Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc."

Transkript

1 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Kozlovský V Jablonci nad Nisou dne 14. října 2014

2 1. Základní údaje o škole Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a Liberec Ředitel školy: Mgr. Jiří Kozlovský Druh školy: gymnázium se všeobecným zaměřením Do sítě škol zařazena: Kapacita školy: 350 ţáků

3 2. Organizace studia Studium probíhala ve 2 oborech vzdělání: A/ K/41 B/ K/81 A/ čtyři ročníky označení: A B/ šest ročníků označení: B ( tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima oktáva) Celkem ve školním roce 2013/14: 10 tříd Všechny obory vzdělání jsou se všeobecným zaměřením a s orientací na výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Výše uvedená organizace vzdělávání je v souladu se školními vzdělávacími programy, coţ potvrzuje i inspekční zpráva z června (Viz přílohy.) Obory vzdělání a učební plány: Školní vzdělávací program pro niţší gymnázium platný od a úpravami k a k pro třídy tercie a kvarta, obor vzdělání K/81. Školní vzdělávací program pro vyšší a čtyřleté gymnázium platný od Vyučování probíhá v jednotlivých předmětech podle následujících učebních osnov: Školní vzdělávací program pro niţší gymnázium ( tercie, kvarta) Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Dějepis Občanská výchova Fyzika Biologie Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Školní vzdělávací program pro čtyřleté a vyšší osmileté gymnázium (1., 2.,3. A 4.ročník, kvinta, sexta, septima a oktáva) Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika

4 Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Estetická výchova výtvarná Estetická výchova hudební Tělesná výchova Volitelný předmět 1,2,3,4 podle nabídky Organizace vzdělávání pohledem metodických orgánů školy ve školním roce 2013/14 (zprávy předmětových komisí o organizaci a hodnocení jednotlivých vyučovacích předmětů) Český jazyk a literatura 1. Předmět český jazyk a literatura se vyučoval s následující hodinovou dotací: tercie 4 kvarta 4 kvinta, 1. ročník 4 sexta, 2. ročník 3 septima, 3. ročník 3 oktáva, 4. ročník 4 2. Předmět vyučovalo 5 plně aprobovaných učitelů. 3. Výuka probíhala v běţných učebnách i ve speciální učebně českého jazyka. V hodinách byly často vyuţívány nejrůznější výukové materiály, dataprojektor, video, televize, CD a DVD přehrávače. 4. Pro bliţší seznámení s předmětem, moţnost praktického vyuţití získaných informací a přípravu ke státní maturitní zkoušce probíhala výuka jak v celé třídě, tak v dělených skupinách. Z vyuţitých výukových metod lze uvést: frontální výuku, skupinovou práci, řízenou diskusi, práci s textem (jak odborným, tak beletristickým), powerpointové prezentace doprovázené výkladem učitele, tvorbu a prezentace projektů a referátů, práci s interaktivní tabulí, dramatizaci,

5 5. Ţáci se zapojili do řady literárních soutěţí a velmi úspěšně reprezentovali školu v olympiádě z českého jazyka. Zde je přehled těch nejlepších: a) olympiáda v českém jazyce: Jan Kadlec 1. místo v krajském kole s postupem do kola ústředního - 5. místo v ústředním kole Kristýna Garčeková 3. místo v krajském kole s postupem do kola ústředního b) literární soutěže: Jan Vlček 2. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii Štěpánka Janusová 1. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii Vojtěch Ondřej 3. místo v soutěţi Literární soutěž městské knihovny ve své kategorii c) lingvistická olympiáda Vojtěch Herrmann, Zuzana Urbanová a Mikuláš Holý se stali úspěšnými řešiteli krajského kola s následným postupem do kola celostátního. d) Soutěž společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Tým ţáků ve sloţení Lucie Drahoňovská, Veronika Drahoňovská, Jan Tarabec a Václav Sirůček zvítězil svým básnickým textem v literární soutěţi vypsané společností SvČK. 6. Ţáci absolvovali také několik zajímavých besed a exkurzí: a) exkurze do Krajské vědecké knihovny v Liberci b) výlet tak trochu jinak víkend plný mezipředmětových vztahů na zámku Hrubá Skála 7. Ţáci vybraných tříd se aktivně podíleli na projektu Mladé fronty DNES Studenti čtou a píší noviny. 8. Vyučující českého jazyka a literatury se v červnu 2014 zúčastnili Školy českého jazyka a literatury, pořádané AV ČR v rámci projektu Otevřená věda. 9. Z předmětu český jazyk a literatura úspěšně sloţilo maturitní zkoušku 57 ţáků.

