Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc."

Transkript

1 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Kozlovský V Jablonci nad Nisou dne 14. října 2014

2 1. Základní údaje o škole Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a Liberec Ředitel školy: Mgr. Jiří Kozlovský Druh školy: gymnázium se všeobecným zaměřením Do sítě škol zařazena: Kapacita školy: 350 ţáků

3 2. Organizace studia Studium probíhala ve 2 oborech vzdělání: A/ K/41 B/ K/81 A/ čtyři ročníky označení: A B/ šest ročníků označení: B ( tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima oktáva) Celkem ve školním roce 2013/14: 10 tříd Všechny obory vzdělání jsou se všeobecným zaměřením a s orientací na výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Výše uvedená organizace vzdělávání je v souladu se školními vzdělávacími programy, coţ potvrzuje i inspekční zpráva z června (Viz přílohy.) Obory vzdělání a učební plány: Školní vzdělávací program pro niţší gymnázium platný od a úpravami k a k pro třídy tercie a kvarta, obor vzdělání K/81. Školní vzdělávací program pro vyšší a čtyřleté gymnázium platný od Vyučování probíhá v jednotlivých předmětech podle následujících učebních osnov: Školní vzdělávací program pro niţší gymnázium ( tercie, kvarta) Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Fyzika Biologie Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Školní vzdělávací program pro čtyřleté a vyšší osmileté gymnázium (1., 2.,3. A 4.ročník, kvinta, sexta, septima a oktáva) Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika

4 Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Estetická výchova výtvarná Estetická výchova hudební Tělesná výchova Volitelný předmět 1,2,3,4 podle nabídky Organizace vzdělávání pohledem metodických orgánů školy ve školním roce 2013/14 (zprávy předmětových komisí o organizaci a hodnocení jednotlivých vyučovacích předmětů) Český jazyk a literatura 1. Předmět český jazyk a literatura se vyučoval s následující hodinovou dotací: tercie 4 kvarta 4 kvinta, 1. ročník 4 sexta, 2. ročník 3 septima, 3. ročník 3 oktáva, 4. ročník 4 2. Předmět vyučovalo 5 plně aprobovaných učitelů. 3. Výuka probíhala v běţných učebnách i ve speciální učebně českého jazyka. V hodinách byly často vyuţívány nejrůznější výukové materiály, dataprojektor, video, televize, CD a DVD přehrávače. 4. Pro bliţší seznámení s předmětem, moţnost praktického vyuţití získaných informací a přípravu ke státní maturitní zkoušce probíhala výuka jak v celé třídě, tak v dělených skupinách. Z vyuţitých výukových metod lze uvést: frontální výuku, skupinovou práci, řízenou diskusi, práci s textem (jak odborným, tak beletristickým), powerpointové prezentace doprovázené výkladem učitele, tvorbu a prezentace projektů a referátů, práci s interaktivní tabulí, dramatizaci,

5 5. Ţáci se zapojili do řady literárních soutěţí a velmi úspěšně reprezentovali školu v olympiádě z českého jazyka. Zde je přehled těch nejlepších: a) olympiáda v českém jazyce: Jan Kadlec 1. místo v krajském kole s postupem do kola ústředního - 5. místo v ústředním kole Kristýna Garčeková 3. místo v krajském kole s postupem do kola ústředního b) literární soutěže: Jan Vlček 2. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii Štěpánka Janusová 1. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii Vojtěch Ondřej 3. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii c) lingvistická olympiáda Vojtěch Herrmann, Zuzana Urbanová a Mikuláš Holý se stali úspěšnými řešiteli krajského kola s následným postupem do kola celostátního. d) Soutěž společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Tým ţáků ve sloţení Lucie Drahoňovská, Veronika Drahoňovská, Jan Tarabec a Václav Sirůček zvítězil svým básnickým textem v literární soutěţi vypsané společností SvČK. 6. Ţáci absolvovali také několik zajímavých besed a exkurzí: a) exkurze do Krajské vědecké knihovny v Liberci b) výlet tak trochu jinak víkend plný mezipředmětových vztahů na zámku Hrubá Skála 7. Ţáci vybraných tříd se aktivně podíleli na projektu Mladé fronty DNES Studenti čtou a píší noviny. 8. Vyučující českého jazyka a literatury se v červnu 2014 zúčastnili Školy českého jazyka a literatury, pořádané AV ČR v rámci projektu Otevřená věda. 9. Z předmětu český jazyk a literatura úspěšně sloţilo maturitní zkoušku 57 ţáků.

