Ochrana spotřebitele a marketing v pekárenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana spotřebitele a marketing v pekárenství"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Ochrana spotřebitele a marketing v pekárenství Vypracovala: Anna Pokorná Vedoucí práce: Ing. Olga Horová, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Ochrana spotřebitele a marketing v pekárenství jsem vypracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 30. dubna 2010 Podpis...

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Olze Horové, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady po celou dobu řešení práce. Poděkování také náleží mé rodině, která mě po celý čas mého studia velmi podporuje a povzbuzuje.

4 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů Chráněný subjekt spotřebitel Ochrana spotřebitelů v oblasti pekárenství Odvětví pekárenství Mlýnské obilné výrobky a pekařské výrobky Historický vývoj pekařských produktů Ochrana spotřebitele a legislativní úprava Základní suroviny pekařských výrobků Pozitivní vliv celozrnných výrobků na organismus spotřebitele Cereální produkty a výživa spotřebitelů v ČR Ochrana spotřebitelů a významné oblasti Diference mezi druhy pečiva Informace pro spotřebitele o složkách produktů Pekařské produkty a jejich možná rizika Státní dohled v oblasti pekařských výrobků Marketing potravinářských výrobků Marketing pekařských výrobků Spotřební chování v oblasti pekárenských produktů Marketingový mix a jeho zvláštnosti v oblasti pekařských výrobků Merchandising supermarketů Marketingový výzkum Vymezení problému Definování cílů

5 3.1.2 Stanovení hypotéz Plán marketingového šetření Struktura dotazníku Vlastní realizace Místo provádění dotazníkového šetření Zkoumaný soubor respondentů Dodržení plánu Vyhodnocení marketingového výzkumu Identifikační část Vlastní otázky dotazníku Analýza nabídky a marketing pekařských výrobků ve vybraných prodejnách Supermarket BILLA, spol. s r. o Supermarket Albert supermarket společnosti AHOLD Czech Republic, a. s Hypermarket TESCO společnosti Tesco Stores ČR a.s Závěr SEZNAM ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHA

6 Úvod Jednou z hlavních charakteristik současné doby je její rychlost a dynamika. S těmito specifiky úzce souvisí také vysoký tlak, který je v řadě případů na člověka vyvíjen. Lidé neustále spěchají a to se také odráží ve způsobu jejich stravování, který je charakteristický větší rychlostí. Uvedená situace proto vyvolává řadu problémů v nejrůznějších oblastech onemocnění populace, které způsobuje právě rychlý způsob života. Mnoho odborníků se proto už řadu let snaží informovat veřejnost o existenci tohoto problému, který se projevil v posledních letech. Ruku v ruce s tímto trendem rychlosti, stresu, dynamiky a řady dalších faktorů, které ovlivňují každého člověka a způsob jeho stravování, jde trend moderního zdravého životního stylu. Dochází ke zvyšování informovanosti obyvatelstva a taktéž i tlak na co nejzdravější způsob života. K tomuto neoddělitelně patří nejen pohyb, správná životospráva, ale taktéž i složení stravy. Právě na zdravou a vyváženou stravu je kladen veliký důraz. Řada obyvatel reaguje na nové informace a snaží se o co nejlepší složení potravin, které nakupují. Na zvýšenou poptávku v oblasti pekárenství reagují nejen pekárny prostřednictvím široké nabídky, ale také supermarkety a hypermarkety, které pečou čerstvé pečivo přímo v prodejní pekárně. Uvedená situace tedy vyvolala stav, kdy je nabízen široký sortiment pekařských produktů a spotřebitelé se musí rozhodnout, který výrobek si pořídit. Na spotřebitele působí v prostředí obchodu celá řada podnětů. Nejedná se pouze o velmi širokou nabídku pečiva tmavého, vícezrnného, celozrnného, multicereálního a dalšího. Podstatnou roli hraje značná nepřehlednost situace a velkého množství názvů, které se v jednotlivých supermarketech liší. Dalším výrazným vlivem působícím na zákazníka je použití nejrůznějších marketingových nástrojů k ovlivnění rozhodnutí každého, který vstoupí do prostoru obchodu. Proto je velmi důležité, aby spotřebitelé byli nejenom dobře informovaní, ale věděli, co opravdu chtějí koupit, a aby jim tato možnost koupě byla vůbec nabídnuta. V široké nabídce pečiva je velmi složité se vyznat. Problémem, který doprovází tuto oblast potravin je také fakt, že v rámci nebaleného pečiva nelze informace o složení výrobku umístit na obal. Potraviny, které obal mají, jsou ve výhodě, jelikož informace, - 3 -

7 které se na obal umisťují, jsou upraveny zákonem a zákazník si je tam může přečíst. Pro spotřebitele je tudíž tato situace výhodnější a především pohodlnější. Opět to souvisí s moderním způsobem života, kdy chce každý člověk mít veškeré informace co nejrychleji, pokud možno ihned, aby neztrácel drahocenný čas. Nebalené pečivo je však ze své podstaty velice charakteristickým druhem potravinářských výrobků. Lidé jej kupují pravidelně, jelikož s nákupem pečiva je spojen určitý zvyk a tradice konzumace. Je to však také oblast, která nabízí řadu možností i ve využití marketingu. Taktéž se k ní vztahuje se značná legislativní úprava. Důležitou součástí ochrany spotřebitele je však všeobecná osvěta prováděná v rámci informování o zdravém životním stylu a upozorňování spotřebitelů na možné záměny v této oblasti. Cílem bakalářské práce je analýza aktuální situace ochrany spotřebitele na trhu pečiva, spojená s analýzou nabídky pečiva ve vybraných pražských supermarketech a marketing pekařských výrobků. Součástí této práce bude rovněž výzkum, který bude zaměřen na informovanost a názory spotřebitelů na to, co ve skutečnosti opravdu nakupují a co si myslí, že pořizují. Bakalářská práce bude rozčleněna na dva ucelené celky část teoretickou a část praktickou. Teoretická část bude rozdělena na dva související celky. První kapitola bude zaměřena na objasnění základních pojmů týkající se problematiky ochrany spotřebitele ve vztahu k pekařským produktům a zároveň bude obsahovat důležitou charakteristiku současné legislativní úpravy této problematiky. Součástí této kapitoly bude rovněž přiblížení pekárenského odvětví, pekařských a mlýnských obilných výrobků, včetně mouky a obilného zrna. Budou vymezeny důležité pojmy jako je tmavé a světlé pečivo, celozrnné nebo vícezrnné pečivo a kapitola bude uzavřena organizačním zajištěním kontroly této oblasti. Druhá kapitola bude věnována marketingu a jeho specifikům v rámci působení na spotřebitele v oblasti potravin a především pekařských výrobků v supermarketech. Budou zde uvedeny faktory působící na spotřební chování, zvláštnosti při tvorbě marketingového mixu v oblasti pekařských produktů, charakteristika produktu, ceny, distribuce a marketingové komunikace. Poslední část bude věnována merchandisingu v supermarketech

8 Praktická část bude rovněž rozčleněna na dvě části. Na počátku bude věnován prostor definování cílů, hypotéz, zvolené technice výzkumu a dalším charakteristikám. Druhou částí pak bude marketingový výzkum, který bude zaměřen na analýzu informovanosti spotřebitelů o pekařských produktech se zaměřením na znalost pojmů, především celozrnných produktů a jejich záměnu s ostatními druhy pečiva, taktéž hodnocení současné situace na trhu nabídky. Výchozí data budou zjišťována prostřednictvím dotazníkového šetření. Respondenty budou zvoleni zákazníci vybraných pražských supermarketů, studenti a jiné vybrané osoby. Součástí kapitoly bude také zhodnocení marketingu vybraných prodejen. Práce bude zakončena shrnutím, které bude obsahovat výsledky šetření a zhodnocení stanovených hypotéz

9 1 Vymezení základních pojmů Pro bakalářskou práci je nezbytně nutné vymezení pojmů, které se týkají oblasti pekařských a mlýnských obilných výrobků. Jedná se především o legislativní úpravu této problematiky, bližší charakteristika obilného zrna a jeho vlastnosti, které ovlivňují jednotlivé druhy mouky. Dále zde bude přiblížen rozdíl mezi tmavým a světlým pečivem, celozrnnými a vícezrnnými pekařskými výrobky a oddíl bude uzavírat organizační zajištění kontroly této oblasti. 1.1 Chráněný subjekt spotřebitel Pod pojmem spotřebitel si lze představit koncový článek řetězce, který daný výrobek či službu spotřebovává nebo užívá. V důvodové zprávě k zákonu o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., je toto užití definováno jako přímá osobní potřeba. Posledním článkem řetězce může tudíž být jak fyzická osoba, tak také, dle zákona, i právnická osoba, která však musí výrobky a služby nakupovat a používat ke své vlastní potřebě. [1;35] Vybrané definice spotřebitele jednotlivých zákonů Podle novely zákona č. 634/1992 Sb. zákonem č. 104/1995 Sb. 2 odst. 1 písm. a) je spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 1 Podle novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. části první, čl. I, Hlavy páté 52 odstavce 3 je spotřebitel definován (3) Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 2 V rámci různých forem definic pojmu spotřebitel, se setkáváme s pojmem výrobek a služba. Pro účely této práce je nutné blíže popsat, co je pojmem výrobek myšleno. Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Část první 2 f) výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli. 3 1 Česká republika. Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, str Česká republika. Zákon č. 367/2000 Sb., změna občanského zákoníku: kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony: Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, s Česká republika. Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, str

10 1.2 Ochrana spotřebitelů v oblasti pekárenství V souvislosti s podnikatelskými aktivitami a jejich rozvojem vzniká celá řada pozitivních i negativních důsledků, jež zasahují spotřebitele. Proto je i zde v oblasti pekárenství velmi důležité vymezit ochranu spotřebitele a oblasti, které s ní souvisí. Ochranou spotřebitelů mohou být považovány aktivity, které vedou k zesílení pozice spotřebitelů na trhu a zvýšení vyrovnanosti mezi spotřebiteli a prodejci či výrobci. Celý systém vzniká na bázi potřeb spotřebitelů a to především ochrany jejich zdraví. Funguje v rámci kooperace více složek, jelikož celou problematiku nemůže účinně řešit jedna instituce. Jedná se o spolupráci státních institucí a legislativy, celé řady spotřebitelských organizací a důležitého prvku, kterým jsou samotní spotřebitelé. Právě tímto důležitým prvkem se bude zabývat praktická část bakalářské práce. Ochrana spotřebitele nejen v oblasti pekárenství má soužit k obraně zájmů spotřebitelů a to nejen zdravotních a bezpečnostních, ale i ekonomických. Spotřebitelům má dále umožňovat získávat informace a vzdělávat se. Již v roce 1962 definoval prezident J. F. Kennedy čtyři práva spotřebitelů: právo na bezpečnost právo na informace právo na výběr právo být vyslyšen 4 Deklarovaná práva vytvořila základ novodobé ochrany spotřebitele. Později byla rozšířena Mezinárodní organizací spotřebitelů na osm, která zůstala stejně definována do současnosti. Ochrana spotřebitelů v oblasti pekárenství je uskutečňována legislativní úpravou oblasti, která vymezuje důležité pojmy, označování pekařských výrobků, jakost pečiva a jeho uvádění do oběhu, dále je zde upravena bezpečnost zahrnující mikrobiologické požadavky na potraviny, kontrolu či hygienické a další požadavky. Ochrana spotřebitele zahrnuje také vliv pekařských výrobků na lidský organismus, cereální produkty a jejich chemickou úpravu, informace o složkách produktů či státní dohled v oblasti pekařských produktů. Významnou součástí systému jsou zde i spotřebitelské organizace a samotní spotřebitelé. [1;2] 4 HOROVÁ, Olga: Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské Unie. 1. vydání Praha: Oeconomica, s. ISBN

