlá, koňský zub, polozubovitá, pukancová, cukrová, škrobnatá, vosková, Širokořádkové kultury erozní ohrození pozemků Proso Rýže Teplomilná a suchovzdorná obilnina s krátkou vegetační dobou Jednoletý druh se silnou odnožovací schopností

9 Pohanka Čirok Teplomilná plodina, dietetická plodina V době křesťanství ji začínali pěstovat pohané odtud český název Pochází z tropických oblastí Afriky, nejvýzna mnější obilnina aridních oblastí Laskavec ocasatý Broadbalk wheat experiment (UK) Výroba dietních potravin Okrasná, hojně pěstovaná rostlina

10 Broadbalk wheat experiment (UK) Sir John Bennet Lawes Broadbalk wheat experiment (UK) Žlutá barva deficit N Tmavě zelená nadbytek N Založení pokusu: 1843 Kontinuální pěstování pšenice Varianty hnojení: hnůj, minerální N, P a K hnojiva, kombinace hnoje a minerálních hnojiv Kontrola bez hnojení Sir Joseph Henry Gilbert Broadbalk wheat experiment (UK) Odrůdy obilovin

11 Pšenice obecná různé délky stébla Odrůdové zkoušky v různých výrobních oblastech Ivanovice Crop Rotation Experiment na černozemi Ivanovice Crop Rotation Experiment Kunzová E., Hejcman M. (2008) Yield development of winter wheat over 50 years of FYM, N, P and K fertilizer application on black earth soil in the Czech Republic. Field Crop Research, in press.

12 Ivanovice Crop Rotation Experiment Ivanovice Crop Rotation Experiment Kontrola Ivanovice Crop Rotation Experiment Ivanovice Crop Rotation Experiment Kontrola Vliv odrůdy na výnos zrna

13 Treatme nt Ivanovice Crop Rotation Experiment chemické rozbory půd N, P, K (kg ha -1 ) ph (CaCl 2 ) P (mg kg - 1 ) P assessme nt K (mg kg - 1 ) K assessme nt Mg (mg kg - 1 ) Mg assessme nt Corg. (%) Lukavec Crop Rotation Experiment kambisol kyselá 11 20, 10, High , 50, Very high , 0, , 14, High Lukavec Crop Rotation Experiment Lukavec Crop Rotation Experiment Kontrola Kontrola

14 Lukavec Crop Rotation Experiment Výnosy ozimé pšenice v ČR 10 Mean grain yield in the Czech Republic 9 Mean grain yield in the Ivanovice Crop Rotation Experiment 8 Mean grain yield in the Lukavec Crop Rotation Experiment Grain yield (t ha -1 ) Year

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku?

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Babinec,CSc., AGROGEN Troubsko spol. s r.o., Šlechtitelská stanice Želešice

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky

Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky Effect of Tillage Technology on Current Weed Infestation of Sugar Beet Jan Winkler, Světlana Chovancová,

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více