6 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, anglická konverzace, francouzská konverzace, německá konverzace, latina Anglický jazyk Úkolem předmětu je dosaţení úrovně B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Cílem je, aby ţák vyjadřoval jasně svoje názory a argumentoval bez redukování toho, co chce sdělit. Ţák se vyjadřuje srozumitelně a v rámci formálních i neformálních funkčních stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, kterých se sdělení týká. Anglická konverzace Úkolem předmětu je rozšířit vyjadřovací prostředky získané v hodinách anglického jazyka, zejména slovní zásobu a připomenout vhodné mluvnické prostředky. Vyučovací předmět přispívá k chápání podobností a rozdílů mezi českou kulturou a kulturou anglicky mluvících zemí, umoţňuje poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota jiných zemí. Obsah předmětu vychází ze Společného evropského rámce pro jazyky. Francouzský a německý jazyk Vyučovací předmět Francouzský/Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a směřuje k dosaţení úrovně B1 (podle Společného evropského rámce pro jazyky). Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností se tímto jazykem dorozumět v běţných situacích. Předmět prohlubuje i faktografické znalosti ţáků týkající se frankofonního/germanofonního světa a upevňuje vědomí existence rozlišných kultur. Francouzská a německá konverzace Předmět je určen těm ţákům, kteří chtějí prohloubit a rozvinout své řečové dovednosti ve francouzském/německém jazyce. Za tímto účelem jsou volena v konverzaci různá témata z praktického ţivota, ale i z oblasti reálií, kdy se ţák seznamuje s různými aspekty ţivota ve frankofonních/germanofonních zemích. Učí se o nich diskutovat a porovnávat je s aspekty kultury české. Cílem předmětu je i rozšíření slovní zásoby a její zautomatizování. Ţáci vyuţili moţnosti sloţení francouzských mezinárodních zkoušek DELF na našem gymnáziu. 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: AJ Tercie 3 Kvarta 3 kvinta, 1.r. 4 sexta, 2. r 3 septima, 3.r 3

7 oktáva, 4.r 3 Ako septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Ako oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) NJ tercie 3 kvarta 3 kvinta, 1.r 4 sexta, 2. r 4 septima, 3.r 3 oktáva, 4.r 3 Nko septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Nko oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) FJ tercie 3 kvarta 3 kvinta, 1.r 4 sexta, 2. r 4 septima, 3.r 3 oktáva, 4.r 3 Fko septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Fko oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) 2. Anglický jazyk vyučovalo 5 učitelů, z toho 3 plně aprobovaní. Německý jazyk vyučovali 3 plně aprobovaní učitelé. Francouzský jazyk vyučovali 2 plně aprobovaní učitelé. Latinu vyučoval jeden učitel s odpovídající kvalifikací. 3. Výuka cizích jazyků probíhala v jazykových učebnách nebo v učebnách jim nejvíce podobných s uspořádáním lavic do písmene U. V těchto učebnách byly vyuţívány CD a DVD přehrávače, televize, videa, dataprojektor, interaktivní tabule a anglická knihovna. 4. Ve výuce byly pouţity různé výukové metody jako například skupinová práce, práce ve dvojicích, simulace praktických situací, poslech, řízená diskuse, práce s textem, tvorba projeků, powerpointová prezentace, práce s interaktivní tabulí, práce s autentickým materiálem, s písněmi, jazykové hry a podobně. Ţáci vyšších ročníků pracovali pravidelně s časopisem Bridge.

