APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ"

Transkript

1 GI projekt o.p.s., komunitní plánování od roku 2000 METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ V PRŮBĚHU TVORBY ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Zadavatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Autor: Ivan Úlehla Spolupracovali: Ladislav Marek Jan Špatenka Dokončeno: 8. srpna Žďár 58, pošta Protivín Telefon:

2 Obsah 1.Úvod Východiska Úrovně komunikace...9 Participační žebřík...9 Informování - osvěta - přesvědčování...10 Zpětná vazba...10 Konzultace...11 Partnerství...12 Rozhodování v rukou občanů Partneři komunikace...13 Obce...13 Veřejnost...13 Spolky Komunikace dle fází...15 Zadání...15 Návrh řešení...18 Zpracování...19 Projednání návrhu...20 Veřejné projednání...21 Řešení námitek a připomínek...23 Přijetí...23 Evaluace Krizové situace...25 Rizika...25 Krizová komunikace Řízení komunikace...28 Odbor

3 1. Úvod Zadáním této metodiky je položit základy umožňující využít zkušeností z komunitního plánování v rámci celého procesu pořízení zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR), tj. od zadání až po jejich vydání a aktualizace. Komunitní plánování je metoda určená ke komunikaci při řešení složitých sociálních situací, které není možné rozhodnout prostým hlasováním, ale vyžadují celou řadu vyjednávání, projednávání a dohod. Jde o zacházení s velkými skupinami lidí, komunitami, spolky, sdruženími, kdy tématem jsou vzájemné požadavky na vstřícnost k potřebám a možnostem druhého. Tvorba ZÚR takovou složitou situaci představuje. Už jen proto, že musí respektovat kontext evropských, mezinárodních, národních a mezikrajových závazků a povinností. Na této úrovni projednávání je však méně problémů a těžkostí než na straně druhé, tedy projednávání s obcemi, spolky a jednotlivci, jichž se návrhy ZÚR dotýkají. Účelem metodiky je zmírnění těchto těžkostí. K tomu předkládáme jednak návrh jak těžkostem rozumět jednak konkrétní postupy jejich řešení. Metodologie komunitního plánování vychází ze systemického přístupu, zásad participativní demokracie a zapojování veřejnosti do rozhodování včetně potřeby aktivizovat mlčící většinu, která má mnohdy jiné postoje než namítající menšina. Tvůrcům ZÚR nabízíme rozšíření porozumění a možností komunikace s veřejností, kterou chápeme jako nezbytnou součást celého procesu jejich tvorby. Cílem je zmírnit nelibost lidí z dopadů ZÚR využitím postupů otevřené komunikace s veřejností podle metodik komunitního plánování. 3

4 2. Východiska Porozumění společensko-kulturním souvislostem, v jejichž rámci se ZÚR pohybují, je zásadní pro zvládání těžkostí v jednání s veřejností. Proto je v této kapitole použit slovník společenských věd a nikoli výhradně slovník stavebního zákona a předpisů souvisejících. Bez vědomí souvislostí přibývají těžkosti v komunikaci s veřejností. Nároky veřejnosti na kvalitu komunikace včetně komunikace o ZÚR narůstají s dobou. A právě proto, že nikdy nelze zajistit všeobecnou spokojenost, nezbývá než se v komunikaci neustále zlepšovat a neustále se snažit. Považujeme za vhodné, aby jednání s veřejností facilitoval někdo jiný, než odborníci, politici, úředníci. Tzv. mediátor je veřejností obvykle vnímán jako osoba nespojená s projednávaným tématem/problémem/dokumentací. Není a apriori osobou, o jejíž důvěryhodnosti veřejnost spíše pochybuje. Mediátor je neutrálním prostředníkem, který, zhostí-li se dobře své role, může významnou měrou přispět k porozumění mezi všemi zúčastněnými, které je základem pro diskusi o hledání přijatelného řešení. Porozumění souvislostem považujeme za základ dovednosti projednávat. Ať již jednání povede odborník pracující na ZÚR nebo mediátor zvenku, vědomí souvislostí usnadňuje komunikaci. Následující souvislosti nejsou neznámou novinkou. Avšak zapomínáme-li na ně, ztrácíme velkou výhodu v projednávání. Zásady územního rozvoje Oproti danému názvu se domníváme, že ZÚR nejsou z pohledu komunitního plánování primárně o území, ale o lidech. Jinými slovy říká, co tam lidé mají a nemají dělat. Lidé, kteří území obývají tedy zažijí vliv Zásad na své vlastní snažení, soužití a způsob života. Klíčovým slovem je soužití. Při hledání soužití je normální řešit spory, protichůdné požadavky a potřeby, neshody v nárocích, nerovnosti a práva. Vycházíme z přesvědčení, že lidé toto umí a v zásadě jsou na to připraveni. Teprve nešetrné zacházení je posune k odporu. Soudy Soudním sporům se nelze vyhnout. Územní plánování je veřejná služba a jako taková musí při hledání řešení zohledňovat potřeby lidí. Obracet se na soud je legitimní nástroj. Je třeba si zvyknout, že celá, náročná a dlouhodobá práce taky nemusí projít. ZÚR jsou a budou předmětem soudních sporů. Stále se bude jednat o tenkou linii mezi destrukcí a podporou dobrého fungování systému. Znamená to dvě věci. Jednak zkoušet komunikovat s potenciálními žalobci, jakkoli to může být beznadějné. Jednak mít připravené obhájce. Jestliže na straně žaloby jsou specializovaní právníci, je třeba mít na své straně taky takové. 4

