APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ"

Transkript

1 GI projekt o.p.s., komunitní plánování od roku 2000 METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ V PRŮBĚHU TVORBY ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Zadavatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Autor: Ivan Úlehla Spolupracovali: Ladislav Marek Jan Špatenka Dokončeno: 8. srpna Žďár 58, pošta Protivín Telefon:

2 Obsah 1.Úvod Východiska Úrovně komunikace...9 Participační žebřík...9 Informování - osvěta - přesvědčování...10 Zpětná vazba...10 Konzultace...11 Partnerství...12 Rozhodování v rukou občanů Partneři komunikace...13 Obce...13 Veřejnost...13 Spolky Komunikace dle fází...15 Zadání...15 Návrh řešení...18 Zpracování...19 Projednání návrhu...20 Veřejné projednání...21 Řešení námitek a připomínek...23 Přijetí...23 Evaluace Krizové situace...25 Rizika...25 Krizová komunikace Řízení komunikace...28 Odbor

3 1. Úvod Zadáním této metodiky je položit základy umožňující využít zkušeností z komunitního plánování v rámci celého procesu pořízení zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR), tj. od zadání až po jejich vydání a aktualizace. Komunitní plánování je metoda určená ke komunikaci při řešení složitých sociálních situací, které není možné rozhodnout prostým hlasováním, ale vyžadují celou řadu vyjednávání, projednávání a dohod. Jde o zacházení s velkými skupinami lidí, komunitami, spolky, sdruženími, kdy tématem jsou vzájemné požadavky na vstřícnost k potřebám a možnostem druhého. Tvorba ZÚR takovou složitou situaci představuje. Už jen proto, že musí respektovat kontext evropských, mezinárodních, národních a mezikrajových závazků a povinností. Na této úrovni projednávání je však méně problémů a těžkostí než na straně druhé, tedy projednávání s obcemi, spolky a jednotlivci, jichž se návrhy ZÚR dotýkají. Účelem metodiky je zmírnění těchto těžkostí. K tomu předkládáme jednak návrh jak těžkostem rozumět jednak konkrétní postupy jejich řešení. Metodologie komunitního plánování vychází ze systemického přístupu, zásad participativní demokracie a zapojování veřejnosti do rozhodování včetně potřeby aktivizovat mlčící většinu, která má mnohdy jiné postoje než namítající menšina. Tvůrcům ZÚR nabízíme rozšíření porozumění a možností komunikace s veřejností, kterou chápeme jako nezbytnou součást celého procesu jejich tvorby. Cílem je zmírnit nelibost lidí z dopadů ZÚR využitím postupů otevřené komunikace s veřejností podle metodik komunitního plánování. 3

4 2. Východiska Porozumění společensko-kulturním souvislostem, v jejichž rámci se ZÚR pohybují, je zásadní pro zvládání těžkostí v jednání s veřejností. Proto je v této kapitole použit slovník společenských věd a nikoli výhradně slovník stavebního zákona a předpisů souvisejících. Bez vědomí souvislostí přibývají těžkosti v komunikaci s veřejností. Nároky veřejnosti na kvalitu komunikace včetně komunikace o ZÚR narůstají s dobou. A právě proto, že nikdy nelze zajistit všeobecnou spokojenost, nezbývá než se v komunikaci neustále zlepšovat a neustále se snažit. Považujeme za vhodné, aby jednání s veřejností facilitoval někdo jiný, než odborníci, politici, úředníci. Tzv. mediátor je veřejností obvykle vnímán jako osoba nespojená s projednávaným tématem/problémem/dokumentací. Není a apriori osobou, o jejíž důvěryhodnosti veřejnost spíše pochybuje. Mediátor je neutrálním prostředníkem, který, zhostí-li se dobře své role, může významnou měrou přispět k porozumění mezi všemi zúčastněnými, které je základem pro diskusi o hledání přijatelného řešení. Porozumění souvislostem považujeme za základ dovednosti projednávat. Ať již jednání povede odborník pracující na ZÚR nebo mediátor zvenku, vědomí souvislostí usnadňuje komunikaci. Následující souvislosti nejsou neznámou novinkou. Avšak zapomínáme-li na ně, ztrácíme velkou výhodu v projednávání. Zásady územního rozvoje Oproti danému názvu se domníváme, že ZÚR nejsou z pohledu komunitního plánování primárně o území, ale o lidech. Jinými slovy říká, co tam lidé mají a nemají dělat. Lidé, kteří území obývají tedy zažijí vliv Zásad na své vlastní snažení, soužití a způsob života. Klíčovým slovem je soužití. Při hledání soužití je normální řešit spory, protichůdné požadavky a potřeby, neshody v nárocích, nerovnosti a práva. Vycházíme z přesvědčení, že lidé toto umí a v zásadě jsou na to připraveni. Teprve nešetrné zacházení je posune k odporu. Soudy Soudním sporům se nelze vyhnout. Územní plánování je veřejná služba a jako taková musí při hledání řešení zohledňovat potřeby lidí. Obracet se na soud je legitimní nástroj. Je třeba si zvyknout, že celá, náročná a dlouhodobá práce taky nemusí projít. ZÚR jsou a budou předmětem soudních sporů. Stále se bude jednat o tenkou linii mezi destrukcí a podporou dobrého fungování systému. Znamená to dvě věci. Jednak zkoušet komunikovat s potenciálními žalobci, jakkoli to může být beznadějné. Jednak mít připravené obhájce. Jestliže na straně žaloby jsou specializovaní právníci, je třeba mít na své straně taky takové. 4

