Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. Konzultant: Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. 1

2 Nahoře na kopci, poblíž hřbitova, prosvítají kosé paprsky růžového slunce listím jilmů, hebkou trávou povívá svěží vánek, kameny se blyští v ranním světle, voní tu hlína a tráva a je radost vědět, že život je život a smrt je smrt. Jack Kerouac: Maloměsto, Velkoměsto. Vzdušný pohřeb, autor Shelka. 2

3 Prohlašuji, že jsem tuto magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně a s použitím literatury uvedené v seznamu literatury. 3

4 Poděkování: Děkuji panu prof. Josefu Kolmašovi za jeho odborný a milý přístup ke konzultaci mé práce a za obohacující setkání. Za další užitečné poznámky a korektury děkuji Mgr. Nikole Karulové z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU a všem ostatním, kteří mi k tématu poskytli svůj materiál a znalosti. Mé poděkování samozřemě patří také vedoucímu práce, panu prof. Jaroslavu Malinovi. 4

5 Obsah Abstrakt...6 Klíčová slova Úvod Současný stav zkoumání oblasti smrti v buddhistických kulturách Cíle a metodika práce Zdroje informací Další komentáře Náboženství tibetského buddhismu Okruh rozšíření Oblasti tibetského náboženství Tantra a vadžrajána Lidové náboženství Základní koncepty Samsára Bardo Tulku Smrt - v nauce, literatuře, obřadech Koncept smrti na úrovni tajné nauky Ňingthigová literatura Terma Karmalingpy Fyziologie smrti - rozpouštění prvků Projevy umírání Osm vidění smrti Šest jóg Náropy Téma smrti v literatuře Mýty a lidová literatura Vyprávění o zásvětí Deloková literatura Legenda o Maudgaljájanovi Příběhy o rolanzích Příkladná smrt v hagiografiích velkých jóginů Eschatologický mýtus o Šambhale Obřady a symboly smrti Čhamové tance Připomínky smrti a nauky Běžné symboly Rituální předměty a atributy Role smrti v životě tibetských buddhistů Hromadění zásluh s cílem dobrého znovuzrození Běžné denní projevy laiků Tradiční poutě Praxe učení s cílem ovládnutí smrti Myšlenka na smrt Simulace smrti Nejvyšší tantrické metody Jóga snu a spánku Pohlavní spojení a duchovní cesta Meditace phowy

6 Meditace čö Přístupná metoda simulace smrti Pohřební ritus Pohřby ve starověkém Tibetu Bönistické pohřební rituály Královské pohřby Pohřební zvyklosti tibetského buddhismu Odvracení smrti Rituály u smrtelného lůžka Přenesení vědomí v okamžik smrti Čtení Bardo thödol Vlastní pohřeb Tibetský vzdušný pohřeb Pohřby v klášteře Drigung Původ a doklady dřívější praxe Kremace Moderní kremace versus vzdušný pohřeb Himalájská oblast Speciální naložení s tělem mumifikace Méně obvyklé způsoby Pohřeb do vody Pohřeb do země Bardové rituály Obřady za zemřelé Kontakt se zemřelým Období truchlení Funerální objekty a jejich symbolika Čhörteny Hrobky a mauzolea významných osob Závěr O autorce Výklad důležitých jmen a pojmů Rejstřík Seznam literatury a jiných pramenů Použitá a citovaná literatura Internetové zdroje Video Seznam vyobrazení

7 Abstrakt Práce, koncipovaná jako socio-kulturní analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů v oblasti tibetského buddhismu, se soustředí na aspekty, které v rámci daného časového a geografického vymezení v užším smyslu souvisí se smrtí, umíráním, nesmrtelností, a na jejich variace v rámci tibetské společnosti. Dále se zabývá zvláštnostmi a danostmi pohřebního ritu zejména podle sociálního zařazení, pohlaví, věku a oblasti. Analyzuje chování a respektování norem náboženské tradice buddhismu v její konkrétní tibetské formě s důrazem na vstřebávání místních domorodých prvků. Klíčová slova bardo, bön, kremace, posmrtný mezistav, pohřeb, smrt, Tibet, tibetský buddhismus, vzdušný pohřeb. 1. Úvod Náboženské systémy, v nichž se věří pouze v jeden život, a naopak systémy založené na víře ve sled existencí, působí velice odlišně na civilizace, které je přijmou za své. Situace je dnes taková, že optimisté na Západě doufají, že po smrti nějaká další existence bude, zatímco pesimisté říkají, že nebude nic. Na asijském Východě je tomu obráceně: pesimisté se obávají další trýznivé inkarnace, optimisté doufají, že by snad mohli vyvanout beze stopy. Evropská cesta vidí kýžený cíl jakožto vědomou sebeidentitu v podstatě v dovršené individuaci (jak to třeba líčí Gustav Jung), zatímco cesta východní vidí kýžený cíl v úplném rozplynutí vlivů vlastního já, rušivě se prosazujícího (Komárek 2005, 102). Antropologie přistupuje k náboženství jako k jednomu aspektu kultury. Náboženská přesvědčení a praktiky jsou důležité, protože mají ústřední význam pro organizaci našich společenských životů. Podmiňují způsob, jakým chápeme své místo ve světě, a určují, jak se vzahujeme jeden k druhému a ke zbytku přirozeného (a nadpřirozeného) řádu (Bowie 2006). Podle britského antropologa Bronislawa Malinowského je nejdůležitější funkcí náboženství zmírnění úzkosti, která doprovází četné krize v průběhu života, zejména smrt. Existence silných osobních připoutaností a fakt smrti, jenž je ze všech událostí v lidském životě nejvíce znepokojující, jsou podle něj nejspíše hlavní zdroje náboženské víry 7