5 Plány v plánech Další rys kontextu spočívá v obecné nedůvěře k plánování, které je vnímáno buď jako mocenský nástroj nátlaku, nebo jako formální povinnost. Ve veřejnosti je mnoho lidí přesvědčeno, že plány, ani ty vzniklé na dohodě se neplní. Odpor k plánování a koncipování výhledů je při formulování ZÚR vražedný, protože ty jsou naopak na léta. Doporučujeme najít obrázky toho, jak to vypadá, když se neplánuje a když se plánuje. Např. krajina Jižních Čech je výsledkem dlouhodobého plánování a budování třeba Rožmberků včetně Jakuba Krčína a jeho rybníkové soustavy, není v ní (včetně pralesa ) ani kousek, který by nebyl člověkem plánován a přetvořen. Neplánováním vznikají slumy, vyloučené lokality, divoké skládky apod. Špatným plánováním pak např. nesmyslné regulace řek. Po staletí lidé plánují rozvoj, využití a budoucnost svých pozemků, svého bydlení, krajiny, přírody. Jsou to plány nejrůznější úrovně a rozsahu. Ale existují jako mnohočetné plány v plánech jiných lidí. ZÚR pro mnohé stávající plány znamenají nutnost jejich změny. To může být vnímáno jako ohrožující, nepříjemné a znepokojující. Je proto třeba zohledňovat zásahy do stávajících plánů a nabízet pomoc při jejich změně a vytváření plánů nových v nových podmínkách. Střet vyznání Zakopaný pes není ve financích, není v majetkoprávních vztazích, není v kompetencích rozhodnout, jakkoli jsou to podmínky pro dořešení nutné. Problém je v lidech. Přesněji, největší úskalí představuje střet odlišných vyznání (např. stylu života), odlišných ideologií (např. udržitelného rozvoje), odlišných návodů na to jak postupovat správně. Jinými slovy jde o to, čemu lidé věří. Důležité je pochopit, že takovýto střet nemá racionální řešení. Snaha v takovém střetu vyznání zvítězit a prosadit to správné čemu věřím, vede k zákazům, bojkotům a obecně k válce. Při domlouvání a jednání pak nastává chyba záměny, kdy se jakoby vede spor o průchodné řešení, ale oběma stranám jde ve skutečnosti o ideovou podstatu protichůdných vyznání. Jakmile se vyznání začnou racionálně obhajovat, stanou se nesmiřitelná a jsme v pasti pocitu, že jde o rozhodnutí mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. To nikdy není realita. Nejde o to, zda silnice nebo čolci. Cílem je, aby tu byla i silnice i čolci. Jakkoli je to obtížné, znamená to, že nesmíme přistoupit na boj o vítězství jedné strany, koncepce, pojetí, životního stylu, ale musíme hledat životaschopnou existenci obou vedle sebe nebo lépe pospolu. Aby jedna i druhá strana mohla dosáhnout svého. Zdroje minulosti Problematická území, problematické projekty, a vůbec úskalí územního rozvoje kraje jsou v zásadě známa. Prakticky o všech se ví dlouhá léta. Právě tak jsou známé varianty řešení těchto úskalí, protože během proběhlých let o nich přemýšlelo mnoho lidí včetně mnoha odborníků. Doporučujeme vyjít z jejich soupisu a přehledu dosud navrhovaných řešení. Lidé, kteří v dotčených loka- 5

