Urbanismus 3 územní plánování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Urbanismus 3 územní plánování"

Transkript

1 Urbanismus 3 územní plánování Cvičení: Limity území Údaje opřené o legislativu, vyplývající z nějakého zákona. Na internetu pražský územní plán výkres limitů, neobsahuje: - památkově chráněné objekty památkářský web soupis nemovitých památek dle katastrálních území. - územní systém ekologické stability územní plán Prahy výkres územního systému ekologické stability biokoridory, biocentra, Ochranná pásma inženýrské infrastruktury, energetických staveb, telekomunikací (kabely a radioreleové paprsky), silnic (pouze mimo zastavěná území), metra (vymezuje nadzemní části staveb + ochranný systém metra metro funguje jako úkryt obyvatel),letišť (omezení výšky zástavby kvůli náletovému systému + hluková o. p. zóny A a B), vysokorychlostních tratí, železnic (i v zastavěném území, výrazný limit), vodních zdrojů, zátopových území (hranice stoleté vody, přepočítávání s každou proběhlou záplavou; území se dělí na průtočná voda jimi proudí, neprůtočná voda se jen rozlije, aktivní zóny středový průtok nejvyšší záplavy s vysokou rychlostí vymezuje vodohospodářský úřad, je zakázána jakákoli výstavba, která by nezlepšila stav průtoku), záplavová čára průtoku 5300 m3/s (v Praze, hranice pětisetleté největší zaznamenané povodně 2002). Do cvičení vyznačit linie samotných staveb a sítí. Geologické limity hranice bilancovaných výhradních ložisek a nevýhradních ložisek vedených v evidenci zásob (surovina je evidována a zhodnocena); ostatní nebilancovaná ložiska (ví se, že je pod zemí nějaká surovina); chráněná ložisková území (předpokládá se, že dojde k těžbě); hranice dobývacích prostorů (s těžbou je možné okamžitě začít). Chráněná území spojitost s kulturními památkami: památková rezervace (ochrana historického souboru; vyhlašovány nařízením vlády, mají hranici a ochranné pásmo), památková zóna (vyhlašována obecními vyhláškami), archeologické lokality (významná naleziště, Praha je celá vyhlášena jako území s archeologickými nálezy při výstavbě je nutné zjistit, jestli bude potřeba provést archeologický průzkum), nemovité kulturní památky, národní kulturní památky (i plošné obora Hvězda). spojitost s přírodou: chráněná krajinná oblast (do Prahy zasahuje Český kras), zvláště chráněná území (+ ochranná pásma), přírodní parky (vyhlašuje obec). Významné krajinné prvky lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy (nejsou v plánu vyznačeny) Stavební uzávěry dočasné, vázány na dopravní systémy (např. na silniční okruh, trasy městské kolejové dopravy), velká rozvojová území (uzávěra do doby zpracování dokumentace) Cvičení: Regulační schéma Regulační výkres stanovit funkce území, veřejná prostranství, uliční čáry, hraniční čáry, dominanty, průchody, vjezdy do podzemí, Modře možnosti x červeně - požadavky KZP = 0,7 zastavěná plocha 70% vymezeného území, 5+P 5 podlaží + podkroví, S sedlová střecha Stavební čára = objekt ji musí kopírovat Průchod okótovat šířku, přes celé vymezené území. Průjezd boční trojúhelníky vyžlutěny. Vjezd do garáže možná místa Směr hřebene oboustranná šipka. Pěší cesta/komunikace bez přesného vymezení přerušované šipky. Uliční čára černá plná vymezuje uliční a soukromý prostor.

2 Vývoj stavby měst Starověk Urbanismus nauka o uspořádání území, tvorbě krajiny a osídlení = cíl Územní plánování prostředek k dosažení zásad urbanistického utváření prostoru = nástroj Přírodní, estetické, hospodářské, vojenské, náboženské důvody zakládání měst. Starý Egypt Město stavitelů pyramidy 19. stol. př. Kr. Tel-el-Amarna Memfiská nekropole v Gíze Chrámový komplex Atona v Karnaku Města s rozvolněnou zástavbou, velký podíl zeleně v bohatších částech, žádná veřejná prostranství, jen procesní třída, i tržiště byly mimo města veřejný život byl zcela opomíjen. Mezopotámie Městské státy chrámový okrsek se zikkuratem a sídlem panovníka, sýpkami a zásobárnami, kolem hustá nepravidelná struktura s minimálními komunikačními prostory bez přístupu do chrámového okrsku. Ur Babylon Nippur hliněná destička s plánem založení města přesně odpovídající skutečnému stavu. Iščali těžce pevnostní chámový okrsek Zendgirli chetitské město s kruhovou dvojitou hradbou. Indie Mohendžo Daro 2. pol. 3. tis. př. n. l. kanalizace, obyvatel - úvahy o ideálním městě traktát Manasára dvě hlavní osy (S-J cesta větru a V-Z cesta slunce a králů), na křížení centrální prostor s nejvýznamnější stavbou, zbytek šachovnicový charakter. Džajpur podle zásah ideálního města hlavní ulice vymezují čtverce, na křížení veřejný prostor, někde s významnou stavbou. Čína Čang-Tu, 4. stol. př. n. l. čtvercový tvar, šachovnicové uspořádání, v centru palác. Tian-Tzin u Pekingu čtverec s dvě osami Peking vnitřní a vnější město, ve vnitřním palácový komplex a zakázané město. Amerika Teotihuacan dvě hlavní osy na jedné (třída mrtvých, pět km dlouhá a sto metrů široká) pyramida měsíce na jednom konci, na druhém konci naproti sobě tržiště a chrám boha Quetzalcoatla, na druhé (cesta plejád na obloze) pyramida slunce (téměř stejně velká jako Cheopsova). Kolem hustá struktura ulic. Město založili Aztékové, později ho převzali Mayové. Tenočtitlán založeno na ostrově v bažinatém jezeře, uprostřed čtvercový prostor s pyramidami, kolem hustá zástavba, až obyvatel, město založili Mayové. Centrální čtverec zachován i v dnešním Mexico City i přes kompletní zboření Tenočtitlánu. Monte Albán kultovní okrsek složený z několika staveb observatoř Chichén Itzá Machu Picchu v horách

