Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc."

Transkript

1 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Kozlovský V Jablonci nad Nisou dne 14. října 2014

2 1. Základní údaje o škole Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a Liberec Ředitel školy: Mgr. Jiří Kozlovský Druh školy: gymnázium se všeobecným zaměřením Do sítě škol zařazena: Kapacita školy: 350 ţáků

3 2. Organizace studia Studium probíhala ve 2 oborech vzdělání: A/ K/41 B/ K/81 A/ čtyři ročníky označení: A B/ šest ročníků označení: B ( tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima oktáva) Celkem ve školním roce 2013/14: 10 tříd Všechny obory vzdělání jsou se všeobecným zaměřením a s orientací na výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Výše uvedená organizace vzdělávání je v souladu se školními vzdělávacími programy, coţ potvrzuje i inspekční zpráva z června (Viz přílohy.) Obory vzdělání a učební plány: Školní vzdělávací program pro niţší gymnázium platný od a úpravami k a k pro třídy tercie a kvarta, obor vzdělání K/81. Školní vzdělávací program pro vyšší a čtyřleté gymnázium platný od Vyučování probíhá v jednotlivých předmětech podle následujících učebních osnov: Školní vzdělávací program pro niţší gymnázium ( tercie, kvarta) Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Fyzika Biologie Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Školní vzdělávací program pro čtyřleté a vyšší osmileté gymnázium (1., 2.,3. A 4.ročník, kvinta, sexta, septima a oktáva) Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika

4 Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Estetická výchova výtvarná Estetická výchova hudební Tělesná výchova Volitelný předmět 1,2,3,4 podle nabídky Organizace vzdělávání pohledem metodických orgánů školy ve školním roce 2013/14 (zprávy předmětových komisí o organizaci a hodnocení jednotlivých vyučovacích předmětů) Český jazyk a literatura 1. Předmět český jazyk a literatura se vyučoval s následující hodinovou dotací: tercie 4 kvarta 4 kvinta, 1. ročník 4 sexta, 2. ročník 3 septima, 3. ročník 3 oktáva, 4. ročník 4 2. Předmět vyučovalo 5 plně aprobovaných učitelů. 3. Výuka probíhala v běţných učebnách i ve speciální učebně českého jazyka. V hodinách byly často vyuţívány nejrůznější výukové materiály, dataprojektor, video, televize, CD a DVD přehrávače. 4. Pro bliţší seznámení s předmětem, moţnost praktického vyuţití získaných informací a přípravu ke státní maturitní zkoušce probíhala výuka jak v celé třídě, tak v dělených skupinách. Z vyuţitých výukových metod lze uvést: frontální výuku, skupinovou práci, řízenou diskusi, práci s textem (jak odborným, tak beletristickým), powerpointové prezentace doprovázené výkladem učitele, tvorbu a prezentace projektů a referátů, práci s interaktivní tabulí, dramatizaci,

5 5. Ţáci se zapojili do řady literárních soutěţí a velmi úspěšně reprezentovali školu v olympiádě z českého jazyka. Zde je přehled těch nejlepších: a) olympiáda v českém jazyce: Jan Kadlec 1. místo v krajském kole s postupem do kola ústředního - 5. místo v ústředním kole Kristýna Garčeková 3. místo v krajském kole s postupem do kola ústředního b) literární soutěže: Jan Vlček 2. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii Štěpánka Janusová 1. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii Vojtěch Ondřej 3. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii c) lingvistická olympiáda Vojtěch Herrmann, Zuzana Urbanová a Mikuláš Holý se stali úspěšnými řešiteli krajského kola s následným postupem do kola celostátního. d) Soutěž společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Tým ţáků ve sloţení Lucie Drahoňovská, Veronika Drahoňovská, Jan Tarabec a Václav Sirůček zvítězil svým básnickým textem v literární soutěţi vypsané společností SvČK. 6. Ţáci absolvovali také několik zajímavých besed a exkurzí: a) exkurze do Krajské vědecké knihovny v Liberci b) výlet tak trochu jinak víkend plný mezipředmětových vztahů na zámku Hrubá Skála 7. Ţáci vybraných tříd se aktivně podíleli na projektu Mladé fronty DNES Studenti čtou a píší noviny. 8. Vyučující českého jazyka a literatury se v červnu 2014 zúčastnili Školy českého jazyka a literatury, pořádané AV ČR v rámci projektu Otevřená věda. 9. Z předmětu český jazyk a literatura úspěšně sloţilo maturitní zkoušku 57 ţáků.

