Urbanismus 3 územní plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Urbanismus 3 územní plánování"

Transkript

1 Urbanismus 3 územní plánování Cvičení: Limity území Údaje opřené o legislativu, vyplývající z nějakého zákona. Na internetu pražský územní plán výkres limitů, neobsahuje: - památkově chráněné objekty památkářský web soupis nemovitých památek dle katastrálních území. - územní systém ekologické stability územní plán Prahy výkres územního systému ekologické stability biokoridory, biocentra, Ochranná pásma inženýrské infrastruktury, energetických staveb, telekomunikací (kabely a radioreleové paprsky), silnic (pouze mimo zastavěná území), metra (vymezuje nadzemní části staveb + ochranný systém metra metro funguje jako úkryt obyvatel),letišť (omezení výšky zástavby kvůli náletovému systému + hluková o. p. zóny A a B), vysokorychlostních tratí, železnic (i v zastavěném území, výrazný limit), vodních zdrojů, zátopových území (hranice stoleté vody, přepočítávání s každou proběhlou záplavou; území se dělí na průtočná voda jimi proudí, neprůtočná voda se jen rozlije, aktivní zóny středový průtok nejvyšší záplavy s vysokou rychlostí vymezuje vodohospodářský úřad, je zakázána jakákoli výstavba, která by nezlepšila stav průtoku), záplavová čára průtoku 5300 m3/s (v Praze, hranice pětisetleté největší zaznamenané povodně 2002). Do cvičení vyznačit linie samotných staveb a sítí. Geologické limity hranice bilancovaných výhradních ložisek a nevýhradních ložisek vedených v evidenci zásob (surovina je evidována a zhodnocena); ostatní nebilancovaná ložiska (ví se, že je pod zemí nějaká surovina); chráněná ložisková území (předpokládá se, že dojde k těžbě); hranice dobývacích prostorů (s těžbou je možné okamžitě začít). Chráněná území spojitost s kulturními památkami: památková rezervace (ochrana historického souboru; vyhlašovány nařízením vlády, mají hranici a ochranné pásmo), památková zóna (vyhlašována obecními vyhláškami), archeologické lokality (významná naleziště, Praha je celá vyhlášena jako území s archeologickými nálezy při výstavbě je nutné zjistit, jestli bude potřeba provést archeologický průzkum), nemovité kulturní památky, národní kulturní památky (i plošné obora Hvězda). spojitost s přírodou: chráněná krajinná oblast (do Prahy zasahuje Český kras), zvláště chráněná území (+ ochranná pásma), přírodní parky (vyhlašuje obec). Významné krajinné prvky lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy (nejsou v plánu vyznačeny) Stavební uzávěry dočasné, vázány na dopravní systémy (např. na silniční okruh, trasy městské kolejové dopravy), velká rozvojová území (uzávěra do doby zpracování dokumentace) Cvičení: Regulační schéma Regulační výkres stanovit funkce území, veřejná prostranství, uliční čáry, hraniční čáry, dominanty, průchody, vjezdy do podzemí, Modře možnosti x červeně - požadavky KZP = 0,7 zastavěná plocha 70% vymezeného území, 5+P 5 podlaží + podkroví, S sedlová střecha Stavební čára = objekt ji musí kopírovat Průchod okótovat šířku, přes celé vymezené území. Průjezd boční trojúhelníky vyžlutěny. Vjezd do garáže možná místa Směr hřebene oboustranná šipka. Pěší cesta/komunikace bez přesného vymezení přerušované šipky. Uliční čára černá plná vymezuje uliční a soukromý prostor.