11 1.3 Odvětví pekárenství Prvopočátky pekařství sahají hluboko do historie, kdy bylo velice úzce spojeno s mlynářstvím. Pekařství bylo vždy ovlivňováno kulturním prostředím a tento vliv je patrný i do současné doby. Lidé se s pekařskými výrobky začali prvně setkávat již v době pravěké. Zásadní význam v životě tehdejšího neolitického člověka mělo zemědělství a plánování pěstování rostlin. Kde se však vyrobil první kvašený chléb, není přesně známo, avšak předpokládá se, že v Egyptě. Odtud se pak rozšířil do okolního světa. Dle informací z Bible je známo, že byl pečen z bílé mouky a dále také to, že byl vždy velmi podstatnou složkou výživy. Umění pekařství se dále rozšířilo do Řecka, kde se následně Athéňané stali vyhlášenými pekaři, kteří dokázali upéct velké množství druhů chlebů a později i nejrůznější pečivo. Znalost pekařství se z Řecka rozšířila do Říma, kde se pekaři zařadili k velmi váženým občanům, kteří provozovali pekařské umění a měli řadu výhod. Kdy však začali připravovat chléb Slované, o tom historické zdroje přesněji nehovoří. Historické prameny uvádějí pekárny od 10. století. První pražští pekaři doložení jmény jsou uvedeni v zakládací listině vyšehradské kapituly z roku Ochrana spotřebitele není novinka moderní doby. Již v historii pekaři i mlynáři šidili, ať už na váze, kvalitě nebo zvyšováním ceny. Na jejich poctivost už tehdy dohlížel jakýsi kontrolní orgán - konšelé. Na současném trhu České republiky se můžeme setkat s celou řadou pekáren, druhů chleba a nejrůznějších variací pečiva. Mezi největší hráče v tomto odvětví patří v současné době například: Penam, a. s., Odkolek, a. s. a Delta pekárny patřící do skupiny United Bakeries S.A., Michelské pekárny, a. s. V posledních letech se však také velice rozšířil nabízený sortiment pekařských výrobků v supermarketech a hypermarketech, který mnohdy může konkurovat i specializovaným pekařstvím. Jedná se v podstatě o přirozený vývoj, který odráží poptávku populace po těchto potravinách a pozitivnímu vlivu historie a tradice chleba a běžného pečiva nejen v českých zemích. Pekařské výrobky zaujímají u lidí významnou pozici, protože jsou pro většinu obyvatel ústřední potravinou pravidelné denní spotřeby. [4;13] Supermarkety a hypermarkety si velice rychle uvědomily významnost tohoto druhu potravin a začaly tak s rozvojem a zdokonalováním této oblasti

12 1.4 Mlýnské obilné výrobky a pekařské výrobky Pekařské a mlýnské obilné výrobky jsou součástí každodenního života většiny obyvatel naší planety. Cereální neboli obilné produkty patří mezi druhy potravin s vysokou mírou inovace. Vývoj těchto produktů se snaží odrážet požadavky a přání nejenom spotřebitelů, ale především lékařů a snaží se tím přispívat k prevenci zdravotních problémů obyvatel. [13] Historický vývoj pekařských produktů Chléb a pečivo má v České republice dlouholetou historii a také tradici. Pečivo se u nás počátkem 20. století vyrábělo dvojího druhu. Pečivo bělejší a jemnější, které bylo snadno tvarovatelné, bylo menší a dražší. Druhým druhem bylo pečivo z tmavší mouky, hůře tvarovatelné a proto mělo pečivo snazší tvary, avšak při stejné ceně bylo větší. V oblasti druhů pečiva se na území Čech pekly především rohlíky a housky pletené, na území Moravy pak housky kulaté nazývané kaiserky. Už v historii byla nabídka pečiva velice široká. Mezi typické pekařské produkty patřily např.: bandury, krušinky, krušníky, podbělky, puliny 5 a řada dalších. Od roku 1915 se pekařské řemeslo začalo potýkat s celou řadou nařízení a jednu dobu byla dokonce zakázána většina druhů pečiva. Naopak byly stanoveny nové typy pečiva a podíly jednotlivých druhů mouk. Před první světovou válkou se dražší pečivo vyrábělo především pletené a až následně také vinuté rohlíky. Levnější pečivo bylo vyráběno z tmavé mouky a těsto z ní bývalo více lepivé a hůře se zpracovávalo. Proto bylo tvarováno do kulatých bochánků nebo nejrůznějších veček. Opět byla povolena výroba pečiva až v roce Dělení druhů pečiva upravovala směrnice Patrovního kodexu, která rozdělovala pečivo podle druhu mouky a množství přísad následovně: [4] - pečivo vodové (obyčejné): např. housky, bandury, žemle, dalamánky, krušinky - lepší pečivo mastné: např. loupáky - luxusní (jemné) pečivo 6 5 Kolektiv autorů: HISTORIE PEKÁRENSTVÍ v Českých zemích. 1. vydání Praha: MILPO MEDIA s. r. o., s. ISBN Kolektiv autorů: HISTORIE PEKÁRENSTVÍ v Českých zemích. 1. vydání Praha: MILPO MEDIA s. r. o., s. ISBN

13 Mlýnské obilné výrobky a z nich vyráběné pekařské produkty hrají ve výživě lidí už od dob dávno minulých velmi důležitou roli. V praktické části je bakalářská práce zaměřena především na celozrnné pečivo a jeho záměnu s ostatními druhy pečiva Ochrana spotřebitele a legislativní úprava Pro systém ochrany spotřebitele je velmi významná současná legislativní úprava mlýnských obilných a pekařských produktů. Tato oblast je ovlivňována celým systémem rozhodnutí a to nejen v rámci České republiky. [1;3] Mlýnské výrobky se získávají v první řadě porušením struktury obilných zrn. Ze své podstaty sem lze řadit mouku, krupici, vločky, kroupy, jáhly, rýži loupanou či pololoupanou. [22] Základní legislativou, která se týká mlýnských obilných a pekařských výrobků je prováděcí komoditní vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., která provádí 18 písmen a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 7. Vyhláška vymezuje pro ochranu spotřebitelů velmi důležité oblasti a to konkrétně mlýnské obilné výrobky, pekařské výrobky, důležité pak označování pekařských výrobků či jakost pečiva a jeho uvádění do oběhu. Mlýnské obilné výrobky jsou definovány v oddílu 1 1 vyhlášky. Pro účely bakalářské práce jsou důležitá následující vymezení: a) mlýnskými obilnými výrobky výrobky získané zpracováním obilí, pohanky a rýže vícestupňovým mlýnským postupem, b) moukou mlýnský obilný výrobek získaný mletím obilí a tříděný podle velikosti částic, obsahu minerálních látek a druhu použitého obilí, j) obilovinami pro přímou spotřebu vyčištěná, popřípadě dále jinak upravená obilná zrna, zejména pšenice, žita, ječmene nebo ovsa, Vyhláška dále upravuje členění na skupiny a podskupiny, označování, požadavky na jakost a uvádění do oběhu. 7 Česká republika. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta: Sbírka zákonů, Česká republika

14 Pečivo se ze své podstaty řadí mezi pekařské výrobky. V systému ochrany spotřebitele legislativa deklaruje přesné definice jednotlivých druhů pekařských výrobků a je pro pekařské výrobky základní právní úpravou. Prováděcí komoditní vyhláška č. 333/1997 Sb. Oddíl 3 11 definuje: a) pekařskými výrobky výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmot, jejichž sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky s výjimkou šlehaných hmot a sněhového pečiva, 8 Uvedená vyhláška definuje dále také další důležité názvy jednotlivých druhů pečiva, které jsou důležité pro bakalářskou práci, jako je pečivo běžné, jemné, trvanlivé, speciální, celozrnné, vícezrnné a další. c) běžným pečivem tvarovaný pekařský výrobek vyrobený z pšeničné nebo žitné mouky, přísad a přídatných látek, který obsahuje méně než 8,2 % bezvodého tuku a méně než 5 % cukru, vztaženo na celkovou hmotnost mlýnských obilných výrobků, d) jemným pečivem pekařské výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmot s recepturním přídavkem nejméně 8,2 % bezvodého tuku nebo 5 % cukru na celkovou hmotnost použitých mlýnských výrobků, popřípadě plněné různými náplněmi před pečením nebo po upečení marmeládou, džemem nebo povidly nebo povrchově upravené sypáním, polevou nebo glazurou, e) trvanlivým pečivem výrobky vyrobené z mouky, přísad a přídatných látek, s obsahem vody nejvýše 6 %; s výjimkou piškotů nejvýše 8 %, perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek s obsahem vody nejvýše 16 %; popřípadě plněné různými náplněmi, máčené, potahované nebo povrchově upravené, g) žitným chlebem nebo žitným pečivem pekařský výrobek obsahující nejméně 90% podíl mlýnských výrobků ze žita z celkové hmotnosti mlýnských výrobků, h) žitno pšeničným chlebem nebo žitno pšeničným pečivem pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl žitných mlýnských výrobků vyšší než 50 % a pšeničných mlýnských výrobků vyšší než 10 % z celkové hmotnosti mlýnských výrobků, i) pšenično žitným chlebem nebo pšenično žitným pečivem pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl pšeničných mlýnských výrobků nejméně 50 % a žitných mlýnských výrobků vyšší než 10 % z celkové hmotnosti mlýnských výrobků, 8 Česká republika. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta: Sbírka zákonů, Česká republika

15 j) celozrnným chlebem nebo celozrnným pečivem pekařský výrobek, jehož těsto musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků nejméně 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových částic z obilky, k) vícezrnným chlebem nebo vícezrnným pečivem pekařský výrobek, do jehož těsta jsou přidány mlýnské výrobky z jiných obilovin než pšenice a žita, luštěniny nebo olejniny v celkovém množství nejméně 5 %, l) speciálním druhem chleba nebo pečiva pekařský výrobek, který obsahuje kromě mlýnských výrobků ze pšenice a žita další složku, jako obiloviny, olejniny, luštěniny nebo brambory, v množství nejméně 10 % z celkové hmotnosti mlýnských výrobků, 9 Vyhláška definuje také další členění na druhy a skupiny, označování, požadavky na jakost, kde jsou definovány i možné záporné hmotnostní odchylky a uvádění do oběhu. V rámci označování deklaruje zákon označování pekařských výrobků názvem druhu a skupiny, s výjimkou jemného pečiva a trvanlivého pečiva. Výrobek, který se řadí mezi běžné pečivo, může být označen pouze názvem pečivo. Zákon dále určuje podmínky skladování, nabízení k prodeji a použití přepravních obalů a prostředků. Pro ochranu spotřebitelů je velmi významnou oblastí označování pekařských výrobků a to balených tak i nebalených. Veškeré potraviny, které jsou uváděny na trh v rámci Evropské unie, musí splňovat všeobecné požadavky na označování. Tyto požadavky jsou dány směrnicí 2000/13/ES, v platném znění. V České republice byly tyto požadavky zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů 6, 7 a 8 a dále vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Pečivo nebalené však způsobuje specifickou situaci. V 8 uvedené vyhlášky se definují údaje o složkách potravin, kde je určeno, jak musí být údaje uváděny, jaké součásti se za složky nepovažují, jaké složky se nemusí uvádět a další. 9 Česká republika. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta: Sbírka zákonů, Česká republika