6 litách žijí, o tom také vědí a čím déle to visí ve vzduchu, tím více předsudků a mýtů se kolem toho zrodí. V nich bují nespokojenost. Právě lidi na těchto místech je třeba pečlivě informovat a vést s nimi dialog. Občané Nejsou nepřátelé státu, ani pokroku, ale brání se, jestliže se cítí ohroženi, omezováni ve svých nárocích, rušeni ve svých plánech a očekávání od budoucnosti. Je jasné, že pokud se někdo odstěhoval z centra města, investoval do stavby vlastního domu, a to celé proto, že se těšil na výhody klidného a snad i zdravějšího prostředí, tak není divu, že se štětí, když mu má přes silnici vyrůst průmyslová zóna, dálnice apod. A dnes má poměrně mocné páky, které na obranu může použít. Lidé se rozhodují na základě vlastního odhadu svých budoucích zisků a ztrát. Jakkoli zvenku nahlíženo to může vypadat jako iracionální rozhodnutí, vždy vychází z jejich potřeb a proto je potřebujeme znát, zjišťovat a pracovat s nimi. ZÚR mají být jedním z užitečných nástrojů informovanosti občanů, která je nejlepší prevencí nespokojenosti. Dávají podklady k rozhodování o nákupu a prodeji, o investicích, o místě pro bydlení a pro práci. Lidem je nutné vysvětlovat smysl ZÚR. Je nutné vysvětlovat, o čem je a není možné při jejich vytváření vést jednání. Obce Obce mají své zastupitele, kteří se o obec starají a mluví za ni: Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku 1. Pro budování státu je důležité podporovat obce v tom, aby mluvily za většinu a znaly potřeby menšin. Podporovat je v tom, aby informovaly a informace získávaly. Podporovat je v tom, jak komunikovat o složitých věcech. A jestliže ZÚR nějakým způsobem zasahují do plánů, které na svém území obec má, pak je podporovat v hledání příležitostí, které to vytváří. Obce jsou primárním prostředím komunikace s občany. Spolky Obecně platí, že spolkový život je chudý, sdružení je málo a je o ně malý zájem. Občanská společnost by se měla projevovat a kultivovat právě skrze sdružení. Ve vztahu k ZÚR se lidé sdružují prakticky výhradně, aby se něčemu bránili, nikoli aby něco obhajovali či dokonce tvořili. Jsou to však tito lidé, kteří se o rozvoj území zajímají. Tento zájem je nutné přivítat, podporovat a využít tvořivý potenciál, který bývá dobře skryt, ale nalezneme-li jej, může přinést užitečné pohledy a řešení. 1 dtto 35 odst. 2 6

7 Současně je třeba dostat se k tomu, co potřebují ti lidé, kteří se nezapojují, přestože se jich to týká. Obecně a dlouhodobě podpora spolkového života a sdružování umožňuje se na tyto spolky posléze obracet, případně je využít jako pracovní a diskusní skupiny. Spolky jsou velmi účinným nástrojem doručení informací k občanům. S ohledem na chystaný zákon o spolcích, používáme tento souhrnný název pro všechny formy sdružení občanů. Projednávání Projednávání jak je definováno stavebním zákonem je nepodkročitelné minimum. Jakékoli komunikování s veřejností nad rámec tohoto minima, musí s ním být v souladu. Lpění na dodržení pouze předepsaného však omezuje možnosti prevence konfliktů, sporů a nedorozumění. Stojíme tak v dilematu mezi dvěma riziky. Minimalistická, zákonem předepsaná komunikace zvyšuje množství opomenutých vyjasnění, která nebyla vyřešena v průběhu tvorby, a s nimi spojené nespokojenosti. Komunikace nad rámec předepsaného zvyšuje množství z formálního hlediska napadnutelných kroků, kvůli nimž by soud případně mohl dokument zrušit. pozornost se aktivně věnuje zapojování a projednávání v počátečních fázích procesu, tím menší je riziko fatálních neshod v jeho závěru. Přesvědčení, že projednávání přinese užitek, je rozhodující při řízení celého procesu tvorby ZÚR. Bez tohoto přesvědčení je na místě varianta striktního dodržení minima předepsaného zákonem. Adorace neloajality Širším, i když skrytým kontextem je tradice oceňující neloajalitu vůči státu a vrchnosti obecně. Počínaje pohádkami, kde král je bambula, k hlubokým kořenům této tradice z 18. a 19. století ve vztahu k monarchii, přes upevnění této tradice ve čtyřicátých až osmdesátých letech minulého století. Tradice se projevuje v tom, že: každý přece ví, že politika je svinstvo, ti nahoře jen na nás hrajou habaďůru, za tím vším je někdo, kdo si nahrabe, sám člověk proti tomu nic nezmůže. Důsledkem je koncept prostého občana, naprosto nesmyslný a nelogický, na jehož obhajobu však kde kdo vystupuje. Prostý občan neexistuje. (Existuje snad neprostý občan?) Budování státu, obecný prospěch, dlouhodobé výhledy, to je dnes lidem pro smích. Jenže zdravý duch zavání blbostí. Tradice adorující neloajalitu vede k fatálním důsledkům: jednak k pohrdavému nezájmu o věci veřejné, jednak k neochotě přestat si stěžovat a začít jednat, jednak z pocitu bezmoci ke zbytečné a nemístné agresi. Proto je nezbytné podporovat obce v jejich zákonné povinnosti: Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 2 Co jiného jsou ZÚR než formulace veřejného zájmu? 2 Zákon o obcích 2 odst. 2 7

