Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. Konzultant: Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. 1

2 Nahoře na kopci, poblíž hřbitova, prosvítají kosé paprsky růžového slunce listím jilmů, hebkou trávou povívá svěží vánek, kameny se blyští v ranním světle, voní tu hlína a tráva a je radost vědět, že život je život a smrt je smrt. Jack Kerouac: Maloměsto, Velkoměsto. Vzdušný pohřeb, autor Shelka. 2

3 Prohlašuji, že jsem tuto magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně a s použitím literatury uvedené v seznamu literatury. 3

4 Poděkování: Děkuji panu prof. Josefu Kolmašovi za jeho odborný a milý přístup ke konzultaci mé práce a za obohacující setkání. Za další užitečné poznámky a korektury děkuji Mgr. Nikole Karulové z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU a všem ostatním, kteří mi k tématu poskytli svůj materiál a znalosti. Mé poděkování samozřemě patří také vedoucímu práce, panu prof. Jaroslavu Malinovi. 4

5 Obsah Abstrakt...6 Klíčová slova Úvod Současný stav zkoumání oblasti smrti v buddhistických kulturách Cíle a metodika práce Zdroje informací Další komentáře Náboženství tibetského buddhismu Okruh rozšíření Oblasti tibetského náboženství Tantra a vadžrajána Lidové náboženství Základní koncepty Samsára Bardo Tulku Smrt - v nauce, literatuře, obřadech Koncept smrti na úrovni tajné nauky Ňingthigová literatura Terma Karmalingpy Fyziologie smrti - rozpouštění prvků Projevy umírání Osm vidění smrti Šest jóg Náropy Téma smrti v literatuře Mýty a lidová literatura Vyprávění o zásvětí Deloková literatura Legenda o Maudgaljájanovi Příběhy o rolanzích Příkladná smrt v hagiografiích velkých jóginů Eschatologický mýtus o Šambhale Obřady a symboly smrti Čhamové tance Připomínky smrti a nauky Běžné symboly Rituální předměty a atributy Role smrti v životě tibetských buddhistů Hromadění zásluh s cílem dobrého znovuzrození Běžné denní projevy laiků Tradiční poutě Praxe učení s cílem ovládnutí smrti Myšlenka na smrt Simulace smrti Nejvyšší tantrické metody Jóga snu a spánku Pohlavní spojení a duchovní cesta Meditace phowy

6 Meditace čö Přístupná metoda simulace smrti Pohřební ritus Pohřby ve starověkém Tibetu Bönistické pohřební rituály Královské pohřby Pohřební zvyklosti tibetského buddhismu Odvracení smrti Rituály u smrtelného lůžka Přenesení vědomí v okamžik smrti Čtení Bardo thödol Vlastní pohřeb Tibetský vzdušný pohřeb Pohřby v klášteře Drigung Původ a doklady dřívější praxe Kremace Moderní kremace versus vzdušný pohřeb Himalájská oblast Speciální naložení s tělem mumifikace Méně obvyklé způsoby Pohřeb do vody Pohřeb do země Bardové rituály Obřady za zemřelé Kontakt se zemřelým Období truchlení Funerální objekty a jejich symbolika Čhörteny Hrobky a mauzolea významných osob Závěr O autorce Výklad důležitých jmen a pojmů Rejstřík Seznam literatury a jiných pramenů Použitá a citovaná literatura Internetové zdroje Video Seznam vyobrazení

7 Abstrakt Práce, koncipovaná jako socio-kulturní analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů v oblasti tibetského buddhismu, se soustředí na aspekty, které v rámci daného časového a geografického vymezení v užším smyslu souvisí se smrtí, umíráním, nesmrtelností, a na jejich variace v rámci tibetské společnosti. Dále se zabývá zvláštnostmi a danostmi pohřebního ritu zejména podle sociálního zařazení, pohlaví, věku a oblasti. Analyzuje chování a respektování norem náboženské tradice buddhismu v její konkrétní tibetské formě s důrazem na vstřebávání místních domorodých prvků. Klíčová slova bardo, bön, kremace, posmrtný mezistav, pohřeb, smrt, Tibet, tibetský buddhismus, vzdušný pohřeb. 1. Úvod Náboženské systémy, v nichž se věří pouze v jeden život, a naopak systémy založené na víře ve sled existencí, působí velice odlišně na civilizace, které je přijmou za své. Situace je dnes taková, že optimisté na Západě doufají, že po smrti nějaká další existence bude, zatímco pesimisté říkají, že nebude nic. Na asijském Východě je tomu obráceně: pesimisté se obávají další trýznivé inkarnace, optimisté doufají, že by snad mohli vyvanout beze stopy. Evropská cesta vidí kýžený cíl jakožto vědomou sebeidentitu v podstatě v dovršené individuaci (jak to třeba líčí Gustav Jung), zatímco cesta východní vidí kýžený cíl v úplném rozplynutí vlivů vlastního já, rušivě se prosazujícího (Komárek 2005, 102). Antropologie přistupuje k náboženství jako k jednomu aspektu kultury. Náboženská přesvědčení a praktiky jsou důležité, protože mají ústřední význam pro organizaci našich společenských životů. Podmiňují způsob, jakým chápeme své místo ve světě, a určují, jak se vzahujeme jeden k druhému a ke zbytku přirozeného (a nadpřirozeného) řádu (Bowie 2006). Podle britského antropologa Bronislawa Malinowského je nejdůležitější funkcí náboženství zmírnění úzkosti, která doprovází četné krize v průběhu života, zejména smrt. Existence silných osobních připoutaností a fakt smrti, jenž je ze všech událostí v lidském životě nejvíce znepokojující, jsou podle něj nejspíše hlavní zdroje náboženské víry 7