2 Vývoj stavby měst Starověk Urbanismus nauka o uspořádání území, tvorbě krajiny a osídlení = cíl Územní plánování prostředek k dosažení zásad urbanistického utváření prostoru = nástroj Přírodní, estetické, hospodářské, vojenské, náboženské důvody zakládání měst. Starý Egypt Město stavitelů pyramidy 19. stol. př. Kr. Tel-el-Amarna Memfiská nekropole v Gíze Chrámový komplex Atona v Karnaku Města s rozvolněnou zástavbou, velký podíl zeleně v bohatších částech, žádná veřejná prostranství, jen procesní třída, i tržiště byly mimo města veřejný život byl zcela opomíjen. Mezopotámie Městské státy chrámový okrsek se zikkuratem a sídlem panovníka, sýpkami a zásobárnami, kolem hustá nepravidelná struktura s minimálními komunikačními prostory bez přístupu do chrámového okrsku. Ur Babylon Nippur hliněná destička s plánem založení města přesně odpovídající skutečnému stavu. Iščali těžce pevnostní chámový okrsek Zendgirli chetitské město s kruhovou dvojitou hradbou. Indie Mohendžo Daro 2. pol. 3. tis. př. n. l. kanalizace, obyvatel - úvahy o ideálním městě traktát Manasára dvě hlavní osy (S-J cesta větru a V-Z cesta slunce a králů), na křížení centrální prostor s nejvýznamnější stavbou, zbytek šachovnicový charakter. Džajpur podle zásah ideálního města hlavní ulice vymezují čtverce, na křížení veřejný prostor, někde s významnou stavbou. Čína Čang-Tu, 4. stol. př. n. l. čtvercový tvar, šachovnicové uspořádání, v centru palác. Tian-Tzin u Pekingu čtverec s dvě osami Peking vnitřní a vnější město, ve vnitřním palácový komplex a zakázané město. Amerika Teotihuacan dvě hlavní osy na jedné (třída mrtvých, pět km dlouhá a sto metrů široká) pyramida měsíce na jednom konci, na druhém konci naproti sobě tržiště a chrám boha Quetzalcoatla, na druhé (cesta plejád na obloze) pyramida slunce (téměř stejně velká jako Cheopsova). Kolem hustá struktura ulic. Město založili Aztékové, později ho převzali Mayové. Tenočtitlán založeno na ostrově v bažinatém jezeře, uprostřed čtvercový prostor s pyramidami, kolem hustá zástavba, až obyvatel, město založili Mayové. Centrální čtverec zachován i v dnešním Mexico City i přes kompletní zboření Tenočtitlánu. Monte Albán kultovní okrsek složený z několika staveb observatoř Chichén Itzá Machu Picchu v horách

3 Antika Řecká antika Kréta neopevnění města (protože na ostrově) - Knóssos Mykény masivní opevnění kyklopské zdi. Tyrins úzké husté město s masivním opevněním Knidos Malá Asie, první město typicky antické struktury pravidelná šachovnice + do ní zapojené veřejné stavby divadla, lázně, gymnaziony, stoy, nad vším akropole chrámový okrsek posjený s centrálním prostorem města agorou procesní třídou. Řecká města spojena s vodou s řekou, nebo mořem, mají obvykle dva přístavy civilní a vojenský. Pravoúhlý šachovnicový systém nasazen u všech nově založených nebo přestavovaných měst bez ohledu na terén, někde byly ulice tvořeny schodišti. Athény a Pireus Priena Assos agora lichoběžníková kvůli výrazné terénní vlně. Milét Malá Asie, 8-6. stol. př. n. l. Thales z Milétu zde vymyslel hypodamický systém města helénský šachovnicový systém a největší řecká agora (300 x 150 m) Olynthos jedna diagonální komunikace Alexandrie Dinokratos Rhodský 332 př. n. l. Římská antika a) Přejímání místních struktur rostlá města + dotváření podle vlastních principů b) Nově založená města vzniklá z vojenských táborů Centrální prostor fórum (v průčelí obvykle chrám) Rozvíjí se společenské prostory (divadlo, amfiteátr kapacita odpovídající počtu