8 (Malinowski 1972). Jak uvádí Robert Kastenbaum, americký psycholog a gerontolog, pohřební rituál představuje nejzjevnější ze sociálních mechanismů zvládání smrti. Pohřby se vyvinuly nejen pro nakládání s mrtvými a pro podporu pozůstalých, ale také kvůli zmírnění dopadu smrti znovupotvrzením společenské pospolitosti (2003, 768). Buddhismus se jako náboženství od svých počátků v Indii zaobírá smrtí a zemřelými a zároveň zdůrazňuje důležitost smrti pro život člověka (Cuevas - Stone 2007; Kastenbaum 2003, 74). Anglický buddholog Richard Gombrich definuje stručně a výstižně náboženství buddhismu takto: Pro buddhisty znamená náboženství hledat vysvobození a nic jiného. (Holba 2008, 109). Toto vysvobození, které buddhismus slibuje, je vysvobozením zároveň od smrti i od narození a od znovuzrození, které podmiňuje smrt. Zkráceně by se dalo říci, že buddhismus je popřením života pro skutečnost smrti (Landsberg 1990). Z tohoto důvodu byli buddhisté vždy velkými thanatology, badateli v oblasti smrti. Když zkoumali, jak se má člověk vymanit z proudu vznikání, nepojímali smrt jako tajemství, ale jako problém (Maraini 2005). Podle amerického buddhologa a tibetologa Bryana Cuevase v sobě nesou všechny buddhistické doktríny, praktiky a instituce určitou souvislost s těmito tématy (Cuevas - Stone 2007). Buddhismus byl integrován do mnoha asijských kultur, z nichž v určitém rozsahu převzal rysy starších původních tradic, a každá z těchto kultur zahrnuje různé soubory očekávání a rituálů ve chvíli smrti (Goss 1997). V prostředí tibetského buddhismu byly výsledky dlouhého intuitivního a intelektuálního studia otázek smrti ve 14. století sebrány v díle Bardo thödol, které má pro život Tibeťanů, resp. tibetských buddhistů, zásadní význam (Maraini 2005). Smrt vnímají Tibeťané všude kolem a uchovávají v sobě stálé vědomí toho, že žádný život není stálý, a že každému je určeno zemřít. Jejich způsob přijetí smrti je ovlivněn vědomím ustavičného střídání zrození a smrti, na druhou stranu však znovuzrození neodstraňuje bolest ze ztráty (Goss 1997). I když Tibeťané běžně mluví o reinkarnaci, a vytvářejí své náboženské přesvědčení kolem víry, že určití lamové jsou znovuzrozeni v dětech, které mohou být identifikovány, jejich pohřební rituál má velmi explicitní a obrazné symboly oddělení pozůstalé komunity od fyzické existence zemřelého (Goss 1997). Tyto a další rozdílnosti vědce utvrzují v tom, že smrt zde může sloužit jako čočka, skrze kterou je možné zkoumat, jak rozdílné, dokonce protichůdné prvky se staly součástí dynamických, pokračujících procesů, kterými jsou specifické buddhistické kultury formovány, stimulovány a redefinovány (Cuevas - Stone 2007). 8

9 1.1. Současný stav zkoumání oblasti smrti v buddhistických kulturách1 I přesto, že smrt zaujímá v buddhistických tradicích centrální úlohu, donedávna se jí na poli buddhistických studií dostávalo jen malé pozornosti. Podle Cuevase a jeho spolupracovníků to může pramenit, alespoň částečně, z dědictví modernistických přístupů, které předem předpokládaly, co by buddhismus měl být. Od pozdního 19. století se ho zastánci buddhistického modernismu 2, v Asii a na Západě, pokoušeli přeměnit na náboženství racionální, empirické, a plně kompatibilní s vědou - zkráceně, na náboženství zcela vsazené do moderní éry. Tradiční buddhistické popisy posmrtného života s děsivými světy znovuzrození mezi démony, obyvateli pekel a hladových duchů, se jednoduše nehodily do požadovaného obrazu a tak byly bagatelizovány jako přizpůsobení se širokým nevzdělaným masám nebo jako lidové nánosy nevztahující se k domnělé buddhistické ryzí formě. Role buddhistických duchovních při pohřbech a ekonomická závislost klášterů na rituálech pro zesnulého také zapříčinily různá nařčení z toho, že buddhismus je archaické, pověrečné a společensky neproduktivní. Ústředním tématem se stala kritika velkého zájmu buddhistických duchovních na pohřebních obřadech a buddhismus byl představován v prvé řadě jako náboženství, které je zaměřené na přítomnost. Jak však upozorňují akademici v oblasti studií buddhismu, stavění pohřebních praktik a představ o posmrtném životě na okraj zájmu, je zcela v rozporu s běžnou praxí většiny tradičních buddhistů, jak z pohledu historického, tak současného. Cuevas zdůrazňuje, že na rozdíl od snahy prezentovat buddhismus takový, jaký by měl být, je zapotřebí zaměřit se na bližší zkoumání témat, která byla doposud studována převážně v křesťanství a jiných západních tradicích (Cuevas - Stone 2007). Jiný faktor přispívající k dlouhodobému opomíjení smrti v buddhistických studiích může podle Cuevase spočívat v povšimnutí si nesourodosti mnoha buddhistických praktik souvisejících se smrtí a doktríny o nejá, čili popření existence nějaké stálé podstaty, jako je duše. Přibližně od 60. let 20. století se vědci zabývající se antropologickým výzkumem začali vážněji zabývat zásadními pilíři víry a praktikami současných buddhistických komunit, zahrnující jejich pohřební rituály, a navrhli modely pro osvětlení toho, jak tato přesvědčení a praktiky koexistují s doktrinálním učením o pomíjivosti. Tyto 1 O tom, jak vědecká obec i široká veřejnost přistupovala od počátků studia buddhismu k otázce smrti a pohřebních rituálů, seznamuje podrobně Cuevas ve své úvodní kapitole k souborné studii Buddhist Death, z níž zde čerpám (Cuevas - Stone 2007). 2 Termín byl poprvé použit německým indologem a buddhologem Heinzem Bechertem v jeho knize Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den Ländern des Theravāda-Buddhismus. Hamburg: Schriften des Instituts für Asienkunde (1996). 9