6 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, anglická konverzace, francouzská konverzace, německá konverzace, latina Anglický jazyk Úkolem předmětu je dosaţení úrovně B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Cílem je, aby ţák vyjadřoval jasně svoje názory a argumentoval bez redukování toho, co chce sdělit. Ţák se vyjadřuje srozumitelně a v rámci formálních i neformálních funkčních stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, kterých se sdělení týká. Anglická konverzace Úkolem předmětu je rozšířit vyjadřovací prostředky získané v hodinách anglického jazyka, zejména slovní zásobu a připomenout vhodné mluvnické prostředky. Vyučovací předmět přispívá k chápání podobností a rozdílů mezi českou kulturou a kulturou anglicky mluvících zemí, umoţňuje poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota jiných zemí. Obsah předmětu vychází ze Společného evropského rámce pro jazyky. Francouzský a německý jazyk Vyučovací předmět Francouzský/Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a směřuje k dosaţení úrovně B1 (podle Společného evropského rámce pro jazyky). Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností se tímto jazykem dorozumět v běţných situacích. Předmět prohlubuje i faktografické znalosti ţáků týkající se frankofonního/germanofonního světa a upevňuje vědomí existence rozlišných kultur. Francouzská a německá konverzace Předmět je určen těm ţákům, kteří chtějí prohloubit a rozvinout své řečové dovednosti ve francouzském/německém jazyce. Za tímto účelem jsou volena v konverzaci různá témata z praktického ţivota, ale i z oblasti reálií, kdy se ţák seznamuje s různými aspekty ţivota ve frankofonních/germanofonních zemích. Učí se o nich diskutovat a porovnávat je s aspekty kultury české. Cílem předmětu je i rozšíření slovní zásoby a její zautomatizování. Ţáci vyuţili moţnosti sloţení francouzských mezinárodních zkoušek DELF na našem gymnáziu. 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: AJ Tercie 3 Kvarta 3 kvinta, 1.r. 4 sexta, 2. r 3 septima, 3.r 3

7 oktáva, 4.r 3 Ako septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Ako oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) NJ tercie 3 kvarta 3 kvinta, 1.r 4 sexta, 2. r 4 septima, 3.r 3 oktáva, 4.r 3 Nko septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Nko oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) FJ tercie 3 kvarta 3 kvinta, 1.r 4 sexta, 2. r 4 septima, 3.r 3 oktáva, 4.r 3 Fko septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Fko oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) 2. Anglický jazyk vyučovalo 5 učitelů, z toho 3 plně aprobovaní. Německý jazyk vyučovali 3 plně aprobovaní učitelé. Francouzský jazyk vyučovali 2 plně aprobovaní učitelé. Latinu vyučoval jeden učitel s odpovídající kvalifikací. 3. Výuka cizích jazyků probíhala v jazykových učebnách nebo v učebnách jim nejvíce podobných s uspořádáním lavic do písmene U. V těchto učebnách byly vyuţívány CD a DVD přehrávače, televize, videa, dataprojektor, interaktivní tabule a anglická knihovna. 4. Ve výuce byly pouţity různé výukové metody jako například skupinová práce, práce ve dvojicích, simulace praktických situací, poslech, řízená diskuse, práce s textem, tvorba projeků, powerpointová prezentace, práce s interaktivní tabulí, práce s autentickým materiálem, s písněmi, jazykové hry a podobně. Ţáci vyšších ročníků pracovali pravidelně s časopisem Bridge.