8 Pěstování odpovědnosti Popsaná východiska jsou odrazovým můstkem k pěstování odpovědnosti. ZÚR a komunikace s nimi spojená vytvářejí jednu z mnoha cest jak odpovědnost pěstovat. Pomáhá učit se jak hájit své zájmy, V systému zastupitelské demokracie obhajobu svých společných zájmů lidé delegují na politiky v první řadě na zastupitele své obce. Podstatné je, že je mohou nejen kontrolovat, ale také úkolovat. To ovšem znamená nejen pasivně nadávat v hospodě, ale aktivně vstupovat do dění, účastnit se ho, vyjadřovat svůj názor. Znamená to hledat cesty k řešení problémů, k jejich odstraňování, tj. vzít na sebe spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a naučit se, že pokud se mi nepodaří prosadit svůj názor, není to vždy prohra. Cílem by mělo být dosáhnout kompromisu přijatelného pro všechny zúčastněné strany. Zásady zásad V úvahu přichází ještě jedna úvaha. Přes mnohé diskuse se jeví nevyjasněné, jak mají ZÚR být správně vypracovány. Jak mají být stanoveny jejich priority, jak jsou dány věci, o kterých se debata již nepovede, protože jsou rozhodnuty a podobně. To mimo jiné zavdává možnosti napadat je z hlediska formální správnosti. Na základě zkušeností krajů s jejich tvorbou považujeme za nutné na národní úrovni pracovat na vyjasnění specifik tvorby Zásad územního rozvoje. 8

9 3. Úrovně komunikace Touto metodikou formulujeme postup, který umožní ve stávajících legislativních podmínkách účinně využít komunikace při zapojování veřejnosti v procesu tvorby ZÚR. V textu navrhujeme řadu činností, které stavební zákon pořizovateli ZÚR přímo neukládá, ale které mohou vést ke zvýšení všeobecné přijatelnosti a tím i zhodnocení kvality připravovaného dokumentu. Přiznáváme, že každý krok nad rámec povinnosti je dvojsečný a může být zneužit proti dobře míněné snaze spolupracovat. Vycházíme z předpokladu, že komunikace s veřejností tvoří nedílnou součást procesu pořizování ZÚR. Metodický postup vychází z: participačního žebříku, který klasifikuje způsoby komunikace a zapojování partnerů, zúčastněných subjektů a veřejnosti dle míry jejich zapojení do řešení dané problematiky, jde o metodu hojně popsanou v odborné literatuře, v Česku tuto metodu popsali např. společnost Agora-CE (Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti, Praha 14, 2011) či Centrum pro komunitní práci z rozlišení veřejnosti, obcí a spolků pro jejich specifické role v komunikaci s veřejností při tvorbě ZÚR rozfázování procesu pořizování ZÚR, případně jejich aktualizace Tato kapitola definuje úroveň zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných. Popis jednotlivých úrovní zapojování veřejnosti slouží k rozhodování, kterou volit, jak při ní postupovat, a co lze očekávat jako výstup. Zapojování veřejnosti a komunikace s veřejností jsou pro tuto metodiku synonyma. Komunikace s veřejností a dalšími partnery v území jejich působnosti náleží mezi normální a základní povinnosti a činnosti každého územněsprávního celku. Participační žebřík Stupně zapojení veřejnosti do rozhodování 1. informování 2. zpětná vazba 3. konzultace 4. partnerství 5. rozhodování z rukou občanů 9