16 Podle 8 zákona o potravinách a tabákových výrobcích, je podnikatel povinen v místě, kde je potravina nabízena přímo k prodeji, umístit na viditelném místě následující údaje: - název (druhu, skupiny nebo podskupiny), pod nímž je potravina uváděna do oběhu - údaj o množství výrobku - datum použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze nebo datum minimální trvanlivosti u ostatních potravin. Zde tvoří výjimku potraviny, které podle vyhlášky 113/2005 Sb. nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti, a to jsou i veškeré pekařské výrobky, které jsou určeny ke spotřebě do 24 hod. - údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, pokud tak stanoví zvláštní předpisy - údaj o ošetření potraviny nebo suroviny ionizujícím zářením Jakost pekařských výrobků a jejich uvádění do oběhu je taktéž velmi důležitou oblastí ochrany spotřebitelů, která je upravena přílohou č. 9 vyhlášky 333/1997 Sb., jež provádí zákon č. 110/1997 Sb. přesněji 18 písm. a), d), h), i), j) a k)., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 10. Požadavky na jakost jsou u běžného pečiva charakterizovány vzhledem a tvarem, kůrkou a povrchem, střídkou, chutí a vůní. Dále také 15 vyhlášky definováno uvádění do oběhu, kde jsou definovány podmínky na přepravní obaly a podmínky skladování, které jsou deklarovány Chléb a běžné pečivo se skladují a nabízejí k prodeji při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 % a při teplotě do 35 C. 11 Fyzikální a chemické požadavky jsou určovány pouze pro pečivo pšeničné běžné a pšeničné jemné, pro další skupiny běžného pečiva žitného, žitno pšeničného, pšenično žitného, celozrnného, vícezrnného ani speciálního pak definovány nejsou. 10 Česká republika. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta: Sbírka zákonů, Česká republika viz předchozí pozn. pod čarou - Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích

17 1.4.3 Základní suroviny pekařských výrobků Základem prakticky každého pekařského výrobku je mouka. Je to potravina, kterou běžně ve svém životě konzumuje většina spotřebitelů a není překvapivé, že je součástí pečiva a jiných pekařských výrobků. Mouku však můžeme nalézt i v jiných potravinách jako jsou například uzeniny. Existuje celá řada nejrůznějších druhů mouk. Může se vyrábět z různých druhů nejen obilovin, ale i dalších rostlin. Obvykle se mouka vyrábí ze zrnek pšenice, ječmene, žita, ovse, prosa, kukuřice, špaldy, jáhel, pohanky, rýže, brambor či sóji nebo amarantu. Základním a nejběžnějším druhem mouky je mouka pšeničná, kterou dále můžeme členit na hrubou, polohrubou a hladkou. Jednotlivé mouky vyrobené z různých obilovin a rostlin se od sebe liší bohatostí na vitamíny a minerály. Výroba mouky probíhá ve více fázích a záleží na tom, jaký typ mouky chceme získat. Mouka vzniká mletím vnitřní části zrn s nižším podílem otrubnatých části. Podle vymletí můžeme rozlišovat mouky vysokovymleté a nízkovymleté. [34] Vysokovymleté mouky typická pro ně je tmavší barva, obsahují více obalových částic zrna, nejsou proto tak snadno stravitelné a mají vyšší nutriční hodnotu. Nízkovymleté mouky typická je světlejší barva, neobsahují obalové částice zrna, jsou lépe stravitelné, ale mají nižší nutriční hodnotu. 12 Na jednotlivých obalech mouky se setkáváme také s typovým číslem. Typové číslo vyjadřuje míru očištění zrna při mletí. Znamená tisícinásobek obsahu (hmotnosti) nespalitelných látek v mouce. Těmi mohou být například minerální látky, vláknina a další látky v obalu zrna. Označení mouky T650 tedy vyjadřuje, že po spálení 100 g zůstává 0,650 g jako popel. Tento příklad vyjadřuje také skutečnost, že čím je toto číslo vyšší, tím více nespalitelných částic obsahuje, a tudíž je pro lidský organismus tato mouka hodnotnější. [47] Dle Přílohy 2. vyhlášky 333/1997 Sb. mohou celozrnné mouky obsahovat maximálně 1,9 % minerálních látek a dle vyhlášky č. 93/2000 Ministerstva zemědělství, která pozměňuje tuto vyhlášku, nesmějí být mouky chemicky běleny. Do mouky je dále zakázáno přidávat příměsi, jako je plevel, vikev či jiné škodlivé látky. 12 ŠLAISOVÁ, Jiřina. Potraviny a výživa [online]. [cit ]. Výuka předmětu potraviny a výživa užitím ICT. Dostupné z WWW: <

18 Mouka vzniká nejčastěji zpracováním zrn obilovin. Běžně se pro lidskou spotřebu používá z jednotlivých druhů obilovin téměř výhradně zrno. Obiloviny (cereálie) patří botanicky mezi traviny latinsky Gramineae. Téměř všechny známé obiloviny patří do čeledi lipnicovité, latinsky Poeceae. Výjimku tvoří pohanka, patřící do čeledi rdesnovité (polygonaceae). 13 Obiloviny, které se řadí do čeledi lipnicovité, mají velmi podobnou strukturu zrna a taktéž se zde nalézá podobnost i v chemickém složení. Postupem času a z důvodů nejrůznějších klimatických podmínek se vytvořila řada odlišností mezi jednotlivými obilovinami i mezi odrůdami téhož druhu. Postupným šlechtěním se různé obiloviny začali lépe hodit pro různá zpracování. Šlechtění je příčinou toho, že pouze některé získaly přední postavení pro pekařské účely. Ostatní obiloviny se naproti tomu pro pekařské využití příliš nehodí vzhledem k tomu, že mají omezenou schopnost vytvoření stabilního klenutého tvaru výrobku. Vzniklé produkty mají většinou formu placky. Česky Latinsky Anglicky Německy pšenice obecná (setá) Triticum aestivum wheat Weizen pšenice tvrdá (durum) Triticum durum durum wheat Durumweizen žito seté Secale cereale rye Roggen tritikale, žitovec Triticale triticale Triticale ječmen víceřadý Hordeum vulgare barley Gerste ječmen dvouřadý Hordeum distichum barley Gerste oves setý Avena sativa oats Hafer rýže setá Oryza sativa rice Reis kukuřice setá Zea mays maize (corn) Mais proso seté Panicum miliaceum millet Hirse čirok (mnoho druhů) Sorghum sp. Sorghum mnoho názvů Tabulka č. 1: Přehled běžných obilovin 14 Nejčastějším druhem používaným k tvorbě pekařských mouk je pšenice. Jedná se o dominantní obilovinu v mnoha státech včetně ČR. Je pěstována v řadě odrůd, přičemž nejdůležitější pro výrobu pečiva je odrůda pšenice setá, dále pak pšenice tvrdá, která je vhodná k výrobě bezvaječných těstovin, díky vyššímu obsahu bílkovin. Pšenice setá má formu ozimou a jarní. U nás v České Republice má převažující podíl na celkové produkci forma ozimá cca 94 %. 13 PŘÍHODA Josef, SKŘIVAN Pavel, HRUŠKOVÁ Marie, Cereální chemie a technologie I: cereální chemie, mlýnská technologie, technologie výroby těstovin, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2004, ISBN PŘÍHODA Josef, SKŘIVAN Pavel, HRUŠKOVÁ Marie, Cereální chemie a technologie I: cereální chemie, mlýnská technologie, technologie výroby těstovin, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2004, ISBN

19 Pšenice patří mezi 2 obiloviny s největším objemem produkce na světě. Objem pšenice lze srovnávat s objemem produkce rýže, avšak tato se téměř na mouku nezpracovává a proto je její podíl na celkových pekařských výrobcích velmi malý. Pšenice má velký podíl na produkci všech obilovin a její trend stále vzrůstá. [5;13] Charakteristika obilného zrna Obilné zrno je tvořeno obalem oplodí a osemení, vnitřní částí tzv. endosperm a klíčkem viz obrázek č. 1. Vrchní část zrna je tvořena celulózou, minerály a dalšími látkami, které jsou určeny k ochraně před působením vnějších vlivů především vody. Následné vrstvy, které tvoří osemení, jsou nositeli barviv a jsou hlavním faktorem určujícím vnější barvu zrna. Podobalové vrstvy obsahují polysacharidy, celulózu, pektiny a další látky, které tvoří nestravitelnou vlákninu. Tato vrstva při mletí zrna přechází do otrub. Endosperm tvoří největší část pšeničného zrna, pohybuje se v rozmezí 80,1 88,5 % celkové hmotnosti zrna. Je tvořen sacharidy, především škrobem, který tvoří okolo 75 % hmotnosti, a bílkovinami %, které po spojení s vodou, která je v mouce obsažena asi 14,5 %, tvoří lepek. Významným prvkem zrna je měkčí jednoduchá vrstva buněk zvaná aleuronová vrstva. Vrstva těchto buněk obsahuje dohromady okolo 30 % bílkovin celého zrna. Mají také obsahově nejvyšší podíl minerálních látek, proto je při vymílání této vrstvy výrazně zvyšován obsah nespalitelných látek tzv. popelovin v mouce. Poslední část zrna klíček, který se pohybuje v rozmezí 2,3 3,6 % hmotnosti zrna, se před mletím odstraňuje, protože tato část zrna je velice náchylná na změny (oxidační a enzymové procesy). [5] Zrno se zbaví obalu a také klíčku a tak se mele nejprve na hrubý šrot, dále jemněji na krupici a nakonec na různé hrubosti mouky

20 Obrázek č. 1: Podélný řez pšeničným zrnem, znázorněny jeho morfologické vrstvy (upraveno podle Hoseney. R. C. 1984) Pozitivní vliv celozrnných výrobků na organismus spotřebitele Příznivé účinky celozrnné mouky a z ní vytvářeného celozrnného pečiva spočívá ve struktuře látek, které přechází do mouky vymletím nikterak pouze prostřední části zrna tzv. endospermu, ale také vyšších vrstev, které tvoří obal zrna. Vyšší části obilného zrna obsahují větší podíl bílkovin minerálních a stopových látek či vitamínů. Celozrnná mouka vzniká zpracováním celých zrn obilovin, kam vstupuje i vláknina a další prvky obsažené v obalu zrna. Vyrábí se prakticky ze všech druhů obilovin, taktéž i z pšenice. Je charakteristická svou tmavší barvou a tím také vytváří tmavší barvu pečiva. 15 Zdroj: PŘÍHODA, Josef, HRUŠKOVÁ, Marie: Mlynářská technologie svazek 1.: HODNOCENÍ KVALITY. 1. vydání Praha: Svaz průmyslových mlýnů ČR, ISBN

21 Pozitivní vliv celozrnné mouky na lidský organismus je prokázán řadou výzkumů a studií. Významnost pozitivního vlivu celozrnných mouk spočívá především v obsahu nestravitelné vlákniny, která má příznivé účinky na lidský organismus. Existuje více definic, které vystihují pojem vláknina. V Příloze II směrnice 90/496/EHS a vyhlášce o označování výživové hodnoty potravin 450/2004 Sb. se vlákninou rozumí uhlovodíkové polymery s třemi nebo více monomerními jednotkami, které nejsou tráveny ani vstřebávány v tenkém střevu lidského organismu Nejvyšší hodnoty obsažené vlákniny ve skupině obilovin mají otruby. Při srovnání stejného množství pšeničné celozrnné mouky a mouky bílé, má mouka celozrnná až 5x vyšší obsah vlákniny, než mouka bílá. Řada výzkumů v minulosti potvrdila souvislost mezi nedostatečným podílem vlákniny v potravě a zvýšeným výskytem civilizačních chorob a také rizikem jejich vzniku. Nejvýznamnější vliv vlákniny je patrný ve střevě. Vláknina zabraňuje většímu vstřebávání cholesterolu, přispívá k vytváření vyššího množství mikroorganismů, působí jako prevence vzniku nádorových onemocnění zažívacího ústrojí tedy i v České republice velmi důležitého karcinomu tlustého střeva a konečníku, dále pomáhá předcházení vzniku hemeroidů, zlepšuje peristaltiku střev, působí preventivně proti bakteriím a jiným infekcím střeva. Vláknina má pozitivní vliv i na prevenci onemocnění srdečními chorobami a řadu dalších. [18;36] 1.5 Cereální produkty a výživa spotřebitelů v ČR Cereální neboli obilné výrobky zaujímají ve výživě obyvatel v České republice velmi významnou pozici. Přes lehce stoupající spotřebu těstovin, mají většinový podíl výrobky pekárenské. Významnou pozitivní roli mají v celkovém hodnocení rostlinného a živočišného původu bílkovin a energie, jelikož konzumace luštěnin jakožto dalšího důležitého zdroje rostlinných bílkovin, je u nás poměrně nízká. Názory na konzumaci cereálií a jejich výrobků se v posledních letech značně změnily. Byla uskutečněna řada studií a výzkumů a bylo prokázáno, že ta složka zrna, která se při zpracovávání odstraňovala jako nežádoucí, je z hlediska zdravé výživy a především 16 EU. Směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin: Úřední věstník Evropské unie. 1990, s , Česká republika. Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin: Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, s