obyvatel celého města; fungoval i jako poslední útočiště při obléhání), součástí měst se stávají i vojenské tábory (castrum dvě na sebe kolmé ulice, šachovnicová struktura, centrální prostor se stanem velitele), pokud nejsou přímo jejich základem. Různé typy měst dle účelu vojenská, obchodní, lázeňská. Oproti řeckým městům chybí chrámový okrsek, tady jsou chrámy rozptýleny po městě. Pompeje lázeňské město Aosta; Trevír města z castra Řím rostlé město na sedmi pahorcích (nejprve Palatin patriciové a Viminal - plebejci). Čtyři stavební etapy: Řím královský - základ struktury, Cloaca Maxima Řím republikánský v té době obyvatel, vysoká hustota; akvadukty, na palatinu nejbohatší obyvatelé Řím císařský - Caesar: dostavěno Forum Romanum, založeno Caesarovo Forum, na Palatinu císařské paláce Caesarovy stavební reformy: Architekti Pomponius a Caecilius Zákony o plánování Lex de urba Agenda o rozvoji Říma Caesar ho nedokázal prosadit, to se podařilo až u dalších dvou: Lex Iulia municipalit regulace dopravy, infrastruktura, policie, prevence požárů a zásobování potravinami, ustanovení požárních sborů; Lex Iulia de Modo Aedificiorum technické vlastnosti budov, stavební materiály, krytiny, odstupy, výška budov max. 22 m. - Augustus: Via Lata dnes Via del Corso hlavní přístupovou cestou do Říma; Mausoleo Augusti, Marcellovo Divadlo - Agrippa Pantheon, Agrippovy Thermy - Vespasian: Forum Pacis, Coloseum - Traianus Traianovo forum vrchol antické kompozice; kromě chrámu i knihovny, bazilika, tržnice, trajánův sloup - Hadrian Hadrianovo mauzoleum, z něhož se pak stal Andělský hrad - Markus Aurelius sloup Marka Aurelia

4 - Caracala hodně velké Thermy - Aurelianus a Probos územní rozšíření Říma, nové hradby za Tiberou 19 km dlouhé, 16 m vysoké, 400 věží; město 13 km2, 15 bran - Dioklecián ještě větší Thermy; rozpad Římské Říše na čtyři části - Maxentius Říše opět sjednocena, Maxentiova Bazilika na Foru Romanu, největší bazilika té doby, Maxentiův cirk dlouhý 1500 m pro 15 tisíc diváků Řím křesťanský - Konstantin první pokřtěný císař, postaveno několik kostelů: Sv. Petr (základ Vatikánu), Giovanni in laterno, S. Pavel, S. Sebastian, Agnese, Marka a Petra; Konstantinovy thermy, dostavěl Maxentiovu baziliku a přejmenoval ji na Konstantinovu, uzákonil křesťanství jako hlavní římskou víru, nepohodl se se senátem a založil Konstantinopol jako nové hlavní město s chrámem Hagia Sofia, cirkem a císařským palácem se zahradami. Řím upadá až do 13. století (ukončení papežského schizmatu) Ostie římský přístav Římská říše přispěla rozvoji měst po celé Evropě. Vznikly i teoretické práce o architektuře a urbanismu (Vitruvius: Deset knih o architektuře). Po zániku Římské říše se města rozvíjela jen sporadicky (až na městské státy jako Benátky apod.) až do feudalismu. Středověk Románský sloh a gotika Církevní (kostely a kláštery) a feudální (tvrze) stavby nová centra osídlení,renesance městských struktur. Rozvoj řemeslné výroby, ta potřebovala odbyt velké tržiště. Příliv nových obyvatel do Evropy. Panovníci jednotlivých zemí si uvědomují potřebu nových měst vzniká středověká kolonizace neboli lokace (z Francie přes Německo k nám a do Polska, odtamtud do Skandinávie). Jedná se o plánovité zakládání nových sídelních struktur: centrální pravidelné náměstí, kolem úzké dlouhé pozemky s domy s řemeslným krámem v přízemí, dílnou vzadu a bydlením nahoře. Náměstí je v té době prázdné, bez veřejných staveb, až později se sem dostávají kostely, radnice a špitály. Na konci této