8 5. V únoru byl úspěšně dokončen projekt INOVACE VÝUKY ( tvorba ICT výukových materiálů), do kterého bylo zapojeno 6 vyučujících cizích jazyků. 6. Ţáci se zúčastnili následujících akcí: Výjezd do Anglie 1., 2., 3.ročník a Kvinta, Sexta Výjezd do Francie 1., 2., 3.ročník, Sexta, Septima Rodilý mluvčí v hodinách Francouzského jazyka 1.-3.ročník, Tercie-Septima Zkoušky DELF z Francouzského jazyka 4.ročník a Oktáva Týdenní intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími 3.ročník a Septima 7. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí Jessica Jeankins 4. místo v krajském kole olympiády v Aj Kathryn Williams 1. místo v krajském kole olympiády v Aj Josef Matouš 3. místo v krajském kole olympiády v AJ Barbora Kadečková 6. místo v krajském kole olympiády v Fj Karolína Brůnová 10. místo v krajském kole olympiády v FJ Karla Jandová 7. místo v krajském kole olympiády v Fj Samuel Machat 2. místo v krajském kole olympiády v Fj Anna Vrbková 1. místo v krajském kole olympiády v Nj Kathryn Williams Anna Vrbková 2. místo v celostátním kole olympiády v Aj 10. místo v celostátním kole olympiády v Nj 8. Z anglického jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci jak ve státní tak i profilové části. Z německého jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci. Z francouzského jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci.

9 Informatika, uţivatelská informatika, odborná informatika Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Informatika a výpočetní technika tercie 2 h týdně Uţivatelská a odborná informatika Uţivatelská a odborná informatika kvarta septima, 3. ročník (povinně volitelný předmět) oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) 1,5 h týdně 2 h týdně 2 h týdně Předměty vyučovali dva učitelé (1 vyučující aprobovaný, 1 vyučující neaprobovaný). Výuka probíhala ve speciální učebně informatiky s moţností vyuţití veškeré výpočetní techniky včetně dataprojektoru. Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: výklad vyučujícího doplněný elektronickou prezentací zaměřený na teoretické znalosti i získání praktických dovedností, samostatná práce ţáků zaměřená na praktické uţití výpočetní techniky i práce se základními pojmy z oblasti HW a SW, práce ţáků ve dvojicích či větších skupinách, prezentace výsledků práce jednotlivých ţáků před spoluţáky, práce s textem (v tištěné i elektronické podobě). Vyučující informatiky byli aktivně zapojeni do projektu EU šablony. Tvoří a vyuţívají ve výuce ICT moderní interaktivní výukové materiály. Všichni ţáci tercie a kvarty a vybraní ţáci oktávy a 4. ročníku se na podzim 2013 úspěšně zúčastnili soutěţe Bobřík informatiky. Ţáci z tercie a kvarty soutěţili v této celorepublikové on-line soutěţi v kategorii Kadet a naši školu reprezentovalo celkem 55 ţáků. Tato kategorie měla celkem řešitelů. Na 96. místě v republice se umístil Václav Sirůček (z kvarty), na 130. místě Cyril Vacek a na 199. místě Kateřina Bezányiová (oba z tercie). V kategorii Senior (4. ročník, oktáva) naši školu zastupovalo 12 ţáků. Celkem v této kategorii soutěţilo řešitelů. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Růta (oktáva), který obsadil 240. místo v ČR. Neméně úspěšní byli naši ţáci i v Logické olympiádě : základního kola se zúčastnilo přibliţně 30 ţáků vyššího i niţšího gymnázia. Sedm z nich postoupilo do krajského kola. V krajském kole nás poté úspěšně reprezentovali v kategorii středních škol Vojtěch Herrmann a Iveta Hasenkopfová (oba z oktávy); Lukáš Preissler (2. ročník), Martin