22 prevence civilizačních chorob velice důležitá. V rámci uvedených poznatků se koncem minulého století začalo propagovat vyšší zařazení, těchto co nejméně zpracovaných cereálních surovin, do stravy. Cereální produkty mají v mnoha zemích ústřední pozici a pro většinu obyvatel jsou hlavní potravinou pravidelné denní spotřeby. Značnou část těchto cereálních produktů by měly tvořit produkty celozrnné. Cereálie jsou ze své podstaty velmi kvalitním zdrojem řady významných prvků, jako je hořčík, selen, zinek i sodík. Relativně velké množství živin, které tělu dodávají cereální výrobky, je produktem také prováděné povinné fortifikace, jíž dochází ke zvyšování podílu užitečných látek např. železa, vápníku apod., téměř všech druhů pšeničné mouky kromě celozrnné. [5;13] 1.6 Ochrana spotřebitelů a významné oblasti Nabídka pekárenských produktů je v současné době velice různorodá a široká. Pro řadu spotřebitelů je proto čím dál méně přehledná. V následující části je bakalářská práce zaměřena na základní rozdělení pekařských výrobků, další legislativní úpravu a státní dohled Diference mezi druhy pečiva V současné době se spotřebitelé setkávají s řadou pojmů, které se týkají pekařských výrobků. Nejběžnějším členěním je vizuální rozpoznávání pečiva tmavého a světlého. Tmavé pečivo však neurčuje a nikterak nezaručuje, že se jedná o pečivo zdravější. [49;50] Tmavé pečivo bylo v minulosti vyráběno ze žitné mouky. V současné době vzniká tmavé pečivo zpracováním tmavé mouky, která jak už bylo řečeno, vzniká vyšším vymíláním obilných zrn. V obchodech se však spotřebitel může setkat i s produkty tmavými, které ve skutečnosti neobsahují žádnou celozrnnou mouku nebo pouze její minimální množství. Prodejce takto může produkt nazvat jakožto obchodní název charakterizující barvu pečiva. Tmavé barvy je pak docíleno přípravky z upravených obilovin (nejčastěji praženého ječmene nebo žita), které ovlivní výslednou barvu pečiva. Tento postup není

23 v rozporu se zákonem a nejde ani o klamání spotřebitele, jelikož výrobce pouze využívá možnosti různých kombinací surovin. Dle zákona nesmějí výrobky z chlebového těsta obsahovat barviva. Běžné pečivo však může být upravováno a jeho barva může být ztmavena. [51;52] Světlé pečivo je vyráběno z bílé mouky a to převážně z mouky pšeničné. Tato mouka se mele pouze ze středů zrn, tudíž jsou očištěna o vrchní část obal i klíček. Neobsahuje tedy vlákninu ani ostatní prvky, jako jsou minerály, stopové prvky či vitamíny, které jsou převážně obsaženy v obalu zrna. Světlé pečivo tak neobsahuje vlákninu a je dobře stravitelné. [36] V rámci ochrany spotřebitele je velmi důležitá informace o tom, že pečivo celozrnné a vícezrnné jsou značně různé produkty. Zde je velice podstatné vyznat se a rozlišovat mezi jednotlivými pekařskými produkty a registrovat produkty celozrnné a vícezrnné. Celozrnné pečivo vzniká použitím celozrnné mouky, která je vyráběna z celých zrn. K výrobě se mohou používat všechny druhy obilovin a to včetně pšenice. Tato mouka má vyšší obsah vlákniny a ostatních významných prvků obsažených v zrnu. Přesnou definici celozrnného pečiva uvádí vyhláška č. 333/1997 Sb., která provádí 18 písmen a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. Dle prováděcí komoditní vyhlášky č. 333/1997 Sb. Oddíl 3 11 j) definuje: celozrnným chlebem nebo celozrnným pečivem pekařský výrobek, jehož těsto musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků nejméně 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových částic z obilky 17 Přesná definice vícezrnného pečiva je opět ustanovena zákonem a prováděcí komoditní vyhláška č. 333/1997 Sb. Oddíl 3 11 k) pak definuje: k) vícezrnným chlebem nebo vícezrnným pečivem pekařský výrobek, do jehož těsta jsou přidány mlýnské výrobky z jiných obilovin než pšenice a žita, luštěniny nebo olejniny v celkovém množství nejméně 5 % Česká republika. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta: Sbírka zákonů, Česká republika viz předchozí pozn. pod čarou: Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb

24 1.6.2 Informace pro spotřebitele o složkách produktů Informace o jednotlivých složkách pečiva a jejich pořadí je pro spotřebitele velmi důležitá. Například u celozrnného pečiva musí být ve výčtu složek uvedena celozrnná mouka na prvním místě. Legislativa totiž upravuje i způsob výčtu použitých surovin. Výrobce musí uvádět suroviny, které byly k výrobě použity podle složení a množství tak, že na prvním místě stojí surovina, které bylo k výrobě produktu použito nejvíce. Oblast o vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků 8 (1) Údaje o složkách se řadí sestupně podle obsahu jednotlivých složek v potravině v době výroby potravin a musí být uvedeny slovem složení Pekařské produkty a jejich možná rizika Pekařské výrobky, mohou obsahovat řadu pro organismus pozitivních složek, avšak na druhé straně existuje také negativní stránka těchto výrobků. U pekařských produktů to mohou být aditiva (přídatné látky), alergeny či mykotoxiny. U pečiva celozrnného to jsou nejen tyto látky, ale dále fytáty. Fytáty jsou látky, které způsobují obtížnější absorpci a využití některých minerálních látek např. zinek či vápník. Dalšími látkami jsou fytoestrogeny, mykotoxiny plísně, které se mohou vytvořit v luštěninách, olejninách, cereáliích a kontaminanty. Jedná se především o těžké kovy, které se vyskytují v celozrnných výrobcích. Z nich jsou nejdůležitější obsahy olova, kadmia, rtuti a hliníku. 20 Avšak celozrnné výrobky je sice obsahují, ale do lidského organismu tyto látky neproniknou. Obilní vláknina podle ověřených pokusů funguje jako houba, která do sebe nasává ještě další podobné látky již předtím v těle přítomné a odvádí je ven. 21 U celozrnných produktů lze dále hovořit o nepříznivém vlivu vlákniny, která může náchylnějšího jedince způsobit průjem či nadýmání. [18] Dalším negativem pečiva a pekařských výrobků lze označit jejich náchylnost na skladování a důležitost tepelné úpravy. 19 Česká republika. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků: Sbírka zákonů. 2005, s KADLEC, Jaromír; HOLOUBEK, Jan: Přirozeně toxické a cizorodé látky: 8. přednáška. Multimediální přednášky z předmětu Výživa člověka. Dostupné z WWW: < 21 HAVEL, Petr: Proč chléb už není co býval TES : dtest.cz [online]. 2007, 8/2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <

25 1.6.4 Státní dohled v oblasti pekařských výrobků Pekařské výrobky jsou produkty, které spotřebitelé konzumují a které mohou za určitých okolností i negativně ovlivnit lidský organismus. S ochranou spotřebitele proto kontrola této oblasti velice úzce souvisí a je pro spotřebitele zcela zásadní. Kontrola potravin je zajišťována prostřednictvím orgánů, jejichž zřízení, kompetence a působnost vyplývá ze zákonů České republiky. V oblasti kontroly potravin působí řada institucí, avšak pro oblast pečiva je to především Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Její činnost vyplývá z celé řady zákonů například: zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2001 Sb., o bezpečnosti výrobků. [6;7] Pro účely práce byla významná šetření, která SZPI prováděla, byly zveřejněny výsledky Monitoringu cizorodých látek (CL) u obilovin a obilných výrobků v roce Šetření bylo zaměřeno na celou řadu výrobků. Pro bakalářskou práci byl důležitý především výsledek, který inspekce zjistila v obilninách a obilných mlýnských výrobcích. Zde bylo sledováno kadmium a olovo. Došlo k vysokému procentu pozitivních nálezů, avšak v rámci šetření nedošlo k překročení maximálního limitu u žádného ze vzorků. 22 Tudíž kontrola přinesla relativně příznivý výsledek. 22 SCHNEEWEIS, Petr: Monitoring cizorodých látek v roce 2007: Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce PDF, 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: < html>

26 2 Marketing potravinářských výrobků "Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Výrok Petera Druckera Podnikání a jeho úspěch je úzce propojen se schopností jednotlivých podnikatelů pružně reagovat na měnící se situace na trhu. Přizpůsobování se podnikatelů právě na měnící se podmínky pomáhá užití marketingových přístupů a metod. [10] Marketing nyní zahrnuje přidání hodnoty k farmářským a potravinářským výrobkům, přičemž konečným spotřebitelům a zákazníkům poskytuje v celém potravinářském systému výrobky a služby, které vyhovují požadovaným přáním a potřebám. 23 Marketing potravinářských výrobků je specifickou oblastí marketingu. Potravinářský průmysl zahrnuje na 13 odvětví a mlýnský a pekárenský průmysl je řazen mezi ně. Na potravinářské produkty má vliv řada specifických faktorů. Mezi nejdůležitější z nich patří surovina, která je produktem zemědělské výroby, s ní se pojí sezónnost výroby, kvalita zemědělské produkce, proměnlivé složení nebo výkyvy poptávky. Důležitou vlastností především je, že se jedná o produkty určené pro výživu lidí, kde jsou kladeny vysoké nároky na jakost, a tudíž je to oblast, která podléhá přísné legislativní regulaci. Zde je marketing velmi úzce propojen s ochranou spotřebitele a hygienickými a bezpečnostními požadavky, které jsou na produkt kladeny. [11;12;14] Marketingová strategie Marketingová strategie by měla být zaměřena především na zlepšování produktu ze strany výrobce. Tímto dochází k lepšímu získání důvěry a následné loajality zákazníka tím způsobem, že danému produktu přidává nadhodnotu, která se nachází nad očekáváním spotřebitele. Na pojetí marketingových kroků v potravinářství lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Je možno je vyjádřit jako konstrukci sestavenou ze čtyř sloupů a základu. Prvním pilířem je kvalita výrobku, druhým pak jeho obal, který musí být navržen tak, aby byl správným 23 PERLÍN, Ctibor: MARKETING POTRAVIN A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. 1. vydání Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, ISBN

27 marketingovým nástrojem. Třetí pilíř tvoří reklama a propagace a čtvrtým pak je cena. Základy tvoří vhodná prezentace výrobku, tudíž dobrá distribuce a samotné umístění v obchodě. [14] 2.1 Marketing pekařských výrobků Marketing pekařských výrobků je založen na znalosti složek marketingového procesu. Jedná se v prvé řadě o znalost a porozumění potřeb a přání zákazníků, nalezení vhodného místa pro dané produkty a splnění očekávání zákazníků lépe než konkurence. Konzumenti posuzují individuálně přínos jednotlivých produktů podle konkrétního systému kritérií. Jedná se především o 24 : 1. Kvalitu Vzhled 3. Chuť 4. Čerstvost 5. Výživovou hodnotu 6. Cenu 7. Pohodlí při užívání příp. zpracování, přípravě 8. Nezávadnost 9. Bezpečnost 10. Důvěru Na základě těchto kritérií si spotřebitelé stanovují hodnotu produktu a v kupním procesu dochází ke srovnání užitku, který jim produkt přináší, s cenou. Marketing tak hraje velice důležitou roli v procesu zvyšování vnímané hodnoty produktu spotřebitelem. [14] Marketing pekařských výrobků silně ovlivňují trendy změn chování spotřebitelů, které jsou ovlivňovány celou řadou faktorů. Nejzřetelnější rozdíly lze sledovat v míře vývoje trendů mez jednotlivými kulturami. V globálním měřítku jsou však tyto směry spíše podobné nežli rozdílné. V současné době dochází k většímu zaměření na kvalitu, pohodlí, zájem o zdraví a bezpečnost a větší soustředění na životní prostředí. Standard kvality výrobků v průběhu času roste, i přesto, že každý jedinec vnímá kvalitu individuálně. Kvalitu lze chápat různě, protože se jedná o relativně široký pojem, který se vztahuje k vnímání produktu a představám zákazníků. Rozpoznání toho, jakým způsobem si spotřebitelé stanovují individuální kvalitu produktů, je pro prodejce velmi 24 Nejedná se o plný výčet kritérií, spotřebitelé jsou individuální 25 Na zařazení kvality můžeme nahlížet z různých hledisek