doby existuje již většina dnešních měst. Města pro cca 2000 obyvatel, vzdálena od sebe do dvou dnů chůze aby byl optimální okruh výrobky kupujících a potraviny prodávajících. Litovel, České Budějovice, Jičín, V té době největší města: Wroclav , Řím , Londýn , Praha , Paříž , Benátky obyvatel. Města mají fortifikace, tzv. flankovací věže začínají vystupovat z linie hradeb a umožňují tak ostřelování z boků. Věže uvnitř hradů jsou útočištné (poslední útočiště na hradě s padacím mostem) nebo obytné (donjony, spíše palácový charakter, běžné bydlení), jejich kombinaci využívá město San Gimignano, kde měla každá bohatá rodina svou věž. Renesance Uvolnění z tuhých náboženských myšlenek, návrat k antickým názorům. Hledání ideálního tvaru městské struktury. Změna ve vedení války rozmach palných zbraní, vysoké hradby se stávají snadným terčem, vyvíjí se bastionová fortifikace nízké sypané valy s obezděnou hranou, šípovitý tvar, navzájem propojené. Fortifikace přechází i do tvarů ideálního města. Palma Nuova G. Savorgnan vymyslel strukturu, V. Scamozzi navrhoval jednotlivé domy pravidelná hvězdovitá fotifikace s dvojitou hradbou, unitř paprskoitá koncepce uliční sítě; realizována jen část. Sarrelouis S. P. Vauban 1681 pevnostní města po celé Evropě, dotažení bastionového systému k dokonalosti. Města zapojují i řeku a předsunuté opevnění za ní. Neuf Brisach Vauban. kompletně odkončeno, uvnitř šachovnicová struktura.

5 Další nebastionová města: Freudenstadt Schickhardt 1599 čtvercové uspořádání, ze které nesměl vybočit ani kostel, a tak má půdorys do L. Florencie od dómu dvě paralelní osy na most a na náměstí sevřená renesanční kompozice. Benátky náměstí do L Přestavba Říma během renesance Řím poznamenán odchodem císaře, drancováním Vizigóty a pak i Papežským Schizmatem. Řím opět nabáj význam až v 15. století a kolem toku 1450 začíná přestavba Říma. Papež Sixtus přesidluje na Vatikán, buduje Sixtinskou kapli a nechává vytyčit ulice. Kolem r je vytyčen velký římský trojzubec z Plaza del Popolo na jihojihovýchod zleva Via di Ripetta na Piazza Navona, prostřední via Flaminia (přejmenována na Via del Corso)na Piazza Venezia a Via del Babuino přes Piazza di Spagna (dolní úroveň) na Giardini Quirinale. Jde o první urbanistické použití trojzubce, typického až pro Baroko. V Baroku byl výstup z Piazza del Popolo ohraničen dvěma identicky vypadajícími kostely. Na druhé straně je vstupní brána a podélná osa míří na jedné straně k Vatikánskému trojzubci, na druhé straně končí teréním zlomem s vyhlídkou. V křížení všech os stojí obelisk. Plán Domenica Fontany plán sedmi kostelů propojení významných budov, návrší a hlavně prvních sedmi římských kostelů. Realizovány: od Santa Maria Magiore; od Kolosea ke sv. Pavlu, od Kolosea na Montecarallo, odtamtud ven z Říma a pár dalších, některé realizovány nebyly. Vše se ale udělalo až v Baroku. Baroko Odvrat od antiky, diagonály. Řím Piazza Navona středová osa s pravidelě rozmístěnými třemi Berniniho fontánami. Vyosen je kostel (aby se nesčítal s Fontánou čtyř řek) od Borominiho. Vatikánský trojzubec z Piazza di Risorgente na Piaza del Popolo, na Andělský hrad a na spojnici osy ze Španělských schodů a střední osy z Popolo. Malý trojzubec z předmostí mostu andělů Tyto pozdně renesanční a barokní principy si podmaňují celé město, propojují důležité budovy a v průhledech využívají významné stavby. Paříž Pařížský diametr - původně z Étoile na předpolí Louvru, později prodlužován. Z diametru odbočují osy k Madelaine (taky novější), další přes Invalides na Pl. de Breteni, tam se zalamuje přes École militaire na Trocadéro. Versailes trojzubec mířící do města, za zámkem velká zahrada různé typy rozvětvení do trojzubců a diagonálních propojení vrchol francouzské barokní kompozice. Klasicismus Opět návrat k antice. Orientace na řeky. V 19. století průmyslová revoluce a stěhování obyvatel do měst, velké plochy nájemního bydlení, první stavební řády, rozvoj infrastruktury, důraz na veřejné budovy a jejich kvalitu, rozvoj dopravy způsobuje problémy, potřeba územního plánování. Lisabon město zničeno zemětřesením, ve zbořeném centru založena pravidelná šachovnicová struktura obrácená k řece Tajo, u které je velké náměstí Praca do Commerce s kolonádou s (jen dekorativní) bránou do města. Ulice jsou stísněné. Architekt M. de Maia. Domy ve struktuře mají shodnou výšku a někdy i shodné typologické prvky. Petrohrad Petr Veliký, nově založené hlavní město. Francouzský architekt Lebond. Střed města kolem řeky, která se zde dělí na dvě ramena kolem ostrova (univerzita, před ní podkovovité náměstí, a šachovnicová struktura), na jedné straně je Petropavlovská pevnost, na jižní hlavní část

6 s významnými budovami, vodními kanály a trojzubcem z budovy admirality k Divadlu malého diváka (prostřední), levé rameno = Něvský prospekt nejvýznamnější ulice, po kanálu Chrám Krista spasitele), pravý Vozněsenský prospekt (vedle něho Iskajevský dóm). Vedle admirality stojí Zimní palác, Kateřina I., žena Petra Velikého, z jeho části vytvořila Ermitáž. Petr založil také letní sídlo Petrodvorce před zámkem přísně komponovaná menší zahrada do vnitrozemí, za ním velký parkový komplex přiléhající k moři, z něj je vytažen kanál umožňující připlutí lodi až přímo k zámku. Je zde spousta fontán pokrytých zlatem, které jsou i technickým divem (pohání je 20 km dlouhý kanál do jezera v horách, které je přes noc uměle napouštěno). Berlín trojzubec z jihu na sever z Kreuzbergu přes Mehring platz. Ustřední osa je největší obchodní třída Fridrichstrasse. Boční osy míří na Postdamer platz a na Spittelmarkt. Tato náměstí jsou navíc spojena Leipzigerstrasse kolmou na střední osu trojzubce (na křížení byl hraniční přechod západního a východního Berlína Checkpoint Charlie). Další osa prochází Brandenburskou branou na Parisser platz a mířila k Berlínskému hradu který byl v minulosti zbořen, dnes se má znovu stavět. Významné je ještě náměstí Gendarmenmark s dvěma identickými kostely a divadlem a Unter den Linden s univerzitami. Karlsruhe založil ho Karel Vilém I., když šel na odpočinek :-) Základem zámek, kolem něj kruhová komunikace, od ní se podle radiál odvíjí centrum města. To dále určuje osa vycházející kolmo ze zámku se dvěma hlavními náměstími. Věž zámku funguje jako ručička slunečních hodin, číslice jsou vystříhané v trávě. Barcelona největší diagonála světa od letiště až k moři Rue Diagonale. Klasicistní šachovnicová soustava bezproblémově obklopuje historické jádro, respektována je jen hlavní historická ulice La Rambla. Edinburgh vrcholný klasicismus, vlastní šachovnice je potlačena, objevují se zde křivky kruhy, elipsy, čočky. Historické centrum leží na ostrohu s hradem, všude okolo je klasicismus. Miláno krytá obchodní ulice obchodní pasáž Philadelphia Greber 1919, nově založené šachovnicové město, S-J = avenue, V-Z = street, ulice jsou postupně číslovány. Později doplněna diagonála. Washington šachovnice protkaná diagonálami (soustředěny na významné budovy) a velkými parky (zakládal