10 Špetlík (3. ročník), Ţaneta Tomíčková (2. ročník). V kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia nás neméně úspěšně zastupovala Kateřina Bezányiová a Cyril Vacek (oba z tercie). Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů Uţivatelská a odborná informatika ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě). Oba volitelné předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti ICT, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ. Z informatiky úspěšně odmaturovalo 8 ţáků (5 ţáků ze 4. ročníku, 3 ţáci z oktávy), všichni maturovali v prvním jarním období. Součástí maturity zkoušky byla i tvorba maturitní práce a její následná obhajoba. Řada takto vytvořených prací našla své praktické vyuţití. Jedna maturitní práce nebyla v jarním termínu doporučena k obhajobě a tudíţ obhajoba této následně přepracované maturitní práce proběhla aţ v podzimním období maturitních zkoušek. Ve studiu informatiky nebo oboru úzce souvisejícím s informatikou a výpočetní technikou bude na VŠ pokračovat celkem 8 absolventů loňského 4. ročníku a loňské oktávy. Společenské vědy Občanská výchova, základy společenských věd, společenskovědní semináře Dějepis, seminář z dějepisu Zeměpis 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Ov tercie 1 kvarta 2 ZSV kvinta, 1.r. 2 sexta, 2.r. 2 septima, 3.r. 2 oktáva, 4.r. 2 Svs septima, 3.r. 2 (volitelný předmět) oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) D ve všech ročnících 2 hodiny týdně Ds oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) Z tercie 2 kvarta 2 kvinta, 1.r. 2

11 sexta, 2.r. 2 septima, 3.r Předměty vyučovali plně aprobovaní učitelé: ZSV, Svs - 1 vyučující, D a Ds - 1 vyučující, zeměpis - 1 vyučující; neaprobovaní: Ov 1 vyučující. Výuka uvedených předmětů probíhala dle RVP, resp. dle ŠVP. 3. Výuka probíhala ve specializovaných učebnách s moţností vyuţití výukových materiálů, dataprojektoru, televize, videa, DVD a CD přehrávače, interaktivní tabule a vizualizéru. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: řízená diskuse, beseda, powerpointové prezentace s výkladem učitele nebo ţáků, tvorba projektů a jejich prezentace, práce s textem, práce s interaktivní tabulí, práce s dobovým tiskem a pamětníky, proţitkové aktivity, dramatizace. 5. Ţáci se zúčastnili následujících exkurzí, kurzů a besed: Ov, ZSV, Svs Sekunda festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Tercie, kvinta, 1.r. Memento (dramatizace) Kvinta, 1.r. kurz Výlet trochu jinak Kvinta, 1.r. beseda o kriminalitě mládeţe Městská policie, OSPOD Septima, 3.r. kurz Komunikace a konflikt Septima, 3.r. beseda Chci znát svá práva v EU (AMO) Zájemci v rámci projektového dne D, Ds, Z Tercie Bozkovské jeskyně, Riegerova stezka Kvarta Škoda Mladá Boleslav Historicko-zeměpisná exkurze Morava 2014 Exkurze Ještěd Kvarta, kvinta České Švýcarsko 1.r. Dějiny Ţidů Oktáva, 4.r. exkurze Státní okresní archiv Jablonec n.n. 6. Všichni vyučující společenskovědních předmětů (Ov, ZSV, D, Z) pokračují ve vyuţívání výstupů projektu HUSPO a dále tvoří ICT výukové materiály, např. v rámci projektu Inovace výuky (šablony). Jeden vyučující D je zapojen do projektu ÚSTR Dějepis v 21. století, ověřuje v praxi vznikající výukové materiály. 7. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí: Debatní soutěţ Agora Cestou do Parlamentu ČR Evropský parlament mládeţe

12 EuropaSecura 3. místo v celostátním kole SOČ 3. místo v krajském kole (Jan Vlček, 3.A Chyby mladistvých při poznávání nových lidí) Soutěţ Chci znát svá práva v EU 3. místo Celorepubliková dějepisná soutěţ v Chebu Od vzniku Protektorátu k atentátu Dějepisná olympiáda 2.m.KK Sabina Dočekalová Zeměpisná olympiáda 8. Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelného předmětu společenskovědní seminář, a to ve třetím a ve čtvrtém ročníku; ve čtvrtém ročníku téţ mohli zvolit dějepisný či zeměpisný seminář. Semináře slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti společenských věd, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. 9. Ze ZSV úspěšně odmaturovalo 20 ţáků, z dějepisu 9, většina z nich maturitní předmět uplatní ve svém vysokoškolském studiu. 10. Absolventi seminářů našli uplatnění na těchto vysokých školách: PF UK (Praha) obor právo 3 PF MU (Brno) obor právo 2 PF UPOL (Olomouc) obor právo 1 FSV UK (Praha) mezinárodní teritoriální studia Ekonomické VŠ Pedagogické fakulty Matematika a její aplikace Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Matematický seminář Praktická cvičení z matematiky Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Matematika tercie, kvarta 4 h týdně kvinta, 1. ročník sexta, 2. ročník septima, 3. ročník 3 h týdně 5 h týdně 4 h týdně