10 Informování - osvěta - přesvědčování Chceme vám sdělit důležité či přímo povinné. Informace přinášejí osvětu. Představují nejjednodušší a zároveň nejběžnější způsob komunikace s okolním prostředím. Jde o jednosměrný tok informací směřující od úřadu směrem ven do svého okolí. Klíčové je posouzení vhodné doby k informování, tj. včas v době, kdy se téma stává aktuální, a posouzení míry nutných informací. Přes veškerou snahu a plnění povinnosti informovat, vždy zůstane významné procento občanů s pocitem, že informací se jim nedostává. Pomáhá využít paralelně maximum možných komunikačních kanálů. Doporučujeme zřídit Facebookovou stránku ZÚR. Významným spolupracovníkem v informování veřejnosti jsou obce a regiony, ty musí mít zajištěny informace mezi prvními. Společně s nimi jsou to komory, spolky, svazy, sdružení, a to jak občanská, tak dobrovolná a samozřejmě profesní a odborná, která jsou významným zprostředkovatelem informací. Informování a osvěta je pro zapojování veřejnosti podmínka nutná, nikoli však dostačující. Osvěta a přesvědčování je cílené informování musí být transparentní, měla by vždy padnout věta: Chtěl bych vás přesvědčit, že Mohu to zkusit? Nejúčinnějším způsobem informování je osobní sdělení. málo účinné: úřední deska, tisková zpráva, tiskový článek na webových stránkách bez možnosti diskuse, leták, plakát, bilboard středně účinné: písemná či ová korespondence, článek v tisku, zprostředkování přes obce, spolky apod., účinné: osobní sdělení, televizní a rozhlasové vysílání, interaktivní webová prezentace, tematický blog, Facebook a podobné sociální sítě, videoklip na YouTube Pozn.: výše i níže uvedené příklady je třeba považovat za přibližně vymezené, některé nástroje se mohou využívat ve více úrovních komunikace, např. zatímco jedna internetová diskuze může sloužit pro získání zpětné vazby, další podobná diskuze může sloužit již v úrovni konzultace Zpětná vazba Chceme se dozvědět, co si myslíte. Na této úrovni zapojování žádáme veřejnost o aktivní účast. Jde tedy o dvousměrný tok informací, nejprve od úřadu k cílové skupině a následně zpět. Lze ji využít pro zjišťování názorů, potřeb a preferencí obyvatel a dalších subjektů. Touto úrovní vyjadřujeme zájem o pohled, názory, zkušenosti, přání a potřeby veřejnosti. Takto získané informace nám slouží ke zpřesnění naší práce, k ověření výstupů předešlých participačních aktivit, získání připomínek apod. Získávání zpětné vazby je aktivní zakládání spolupráce. Podmínkou je, aby se výsledky či shrnutí dostaly k respondentům. 10

11 Získávání zpětné vazby je první krok v zapojování veřejnosti do rozhodování. V současnosti jde o nejběžnější a namnoze jediný. Typicky jde o jednorázovou zpětnou vazbu, čímž se liší od konzultace. Na základě zpětné vazby rozhodují pověřené osoby, či odborníci o jejím využití, zapracování či odmítnutí. málo účinné: anketa, dotazník středně účinné: průzkum veřejného mínění, internetová diskusní fóra, formalizované připomínkování účinné: fokusní skupiny, rozhovory vedené cvičeným dotazovatelem Konzultace Chceme s vámi projednat věci, které řešíme. Konzultace je opakovaný, obousměrný tok informací. Jde o diskusi, dialog, výměnu a hledání společných stanovisek. Umožňuje vyjasnit, vzájemně pochopit různá stanoviska, pohledy, návrhy, upřesnit je a zjistit zda a jakým způsobem s nimi zacházet do budoucna. Jestli sbližováním, nebo sporem, který bude muset rozhodnout někdo jiný. Konzultace jsou formalizované a předem organizované. Je dán cíl konzultace, téma a jeho hranice, zaručeny dostačující informace a podklady. V rámci konzultací mohou jeho účastníci vyjasnit svá stanoviska, upřesnit své návrhy. Konzultace vyžadují náročnou a pečlivou přípravu. Je nutné znát kompetence jednajících. Doporučujeme pečlivě dbát na přesnou formulaci tématu, aby každý věděl, o čem se debata povede a co již předmětem debaty být nemůže. Jednak se konzultace koná za účelem dosažení výsledku, což by při rozmělněné diskuzi bylo jen velmi obtížné. Jednak jsou omezení daná z venku např. legislativní rámec, kompetence rozhodovat či jinak stanovené limity. Konzultace jsou zásadní pro jednání s angažovanými skupinami, se skupinami lidí, na které dopadají důsledky ZÚR. Mohou nacházet konsensuální, ale i úplně nová řešení, v procesu pořizování ZÚR pak minimalizovat možnost zásadních neshod a případné následné komplikace. Stejně důležité jsou pro jednání s mlčící většinou. Výstupy konzultací je třeba pečlivě zaznamenat a zároveň poskytnout veřejnosti, minimálně však zapojeným osobám a subjektům. Samotné závěry konzultací nelze považovat za závazné. Výsledky však lze dodatečně legitimizovat schválením příslušnými orgány. Z hlediska pořizování ZÚR jde v současnosti o nejvyšší prakticky využívanou úroveň zapojování veřejnosti. málo účinné: veřejná setkání, veřejné debaty, panelové debaty středně účinné: pracovní semináře a konference, práce v terénu účinné: pracovní skupiny, kulaté stoly 11