6 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, anglická konverzace, francouzská konverzace, německá konverzace, latina Anglický jazyk Úkolem předmětu je dosaţení úrovně B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Cílem je, aby ţák vyjadřoval jasně svoje názory a argumentoval bez redukování toho, co chce sdělit. Ţák se vyjadřuje srozumitelně a v rámci formálních i neformálních funkčních stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, kterých se sdělení týká. Anglická konverzace Úkolem předmětu je rozšířit vyjadřovací prostředky získané v hodinách anglického jazyka, zejména slovní zásobu a připomenout vhodné mluvnické prostředky. Vyučovací předmět přispívá k chápání podobností a rozdílů mezi českou kulturou a kulturou anglicky mluvících zemí, umoţňuje poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota jiných zemí. Obsah předmětu vychází ze Společného evropského rámce pro jazyky. Francouzský a německý jazyk Vyučovací předmět Francouzský/Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a směřuje k dosaţení úrovně B1 (podle Společného evropského rámce pro jazyky). Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností se tímto jazykem dorozumět v běţných situacích. Předmět prohlubuje i faktografické znalosti ţáků týkající se frankofonního/germanofonního světa a upevňuje vědomí existence rozlišných kultur. Francouzská a německá konverzace Předmět je určen těm ţákům, kteří chtějí prohloubit a rozvinout své řečové dovednosti ve francouzském/německém jazyce. Za tímto účelem jsou volena v konverzaci různá témata z praktického ţivota, ale i z oblasti reálií, kdy se ţák seznamuje s různými aspekty ţivota ve frankofonních/germanofonních zemích. Učí se o nich diskutovat a porovnávat je s aspekty kultury české. Cílem předmětu je i rozšíření slovní zásoby a její zautomatizování. Ţáci vyuţili moţnosti sloţení francouzských mezinárodních zkoušek DELF na našem gymnáziu. 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: AJ Tercie 3 Kvarta 3 kvinta, 1.r. 4 sexta, 2. r 3 septima, 3.r 3

7 oktáva, 4.r 3 Ako septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Ako oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) NJ tercie 3 kvarta 3 kvinta, 1.r 4 sexta, 2. r 4 septima, 3.r 3 oktáva, 4.r 3 Nko septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Nko oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) FJ tercie 3 kvarta 3 kvinta, 1.r 4 sexta, 2. r 4 septima, 3.r 3 oktáva, 4.r 3 Fko septima, 3.r 2 (volitelný předmět) Fko oktáva, 4.r 2 (volitelný předmět) 2. Anglický jazyk vyučovalo 5 učitelů, z toho 3 plně aprobovaní. Německý jazyk vyučovali 3 plně aprobovaní učitelé. Francouzský jazyk vyučovali 2 plně aprobovaní učitelé. Latinu vyučoval jeden učitel s odpovídající kvalifikací. 3. Výuka cizích jazyků probíhala v jazykových učebnách nebo v učebnách jim nejvíce podobných s uspořádáním lavic do písmene U. V těchto učebnách byly vyuţívány CD a DVD přehrávače, televize, videa, dataprojektor, interaktivní tabule a anglická knihovna. 4. Ve výuce byly pouţity různé výukové metody jako například skupinová práce, práce ve dvojicích, simulace praktických situací, poslech, řízená diskuse, práce s textem, tvorba projeků, powerpointová prezentace, práce s interaktivní tabulí, práce s autentickým materiálem, s písněmi, jazykové hry a podobně. Ţáci vyšších ročníků pracovali pravidelně s časopisem Bridge.