8 5. V únoru byl úspěšně dokončen projekt INOVACE VÝUKY ( tvorba ICT výukových materiálů), do kterého bylo zapojeno 6 vyučujících cizích jazyků. 6. Ţáci se zúčastnili následujících akcí: Výjezd do Anglie 1., 2., 3.ročník a Kvinta, Sexta Výjezd do Francie 1., 2., 3.ročník, Sexta, Septima Rodilý mluvčí v hodinách Francouzského jazyka 1.-3.ročník, Tercie-Septima Zkoušky DELF z Francouzského jazyka 4.ročník a Oktáva Týdenní intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími 3.ročník a Septima 7. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí Jessica Jeankins 4. místo v krajském kole olympiády v Aj Kathryn Williams 1. místo v krajském kole olympiády v Aj Josef Matouš 3. místo v krajském kole olympiády v AJ Barbora Kadečková 6. místo v krajském kole olympiády v Fj Karolína Brůnová 10. místo v krajském kole olympiády v FJ Karla Jandová 7. místo v krajském kole olympiády v Fj Samuel Machat 2. místo v krajském kole olympiády v Fj Anna Vrbková 1. místo v krajském kole olympiády v Nj Kathryn Williams Anna Vrbková 2. místo v celostátním kole olympiády v Aj 10. místo v celostátním kole olympiády v Nj 8. Z anglického jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci jak ve státní tak i profilové části. Z německého jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci. Z francouzského jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci.

9 Informatika, uţivatelská informatika, odborná informatika Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Informatika a výpočetní technika tercie 2 h týdně Uţivatelská a odborná informatika Uţivatelská a odborná informatika kvarta septima, 3. ročník (povinně volitelný předmět) oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) 1,5 h týdně 2 h týdně 2 h týdně Předměty vyučovali dva učitelé (1 vyučující aprobovaný, 1 vyučující neaprobovaný). Výuka probíhala ve speciální učebně informatiky s moţností vyuţití veškeré výpočetní techniky včetně dataprojektoru. Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: výklad vyučujícího doplněný elektronickou prezentací zaměřený na teoretické znalosti i získání praktických dovedností, samostatná práce ţáků zaměřená na praktické uţití výpočetní techniky i práce se základními pojmy z oblasti HW a SW, práce ţáků ve dvojicích či větších skupinách, prezentace výsledků práce jednotlivých ţáků před spoluţáky, práce s textem (v tištěné i elektronické podobě). Vyučující informatiky byli aktivně zapojeni do projektu EU šablony. Tvoří a vyuţívají ve výuce ICT moderní interaktivní výukové materiály. Všichni ţáci tercie a kvarty a vybraní ţáci oktávy a 4. ročníku se na podzim 2013 úspěšně zúčastnili soutěţe Bobřík informatiky. Ţáci z tercie a kvarty soutěţili v této celorepublikové on-line soutěţi v kategorii Kadet a naši školu reprezentovalo celkem 55 ţáků. Tato kategorie měla celkem řešitelů. Na 96. místě v republice se umístil Václav Sirůček (z kvarty), na 130. místě Cyril Vacek a na 199. místě Kateřina Bezányiová (oba z tercie). V kategorii Senior (4. ročník, oktáva) naši školu zastupovalo 12 ţáků. Celkem v této kategorii soutěţilo řešitelů. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Růta (oktáva), který obsadil 240. místo v ČR. Neméně úspěšní byli naši ţáci i v Logické olympiádě : základního kola se zúčastnilo přibliţně 30 ţáků vyššího i niţšího gymnázia. Sedm z nich postoupilo do krajského kola. V krajském kole nás poté úspěšně reprezentovali v kategorii středních škol Vojtěch Herrmann a Iveta Hasenkopfová (oba z oktávy); Lukáš Preissler (2. ročník), Martin