13 oktáva, 4. ročník 3 h týdně Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Matematický seminář Praktická cvičení z matematiky septima, 3. ročník (volitelný předmět) septima, 3. ročník, oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) kvinta, 1. ročník (nepovinný předmět) 2 h týdně 2 h týdně 2 h týdně 2 h týdně Předměty vyučovalo pět učitelů (všichni vyučující plně aprobovaní). Výuka probíhala většinou ve standardních podmínkách (učebny určené pro výuku celé třídy, vybavené velkou tabulí, případně dataprojektorem). Některé vyučovací hodiny proběhly ve třídách vybavených interaktivní tabulí či v počítačové učebně, pokud to charakter výuky vyţadoval. Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: výklad vyučujícího mnohdy doplněný také elektronickou prezentací; samostatná práce ţáků, zaměřená na procvičování a upevňování znalostí a dovedností; práce ţáků ve dvojicích či větších skupinách; prezentace výsledků práce jednotlivých ţáků před spoluţáky; práce s odborným (matematickým) textem. Někteří vyučující byli aktivně zapojeni do projektu EU šablony. Tvoří a vyuţívají ve výuce matematiky moderní interaktivní výukové materiály. Také ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojovali do různých matematických soutěţí. Naši studenti pravidelně řeší úlohy Matematické olympiády i Logické olympiády. Třídy niţšího gymnázia se zapojují do Pythagoriády. Řešíme úlohy z Matematického klokana a zapojujeme se také do mnohých korespondenčních soutěţí. Mezi nejúspěšnější řešitele matematické olympiády patří v kategorii A studenti oktávy Otta Hollmann (2. místo v krajském kole) a Tomáš Iser, v kategorii C studentka kvinty Zuzana Urbanová (1. místo v krajském kole). Neméně úspěšní byli naši ţáci i v Logické olympiádě : základního kola se zúčastnilo přibliţně 30 ţáků vyššího i niţšího gymnázia. Sedm z nich postoupilo do krajského kola. V krajském kole nás poté úspěšně reprezentovali v kategorii středních škol Vojtěch Herrmann a Iveta Hasenkopfová (oba z oktávy); Lukáš Preissler (2. ročník), Martin Špetlík (3. ročník), Ţaneta Tomíčková (2. ročník). V kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá

14 gymnázia nás neméně úspěšně zastupovala Kateřina Bezányiová a Cyril Vacek (oba z tercie). Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů Aplikovaná matematika, deskriptivní geometrie, matematický seminář ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě). Všechny volitelné předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v různých oblastech matematiky, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ. Nepovinný předmět Praktická cvičení z matematiky vyučovaný v 1. ročníku a kvintě dává dostatečný prostor pro procvičení a upevnění základních znalostí a dovedností úvodní středoškolské matematiky. Umoţňuje srovnat rozdílnou úroveň ţáků přicházejících ze základních škol. Vytváří základy pro moţnosti úspěšného studia ostatních technických i přírodovědných oborů. Sedm studentů z oktávy se v loňském školním roce poprvé zapojilo do projektu společnosti Cermat: Matematika+, který jim umoţnil vyzkoušet si úroveň a charakter testování maturitního matematického didaktického testu předem. Všichni studenti při dubnovém testováni uspěli. Z matematiky maturovalo ze 4. ročníku a oktávy celkem 26 ţáků. Někteří zvolili pouze společný didaktický maturitní test ve státní části maturitní zkoušky, jiní preferovali matematiku v profilové části maturity a 15 studentů skládalo oba typy zkoušek. Aţ na jednu výjimku odmaturovali všichni úspěšně jiţ v prvním jarním období. Zájemci o studium matematiky nebo oborů úzce souvisejícím s matematikou (technické a ekonomické obory)jsou všichni úspěšně přijati k dalšímu vysokoškolskému studiu. Biologie, biologický seminář 1. Předmět biologie a biologický seminář se vyučovaly s následující hodinovou dotací: tercie 2 laboratorní praktika 2 hodiny měsíčně kvarta 2 kvinta, 1.roč. 2 laboratorní praktika 4 hodiny měsíčně sexta, 2. roč. 2 laboratorní praktika 2 hodiny měsíčně septima, 3. roč. 2 oktava, 4.roč. 2