8 5. V únoru byl úspěšně dokončen projekt INOVACE VÝUKY ( tvorba ICT výukových materiálů), do kterého bylo zapojeno 6 vyučujících cizích jazyků. 6. Ţáci se zúčastnili následujících akcí: Výjezd do Anglie 1., 2., 3.ročník a Kvinta, Sexta Výjezd do Francie 1., 2., 3.ročník, Sexta, Septima Rodilý mluvčí v hodinách Francouzského jazyka 1.-3.ročník, Tercie-Septima Zkoušky DELF z Francouzského jazyka 4.ročník a Oktáva Týdenní intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími 3.ročník a Septima 7. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí Jessica Jeankins 4. místo v krajském kole olympiády v Aj Kathryn Williams 1. místo v krajském kole olympiády v Aj Josef Matouš 3. místo v krajském kole olympiády v AJ Barbora Kadečková 6. místo v krajském kole olympiády v Fj Karolína Brůnová 10. místo v krajském kole olympiády v FJ Karla Jandová 7. místo v krajském kole olympiády v Fj Samuel Machat 2. místo v krajském kole olympiády v Fj Anna Vrbková 1. místo v krajském kole olympiády v Nj Kathryn Williams Anna Vrbková 2. místo v celostátním kole olympiády v Aj 10. místo v celostátním kole olympiády v Nj 8. Z anglického jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci jak ve státní tak i profilové části. Z německého jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci. Z francouzského jazyka úspěšně odmaturovali všichni ţáci.

9 Informatika, uţivatelská informatika, odborná informatika Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Informatika a výpočetní technika tercie 2 h týdně Uţivatelská a odborná informatika Uţivatelská a odborná informatika kvarta septima, 3. ročník (povinně volitelný předmět) oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) 1,5 h týdně 2 h týdně 2 h týdně Předměty vyučovali dva učitelé (1 vyučující aprobovaný, 1 vyučující neaprobovaný). Výuka probíhala ve speciální učebně informatiky s moţností vyuţití veškeré výpočetní techniky včetně dataprojektoru. Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: výklad vyučujícího doplněný elektronickou prezentací zaměřený na teoretické znalosti i získání praktických dovedností, samostatná práce ţáků zaměřená na praktické uţití výpočetní techniky i práce se základními pojmy z oblasti HW a SW, práce ţáků ve dvojicích či větších skupinách, prezentace výsledků práce jednotlivých ţáků před spoluţáky, práce s textem (v tištěné i elektronické podobě). Vyučující informatiky byli aktivně zapojeni do projektu EU šablony. Tvoří a vyuţívají ve výuce ICT moderní interaktivní výukové materiály. Všichni ţáci tercie a kvarty a vybraní ţáci oktávy a 4. ročníku se na podzim 2013 úspěšně zúčastnili soutěţe Bobřík informatiky. Ţáci z tercie a kvarty soutěţili v této celorepublikové on-line soutěţi v kategorii Kadet a naši školu reprezentovalo celkem 55 ţáků. Tato kategorie měla celkem řešitelů. Na 96. místě v republice se umístil Václav Sirůček (z kvarty), na 130. místě Cyril Vacek a na 199. místě Kateřina Bezányiová (oba z tercie). V kategorii Senior (4. ročník, oktáva) naši školu zastupovalo 12 ţáků. Celkem v této kategorii soutěţilo řešitelů. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Růta (oktáva), který obsadil 240. místo v ČR. Neméně úspěšní byli naši ţáci i v Logické olympiádě : základního kola se zúčastnilo přibliţně 30 ţáků vyššího i niţšího gymnázia. Sedm z nich postoupilo do krajského kola. V krajském kole nás poté úspěšně reprezentovali v kategorii středních škol Vojtěch Herrmann a Iveta Hasenkopfová (oba z oktávy); Lukáš Preissler (2. ročník), Martin

10 Špetlík (3. ročník), Ţaneta Tomíčková (2. ročník). V kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia nás neméně úspěšně zastupovala Kateřina Bezányiová a Cyril Vacek (oba z tercie). Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů Uţivatelská a odborná informatika ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě). Oba volitelné předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti ICT, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ. Z informatiky úspěšně odmaturovalo 8 ţáků (5 ţáků ze 4. ročníku, 3 ţáci z oktávy), všichni maturovali v prvním jarním období. Součástí maturity zkoušky byla i tvorba maturitní práce a její následná obhajoba. Řada takto vytvořených prací našla své praktické vyuţití. Jedna maturitní práce nebyla v jarním termínu doporučena k obhajobě a tudíţ obhajoba této následně přepracované maturitní práce proběhla aţ v podzimním období maturitních zkoušek. Ve studiu informatiky nebo oboru úzce souvisejícím s informatikou a výpočetní technikou bude na VŠ pokračovat celkem 8 absolventů loňského 4. ročníku a loňské oktávy. Společenské vědy Občanská výchova, základy společenských věd, společenskovědní semináře Dějepis, seminář z dějepisu Zeměpis 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Ov tercie 1 kvarta 2 ZSV kvinta, 1.r. 2 sexta, 2.r. 2 septima, 3.r. 2 oktáva, 4.r. 2 Svs septima, 3.r. 2 (volitelný předmět) oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) D ve všech ročnících 2 hodiny týdně Ds oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) Z tercie 2 kvarta 2 kvinta, 1.r. 2