8 (Malinowski 1972). Jak uvádí Robert Kastenbaum, americký psycholog a gerontolog, pohřební rituál představuje nejzjevnější ze sociálních mechanismů zvládání smrti. Pohřby se vyvinuly nejen pro nakládání s mrtvými a pro podporu pozůstalých, ale také kvůli zmírnění dopadu smrti znovupotvrzením společenské pospolitosti (2003, 768). Buddhismus se jako náboženství od svých počátků v Indii zaobírá smrtí a zemřelými a zároveň zdůrazňuje důležitost smrti pro život člověka (Cuevas - Stone 2007; Kastenbaum 2003, 74). Anglický buddholog Richard Gombrich definuje stručně a výstižně náboženství buddhismu takto: Pro buddhisty znamená náboženství hledat vysvobození a nic jiného. (Holba 2008, 109). Toto vysvobození, které buddhismus slibuje, je vysvobozením zároveň od smrti i od narození a od znovuzrození, které podmiňuje smrt. Zkráceně by se dalo říci, že buddhismus je popřením života pro skutečnost smrti (Landsberg 1990). Z tohoto důvodu byli buddhisté vždy velkými thanatology, badateli v oblasti smrti. Když zkoumali, jak se má člověk vymanit z proudu vznikání, nepojímali smrt jako tajemství, ale jako problém (Maraini 2005). Podle amerického buddhologa a tibetologa Bryana Cuevase v sobě nesou všechny buddhistické doktríny, praktiky a instituce určitou souvislost s těmito tématy (Cuevas - Stone 2007). Buddhismus byl integrován do mnoha asijských kultur, z nichž v určitém rozsahu převzal rysy starších původních tradic, a každá z těchto kultur zahrnuje různé soubory očekávání a rituálů ve chvíli smrti (Goss 1997). V prostředí tibetského buddhismu byly výsledky dlouhého intuitivního a intelektuálního studia otázek smrti ve 14. století sebrány v díle Bardo thödol, které má pro život Tibeťanů, resp. tibetských buddhistů, zásadní význam (Maraini 2005). Smrt vnímají Tibeťané všude kolem a uchovávají v sobě stálé vědomí toho, že žádný život není stálý, a že každému je určeno zemřít. Jejich způsob přijetí smrti je ovlivněn vědomím ustavičného střídání zrození a smrti, na druhou stranu však znovuzrození neodstraňuje bolest ze ztráty (Goss 1997). I když Tibeťané běžně mluví o reinkarnaci, a vytvářejí své náboženské přesvědčení kolem víry, že určití lamové jsou znovuzrozeni v dětech, které mohou být identifikovány, jejich pohřební rituál má velmi explicitní a obrazné symboly oddělení pozůstalé komunity od fyzické existence zemřelého (Goss 1997). Tyto a další rozdílnosti vědce utvrzují v tom, že smrt zde může sloužit jako čočka, skrze kterou je možné zkoumat, jak rozdílné, dokonce protichůdné prvky se staly součástí dynamických, pokračujících procesů, kterými jsou specifické buddhistické kultury formovány, stimulovány a redefinovány (Cuevas - Stone 2007). 8

9 1.1. Současný stav zkoumání oblasti smrti v buddhistických kulturách1 I přesto, že smrt zaujímá v buddhistických tradicích centrální úlohu, donedávna se jí na poli buddhistických studií dostávalo jen malé pozornosti. Podle Cuevase a jeho spolupracovníků to může pramenit, alespoň částečně, z dědictví modernistických přístupů, které předem předpokládaly, co by buddhismus měl být. Od pozdního 19. století se ho zastánci buddhistického modernismu 2, v Asii a na Západě, pokoušeli přeměnit na náboženství racionální, empirické, a plně kompatibilní s vědou - zkráceně, na náboženství zcela vsazené do moderní éry. Tradiční buddhistické popisy posmrtného života s děsivými světy znovuzrození mezi démony, obyvateli pekel a hladových duchů, se jednoduše nehodily do požadovaného obrazu a tak byly bagatelizovány jako přizpůsobení se širokým nevzdělaným masám nebo jako lidové nánosy nevztahující se k domnělé buddhistické ryzí formě. Role buddhistických duchovních při pohřbech a ekonomická závislost klášterů na rituálech pro zesnulého také zapříčinily různá nařčení z toho, že buddhismus je archaické, pověrečné a společensky neproduktivní. Ústředním tématem se stala kritika velkého zájmu buddhistických duchovních na pohřebních obřadech a buddhismus byl představován v prvé řadě jako náboženství, které je zaměřené na přítomnost. Jak však upozorňují akademici v oblasti studií buddhismu, stavění pohřebních praktik a představ o posmrtném životě na okraj zájmu, je zcela v rozporu s běžnou praxí většiny tradičních buddhistů, jak z pohledu historického, tak současného. Cuevas zdůrazňuje, že na rozdíl od snahy prezentovat buddhismus takový, jaký by měl být, je zapotřebí zaměřit se na bližší zkoumání témat, která byla doposud studována převážně v křesťanství a jiných západních tradicích (Cuevas - Stone 2007). Jiný faktor přispívající k dlouhodobému opomíjení smrti v buddhistických studiích může podle Cuevase spočívat v povšimnutí si nesourodosti mnoha buddhistických praktik souvisejících se smrtí a doktríny o nejá, čili popření existence nějaké stálé podstaty, jako je duše. Přibližně od 60. let 20. století se vědci zabývající se antropologickým výzkumem začali vážněji zabývat zásadními pilíři víry a praktikami současných buddhistických komunit, zahrnující jejich pohřební rituály, a navrhli modely pro osvětlení toho, jak tato přesvědčení a praktiky koexistují s doktrinálním učením o pomíjivosti. Tyto 1 O tom, jak vědecká obec i široká veřejnost přistupovala od počátků studia buddhismu k otázce smrti a pohřebních rituálů, seznamuje podrobně Cuevas ve své úvodní kapitole k souborné studii Buddhist Death, z níž zde čerpám (Cuevas - Stone 2007). 2 Termín byl poprvé použit německým indologem a buddhologem Heinzem Bechertem v jeho knize Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den Ländern des Theravāda-Buddhismus. Hamburg: Schriften des Instituts für Asienkunde (1996). 9