12 Do budoucna stojí za to uvažovat a hledat možnosti jak využít následujících způsobů zapojování veřejnosti na principech komunitního plánování. Partnerství Víc hlav, víc ví Společné hledání a navrhování řešení stanovených problémů. Na této úrovni jsou si všichni účastníci partnerství rovni, tzn., že úředníci, politici, občané, akademici atd. disponují stejnou silou svého hlasu, všichni jsou aktivními součástmi rozhodovacího procesu, řešení předmětného problému hledají všichni společně. Je přitom nutné zajistit jednoznačné zadání toho, co se má řešit, stejně jako reprezentativní zastoupení různých názorových směrů ve skupině. Kraj může podporovat obce, aby si pro svůj rozvoj podobné skupiny zřizovaly. Doporučujeme mít zkušeného vedoucího pro práci skupiny. Řešitelská skupina je zřízena k specifickému úkolu a po jeho zvládnutí se rozpouští. Poradní sbory případně orgány jsou trvalejší tělesa, která se dlouhodobě zabývají problematikou ZÚR např. jako konzilium odborníků, nebo rada pro komunikaci s veřejností. řešitelské skupiny, poradní sbory, orgány Rozhodování v rukou občanů Rozhodněte sami Nejvyšší, i když ultimativní, formu participace veřejnosti představuje přenesení zodpovědnosti za rozhodnutí do rukou občanů. Referendum případně kvazireferendum (na rozdíl od referenda může občan odpovědět i jinak než ANO nebo NE). Doporučujeme využívat zcela výjimečně, pouze tam, kde nelze dosáhnout shody více skupin občanů a kde tomu nebrání obecný zájem. Vůči referendům trvá politický odpor a také díky tomu nejsou zavedený způsob řešení. Obtíž referenda je pro tvorbu ZÚR v tom, že může rozhodnout pouze uzavřené otázky, volbu jedné ze dvou variant u nichž je možné použít princip voleb. Tam, kde je více možností, které nelze redukovat na polární varianty, nelze referendum použít referendum, kvazireferendum 12

13 4. Partneři komunikace Pro tak náročnou činnost, jakou představuje proces pořizování ZÚR (a vůbec jakékoliv územně plánovací dokumentace), je nezbytné, aby veškeré komunikační participační aktivity tvořily provázaný systematický soubor. Zajištění kvalitní informovanosti a osvěty považujeme za klíčový předpoklad úspěchu projednávání. Jejich zvládání pokládáme za běžnou součást náplně práce osob zodpovědných za pořízení ZÚR ať už je vykonávají sami nebo je zajišťují prostřednictvím někoho jiného. Vždy za ně ponesou odpovědnost. Z hlediska prevence nedorozumění a sporů je nezbytné mít veškeré komunikační postupy rozmyšlené a připravené. Doporučujeme mít zpracovaný jednotný vzhled a formu všech materiálů pro veřejnost, tzv. vizuální identitu. Dále doporučujeme mít připravený jednotný, lidem přístupný a současně přesný slovník, který bude trvale používán. Dobrá příprava komunikace s veřejností ušetří mnoho následné práce, je proto třeba dbát zejména na: - stanovení účelu komunikace - definici cílové skupiny - aktuálnost, včasnost - pravidelnost - korektnost - věcnou správnost - volbu správné formy sdělení s ohledem na cílové skupiny příjemců informací - volbu správného nosiče informací (média) či jejich kombinace - volbu správného okamžiku pro zveřejnění Máme na mysli v zásadě tři nejdůležitější cílové skupiny komunikace, které takto odlišujeme protože vůči nim se komunikační strategie a postupy liší. Přestože Stavební zákon nerozlišuje spolky od veřejnosti, z hlediska komunikace s nimi pokládáme za nutné s nimi jednat odlišně.. Obce Obce jsou rozhodujícím partnerem veškeré komunikace. Obce zprostředkovávají informace k občanům a od občanů, obce mají své plány a záměry atd. Obce pro ZÚR zajišťují zpětnou vazbu a konzultace. Obce mluví za všechny své obyvatele. Veřejnost To jsou všichni v daném území. Obracíme se na ně především celoplošnými sdělovacími prostředky, tiskem, pomocí nových medií webu, sociálních sítí a 13