10 Špetlík (3. ročník), Ţaneta Tomíčková (2. ročník). V kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia nás neméně úspěšně zastupovala Kateřina Bezányiová a Cyril Vacek (oba z tercie). Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů Uţivatelská a odborná informatika ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě). Oba volitelné předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti ICT, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ. Z informatiky úspěšně odmaturovalo 8 ţáků (5 ţáků ze 4. ročníku, 3 ţáci z oktávy), všichni maturovali v prvním jarním období. Součástí maturity zkoušky byla i tvorba maturitní práce a její následná obhajoba. Řada takto vytvořených prací našla své praktické vyuţití. Jedna maturitní práce nebyla v jarním termínu doporučena k obhajobě a tudíţ obhajoba této následně přepracované maturitní práce proběhla aţ v podzimním období maturitních zkoušek. Ve studiu informatiky nebo oboru úzce souvisejícím s informatikou a výpočetní technikou bude na VŠ pokračovat celkem 8 absolventů loňského 4. ročníku a loňské oktávy. Společenské vědy Občanská výchova, základy společenských věd, společenskovědní semináře Dějepis, seminář z dějepisu Zeměpis 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Ov tercie 1 kvarta 2 ZSV kvinta, 1.r. 2 sexta, 2.r. 2 septima, 3.r. 2 oktáva, 4.r. 2 Svs septima, 3.r. 2 (volitelný předmět) oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) D ve všech ročnících 2 hodiny týdně Ds oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) Z tercie 2 kvarta 2 kvinta, 1.r. 2

11 sexta, 2.r. 2 septima, 3.r Předměty vyučovali plně aprobovaní učitelé: ZSV, Svs - 1 vyučující, D a Ds - 1 vyučující, zeměpis - 1 vyučující; neaprobovaní: Ov 1 vyučující. Výuka uvedených předmětů probíhala dle RVP, resp. dle ŠVP. 3. Výuka probíhala ve specializovaných učebnách s moţností vyuţití výukových materiálů, dataprojektoru, televize, videa, DVD a CD přehrávače, interaktivní tabule a vizualizéru. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: řízená diskuse, beseda, powerpointové prezentace s výkladem učitele nebo ţáků, tvorba projektů a jejich prezentace, práce s textem, práce s interaktivní tabulí, práce s dobovým tiskem a pamětníky, proţitkové aktivity, dramatizace. 5. Ţáci se zúčastnili následujících exkurzí, kurzů a besed: Ov, ZSV, Svs Sekunda festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Tercie, kvinta, 1.r. Memento (dramatizace) Kvinta, 1.r. kurz Výlet trochu jinak Kvinta, 1.r. beseda o kriminalitě mládeţe Městská policie, OSPOD Septima, 3.r. kurz Komunikace a konflikt Septima, 3.r. beseda Chci znát svá práva v EU (AMO) Zájemci v rámci projektového dne D, Ds, Z Tercie Bozkovské jeskyně, Riegerova stezka Kvarta Škoda Mladá Boleslav Historicko-zeměpisná exkurze Morava 2014 Exkurze Ještěd Kvarta, kvinta České Švýcarsko 1.r. Dějiny Ţidů Oktáva, 4.r. exkurze Státní okresní archiv Jablonec n.n. 6. Všichni vyučující společenskovědních předmětů (Ov, ZSV, D, Z) pokračují ve vyuţívání výstupů projektu HUSPO a dále tvoří ICT výukové materiály, např. v rámci projektu Inovace výuky (šablony). Jeden vyučující D je zapojen do projektu ÚSTR Dějepis v 21. století, ověřuje v praxi vznikající výukové materiály. 7. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí: Debatní soutěţ Agora Cestou do Parlamentu ČR Evropský parlament mládeţe

12 EuropaSecura 3. místo v celostátním kole SOČ 3. místo v krajském kole (Jan Vlček, 3.A Chyby mladistvých při poznávání nových lidí) Soutěţ Chci znát svá práva v EU 3. místo Celorepubliková dějepisná soutěţ v Chebu Od vzniku Protektorátu k atentátu Dějepisná olympiáda 2.m.KK Sabina Dočekalová Zeměpisná olympiáda 8. Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelného předmětu společenskovědní seminář, a to ve třetím a ve čtvrtém ročníku; ve čtvrtém ročníku téţ mohli zvolit dějepisný či zeměpisný seminář. Semináře slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti společenských věd, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. 9. Ze ZSV úspěšně odmaturovalo 20 ţáků, z dějepisu 9, většina z nich maturitní předmět uplatní ve svém vysokoškolském studiu. 10. Absolventi seminářů našli uplatnění na těchto vysokých školách: PF UK (Praha) obor právo 3 PF MU (Brno) obor právo 2 PF UPOL (Olomouc) obor právo 1 FSV UK (Praha) mezinárodní teritoriální studia Ekonomické VŠ Pedagogické fakulty Matematika a její aplikace Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Matematický seminář Praktická cvičení z matematiky Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Matematika tercie, kvarta 4 h týdně kvinta, 1. ročník sexta, 2. ročník septima, 3. ročník 3 h týdně 5 h týdně 4 h týdně