10 modely však měly tendenci brát doktrínu o nejá jako normativní standard a odsunovaly rituály a pojednání související se smrtí jako protikladnou kategorii. Takové dělení je charakteristické pro typologii amerického kulturního antropologa Melforda Spira, který dělí aspekty buddhismu na nirvánický, karmický a pragmatický. Pohřební rituály Spiro přiřazuje jen posledním dvěma systémům (Cuevas - Stone 2007). Nirvánický buddhismus zde odpovídá pojmu normativní náboženství, což je náboženská praxe, která bezprostředně vychází z kanonických textů a jejímž charakteristickým rysem je usilování jedinců, zpravidla mnichů a mnišek, o dosažení stavu vyvanutí, nirvány (synonymně se používají termíny buddhismus mnichů, velká tradice, čistý buddhismus, nebo také kánonický buddhismus ). Karmický buddhismus odpovídá pojmu žité náboženství. Jde o náboženskou praxi, jejímž charakteristickým rysem je usilování jedinců, zpravidla laiků, o dosažení lepšího příštího zrození (Bělka 1999). Modelům stavějícím tyto kategorie proti sobě lze vytknout nevyrovnanou polaritu, v níž ortodoxní soteriologický cíl buddhismu stojí na jedné straně, zatímco pohřební rituály a představy představují odlišný materiál. V důsledku takové perspektivy se studium smrti stalo vedlejším, sekundárním fenoménem (Cuevas - Stone 2007). O tom, že v buddhismu existují tyto buddhistické cesty, aspekty či orientace, není ze zkušenosti pochyb, diskuze se vede o jejich vzájemném vztahu a o konkrétních podobách obou těchto orientací v jednotlivých buddhistických komunitách (Bělka 1999). Od pozdních 80. a raných 90. let 20. století zmíněný sekundární fenomén nabyl vážnosti. Co by mohlo být nazýváno lidovým náboženstvím (přestože samotný termín je sporný) už není chápáno jako přebytková nebo okrajová kategorie postavená vůči oficiálnímu náboženství. Bylo zjištěno, že pohřební rity nebyly zavedeny jako ústupek nevzdělané vrstvě, ale byly ustanoveny monastickou vrstvou. Mniši zavedli buddhistické rituály v klášteře, usmiřovali duchy, a praktikovali pohřeb ad sanctos v blízkosti svých svatých zesnulých; kult stúp a věnování zásluh zemřelému nebyly poprvé praktikovány laickou vrstvou, nýbrž mnichy a mniškami, z nichž někteří byly specialisty buddhistické doktríny (Cuevas - Stone 2007). Velká většina současných studií se většinou zaměřuje na určitou geografickou nebo kulturní oblast. Dřívější textuální, filologické a doktrinální studium se rozšířilo o metody historické, antropologické, sociologické, a také literárního kriticismu, kulturních studií, genderových studií, a jiných disciplín. Nepožaduje se již čtecí znalost několika buddhistických jazyků nebo různých kánonů; místo toho se předpokládá dobrá obeznámenost s historickými a sociálními specifiky určitých buddhistických tradic. 10

11 Rozpoznání místních odlišností vedlo k důrazu na buddhismy spíše než na jednotný buddhismus, a pozornost se v poslední době nejvíce zaměřuje na snahu porozumět lépe tomu, jak se buddhismus, jako panasijská tradice, proměnil, a byl proměněn místními náboženskými kulturami. Jak podotýká americký buddholog Mark Blum: V každé společnosti v Asii, která může být označena jako tradičně buddhistická, stále přetrvávají prvky domorodé víry zabývající se mrtvými, které byly uplatňovány před asimilací buddhismu, a představují nedílnou součást takové asimilace. Do jaké míry tato buddhistická pojednání, praktiky a představy odráží konzistenci napříč kulturami, aby se průkazně mohly označit jako smrt a buddhismus? Nebo se liší tak zásadně od kulturního kontextu, že je možné je označit jako výrazné odklonění od něho (Cuevas - Stone 2007, 9)? Dnešní kulturní antropologie může v těchto otázkách nabídnout svou látku tím, že sleduje projevy kultur přímým pozorováním a s důrazem na terénní výzkumy. Ve spolupráci s etnologií také studuje náboženské fenomény v souvislosti s otázkami původu, struktury a pohybu lidských skupin, jejich kulturně historický směr, a to zejména v ranných obdobích (Štampach 2008, 25). V Tibetu je situace specifická v tom ohledu, že rozdíl mezi exoterickým (určeným pro veřejnost) a ezoterickým (tajným, určeným pouze zasvěcencům) učením je dobře patrný díky tajnému učení lamů, nutnosti zasvěcení adeptů nauky atp. (Bělka 1999). Tibetská náboženská vzdělanost se od minulého století stala objektem fascinace, intenzivní spekulace a debaty mezi západními badateli, a to od doby, kdy byly poprvé přeloženy texty Bardo thödol (Cuevas 2003)3. Obecně se studia v jednotlivých lokálních buddhistických tradicích v posledních dekádách vrátila k obvyklým tématům, které se zaobírají smrtí, rituály, a představami. Obsahují zejména: napětí mezi učením o pomíjivosti a touhou po kontinuitě a stabilitě; ideál příkladné smrti, vytvořený na základě příběhu Buddhy, jako ukazateli stavu jedincovy mysli a zdroji ospravedlnění pro věřící následující určité buddhistické učitele; význam relikvií, ať již ostatků po kremaci, hagiografických textů, demonstrujících učitelovy znalosti a v jistém smyslu i jeho přítomnost ve světě; prahovou sílu momentu ve chvíli samotné smrti, kdy správná meditační a rituální praktika může nasměrovat jedince k příznivému zrození nebo vysvobození; pokračující vztah mezi zemřelým a žijícími, který může být zprostředkován náboženskými specialisty nebo 3 Významěnjší kontakty mezi Evropou a Asií jsou známy až od 13. století díky rozvíjejícímu se obchodu a misionářským aktivitám, které vyvrcholily evropským kolonialismem. Evropané, kteří cestovali také po Tibetu, pořizovali ze svých cest písemné zápisy. Ale teprve v letech po 2. světové válce začíná skutečný zájem Západu o buddhismus. Důležitou roli v přímých kontaktech s živými tradicemi sehrála přítomnost tibetských mnichů v indické Dharamsale, kde se od roku 1959 začala otevírat dříve velmi těžce dostupná tibetská kultura, včetně tibetského buddhismu, Západu (Holba 2008, 142). 11