5 Plány v plánech Další rys kontextu spočívá v obecné nedůvěře k plánování, které je vnímáno buď jako mocenský nástroj nátlaku, nebo jako formální povinnost. Ve veřejnosti je mnoho lidí přesvědčeno, že plány, ani ty vzniklé na dohodě se neplní. Odpor k plánování a koncipování výhledů je při formulování ZÚR vražedný, protože ty jsou naopak na léta. Doporučujeme najít obrázky toho, jak to vypadá, když se neplánuje a když se plánuje. Např. krajina Jižních Čech je výsledkem dlouhodobého plánování a budování třeba Rožmberků včetně Jakuba Krčína a jeho rybníkové soustavy, není v ní (včetně pralesa ) ani kousek, který by nebyl člověkem plánován a přetvořen. Neplánováním vznikají slumy, vyloučené lokality, divoké skládky apod. Špatným plánováním pak např. nesmyslné regulace řek. Po staletí lidé plánují rozvoj, využití a budoucnost svých pozemků, svého bydlení, krajiny, přírody. Jsou to plány nejrůznější úrovně a rozsahu. Ale existují jako mnohočetné plány v plánech jiných lidí. ZÚR pro mnohé stávající plány znamenají nutnost jejich změny. To může být vnímáno jako ohrožující, nepříjemné a znepokojující. Je proto třeba zohledňovat zásahy do stávajících plánů a nabízet pomoc při jejich změně a vytváření plánů nových v nových podmínkách. Střet vyznání Zakopaný pes není ve financích, není v majetkoprávních vztazích, není v kompetencích rozhodnout, jakkoli jsou to podmínky pro dořešení nutné. Problém je v lidech. Přesněji, největší úskalí představuje střet odlišných vyznání (např. stylu života), odlišných ideologií (např. udržitelného rozvoje), odlišných návodů na to jak postupovat správně. Jinými slovy jde o to, čemu lidé věří. Důležité je pochopit, že takovýto střet nemá racionální řešení. Snaha v takovém střetu vyznání zvítězit a prosadit to správné čemu věřím, vede k zákazům, bojkotům a obecně k válce. Při domlouvání a jednání pak nastává chyba záměny, kdy se jakoby vede spor o průchodné řešení, ale oběma stranám jde ve skutečnosti o ideovou podstatu protichůdných vyznání. Jakmile se vyznání začnou racionálně obhajovat, stanou se nesmiřitelná a jsme v pasti pocitu, že jde o rozhodnutí mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. To nikdy není realita. Nejde o to, zda silnice nebo čolci. Cílem je, aby tu byla i silnice i čolci. Jakkoli je to obtížné, znamená to, že nesmíme přistoupit na boj o vítězství jedné strany, koncepce, pojetí, životního stylu, ale musíme hledat životaschopnou existenci obou vedle sebe nebo lépe pospolu. Aby jedna i druhá strana mohla dosáhnout svého. Zdroje minulosti Problematická území, problematické projekty, a vůbec úskalí územního rozvoje kraje jsou v zásadě známa. Prakticky o všech se ví dlouhá léta. Právě tak jsou známé varianty řešení těchto úskalí, protože během proběhlých let o nich přemýšlelo mnoho lidí včetně mnoha odborníků. Doporučujeme vyjít z jejich soupisu a přehledu dosud navrhovaných řešení. Lidé, kteří v dotčených loka- 5