13 oktáva, 4. ročník 3 h týdně Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Matematický seminář Praktická cvičení z matematiky septima, 3. ročník (volitelný předmět) septima, 3. ročník, oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) kvinta, 1. ročník (nepovinný předmět) 2 h týdně 2 h týdně 2 h týdně 2 h týdně Předměty vyučovalo pět učitelů (všichni vyučující plně aprobovaní). Výuka probíhala většinou ve standardních podmínkách (učebny určené pro výuku celé třídy, vybavené velkou tabulí, případně dataprojektorem). Některé vyučovací hodiny proběhly ve třídách vybavených interaktivní tabulí či v počítačové učebně, pokud to charakter výuky vyţadoval. Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: výklad vyučujícího mnohdy doplněný také elektronickou prezentací; samostatná práce ţáků, zaměřená na procvičování a upevňování znalostí a dovedností; práce ţáků ve dvojicích či větších skupinách; prezentace výsledků práce jednotlivých ţáků před spoluţáky; práce s odborným (matematickým) textem. Někteří vyučující byli aktivně zapojeni do projektu EU šablony. Tvoří a vyuţívají ve výuce matematiky moderní interaktivní výukové materiály. Také ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojovali do různých matematických soutěţí. Naši studenti pravidelně řeší úlohy Matematické olympiády i Logické olympiády. Třídy niţšího gymnázia se zapojují do Pythagoriády. Řešíme úlohy z Matematického klokana a zapojujeme se také do mnohých korespondenčních soutěţí. Mezi nejúspěšnější řešitele matematické olympiády patří v kategorii A studenti oktávy Otta Hollmann (2. místo v krajském kole) a Tomáš Iser, v kategorii C studentka kvinty Zuzana Urbanová (1. místo v krajském kole). Neméně úspěšní byli naši ţáci i v Logické olympiádě : základního kola se zúčastnilo přibliţně 30 ţáků vyššího i niţšího gymnázia. Sedm z nich postoupilo do krajského kola. V krajském kole nás poté úspěšně reprezentovali v kategorii středních škol Vojtěch Herrmann a Iveta Hasenkopfová (oba z oktávy); Lukáš Preissler (2. ročník), Martin Špetlík (3. ročník), Ţaneta Tomíčková (2. ročník). V kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá

14 gymnázia nás neméně úspěšně zastupovala Kateřina Bezányiová a Cyril Vacek (oba z tercie). Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů Aplikovaná matematika, deskriptivní geometrie, matematický seminář ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě). Všechny volitelné předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v různých oblastech matematiky, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ. Nepovinný předmět Praktická cvičení z matematiky vyučovaný v 1. ročníku a kvintě dává dostatečný prostor pro procvičení a upevnění základních znalostí a dovedností úvodní středoškolské matematiky. Umoţňuje srovnat rozdílnou úroveň ţáků přicházejících ze základních škol. Vytváří základy pro moţnosti úspěšného studia ostatních technických i přírodovědných oborů. Sedm studentů z oktávy se v loňském školním roce poprvé zapojilo do projektu společnosti Cermat: Matematika+, který jim umoţnil vyzkoušet si úroveň a charakter testování maturitního matematického didaktického testu předem. Všichni studenti při dubnovém testováni uspěli. Z matematiky maturovalo ze 4. ročníku a oktávy celkem 26 ţáků. Někteří zvolili pouze společný didaktický maturitní test ve státní části maturitní zkoušky, jiní preferovali matematiku v profilové části maturity a 15 studentů skládalo oba typy zkoušek. Aţ na jednu výjimku odmaturovali všichni úspěšně jiţ v prvním jarním období. Zájemci o studium matematiky nebo oborů úzce souvisejícím s matematikou (technické a ekonomické obory)jsou všichni úspěšně přijati k dalšímu vysokoškolskému studiu. Biologie, biologický seminář 1. Předmět biologie a biologický seminář se vyučovaly s následující hodinovou dotací: tercie 2 laboratorní praktika 2 hodiny měsíčně kvarta 2 kvinta, 1.roč. 2 laboratorní praktika 4 hodiny měsíčně sexta, 2. roč. 2 laboratorní praktika 2 hodiny měsíčně septima, 3. roč. 2 oktava, 4.roč. 2