12 pohřebními rity a rituály, ve kterých se zájem o blaho zemřelého stává mocným motivem mravného chování a hromadění zásluh (Cuevas - Stone 2007). Konkrétně v tibetském buddhismu je hlavním objektem zájmu těchto pět komponent: pohřební místa a mrtvá těla v nich, pohřební rituály, znaky umírání a smrti obyčejných lidí a svatých (relikvie), teorie přechodného procesu bardo a kontemplativní jógy založené na smrti (Germano 2005) Cíle a metodika práce V mé práci vycházím z předpokladu, že náboženství vystupují vždy v celkové souvislosti řady různých podmínek a okolností. Proto poznání náboženských fenoménů v širším kontextu socio-kulturních skutečností přispívá k bohatšímu poznání, než dává deskripce a komparace izolovaných prvků náboženství. Materiál, jímž jsou náboženské fenomény, je však tak bohatý a nepřehledný, že při rozumné strategii bádání se osvědčuje vnést pořádek do materiálu, který se blíže zkoumá. Když se zavádí takový řád do zkoumané látky, ozývá se někdy výtka scholastického škatulkování. Hlediska dělení se však nepokládají za dané a neměnné. Vedle toho existují nesnadno zařaditelné jevy, přesahy z jedné do druhé skupiny a různé podobné nejasnosti. Ve své práci se proto snažím hlavní téma smrti uchopit v kontextu širších sociokulturních skutečností, a to takovým způsobem, aby hledisko rozčlenění práce rozdělovalo celou látku, i při přesahu jednotlivého případu. Tato hlediska, která odráží hlavní cíle práce, by měla být patrná v koncepci a obsahu jednotlivých kapitol. Jedním z mých hlavních cílů je seznámit čtenáře s normativní koncepcí smrti v nauce tibetského buddhismu, s jejím filosofickým, soteriologickým i biologickým (psychofyzickým) rozměrem, a s tím, jak náboženská komunita v souladu s nimi vnímá smrt. Je zřejmé, že na úrovni žité tradice jsou představy spjaté s náboženskou vírou většinou chápány jen nejasně, nepřesně. Ideje a představy jsou nejednoznačné a proměnlivé, často logicky vzájemně rozporuplné, a ne vždy v souladu s tím, co je obsaženo v knihách. To ústí v nesrovnalosti, a velmi často napětím mezi ideály tradice a její realitou (Cuevas 2007). V textu se proto zabývám různými úrovněmi vnímání otázek smrti a posmrtného života a jejich odrazu v běžném životě dnešní tibetské populace, kterou tvoří jak mnichové, vzdělanci, tak laici a nevzdělaní lidé. Dalším cílem mé práce je studovat, jak vypadají představy a pohřební rituály v tibetském buddhismu, jakožto specifické formě panasijské buddhistické tradice. Sleduji 12

13 výsledky asimilace tohoto náboženství, resp. jeho pohřebního aspektu v domorodém prostředí Tibetu, a kontinuitu způsobu pohřbívání v průběhu jeho následujícího historického vývoje. Naznačuji také odchylky od převažujícího trendu v přilehlém himalájském prostoru, kde je vliv tibetského buddhismu od počátků jeho formování patrný (v práci se nezabývám dalšími oblastmi s tibetským vlivem spadajícími do prostoru Vnitřní Asie - Mongolsko, Burjatsko aj.) Zdroje informací Materiál pro svou práci jsem čerpala převážně z literatury, zejména překladů primárních tibetských zdrojů a jejich interpretací, ze záznamů cestovatelů a vědců v Tibetu, kteří sami jako svědci zdokumentovali to, co ve svých pracích publikují. Dále také ze sekundárních zdrojů, tedy studií vědců zabývajících se Tibetem a jeho náboženstvím. Část obrazového materiálu je použita z mého krátkého pobytu v himalájské oblasti Ladaku, bývalé výspy Tibetu, udržující si však doposud kulturu tibetského buddhismu. Internetové citace jsou v textu označeny [on-line], filmové zdroje [video] Další komentáře Přepis tibetských slov do češtiny U jazyků, které nepoužívají k zápisu latinku, se při přepisu do češtiny používají dva základní přístupy: transkripce, tj. přibližný zápis výslovnosti, a transliterace, tj. přesný přepis všech grafémů (písmen). Jak je uvedeno v Zásadách české transliterace a transkripce tibetštiny, u tibetských názvů a jmen je třeba z důvodů rozdílů mezi psanou a vyslovovanou tibetštinou rozlišovat jejich fonetickou podobu od jejich ortografické podoby. Proto bývají uváděny oba tvary (př. hromoklín, dordže, rdo-rdže). První seriozní a zatím nejrozšířenější systém transkripce tibetských slov do češtiny vytvořil v 80. letech 20. století český sinolog a tibetolog Josef Kolmaš. Patrně nejpoužívanější transliteraci tibetštiny do latinky vytvořil již koncem 50. let 20. století americký profesor Turrel Wylie4 (Kolmaš 2009, 8; Beer 2005, 5). V práci uvádím u 4 Wylieho způsob (Wylie transliteration scheme) je založený na transliteraci do angličtiny a stal se základem 13