6 litách žijí, o tom také vědí a čím déle to visí ve vzduchu, tím více předsudků a mýtů se kolem toho zrodí. V nich bují nespokojenost. Právě lidi na těchto místech je třeba pečlivě informovat a vést s nimi dialog. Občané Nejsou nepřátelé státu, ani pokroku, ale brání se, jestliže se cítí ohroženi, omezováni ve svých nárocích, rušeni ve svých plánech a očekávání od budoucnosti. Je jasné, že pokud se někdo odstěhoval z centra města, investoval do stavby vlastního domu, a to celé proto, že se těšil na výhody klidného a snad i zdravějšího prostředí, tak není divu, že se štětí, když mu má přes silnici vyrůst průmyslová zóna, dálnice apod. A dnes má poměrně mocné páky, které na obranu může použít. Lidé se rozhodují na základě vlastního odhadu svých budoucích zisků a ztrát. Jakkoli zvenku nahlíženo to může vypadat jako iracionální rozhodnutí, vždy vychází z jejich potřeb a proto je potřebujeme znát, zjišťovat a pracovat s nimi. ZÚR mají být jedním z užitečných nástrojů informovanosti občanů, která je nejlepší prevencí nespokojenosti. Dávají podklady k rozhodování o nákupu a prodeji, o investicích, o místě pro bydlení a pro práci. Lidem je nutné vysvětlovat smysl ZÚR. Je nutné vysvětlovat, o čem je a není možné při jejich vytváření vést jednání. Obce Obce mají své zastupitele, kteří se o obec starají a mluví za ni: Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku 1. Pro budování státu je důležité podporovat obce v tom, aby mluvily za většinu a znaly potřeby menšin. Podporovat je v tom, aby informovaly a informace získávaly. Podporovat je v tom, jak komunikovat o složitých věcech. A jestliže ZÚR nějakým způsobem zasahují do plánů, které na svém území obec má, pak je podporovat v hledání příležitostí, které to vytváří. Obce jsou primárním prostředím komunikace s občany. Spolky Obecně platí, že spolkový život je chudý, sdružení je málo a je o ně malý zájem. Občanská společnost by se měla projevovat a kultivovat právě skrze sdružení. Ve vztahu k ZÚR se lidé sdružují prakticky výhradně, aby se něčemu bránili, nikoli aby něco obhajovali či dokonce tvořili. Jsou to však tito lidé, kteří se o rozvoj území zajímají. Tento zájem je nutné přivítat, podporovat a využít tvořivý potenciál, který bývá dobře skryt, ale nalezneme-li jej, může přinést užitečné pohledy a řešení. 1 dtto 35 odst. 2 6

7 Současně je třeba dostat se k tomu, co potřebují ti lidé, kteří se nezapojují, přestože se jich to týká. Obecně a dlouhodobě podpora spolkového života a sdružování umožňuje se na tyto spolky posléze obracet, případně je využít jako pracovní a diskusní skupiny. Spolky jsou velmi účinným nástrojem doručení informací k občanům. S ohledem na chystaný zákon o spolcích, používáme tento souhrnný název pro všechny formy sdružení občanů. Projednávání Projednávání jak je definováno stavebním zákonem je nepodkročitelné minimum. Jakékoli komunikování s veřejností nad rámec tohoto minima, musí s ním být v souladu. Lpění na dodržení pouze předepsaného však omezuje možnosti prevence konfliktů, sporů a nedorozumění. Stojíme tak v dilematu mezi dvěma riziky. Minimalistická, zákonem předepsaná komunikace zvyšuje množství opomenutých vyjasnění, která nebyla vyřešena v průběhu tvorby, a s nimi spojené nespokojenosti. Komunikace nad rámec předepsaného zvyšuje množství z formálního hlediska napadnutelných kroků, kvůli nimž by soud případně mohl dokument zrušit. pozornost se aktivně věnuje zapojování a projednávání v počátečních fázích procesu, tím menší je riziko fatálních neshod v jeho závěru. Přesvědčení, že projednávání přinese užitek, je rozhodující při řízení celého procesu tvorby ZÚR. Bez tohoto přesvědčení je na místě varianta striktního dodržení minima předepsaného zákonem. Adorace neloajality Širším, i když skrytým kontextem je tradice oceňující neloajalitu vůči státu a vrchnosti obecně. Počínaje pohádkami, kde král je bambula, k hlubokým kořenům této tradice z 18. a 19. století ve vztahu k monarchii, přes upevnění této tradice ve čtyřicátých až osmdesátých letech minulého století. Tradice se projevuje v tom, že: každý přece ví, že politika je svinstvo, ti nahoře jen na nás hrajou habaďůru, za tím vším je někdo, kdo si nahrabe, sám člověk proti tomu nic nezmůže. Důsledkem je koncept prostého občana, naprosto nesmyslný a nelogický, na jehož obhajobu však kde kdo vystupuje. Prostý občan neexistuje. (Existuje snad neprostý občan?) Budování státu, obecný prospěch, dlouhodobé výhledy, to je dnes lidem pro smích. Jenže zdravý duch zavání blbostí. Tradice adorující neloajalitu vede k fatálním důsledkům: jednak k pohrdavému nezájmu o věci veřejné, jednak k neochotě přestat si stěžovat a začít jednat, jednak z pocitu bezmoci ke zbytečné a nemístné agresi. Proto je nezbytné podporovat obce v jejich zákonné povinnosti: Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 2 Co jiného jsou ZÚR než formulace veřejného zájmu? 2 Zákon o obcích 2 odst. 2 7