15 biologický seminář: septima, 3. roč. oktáva, 4. roč. 2 hodiny týdně ( volitelný předmět) 2 hodiny týdně ( volitelný předmět) 2. Předměty vyučovali dva plně aprobovaní učitelé. 3. Ţáci se zapojili do biologické olympiády a řada z nich dosáhla významných úspěchů: Jan Kadlec 2.místo v KK BiO kategorie A, 9.místo v národním kole BiO, účast na přípravném soustředění na mezinárodní BiO, přírodovědné soustředění PřF UK Běstvina Karolína Polejová 4. místo v KK BiO kategorie A Tomáš Klinger - 6. místo v KK BiO kategorie A Lenka Špidlenová - 1.místo v KK BiO kategorie B, přírodovědné soustředění PřF UK- Běstvina Filip Maček 5. místo v KK BiO katgorie B Hana Herkommerová 12. místo v KK BiO katgorie B Kateřina Bezányová 1. místo v KK BiO kategorie C, přírodovědné soustředění PřF UK- Běstvina Aneţka Sladká 4.místo v OK BiO kategorie C Andrea Rychnová 5.místo v OK BiO kategorie C 4. Student oktávy Jan Kadlec byl vybrán na měsíční prázdninovou stáţ v Heidelbergu v rámci spolupráce měst Jablonec nad Nisou a Bautzen. 5. Výuka biologie probíhala ve specializované učebně biologie s vyuţitím dataprojektoru a řady názorných pomůcek. Téměř ve všech hodinách biologie vyučující vyuţívali Powerpointové prezentace, či práci s interaktivní tabulí. Laboratorní praktika se konala v učebně laboratoře biologie, nejčastěji s vyuţitím mikroskopů. V rámci praktických cvičení byla studentům několikrát předvedena demonstrační pitva za účasti odborníků z PřF UK. 6. Někteří ţáci se zúčastnili několika přednášek v Praze v sídle Akademie věd, které se týkaly prezentací nejnovějších poznatků z biologie. Ţáci kvarty vyjeli na týdenní zeměpisno- přírodovědný kurz na jiţní Moravu s účastí asistenta z PřF UK. 7. Studenti Anna Novotná a Ivan Šonský byli vybráni v náročné konkurenci k účasti v odborném vzdělávacím kurzu Týden se současnou biologií, který je pořádán PřF Jihočeské university. 8. V rámci celoţivotního vzdělávání učitelů se vyučující biologie účastnily týdenních seminářů v rámci projektu- Otevřená věda pořádaného Akademií věd. Mgr. Zuzana Vojířová se zúčastnila Letního vědeckého kempu Věda a Země. 9. Vyučující biologie se podíleli na didaktické korekci příručky pro biologickou olympiádu kategorie A. 10. V rámci spolupráce s PřF UK jsme vyuţili moţnost pozvat na přednášky vyučující z PřF UK v rámci biologických seminářů a projektového dne. Na tematický školní výlet 1. ročníku a septimy jsme měli zapůjčeny fakultní laboratorní přístroje. 11. Ve studiu biologie, či medicíny na VŠ budou pokračovat: Nikol Fleischmannová PřF UK Sofie Grybinik - PřF UK