3 Antika Řecká antika Kréta neopevnění města (protože na ostrově) - Knóssos Mykény masivní opevnění kyklopské zdi. Tyrins úzké husté město s masivním opevněním Knidos Malá Asie, první město typicky antické struktury pravidelná šachovnice + do ní zapojené veřejné stavby divadla, lázně, gymnaziony, stoy, nad vším akropole chrámový okrsek posjený s centrálním prostorem města agorou procesní třídou. Řecká města spojena s vodou s řekou, nebo mořem, mají obvykle dva přístavy civilní a vojenský. Pravoúhlý šachovnicový systém nasazen u všech nově založených nebo přestavovaných měst bez ohledu na terén, někde byly ulice tvořeny schodišti. Athény a Pireus Priena Assos agora lichoběžníková kvůli výrazné terénní vlně. Milét Malá Asie, 8-6. stol. př. n. l. Thales z Milétu zde vymyslel hypodamický systém města helénský šachovnicový systém a největší řecká agora (300 x 150 m) Olynthos jedna diagonální komunikace Alexandrie Dinokratos Rhodský 332 př. n. l. Římská antika a) Přejímání místních struktur rostlá města + dotváření podle vlastních principů b) Nově založená města vzniklá z vojenských táborů Centrální prostor fórum (v průčelí obvykle chrám) Rozvíjí se společenské prostory (divadlo, amfiteátr kapacita odpovídající počtu obyvatel celého města; fungoval i jako poslední útočiště při obléhání), součástí měst se stávají i vojenské tábory (castrum dvě na sebe kolmé ulice, šachovnicová struktura, centrální prostor se stanem velitele), pokud nejsou přímo jejich základem. Různé typy měst dle účelu vojenská, obchodní, lázeňská. Oproti řeckým městům chybí chrámový okrsek, tady jsou chrámy rozptýleny po městě. Pompeje lázeňské město Aosta; Trevír města z castra Řím rostlé město na sedmi pahorcích (nejprve Palatin patriciové a Viminal - plebejci). Čtyři stavební etapy: Řím královský - základ struktury, Cloaca Maxima Řím republikánský v té době obyvatel, vysoká hustota; akvadukty, na palatinu nejbohatší obyvatelé Řím císařský - Caesar: dostavěno Forum Romanum, založeno Caesarovo Forum, na Palatinu císařské paláce Caesarovy stavební reformy: Architekti Pomponius a Caecilius Zákony o plánování Lex de urba Agenda o rozvoji Říma Caesar ho nedokázal prosadit, to se podařilo až u dalších dvou: Lex Iulia municipalit regulace dopravy, infrastruktura, policie, prevence požárů a zásobování potravinami, ustanovení požárních sborů; Lex Iulia de Modo Aedificiorum technické vlastnosti budov, stavební materiály, krytiny, odstupy, výška budov max. 22 m. - Augustus: Via Lata dnes Via del Corso hlavní přístupovou cestou do Říma; Mausoleo Augusti, Marcellovo Divadlo - Agrippa Pantheon, Agrippovy Thermy - Vespasian: Forum Pacis, Coloseum - Traianus Traianovo forum vrchol antické kompozice; kromě chrámu i knihovny, bazilika, tržnice, trajánův sloup - Hadrian Hadrianovo mauzoleum, z něhož se pak stal Andělský hrad - Markus Aurelius sloup Marka Aurelia

4 - Caracala hodně velké Thermy - Aurelianus a Probos územní rozšíření Říma, nové hradby za Tiberou 19 km dlouhé, 16 m vysoké, 400 věží; město 13 km2, 15 bran - Dioklecián ještě větší Thermy; rozpad Římské Říše na čtyři části - Maxentius Říše opět sjednocena, Maxentiova Bazilika na Foru Romanu, největší bazilika té doby, Maxentiův cirk dlouhý 1500 m pro 15 tisíc diváků Řím křesťanský - Konstantin první pokřtěný císař, postaveno několik kostelů: Sv. Petr (základ Vatikánu), Giovanni in laterno, S. Pavel, S. Sebastian, Agnese, Marka a Petra; Konstantinovy thermy, dostavěl Maxentiovu baziliku a přejmenoval ji na Konstantinovu, uzákonil křesťanství jako hlavní římskou víru, nepohodl se se senátem a založil Konstantinopol jako nové hlavní město s chrámem Hagia Sofia, cirkem a císařským palácem se zahradami. Řím upadá až do 13. století (ukončení papežského schizmatu) Ostie římský přístav Římská říše přispěla rozvoji měst po celé Evropě. Vznikly i teoretické práce o architektuře a urbanismu (Vitruvius: Deset knih o architektuře). Po zániku Římské říše se města rozvíjela jen sporadicky (až na městské státy jako Benátky apod.) až do feudalismu. Středověk Románský sloh a gotika Církevní (kostely a kláštery) a feudální (tvrze) stavby nová centra osídlení,renesance městských struktur. Rozvoj řemeslné výroby, ta potřebovala odbyt velké tržiště. Příliv nových obyvatel do Evropy. Panovníci jednotlivých zemí si uvědomují potřebu nových měst vzniká středověká kolonizace neboli lokace (z Francie přes Německo k nám a do Polska, odtamtud do Skandinávie). Jedná se o plánovité zakládání nových sídelních struktur: centrální pravidelné náměstí, kolem úzké dlouhé pozemky s domy s řemeslným krámem v přízemí, dílnou vzadu a bydlením nahoře. Náměstí je v té době prázdné, bez veřejných staveb, až později se sem dostávají kostely, radnice a špitály. Na konci této doby existuje již většina dnešních měst. Města pro cca 2000 obyvatel, vzdálena od sebe do dvou dnů chůze aby byl optimální okruh výrobky kupujících a potraviny prodávajících. Litovel, České Budějovice, Jičín, V té době největší města: Wroclav , Řím , Londýn , Praha , Paříž , Benátky obyvatel. Města mají fortifikace, tzv. flankovací věže začínají vystupovat z linie hradeb a umožňují tak ostřelování z boků. Věže uvnitř hradů jsou útočištné (poslední útočiště na hradě s padacím mostem) nebo obytné (donjony, spíše palácový charakter, běžné bydlení), jejich kombinaci využívá město San Gimignano, kde měla každá bohatá rodina svou věž. Renesance Uvolnění z tuhých náboženských myšlenek, návrat k antickým názorům. Hledání ideálního tvaru městské struktury. Změna ve vedení války rozmach palných zbraní, vysoké hradby se stávají snadným terčem, vyvíjí se bastionová fortifikace nízké sypané valy s obezděnou hranou, šípovitý tvar, navzájem propojené. Fortifikace přechází i do tvarů ideálního města. Palma Nuova G. Savorgnan vymyslel strukturu, V. Scamozzi navrhoval jednotlivé domy pravidelná hvězdovitá fotifikace s dvojitou hradbou, unitř paprskoitá koncepce uliční sítě; realizována jen část. Sarrelouis S. P. Vauban 1681 pevnostní města po celé Evropě, dotažení bastionového systému k dokonalosti. Města zapojují i řeku a předsunuté opevnění za ní. Neuf Brisach Vauban. kompletně odkončeno, uvnitř šachovnicová struktura.

5 Další nebastionová města: Freudenstadt Schickhardt 1599 čtvercové uspořádání, ze které nesměl vybočit ani kostel, a tak má půdorys do L. Florencie od dómu dvě paralelní osy na most a na náměstí sevřená renesanční kompozice. Benátky náměstí do L Přestavba Říma během renesance Řím poznamenán odchodem císaře, drancováním Vizigóty a pak i Papežským Schizmatem. Řím opět nabáj význam až v 15. století a kolem toku 1450 začíná přestavba Říma. Papež Sixtus přesidluje na Vatikán, buduje Sixtinskou kapli a nechává vytyčit ulice. Kolem r je vytyčen velký římský trojzubec z Plaza del Popolo na jihojihovýchod zleva Via di Ripetta na Piazza Navona, prostřední via Flaminia (přejmenována na Via del Corso)na Piazza Venezia a Via del Babuino přes Piazza di Spagna (dolní úroveň) na Giardini Quirinale. Jde o první urbanistické použití trojzubce, typického až pro Baroko. V Baroku byl výstup z Piazza del Popolo ohraničen dvěma identicky vypadajícími kostely. Na druhé straně je vstupní brána a podélná osa míří na jedné straně k Vatikánskému trojzubci, na druhé straně končí teréním zlomem s vyhlídkou. V křížení všech os stojí obelisk. Plán Domenica Fontany plán sedmi kostelů propojení významných budov, návrší a hlavně prvních sedmi římských kostelů. Realizovány: od Santa Maria Magiore; od Kolosea ke sv. Pavlu, od Kolosea na Montecarallo, odtamtud ven z Říma a pár dalších, některé realizovány nebyly. Vše se ale udělalo až v Baroku. Baroko Odvrat od antiky, diagonály. Řím Piazza Navona středová osa s pravidelě rozmístěnými třemi Berniniho fontánami. Vyosen je kostel (aby se nesčítal s Fontánou čtyř řek) od Borominiho. Vatikánský trojzubec z Piazza di Risorgente na Piaza del Popolo, na Andělský hrad a na spojnici osy ze Španělských schodů a střední osy z Popolo. Malý trojzubec z předmostí mostu andělů Tyto pozdně renesanční a barokní principy si podmaňují celé město, propojují důležité budovy a v průhledech využívají významné stavby. Paříž Pařížský diametr - původně z Étoile na předpolí Louvru, později prodlužován. Z diametru odbočují osy k Madelaine (taky novější), další přes Invalides na Pl. de Breteni, tam se zalamuje přes École militaire na Trocadéro. Versailes trojzubec mířící do města, za zámkem velká zahrada různé typy rozvětvení do trojzubců a diagonálních propojení vrchol francouzské barokní kompozice. Klasicismus Opět návrat k antice. Orientace na řeky. V 19. století průmyslová revoluce a stěhování obyvatel do měst, velké plochy nájemního bydlení, první stavební řády, rozvoj infrastruktury, důraz na veřejné budovy a jejich kvalitu, rozvoj dopravy způsobuje problémy, potřeba územního plánování. Lisabon město zničeno zemětřesením, ve zbořeném centru založena pravidelná šachovnicová struktura obrácená k řece Tajo, u které je velké náměstí Praca do Commerce s kolonádou s (jen dekorativní) bránou do města. Ulice jsou stísněné. Architekt M. de Maia. Domy ve struktuře mají shodnou výšku a někdy i shodné typologické prvky. Petrohrad Petr Veliký, nově založené hlavní město. Francouzský architekt Lebond. Střed města kolem řeky, která se zde dělí na dvě ramena kolem ostrova (univerzita, před ní podkovovité náměstí, a šachovnicová struktura), na jedné straně je Petropavlovská pevnost, na jižní hlavní část