15 biologický seminář: septima, 3. roč. oktáva, 4. roč. 2 hodiny týdně ( volitelný předmět) 2 hodiny týdně ( volitelný předmět) 2. Předměty vyučovali dva plně aprobovaní učitelé. 3. Ţáci se zapojili do biologické olympiády a řada z nich dosáhla významných úspěchů: Jan Kadlec 2.místo v KK BiO kategorie A, 9.místo v národním kole BiO, účast na přípravném soustředění na mezinárodní BiO, přírodovědné soustředění PřF UK Běstvina Karolína Polejová 4. místo v KK BiO kategorie A Tomáš Klinger - 6. místo v KK BiO kategorie A Lenka Špidlenová - 1.místo v KK BiO kategorie B, přírodovědné soustředění PřF UK- Běstvina Filip Maček 5. místo v KK BiO katgorie B Hana Herkommerová 12. místo v KK BiO katgorie B Kateřina Bezányová 1. místo v KK BiO kategorie C, přírodovědné soustředění PřF UK- Běstvina Aneţka Sladká 4.místo v OK BiO kategorie C Andrea Rychnová 5.místo v OK BiO kategorie C 4. Student oktávy Jan Kadlec byl vybrán na měsíční prázdninovou stáţ v Heidelbergu v rámci spolupráce měst Jablonec nad Nisou a Bautzen. 5. Výuka biologie probíhala ve specializované učebně biologie s vyuţitím dataprojektoru a řady názorných pomůcek. Téměř ve všech hodinách biologie vyučující vyuţívali Powerpointové prezentace, či práci s interaktivní tabulí. Laboratorní praktika se konala v učebně laboratoře biologie, nejčastěji s vyuţitím mikroskopů. V rámci praktických cvičení byla studentům několikrát předvedena demonstrační pitva za účasti odborníků z PřF UK. 6. Někteří ţáci se zúčastnili několika přednášek v Praze v sídle Akademie věd, které se týkaly prezentací nejnovějších poznatků z biologie. Ţáci kvarty vyjeli na týdenní zeměpisno- přírodovědný kurz na jiţní Moravu s účastí asistenta z PřF UK. 7. Studenti Anna Novotná a Ivan Šonský byli vybráni v náročné konkurenci k účasti v odborném vzdělávacím kurzu Týden se současnou biologií, který je pořádán PřF Jihočeské university. 8. V rámci celoţivotního vzdělávání učitelů se vyučující biologie účastnily týdenních seminářů v rámci projektu- Otevřená věda pořádaného Akademií věd. Mgr. Zuzana Vojířová se zúčastnila Letního vědeckého kempu Věda a Země. 9. Vyučující biologie se podíleli na didaktické korekci příručky pro biologickou olympiádu kategorie A. 10. V rámci spolupráce s PřF UK jsme vyuţili moţnost pozvat na přednášky vyučující z PřF UK v rámci biologických seminářů a projektového dne. Na tematický školní výlet 1. ročníku a septimy jsme měli zapůjčeny fakultní laboratorní přístroje. 11. Ve studiu biologie, či medicíny na VŠ budou pokračovat: Nikol Fleischmannová PřF UK Sofie Grybinik - PřF UK