11 sexta, 2.r. 2 septima, 3.r Předměty vyučovali plně aprobovaní učitelé: ZSV, Svs - 1 vyučující, D a Ds - 1 vyučující, zeměpis - 1 vyučující; neaprobovaní: Ov 1 vyučující. Výuka uvedených předmětů probíhala dle RVP, resp. dle ŠVP. 3. Výuka probíhala ve specializovaných učebnách s moţností vyuţití výukových materiálů, dataprojektoru, televize, videa, DVD a CD přehrávače, interaktivní tabule a vizualizéru. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: řízená diskuse, beseda, powerpointové prezentace s výkladem učitele nebo ţáků, tvorba projektů a jejich prezentace, práce s textem, práce s interaktivní tabulí, práce s dobovým tiskem a pamětníky, proţitkové aktivity, dramatizace. 5. Ţáci se zúčastnili následujících exkurzí, kurzů a besed: Ov, ZSV, Svs Sekunda festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Tercie, kvinta, 1.r. Memento (dramatizace) Kvinta, 1.r. kurz Výlet trochu jinak Kvinta, 1.r. beseda o kriminalitě mládeţe Městská policie, OSPOD Septima, 3.r. kurz Komunikace a konflikt Septima, 3.r. beseda Chci znát svá práva v EU (AMO) Zájemci v rámci projektového dne D, Ds, Z Tercie Bozkovské jeskyně, Riegerova stezka Kvarta Škoda Mladá Boleslav Historicko-zeměpisná exkurze Morava 2014 Exkurze Ještěd Kvarta, kvinta České Švýcarsko 1.r. Dějiny Ţidů Oktáva, 4.r. exkurze Státní okresní archiv Jablonec n.n. 6. Všichni vyučující společenskovědních předmětů (Ov, ZSV, D, Z) pokračují ve vyuţívání výstupů projektu HUSPO a dále tvoří ICT výukové materiály, např. v rámci projektu Inovace výuky (šablony). Jeden vyučující D je zapojen do projektu ÚSTR Dějepis v 21. století, ověřuje v praxi vznikající výukové materiály. 7. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí: Debatní soutěţ Agora Cestou do Parlamentu ČR Evropský parlament mládeţe

12 EuropaSecura 3. místo v celostátním kole SOČ 3. místo v krajském kole (Jan Vlček, 3.A Chyby mladistvých při poznávání nových lidí) Soutěţ Chci znát svá práva v EU 3. místo Celorepubliková dějepisná soutěţ v Chebu Od vzniku Protektorátu k atentátu Dějepisná olympiáda 2.m.KK Sabina Dočekalová Zeměpisná olympiáda 8. Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelného předmětu společenskovědní seminář, a to ve třetím a ve čtvrtém ročníku; ve čtvrtém ročníku téţ mohli zvolit dějepisný či zeměpisný seminář. Semináře slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti společenských věd, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. 9. Ze ZSV úspěšně odmaturovalo 20 ţáků, z dějepisu 9, většina z nich maturitní předmět uplatní ve svém vysokoškolském studiu. 10. Absolventi seminářů našli uplatnění na těchto vysokých školách: PF UK (Praha) obor právo 3 PF MU (Brno) obor právo 2 PF UPOL (Olomouc) obor právo 1 FSV UK (Praha) mezinárodní teritoriální studia Ekonomické VŠ Pedagogické fakulty Matematika a její aplikace Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Matematický seminář Praktická cvičení z matematiky Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: Matematika tercie, kvarta 4 h týdně kvinta, 1. ročník sexta, 2. ročník septima, 3. ročník 3 h týdně 5 h týdně 4 h týdně