14 podobně. V zásadě jde o vytváření různých příležitostí a nabídek, jak lidé mohou informace získat. Spolky Hovoří za zájmové skupiny včetně těch, které se sdružují z jiných důvodů než ZÚR. Spolky se samy vydělují z veřejnosti a samy sebe vnímají jako zástupce skupinových názorů. Považujeme za nezbytné při komunikaci v rámci tvorby ZÚR respektovat toto jejich postavení a věříme, že to zvýší možnosti spolupráce s nimi. Máme zajisté na mysli nejen spolky sdružené kvůli ZÚR, ale všechny veřejně činné. Ostatních partnerů, subjektů, jichž se pořizování ZÚR dotkne, i občanů s nejrůznějšími zájmy (každý má nějaký zájem a je třeba soukromé i skupinové zájmy považovat za legitimní, pokud nejdou za etické či zákonné hranice) nalezneme v území velikosti kraje mnoho. Mezi ně patří například zástupci podnikatelů, investoři, i lobbisté, dále pak vlastníci pozemků, nebo odborná veřejnost. Při zapojování dalších subjektů považujeme za klíčové, aby kraj volil aktivní přístup při komunikaci s nimi a při jejich zapojování, kraji se vyplatí, pokud se mu podaří zapojovat všechny relevantní subjekty, naopak při pasivním přístupu se zvyšuje riziko prosazování parciálních zájmů, shrnuto: ZAPOJUJME VŠECHNY, ABY NÁS NEUKŘIČEL JEDEN. 14

15 5. Komunikace dle fází Obecně platí dvě protichůdná tvrzení o komunikaci s veřejností: - lidé mají svého dost, než aby se zajímali o věci veřejné, - lidé jsou aktivní ve vyhledávání informací o věcech, které je zajímají. Plyne z toho úkol učinit obsah a formu našich sdělení zajímavou, či dokonce zábavnou. Doporučujeme zvláště pro osvětu angažovat filmové, výtvarné školy a využívat nejnovější komunikační technologie typu Facebook, YouTube a podobně. Tvrobu ZÚR pro účely této metodiky rozdělujeme do následujících fází a ke každé příslušné podoby a obsahy doporučené komunikace. 1. Zadání 2. Návrh řešení Zpracování Projednání návrhu Veřejné projednání Řešení námitek a připomínek 3. Přijetí 4. Evaluace Zadání Ve fázi přípravy zadání ZÚR je třeba informovat veřejnost a rovněž má smysl cíleně komunikovat s obcemi a spolky. Víme, že jsou to právě obce a spolky, které jsou nejužitečnějším zprostředkovatelem našich informací dál k lidem. ZÚR jsou živý materiál a jeho tvorba je cyklický proces. Proto je komunikace také průběžnou aktivitou a jednotlivé komunikační kroky je potřeba využívat přiměřeně fázím a stanoveným cílům komunikace. Obce Obce jsou v celém procesu komunikace kolem ZÚR rozhodujícím partnerem ve smyslu jejího zajištění a zprostředkování s lidmi na území obce, včetně využití hierarchie typů obcí, kdy vyšší typ má zavedené postupy komunikace s nižšími. komunikace Cíl postupy evaluace informování zahájení a proces ZÚR základní informace místo a význam sdělení manuál pro obce o 15

16 komunikace Cíl postupy evaluace obce v procesu kompletní informace jejich možnostech osvěta co je a není ZÚR sdělení, osobní jednání, využití pracovních setkání. web, mail, telefon, návštěva přesvědčování co může obec dělat smysl a podoba ZÚR časový harmonogram ZÚR kdy a jak se angažovat aktivní role obce v informování, zpětné vazbě a konzultacích obec bude mluvčí (mlčící) většiny dokument, osobní návštěva, web, Facebook zpětná vazba neřešené otázky rozhovor, řízené dotazování jaké zájmové skupiny jsou aktivní co zajímá mlčící většinu informované dotazy věcné podněty ne/formální dohoda o formách spolupráce věcné podněty Veřejnost Veřejnosti poskytujeme informace komunikace cíl postupy evaluace informování zpravit o zahájení pořizování ZÚR, resp. aktualizace celoplošná média místní média, tisk a webové stránky vydané zprávy přístupné webové a podobné stránky 16

17 základní informace dostupné zdroje dalších informací kompletní informace obcí interaktivní web, Facebook, zákon, stávající dokumenty osvěta co je a není ZÚR sdělení, osobní jednání, využití pracovních setkání. web, mail, Facebook, příklady formou šotů uveřejněných na YouTube návštěvy webových stránek informované dotazy věcné podněty Spolky Mohou být nejobtížnějšími, ale také těmi, kdo ZÚR podporují. To bude hodně záležet na tom, jak s nimi budeme komunikovat. Otevřená a férová komunikace přispívá ke spolupráci i tam, kde druhá strana nedodržuje tato pravidla. komunikace cíl postupy evaluace informování osvěta přesvědčování zahájení a proces ZÚR místo a význam v procesu dtto jako obce potřeba spolupráce se spolky sdělení manuál pro spolky o jejich možnostech přímé oslovení zpětná vazba neřešené otázky věcné podněty Doporučujeme zpracovat jednoduché schéma o místě a účelu ZÚR při plánování a rozhodování o rozvoji území obce, resp. tvorbě územních plánů. Nabízí se využít zjednodušené analogie se schématem nástrojů územního plánování. 17