10 modely však měly tendenci brát doktrínu o nejá jako normativní standard a odsunovaly rituály a pojednání související se smrtí jako protikladnou kategorii. Takové dělení je charakteristické pro typologii amerického kulturního antropologa Melforda Spira, který dělí aspekty buddhismu na nirvánický, karmický a pragmatický. Pohřební rituály Spiro přiřazuje jen posledním dvěma systémům (Cuevas - Stone 2007). Nirvánický buddhismus zde odpovídá pojmu normativní náboženství, což je náboženská praxe, která bezprostředně vychází z kanonických textů a jejímž charakteristickým rysem je usilování jedinců, zpravidla mnichů a mnišek, o dosažení stavu vyvanutí, nirvány (synonymně se používají termíny buddhismus mnichů, velká tradice, čistý buddhismus, nebo také kánonický buddhismus ). Karmický buddhismus odpovídá pojmu žité náboženství. Jde o náboženskou praxi, jejímž charakteristickým rysem je usilování jedinců, zpravidla laiků, o dosažení lepšího příštího zrození (Bělka 1999). Modelům stavějícím tyto kategorie proti sobě lze vytknout nevyrovnanou polaritu, v níž ortodoxní soteriologický cíl buddhismu stojí na jedné straně, zatímco pohřební rituály a představy představují odlišný materiál. V důsledku takové perspektivy se studium smrti stalo vedlejším, sekundárním fenoménem (Cuevas - Stone 2007). O tom, že v buddhismu existují tyto buddhistické cesty, aspekty či orientace, není ze zkušenosti pochyb, diskuze se vede o jejich vzájemném vztahu a o konkrétních podobách obou těchto orientací v jednotlivých buddhistických komunitách (Bělka 1999). Od pozdních 80. a raných 90. let 20. století zmíněný sekundární fenomén nabyl vážnosti. Co by mohlo být nazýváno lidovým náboženstvím (přestože samotný termín je sporný) už není chápáno jako přebytková nebo okrajová kategorie postavená vůči oficiálnímu náboženství. Bylo zjištěno, že pohřební rity nebyly zavedeny jako ústupek nevzdělané vrstvě, ale byly ustanoveny monastickou vrstvou. Mniši zavedli buddhistické rituály v klášteře, usmiřovali duchy, a praktikovali pohřeb ad sanctos v blízkosti svých svatých zesnulých; kult stúp a věnování zásluh zemřelému nebyly poprvé praktikovány laickou vrstvou, nýbrž mnichy a mniškami, z nichž někteří byly specialisty buddhistické doktríny (Cuevas - Stone 2007). Velká většina současných studií se většinou zaměřuje na určitou geografickou nebo kulturní oblast. Dřívější textuální, filologické a doktrinální studium se rozšířilo o metody historické, antropologické, sociologické, a také literárního kriticismu, kulturních studií, genderových studií, a jiných disciplín. Nepožaduje se již čtecí znalost několika buddhistických jazyků nebo různých kánonů; místo toho se předpokládá dobrá obeznámenost s historickými a sociálními specifiky určitých buddhistických tradic. 10

11 Rozpoznání místních odlišností vedlo k důrazu na buddhismy spíše než na jednotný buddhismus, a pozornost se v poslední době nejvíce zaměřuje na snahu porozumět lépe tomu, jak se buddhismus, jako panasijská tradice, proměnil, a byl proměněn místními náboženskými kulturami. Jak podotýká americký buddholog Mark Blum: V každé společnosti v Asii, která může být označena jako tradičně buddhistická, stále přetrvávají prvky domorodé víry zabývající se mrtvými, které byly uplatňovány před asimilací buddhismu, a představují nedílnou součást takové asimilace. Do jaké míry tato buddhistická pojednání, praktiky a představy odráží konzistenci napříč kulturami, aby se průkazně mohly označit jako smrt a buddhismus? Nebo se liší tak zásadně od kulturního kontextu, že je možné je označit jako výrazné odklonění od něho (Cuevas - Stone 2007, 9)? Dnešní kulturní antropologie může v těchto otázkách nabídnout svou látku tím, že sleduje projevy kultur přímým pozorováním a s důrazem na terénní výzkumy. Ve spolupráci s etnologií také studuje náboženské fenomény v souvislosti s otázkami původu, struktury a pohybu lidských skupin, jejich kulturně historický směr, a to zejména v ranných obdobích (Štampach 2008, 25). V Tibetu je situace specifická v tom ohledu, že rozdíl mezi exoterickým (určeným pro veřejnost) a ezoterickým (tajným, určeným pouze zasvěcencům) učením je dobře patrný díky tajnému učení lamů, nutnosti zasvěcení adeptů nauky atp. (Bělka 1999). Tibetská náboženská vzdělanost se od minulého století stala objektem fascinace, intenzivní spekulace a debaty mezi západními badateli, a to od doby, kdy byly poprvé přeloženy texty Bardo thödol (Cuevas 2003)3. Obecně se studia v jednotlivých lokálních buddhistických tradicích v posledních dekádách vrátila k obvyklým tématům, které se zaobírají smrtí, rituály, a představami. Obsahují zejména: napětí mezi učením o pomíjivosti a touhou po kontinuitě a stabilitě; ideál příkladné smrti, vytvořený na základě příběhu Buddhy, jako ukazateli stavu jedincovy mysli a zdroji ospravedlnění pro věřící následující určité buddhistické učitele; význam relikvií, ať již ostatků po kremaci, hagiografických textů, demonstrujících učitelovy znalosti a v jistém smyslu i jeho přítomnost ve světě; prahovou sílu momentu ve chvíli samotné smrti, kdy správná meditační a rituální praktika může nasměrovat jedince k příznivému zrození nebo vysvobození; pokračující vztah mezi zemřelým a žijícími, který může být zprostředkován náboženskými specialisty nebo 3 Významěnjší kontakty mezi Evropou a Asií jsou známy až od 13. století díky rozvíjejícímu se obchodu a misionářským aktivitám, které vyvrcholily evropským kolonialismem. Evropané, kteří cestovali také po Tibetu, pořizovali ze svých cest písemné zápisy. Ale teprve v letech po 2. světové válce začíná skutečný zájem Západu o buddhismus. Důležitou roli v přímých kontaktech s živými tradicemi sehrála přítomnost tibetských mnichů v indické Dharamsale, kde se od roku 1959 začala otevírat dříve velmi těžce dostupná tibetská kultura, včetně tibetského buddhismu, Západu (Holba 2008, 142). 11