14 důležitých termínů transkripci, ve výkladu důležitých jmen a pojmů i transliteraci. Tibetské, popřípadě sansrkrtské termíny jsou v textu označené kurzívou, či zkratkou (tib., sa.). Sémantika jazyka tibetského náboženství Pokud se ve studiu zaměřujeme i na samotný obsah buddhistických učení a tibetských textů (resp. jejich překladů), nevyhnutelně narážíme na problém jazykových a sémantických konvencí, které provází všechny věci a jevy (Eliade 2001, 37). Je nutno počítat s faktem, že tibetská náboženství, kterým dominuje buddhismus, představují svébytný prostor, do něhož se v západních pojmových kategoriích proniká s velikými obtížemi. Učení, myšlení a jednání je spojené se specifickým jazykem značně metaforickým a pracujícím v módu analogií (Berounský 2003, 197). 2. Náboženství tibetského buddhismu Tibet (tib. Böjul), země na střeše světa, relativně izolovaný od svého okolí, obklopený divokou přírodou, člověku ne vždy přátelsky nakloněnou, se v myslích jeho původních obyvatel5 nacházel v rukou mocných sil přírody (Kolmaš 2009, 7). Po staletí však byl Tibet v důsledku svého bezprostředního styku a komunikace s okolními kulturními giganty - Čínou na východě, Indií na jihu, Persií na západě a Vnitřní Asií na severu - vystavován jejich civilizačnímu vlivu. Tibeťané dokázali cizí impulsy, převážně buddhistické povahy, úspěšně vstřebat, spojit je se svou vlastní kulturní tradicí, a vytvořit tak okruh ojedinělé civilizace tibetské, která pak svým vlivem hluboko zasahovala do utváření duchovního a materiálního života velké části asijského kontinentu (Kolmaš 2009, 7). K nejoriginálnějšímu výtvoru tibetské duchovní civilizace patří převzetí indického buddhismu6 do tibetských domácích poměrů a následný tisíciletý autochtonní vývoj Buddhova učení (tib. čhö, sa. Dharma) v nových podmínkách (Kolmaš 2002, 57-8). V pro přepisy tibetských termínů do většiny publikací vydávaných renomovanými světovými vydavatelstvími. Na přelomu tisíciletí byla vytvořena tzv. rozšířená Wylieho transliterace (Extended Wylie transliteration scheme; (Beer 2005, 5). 5 Na území Tibetu žije už od dob předhistorických autochtonní lid stejného či příbuzného etnického a jazykového složení, které náleží do tibeto-barmské etnické a jazykové skupiny. K sjednocení vlastních tibetských kmenů v okolí řek Jarlung a Cangpo v centráním Tibetu v samostatný stát došlo v stolet n. l. (Kolmaš 2002, 43-4). 6 Vznik indického buddhismu se datuje do 6. století př. n. l. 14

15 této podobě vtiskl buddhismus zemi, její kultuře, písemnictví, umění i dalším oblastem zcela nezaměnitelnou podobu a tibetským (tib. sanggjäkjičhö) je nazývaný právě pro své specifické odlišnosti od buddhismu indického7, nebo například čínského či japonského (Kolmaš 2009, 8). Mimořádně významné období formování tibetského buddhismu představuje éra buddhistických králů (tib. čhögjalů, králové dharmy ) (7.-9. stol. n. l.)8, protože tehdy v něm byly kladeny základy dlouhotrvajících buddhistických tradic (Tarthang Tulku 2006, 187). V polovině 9. století začaly být cítit nejrůznější vlivy pocházející zvláště z Číny, ale i z nového indického směru buddhismu - tantrického buddhismu (Eliade 2001, 44)9. V Tibetu naukový vývoj vyvrcholil v rozmezí 11. a 12. století, kdy se zformovaly jedny z hlavních škol tibetského buddhismu a jejich kláštery se staly středisky veškerého náboženského, ale také kulturního a politického života dané oblasti10. Jejich zakladatelé vtiskovali tibetskému buddhismu svou vlastní podobu, čímž přispívali k jeho vnitřní diferenciaci a zároveň dialektické jednotě v různosti (Kolmaš 2002, 58). Dnes se rozlišují čtyři hlavní školy: nejstarší Ňingmapa (v tib. doslova Stará škola ) z prvního období šíření buddhismu a tři další z pozdějšího období šíření, které pro odlišení od Ňingmapy nesou souhrnný název Sarma (v tib. Nové školy či tradice : Sakjapa, Kagjüpa a Gelugpa). Kromě nich existovalo a dosud existuje velké množstí nejrůznějších menších podsekt, často jen lokálního významu a omezeného časového trvání (Kolmaš 2009, 10-11) Okruh rozšíření Vlivy tibetské kultury, resp. tibetského buddhismu, sahají nejen na východ k hranicím vnitřní Číny, kde zahrnuje tradiční oblasti Amdo a Kham se smíšeným obyvatelstvem čínsko-tibetským (Kolmaš 2009, 7). Myšlenkové a naukové bohatství 7 Tato skutečnost je na první pohled patrná v používáné terminologii: jména božstev, jevů a věcí ze světa buddhismu jsou sice indického původu a všeobecně známá také pod jejich sanskrtskými názvy, ale v Tibetu dostala i svá jména tibetská (např. sa. bóddhisattva - tib. čhangčhubsempa, sa. Avalókitešvara - tib. Čänräzig, sa. vadžra - tib. dordže, sa. karma - tib. lä apod.). 8 Jedná se o první, tj. rané období hlásání a šíření buddhistické víry v Tibetu (tib. ngadar), spojované s osobností indického tantrika Padmasambhavy (působil v 8. stol. n. l.). 9 V období stol. n. l. se v Indii vytvořila sanskrtská textová tradice, která spojovala starý materiál s novou formou. Tyto tajné texty, tantry, vytvářely buddhistické a hinduistické školy (Knipe 1997, 74). Všechna učení buddhismu se zjednodušeně dají rozdělit na dvě skupiny - učení súter a učení tanter (Seegers 2006, 59). 10 Toto období je nazývané tzv. druhé hlásání buddhistické víry (tib. čhidar) spojené s osobou indického reformátora Atíši ( ). Shoduje se s obdobím politické roztříštěnosti v Tibetu ( stol.). 15