18 Je-li Zadání již schváleno, pak je nutné pokračovat v informování o množnostech obce a veřejnosti ovlivnit další vývoj prací na ZÚR až k zpracování zprávy o uplatňování ZÚR. Návrh řešení Ve fázi zpracování návrhu ZÚR je nejobtížnější slaďovat různé pohledy a zájmy veřejné, odborné, ekologické a další. V této metodice neřešíme komunika- 18

19 ci vyplývající z postupů daných stavebním zákonem případně dalšími obecně platnými předpisy. Soustavná komunikace s veřejností vedená od počátku práce na Zadání je základem, k němuž se v této fázi zpracování návrhu přidávají další komunikační témata a prostředky. I přes důkladně vedené informování, osvětu a přesvědčování je nutné počítat s tím, že nikdo pořádně nic neví a s tím, že všechny základní informace a osvětu bude nutné dokolečka opakovat. Zpracování Návrh ZÚR se zpracovává na základě zadání nebo zprávy o uplatňování ZÚR. Souběžně se zpracováním návrhu ZÚR se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Výsledkem je návrh, který může být variantní. Obce, veřejnost, spolky Předpokládáme, že základní informace předávané během předchozí fáze jsou veřejnosti nejen stále k dispozici, ale jsou veřejnosti aktivně připomínány. Povinnost obcí zjišťovat potřeby lidí na svém území je sice dána zákonem o obcích a je využívána v rámci zákona o sociálních službách, přesto většina obcí nemá zavedené pravidelně se opakující zjišťování potřeb, případně zjišťují něco, co potřeby nejsou. komunikace cíl postupy evaluace informování zpřístupnit co nejvíce informací harmonogram procesu ZÚR přehled o všech zpracovatelích, info o zdroji informací média, sdělení, e- mailové zprávy přehled na webu včetně kontaktů návštěva webové stránky osvěta přesvědčování konzultace kdo a kdy z veřejnosti, obcí a spolků do zpracování ZÚR může zasahovat obce je nutné průběžně přesvědčovat, aby zjišťovaly potřeby lidí získání náhledu té veřejnosti, jíž se ZÚR dotýká info o zdroji informací přehled na webu včetně kontaktů přímé oslovení, metodická pomoc, kontakt na sociální odbory 3 práce v terénu, odborníci se setkávají s veřejností obec má funkční systém opakovaného zjišťování potřeb přírůstek spolupráce 3 Sociální odbory obcí zpravidla mají zkušeností se zjišťováním potřeb občanů, neboť jsou k tomu povinny ze Zákona o sociálních službách, jejich zjištění mohou být užitečná pro tvorbu ZÚR 19

20 Projednání návrhu Fáze projednávání variantního návrhu ZÚR s dotčenými orgány, MMR, sousedními kraji a sousedními zeměmi. Krajský úřad na základě výsledků projednání navrhne zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty. Výsledkem je invariantní návrh. Vedle povinných zveřejňování v této fázi doporučujeme zahájit přípravu na veřejné (veřejná) projednání. Obce komunikace cíl postupy evaluace osvěta přesvědčování konzultace mediace vyjasnit smysl, poslání a pravidla veřejného projednávání obce přijmou roli zprostředkovatele a organizátora komunikace s veřejností a roli mluvčího mlčící většiny vyjasnit smysl, poslání a pravidla veřejného projednávání řešit spor dohodou a předejít soudním sporům web, média, semináře, poradní skupiny. návštěvy, metodická pomoc, kontak na sociální odbory pracovní stoly a porady mediace s dobrým mediátorem obce uveřejňují informace ve svých zdrojích, pořádají veřejná setkání, kulaté stoly, semináře s odborníky, místní referenda smírné řešení smírné řešení Veřejnost komunikace cíl postupy evaluace informování znalost obsahu a průběhu zpracování ZÚR vyjasnit smysl, poslání a pravidla veřejného projednávání média, info o zdroji informací interaktivní web 20

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva je dokument, který obsahuje základní informace o tvorbě MČ Praha 8, Strategický plán udržitelného

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Zapojení zainteresovaných stran Prováděcí dokument Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56,

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více