28 důležité. Obecně jsou představy kupujících o kvalitě výrobků zaměřeny na vzhled, chuť, čerstvost, výživovou hodnotu, nezávadnost a konzistentnost. [14;11;12] Marketingová strategie nebalených pekařských výrobků však nemůže být zcela totožná. Už z výčtu samotných pilířů, uvedených výše je zřejmé, že obal u nebalených produktů neexistuje. 26 Dalším specifikem je veliká výhoda pekařských výrobků, která spočívá v nesezónnosti potravin, kdy nedochází ke kolísání poptávky po těchto produktech a ani ceny Spotřební chování v oblasti pekárenských produktů Pekařské výrobky jsou nakupovány celou řadou konečných uživatelů (domácnosti, restaurace, jídelny apod.). Na spotřební chování působí řada faktorů, jedny z nejdůležitějších jsou především vliv kultury, ekonomický faktor a četnost nákupů. [11;12] Vliv kultury Kultura je prvním a u nás velmi důležitým faktorem ovlivňující nákupní chování pekařských produktů. Obecně lze říci, že potraviny a jídlo je považováno za velmi důležitý atribut kultury. U nás se v této oblasti jedná především o dlouholetou historicky podmíněnou tradici. Ekonomický faktor Spotřební chování se odvíjí od příjmu spotřebitele, podílu výdajů na pekařské výrobky a především také ceny produktu. V rámci tohoto faktoru je nutno si uvědomit, že v oblasti pekárenství existuje velká řada substitutů a tato možnost do určité míry výrazně ovlivňuje spotřební chování. Četnost nákupů Pečivo patří mezi potraviny, které mají poměrně vysokou frekvenci nákupu. V rámci těchto produktů může docházet k ovlivnění nákupního chování určitou rutinou, kdy je následně omezen rozhodovací proces. 26 Respektive nemá formu marketingového nástroje, za obal může být považován obalový materiál, do kterého si spotřebitel daný výrobek vloží

29 2.1.2 Marketingový mix a jeho zvláštnosti v oblasti pekařských výrobků Termín marketingový mix v širším pojetí představuje kombinaci marketingových nástrojů, které se vzájemně ovlivňují a znázorňují vztah podniku k jeho významnému okolí. Známější je užší pojetí tohoto termínu, který charakterizuje marketingový mix jako kombinaci čtyř elementů, které tvoří základ marketingu. Soubor těchto prvků je mnohdy označován zkratkou 4P a tvoří jej: 1. výrobek (Product) 2. cena (Price) 3. distribuce (Place) 4. marketingová komunikace (Promotion) V následujících kapitolách je práce zaměřena na jednotlivé nástroje v oblasti pekařských výrobků v supermarketech. [10] Výrobek Pekařské produkty mají velice výhodnou pozici. Lidé je mají běžně zařazeny do svého jídelníčku, a tudíž má prodejce v tomto směru potenciální zákazníky zajištěné. Na druhou stranu je nutné zohlednit, že je v současné době v tomto odvětví relativně vysoká konkurence a uspět nemusí být tak snadné. Důležitými atributy pekařských výrobků je především kvalita. Ta může být vnímána velice individuálně, především se jedná o chuť, vzhled, čerstvost, výživovou hodnotu a u pečiva je významný také tvar, velikost a vůně. Významným specifikem pečiva, je obal. U běžného nebaleného pečiva se s obalem spotřebitel nesetká. Tedy nemůže plnit celou řadu marketingových funkcí, které obal plní. Další odlišností je vybudování jména a značky výrobku. Kupující si nevytváří preferenci výrobků určitého výrobce. S pečivem si lze taktéž pouze obtížně představit spojení určitých doplňkových služeb. Specifičnost pekařských výrobků spočívá také ve vysoké míře inovací. V rámci inovací můžeme vymezit strategie: 1. přidávací dochází k doplnění základní suroviny dalšími látkami 2. odebírací dochází k odebrání nebo snížení složky, která může být pro některé spotřebitele škodlivá 3. nahrazovací dochází k nahrazení určité složky jinou

30 4. bio 5. staré víno v nových trubkách - změna tvaru 6. výrobky pro určité skupiny spotřebitelů určení produktů pro různé typy diet 7. rychlosti a pohodlí 27 především při přípravě Jednotlivé strategie mohou být různě kombinovány a jejich využití je velice individuální. [11;12] Cena Pečivo velmi výrazně ovlivňuje cena spotřebovávaných surovin. U pečiva hraje významnou roli především cena obilovin a následně mouky, dále pak cena spotřebovávané energie při výrobě. V rámci určování cen je velmi důležitý způsob jejího stanovování. Nejpoužívanější metodou stanovení ceny je nákladová metoda. Avšak ve vztahu ke způsobu stanovování cen je situace velice rozdílná. Supermarkety a hypermarkety mnohdy využívají pečivo a jeho cenu k přilákání zákazníků do prodejny a na desetihaléřových slevách tímto zvyšují svoje příjmy z koupě ostatních produktů. Distribuce V rámci distribuce pečiva je kladen důraz především na dostupnost a udržení čerstvosti prostřednictvím rychlých dodávek. Tyto produkty jsou charakteristické vysokou frekvencí nákupů a dochází k zakoupení produktu na místě, které navštěvujeme obvykle. Marketingová komunikace V rámci marketingové komunikace je opět důležité vzít v úvahu charakter pekařských produktů. Marketingová komunikace může být zaměřena na zdůraznění chuti, vůně, tvaru, velikosti pečiva nebo dalších vlastností produktu. Může také zdůrazňovat pozitivní efekty pro lidské zdraví (avšak zdravotní tvrzení o potravinách podléhají regulaci), původ bio a další. S reklamou na pečivo se spotřebitelé setkávají pouze zřídka, důvodem je především vysoká tradice spotřeby. Podpora prodeje v rámci pekařských výrobků je také velice sporadická. Avšak v této oblasti už v mnoha prodejnách dochází k individuálnímu přístupu. Můžeme však vzít v úvahu, že nabízí-li se pomazánky, sýry, uzeniny či jiné pochutiny, mohou být tyto 27 Kolektiv autorů: Marketingové aplikace. 2. dotisk 2. vydání Praha: Oeconomica, s. ISBN

31 produkty servírovány na našem nabízeném pečivu a tím pádem může v prodejně docházet k podpoře prodeje i pečiva. Podvědomě pečivo působí na psychiku člověka. Jeho uložení v bedýnkách je většinou uspořádané na hromadě lidé tedy vnímají velké množství a impulzivně kupují. Další možností propagace je tzv. výstavka, kdy dochází k vystavení výrobků, které se užívají spolu. Významnou roli hrají slevy, kupony či nejrůznější poukazy. Důležitou součástí prodejen je využití rozhlasu, který může upozorňovat na slevy. [11;12;14] Merchandising supermarketů Důležitou součástí marketingu je také místní rozmístění jednotlivých produktů v prodejnách. Uspořádání zboží v prodejně je založeno na určité filozofii a na základě znalosti nákupního chování zákazníků. Působí zde významný prvek impulzivnosti nákupů jednotlivých zákazníků, jelikož jich naprostá většina nakoupí více zboží, než měla v úmyslu před příchodem do prodejny. Další důležitou charakteristikou je skutečnost, že čím déle zákazník v obchodě stráví, tím více toho nakoupí. Prodejna bývá většinou zařízena podle propracovaných a v praxi osvědčených způsobů. V rámci prodejny je možné se setkat s hlavní okružní uličkou. Ta vede většinou po obvodu prodejny a na ní se vyskytují potraviny, které podléhají rychle zkáze. Součástí této uličky bývá tedy pečivo a další výrobky např. lahůdky, sýry nebo maso. V rámci umístění pekařských výrobků dochází v mnoha případech k tzv. výstavce tedy umístění pečiva u pultu s lahůdkami, sýry, chladícím pultem s jogurty, másly a podobně. Je velmi důležité uspořádání dalších potravin v obchodě a toto je uskutečňováno na základě znalosti směru a způsobu, jakým zákazníci prochází prodejnou. Avšak z hlediska umístění regálů, výšky, pozice a podobně je u pečiva situace trošku složitější, protože základní podmínky umístění těchto produktů je definováno legislativou. [14]

32 3 Marketingový výzkum Součástí práce je realizace marketingového výzkumu mezi spotřebiteli pekařských produktů. Výzkum byl zaměřen na analýzu názorů spotřebitelů pekařských výrobků s orientací na pečivo a jeho jednotlivá rozlišení. Šetření bylo uskutečněno v Praze formou jedné ze základních technik výzkumu - dotazováním. 3.1 Vymezení problému V rámci přípravy výzkumu byl stanoven účel a následně byly vymezeny cíle šetření. Hlavním účelem bylo stanoveno odhalení současné situace ochrany spotřebitele na trhu pečiva, ve vybraných pražských supermarketech, dále pak zjištění informovanosti a názorů spotřebitelů na aktuální situaci Definování cílů Pro marketingové šetření, které se týká vymezeného problému, byl definován hlavní cíl a to zjištění povědomí a informovanost spotřebitelů o celozrnných pekařských výrobcích. Hlavní cíl pak byl rozdělen na více dílčích cílů. zjištění, kde spotřebitelé nejčastěji pekařské výrobky nakupují jaké pekařské výrobky jsou nejčastěji nakupovány zda jsou kupovány i tmavé pekařské výrobky analýza názorů na tmavé pekařské výrobky zjištění informovanosti spotřebitelů o existenci různých typů pekařských výrobků především rozlišení na celozrnné a vícezrnné zjištění, zda se lidé zajímají o informace na obalech určení, zda jsou rozdíly v názorech spotřebitelů, lišících se věkem, pohlavím a nejvyšším dosaženým vzděláním

33 3.1.2 Stanovení hypotéz V rámci definovaného problému bylo nezbytné určit výchozí hypotézy. Byly stanoveny následně: s pekařskými výrobky se v nějaké podobě setkala většina lidí, je zde tudíž osobní zkušenost každý respondent má svůj individuální názor a pohled na problematiku spotřebitelé tmavé pečivo alespoň někdy nakupují spotřebitelé kupují pečivo nejčastěji v supermarketech předpoklad větší kvality pečiva nakupovaného v pekárnách předpoklad obecného názoru pozitivního vlivu na zdraví tmavého pečiva bez rozdílu spotřebitelé se ve většině případů zajímají o informace na obalech u výrobků předpoklad, čím vyšší vzdělání, tím vyšší zájem o zdraví a celozrnné produkty předsudky či sympatie se projeví v jednotlivých odpovědích Plán marketingového šetření Výzkum bude proveden formou dotazníkového šetření konkrétně formou osobního i písemného dotazování. Obě techniky dotazování mají výhody i nevýhody, proto budou zvoleny obě varianty pro komplexnější výsledek. Forma dotazníku je vhodná pro získání přesných zjišťovaných informací, a proto je pro tento typ výzkumu vhodná. Respondenti budou vybíráni a oslovování prostřednictvím úsudkového výběru. Časový plán šetření a jeho finanční náklady Příprava dotazníků, realizace pretestu a opravení možných problematických otázek bude trvat 2 týdny. Vlastní získávání informací formou osobního dotazování 3 týdny a písemné dotazování 2 týdny. Zpracování a vyhodnocení získaných dat pak 3 týdny. Finanční náklady jsou vyjádřeny tiskem dotazníků a časem obětovanému šetření 10 týdnů tedy 2,5 měsíce