6 s významnými budovami, vodními kanály a trojzubcem z budovy admirality k Divadlu malého diváka (prostřední), levé rameno = Něvský prospekt nejvýznamnější ulice, po kanálu Chrám Krista spasitele), pravý Vozněsenský prospekt (vedle něho Iskajevský dóm). Vedle admirality stojí Zimní palác, Kateřina I., žena Petra Velikého, z jeho části vytvořila Ermitáž. Petr založil také letní sídlo Petrodvorce před zámkem přísně komponovaná menší zahrada do vnitrozemí, za ním velký parkový komplex přiléhající k moři, z něj je vytažen kanál umožňující připlutí lodi až přímo k zámku. Je zde spousta fontán pokrytých zlatem, které jsou i technickým divem (pohání je 20 km dlouhý kanál do jezera v horách, které je přes noc uměle napouštěno). Berlín trojzubec z jihu na sever z Kreuzbergu přes Mehring platz. Ustřední osa je největší obchodní třída Fridrichstrasse. Boční osy míří na Postdamer platz a na Spittelmarkt. Tato náměstí jsou navíc spojena Leipzigerstrasse kolmou na střední osu trojzubce (na křížení byl hraniční přechod západního a východního Berlína Checkpoint Charlie). Další osa prochází Brandenburskou branou na Parisser platz a mířila k Berlínskému hradu který byl v minulosti zbořen, dnes se má znovu stavět. Významné je ještě náměstí Gendarmenmark s dvěma identickými kostely a divadlem a Unter den Linden s univerzitami. Karlsruhe založil ho Karel Vilém I., když šel na odpočinek :-) Základem zámek, kolem něj kruhová komunikace, od ní se podle radiál odvíjí centrum města. To dále určuje osa vycházející kolmo ze zámku se dvěma hlavními náměstími. Věž zámku funguje jako ručička slunečních hodin, číslice jsou vystříhané v trávě. Barcelona největší diagonála světa od letiště až k moři Rue Diagonale. Klasicistní šachovnicová soustava bezproblémově obklopuje historické jádro, respektována je jen hlavní historická ulice La Rambla. Edinburgh vrcholný klasicismus, vlastní šachovnice je potlačena, objevují se zde křivky kruhy, elipsy, čočky. Historické centrum leží na ostrohu s hradem, všude okolo je klasicismus. Miláno krytá obchodní ulice obchodní pasáž Philadelphia Greber 1919, nově založené šachovnicové město, S-J = avenue, V-Z = street, ulice jsou postupně číslovány. Později doplněna diagonála. Washington šachovnice protkaná diagonálami (soustředěny na významné budovy) a velkými parky (zakládal Francouz). Základem je velký trojzubec od kapitolu k bílému domu a k památníkům významných prezidentů (druhý krajní k Washingtonovi a střední k Lincolnovi). Za řekou Potomac jsou hřbitovy významných Američanů. Vnitřní Washington má výškové omezení dané kupolí kapitolu, čímž působí naprosto neamericky, přesto se ale návrh líbil a inspiroval další města (z toho hnutí City Beautiful, do stávajících měst se pak vkládaly nové prvky a parky Boston, Philadelphia, založen Yellowstoneský park). New York šachovnicový Manhattan (dlouhý 21 km) s jednou pokřiveně probíhající diagonálou = Broadway zachovalá historická ulice. Uprostřed velký Central Park (345 ha, 1858, Olmsted; Vaux), který vznikl až po volání obyvatel po nějaké volné parkové ploše. Pozemek parku musel být zpět vykoupen. Hausmanizace Paříže rozsáhlá přestavba, základní regulace šířky bulvárů a výšky staveb (nad 20m šířky 1:1,5, pod šířku 20 m 1:1, požadována mansardová střecha o dvou podlažích a střechu z šedé břidlice. Dokončeno také náměstí L Étoile dvanáctipaprsčitý okruh. Vídeň zbouráním hradeb vznikla Ringstrasse okružní bulvár, kolem něj vznikla spousta nových veřejných budov v parkovém pásu. Nové Dillí 1913, Lutyens, přičleněno ke starému městu, hlavní osa s parky + diagonály do kosočtverečného tvaru, vrchol klasicistní kompozice

7 Utopický socialismus Komuny pro obyvatel Owen, 1807 čtverce řídce rozmístěné v krajině. Familistéra v Guise Godin, 1859 Zahradní město Sídliště pro solivárny v Chaux C. N. Ledoux 1804 uprostřed park, okolo bydlení, předznamenání pozdějších zahradních měst Port Sunlight založení tovrány Lever, 1887 uprostřed park a vybavenost, kolem nízkopodlažní zástavby Bournville založení tovrány park, továrna, rodinné domečky; G. Cadbury Sídliště Kruppových závodů, Kronenberg řadové domky v přísném řádu, uprostřed park Zahradní město E. Howard kruhové město složené ze čtvrtí-výsečí, uprostřed velká zahrada s významnými veřejnými budovami, kolem nich sady. Kolem jádra okružní komunikace, mezi nimi zástavba bydlení, uprostřed níž je velká třída zelený pás. Nao kraji průmysl a železnice, za ní už jen volná krajina pro zemědělství. Velikost do obyvatel, pak by kolem něj měly vyrůst soběstačné satelity pro obyvatel. Město se zahradními předměstími 1922, Unwin schéma Letchworth Parker, Unwin, skutečně realizováno, má i výrobní funkci Welwyn Sisson 1919, čtyři čtvrti oddělené železnicí, průmyslová oblast, nemělo jen centrální park. Lineární město Město na obvodu Madridu Soria y Mata, 1892, osou města je dopravní tah (tramvajová trať), kolem něj je zástavba většinou rodinných domů v šíři 500 m, systém příliš nefungoval, protože pás byl příliš úzký na vysokou kapacitu tramvaje a jednotlivé stanice nebyly nijak akcentovány. Město podle uměleckých zásad Upravovací plán Marienbergu - C. Sitte odmítnutí velkých kompozic, spíše měřítko člověka, drobnější veřejné prostory, osy komponovány na budovy. Průmyslové město Průmyslové město - T. Garnier, 1904, v údolí řeky, na svazích je nemocnice a obytné celky, centrem v údolí jsou průmyslové zásvody; základ funkcionalistického zónování městské struktury. Vertikální město Hérnard 1920 rotační křižovatka s podchody pro pěší, vertikální řešení podzemní městské dopravy čtyři podzemní patra tramvaj, obslužné provozy, metro, doprava materiálu. Futuristické město Sant Elia, 1914, soustava podzemních tahů, funkce města nad sebou. Další pozdně klasicistní kompozice Studie obytného obvodu ve Vídni O. Wagner 1911 Jižní sektor Amsterdamu Berlage 1917, kompaktní architektura končícího Klasicismu Canberra Griffin 1911, zcela nové město na náhorní plošině, soustava osami propojených kruhových pláství. Plán na čtvrt milionu obyvatel, dnes sotva 160 tisíc. Ankara H. Jansen 1928 okružní systém komunikací i zeleně, zelené jádro, uplatnění funkcionalismu