12 pohřebními rity a rituály, ve kterých se zájem o blaho zemřelého stává mocným motivem mravného chování a hromadění zásluh (Cuevas - Stone 2007). Konkrétně v tibetském buddhismu je hlavním objektem zájmu těchto pět komponent: pohřební místa a mrtvá těla v nich, pohřební rituály, znaky umírání a smrti obyčejných lidí a svatých (relikvie), teorie přechodného procesu bardo a kontemplativní jógy založené na smrti (Germano 2005) Cíle a metodika práce V mé práci vycházím z předpokladu, že náboženství vystupují vždy v celkové souvislosti řady různých podmínek a okolností. Proto poznání náboženských fenoménů v širším kontextu socio-kulturních skutečností přispívá k bohatšímu poznání, než dává deskripce a komparace izolovaných prvků náboženství. Materiál, jímž jsou náboženské fenomény, je však tak bohatý a nepřehledný, že při rozumné strategii bádání se osvědčuje vnést pořádek do materiálu, který se blíže zkoumá. Když se zavádí takový řád do zkoumané látky, ozývá se někdy výtka scholastického škatulkování. Hlediska dělení se však nepokládají za dané a neměnné. Vedle toho existují nesnadno zařaditelné jevy, přesahy z jedné do druhé skupiny a různé podobné nejasnosti. Ve své práci se proto snažím hlavní téma smrti uchopit v kontextu širších sociokulturních skutečností, a to takovým způsobem, aby hledisko rozčlenění práce rozdělovalo celou látku, i při přesahu jednotlivého případu. Tato hlediska, která odráží hlavní cíle práce, by měla být patrná v koncepci a obsahu jednotlivých kapitol. Jedním z mých hlavních cílů je seznámit čtenáře s normativní koncepcí smrti v nauce tibetského buddhismu, s jejím filosofickým, soteriologickým i biologickým (psychofyzickým) rozměrem, a s tím, jak náboženská komunita v souladu s nimi vnímá smrt. Je zřejmé, že na úrovni žité tradice jsou představy spjaté s náboženskou vírou většinou chápány jen nejasně, nepřesně. Ideje a představy jsou nejednoznačné a proměnlivé, často logicky vzájemně rozporuplné, a ne vždy v souladu s tím, co je obsaženo v knihách. To ústí v nesrovnalosti, a velmi často napětím mezi ideály tradice a její realitou (Cuevas 2007). V textu se proto zabývám různými úrovněmi vnímání otázek smrti a posmrtného života a jejich odrazu v běžném životě dnešní tibetské populace, kterou tvoří jak mnichové, vzdělanci, tak laici a nevzdělaní lidé. Dalším cílem mé práce je studovat, jak vypadají představy a pohřební rituály v tibetském buddhismu, jakožto specifické formě panasijské buddhistické tradice. Sleduji 12