13 oktáva, 4. ročník 3 h týdně Aplikovaná matematika Deskriptivní geometrie Matematický seminář Praktická cvičení z matematiky septima, 3. ročník (volitelný předmět) septima, 3. ročník, oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) oktáva, 4. ročník (volitelný předmět) kvinta, 1. ročník (nepovinný předmět) 2 h týdně 2 h týdně 2 h týdně 2 h týdně Předměty vyučovalo pět učitelů (všichni vyučující plně aprobovaní). Výuka probíhala většinou ve standardních podmínkách (učebny určené pro výuku celé třídy, vybavené velkou tabulí, případně dataprojektorem). Některé vyučovací hodiny proběhly ve třídách vybavených interaktivní tabulí či v počítačové učebně, pokud to charakter výuky vyţadoval. Ve výuce se vyuţívaly především následující metody: výklad vyučujícího mnohdy doplněný také elektronickou prezentací; samostatná práce ţáků, zaměřená na procvičování a upevňování znalostí a dovedností; práce ţáků ve dvojicích či větších skupinách; prezentace výsledků práce jednotlivých ţáků před spoluţáky; práce s odborným (matematickým) textem. Někteří vyučující byli aktivně zapojeni do projektu EU šablony. Tvoří a vyuţívají ve výuce matematiky moderní interaktivní výukové materiály. Také ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojovali do různých matematických soutěţí. Naši studenti pravidelně řeší úlohy Matematické olympiády i Logické olympiády. Třídy niţšího gymnázia se zapojují do Pythagoriády. Řešíme úlohy z Matematického klokana a zapojujeme se také do mnohých korespondenčních soutěţí. Mezi nejúspěšnější řešitele matematické olympiády patří v kategorii A studenti oktávy Otta Hollmann (2. místo v krajském kole) a Tomáš Iser, v kategorii C studentka kvinty Zuzana Urbanová (1. místo v krajském kole). Neméně úspěšní byli naši ţáci i v Logické olympiádě : základního kola se zúčastnilo přibliţně 30 ţáků vyššího i niţšího gymnázia. Sedm z nich postoupilo do krajského kola. V krajském kole nás poté úspěšně reprezentovali v kategorii středních škol Vojtěch Herrmann a Iveta Hasenkopfová (oba z oktávy); Lukáš Preissler (2. ročník), Martin Špetlík (3. ročník), Ţaneta Tomíčková (2. ročník). V kategorii 2. stupeň ZŠ a víceletá

14 gymnázia nás neméně úspěšně zastupovala Kateřina Bezányiová a Cyril Vacek (oba z tercie). Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem některého z volitelných předmětů Aplikovaná matematika, deskriptivní geometrie, matematický seminář ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě). Všechny volitelné předměty slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v různých oblastech matematiky, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky na VŠ. Nepovinný předmět Praktická cvičení z matematiky vyučovaný v 1. ročníku a kvintě dává dostatečný prostor pro procvičení a upevnění základních znalostí a dovedností úvodní středoškolské matematiky. Umoţňuje srovnat rozdílnou úroveň ţáků přicházejících ze základních škol. Vytváří základy pro moţnosti úspěšného studia ostatních technických i přírodovědných oborů. Sedm studentů z oktávy se v loňském školním roce poprvé zapojilo do projektu společnosti Cermat: Matematika+, který jim umoţnil vyzkoušet si úroveň a charakter testování maturitního matematického didaktického testu předem. Všichni studenti při dubnovém testováni uspěli. Z matematiky maturovalo ze 4. ročníku a oktávy celkem 26 ţáků. Někteří zvolili pouze společný didaktický maturitní test ve státní části maturitní zkoušky, jiní preferovali matematiku v profilové části maturity a 15 studentů skládalo oba typy zkoušek. Aţ na jednu výjimku odmaturovali všichni úspěšně jiţ v prvním jarním období. Zájemci o studium matematiky nebo oborů úzce souvisejícím s matematikou (technické a ekonomické obory)jsou všichni úspěšně přijati k dalšímu vysokoškolskému studiu. Biologie, biologický seminář 1. Předmět biologie a biologický seminář se vyučovaly s následující hodinovou dotací: tercie 2 laboratorní praktika 2 hodiny měsíčně kvarta 2 kvinta, 1.roč. 2 laboratorní praktika 4 hodiny měsíčně sexta, 2. roč. 2 laboratorní praktika 2 hodiny měsíčně septima, 3. roč. 2 oktava, 4.roč. 2