16 tibetského buddhismu, jeho tradice a organizační formy, jakož i praktické projevy ve všech sférách lidské činnosti se postupem doby začaly ze své kolébky v podstatě samovolně šířit do všech světových stran a výrazným způsobem zasáhly do utváření duchovního a materiálního života řady zemí himálájského pásu a Vnitřní Asie (Kolmaš 2002, 63). Obr.1: Mapa rozšíření tibetského buddhismu v himalájské oblasti a prostoru Vnitřní Asie - červeně a modře zvýrazněno. Do Ladaku, nazývaného také někdy Malým (či Indickým) Tibetem a ležícím na nejzazším západě tibetského etnického světa, se tibetská forma buddhismu rozšířila již v polovině 9. století, a je tam přítomna dodnes. V Nepálu se začala v širším měřítku uplatňovat až v novější době, zejména s přílivem tibetských uprchlíků z Číny po roce V sousedním indickém státu Sikkim a dále na východ ležícím Bhútánu se tibetský buddhismus definitivně prosadil až v 17. století a v obou zemích nalezl výrazné uplatnění. Mogolsko se s náboženstvím Tibetu setkalo poprvé již v 13. století, přijalo ho však za oficiální až v 16. století. Odtud se rozšířilo do oblasti Burjatska po obou březích Bajkalského jezera, které tak představuje nejsevernější výspu okruhu tibetského buddhismu (Kolmaš 2002, 64). Vlivy tibetského životního stylu nacházíme od konce 18. století také mezi Kalmyky na Volze (Kolmaš 2009, 7). Velmi početné množství jeho stoupenců je v současné době roztroušeno v emigraci po celém světě, a to v důsledku 16

17 čínské okupace Tibetu v roce 1950, na jejíž následky zahynulo kolem milionu Tibeťanů, a při níž bylo zničeno více než 6 tisíc klášterů (Holba 2008, 111). Od roku 1951, kdy byla s Čínou podepsána dohoda o tzv. mírovém osvobození Tibetu, je život v této zemi podřízen čínské vládě (Kolmaš 2002, 44)11. Dalajlamova exilová vláda v Indii udává počet všeho tibetsky mluvícího obyvatelstva zaokrouhleným, spíše symbolickým, nežli statisticky podloženým číslem šest milionů (Kolmaš 2004, 10; Central Tibetan Administration [on-line]). Celkový počet stoupenců tibetského buddhismu se pohybuje kolem milionů (Holba 2008, 111) Oblasti tibetského náboženství Přestože je buddhismus ve své tibetské formě od 11. století dominantním náboženstvím Tibetu, úsilí charakterizovat projevy žitého náboženství ukáže, že hranice mezi původními tibetskými náboženskými představami (v literatuře nazývanými lidové náboženství ), předbuddhistickým náboženstvím bön12, představujícím směsici magie, šamanismu a přírodního kultu, a buddhismem, není možné striktně vymezit. Bön byl pravděpodobně jediným náboženstvím starého Tibetu od dob předhistorických až do 7. stol. n. l., kdy začal ustupovat indickému buddhismu, ale nikdy cizí víře zcela nepodlehl. Je však zřejmé, že tyto náboženské systémy procházely změnami (Kolmaš 2009, 141; Slobodník 1999, 125; Stein 1972, 164-5). V počátcích pronikání buddhismu do Tibetu existoval ještě rozdíl mezi původním tibetským komplexem náboženských představ a buddhismem, který postupně pronikal do země a tuto dualitu odrážel i jazyk: nejstarší tibetské prameny hovoří o náboženství lidí mi čhö, kterým se označovaly původní náboženské představy, lokální božstva a s nimi spojené rituály a o tzv. náboženství bohů lha čhö, o buddhismu (Stein 1972, 165, 192; Samuel 1993, 445). Dnes je možné hovořit o jedné doktríně, jednotném učení čhö a jeho vyznavačích nazývaných čhöpa. Laici i duchovní elita pracují se stejnými symboly a božstvy, jen jejich interpretace se liší. Tato rozmanitost významů, mulitiplicita interpretací 11 Od roku 1965 představuje Tibet autonomní oblast v jihozápadní čáti ČLR. Hranice této Tibetské autonomní oblasti ve skutečnosti vytyčují pouze malou část tibetského území. Tzv. Velký Tibet už na politické mapě neexistuje, ale zůstává realitou na kulturním poli. Tradiční Tibet zaujímá kolem km2, zatímco Tibetská autonomní oblast pouze km2 (Lobo 2002, 6). 12 Bönismus obsahuje prvky zoroastrismu a kašmírských tradic. Do Tibetu se tedy dostal pravděpodobně z Íránu, či severozápadní Indie (Kolmaš 2009, 59). Dosud se udržuje mezi nomádským obyvatelstvem severního a východního Tibetu, ale i v buddhistických kruzích mu bývá nezřídka přisuzována zvláštní úloha, například při věštění, astrologii, čarodějnictví apod. (Kolmaš 2009, 141). 17