13 výsledky asimilace tohoto náboženství, resp. jeho pohřebního aspektu v domorodém prostředí Tibetu, a kontinuitu způsobu pohřbívání v průběhu jeho následujícího historického vývoje. Naznačuji také odchylky od převažujícího trendu v přilehlém himalájském prostoru, kde je vliv tibetského buddhismu od počátků jeho formování patrný (v práci se nezabývám dalšími oblastmi s tibetským vlivem spadajícími do prostoru Vnitřní Asie - Mongolsko, Burjatsko aj.) Zdroje informací Materiál pro svou práci jsem čerpala převážně z literatury, zejména překladů primárních tibetských zdrojů a jejich interpretací, ze záznamů cestovatelů a vědců v Tibetu, kteří sami jako svědci zdokumentovali to, co ve svých pracích publikují. Dále také ze sekundárních zdrojů, tedy studií vědců zabývajících se Tibetem a jeho náboženstvím. Část obrazového materiálu je použita z mého krátkého pobytu v himalájské oblasti Ladaku, bývalé výspy Tibetu, udržující si však doposud kulturu tibetského buddhismu. Internetové citace jsou v textu označeny [on-line], filmové zdroje [video] Další komentáře Přepis tibetských slov do češtiny U jazyků, které nepoužívají k zápisu latinku, se při přepisu do češtiny používají dva základní přístupy: transkripce, tj. přibližný zápis výslovnosti, a transliterace, tj. přesný přepis všech grafémů (písmen). Jak je uvedeno v Zásadách české transliterace a transkripce tibetštiny, u tibetských názvů a jmen je třeba z důvodů rozdílů mezi psanou a vyslovovanou tibetštinou rozlišovat jejich fonetickou podobu od jejich ortografické podoby. Proto bývají uváděny oba tvary (př. hromoklín, dordže, rdo-rdže). První seriozní a zatím nejrozšířenější systém transkripce tibetských slov do češtiny vytvořil v 80. letech 20. století český sinolog a tibetolog Josef Kolmaš. Patrně nejpoužívanější transliteraci tibetštiny do latinky vytvořil již koncem 50. let 20. století americký profesor Turrel Wylie4 (Kolmaš 2009, 8; Beer 2005, 5). V práci uvádím u 4 Wylieho způsob (Wylie transliteration scheme) je založený na transliteraci do angličtiny a stal se základem 13

14 důležitých termínů transkripci, ve výkladu důležitých jmen a pojmů i transliteraci. Tibetské, popřípadě sansrkrtské termíny jsou v textu označené kurzívou, či zkratkou (tib., sa.). Sémantika jazyka tibetského náboženství Pokud se ve studiu zaměřujeme i na samotný obsah buddhistických učení a tibetských textů (resp. jejich překladů), nevyhnutelně narážíme na problém jazykových a sémantických konvencí, které provází všechny věci a jevy (Eliade 2001, 37). Je nutno počítat s faktem, že tibetská náboženství, kterým dominuje buddhismus, představují svébytný prostor, do něhož se v západních pojmových kategoriích proniká s velikými obtížemi. Učení, myšlení a jednání je spojené se specifickým jazykem značně metaforickým a pracujícím v módu analogií (Berounský 2003, 197). 2. Náboženství tibetského buddhismu Tibet (tib. Böjul), země na střeše světa, relativně izolovaný od svého okolí, obklopený divokou přírodou, člověku ne vždy přátelsky nakloněnou, se v myslích jeho původních obyvatel5 nacházel v rukou mocných sil přírody (Kolmaš 2009, 7). Po staletí však byl Tibet v důsledku svého bezprostředního styku a komunikace s okolními kulturními giganty - Čínou na východě, Indií na jihu, Persií na západě a Vnitřní Asií na severu - vystavován jejich civilizačnímu vlivu. Tibeťané dokázali cizí impulsy, převážně buddhistické povahy, úspěšně vstřebat, spojit je se svou vlastní kulturní tradicí, a vytvořit tak okruh ojedinělé civilizace tibetské, která pak svým vlivem hluboko zasahovala do utváření duchovního a materiálního života velké části asijského kontinentu (Kolmaš 2009, 7). K nejoriginálnějšímu výtvoru tibetské duchovní civilizace patří převzetí indického buddhismu6 do tibetských domácích poměrů a následný tisíciletý autochtonní vývoj Buddhova učení (tib. čhö, sa. Dharma) v nových podmínkách (Kolmaš 2002, 57-8). V pro přepisy tibetských termínů do většiny publikací vydávaných renomovanými světovými vydavatelstvími. Na přelomu tisíciletí byla vytvořena tzv. rozšířená Wylieho transliterace (Extended Wylie transliteration scheme; (Beer 2005, 5). 5 Na území Tibetu žije už od dob předhistorických autochtonní lid stejného či příbuzného etnického a jazykového složení, které náleží do tibeto-barmské etnické a jazykové skupiny. K sjednocení vlastních tibetských kmenů v okolí řek Jarlung a Cangpo v centráním Tibetu v samostatný stát došlo v stolet n. l. (Kolmaš 2002, 43-4). 6 Vznik indického buddhismu se datuje do 6. století př. n. l. 14