16 Markéta Hausnerová - PřF UK Jan Kadlec 3.LF UK Tomáš Klinger 3.LF UK Kristýna Šonská - 2.LF UK Michaele Votočková ČVUT biomedicínské inţenýrství Nikola Malá - ČVUT biomedicínské inţenýrství Marika Aronová zemědělská fakulta Markéta Posseltová zemědělská fakulta Lucie Horáková Veterinární fakulta v Brně Monika Marešová VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Petra Peukertová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Aneţka Gráttová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Kristýna Pavlínová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Denisa Efenberková - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Michaela Novotná - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Chemie 1. Předmět se vyučoval s následující týdenní časovou dotací: Ch tercie 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení kvarta 2 hodiny teorie kvinta, 1.r. 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení sexta, 2.r. 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení septima, 3.r. 2 hodiny teorie oktáva, 4.r. 2 hodiny teorie ChS oktáva, 4.r. 2 hodiny teorie 2. Předmět vyučovali tři plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka probíhala většinou ve speciální učebně chemie s vyuţíváním ukázek z videa a CD nebo formou prezentací.praktická cvičení probíhala ve speciální laboratoři chemie. 4. Ve výuce se pouţívaly tyto metody: výklad učitele s praktickou ukázkou,powerpointové prezentace ţáků, soutěţe. 5. Účast na chemické olympiádě : kategorie A 1 ţák, kategorie B -1 ţákyně, kategorie C 1 ţákyně, kategorie D 2. ţákyně. Školního kola se zúčastnilo celkem 6 ţáků. 6. Ţáci se mohli ve čtvrtém ročníku profesně zaměřovat výběrem předmětu - chemický seminář. Tento předmět slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oboru, k přípravě na maturitní zkoušku a zkoušky přijímací na VŠ.

17 7. Z chemie úspěšně sloţilo maturitní zkoušku 13 ţáků. 8. Na vysokých školách s vyuţitím chemie (medicína, chemie, přírodověda, zdravotní studia, zemědělství) bude pokračovat 17 absolventů. Fyzika, fyzikální seminář 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: F tercie 2 kvarta 2,5 kvinta, 1.r. 3 sexta, 2.r. 2,5 septima, 3.r. 2 oktáva, 4.r. 2 FS oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) 2. Předměty vyučovali tři plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka probíhala většinou ve speciální učebně fyziky a laboratoři fyziky. Mezi výukové materiály patří sada učebnic Fraus (niţší gymnázium), sada učebnic pro gymnázia Prometheus včetně Sbírky úloh pro střední školy Lepil a kolektiv, Prometheus (vyšší gymnázium), Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Nezbytným doplňkem výuky byly názorné pomůcky (předměty běţného ţivota), laboratorní pomůcky, technické přístroje, projektor, notebook s pevným dataprojektorem. Mimo učebnu byla uţívána interaktivní tabule. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: metody podporující aktivní zapojení ţáka do výuky (reálné pozorování, vyslovování domněnek a diskuse o nich, ověřování domněnek experimentem či měřením formou frontální nebo laboratorní práce, powerpointové prezentace s výkladem ţáků, sledování počítačových simulací fyzikálních jevů), metody podporující návaznost nového poznání na předchozí (řízená diskuse, vyvracení mylných představ), metody podporující porozumění, (práce s textem), doplňková metoda heuristická, práce s interaktivní tabulí. 5. Někteří vyučující fyziky se zapojili do projektu TechUp (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání), ve kterém spolupracovali se základními a podněcovali zájem

18 ţáků o technické obory prostřednictvím projektových dnů. Během nich m+li ţáci moţnost si ověřit řadu teoretických poznatků formou pracovních cvičení. 6. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí: Fyz. olympiáda tercie: Anna Kvíčalová 3. místo okres Cyril Vacek 4. místo okres kvarta Jan Tarabec 3. místo okres 22.místo kraj Lucie Drahoňovská 7. místo okres 17.místo kraj Michal Kníţek 9. místo okres 30.místo kraj Barbora Smetanová 15. místo okres Barbora Kadečková 16. místo okres David Šklíba 22. místo okres kvinta Zuzana Urbanová 5. místo kraj Pavla Rezková 15. místo kraj sexta Hana Herkommerová 10. místo kraj 2. ročník Lukáš Preisler 4. místo kraj septima Josef Matouš 3. místo kraj oktáva Tomáš Iser 2. místo kraj úspěšný účastník celostátní kolo Otto Hollmann 5. místo kraj Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelného předmětu fyzikální seminář, a to ve čtvrtém ročníku. Seminář slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti fyziky, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. Z fyziky úspěšně odmaturovali 3 ţáci, a to všichni v prvním (jarním) termínu. Ve studiu fyziky na VŠ budou pokračovat v technických oborech.