18 božstev, náboženských symbolů nebo celého univerza, je pro Tibet charakteristická (Samuel 1993, 23, 163, 485). Dalo by se říci, že dnes v Tibetu existují paralelně vedle sebe dva náboženské systémy: původní bön a mahajánový13 buddhismus (tib. thegčhen) vadžrajánového směru (tib. dordžethegpa), doplněný domorodými kultovními prvky (Kolmaš 2009, 141). Náboženskou komunitu v Tibetu dnes tvoří převážně buddhističtí laici (tib. geňen), větší část mnišské komunity představují novici (tib. gecchül) a nejmenší skupinou jsou mniši, kteří splnili všechny řeholní služby (tib. gelong) (Slobodník 1999, 126) Tantra a vadžrajána Vadžrajána (v sanskrtu také jinak tantrajána, tib. gjükjithegpa, cesta rituálu ) v tibetském buddhismu představuje pro laika jen těžko proniknutelnou oblast systematizovaných náboženství buddhismu a bönu, jejichž komplikované nauky jsou založeny na buddhistických tantrách (tib. gjü) (Berounský 2006, 197). V systému buddhistické nauky se tantra pokládá za nebezpečnou cestu, jelikož se při ní pracuje s aktivizací psychických sil adepta. Vyžaduje proto dlouhé studium a přiměřené duševní schopnosti. Přestože laici i mniši mají jisté základní znalosti o tantrických učeních, jen velmi malá skupina věřících se aktivně věnuje této náročné praxi (Snellgrove-Richardson 1968, 93). Tato cesta učí metodám, jak pomocí okultních textů, symbolických praktik, magických rituálů, zaklínacích formulek atd. dospívat k probuzení. Lze po ní jít pouze s pomocí a za osobního vedení zkušeného gurua (tib. lama14) (Kolmaš 2008, 12)15. Představuje směr pozdního buddhismu, který se ve druhé polovině 1. tisíciletí rozvinul z mahájánového buddhismu a je pokládán za jeho konečné vývojové stadium (Kolmaš 2009, 84). Praxi vadžrajány předchází iniciace (tib. wang), ústní přenos (tib. lung) a přesné 13 Sanskrtský název pro tzv. severní buddhismus, doslova velký vůz ; oddělil se od raného indického buddhismu theravády (tib. thegmän) zhruba v 1. století před n. l. Má tendenci vstřebávat do svých ritů autochtonní božstva, na něž při svém šíření narazil. Směr mahájány byl rozšířen zejména v severní Indii, odkud později pronikl do Centrální Asie včetně Tibetu, Číny a odtud do Koreje (Kolmaš 2009, 195). 14 lama, učitel; převzatý termín - lama v domorodé šamanské tradici doslova znamená matka duše (Goss 1996, 381). Guruem se v širším slova smyslu nerozumí pouze vlastní učitel lama, ale všichni učitelé příslušné duchovní tradice, v nejširším slova smyslu i sám Buddha Šákjamuni, první Učitel (Kolmaš 2008, 11). 15 Buddhisté od samého počátku uznávali magii. Magie přináší žádoucí výsledky na základě manipulace se skrytými silami, obvykle prostřednictvím rituálních pomůcek, jako jsou posvátné kruhy mandaly, slabiky se zvláštní mocí mantry, vizualizace atd. (Partridge 2006, 193). 18

19 vysvětlení (tib. thri) (Seegers 2006, 61). Provádění rituálů podle těchto textů zahrnuje i světštější aktivity než je dosahování probuzení, vždy však předpokládá pevné vedení učitelem a slib mlčenlivosti. V nejrozšířenější a nejproslulejší podobě dnes tuto formu najdeme právě v tibetském buddhismu (Partridge, 194, 197). Jedním z tantrických textů, i když nikoli vysloveně okultním, je Bardo thödol (česky známé jako Tibetská kniha mrtvých ) (Kolmaš 2008, 12) Lidové náboženství Oblast tibetského buddhismu, která je někdy označována mi čhö, tedy učení lidí, zahrnuje především lidovou náboženskou tradici spjatou s kultem blahodárnosti, lokálních božstev atp. Je nahlížená ze strany první jako světská náboženství, tedy náboženství světa koloběhu (Berounský 2006, 197-8). Stejně jako výuku, mohou laická společenství žádat od buddhistických mnichů a mnišek tantrické rituály. Ačkoli používání těchto technik není hlavním zájmem běžných buddhistů, jejich náležitost, jako aktu péče se nikdy nezpochybňovala (Partridge 2006, 193) Základní koncepty Všichni umírají, ale nikdo není mrtev. tibetské přísloví (Gjamccho 2006, 32). Současný 14. dalajlama Tändzin Gjamccho (nar. 1935) ve své knize O Tibetu a tibetském buddhismu uvádí, že základní pilíř tibetského buddhismu představuje víra ve znovuzrozování, a že vše ostatní z tohoto předpokladu vychází (1992, 132). Protože buddhisté nevěří v nějakou nezávisle existující a neměnící se entitu, která by se dala nazvat duší, je rozumné se ptát, co je to, co se znovuzrozuje. 14. dalajlama vysvětluje, že podle nauky buddhismu jediná věc, co přechází z jednoho života do druhého, je karma16 (tib. lä), jedincovy činy ve formě jemného vědomí - schopnosti zažívat a být si vědom, přirozená čistota mysli. Německý buddholog Hans Schumann se 16 (sa.); zákon karmy je (nejen) v buddhismu základním kosmickým zákonem akce a reakce (Zürrer 2007, 32). 19