15 této podobě vtiskl buddhismus zemi, její kultuře, písemnictví, umění i dalším oblastem zcela nezaměnitelnou podobu a tibetským (tib. sanggjäkjičhö) je nazývaný právě pro své specifické odlišnosti od buddhismu indického7, nebo například čínského či japonského (Kolmaš 2009, 8). Mimořádně významné období formování tibetského buddhismu představuje éra buddhistických králů (tib. čhögjalů, králové dharmy ) (7.-9. stol. n. l.)8, protože tehdy v něm byly kladeny základy dlouhotrvajících buddhistických tradic (Tarthang Tulku 2006, 187). V polovině 9. století začaly být cítit nejrůznější vlivy pocházející zvláště z Číny, ale i z nového indického směru buddhismu - tantrického buddhismu (Eliade 2001, 44)9. V Tibetu naukový vývoj vyvrcholil v rozmezí 11. a 12. století, kdy se zformovaly jedny z hlavních škol tibetského buddhismu a jejich kláštery se staly středisky veškerého náboženského, ale také kulturního a politického života dané oblasti10. Jejich zakladatelé vtiskovali tibetskému buddhismu svou vlastní podobu, čímž přispívali k jeho vnitřní diferenciaci a zároveň dialektické jednotě v různosti (Kolmaš 2002, 58). Dnes se rozlišují čtyři hlavní školy: nejstarší Ňingmapa (v tib. doslova Stará škola ) z prvního období šíření buddhismu a tři další z pozdějšího období šíření, které pro odlišení od Ňingmapy nesou souhrnný název Sarma (v tib. Nové školy či tradice : Sakjapa, Kagjüpa a Gelugpa). Kromě nich existovalo a dosud existuje velké množstí nejrůznějších menších podsekt, často jen lokálního významu a omezeného časového trvání (Kolmaš 2009, 10-11) Okruh rozšíření Vlivy tibetské kultury, resp. tibetského buddhismu, sahají nejen na východ k hranicím vnitřní Číny, kde zahrnuje tradiční oblasti Amdo a Kham se smíšeným obyvatelstvem čínsko-tibetským (Kolmaš 2009, 7). Myšlenkové a naukové bohatství 7 Tato skutečnost je na první pohled patrná v používáné terminologii: jména božstev, jevů a věcí ze světa buddhismu jsou sice indického původu a všeobecně známá také pod jejich sanskrtskými názvy, ale v Tibetu dostala i svá jména tibetská (např. sa. bóddhisattva - tib. čhangčhubsempa, sa. Avalókitešvara - tib. Čänräzig, sa. vadžra - tib. dordže, sa. karma - tib. lä apod.). 8 Jedná se o první, tj. rané období hlásání a šíření buddhistické víry v Tibetu (tib. ngadar), spojované s osobností indického tantrika Padmasambhavy (působil v 8. stol. n. l.). 9 V období stol. n. l. se v Indii vytvořila sanskrtská textová tradice, která spojovala starý materiál s novou formou. Tyto tajné texty, tantry, vytvářely buddhistické a hinduistické školy (Knipe 1997, 74). Všechna učení buddhismu se zjednodušeně dají rozdělit na dvě skupiny - učení súter a učení tanter (Seegers 2006, 59). 10 Toto období je nazývané tzv. druhé hlásání buddhistické víry (tib. čhidar) spojené s osobou indického reformátora Atíši ( ). Shoduje se s obdobím politické roztříštěnosti v Tibetu ( stol.). 15

16 tibetského buddhismu, jeho tradice a organizační formy, jakož i praktické projevy ve všech sférách lidské činnosti se postupem doby začaly ze své kolébky v podstatě samovolně šířit do všech světových stran a výrazným způsobem zasáhly do utváření duchovního a materiálního života řady zemí himálájského pásu a Vnitřní Asie (Kolmaš 2002, 63). Obr.1: Mapa rozšíření tibetského buddhismu v himalájské oblasti a prostoru Vnitřní Asie - červeně a modře zvýrazněno. Do Ladaku, nazývaného také někdy Malým (či Indickým) Tibetem a ležícím na nejzazším západě tibetského etnického světa, se tibetská forma buddhismu rozšířila již v polovině 9. století, a je tam přítomna dodnes. V Nepálu se začala v širším měřítku uplatňovat až v novější době, zejména s přílivem tibetských uprchlíků z Číny po roce V sousedním indickém státu Sikkim a dále na východ ležícím Bhútánu se tibetský buddhismus definitivně prosadil až v 17. století a v obou zemích nalezl výrazné uplatnění. Mogolsko se s náboženstvím Tibetu setkalo poprvé již v 13. století, přijalo ho však za oficiální až v 16. století. Odtud se rozšířilo do oblasti Burjatska po obou březích Bajkalského jezera, které tak představuje nejsevernější výspu okruhu tibetského buddhismu (Kolmaš 2002, 64). Vlivy tibetského životního stylu nacházíme od konce 18. století také mezi Kalmyky na Volze (Kolmaš 2009, 7). Velmi početné množství jeho stoupenců je v současné době roztroušeno v emigraci po celém světě, a to v důsledku 16

17 čínské okupace Tibetu v roce 1950, na jejíž následky zahynulo kolem milionu Tibeťanů, a při níž bylo zničeno více než 6 tisíc klášterů (Holba 2008, 111). Od roku 1951, kdy byla s Čínou podepsána dohoda o tzv. mírovém osvobození Tibetu, je život v této zemi podřízen čínské vládě (Kolmaš 2002, 44)11. Dalajlamova exilová vláda v Indii udává počet všeho tibetsky mluvícího obyvatelstva zaokrouhleným, spíše symbolickým, nežli statisticky podloženým číslem šest milionů (Kolmaš 2004, 10; Central Tibetan Administration [on-line]). Celkový počet stoupenců tibetského buddhismu se pohybuje kolem milionů (Holba 2008, 111) Oblasti tibetského náboženství Přestože je buddhismus ve své tibetské formě od 11. století dominantním náboženstvím Tibetu, úsilí charakterizovat projevy žitého náboženství ukáže, že hranice mezi původními tibetskými náboženskými představami (v literatuře nazývanými lidové náboženství ), předbuddhistickým náboženstvím bön12, představujícím směsici magie, šamanismu a přírodního kultu, a buddhismem, není možné striktně vymezit. Bön byl pravděpodobně jediným náboženstvím starého Tibetu od dob předhistorických až do 7. stol. n. l., kdy začal ustupovat indickému buddhismu, ale nikdy cizí víře zcela nepodlehl. Je však zřejmé, že tyto náboženské systémy procházely změnami (Kolmaš 2009, 141; Slobodník 1999, 125; Stein 1972, 164-5). V počátcích pronikání buddhismu do Tibetu existoval ještě rozdíl mezi původním tibetským komplexem náboženských představ a buddhismem, který postupně pronikal do země a tuto dualitu odrážel i jazyk: nejstarší tibetské prameny hovoří o náboženství lidí mi čhö, kterým se označovaly původní náboženské představy, lokální božstva a s nimi spojené rituály a o tzv. náboženství bohů lha čhö, o buddhismu (Stein 1972, 165, 192; Samuel 1993, 445). Dnes je možné hovořit o jedné doktríně, jednotném učení čhö a jeho vyznavačích nazývaných čhöpa. Laici i duchovní elita pracují se stejnými symboly a božstvy, jen jejich interpretace se liší. Tato rozmanitost významů, mulitiplicita interpretací 11 Od roku 1965 představuje Tibet autonomní oblast v jihozápadní čáti ČLR. Hranice této Tibetské autonomní oblasti ve skutečnosti vytyčují pouze malou část tibetského území. Tzv. Velký Tibet už na politické mapě neexistuje, ale zůstává realitou na kulturním poli. Tradiční Tibet zaujímá kolem km2, zatímco Tibetská autonomní oblast pouze km2 (Lobo 2002, 6). 12 Bönismus obsahuje prvky zoroastrismu a kašmírských tradic. Do Tibetu se tedy dostal pravděpodobně z Íránu, či severozápadní Indie (Kolmaš 2009, 59). Dosud se udržuje mezi nomádským obyvatelstvem severního a východního Tibetu, ale i v buddhistických kruzích mu bývá nezřídka přisuzována zvláštní úloha, například při věštění, astrologii, čarodějnictví apod. (Kolmaš 2009, 141). 17