34 3.1.4 Struktura dotazníku Jednotlivé otázky v dotazníku byly sestaveny takovým způsobem, aby bylo možné z konkrétních odpovědí respondentů získat odpovědi na stanovené dílčí cíle a mohlo tak být dosaženo hlavního cíle. První oddíl byl věnován určení pohlaví respondenta, věkové kategorie a nejvyššímu dosaženému vzdělání. Identifikační údaje byly důležité především pro získání informace, zda se o celozrnné produkty zajímají více ženy či muži, jakého věku a vzdělání. Dotazník obsahoval 20 otázek. Posloupnost jednotlivých otázek byla zvolena tak, aby v respondentech nevyvolávala domněnku pozor tady asi bude nějaký háček a nevedla tak ke zkreslení celého výzkumu. Analýza je zaměřena na celozrnné pečivo, avšak pro vyšší relevantnost a pochopení byly obecnější otázky pro respondenty formulovány prostřednictvím známého vizuálního rozlišení pečiva na tmavé a světlé (běžné bílé). Následně byly uvedeny také bližší otázky, které správně rozlišují jednotlivé názvy. Otázky č. 1 5 byly zaměřeny na zjištění, kde lidé nejčastěji kupují pečivo a jakého druhu. Zodpovězení těchto otázek dává přehled o tom, jaké pečivo lidé kupují a zda je tmavé pečivo v počtu nákupů na úrovni běžného či nikoliv. Otázky č pak sledovaly, zda lidé nakupují tmavé pečivo a z jakého důvodu. Tyto otázky slouží k určení důvodů koupě tmavého pečiva mezi spotřebiteli. Otázka číslo 11 byla zaměřena na cenu výrobků a ochotu spotřebitelů platit za tmavé výrobky více než za srovnatelné bílé výrobky. Otázka č. 12 a 13 zjišťovala nákupní chování spotřebitelů zaměřené na celozrnné produkty. Otázka číslo 14 byla v dotazníku velice důležitá a zjišťovala, zda jsou spotřebitelé schopni rozlišovat v pojmech pekařských výrobků. Otázky č se zaměřovaly na informace na obalech a obecný zájem spotřebitelů o složení výrobků. Jednotlivé otázky byly formulovány tak, aby byly co nejvíce pochopitelné. Otázky byly zvoleny otevřené i uzavřené. Otázky uzavřené byly stanoveny typu dichotomického i polytomického s výběrem jedné varianty odpovědi nebo více variant podle potřeby respondenta. Otázky otevřeného typu byly použity ke zjištění konkrétního individuálního názoru či nákupního chování, kde měli dotazovaní volný prostor pro vlastní odpověď

35 3.2 Vlastní realizace Marketingové šetření bylo prováděno po dobu 10 týdnů resp. 2,5 měsíce, přesněji v období leden březen Výzkum byl prováděn prostřednictvím dotazování jednotlivých respondentů a to osobního i písemného Místo provádění dotazníkového šetření Osobní dotazníkové šetření bylo místně prováděno na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze a dále pak v prostoru před jednotlivými supermarkety, které byly pro bakalářskou práci vybrány. Jednalo se konkrétně o prodejnu supermarketu BILLA, spol. s r. o., Albert supermarketu společnosti AHOLD Czech Republic, a. s. a hypermarketu TESCO společnosti Tesco Stores ČR, a. s Zkoumaný soubor respondentů Dotazník zodpovědělo 144 respondentů, avšak byla to pouze část celkového počtu oslovených respondentů, kterých bylo okolo 200. Osobní dotazování probíhalo ve spolupráci se studenty, kteří byli osloveni a dále ve spolupráci se spotřebiteli, kteří byli zákazníky vybraných pražských supermarketů. Osobní dotazování bylo časově relativně náročnější, jelikož ne všichni oslovení měli zájem o vyplnění dotazníku, avšak výzkum tak byl zaměřen přesněji na danou skupinu a mohly být získány i další informace prostřednictvím metody pozorování. Při osobním dotazování byl postup otázek od 1. a až na závěr otázky identifikační pro lepší navázání osobního kontaktu. Zjišťování primárních dat probíhalo i prostřednictvím ové komunikace s dalšími běžnými spotřebiteli pekařských výrobků z řad studentů a dalších osob. Veškeré otázky byly 144 respondenty zodpovězeny zcela, a proto dotazníkové šetření hodnotím jako velice úspěšné a získané informace v uvedeném omezeném vzorku jako vypovídající Dodržení plánu Marketingový výzkum včetně přípravy a realizace byl uskutečněn dle plánu a nedošlo k výraznému vychýlení. Ve výsledku byl pouze tištěn větší počet kopií dotazníku

36 3.3 Vyhodnocení marketingového výzkumu Dotazníky byly zpracovány programy Microsoft Office Excel 2007 a Adobe Acrobat 9, pomocí něhož mohly být dotazníky rozeslány elektronickou formou a dotazovaný tak měl možnost pohodlnějšího zodpovězení otázek. Vyhodnocení bylo uskutečněno v programu Microsoft Office Excel 2007 prostřednictvím tabulek a grafů Identifikační část Pohlaví Dotazník zodpovídali jak ženy, tak muži. Účelem rozčlenění respondentů bylo zjištění, jaké mají povědomí o problematice muži a ženy, jaké mají názory a informace a jaké je jejich nákupní chování. Celkově bylo osloveno 144 respondentů, z tohoto počtu činil počet žen 92 a mužů 52. Výsledkem analýzy pohlaví bylo konstatování velmi pozitivního zastoupení obou pohlaví ve výzkumu. Tabulka č. 2: Pohlaví respondentů Graf č. 1: Pohlaví respondentů Počet respondentů Procentuální podíl Ženy 92 64% Muži 52 36% Celkem % Pohlaví Muži Ženy Věková kategorie Dotazník byl distribuován 2 způsoby. Osobním šetřením mezi studenty na půdě Vysoké školy ekonomické a mezi zákazníky před jednotlivými supermarkety. Dále pak prostřednictvím u. V celkovém výsledku tvořila nejpočetnější skupinu respondentů kategorie let v konečném součtu 56 respondentů. Věková kategorie let byla zastoupena pouze několika respondenty, avšak veliký úspěch byl

37 zaznamenán relativní vyrovnaností počtů dotazovaných ve zbývajících 3 věkových kategoriích, které bylo docíleno pomocí úsudkového výběru a spolupráce dotazovaných. Tabulka č. 3: Věkové kategorie Věková Procentuální Počet kategorie podíl % % % % Celkem % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Graf č. 2: Věkové kategorie Věkové kategorie Dosažené vzdělání Šetření bylo prováděno mezi respondenty osobně a před supermarkety úsudkovým výběrem věkových kategorií. Přesto se ve výsledcích objevily pouze 2 varianty nejvyššího dosaženého vzdělání středoškolského s maturitou a vysokoškolského. Pro srovnání je však tato varianta výhodná, jelikož se ve vzorku nachází větší počet zástupců a je možno tak docílit přesnějšího výsledku. Tabulka č. 4: Dosažené vzdělání Vzdělání Počet Procentuální podíl Středoškolské s maturitou 86 60% Vysokoškolské 58 40% Celkem % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Středoškolské s maturitou Graf č. 3: Dosažené vzdělání Dosažené vzdělání Vysokoškolské

38 3.3.2 Vlastní otázky dotazníku 1. Kde nejčastěji nakupujete pečivo? (Nebalené pečivo, NEuvažujte chléb) Byla položena kvantitativní uzavřená otázka s možností uvedení i jiné odpovědi. Smyslem této otázky bylo získání informace o nákupním chování respondentů. Bylo velmi důležité zjištění skutečnosti o tom, kam lidé chodí nejčastěji nakupovat pekařské výrobky, jelikož tyto pak také nejčastěji konzumují a to je velmi důležité pro prováděnou analýzu. Tabulka č. 5: Místo nákupu Celkový Procentuální Počet žen Počet mužů počet podíl Pekárny ,9% Supermarkety ,9% Maloobchody ,5% Jinde ,7% Celkem ,0% Výsledek potvrdil stanovenou hypotézu o většinovém podílu supermarketů v oblasti jednotlivých nákupů pečiva spotřebiteli. Celkový podíl supermarketů činil 72,9 %. Nákupní chování respondentů vypovídá o vyrovnanosti pekáren a maloobchodů v souvislosti s nákupem pekařských produktů Celkový počet Počet žen Počet mužů 0 Pekárny Supermark. Maloobchody Jinde Graf č. 4: Místo nákupu

39 2. Co je důvodem pro nakupování pečiva v tomto místě? (Můžete zvolit více možností) Cílem této otázky bylo zjištění důvodu, který ovlivňuje spotřebitele při rozhodování o místě nákupu pečiva. Hypotéza, která stanovovala, že budou lidé nakupující nejvíce v pekárnách vnímat pečivo kvalitnější, byla prokázána. Ze všech respondentů, kteří v dotazníku uvedli, že pečivo nakupují nejčastěji v pekárnách (20) jich 17 uvedlo, že je pečivo kvalitnější, což představuje 85 %. Nejvíce respondentů uvedlo, že je pečivo nejčastěji kupováno společně s nákupem, což potvrzuje předchozí výsledek otázky nejčastějšího nákupu pečiva v supermarketech. V těsné blízkosti této odpovědi byla další frekventovanou odpovědí také možnost situovanosti po cestě. Tabulka č. 6: Motivy pro nákup Celkový počet Počet žen Počet mužů Pečivo je levnější Pečivo je kvalitnější Zvyk Mám to po cestě Jdu tam na nákup, kupuji to společně Jiný Pod položkou jiný důvod byla respondenty nejčastěji uváděna příčina většího výběru, situovanosti nejblíže u místa bydliště, dále pak situace výskytu něco čerstvého, ještě teplého. Jelikož zde mohli respondenti uvést více odpovědí, byly zaznamenány také kombinace možností. Nejčastěji bylo uváděno spojení jdu tam na nákup, kupuji to společně a mám to po cestě a to konkrétně ve 28 případech. Dalším častým spojením byly možnosti mám to po cestě a zvyk s celkovým počtem 31, taktéž pak volba jdu tam na nákup a zvyk v součtu 26. Celkově 15 dotazovaných uvedlo trojkombinaci zvyk, mám to po cestě a jdu tam na nákup, kupuji to společně

40 Celkový počet Počet žen Počet mužů Pečivo je levnější Pečivo je kvalitnější Zvyk Mám to po cestě Kupuji to společně Jiný Graf č. 5: Motivy pro nákup 3. Jaké pečivo nakupujete převážně? Účelem této otázky bylo získání informace o tom jaké pečivo, kterého druhu, spotřebitelé nejčastěji konzumují. Posloupnost následujících otázek byla určena odpovědí, která byla uvedena v této otázce. V případě, že respondent odpověděl, že nakupuje převážně pečivo tmavé, byl z důvodu relevantnosti dat, odkázán až na otázku č. 6, jelikož následující 2 se zaměřují na analýzu běžného bílého pečiva. Tabulka č. 7: Nákup pečiva Celkový počet Ženy Muži Běžné (bílé) pečivo Tmavé pečivo Neumím určit Celkem Výsledky odpovědí mezi českými spotřebiteli prokázaly stále většinovou převahu bílého pečiva v oblasti celkového nakupovaného a konzumovaného pečiva. Situace byla zřejmá především v odpovědích mužů, kteří uváděli, že nakupují častěji bílé pečivo v 75 % a tmavé v 19 %. Rozdíl mezi procenty pak zahrnuje odpověď neumím určit. Rozdíl mezi nakupovaným tmavým a světlým pečivem nebyl už tolik výrazný u žen. Respondentky sice uvedly nejčastěji světlé pečivo v 51 %, avšak tmavé je uvedeno v 39 %. V této otázce také ženy vícekrát uvedly, že neumí určit, které pečivo nakupují častěji