15 biologický seminář: septima, 3. roč. oktáva, 4. roč. 2 hodiny týdně ( volitelný předmět) 2 hodiny týdně ( volitelný předmět) 2. Předměty vyučovali dva plně aprobovaní učitelé. 3. Ţáci se zapojili do biologické olympiády a řada z nich dosáhla významných úspěchů: Jan Kadlec 2.místo v KK BiO kategorie A, 9.místo v národním kole BiO, účast na přípravném soustředění na mezinárodní BiO, přírodovědné soustředění PřF UK Běstvina Karolína Polejová 4. místo v KK BiO kategorie A Tomáš Klinger - 6. místo v KK BiO kategorie A Lenka Špidlenová - 1.místo v KK BiO kategorie B, přírodovědné soustředění PřF UK- Běstvina Filip Maček 5. místo v KK BiO katgorie B Hana Herkommerová 12. místo v KK BiO katgorie B Kateřina Bezányová 1. místo v KK BiO kategorie C, přírodovědné soustředění PřF UK- Běstvina Aneţka Sladká 4.místo v OK BiO kategorie C Andrea Rychnová 5.místo v OK BiO kategorie C 4. Student oktávy Jan Kadlec byl vybrán na měsíční prázdninovou stáţ v Heidelbergu v rámci spolupráce měst Jablonec nad Nisou a Bautzen. 5. Výuka biologie probíhala ve specializované učebně biologie s vyuţitím dataprojektoru a řady názorných pomůcek. Téměř ve všech hodinách biologie vyučující vyuţívali Powerpointové prezentace, či práci s interaktivní tabulí. Laboratorní praktika se konala v učebně laboratoře biologie, nejčastěji s vyuţitím mikroskopů. V rámci praktických cvičení byla studentům několikrát předvedena demonstrační pitva za účasti odborníků z PřF UK. 6. Někteří ţáci se zúčastnili několika přednášek v Praze v sídle Akademie věd, které se týkaly prezentací nejnovějších poznatků z biologie. Ţáci kvarty vyjeli na týdenní zeměpisno- přírodovědný kurz na jiţní Moravu s účastí asistenta z PřF UK. 7. Studenti Anna Novotná a Ivan Šonský byli vybráni v náročné konkurenci k účasti v odborném vzdělávacím kurzu Týden se současnou biologií, který je pořádán PřF Jihočeské university. 8. V rámci celoţivotního vzdělávání učitelů se vyučující biologie účastnily týdenních seminářů v rámci projektu- Otevřená věda pořádaného Akademií věd. Mgr. Zuzana Vojířová se zúčastnila Letního vědeckého kempu Věda a Země. 9. Vyučující biologie se podíleli na didaktické korekci příručky pro biologickou olympiádu kategorie A. 10. V rámci spolupráce s PřF UK jsme vyuţili moţnost pozvat na přednášky vyučující z PřF UK v rámci biologických seminářů a projektového dne. Na tematický školní výlet 1. ročníku a septimy jsme měli zapůjčeny fakultní laboratorní přístroje. 11. Ve studiu biologie, či medicíny na VŠ budou pokračovat: Nikol Fleischmannová PřF UK Sofie Grybinik - PřF UK