8 Pěstování odpovědnosti Popsaná východiska jsou odrazovým můstkem k pěstování odpovědnosti. ZÚR a komunikace s nimi spojená vytvářejí jednu z mnoha cest jak odpovědnost pěstovat. Pomáhá učit se jak hájit své zájmy, V systému zastupitelské demokracie obhajobu svých společných zájmů lidé delegují na politiky v první řadě na zastupitele své obce. Podstatné je, že je mohou nejen kontrolovat, ale také úkolovat. To ovšem znamená nejen pasivně nadávat v hospodě, ale aktivně vstupovat do dění, účastnit se ho, vyjadřovat svůj názor. Znamená to hledat cesty k řešení problémů, k jejich odstraňování, tj. vzít na sebe spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a naučit se, že pokud se mi nepodaří prosadit svůj názor, není to vždy prohra. Cílem by mělo být dosáhnout kompromisu přijatelného pro všechny zúčastněné strany. Zásady zásad V úvahu přichází ještě jedna úvaha. Přes mnohé diskuse se jeví nevyjasněné, jak mají ZÚR být správně vypracovány. Jak mají být stanoveny jejich priority, jak jsou dány věci, o kterých se debata již nepovede, protože jsou rozhodnuty a podobně. To mimo jiné zavdává možnosti napadat je z hlediska formální správnosti. Na základě zkušeností krajů s jejich tvorbou považujeme za nutné na národní úrovni pracovat na vyjasnění specifik tvorby Zásad územního rozvoje. 8

9 3. Úrovně komunikace Touto metodikou formulujeme postup, který umožní ve stávajících legislativních podmínkách účinně využít komunikace při zapojování veřejnosti v procesu tvorby ZÚR. V textu navrhujeme řadu činností, které stavební zákon pořizovateli ZÚR přímo neukládá, ale které mohou vést ke zvýšení všeobecné přijatelnosti a tím i zhodnocení kvality připravovaného dokumentu. Přiznáváme, že každý krok nad rámec povinnosti je dvojsečný a může být zneužit proti dobře míněné snaze spolupracovat. Vycházíme z předpokladu, že komunikace s veřejností tvoří nedílnou součást procesu pořizování ZÚR. Metodický postup vychází z: participačního žebříku, který klasifikuje způsoby komunikace a zapojování partnerů, zúčastněných subjektů a veřejnosti dle míry jejich zapojení do řešení dané problematiky, jde o metodu hojně popsanou v odborné literatuře, v Česku tuto metodu popsali např. společnost Agora-CE (Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti, Praha 14, 2011) či Centrum pro komunitní práci z rozlišení veřejnosti, obcí a spolků pro jejich specifické role v komunikaci s veřejností při tvorbě ZÚR rozfázování procesu pořizování ZÚR, případně jejich aktualizace Tato kapitola definuje úroveň zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných. Popis jednotlivých úrovní zapojování veřejnosti slouží k rozhodování, kterou volit, jak při ní postupovat, a co lze očekávat jako výstup. Zapojování veřejnosti a komunikace s veřejností jsou pro tuto metodiku synonyma. Komunikace s veřejností a dalšími partnery v území jejich působnosti náleží mezi normální a základní povinnosti a činnosti každého územněsprávního celku. Participační žebřík Stupně zapojení veřejnosti do rozhodování 1. informování 2. zpětná vazba 3. konzultace 4. partnerství 5. rozhodování z rukou občanů 9

10 Informování - osvěta - přesvědčování Chceme vám sdělit důležité či přímo povinné. Informace přinášejí osvětu. Představují nejjednodušší a zároveň nejběžnější způsob komunikace s okolním prostředím. Jde o jednosměrný tok informací směřující od úřadu směrem ven do svého okolí. Klíčové je posouzení vhodné doby k informování, tj. včas v době, kdy se téma stává aktuální, a posouzení míry nutných informací. Přes veškerou snahu a plnění povinnosti informovat, vždy zůstane významné procento občanů s pocitem, že informací se jim nedostává. Pomáhá využít paralelně maximum možných komunikačních kanálů. Doporučujeme zřídit Facebookovou stránku ZÚR. Významným spolupracovníkem v informování veřejnosti jsou obce a regiony, ty musí mít zajištěny informace mezi prvními. Společně s nimi jsou to komory, spolky, svazy, sdružení, a to jak občanská, tak dobrovolná a samozřejmě profesní a odborná, která jsou významným zprostředkovatelem informací. Informování a osvěta je pro zapojování veřejnosti podmínka nutná, nikoli však dostačující. Osvěta a přesvědčování je cílené informování musí být transparentní, měla by vždy padnout věta: Chtěl bych vás přesvědčit, že Mohu to zkusit? Nejúčinnějším způsobem informování je osobní sdělení. málo účinné: úřední deska, tisková zpráva, tiskový článek na webových stránkách bez možnosti diskuse, leták, plakát, bilboard středně účinné: písemná či ová korespondence, článek v tisku, zprostředkování přes obce, spolky apod., účinné: osobní sdělení, televizní a rozhlasové vysílání, interaktivní webová prezentace, tematický blog, Facebook a podobné sociální sítě, videoklip na YouTube Pozn.: výše i níže uvedené příklady je třeba považovat za přibližně vymezené, některé nástroje se mohou využívat ve více úrovních komunikace, např. zatímco jedna internetová diskuze může sloužit pro získání zpětné vazby, další podobná diskuze může sloužit již v úrovni konzultace Zpětná vazba Chceme se dozvědět, co si myslíte. Na této úrovni zapojování žádáme veřejnost o aktivní účast. Jde tedy o dvousměrný tok informací, nejprve od úřadu k cílové skupině a následně zpět. Lze ji využít pro zjišťování názorů, potřeb a preferencí obyvatel a dalších subjektů. Touto úrovní vyjadřujeme zájem o pohled, názory, zkušenosti, přání a potřeby veřejnosti. Takto získané informace nám slouží ke zpřesnění naší práce, k ověření výstupů předešlých participačních aktivit, získání připomínek apod. Získávání zpětné vazby je aktivní zakládání spolupráce. Podmínkou je, aby se výsledky či shrnutí dostaly k respondentům. 10