8 Funkcionalismus Hledání nového směru. Nové požadavky na výstavbu z hlediska zdraví předpisy na odstupy, oslunění, větrání. Opuštění bloků, nástup řádkového systému. Le Corbusier funkční zónování městské struktury, ideální forma zástavby pro městské celky. Odmítá zahradní města, upíná se k výškovým stavbám hustá vysoká zástavba, ale vzdušná s uvolněným parterem, dostatkem zeleně a dobře vyvinutým dopravním systémem. Plán Voisin 1925 návrh na přestavbu Paříže zbourat všechno kromě památek a postavit nové mrakodrapy. Zářící město 1933 pásmové město funkční zóny vedle sebe: průmysl, komunální provozy, obytné území (velké bloky podlaží, ve vnitroblocích objekty školství, služeb a rekreace), obchodní city, pás zeleně. Plán přestavby Alžíru pásovými objekty organické tvary dlouhých deskových objektů, jeden má na střeše dálnici. Chandigarth Indie, město postavené dle Corbusiera uspořádání i objekty. Athénská charta 1934 základní princip pro stavbu měst na dlouhou dobu do budoucna. Čtyři pásma města bydlení, práce, rekreace, obsluha Ostatní Decentralizace Chicaga Saarinen rozvolňování městské struktury, systém satelitů Organické město F. L. Wright, 1934, dezurbanizace, naprosto rozvolněná zástavba protkaná komunikacemi = závislost na automobilech, hustota obyvatel 2,5 ob/ha. Městská struktura z jádrových sídlišť Gloeden 1923, jádra o ob, každé s jinou funkcí. Pásové uspořádání automobilky v Gorkém, 1930, N. A. Miljutin pásmové město Schéma magnitogorsku - Miljutin Schéma sídliště při stalingradském traktorovém závodu park, obytné pásmo, zelené pásmo, výrobní pásmo; Miljutin Radburn, NY C. Stein, H. Wright doprava po obvodě, uprostřed park se školou, kolem bydlení jen s pěší dopravou, relizováno. Řádková struktura Berlínské sídliště Britz B. Taut , B. Taut, řádková struktura. Siemensstadt, Berlín Häring, Bartning 1930 Frankfurt nad Mohanem, sídliště Westhausen, 1929, E. May F. am M., sídliště Römerstadt objekty v řádcích organicky prohnuty dle terénu., E. May Nové typy zástavby Terasový dům P. Behrens 1924 Terasový dům na rovině, šikmý terasový dům M. Breuer Obytná skupina atriových domů Ekelund 1932, kobercová zástavba Obytná skupina Kiefhoek Oud, stísněnější zástavba řadových domů Obytná skupina v Drancy, Paříž Beaudoin, Lods, 1932, navrhováno dle oslunění. Skandinávská řídká zástavba Sídliště Kvarnholmen, Stockholm, Sundhla 1930 nízká řadová zástavba sestupující ze svahu, velice řídká zástavba Obytná skupina Danvislippan bosé věžové domy, Backström, řídká zástavba Půmyslové sídliště Karhula Alto řídká zástavba sledující teréní reliéf

9 USA Greenbelttown, Maryland H. Walker řídká zástavba v okruhovém prostoru se posutou zeleně. Brooklyn, NY přestavba obytných bloků zůstává šachovnice ulice, bloky jsou nahrazeny volnými řádky. Boston Londýn Plán Londýnského regionu P. Abercrombie, 1944 struktura zónace Londýna a jeho satelitů. Milton-Keynes satelit s okrsky s velmi nízkou hustotou obyvatel, proto bez MHD. London Docklands Thatcherová zrušila územní plánování, což ukázalo, že je potřeba. Docklands byly terče investorů a developerů a nakonec ekonomicky zkrachovaly. Byla založena společnost na jejich obnovu a postupně přestavovány a doplňovány. Ostatní Brasília nově založené hlavní město na břehu jezera, doposud úspěšné, založeno na principech vzešlých ze soutěže, tu vyhrál Costa, vládní objekty pak projektoval Niemeyer. Půdorys připomíná letícího ptáka v těle je centrum, v křídlech rezidenční a vládní budovy, na jednom konci křídla letiště, na druhém zoo. Později se zástavba rozrostla i na druhý břeh jezera. V centru obrovské volné plochy. La Défense, Paříž původně dopravní uzel s konečnou metra, nad ním vznikla deska tvaru hrušky a na ní obchodní centrum, Pařížský diametr přes ni pokračuje dál (přes hřbitov po pěší lávce). Satelity Paříže Cergy váže se na dálnici, centrální vybavenost, na ni navázána obytná struktura s centrálním parkem, Evry strukturální objekty s křížovými půdorysy, propojené dohromady, Créteil radnice na břehu, vázané na železnicy, organické stavby, Marne La Valée organické tvary, kruhové centrum, struktura navázána na starý komponovaný park s hlavní osou Antigone, Montpellier Ricardo Bofill antické motivy na obytném sídlišti, propojuje centrum s řekou, hlavní průchozí osa, antikizující monumentální stavby; v čele nákupní centrum. Berlín velké přestavby po bourání Berlínské zdi, předtím kvůli zdi a válce a tak podobně, stavba vládního centra na břehu Sprévy, vlakového nádraží, nové náměstí u Brandeburské brány, památník Holocaustu, Sonycentrum na Postdamerplatz s velkým atriem zastřešeným kupolí. Novodobé parky v Paříži: Park Citroen ústřední prostor se skleníky a fontánou, parkové zálivy, vodní prvky, záhonky i bylinkové, protéká jím kanál Park Bercy nam ístě bývalých skladů naproti národní knihovně, kaskádová fontána, blízko muzeum architektury a sportovní hala se zelenými stěnami, květinové záhny, skleníky, terénní úpravy schovávajícíc technické zařízení, park je zvednutý jako součást protipovodňové ochrany, část parku je přes silnici, propojena lávkou, obsahuje relikty starších staveb; další lávka vede ke knihovně, vychází ze dvou úrovní, ty se uprostřed proplétají. Promenade Plantee na viaduktu, jeho oblouky využity jako obchůdky, nahoře vodní kanál, po stranách promenáda; levandule Park Atlantique na střeše budovy ve čtvrti Montparnasse, technické prvky schované v zeleni, flora se váže k atlantickému pobřeží, zajímavá dlažba cestiček; dětská hřiště, kurty, sportovní plochy, dřevěné paluby. Vývoj urbanismu u nás Středověk města vzniklaa většinou rostle Český Krumlov, Litomyšl (rostlá část + lokační město), Vodňany, Kouřim (osada, vedle hrad, vedle lokační město, město se posouvá, vzniká nová struktura). Města dle topografie: Podhradní Brno, Bratislava