18 božstev, náboženských symbolů nebo celého univerza, je pro Tibet charakteristická (Samuel 1993, 23, 163, 485). Dalo by se říci, že dnes v Tibetu existují paralelně vedle sebe dva náboženské systémy: původní bön a mahajánový13 buddhismus (tib. thegčhen) vadžrajánového směru (tib. dordžethegpa), doplněný domorodými kultovními prvky (Kolmaš 2009, 141). Náboženskou komunitu v Tibetu dnes tvoří převážně buddhističtí laici (tib. geňen), větší část mnišské komunity představují novici (tib. gecchül) a nejmenší skupinou jsou mniši, kteří splnili všechny řeholní služby (tib. gelong) (Slobodník 1999, 126) Tantra a vadžrajána Vadžrajána (v sanskrtu také jinak tantrajána, tib. gjükjithegpa, cesta rituálu ) v tibetském buddhismu představuje pro laika jen těžko proniknutelnou oblast systematizovaných náboženství buddhismu a bönu, jejichž komplikované nauky jsou založeny na buddhistických tantrách (tib. gjü) (Berounský 2006, 197). V systému buddhistické nauky se tantra pokládá za nebezpečnou cestu, jelikož se při ní pracuje s aktivizací psychických sil adepta. Vyžaduje proto dlouhé studium a přiměřené duševní schopnosti. Přestože laici i mniši mají jisté základní znalosti o tantrických učeních, jen velmi malá skupina věřících se aktivně věnuje této náročné praxi (Snellgrove-Richardson 1968, 93). Tato cesta učí metodám, jak pomocí okultních textů, symbolických praktik, magických rituálů, zaklínacích formulek atd. dospívat k probuzení. Lze po ní jít pouze s pomocí a za osobního vedení zkušeného gurua (tib. lama14) (Kolmaš 2008, 12)15. Představuje směr pozdního buddhismu, který se ve druhé polovině 1. tisíciletí rozvinul z mahájánového buddhismu a je pokládán za jeho konečné vývojové stadium (Kolmaš 2009, 84). Praxi vadžrajány předchází iniciace (tib. wang), ústní přenos (tib. lung) a přesné 13 Sanskrtský název pro tzv. severní buddhismus, doslova velký vůz ; oddělil se od raného indického buddhismu theravády (tib. thegmän) zhruba v 1. století před n. l. Má tendenci vstřebávat do svých ritů autochtonní božstva, na něž při svém šíření narazil. Směr mahájány byl rozšířen zejména v severní Indii, odkud později pronikl do Centrální Asie včetně Tibetu, Číny a odtud do Koreje (Kolmaš 2009, 195). 14 lama, učitel; převzatý termín - lama v domorodé šamanské tradici doslova znamená matka duše (Goss 1996, 381). Guruem se v širším slova smyslu nerozumí pouze vlastní učitel lama, ale všichni učitelé příslušné duchovní tradice, v nejširším slova smyslu i sám Buddha Šákjamuni, první Učitel (Kolmaš 2008, 11). 15 Buddhisté od samého počátku uznávali magii. Magie přináší žádoucí výsledky na základě manipulace se skrytými silami, obvykle prostřednictvím rituálních pomůcek, jako jsou posvátné kruhy mandaly, slabiky se zvláštní mocí mantry, vizualizace atd. (Partridge 2006, 193). 18