41 Celkový počet Ženy Muži 20 0 Běžné (bílé) pečivo Tmavé pečivo Neumím určit Graf č. 6: Nákup pečiva Z podrobnější analýzy otázky bylo zjištěno, že tmavé pečivo nakupují nejčastěji ženy ve věkové kategorii let a dále pak ženy ve skupině 46+. Možným důvodem může být skutečnost, že ženy ve věku let v současné době v mnoha případech nemají malé děti, pro které není tmavé pečivo vhodné a ve věku 46+ uvedená situace většinou také nevzniká. Při srovnání vzdělanostní struktury na nákup tmavého pečiva nebyla prokázána souvislost a to v poměru 24 respondentů vysokoškolského a 22 respondentů středoškolského vzdělání s maturitou. Tudíž nebyla prokázána hypotéza, obecného názoru, že lidé vzdělanější budou mít vyšší zájem o zdraví a budou nakupovat tmavé pečivo častěji. 4. Co je důvodem toho, že nakupujete více běžné bílé pečivo? (Můžete zvolit více možností) Účelem této otázky byla analýzy motivu, který působí na spotřebitele při koupi bílého pečiva. Tabulka č. 8: Motivy nákupu běžného pečiva Celkový počet Ženy Muži Cena Chuť Zvyk Nevěřím tmavému Některý člen rodiny jej má raději Jiný Celkem

42 Nejčastější odpovědí respondentů byl motiv zvyku v celkovém součtu 60 a dále pak chuť. Důvodem pro tuto situaci může být především vysoká míra tradice v České republice v konzumaci běžného pečiva. Jelikož mohli respondenti uvádět i více možností, objevovaly se nejčastěji spojení zvyk a chuť 33x, cena a zvyk 19x, zvyk a má jej raději některý člen rodiny pak 15x. Jiný důvod dotazovaní neoznačovali, možnými odpověďmi zde mohly být případné alergie na ořechy či jiná semínka, která bývají u tmavého pečiva používána. Graf č. 7: Motivy nákupu běžného pečiva Cena Chuť Zvyk Nevěřím tmavému Některý člen rodiny jej má raději 5. Při nákupu bílého pečiva nakupujete především: Cílem otázky byla analýza nejčastějšího nakupovaného druhu bílého pečiva a konkrétněji získání informace o tom, zda převažují rohlíky, housky nebo jiný výrobek. Tabulka č. 9: Preference druhu bílého pečiva Celkový počet Ženy Muži Rohlíky Housky Jiné

43 Rohlíky Housky Celkový počet Ženy Muži Graf č. 8: Preference druhu bílého pečiva Z celkového počtu respondentů 86 uvedlo v průměru 76 % dotázaných, že nejčastěji kupují rohlíky a 24 % housky. Odpověď jiné nezvolil žádný respondent, tato možnost zde byla uvedena pro relevantnost odpovědi a případ, že by některý respondent neuměl určit, zda kupuje více jeden nebo druhý, nebo pořizuje zcela jiný druh pečiva. 6. Jak často nakupujete tmavé pečivo? Zde už byl výzkum konkrétně zaměřen na oblast tmavého pečiva. Cílem otázky bylo zjištění frekvence nákupů tmavého pečiva respondenty. Tabulka č. 10: Frekvence nákupů tmavého pečiva Celkový počet Ženy Muži Vícekrát v týdnu x v týdnu x za 2 týdny x měsíčně Méně než 1x měsíčně Nikdy jej nekupuji Všichni dotazovaní uvedli, že alespoň někdy tmavé pečivo nakupují. Největší četnost měla odpověď koupě tmavého pečiva vícekrát v týdnu a v celkovém součtu dosáhla počtu 66, což je téměř polovina všech dotázaných. Byla potvrzena hypotéza, že každý spotřebitel alespoň někdy nakupuje tmavé pečivo

44 Vícekrát v týdnu 1x v týdnu 1x za 2 týdny 1x měsíčně Méně než 1x měsíčně Celkový počet Ženy Muži Graf č. 9: Frekvence nákupů tmavého pečiva 7. Konzumují tmavé pečivo všichni členové Vaší rodiny? Otázka byla zaměřena na zjištění spotřebního chování osob v rodině respondenta. Především se zde jednalo o zjištění širší situace, která přibližuje skutečný současný stav na trhu poptávky po tmavém pečivu. Dotaz poskytnul velmi důležitou odpověď v pohledu na tmavé pekařské výrobky. Většina respondentů uvedla, že všichni členové jejich rodiny bez problémů konzumují tmavé pečivo. Tabulka č. 11: Spotřební chování tmavého pečiva v rodině Celkový počet Muž Žena Ano, všichni členové 93 Ne, některý člen jej nekonzumuje Z vybraných odpovědí dotázaných, kteří uvedli, že některý člen rodiny tmavé pečivo nekonzumuje, uvedli v naprosté většině, že se jedná o muže. Žena byla zaznamenána pouze 3x. Muži byli označeni ve 48 případech z celkového počtu 51. Z výsledku tudíž vyplynulo, že ke konzumaci tmavého pečiva mají blíže ženy a muži jsou ve více případech zaměřeni na běžné bílé produkty. V následujícím grafu lze pozorovat výraznou rozdílnost chutí a přístupů k tmavým produktům mezi jednotlivými pohlavími

45 Ne, některý člen jej nekonzumuje Celkový počet Muž Žena Graf č. 10: Spotřební chování tmavého pečiva v rodině grafická struktura odpovědi ne 8. Z jakého důvodu tento člen domácnosti tmavé pečivo nekonzumuje? Otázku zodpovídali pouze respondenti, kteří uvedli, že některý člen rodiny tmavé pečivo nekonzumuje. Tabulka č. 12: Příčiny nekonzumování tmavého pečiva Ženy Muži Příčina Počet Celiakie, bezlepková dieta 2 Nechutná jí 1 Má raději světlé 19 Prý je moc zdravé 1 Nechutná mu, nemá ho rád 28 Ve většině případů byl členem rodiny, který nekonzumuje tmavé pečivo, uveden muž. Tato situace je graficky zobrazena v grafu č. 10. Respondenti uváděli jako důvod především chuťové zaměření nechutná mu, nemá jej rád. Dále pak odpověď preferenční - má raději světlé pečivo. V jednom případě uvedla respondentka prý je moc zdravé. Při uvedení žen, jako osob, které tmavé pečivo nekonzumují, byly nejčastější příčinou zdravotní stav - celiakie 2x a tudíž bezlepková dieta a jedenkrát důvod chuťový

46 Má raději světlé Prý je moc zdravé Nechutná mu, nemá ho rád Graf č. 11: Příčiny nekonzumování tmavého pečiva muži 9. Co je důvodem toho, že nakupujete tmavé pečivo? (Můžete zvolit více možností) Zaměření otázky bylo důležité pro zjištění názorů jednotlivých spotřebitelů na tmavé pekařské produkty. Otázka nabízela širokou škálu možností i uvedení jiné další možnosti podle individuálních faktorů, které ovlivňují jednotlivé spotřebitele. Přičemž se v této otázce vycházelo z předpokladu obecného názoru, že je tmavé pečivo zdravější. Proto byl dán prostor pro přiblížení v následující otázce. Dotazovaní, kteří neuvedli pozitivní vliv na zdraví, byli pro vyšší relevantnost údajů z následné otázky vyřazeni. Tabulka č. 13: Motivy konzumace tmavého pečiva Celkový počet Ženy Muži Lépe chutná Je zdravější Zvyk V obchodě kde jej kupuji, je za přijatelnou cenu Vyžadují je členové rodiny Jiný Výsledky podle předpokladu prokázaly většinovou měrou odpověď, že je tmavé pečivo zdravější a to celkovým počtem 90. Velkou část odpovědí zaznamenala příčina lepší chuti. Nejčastější volenou kombinací byla odpověď zahrnující předešlé dva důvody lépe chutná, je zdravější, která byla uvedena dohromady 50x

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Obiloviny Společná pro celou sadu oblast DUM č. VY_32_INOVACE_J07_3_18

Více

Cereální chemie a technologie

Cereální chemie a technologie Cereální chemie a technologie doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ústav sacharidů a cereálií Program výuky Cereální chemie Suroviny a mlýnská technologie Pekařská technologie Trvanlivé pečivo, snack, těstoviny

Více

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) 1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin

Více

* - piškoty = jediný pojem nevysvětlený (nedefinovaný) v legislativě ve skutečnosti představují jeden z výrobků ze šlehaných hmot

* - piškoty = jediný pojem nevysvětlený (nedefinovaný) v legislativě ve skutečnosti představují jeden z výrobků ze šlehaných hmot 1 2 3 * - piškoty = jediný pojem nevysvětlený (nedefinovaný) v legislativě ve skutečnosti představují jeden z výrobků ze šlehaných hmot 4 - tepelná úprava je ve většině případů pečení, u menšího počtu

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Složení pekařských výrobků

Složení pekařských výrobků pekařských výrobků IČO: 26233517 Pekařství Křižák s.r.o DIČ: CZ26233517 691 12 Boleradice 235 Tel.: 519 441 311 www.pekarstvikrizak.cz 1 Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro vás katalog složení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

Obiloviny a výrobky z obilovin

Obiloviny a výrobky z obilovin Obiloviny a výrobky z obilovin Postavení obilovin v energetické a nutriční bilanci spotřeby potravin. Nutriční přínosy základních cereálních surovin (pšenice, žito, rýže, kukuřice) a výrobků (chléb, pečivo,

Více

Jak poznáme kvalitu? OBILOVINY A LUŠTĚNINY

Jak poznáme kvalitu? OBILOVINY A LUŠTĚNINY Jak poznáme kvalitu? OBILOVINY A LUŠTĚNINY Jak poznáme kvalitu? OBILOVINY A LUŠTĚNINY Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ing. Pavel Skřivan, CSc., Ing. Radmila Dostálová, Mgr. Jiří Horáček Ph.D. OBSAH 1 Obiloviny

Více

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské

Více

Stanovení kvality pekařských mouk. Helena Žižková

Stanovení kvality pekařských mouk. Helena Žižková Stanovení kvality pekařských mouk Helena Žižková Bakalářská práce 2013 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ODDÍL 1 MLÝNSKÉ OBILNÉ VÝROBKY

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ODDÍL 1 MLÝNSKÉ OBILNÉ VÝROBKY Stránka č. 1 z 16 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Číslo vzdělávacího materiálu OBILOVINY

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Číslo vzdělávacího materiálu OBILOVINY Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MOUKY VAJEČNÉ TĚSTOVINY SMĚSI PRO DOMÁCÍ PEČENÍ ZDRAVÁ VÝŽIVA LUŠTĚNINY KRMIVA VÝROBA KRUP LOUPÁNÍ HRACHU

MOUKY VAJEČNÉ TĚSTOVINY SMĚSI PRO DOMÁCÍ PEČENÍ ZDRAVÁ VÝŽIVA LUŠTĚNINY KRMIVA VÝROBA KRUP LOUPÁNÍ HRACHU ALFA mlýn a balírna 691 26 Pouzdřany 238 tel.: 519 415 351 fax: 519 415 312 www.mlynalfa.cz VAJEČNÉ TĚSTOVINY SMĚSI PRO DOMÁCÍ PEČENÍ KRMIVA MOUKY ZDRAVÁ VÝŽIVA LUŠTĚNINY VÝROBA KRUP LOUPÁNÍ HRACHU BALENÍ

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Seminární práce na téma:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Seminární práce na téma: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Seminární práce na téma: Využití a zpracování odpadů mlynářského a škrobárenského průmyslu Vypracovala: Hron Martin Obor: Zootechnika

Více

Sledování vybraných senzorických znaků u celozrnného pečiva s přídavkem vybraných cereálií. Mgr. Lukáš Cibulka