10 Náhorní (na vyvýšenině) Hradec Králové, Olomouc Ostrožní (na ostrohu nad řekou) Mladá Boleslav, Žatec, Bechyně V rovině České Budějovice, Litovel Města dle osnovy: Jednoosá Domažlice, Rakovník Dvouulicová Louny, Jevíčko typicky oválný tvar, uprostřed je mezi ulicemi náměstí. Šachovnicová České Budějovice, Klatovy, Vysoké Mýto Centrální Nový Bydžov ojedinělé, podobné castru Vřetenová Prešov Slovensko, řídký výskyt 13. století - kolonizace, lokace panovník lokátorovi slíbil, že může dělat rychtáře, pokud do města přivede lidi - lokátor slíbil pozemek a odpuštění daní, lidé si za to museli postavit od dovu let dům a zůčastnit se výstavby hradeb. - síť měst hustá možnost lidí docházet na trhy Kutná Hora nejrychleji a nejdynamičtěji se vyvíjející město až do 15. století, rostlé, vznik kvůli těžbě stříbra Tábor velice rychlý vývoj z vojenských důvodů, poprvé použity dělové bašty a dvojitá fortifikace, město předběhlo svou dobu o sto let. Za Karla IV. království prosperuje, následují ale husitské války ve 14. století, monoho staveb zaniká, vzniká město Tábor. Renesance Rozvoj řemeslné výroby a hospodářského podnikání, města ovládá šlechta a řemeslníci, v městské siluetě vznikají významné civilní stavby (radnice), zvyšuje se význam poddanských měst, vznikají horní města nemají hradby, rostou podél dopravních tahů, vázané na těžbu surovin Jáchymov. Vznikají předměstské osady. Pardubice hrad, hradby s baštami, u hradu vznik nového města. Z hradů se stávají zámky, v rámci jejich komplexů jsou zahrady jako součásti zámků. Nové město nad Metují. Baroko Po bitvě na Bílé hoře poklesl počet obyvatel na 1/3, ve městech na 1/5. Nastala doba temna, rostl vliv církve na stavby a rozvoj území. Začínají vznikat manufaktury, města se specializují na určitá řemesla. Po Vestfálském míru nastává oživení, výstavbu určuje a vede šlechta a církev. Probíhá barokizace měst, zakládání zahrad, komponování krajiny, vznikají nová poutní místa. Nová pevnostní města s bastionovou fortifikací: Terezín za vlády Marie Terezie, pevnostní město s vodními příkopy, pevnost + předsunutá malá pevnost. Josefov za vlády Marie Terezie a Josefa II., tvar deformované hvězdy. Průmyslová revoluce 1781 zrušeno nevolnictví, vzniká nový trh s pracovní silou. Rozvíjí se textilní průmysl, strojírenství (Plzeň, Kladno), potravinářství, cukrovarnictví, chemický průmysl. Rozvíjí se nájemní bydlení, vzniká nová hustá zástavba. Bydlení je diferencováno dle klientely. Staví se veřejné budovy. Bourání hradeb: Brno z hradebního pásu vzniká Park Plzeň Po smrti Joseefa II. reformy zbržděny, prosazuje se empír, vznikají obrovské parky. Lednice kompozice s průhledy na dominanry (minaret,..), obrovský parkový komplex. Krásný dvůr Kompozice rostlého parku a spousty staveb ( rozhledny, chrámy, jeskyně, ) Vznikají nová lázeňská města: Františkovy Lázně; Mariánské lázně lázeňské domy v zeleni, ve městě domy omezeny jen do určité části. Rozvoj dopravy železnice, určovala rozvoj měst (stagnace tam, kam se nedostala viz Úvaly vs. Škvorec, který železnici nechtěl).

11 Přestavby městské struktury: Brno - vybourání části města, nahrazena novou zástavbou. Olomouc kolem historického jádra navrženy nové struktury se zelenými pásy. Louny dělnická kolonie blíže nádraží než centru, zeleň, předvoj zahradních měst. Hradec Králové regulační plán od Gočára, historické jádro odděleno zelení. Zlín regulační plán, vymezen areál pro továrny Pásová města odděleně rekreace, bydlení, zeleň, průmysl+ typický funkcionalismus, urbanisti Janů, Štursa, ve světe Corbusier. Středisková obec obec s větším potenciálem rozvoje Po druhé světové válce Vznik nových městských struktur vázaných na ložiska nerostů: Havířov znaky funkcionalistického města, architekt Špaček, výstavba 1947, 400 ob/ha. Kladno Rozdělov výškové objekty Současnost Dělení území do územních celků pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad Evropské unie) pro porovnávání a analýzu čehokoli (ekonomika, realizace, hodnocení, ). Zavedeno 1988, u nás po vstupu do EU. Území rozdělena dle počtu obyvatel (NUTS 1: 3 7 milionů). NUTS 0 stát ČR NUTS 1 území ČR NUTS 2 region, oblast u nás 8 sdružených krajů. NUTS 3 kraj u nás 14 LAU 1 okres 76 + Praha LAU 2 obec Praha Pravěk Pravěké osídlení, brod přes Vltavu na sebe nabaloval osídlení 400 př.n.l. Keltové oppidum Závist jih Prahy, 70ha, 3-9 m valy dlouhé 9 km. Přelom letopočtu Germáni na Babě Latenská kultura Bubeneč Slované Dejvice, Libeň, Šárka, Staré Město a Malá Strana, Levý Hradec, Budeč + ochranné osídlení na vrcholcích Přemyslovci 9. stol. kníže se stěhuje na Pražský Hrad bazilika sv. Jiří + Mariánská rotunda + palác, hrad zabírá dnešní 3. nádvoří stol sídlí panovníci na Vyšehradě (lepší opevnění) kapitula s chrámem sv. Petra a Pavla. Kompaktnější osídlení v prostoru Starého Města (vzniká Staroměstské náměstí), roztroušená sídla k Vyšehradu, formuje se Malá Strana, k brodu na Klárově se sbíhá trojzubec cest. Další osídlení se formují na Poříčí a na Zderaze, 993 založen Břevnovský klášter, později i Strahovský klášter. Juditin most přes Vltavu na předpolí založeno sídlo maltézských rytířů - Johanitská komenda a biskupský dvůr. Opevnění Starého Města pražského 13 věžovitých bran (30m vysoké) + plné věžice vzdálené od sebe 60 m. 25 m široký a 6 m hluboký příkop s vyzděnými stěnami, 1,7 km délky. Uvnitř hradeb první pražské plánované město Havelské město mezi Uhelným a Ovocným trhem. Vymezen Havelský trh, k němu přidána gotická parcela. Kvůli povodním na Vltavě vystavěny jezy a zvednuta niveleta celého Starého města o jedno patro. Založena královská obora v Olenci (Bubeneč), dnes řečená Stromovka.