11 Získávání zpětné vazby je první krok v zapojování veřejnosti do rozhodování. V současnosti jde o nejběžnější a namnoze jediný. Typicky jde o jednorázovou zpětnou vazbu, čímž se liší od konzultace. Na základě zpětné vazby rozhodují pověřené osoby, či odborníci o jejím využití, zapracování či odmítnutí. málo účinné: anketa, dotazník středně účinné: průzkum veřejného mínění, internetová diskusní fóra, formalizované připomínkování účinné: fokusní skupiny, rozhovory vedené cvičeným dotazovatelem Konzultace Chceme s vámi projednat věci, které řešíme. Konzultace je opakovaný, obousměrný tok informací. Jde o diskusi, dialog, výměnu a hledání společných stanovisek. Umožňuje vyjasnit, vzájemně pochopit různá stanoviska, pohledy, návrhy, upřesnit je a zjistit zda a jakým způsobem s nimi zacházet do budoucna. Jestli sbližováním, nebo sporem, který bude muset rozhodnout někdo jiný. Konzultace jsou formalizované a předem organizované. Je dán cíl konzultace, téma a jeho hranice, zaručeny dostačující informace a podklady. V rámci konzultací mohou jeho účastníci vyjasnit svá stanoviska, upřesnit své návrhy. Konzultace vyžadují náročnou a pečlivou přípravu. Je nutné znát kompetence jednajících. Doporučujeme pečlivě dbát na přesnou formulaci tématu, aby každý věděl, o čem se debata povede a co již předmětem debaty být nemůže. Jednak se konzultace koná za účelem dosažení výsledku, což by při rozmělněné diskuzi bylo jen velmi obtížné. Jednak jsou omezení daná z venku např. legislativní rámec, kompetence rozhodovat či jinak stanovené limity. Konzultace jsou zásadní pro jednání s angažovanými skupinami, se skupinami lidí, na které dopadají důsledky ZÚR. Mohou nacházet konsensuální, ale i úplně nová řešení, v procesu pořizování ZÚR pak minimalizovat možnost zásadních neshod a případné následné komplikace. Stejně důležité jsou pro jednání s mlčící většinou. Výstupy konzultací je třeba pečlivě zaznamenat a zároveň poskytnout veřejnosti, minimálně však zapojeným osobám a subjektům. Samotné závěry konzultací nelze považovat za závazné. Výsledky však lze dodatečně legitimizovat schválením příslušnými orgány. Z hlediska pořizování ZÚR jde v současnosti o nejvyšší prakticky využívanou úroveň zapojování veřejnosti. málo účinné: veřejná setkání, veřejné debaty, panelové debaty středně účinné: pracovní semináře a konference, práce v terénu účinné: pracovní skupiny, kulaté stoly 11

12 Do budoucna stojí za to uvažovat a hledat možnosti jak využít následujících způsobů zapojování veřejnosti na principech komunitního plánování. Partnerství Víc hlav, víc ví Společné hledání a navrhování řešení stanovených problémů. Na této úrovni jsou si všichni účastníci partnerství rovni, tzn., že úředníci, politici, občané, akademici atd. disponují stejnou silou svého hlasu, všichni jsou aktivními součástmi rozhodovacího procesu, řešení předmětného problému hledají všichni společně. Je přitom nutné zajistit jednoznačné zadání toho, co se má řešit, stejně jako reprezentativní zastoupení různých názorových směrů ve skupině. Kraj může podporovat obce, aby si pro svůj rozvoj podobné skupiny zřizovaly. Doporučujeme mít zkušeného vedoucího pro práci skupiny. Řešitelská skupina je zřízena k specifickému úkolu a po jeho zvládnutí se rozpouští. Poradní sbory případně orgány jsou trvalejší tělesa, která se dlouhodobě zabývají problematikou ZÚR např. jako konzilium odborníků, nebo rada pro komunikaci s veřejností. řešitelské skupiny, poradní sbory, orgány Rozhodování v rukou občanů Rozhodněte sami Nejvyšší, i když ultimativní, formu participace veřejnosti představuje přenesení zodpovědnosti za rozhodnutí do rukou občanů. Referendum případně kvazireferendum (na rozdíl od referenda může občan odpovědět i jinak než ANO nebo NE). Doporučujeme využívat zcela výjimečně, pouze tam, kde nelze dosáhnout shody více skupin občanů a kde tomu nebrání obecný zájem. Vůči referendům trvá politický odpor a také díky tomu nejsou zavedený způsob řešení. Obtíž referenda je pro tvorbu ZÚR v tom, že může rozhodnout pouze uzavřené otázky, volbu jedné ze dvou variant u nichž je možné použít princip voleb. Tam, kde je více možností, které nelze redukovat na polární varianty, nelze referendum použít referendum, kvazireferendum 12