16 Markéta Hausnerová - PřF UK Jan Kadlec 3.LF UK Tomáš Klinger 3.LF UK Kristýna Šonská - 2.LF UK Michaele Votočková ČVUT biomedicínské inţenýrství Nikola Malá - ČVUT biomedicínské inţenýrství Marika Aronová zemědělská fakulta Markéta Posseltová zemědělská fakulta Lucie Horáková Veterinární fakulta v Brně Monika Marešová VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Petra Peukertová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Aneţka Gráttová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Kristýna Pavlínová - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Denisa Efenberková - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Michaela Novotná - VŠCHT - Biochemie a biotechnologie Chemie 1. Předmět se vyučoval s následující týdenní časovou dotací: Ch tercie 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení kvarta 2 hodiny teorie kvinta, 1.r. 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení sexta, 2.r. 2 hodiny teorie + 0,5 hodiny laboratorní cvičení septima, 3.r. 2 hodiny teorie oktáva, 4.r. 2 hodiny teorie ChS oktáva, 4.r. 2 hodiny teorie 2. Předmět vyučovali tři plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka probíhala většinou ve speciální učebně chemie s vyuţíváním ukázek z videa a CD nebo formou prezentací.praktická cvičení probíhala ve speciální laboratoři chemie. 4. Ve výuce se pouţívaly tyto metody: výklad učitele s praktickou ukázkou,powerpointové prezentace ţáků, soutěţe. 5. Účast na chemické olympiádě : kategorie A 1 ţák, kategorie B -1 ţákyně, kategorie C 1 ţákyně, kategorie D 2. ţákyně. Školního kola se zúčastnilo celkem 6 ţáků. 6. Ţáci se mohli ve čtvrtém ročníku profesně zaměřovat výběrem předmětu - chemický seminář. Tento předmět slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oboru, k přípravě na maturitní zkoušku a zkoušky přijímací na VŠ.

17 7. Z chemie úspěšně sloţilo maturitní zkoušku 13 ţáků. 8. Na vysokých školách s vyuţitím chemie (medicína, chemie, přírodověda, zdravotní studia, zemědělství) bude pokračovat 17 absolventů. Fyzika, fyzikální seminář 1. Výše uvedené předměty se vyučovaly s následující časovou dotací: F tercie 2 kvarta 2,5 kvinta, 1.r. 3 sexta, 2.r. 2,5 septima, 3.r. 2 oktáva, 4.r. 2 FS oktáva, 4.r. 2 (volitelný předmět) 2. Předměty vyučovali tři plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka probíhala většinou ve speciální učebně fyziky a laboratoři fyziky. Mezi výukové materiály patří sada učebnic Fraus (niţší gymnázium), sada učebnic pro gymnázia Prometheus včetně Sbírky úloh pro střední školy Lepil a kolektiv, Prometheus (vyšší gymnázium), Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Nezbytným doplňkem výuky byly názorné pomůcky (předměty běţného ţivota), laboratorní pomůcky, technické přístroje, projektor, notebook s pevným dataprojektorem. Mimo učebnu byla uţívána interaktivní tabule. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: metody podporující aktivní zapojení ţáka do výuky (reálné pozorování, vyslovování domněnek a diskuse o nich, ověřování domněnek experimentem či měřením formou frontální nebo laboratorní práce, powerpointové prezentace s výkladem ţáků, sledování počítačových simulací fyzikálních jevů), metody podporující návaznost nového poznání na předchozí (řízená diskuse, vyvracení mylných představ), metody podporující porozumění, (práce s textem), doplňková metoda heuristická, práce s interaktivní tabulí. 5. Někteří vyučující fyziky se zapojili do projektu TechUp (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání), ve kterém spolupracovali se základními a podněcovali zájem

18 ţáků o technické obory prostřednictvím projektových dnů. Během nich m+li ţáci moţnost si ověřit řadu teoretických poznatků formou pracovních cvičení. 6. Ţáci se zapojili do následujících soutěţí: Fyz. olympiáda tercie: Anna Kvíčalová 3. místo okres Cyril Vacek 4. místo okres kvarta Jan Tarabec 3. místo okres 22.místo kraj Lucie Drahoňovská 7. místo okres 17.místo kraj Michal Kníţek 9. místo okres 30.místo kraj Barbora Smetanová 15. místo okres Barbora Kadečková 16. místo okres David Šklíba 22. místo okres kvinta Zuzana Urbanová 5. místo kraj Pavla Rezková 15. místo kraj sexta Hana Herkommerová 10. místo kraj 2. ročník Lukáš Preisler 4. místo kraj septima Josef Matouš 3. místo kraj oktáva Tomáš Iser 2. místo kraj úspěšný účastník celostátní kolo Otto Hollmann 5. místo kraj Ţáci se mohli profesně zaměřovat výběrem volitelného předmětu fyzikální seminář, a to ve čtvrtém ročníku. Seminář slouţí k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti fyziky, k přípravě na maturitu a na přijímací zkoušky. Z fyziky úspěšně odmaturovali 3 ţáci, a to všichni v prvním (jarním) termínu. Ve studiu fyziky na VŠ budou pokračovat v technických oborech.