12 Opevněna Malá Strana opevnění končilo dál od břehu za kostelem sv. Tomáše. Vytvořena cesta na Pražský Hrad z Juditina mostu přes Malostranské náměstí přes Jižní zahrady (tam, kde je dnes Býčí schodiště). Vyhlášeno město Hradčany vzniklo rostlým způsobem podél dvou cest. Karel IV. Velký rozmach za Karla IV. vznikl Chrám sv. Víta, Karlova univerzita a Karlův most, rozšíření hradeb kolem Hradčan a Malé Strany přes Petřín (Hladová zeď). Založeno Nové město Pražské paprsčitá kompozice paprsky na Vyšehrad, na Kutnou Horu a kolmo na hradby směrem na Vinohrady. Na osách náměstí (Koňský trh Václavák, 3,8 ha, Dobytčí trh Karlovo náměstí, 8ha, Senný trh Senovážné náměstí, trochu mimo osu, protože už existoval). Vždy kolmo na osy šachovnicová struktura třech okrsků (takže tři různě pootočené šachovnice), tři náměstí propojeny dnešní Jindřišskou a Vodičkovo ulicí, které tak vytváří s Václavským náměstím kříž. Na koncích této spojnice umístěny Jindřišská věž a Novoměstská radnice. Založeny dva farní kostely Sv. Jindřicha a Sv. Štěpána a nové kláštery Servíti, Augustiniáni, Augustiniánky, Benediktýni (kostel P. Marie a slovanských patronů, slovanská liturgie, psány staroslověnské knihy), Karmelitáni (kostel p. Marie Sněžné, založen dřív než město, kvůli tomu se Václavák dole zužuje) měl to být největší Pražský kostel, bohužel postaven jen presbytář, odkazuje na S.M. Maggiore v Římě), italští Benediktýni (u sv. Ambrože odkaz na kostel, kde byl KIV korunován na Lombardského krále). Kostely Augustiniánů, Augustiniánek, Benediktýnů a Servítů tvoří římský kříž, v jeho centru stojí Sv. Apolinář a kříž míří na kostel na Vyšehradě. Sedm kostelů odkazuje na sedm Římských pahorků. Z Karlova náměstí pak vychází velice široké Žitná a Ječná ulice. Založení bylo velice velkorysé a bez problémů funguje v původních dimenzích dodnes. Karel IV. vymohl nový církevní svátek Boží svátosti, během něhož byly na Karlově náměstí v dřevěné kapli vystavovány ostatky svatých. Později byla nahrazena kamennou centrální stavbou. Z Nového města vedly čtyři brány Svinská, Koňská, Horská, Poříčská. Staré město nebylo tím novým nadšeno, protože přišlo o vybírání mýta. Karel IV. to vyřešil svěřením dvou novoměstských bran do správy Starého města. Pokusil se i o spojení obou měst, to ale vydrželo jen deset let. Rozdělení přetrvalo až do 18. století Karel postavil hrady Karlův kámen (Karlštejn), Karlova hora (Kašperk), Karlův dům a Karlova koruna a nechal dostavět Pražský Hrad, kam se přestěhoval. Václav IV. Václav IV. pokračoval v přestavbě Hradu, postavil Betlémskou kapli, pokračoval s P. M. Sněžnou a postavil hrádek u Kunratic a hrádek na Zderaze malé opevněné sídlo v Novém městě a Králův dvůr opevněné sídlo u hradeb Starého města, u dnešního Obecního domu. Další opevněná sídla v Praze: Biskupský dvůr na Malé Straně, sídlo Maltézských rytířů (naproti biskupovi), u Karlova mostu Křižovníci s červenou hvězdou, Templáři u sv. Anny a Němečtí rytíři u sv. Benedikta poblíž Králova dvoru, na místě dnešního obchodního domu Kotva; hrad Děvín naproti Vyšehradu přes řeku, Kunratický hrádek, hrádek ve Stromovce. Na Vyšehradě byl postaven kostel sv. Petra a Pavla. Husitské války Praha zdevastovaná, spousta kostelů vypálena, Vyšehrad dobyt a připraven o opevnění do nitra Prahy a na jejich místě založeno Město hory Vyšehradu.

13 Jiří z Poděbrad Bydlel v Králově dvoře, postavil jednu z mosteckých věží a rozšířil Staroměstskou radnici. Jagellonci Vladislav nechal postavil Vladislavský sál, rozšířeno opevnění Hradu (věže a Prašná brána) sjednoceno Staré a Nové město (do roku 1528). Renesance Ferdinand I. postavil Belveder v zahradě Hradu za jelením příkopem, zastřešil věž sv. Víta a pořídil tam zvony založena královská obora Hvězda s letohrádkem Hvězda a trojzubcem hlavních cest. Spousta přestaveb Malostranské náměstí, nové renesanční paláce (Švarcenberský, Martinický, ). Ze Stromovky vyvedena lipová alej (dnes ulice Pod kaštany). Baroko Změna fortifikace celý průběh hradeb získává bastionovou fortifikaci, ta kopíruje starší hradby až na sever od Hradu, kde opevnění rozšiřuje, což jsou dnes nejzachovalejší části. Vyšehrad je přeměněn na barokní citadelu. Nové paláce Valdštejnský palác s velkou zahradou, kvůli němu zbourána i část hradeb Malé Strany, Clam-Gallasovský, Dále vzniká Loreta, Klementinum a Invalidovna (postavena jen 1/9 původního záměru). Baroko přineslo obrovské zásahy do struktury města i panoramatu. Hrabě Chotek vybudoval Chotkovu ulici propojení úrovně Letné a úrovně Klárova, založil Chotkovy sady navazující na Královskou zahradu s Belvederem a nechal postavit Řetězový most císaře Františka (k dnešnímu Národnímu Divadlu). Kvůli němu byla zvýšena niveleta nábřeží. 19. století Různá pražská náměstí jsou povyšována na královská i nekrálovská města a jsou zakládány nové čtvrti (Karlín velké vzdušné bloky, Žižkov sevřené malé bloky pro dělnickou třídu). Pražská asanace jeden z největších zásahů, židovská čtvrť s hygienickými problémy a bez možností dopravní obsluhy bylo ozdravěno = asanováno. Na přestavbu byla vypsána soutěž, zvítězil návrh Finis Ghetto, asanace začala, ale později byla vypsána nová soutěž (1902). Pro potřeby asanace byl vydán zákon o asanaci a vyvlastnění a všechny objekty ve čtvrti vyvlastněny. Pro nové stavebníky byly nasazeny daňové úlevy. Přestavěny byly dvě lokality Josefov a Vojtěšská čtvrť. Celkem byla zbořena asi třetina Starého města, jako páteřní osa byla založena ulice Pařížská světová výstava, postavena Petřínská rozhledna a zřízeno Pražské výstaviště. Letenský průlom neuskutečněný nápad na protažení komunikace od řeky přes Letnou. Dostavba Staroměstské radnice mnoho soutěží, ale nerealizováno. Pražské satelity snaha vytvořit obytné satelity a Město práce v Polabí, v jiném návrhu v Posázaví. Železnice v Praze 1830 nádraží Dejvice Lánská koněšpřežka 1845 Masarykovo nádraží Severní státní dráha; byla vybourána část Nového města, hradby opatřeny novou bránou; první nádrží parní železnice.