16 Markéta Hausnerová - PřF UK Jan Kadlec 3.LF UK Tomáš Klinger 3.LF UK Kristýna Šonská - 2.LF UK Michaele Votočková ČVUT biomedicínské inţenýrství Nikola Malá - ČVUT biomedicínské inţenýrství Marika Aronová zemědělská fakulta Markéta Posseltová zemědělská fakulta Lucie Horáková Veterinární fakulta v Brně Monika Marešová VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Petra Peukertová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Aneţka Gráttová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Kristýna Pavlínová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Denisa Efenberková - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Michaela Novotná - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Chemie 1. Předmět se vyučoval s následující týdenní časovou dotací: Ch tercie 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení kvarta 2 hodiny teorie kvinta, 1.r. 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení sexta, 2.r. 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení septima, 3.r. 2 hodiny teorie oktáva, 4.r. 2 hodiny teorie ChS oktáva, 4.r. 2 hodiny teorie 2. Předmět vyučovali tři plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka probíhala většinou ve speciální učebně chemie s vyuţíváním ukázek z videa a CD nebo formou prezentací.praktická cvičení probíhala ve speciální laboratoři chemie. 4. Ve výuce se pouţívaly tyto metody: výklad učitele s praktickou ukázkou,powerpointové prezentace ţáků, soutěţe. 5. Účast na chemické olympiádě : kategorie A 1 ţák, kategorie B -1 ţákyně, kategorie C 1 ţákyně, kategorie D 2. ţákyně. Školního kola se zúčastnilo celkem 6 ţáků. 6. Ţáci se mohli ve čtvrtém ročníku profesně zaměřovat výběrem předmětu - chemický seminář. Tento předmět slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oboru, k přípravě na maturitní zkoušku a zkoušky přijímací na VŠ.

17 7. Z chemie úspěšně sloţilo maturitní zkoušku 13 ţáků. 8. Na vysokých školách s vyuţitím chemie (medicína, chemie, přírodověda, zdravotní studia, zemědělství) bude pokračovat 17 absolventů. Fyzika, fyzikální seminář 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: F tercie 2 kvarta 2,5 kvinta, 1.r. 3 sexta, 2.r. 2,5 septima, 3.r. 2 oktáva, 4.r. 2 FS oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) 2. Předměty vyučovali tři plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka probíhala většinou ve speciální učebně fyziky a laboratoři fyziky. Mezi výukové materiály patří sada učebnic Fraus (niţší gymnázium), sada učebnic pro gymnázia Prometheus včetně Sbírky úloh pro střední školy Lepil a kolektiv, Prometheus (vyšší gymnázium), Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Nezbytným doplňkem výuky byly názorné pomůcky (předměty běţného ţivota), laboratorní pomůcky, technické přístroje, projektor, notebook s pevným dataprojektorem. Mimo učebnu byla uţívána interaktivní tabule. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: metody podporující aktivní zapojení ţáka do výuky (reálné pozorování, vyslovování domněnek a diskuse o nich, ověřování domněnek experimentem či měřením formou frontální nebo laboratorní práce, powerpointové prezentace s výkladem ţáků, sledování počítačových simulací fyzikálních jevů), metody podporující návaznost nového poznání na předchozí (řízená diskuse, vyvracení mylných představ), metody podporující porozumění, (práce s textem), doplňková metoda heuristická, práce s interaktivní tabulí. 5. Někteří vyučující fyziky se zapojili do projektu TechUp (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání), ve kterém spolupracovali se základními a podněcovali zájem

18 ţáků o technické obory prostřednictvím projektových dnů. Během nich m+li ţáci moţnost si ověřit řadu teoretických poznatků formou pracovních cvičení. 6. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí: Fyz. olympiáda tercie: Anna Kvíčalová 3. místo okres Cyril Vacek 4. místo okres kvarta Jan Tarabec 3. místo okres 22.místo kraj Lucie Drahoňovská 7. místo okres 17.místo kraj Michal Kníţek 9. místo okres 30.místo kraj Barbora Smetanová 15. místo okres Barbora Kadečková 16. místo okres David Šklíba 22. místo okres kvinta Zuzana Urbanová 5. místo kraj Pavla Rezková 15. místo kraj sexta Hana Herkommerová 10. místo kraj 2. ročník Lukáš Preisler 4. místo kraj septima Josef Matouš 3. místo kraj oktáva Tomáš Iser 2. místo kraj úspěšný účastník celostátní kolo Otto Hollmann 5. místo kraj Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelného předmětu fyzikální seminář, a to ve čtvrtém ročníku. Seminář slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti fyziky, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. Z fyziky úspěšně odmaturovali 3 ţáci, a to všichni v prvním (jarním) termínu. Ve studiu fyziky na VŠ budou pokračovat v technických oborech.