13 4. Partneři komunikace Pro tak náročnou činnost, jakou představuje proces pořizování ZÚR (a vůbec jakékoliv územně plánovací dokumentace), je nezbytné, aby veškeré komunikační participační aktivity tvořily provázaný systematický soubor. Zajištění kvalitní informovanosti a osvěty považujeme za klíčový předpoklad úspěchu projednávání. Jejich zvládání pokládáme za běžnou součást náplně práce osob zodpovědných za pořízení ZÚR ať už je vykonávají sami nebo je zajišťují prostřednictvím někoho jiného. Vždy za ně ponesou odpovědnost. Z hlediska prevence nedorozumění a sporů je nezbytné mít veškeré komunikační postupy rozmyšlené a připravené. Doporučujeme mít zpracovaný jednotný vzhled a formu všech materiálů pro veřejnost, tzv. vizuální identitu. Dále doporučujeme mít připravený jednotný, lidem přístupný a současně přesný slovník, který bude trvale používán. Dobrá příprava komunikace s veřejností ušetří mnoho následné práce, je proto třeba dbát zejména na: - stanovení účelu komunikace - definici cílové skupiny - aktuálnost, včasnost - pravidelnost - korektnost - věcnou správnost - volbu správné formy sdělení s ohledem na cílové skupiny příjemců informací - volbu správného nosiče informací (média) či jejich kombinace - volbu správného okamžiku pro zveřejnění Máme na mysli v zásadě tři nejdůležitější cílové skupiny komunikace, které takto odlišujeme protože vůči nim se komunikační strategie a postupy liší. Přestože Stavební zákon nerozlišuje spolky od veřejnosti, z hlediska komunikace s nimi pokládáme za nutné s nimi jednat odlišně.. Obce Obce jsou rozhodujícím partnerem veškeré komunikace. Obce zprostředkovávají informace k občanům a od občanů, obce mají své plány a záměry atd. Obce pro ZÚR zajišťují zpětnou vazbu a konzultace. Obce mluví za všechny své obyvatele. Veřejnost To jsou všichni v daném území. Obracíme se na ně především celoplošnými sdělovacími prostředky, tiskem, pomocí nových medií webu, sociálních sítí a 13

14 podobně. V zásadě jde o vytváření různých příležitostí a nabídek, jak lidé mohou informace získat. Spolky Hovoří za zájmové skupiny včetně těch, které se sdružují z jiných důvodů než ZÚR. Spolky se samy vydělují z veřejnosti a samy sebe vnímají jako zástupce skupinových názorů. Považujeme za nezbytné při komunikaci v rámci tvorby ZÚR respektovat toto jejich postavení a věříme, že to zvýší možnosti spolupráce s nimi. Máme zajisté na mysli nejen spolky sdružené kvůli ZÚR, ale všechny veřejně činné. Ostatních partnerů, subjektů, jichž se pořizování ZÚR dotkne, i občanů s nejrůznějšími zájmy (každý má nějaký zájem a je třeba soukromé i skupinové zájmy považovat za legitimní, pokud nejdou za etické či zákonné hranice) nalezneme v území velikosti kraje mnoho. Mezi ně patří například zástupci podnikatelů, investoři, i lobbisté, dále pak vlastníci pozemků, nebo odborná veřejnost. Při zapojování dalších subjektů považujeme za klíčové, aby kraj volil aktivní přístup při komunikaci s nimi a při jejich zapojování, kraji se vyplatí, pokud se mu podaří zapojovat všechny relevantní subjekty, naopak při pasivním přístupu se zvyšuje riziko prosazování parciálních zájmů, shrnuto: ZAPOJUJME VŠECHNY, ABY NÁS NEUKŘIČEL JEDEN. 14

15 5. Komunikace dle fází Obecně platí dvě protichůdná tvrzení o komunikaci s veřejností: - lidé mají svého dost, než aby se zajímali o věci veřejné, - lidé jsou aktivní ve vyhledávání informací o věcech, které je zajímají. Plyne z toho úkol učinit obsah a formu našich sdělení zajímavou, či dokonce zábavnou. Doporučujeme zvláště pro osvětu angažovat filmové, výtvarné školy a využívat nejnovější komunikační technologie typu Facebook, YouTube a podobně. Tvrobu ZÚR pro účely této metodiky rozdělujeme do následujících fází a ke každé příslušné podoby a obsahy doporučené komunikace. 1. Zadání 2. Návrh řešení Zpracování Projednání návrhu Veřejné projednání Řešení námitek a připomínek 3. Přijetí 4. Evaluace Zadání Ve fázi přípravy zadání ZÚR je třeba informovat veřejnost a rovněž má smysl cíleně komunikovat s obcemi a spolky. Víme, že jsou to právě obce a spolky, které jsou nejužitečnějším zprostředkovatelem našich informací dál k lidem. ZÚR jsou živý materiál a jeho tvorba je cyklický proces. Proto je komunikace také průběžnou aktivitou a jednotlivé komunikační kroky je potřeba využívat přiměřeně fázím a stanoveným cílům komunikace. Obce Obce jsou v celém procesu komunikace kolem ZÚR rozhodujícím partnerem ve smyslu jejího zajištění a zprostředkování s lidmi na území obce, včetně využití hierarchie typů obcí, kdy vyšší typ má zavedené postupy komunikace s nižšími. komunikace Cíl postupy evaluace informování zahájení a proces ZÚR základní informace místo a význam sdělení manuál pro obce o 15