14 Nádraží Praha (Smíchov) Česká západní dráha 1863 Bubny Buštěhradská dráha přes Dejvice 1871 Hlavní tehdy Františka Josefa, Dráha z Vídně Pražská spojovací dráha Smíchov, Hlavní, Hrabovka 1873 Severozápadní nádraží (Těšnov), Karlín, Libeň dolní nádraží Rakouská severozápadní dráha z Lysé nad Labem Následoval bouřlivý rozvoj v okolí nádraží spojený s výrobou Karlín Thomasovy strojírny, Libeň Rustonka, Smíchov Ringhoferovy závody, z nich Kolben&Daněk, z nich ČKD; Bubny areál opraven železnice + další průmyslové závody ve vnitroblocích Holešovic, na okrajích bloků bylo bydlení. Holešovice a Libeň se následkem rozvoje připojily k Praze. Bourání hradeb Roku 1866 po prohrané Prusko-Rakouské válce bylo rozhodnuto zbourání hradeb (opevnění se ukázala jako neúčinná), ale bylo to na dovolení Vídně a Praha musela Vídni za pozemky pod hradbami zaplatit. Bourání skončilo Nové významné budovy na místě hradeb: Národní muzeum Německé divadlo, dnešní Státní opera. Muzeum hlavního města Prahy 1898 Parky kolem Národního muzea, Čelakovského sady pod hl. nádražím a kolem muzea hlavního města. Ostatní pozemky byly rozprodány a zastavěny činžovními domy, které propojily Nové město s Vinohrady. Mnohem později přibyly ještě: Burza 1936, Federální shromáždění 1966, Severojižní magistrála 1973, zmenšení okolních parků, znehodnocení celé části města, zbořeno Těšnovské nádraží. 20. století Po 1. světové válce, zlom ve vnímání státu (vyhlášení Československa) i města Vytvořena Velká Praha 1784 spojení Starého a Nového města, Hradčan a Malé Strany 1850 připojen Josefov 1883 připojen Vyšehrad 1884 Holešovice 1901 Libeň 1922 Velká Praha - připojeno obrovské území 37 měst a obcí další rozšíření na SZ a JV 1974 dnešní hranice Byla založena Státní regulační komise městská komise k rozvoji hlavního města, měla vypracovat regulační plán Prahy. Byla velmi kritizována a těsně před druhou světovou válkou zrušena. Nejprve musela komise zpracovat mapu a výškopis celého nového území Prahy. Vyhlášeny byly soutěže na nové regulační plány, všechny stávající byly zrušeny. Výsledkem byl Regulační plán Prahy 1:5000, vytyčení základních směrů rozvoje, nerealizované kontroverzní myšlenky propojení Národního muzea k řece, prostup přes Petřín,... Následně zpracována řešení dopravy, vypracován návrh metra a přemostění Nuselského údolí. Vznikla i řada staveb Právnická fakulta (Kotěra, jen polovina, přes ulici měla být druhá stejná budova), Veletržní palác (Tyl a Fuchs, také jen část komplexu, 1974 vyhořel i s archivy podniků zahraničního obchodu, načež pro ně vznikly různé nové objekty Motokov, Tuzex, Kovo u Libeňského mostu, něco na Evropské, Centrotex), Penzijní palác (Havlíček a Honzík, Churchillovo náměstí).

15 Vznikl Regulační plán Dejvic (Engel, inspirace O. Wagner, bloková struktura obytných domů s veřejnými partery, zaregulovány i objekty ČVUT). Plán Spořilova zásady zahradních měst centrální budova v parku, zelené paprsky; následně vznikly další zahradní čtvrti Ořechovka, Hanspaulka, Barrandov (Max Urban, dlouhý ostroh, na jeho konci Barrandovské terasy a Barrandovské ateliéry). Zelená liška na Pankráci funkcionalistický řádkový systém + hlavní náměstí + obestavěná průjezdná ulice; Návrhy na zástavbu Letné řádkový systém. Kolonie na Babě výstava bydlení (parcelace Janák, domy významní architekti své doby), jeden z nejucelenějších souborů funkcionalistické architektury v ČR. Neuskutečněné koncepty: Obchodně-administrativní centrum v Holešovicích návrh počítal s odstraněním nádraží Bubny a zástavby Holešovického meandru. Studie admin. budov Nové město pražské - Havlíček velké věže, vybourání města. Kolektivní bydlení na Pankrácké pláni 1930, Gilar, Špaček, Müllerová Postaven byl stadion na Strahově a nové mosty. Po druhé světové válce Za války bombardování, zničení množství bytového fondu. I kvůli tomu byl pak nedostatek bytů. Sídliště Solidarita řádková zastavba řadových rodinných domů proložená bytovými domy, 1947, Vršovice, 1200 bytů zpracován další územní plán, byl založen silniční okruh kolem Prahy, (na levém břehu dnes přesně tak postaven), přebral většinu z předchozího, jen ho oprostil od kontroverzních myšlenek Přišel socialistický realismus, postaven hotel Internacionál, místo Filosofické fakulty UK a židovských hřbitovů mělo být postaveno něco podobného. 60. léta Výrazný rozvoj bytové zástavby sídlištní struktury: Petřiny (poč. 60. let, mělo být v duchu sorely jako standartní blokové domy, projekt byl ale změněn a Petřiny se staly prvním sídlištěm s paneláky T06B), Červený vrch, Malešice, Pankrácká pláň (v projektu Nuselský most, Zelená liška + zastavěna celá pláň), Invalidovna(řídká řádková zástavba), Novodvorská řádková zástavba, někde evokuje částečné bloky U a C tvarů), Kobylisy - první na Severní terase, na ně pak navazují Ďáblice, Bohnice, Prosek (rovné domy dlouhé několik set metrů, centrální park s návazností na vybavenost, ve velkých vnitroblocích školská vybavenost). V jižním kvadrantu Prahy vzniklo Jižní město I (centrální park s vybaveností), Jižní město II (jedno z posledních sídlišť s tradiční technologií, která ještě neumí udělat roh a vše se tak musí skládat z desek). Nejmladší je Jihozápadní město (navíc rohová sekce s různě kosým úhlem; celkem čtyři celky spojené centrálním parkem Nové Butovice velké převážně pravoúhlé bloky, Lužiny obrovské polygony s vnitrobloky, Stodůlky malé polygony směrem k původní zástavbě, Velká Ohrada - čtverce) 2. pol. 20. stol. Další územní plány 1966 roštový dopravní systém tři severojižní magistrály a dvě na ně kolmé východozápadní tangenty (severní a jižní), dochovala se jen prostřední, druhá severojižní magistrála; 1975 počítal s obrovským rozvojem, připojeny další obce do dnešních hranic, ve výsledku 496 km2. Hlavní rozvojové směry dva výběžky na východ; radiálně-okružní systém dopravy, severojižní

16 magistrála zapojena do vnitřního okruhu, pak ještě byly střední a vnější okruh, vnitřní a střední běžely na severozápadě po stejné silnici. Střední a vnější byly propojeny mnohými radiálami rozvoj východních částí se opustil (ale hranice se nezměnily). Dnešní názor na dopravní systém vnitřní (městský) a vnější (pražský) okruh, méně radiál, je jednodušší, ale je problém s nedokončenými úseky (právní i finanční problémy). Po revoluci Hledání nových směrů plánování, opuštění segregace Athénské charty (práce, bydlení, doprava, rekreace), nutno vážit rozsah a mixování kombinace jednotlivých funkcí zpracována dokumentace polyfunkčních a monofunkčních využití území, z něho byl vytvořen plán stabilizovaných území řešil jen území, na kterých se shodla politická reprezentace, územními orgány a projektanty. V té době bylo 57 samosprávných městských částí + hlavní magistrát, názorů proto byla spousta, výrazně disproporční názory byly od malých obcí. Plán měl proto spoustu míst bílých, ta byla diferencována podle závažnosti nutnosti dopracování v dalších studiích, ty mnohde nikdy nevznikly. byl schválen 1994 s výhledem na platnost dva roky. Úplně nový územní plán byl schválen až a platí dodnes.