19 Hudební výchova 1. Počet hodin: ţáci niţšího gymnázia 1 hodina týdně ţáci vyššího gymnázia 2 hodiny týdně 2. Předmět vyučuje plně aprobovaná vyučující (aprobace HV ČJ ZSV + víkendové a týdenní sbormistrovské kurzy) 3. Předmět je vyučován ve specializované učebně, která je vybavena hudebními nástroji, knihami a učebnicemi pro výuku HV, audiovizuální technikou a také PC + dataprojektorem. Ve školním roce byla učebna vybavena novým elektrickým pianinem 4. Ve vyučování je vyuţito pěveckých, poslechových a hudebně pohybových činností ( tanec a hra na nástroje), dále je zařazováno projektové vyučování formou referátů a powerpointových prezentací, práce s interaktivní tabulí 5. Ve školním roce proběhly tyto akce: - exkurze studentů 1.ročníku a kvinty do Českého muzea hudby expozice hudebních nástrojů v Praze - kurz studentů 2.ročníku a sexty v Jablonci nad Jizerou (nácvik hry na kytaru, zobcovou flétnu a boomwhackers, irské tance, zpěv, příprava závěrečného programu kramářské písně) - studenti 1.ročníku, 2. ročníku, kvinty a sexty se zúčastnili projektu Kramářská píseň, který byl vyhlášen pracovníky vily Schejbalových tvořili a interpretovali písně v kostele sv. Anny v Jablonci n.n. 6. V rámci nepovinné HV sborový zpěv pracoval na škole komorní pěvecký sbor Anima saxí, který se účastnil těchto akcí: - vystoupení v rámci vánočních trhů před radnicí - vystoupení v Městském divadle v rámci Tříkrálového zpívání - vystoupení na výročním koncertu SPS Janáček v kostele sv. Anny - vystoupení na školní akademii Z HV úspěšně sloţily maturitní zkoušku tři ţákyně. Výtvarná výchova 1. Předmět rozvíjí, kultivuje, prohlubuje a obohacuje estetické vnímání a proţívání světa. Výtvarná výchova umoţňuje ţákům jiné neţ pouze racionální poznávání světa a odráţí součást lidské existence výtvarnou kulturu, jako výsledek duchovní činnosti i jako součást kaţdodenního ţivota. Výtvarné umění se naučí chápat jako proces poznání, proţívání a komunikace /realizovaný uměleckými prostředky/.

20 Výše uvedený předmět se vyučoval s následující časovou dotací (hod./týden): Ţáci niţšího gymnázia 1 Ţáci následujících ročníků v kvintě a 1.r. volili mezi výtvarnou a hudební výchovou, poté pokračují pouze ve studiu vybraného předmětu. Kvinta, 1.r. 2 Sexta, 2.r. 2 Pro zájemce o výtvarnou tvorbu a teorii byla otevřena VV jako nepovinný předmět. VV n 2 2. Předmět vyučovali 2 plně aprobovaní učitelé. 3. Výuka převáţně probíhala ve speciální učebně VV s moţností vyuţití patřičných výukových materiálů, dataprojektoru, televize, videa, přehrávače. 4. Ve výuce se vyuţívaly následující metody: vlastní tvorba ţáků, interpretace děl, projekty, powerpointové prezentace s výkladem učitele nebo ţáků, práce s interaktivní tabulí, návštěva výstavních prostor. 5. Ţáci se zúčastnili následujících exkurzí a kurzů: Kvinta, 1.r. exkurze do Veletrţního paláce v Praze (součást NG) Sexta, 2.r. kurz estetických výchov Návštěvy výstavních prostor regionu, architektura města příleţitostně. 6. Vyučující v projektu HUSPO. Tvorba a vyuţití ICT materiálů ve výuce. 7. Podle své budoucí profesní orientace se mohli zaměřit výběrem nepovinného předmětu nepovinná výtvarná výchova, kde se mohli cíleně orientovat na přípravu maturitních prací a rozšíření vědomostí k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky.. 8. Z předmětu výtvarná výchova úspěšně odmaturoval 1 ţák, v prvním termínu. 9. Ve studiu navazujících oborů budou pokračovat 5 studentů ( pedagogická fakulta).

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více