16 komunikace Cíl postupy evaluace obce v procesu kompletní informace jejich možnostech osvěta co je a není ZÚR sdělení, osobní jednání, využití pracovních setkání. web, mail, telefon, návštěva přesvědčování co může obec dělat smysl a podoba ZÚR časový harmonogram ZÚR kdy a jak se angažovat aktivní role obce v informování, zpětné vazbě a konzultacích obec bude mluvčí (mlčící) většiny dokument, osobní návštěva, web, Facebook zpětná vazba neřešené otázky rozhovor, řízené dotazování jaké zájmové skupiny jsou aktivní co zajímá mlčící většinu informované dotazy věcné podněty ne/formální dohoda o formách spolupráce věcné podněty Veřejnost Veřejnosti poskytujeme informace komunikace cíl postupy evaluace informování zpravit o zahájení pořizování ZÚR, resp. aktualizace celoplošná média místní média, tisk a webové stránky vydané zprávy přístupné webové a podobné stránky 16

17 základní informace dostupné zdroje dalších informací kompletní informace obcí interaktivní web, Facebook, zákon, stávající dokumenty osvěta co je a není ZÚR sdělení, osobní jednání, využití pracovních setkání. web, mail, Facebook, příklady formou šotů uveřejněných na YouTube návštěvy webových stránek informované dotazy věcné podněty Spolky Mohou být nejobtížnějšími, ale také těmi, kdo ZÚR podporují. To bude hodně záležet na tom, jak s nimi budeme komunikovat. Otevřená a férová komunikace přispívá ke spolupráci i tam, kde druhá strana nedodržuje tato pravidla. komunikace cíl postupy evaluace informování osvěta přesvědčování zahájení a proces ZÚR místo a význam v procesu dtto jako obce potřeba spolupráce se spolky sdělení manuál pro spolky o jejich možnostech přímé oslovení zpětná vazba neřešené otázky věcné podněty Doporučujeme zpracovat jednoduché schéma o místě a účelu ZÚR při plánování a rozhodování o rozvoji území obce, resp. tvorbě územních plánů. Nabízí se využít zjednodušené analogie se schématem nástrojů územního plánování. 17

18 Je-li Zadání již schváleno, pak je nutné pokračovat v informování o množnostech obce a veřejnosti ovlivnit další vývoj prací na ZÚR až k zpracování zprávy o uplatňování ZÚR. Návrh řešení Ve fázi zpracování návrhu ZÚR je nejobtížnější slaďovat různé pohledy a zájmy veřejné, odborné, ekologické a další. V této metodice neřešíme komunika- 18

19 ci vyplývající z postupů daných stavebním zákonem případně dalšími obecně platnými předpisy. Soustavná komunikace s veřejností vedená od počátku práce na Zadání je základem, k němuž se v této fázi zpracování návrhu přidávají další komunikační témata a prostředky. I přes důkladně vedené informování, osvětu a přesvědčování je nutné počítat s tím, že nikdo pořádně nic neví a s tím, že všechny základní informace a osvětu bude nutné dokolečka opakovat. Zpracování Návrh ZÚR se zpracovává na základě zadání nebo zprávy o uplatňování ZÚR. Souběžně se zpracováním návrhu ZÚR se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Výsledkem je návrh, který může být variantní. Obce, veřejnost, spolky Předpokládáme, že základní informace předávané během předchozí fáze jsou veřejnosti nejen stále k dispozici, ale jsou veřejnosti aktivně připomínány. Povinnost obcí zjišťovat potřeby lidí na svém území je sice dána zákonem o obcích a je využívána v rámci zákona o sociálních službách, přesto většina obcí nemá zavedené pravidelně se opakující zjišťování potřeb, případně zjišťují něco, co potřeby nejsou. komunikace cíl postupy evaluace informování zpřístupnit co nejvíce informací harmonogram procesu ZÚR přehled o všech zpracovatelích, info o zdroji informací média, sdělení, e- mailové zprávy přehled na webu včetně kontaktů návštěva webové stránky osvěta přesvědčování konzultace kdo a kdy z veřejnosti, obcí a spolků do zpracování ZÚR může zasahovat obce je nutné průběžně přesvědčovat, aby zjišťovaly potřeby lidí získání náhledu té veřejnosti, jíž se ZÚR dotýká info o zdroji informací přehled na webu včetně kontaktů přímé oslovení, metodická pomoc, kontakt na sociální odbory 3 práce v terénu, odborníci se setkávají s veřejností obec má funkční systém opakovaného zjišťování potřeb přírůstek spolupráce 3 Sociální odbory obcí zpravidla mají zkušeností se zjišťováním potřeb občanů, neboť jsou k tomu povinny ze Zákona o sociálních službách, jejich zjištění mohou být užitečná pro tvorbu ZÚR 19