20 buddhistickou koncepci znovuzrození pokouší přiblížit způsobem analogie s kupou knih, kde umístění každé knihy není způsobeno nějakým jednotlivým spojením, ale určitým souběhem příčin a podmínek. Těmito podmínkami je karma a to je to, co tvoří kontinuum naší existence v cyklu životů, smrti a znovuzrození (Novick 2007, 154) Samsára Buddhistická představa koloběhu znovuzrozování se označuje sanskrtským termínem samsára, která zahrnuje šest možných forem existence. Bývá zobrazována ve formě tzv. kola existence (tib. sipäkhorlo), které je rozděleno šesti výsečemi na svět bohů, polobohů a lidí, symbolizujících příznivé formy existence, a na svět zvířat, hladových duchů a pekelných bytostí, reprezentujících nepříznivé formy bytí (Gjamccho 1990, 10). V buddhismu jde ruku v ruce s vírou v karmu úsilí o vysvobození se (tib. grol) z těchto sfér bytí cestou morálního očištění a nahromadění zásluh s nejvyšším Obr.2: Kolo existence, Tibet, , minerální barva na plátně, 55, 88x40,64cm, kolekce Erie Art Museum. cílem dosažení probuzení 17 (tib. čhangčhub) a následné nirvány18 (tib. ňangdä, vyjití ze strasti ). Případně alespoň vyhnutí se zrození do stavů zatracení a k zabezpečení si co nejpříznivějšího příštího zrození, v němž by člověk mohl pokračovat v úsilí o toto konečné vysvobození (Kolmaš 2002, 62-3). Na povahu příštího života mají vliv jedincovy špatné a dobré skutky v nynějším životě, které se projevují v činech, slovech a myšlenkách 19 (Kolmaš 2008, 3-4). Podle buddhistické doktríny zaměřené na vysvobození není znovuzrozování nic, co by samo o sobě bylo pozitivní, a týká se to i zrození do vyšších oblastí. To, že se jedinec 17 Používá se také termín osvícení. (sa.); nirvána může naznačovat nižší stupeň, ve kterém není žádná strast, a může také znamenat nejvyšší stupeň zvaný buddhovství, stav bytosti, která dosáhla nejvyššího stupně probuzení, tj. poznání příčin strastí; taková bytost představuje dokonalého, dovršeného buddhu (tib. sanggjä) - cíl duchovního snažení každého buddhisty. 19 Zde je patrná shoda s názory indického náboženství hinduismu, který vznikal v průběhu druhé poloviny 1. tisíciletí př. n. l. ze staršího védského náboženství bráhmanismu (Zbavitel 1993, 6). Podle nich smrt není nikdy zakončením života s konečnou platností, vždy po ní následuje další život, který se utváří podle činů v předchozích životech a podle dosaženého stupně duchovního vývoje či úpadku v průběhu znovuzrozování (Werner 1996, 167)

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie Sestra, profesorka ošetřovatelství a antropologie 1960 poprvé definovala pojem

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Tel. sekretariát: 387 438 677, manažer: 387 331 963, 607 986 303,

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení.

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení. Mnozí vyznavači východních učení se domnívají, že o buddhismu už víme všechno a že veškeré důležité texty vyšly v překladu do všech světových jazyků. A přece tomu tak není. Učení o tom, jak si počínat

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00 Tantra Tantra4a.indd 2 28.3.2015 11:37:01 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS206207 Jiří Mazánek Tantra nejčastější otázky a pochybnosti argo U k á z k a e l e k t r o n i c k é k n i h y, U I D : K O

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně Fyzikální veličiny - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny Obecně Fyzika zkoumá objektivní realitu - hmotu - z určité stránky. Zabývá se její látkovou formou

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

společné zúčastněné pozorování

společné zúčastněné pozorování společné zúčastněné pozorování ve společenství Bodhi Praha Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 středa 9. března 2011 v 19:20 cca půlhodinový úvod a instrukce k meditaci meditace 30-40 minut sdílení,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

OBNOVA VENKOVA PŘÍKLAD MALÉ OBCE

OBNOVA VENKOVA PŘÍKLAD MALÉ OBCE Č eská země d ě lská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická OBNOVA VENKOVA PŘÍKLAD MALÉ OBCE (teze) Vypracoval: Aleš Boháč Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Praha 2004

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Asie regionální geografie Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Asie poloha, povrch, podnebí

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

Příprava bakalářské práce

Příprava bakalářské práce Příprava bakalářské práce CÍLEM JE NAUČIT SE PRACOVAT S ODBORNOU LITERATUROU příprava během letního semestru vyhledávání literatury výběr a analýza nejpodstatnějších částí textu konzultace se školitelem

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Obsah Předmluva... 6 Úvod... 8 Základy Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Dům a okolí Orientace...108 Prostředí...118 Místo...132 Město...144 Žít a pracovat podle

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více