17 Územní plánování Legislativa 1889 Stavební řád pro království České, součástí plán polohy nařízení o vypracování plánů veřejných prostor, zástavby, technické infrastruktury, dopravy apod., požadavky na usměrnění a plánování rozvoje sídel. Zákon č. 84/1958 stavební zákon, vyšší platnost má vždy regulace větších území: územní plán rajonu (kraje) > směrný územní plán (města) > podrobný územní plán (1:2000, 1:2880, menší území) Zákon č. 50/1976 stavební zákon, po roce 1989 několikrát novelizován (nejpodstatněji 1992, 1998). Matice dokumentů: velikosti území: velký územní celek, sídelní útvar a zóna * stupně zpracování: územní prognóza (základní směrz rozvoje), územní plán (cca to co dnes), územní projekt (téměř realizační dokument). Vázán na národohospodářský plán, obsahoval národní okresní výbory to vše později odstraňováno odstranění komunistických reliktů, zavedena účast veřejného sektoru, přidány veřejně prospěšné stavby zrušena matice, opět jen tři dokumenty: Územní plán velkého územního celku, Územní plán obce, Regulační plán; dbá se více na životní prostředí, vydávány jako nařízení obecné povahy. Současná legislativa (neučit se čísla, jen zkrácené názvy důležitých předpisů) Zákon 183/2006 zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podstatná novela od Dokumentace: Zásady územního rozvoje, Územní plán, Regulační plán. Upravuje veškeré náležitosti územního plánování a stavebního řádu. Vyhlášky: 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech inspektor může vydávat územní i stavební správní rozhodnutí. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti. Udává obsah územní dokumentace. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 63/2013 provádění některých ustanovení stavebního zákona 268/2009 o technických požadavcích na stavby 398/2009 OTP pro invalidy Další zákony: Zákon 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). Uplatnění možné v případě veřejně prospěšných staveb. Zákon 186/2006 o změně zákonů souvisejících s přijetím nového stavebního zákona. Zákony 129, 128, 131 /2006 Sb. o krajích, obcích a hlavním městě Praze - Z hlediska samosprávy má ČR jen kraje a obce, okresy jsou jen součástí statistického členění EU NUTS. Zákony stanovují, komu přísluší pořizovat územně plánovací dokumentace, komu přísluší je vydávat, jaké kompetence jsou převedeny statutem na jednotlivé části statutárních měst. Zákon 500/2004 Sb. správní řád Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů Norma: Norma ČSN Projektování místních komunikací Okrajově související věci: Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Zákon 159/2006 Sb. o střetu zájmů Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů územní plán přestává být autorským dílem se začátkem projednávání.

18 Struktura osídlení české republiky základní jednotka = obec, vyšší jednotka = kraj. obce, městyse, města, statutární města (jsou členěna na více částí, město si vydává statut určující, které výkony činnosti budou mít městské části. 23 měst), Praha (obec, statutární město 57 částí, i kraj). Výkon státní správy tři stupně: obce I. stupně nemají žádný výkon správy, II. stupeň matrika, stavební úřad, III. stupeň obce s rozšířenou působností (205) mimo jiné mají úřady územního plánování, mají pořizovat územně plánovací dokumentace ve svém územním obvodu. Orgány územního plánování Rozhodování v přenesené působnosti, rozhodování v samostatné působnosti. Vždy subjekty, které mají nějaký majetek a hospodaří s ním: Obce (s rozšířenou působností) Kraje Ministerstvo pro místní rozvoj směr rozvoje celého státu Ministerstvo obrany rozvoj vojenských újezdů Přenesená působnost = obecní úřad vykonává věci, které by jinak musela vykonávat státní správa územní dokumentace, územní rozhodnutí, Samostatná působnost samospráva = zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení územního plánu, schvaluje zadání a pokyny pro jeho vypracování, vydává územní a regulační plán, projednává jeho uplatňování. Úřady územního plánování vše co se týká pořizování ÚPP a ÚPD. Stavební úřady vše co se týká územního řízení a stavebního řádu. Cíle a úkoly územního plánování nalézt řešení při rozvoji území, které se bude blížit ideálu mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním hlediskem. Vždy půjde o kompromis. Nástroje územního plánování: Územně plánovací podklady územně analytické podklady, územní studie, slouží k zadání ÚPD Politika územního rozvoje Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje, Územní plán, Regulační plán Územní rozhodnutí Územní opatření o asanaci území Územní opatření o stavební uzávěře Mimo: Územně plánovací informace = informace o tom,co si lze s pozemkem počít. informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podmínky vydání regulačního plánu a územního rozhodnutí podmínky vydání územního souhlasu už odstraněny podmínky provedení jednoduchých staveb bez územního rozhodnutí nebo souhlasu. Vadilo, že úředník může sám rozhodovat o území. Územně analytické podklady Na úrovni obce a na úrovni kraje Veškerá známá a dohádatelná data o území. Podkladová báze: limity, hodnoty, záměry na provedení změn, problémový výkres. Rozbor udržitelného rozvoje území udržitelný rozvoj je ideálním stavem; vyhodnocení vlivu nového řešení (plánu) na udržitelný rozvoj. Vede k upřesnění zadání územního plánu. Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentech. Povinné subjekty (= kdokoli s daty o stavu území) bezplatně předávají garantovaně správné údaje, aktualizace každé dva roky.

19 Územní studie Neprojednávají se, jde o generely různých oblastí, mohou prověřovat i varianty. Studie může být zařazena do evidence územně plánovací činnosti, tedy do dat, podle kterých se o území rozhoduje a úřady je musí brát v potaz. Prověření možností území Variantní zpracování Oborové studie

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Historický koncept města Od klasicismu po socialismus

Historický koncept města Od klasicismu po socialismus Historický koncept města Od klasicismu po socialismus PedF, katedra geografie 1 Obsah přednášky Klasicistní město. Průmyslové město a jeho rozvoj. Urbanizace. Vývoj po 2. světové válce. PedF, katedra geografie

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

CHRUDIM. Změna č. 1 a aktualizace RP MPZ NÁVRH ZADÁNÍ

CHRUDIM. Změna č. 1 a aktualizace RP MPZ NÁVRH ZADÁNÍ CHRUDIM Změna č. 1 a aktualizace RP MPZ NÁVRH ZADÁNÍ OBSAH: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb...

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE Obecně závazná VYHLÁŠKA Č. 21/1999 ze dne 14.12.1999 o užívání schváleného Územního plánu obce BRUMOVICE Rada obce Brumovice se dne 14.12.1999 usnesla vydat, na základě ustanovení 29 odst. 3 zák. č. 50/1976

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 o závazných částech změny Územního plánu města Plzně, P l z e ň - V i n i c e Zastupitelstvo města Plzně dne 6,12,1993 schválilo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Urbanistické styly Architektonické styly, urbanistické utopie a struktura města

Více

3. Zázemí vybraných evropských měst

3. Zázemí vybraných evropských měst 3. Zázemí vybraných evropských měst (Ing. Lenka Přívozníková, Ing. Michaela Tlustá) 3.1 Principy vymezování a funkce zeleně ve městech Rychle se rozrůstající města vytvářejí potřebu koncepčně řešit jejich

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUČNÍ POLNÍ v katastrálním území České Budějovice 6 /U 1.2.3.01/ Datum zpracování zadání: červenec 2017 ZADÁNÍ Základní identifikační údaje Název akce: územní studie Luční - Polní v katastrálním

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice období říjen 28 - září 212 Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č. 183/26 Sb. o územním plánování

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

I. VELKÉ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE - STAROVĚK / 19

I. VELKÉ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE - STAROVĚK / 19 OBSAH Předm luva / 05 Obsah / 07 Úvod / 1 5 I. VELKÉ MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE - STAROVĚK / 19 1. Počátky měst / 20 2. Egypt a Afrika / 25 2.1. Stará říše / 26 2.2. Střední a Nová říše / 27 2.3. Další oblasti

Více

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Územní plán obce města Litvínov

Územní plán obce města Litvínov Územní plán obce města Litvínov Zadání změny č. 5 územního plánu Litvínova prosinec 2006-1 - OBSAH Identifikační údaje... 3 a) Důvody pro pořízení změny č.5 územního plánu obce a stanovení hlavních cílů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více