20 Projednání návrhu Fáze projednávání variantního návrhu ZÚR s dotčenými orgány, MMR, sousedními kraji a sousedními zeměmi. Krajský úřad na základě výsledků projednání navrhne zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty. Výsledkem je invariantní návrh. Vedle povinných zveřejňování v této fázi doporučujeme zahájit přípravu na veřejné (veřejná) projednání. Obce komunikace cíl postupy evaluace osvěta přesvědčování konzultace mediace vyjasnit smysl, poslání a pravidla veřejného projednávání obce přijmou roli zprostředkovatele a organizátora komunikace s veřejností a roli mluvčího mlčící většiny vyjasnit smysl, poslání a pravidla veřejného projednávání řešit spor dohodou a předejít soudním sporům web, média, semináře, poradní skupiny. návštěvy, metodická pomoc, kontak na sociální odbory pracovní stoly a porady mediace s dobrým mediátorem obce uveřejňují informace ve svých zdrojích, pořádají veřejná setkání, kulaté stoly, semináře s odborníky, místní referenda smírné řešení smírné řešení Veřejnost komunikace cíl postupy evaluace informování znalost obsahu a průběhu zpracování ZÚR vyjasnit smysl, poslání a pravidla veřejného projednávání média, info o zdroji informací interaktivní web 20

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu Návrh postupu Tvorby verze 1 21. 1. 2014-1 / 6 - OBSAH Obsah... 2 1 Popis postupu tvorby... 3 2 Schéma postupu tvorby... 5 3 Přehled dílčích výstupů komunitního plánování... 6-2 / 6 - 1 POPIS POSTUPU TVORBY

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna Důvodová zpráva 1. Nový územní plán města Brna 1.1 Statutární město Brno pořizuje pro své území nový územní plán. V loňském roce byl veřejně projednán koncept územního plánu zpracovaný dle schváleného

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Územně plánovací judikatura - 2013 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Vztah vydaných územních rozhodnutí a nového ÚP Nový ÚP musí vydaná územní rozhodnutí respektovat

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci Označení dokumentu: S/18/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.09. 2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 9/1 MĚSTO

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory Červen 2015 Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: MMB2013000000586 '/fc Rada města Brna Z6/025. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18. června 2013 ZM6/2313 Název: Nový Územní plán města Brna - návrh dalšího postupu pořizování Obsah: - Důvodová

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Závěry z jednání Poradního sboru

Závěry z jednání Poradního sboru Závěry z jednání Poradního sboru MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Pavel Machata Odbor územního plánování MMR 1) Problematika zrušení územního plánu 2) Spojené pořízení úpravy a změny územního plánu

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 24.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla hodnocení ředitelů a jednatelů organizací založených městem Písek NÁVRH

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Nalezení a stanovení společných cílů

Nalezení a stanovení společných cílů Nalezení a stanovení společných cílů O co jde? - základy Při stanovování cílů, které mají vzejít v proces, jsou zahrnuty všechny zúčastněné strany. To platí i pro sítě, jejichž systémové cíle jsou již

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ LISTINA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku (dále jen

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN Č. 2/2012 METODICKÝ POKYN Č. 2/2012» Podrobnost odrobnost zadání územních plánů či jejich změn» ze dne 10. 4.2012 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic,

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn Zákon č.500/2004 správní řád ve znění pozdějších

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn Zákon č.500/2004 správní řád ve znění pozdějších Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn Zákon č.500/2004 správní řád ve znění pozdějších změn Vyhl. 500/2006 Sb.o územně analytických podkladech,

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Tvorba MAP Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Podklad pro webinář Lektor Dana Diváková Komunitní plán Umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce,

Více

S T O S T L IBE M Ě C. vedoucí. pitel. Poznámka: Předkládá: dle přílohy. oddělení. telefon:

S T O S T L IBE M Ě C. vedoucí. pitel. Poznámka: Předkládá: dle přílohy. oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Schválení postupuu pořizování nového územního plánu Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: telefon:

Více

Nový územní plán města Český Brod

Nový územní plán města Český Brod Nový územní plán města Český Brod Pořizovatel: Městský úřad Český Brod Zpracovatel: UNITED ARCHITECT STUDIO, spol. s r.o., zastoupená Ing. arch. Jaromírem Myškou Proč v území plánujeme? Abychom vytvářeli

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 19.6.2014 Chvalovice - Hatě Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách Ing. arch. Jana Janíková Asociace

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Síťování v praxi sociálních pracovníků

Síťování v praxi sociálních pracovníků Prezentaci pro IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti zpracovala Bc. Tereza Komárková Síťování v praxi sociálních pracovníků program školení dopolední blok IP MPSV

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce.

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce. Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více