19 vysvětlení (tib. thri) (Seegers 2006, 61). Provádění rituálů podle těchto textů zahrnuje i světštější aktivity než je dosahování probuzení, vždy však předpokládá pevné vedení učitelem a slib mlčenlivosti. V nejrozšířenější a nejproslulejší podobě dnes tuto formu najdeme právě v tibetském buddhismu (Partridge, 194, 197). Jedním z tantrických textů, i když nikoli vysloveně okultním, je Bardo thödol (česky známé jako Tibetská kniha mrtvých ) (Kolmaš 2008, 12) Lidové náboženství Oblast tibetského buddhismu, která je někdy označována mi čhö, tedy učení lidí, zahrnuje především lidovou náboženskou tradici spjatou s kultem blahodárnosti, lokálních božstev atp. Je nahlížená ze strany první jako světská náboženství, tedy náboženství světa koloběhu (Berounský 2006, 197-8). Stejně jako výuku, mohou laická společenství žádat od buddhistických mnichů a mnišek tantrické rituály. Ačkoli používání těchto technik není hlavním zájmem běžných buddhistů, jejich náležitost, jako aktu péče se nikdy nezpochybňovala (Partridge 2006, 193) Základní koncepty Všichni umírají, ale nikdo není mrtev. tibetské přísloví (Gjamccho 2006, 32). Současný 14. dalajlama Tändzin Gjamccho (nar. 1935) ve své knize O Tibetu a tibetském buddhismu uvádí, že základní pilíř tibetského buddhismu představuje víra ve znovuzrozování, a že vše ostatní z tohoto předpokladu vychází (1992, 132). Protože buddhisté nevěří v nějakou nezávisle existující a neměnící se entitu, která by se dala nazvat duší, je rozumné se ptát, co je to, co se znovuzrozuje. 14. dalajlama vysvětluje, že podle nauky buddhismu jediná věc, co přechází z jednoho života do druhého, je karma16 (tib. lä), jedincovy činy ve formě jemného vědomí - schopnosti zažívat a být si vědom, přirozená čistota mysli. Německý buddholog Hans Schumann se 16 (sa.); zákon karmy je (nejen) v buddhismu základním kosmickým zákonem akce a reakce (Zürrer 2007, 32). 19

20 buddhistickou koncepci znovuzrození pokouší přiblížit způsobem analogie s kupou knih, kde umístění každé knihy není způsobeno nějakým jednotlivým spojením, ale určitým souběhem příčin a podmínek. Těmito podmínkami je karma a to je to, co tvoří kontinuum naší existence v cyklu životů, smrti a znovuzrození (Novick 2007, 154) Samsára Buddhistická představa koloběhu znovuzrozování se označuje sanskrtským termínem samsára, která zahrnuje šest možných forem existence. Bývá zobrazována ve formě tzv. kola existence (tib. sipäkhorlo), které je rozděleno šesti výsečemi na svět bohů, polobohů a lidí, symbolizujících příznivé formy existence, a na svět zvířat, hladových duchů a pekelných bytostí, reprezentujících nepříznivé formy bytí (Gjamccho 1990, 10). V buddhismu jde ruku v ruce s vírou v karmu úsilí o vysvobození se (tib. grol) z těchto sfér bytí cestou morálního očištění a nahromadění zásluh s nejvyšším Obr.2: Kolo existence, Tibet, , minerální barva na plátně, 55, 88x40,64cm, kolekce Erie Art Museum. cílem dosažení probuzení 17 (tib. čhangčhub) a následné nirvány18 (tib. ňangdä, vyjití ze strasti ). Případně alespoň vyhnutí se zrození do stavů zatracení a k zabezpečení si co nejpříznivějšího příštího zrození, v němž by člověk mohl pokračovat v úsilí o toto konečné vysvobození (Kolmaš 2002, 62-3). Na povahu příštího života mají vliv jedincovy špatné a dobré skutky v nynějším životě, které se projevují v činech, slovech a myšlenkách 19 (Kolmaš 2008, 3-4). Podle buddhistické doktríny zaměřené na vysvobození není znovuzrozování nic, co by samo o sobě bylo pozitivní, a týká se to i zrození do vyšších oblastí. To, že se jedinec 17 Používá se také termín osvícení. (sa.); nirvána může naznačovat nižší stupeň, ve kterém není žádná strast, a může také znamenat nejvyšší stupeň zvaný buddhovství, stav bytosti, která dosáhla nejvyššího stupně probuzení, tj. poznání příčin strastí; taková bytost představuje dokonalého, dovršeného buddhu (tib. sanggjä) - cíl duchovního snažení každého buddhisty. 19 Zde je patrná shoda s názory indického náboženství hinduismu, který vznikal v průběhu druhé poloviny 1. tisíciletí př. n. l. ze staršího védského náboženství bráhmanismu (Zbavitel 1993, 6). Podle nich smrt není nikdy zakončením života s konečnou platností, vždy po ní následuje další život, který se utváří podle činů v předchozích životech a podle dosaženého stupně duchovního vývoje či úpadku v průběhu znovuzrozování (Werner 1996, 167)

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Josef Kolmaš. Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie

Josef Kolmaš. Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie Josef Kolmaš Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie N A K L A D A T E L S T V Í L I B R I P R A H A 2 0 0 9 OBSAH Úvodem /7 Podoba a rozšíření tibetského buddhismu /9 Zásady české transliterace

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 doprovodné akce Fumon Nakagawa róši přednáška Buddhovská podstata tvého bytí ve čtvrtek 20. května v 18:30 v prostorách jezuitské koleje sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 doprovodné

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Jóga. pro děti THOMAS BANNENBERG

Jóga. pro děti THOMAS BANNENBERG Jóga pro děti THOMAS BANNENBERG Computer Press, a. s. Brno, 2011 1 JÓGA PRO DĚTI Thomas Bannenberg Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. Překlad: Jolana Surýnková Jazyková

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

jóga a východní spiritualita [ 15 ] S WÁ M I S WÁ M I Lakshman Joo p ř e k l a d a k o m e n t á ř jiří kru t i n a

jóga a východní spiritualita [ 15 ] S WÁ M I S WÁ M I Lakshman Joo p ř e k l a d a k o m e n t á ř jiří kru t i n a jóga a východní spiritualita [ 15 ] S WÁ M I S WÁ M I Lakshman Joo ÚSTNÍ TR ADICE UČENÍ K AŠMÍRSKÉHO ŠIVAISMU p ř e k l a d a k o m e n t á ř jiří kru t i n a 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu devíti ján a úvod k fázím vytváření a završení Meditační kurz v hotelu Svratka 25. 27. října 2014 Jsme velice potěšeni, že Její Eminence

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více