19 Hudební výchova 1. Počet hodin: ţáci niţšího gymnázia 1 hodina týdně ţáci vyššího gymnázia 2 hodiny týdně 2. Předmět vyučuje plně aprobovaná vyučující (aprobace HV ČJ ZSV + víkendové a týdenní sbormistrovské kurzy) 3. Předmět je vyučován ve specializované učebně, která je vybavena hudebními nástroji, knihami a učebnicemi pro výuku HV, audiovizuální technikou a také PC + dataprojektorem. Ve školním roce byla učebna vybavena novým elektrickým pianinem 4. Ve vyučování je vyuţito pěveckých, poslechových a hudebně pohybových činností ( tanec a hra na nástroje), dále je zařazováno projektové vyučování formou referátů a powerpointových prezentací, práce s interaktivní tabulí 5. Ve školním roce proběhly tyto akce: - exkurze studentů 1.ročníku a kvinty do Českého muzea hudby expozice hudebních nástrojů v Praze - kurz studentů 2.ročníku a sexty v Jablonci nad Jizerou (nácvik hry na kytaru, zobcovou flétnu a boomwhackers, irské tance, zpěv, příprava závěrečného programu kramářské písně) - studenti 1.ročníku, 2. ročníku, kvinty a sexty se zúčastnili projektu Kramářská píseň, který byl vyhlášen pracovníky vily Schejbalových tvořili a interpretovali písně v kostele sv. Anny v Jablonci n.n. 6. V rámci nepovinné HV sborový zpěv pracoval na škole komorní pěvecký sbor Anima saxí, který se účastnil těchto akcí: - vystoupení v rámci vánočních trhů před radnicí - vystoupení v Městském divadle v rámci Tříkrálového zpívání - vystoupení na výročním koncertu SPS Janáček v kostele sv. Anny - vystoupení na školní akademii Z HV úspěšně sloţily maturitní zkoušku tři ţákyně. Výtvarná výchova 1. Předmět rozvíjí, kultivuje, prohlubuje a obohacuje estetické vnímání a proţívání světa. Výtvarná výchova umoţňuje ţákům jiné neţ pouze racionální poznávání světa a odráţí součást lidské existence výtvarnou kulturu, jako výsledek duchovní činnosti i jako součást kaţdodenního ţivota. Výtvarné umění se naučí chápat jako proces poznání, proţívání a komunikace /realizovaný uměleckými prostředky/.

20 Výše uvedený předmět se vyučoval s následující časovou dotací (hod./týden): Ţáci niţšího gymnázia 1 Ţáci následujících ročníků v kvintě a 1.r. volili mezi výtvarnou a hudební výchovou, poté pokračují pouze ve studiu vybraného předmětu. Kvinta, 1.r. 2 Sexta, 2.r. 2 Pro zájemce o výtvarnou tvorbu a teorii byla otevřena VV jako nepovinný předmět. VV n 2 2. Předmět vyučovali 2 plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka převáţně probíhala ve speciální učebně VV s moţností vyuţití patřičných výukových materiálů, dataprojektoru, televize, videa, přehrávače. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: vlastní tvorba ţáků, interpretace děl, projekty, powerpointové prezentace s výkladem učitele nebo ţáků, práce s interaktivní tabulí, návštěva výstavních prostor. 5. Ţáci se zúčastnili následujících exkurzí a kurzů: Kvinta, 1.r. exkurze do Veletrţního paláce v Praze (součást NG) Sexta, 2.r. kurz estetických výchov Návštěvy výstavních prostor regionu, architektura města příleţitostně. 6. Vyučující v projektu HUSPO. Tvorba a vyuţití ICT materiálů ve výuce. 7. Podle své budoucí profesní orientace se mohli zaměřit výběrem nepovinného předmětu nepovinná výtvarná výchova, kde se mohli cíleně orientovat na přípravu maturitních prací a rozšíření vědomostí k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky.. 8. Z předmětu výtvarná výchova úspěšně odmaturoval 1 ţák, v prvním termínu. 9. Ve studiu navazujících oborů budou pokračovat 5 studentů ( pedagogická fakulta).

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Pro učeného a vzdělaného člověka ţít znamená přemýšlet. ( Docto homini et erudito vivere est

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více