19 Hudební výchova 1. Počet hodin: ţáci niţšího gymnázia 1 hodina týdně ţáci vyššího gymnázia 2 hodiny týdně 2. Předmět vyučuje plně aprobovaná vyučující (aprobace HV ČJ ZSV + víkendové a týdenní sbormistrovské kurzy) 3. Předmět je vyučován ve specializované učebně, která je vybavena hudebními nástroji, knihami a učebnicemi pro výuku HV, audiovizuální technikou a také PC + dataprojektorem. Ve školním roce byla učebna vybavena novým elektrickým pianinem 4. Ve vyučování je vyuţito pěveckých, poslechových a hudebně pohybových činností ( tanec a hra na nástroje), dále je zařazováno projektové vyučování formou referátů a powerpointových prezentací, práce s interaktivní tabulí 5. Ve školním roce proběhly tyto akce: - exkurze studentů 1.ročníku a kvinty do Českého muzea hudby expozice hudebních nástrojů v Praze - kurz studentů 2.ročníku a sexty v Jablonci nad Jizerou (nácvik hry na kytaru, zobcovou flétnu a boomwhackers, irské tance, zpěv, příprava závěrečného programu kramářské písně) - studenti 1.ročníku, 2. ročníku, kvinty a sexty se zúčastnili projektu Kramářská píseň, který byl vyhlášen pracovníky vily Schejbalových tvořili a interpretovali písně v kostele sv. Anny v Jablonci n.n. 6. V rámci nepovinné HV sborový zpěv pracoval na škole komorní pěvecký sbor Anima saxí, který se účastnil těchto akcí: - vystoupení v rámci vánočních trhů před radnicí - vystoupení v Městském divadle v rámci Tříkrálového zpívání - vystoupení na výročním koncertu SPS Janáček v kostele sv. Anny - vystoupení na školní akademii Z HV úspěšně sloţily maturitní zkoušku tři ţákyně. Výtvarná výchova 1. Předmět rozvíjí, kultivuje, prohlubuje a obohacuje estetické vnímání a proţívání světa. Výtvarná výchova umoţňuje ţákům jiné neţ pouze racionální poznávání světa a odráţí součást lidské existence výtvarnou kulturu, jako výsledek duchovní činnosti i jako součást kaţdodenního ţivota. Výtvarné umění se naučí chápat jako proces poznání, proţívání a komunikace /realizovaný uměleckými prostředky/.

20 Výše uvedený předmět se vyučoval s následující časovou dotací (hod./týden): Ţáci niţšího gymnázia 1 Ţáci následujících ročníků v kvintě a 1.r. volili mezi výtvarnou a hudební výchovou, poté pokračují pouze ve studiu vybraného předmětu. Kvinta, 1.r. 2 Sexta, 2.r. 2 Pro zájemce o výtvarnou tvorbu a teorii byla otevřena VV jako nepovinný předmět. VV n 2 2. Předmět vyučovali 2 plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka převáţně probíhala ve speciální učebně VV s moţností vyuţití patřičných výukových materiálů, dataprojektoru, televize, videa, přehrávače. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: vlastní tvorba ţáků, interpretace děl, projekty, powerpointové prezentace s výkladem učitele nebo ţáků, práce s interaktivní tabulí, návštěva výstavních prostor. 5. Ţáci se zúčastnili následujících exkurzí a kurzů: Kvinta, 1.r. exkurze do Veletrţního paláce v Praze (součást NG) Sexta, 2.r. kurz estetických výchov Návštěvy výstavních prostor regionu, architektura města příleţitostně. 6. Vyučující v projektu HUSPO. Tvorba a vyuţití ICT materiálů ve výuce. 7. Podle své budoucí profesní orientace se mohli zaměřit výběrem nepovinného předmětu nepovinná výtvarná výchova, kde se mohli cíleně orientovat na přípravu maturitních prací a rozšíření vědomostí k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky.. 8. Z předmětu výtvarná výchova úspěšně odmaturoval 1 ţák, v prvním termínu. 9. Ve studiu navazujících oborů budou pokračovat 5 studentů ( pedagogická fakulta).

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-972/10-S Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Adresa: Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více