Sledování vybraných senzorických znaků u celozrnného pečiva s přídavkem vybraných cereálií. Mgr. Lukáš Cibulka Sledování vybraných senzorických znaků u celozrnného pečiva s přídavkem vybraných cereálií Mgr. Lukáš Cibulka Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce byla snaha vyrobit a porovnat celozrnné pečivo

Více

Zdravotní a výživová (a další jiná) tvrzení ve vztahu k tukům

Zdravotní a výživová (a další jiná) tvrzení ve vztahu k tukům Zdravotní a výživová (a další jiná) ve vztahu k tukům Praha, Tuky taky, aneb v čem se mnozí mýlí Mr. Markéta Chýlková 4/13/2016 1 2 Jak sdělit informace o výjimečnosti konkrétní potraviny? informace o

Více

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Průvodce označováním potravin

Průvodce označováním potravin I. Suková Průvodce označováním potravin Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných na potravinářských výrobcích a při prodeji potravin. Vychází z platné legislativy zahrnující

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Obor: Podnikání a právo. Ochrana spotřebitele při nákupu potravin

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Obor: Podnikání a právo. Ochrana spotřebitele při nákupu potravin VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo Ochrana spotřebitele při nákupu potravin Autor: Barbora Opletalová Vedoucí bakalářské práce: doc. JUDr. Zbyněk Švarc,

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XI Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad P Vydáno: 15. července 2012 Cena: 38,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

VÝROBA POTRAVIN A NUTRIČNÍ HODNOTA. Obiloviny a výrobky z obilovin

VÝROBA POTRAVIN A NUTRIČNÍ HODNOTA. Obiloviny a výrobky z obilovin VÝROBA POTRAVIN A NUTRIČNÍ HODNOTA Obiloviny a výrobky z obilovin 1 Obiloviny a výrobky z obilovin Postavení obilovin (cereálií) v energetické a nutriční bilanci spotřeby potravin. Nutriční přínosy základních

Více

Stanovení základních chemických charakteristik výrobků z ječmene. Mgr. Bc. Vladislava Burgetová

Stanovení základních chemických charakteristik výrobků z ječmene. Mgr. Bc. Vladislava Burgetová Stanovení základních chemických charakteristik výrobků z ječmene Mgr. Bc. Vladislava Burgetová Diplomová práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, 2012 6 ABSTRAKT Teoretická část diplomové práce

Více

Specifikace nebalených výrobků

Specifikace nebalených výrobků Specifikace nebalených výrobků Číslo výrobku : 1164 Název výrobku : Chléb konzumní Skupina : Pšenično ţitný Hmotnost : 1200g Sloţení : Pšeničná mouka, pitná voda, žitná mouka, jedlá sůl s jódem, kmín.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

Bezlepková dieta Celiakie. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut Nemocnice Jihlava

Bezlepková dieta Celiakie. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut Nemocnice Jihlava Bezlepková dieta Celiakie Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut Nemocnice Jihlava Celiakie je onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. Lepek je bílkovina obsažená v obilí. Celiakie je vrozená,

Více

n e p o v o l u j e.

n e p o v o l u j e. S 31/04-3206/04 V Brně dne 30. září 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 31/04, zahájeném dne 13. února 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE Přehled obilnin čeleď: lipnicovité rod: pšenice (obecná, tvrdá, špalda) ječmen žito tritikale žitovec oves kukuřice čirok bér proso rýže dochan klasnatý milička habešská

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2005 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2005 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Page 1 of 5 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Citace: 366/2005 Sb. Částka: 127/2005 Sb. Na

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ing. Miriam Bellofattová

Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ing. Miriam Bellofattová Státní zemědělská a potravinářská inspekce Výživová a zdravotní tvrzení Ing. Miriam Bellofattová Lékařská fakulta, 4. 12. 2012 Jedná se o označování potravin! Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_10 Název materiálu: Obiloviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Obiloviny. Očekávaný

Více

Moučné hospodářství. Ing. Slávka Formánková

Moučné hospodářství. Ing. Slávka Formánková Moučné hospodářství Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Moučné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Vlákninu z cukrové řepy

Vlákninu z cukrové řepy Společnost BK Servis CZ s.r.o. Dodavatel potravinářských přísad Vám představuje: Vlákninu z cukrové řepy V podrobné prezentaci Stránka 1 z 11 Co je Fibrex? Pro výrobu Fibrexu je používána drť zbylá z cukrové

Více

Diplomová práce. Odkud se bere jídlo? Výukový program pro 2. stupeň ZŠ pracovní sešit (rostlinné produkty)

Diplomová práce. Odkud se bere jídlo? Výukový program pro 2. stupeň ZŠ pracovní sešit (rostlinné produkty) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Diplomová práce Odkud se bere jídlo? Výukový program pro 2. stupeň ZŠ pracovní sešit (rostlinné produkty) Autor:

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_3964VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny

V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny V naší školní jídelně zařazujeme v rámci zdravé výživy i méně obvyklé suroviny BULGHUR Bulghur je předvařená, nalámaná celozrnná pšenice. Získává se z pšenice tvrdé, kdy se zrno umyje, uvaří, usuší a podrtí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jitka Novotná

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jitka Novotná Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 0 Jitka Novotná Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

Pekárenská výroba Texty univerzity 3. věku FPBT VŠCHT Praha

Pekárenská výroba Texty univerzity 3. věku FPBT VŠCHT Praha Pekárenská výroba Texty univerzity 3. věku FPBT VŠCHT Praha Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT FPBT U3V Příhoda 1 Pekárenská technologie Tradiční členění pekárenských

Více

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911 PŘÍLOHA XII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyloučené z kumulace podle článku 4 (*) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY Jogurt

Více

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek.................................................. IX Úvod.................................................................... XI Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Klíčová slova: celozrnná mouka, ječmen, Fiberback analyzátor vlákniny, NIR-spektrofotometrie

Klíčová slova: celozrnná mouka, ječmen, Fiberback analyzátor vlákniny, NIR-spektrofotometrie Vliv přídavku ječných krup na vybrané nutriční a jakostní parametry celozrnného pečiva (The effect of addition of barley grain on selected nutritional and quality parameters of whole breads) Eliášová M.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

VLáKNINa. Růžena Krutilová

VLáKNINa. Růžena Krutilová VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela

Více

Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna

Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna Autoevaluační dotazník Jak je na tom naše školní jídelna Tento autoevaluační dotazník byl sestaven pro potřeby školních jídelen, které mají zájem zjistit, zda splňují požadavky projektu Zdravá školní jídelna,

Více

PEKÁRNA Lično BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Složení nebalených výrobků Aktualizováno 25.

PEKÁRNA Lično BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Složení nebalených výrobků Aktualizováno 25. I. CHLÉB a) pšenično žitný: 1001 Ličenský chléb Voda, mouka pšeničná, mouka žitná, kvas žitný (žitná mouka, voda), 1,150 3 D 1019 Ličenský chléb sůl s jódem, kmín 1,150 3 D 1007 Ličenský chléb řemeslný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách

Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách Státní zemědělská a potravinářská inspekce Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách Ing. Miriam Bellofattová Označování potravin Povinné údaje Výživová tvrzení Dobrovolné údaje Tvrzení

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Premin Ing. Ondřej FALTUS, VVS Verměřovice s.r.o. Výživa je klíčovým faktorem, který ovlivňuje úroveň a kvalitu chovu srnčí zvěře. Jedině kvalitním systémem

Více

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV) Název výrobku: PŠENIČNÁ MOUKA HLADKÁ SVĚTLÁ Zpracoval Funkce

SPECIFIKACE VÝROBKU (SV) Název výrobku: PŠENIČNÁ MOUKA HLADKÁ SVĚTLÁ Zpracoval Funkce Název : PŠENIČNÁ MOUKA HLADKÁ SVĚTLÁ SV 01 Pekařská speciál Pšeničná mouka hladká světlá Pšeničná mouka hladká světlá T 530 Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice a tříděný podle velikosti částic a obsahu

Více

Sborníky technické harmonizace 2009

Sborníky technické harmonizace 2009 Sborníky technické harmonizace 2009 HOTOVĚ BALENÉ ZBOŽÍ V KOSTCE (aktualizované znění)g. Stanislav Zajíc, Ing. Jindřich Pošvář Ing. Stanislav Zajíc Ing. Jindřich Pošvář Hotově balené zboží v kostce HOTOVĚ

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky "

Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky " Přijato Národní dumou 7.7.2010 Schváleno Federální radou 14.7. 2010 Článek 1

Více

Bezlepková dieta. Ing. Miroslava Teichmanová

Bezlepková dieta. Ing. Miroslava Teichmanová Bezlepková dieta Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Bezlepková

Více

Proč jíst celozrnné obiloviny?

Proč jíst celozrnné obiloviny? Proč jíst obiloviny? Proč č jíst celozrnné Proč jíst celozrnné obiloviny? 1 Proč jíst celozrnné obiloviny? Celé zno obilí Klíček Endosperm Slupka 2 Proč jíst celozrnné obiloviny? Proč jíst celozrnné obiloviny?

Více

54/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

54/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 8.9.2014 do částky 80/2014 Sb. a 23/2014 Sb.m.s. - RA609 54/2004 Sb. - potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití - poslední stav textu Změna: 402/2006 Sb. Změna:

Více

právně zastoupený JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 30, PSČ: 120 00

právně zastoupený JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 30, PSČ: 120 00 Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze Za Opravnou 300/6 150 00 Praha 5 V Praze dne 5.4.2012 Naše značka: 2011/2022/05/Hro/Sch Podatel: Sdružení za poctivé české pivo, o.s. IČ:

Více

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013. Obchod s potravinami v Nových Sedlicích

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013. Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Vypracovala: Ing. Iveta Prossová Obec Nové Sedlice je vlastníkem budovy č. p. 24, která se nachází ve středu obce.

Více

KIII spol.s r.o. VFPL.1 Verze 9 Složení nebalených výrobků Pekárny Srnín

KIII spol.s r.o. VFPL.1 Verze 9 Složení nebalených výrobků Pekárny Srnín Složení nebalených výrobků Pekárny Srnín Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové plody,

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

Značku KLASA získalo na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství dvacet výrobků

Značku KLASA získalo na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství dvacet výrobků TISKOVÁ ZPRÁVA České Budějovice, 29. 8. 2013 Značku KLASA získalo na Zemi živitelce z rukou ministra zemědělství dvacet výrobků V rámci slavnostního zahájení 40. ročníku výstavy Země živitelka proběhlo

Více

1 Účel a předmět zákona

1 Účel a předmět zákona V. Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Ekonomika

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.1.2009 KOM(2009) 19 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v Radě přidružení EU-Tunisko za účelem změny rozhodnutí Rady přidružení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Anna Pokorná

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Anna Pokorná VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Anna Pokorná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: MARKETING

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Obiloviny Společná pro celou sadu oblast DUM č. VY_32_INOVACE_J07_3_20

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_129 Název školy: Jméno autora: Hotelová škola

Více

Metodika zavádění regionálních potravin do školních jídelen. Teoretická část. Ing. Zita Prchalová. Vedoucí práce: Vít Prchal

Metodika zavádění regionálních potravin do školních jídelen. Teoretická část. Ing. Zita Prchalová. Vedoucí práce: Vít Prchal Metodika zavádění regionálních potravin do školních jídelen I. Teoretická část Vypracovali: Vít Prchal Ing. Zita Prchalová Vedoucí práce: Vít Prchal 2014 Čestné prohlášení Prohlašujeme, že jsme tuto práci

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ únor 2016 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Opravdu Česká potravina STR. 03 ODSTRAŠUJÍCÍ KRABIČKY CIGARET STR. 04 50 MILIONŮ ZA FALŠOVÁNÍ VÍNA STR. 05 ROK VE ZNAMENÍ LUŠTĚNIN STR. 06 O LUŠTĚNINÁCH S DOKTORKOU

Více

Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu. http://www.vscht.cz/

Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu. http://www.vscht.cz/ Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu http://www.vscht.cz/ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav sacharidů a cereálií CEREÁLNÍ

Více