Francouz). Základem je velký trojzubec od kapitolu k bílému domu a k památníkům významných prezidentů (druhý krajní k Washingtonovi a střední k Lincolnovi). Za řekou Potomac jsou hřbitovy významných Američanů. Vnitřní Washington má výškové omezení dané kupolí kapitolu, čímž působí naprosto neamericky, přesto se ale návrh líbil a inspiroval další města (z toho hnutí City Beautiful, do stávajících měst se pak vkládaly nové prvky a parky Boston, Philadelphia, založen Yellowstoneský park). New York šachovnicový Manhattan (dlouhý 21 km) s jednou pokřiveně probíhající diagonálou = Broadway zachovalá historická ulice. Uprostřed velký Central Park (345 ha, 1858, Olmsted; Vaux), který vznikl až po volání obyvatel po nějaké volné parkové ploše. Pozemek parku musel být zpět vykoupen. Hausmanizace Paříže rozsáhlá přestavba, základní regulace šířky bulvárů a výšky staveb (nad 20m šířky 1:1,5, pod šířku 20 m 1:1, požadována mansardová střecha o dvou podlažích a střechu z šedé břidlice. Dokončeno také náměstí L Étoile dvanáctipaprsčitý okruh. Vídeň zbouráním hradeb vznikla Ringstrasse okružní bulvár, kolem něj vznikla spousta nových veřejných budov v parkovém pásu. Nové Dillí 1913, Lutyens, přičleněno ke starému městu, hlavní osa s parky + diagonály do kosočtverečného tvaru, vrchol klasicistní kompozice

7 Utopický socialismus Komuny pro obyvatel Owen, 1807 čtverce řídce rozmístěné v krajině. Familistéra v Guise Godin, 1859 Zahradní město Sídliště pro solivárny v Chaux C. N. Ledoux 1804 uprostřed park, okolo bydlení, předznamenání pozdějších zahradních měst Port Sunlight založení tovrány Lever, 1887 uprostřed park a vybavenost, kolem nízkopodlažní zástavby Bournville založení tovrány park, továrna, rodinné domečky; G. Cadbury Sídliště Kruppových závodů, Kronenberg řadové domky v přísném řádu, uprostřed park Zahradní město E. Howard kruhové město složené ze čtvrtí-výsečí, uprostřed velká zahrada s významnými veřejnými budovami, kolem nich sady. Kolem jádra okružní komunikace, mezi nimi zástavba bydlení, uprostřed níž je velká třída zelený pás. Nao kraji průmysl a železnice, za ní už jen volná krajina pro zemědělství. Velikost do obyvatel, pak by kolem něj měly vyrůst soběstačné satelity pro obyvatel. Město se zahradními předměstími 1922, Unwin schéma Letchworth Parker, Unwin, skutečně realizováno, má i výrobní funkci Welwyn Sisson 1919, čtyři čtvrti oddělené železnicí, průmyslová oblast, nemělo jen centrální park. Lineární město Město na obvodu Madridu Soria y Mata, 1892, osou města je dopravní tah (tramvajová trať), kolem něj je zástavba většinou rodinných domů v šíři 500 m, systém příliš nefungoval, protože pás byl příliš úzký na vysokou kapacitu tramvaje a jednotlivé stanice nebyly nijak akcentovány. Město podle uměleckých zásad Upravovací plán Marienbergu - C. Sitte odmítnutí velkých kompozic, spíše měřítko člověka, drobnější veřejné prostory, osy komponovány na budovy. Průmyslové město Průmyslové město - T. Garnier, 1904, v údolí řeky, na svazích je nemocnice a obytné celky, centrem v údolí jsou průmyslové zásvody; základ funkcionalistického zónování městské struktury. Vertikální město Hérnard 1920 rotační křižovatka s podchody pro pěší, vertikální řešení podzemní městské dopravy čtyři podzemní patra tramvaj, obslužné provozy, metro, doprava materiálu. Futuristické město Sant Elia, 1914, soustava podzemních tahů, funkce města nad sebou. Další pozdně klasicistní kompozice Studie obytného obvodu ve Vídni O. Wagner 1911 Jižní sektor Amsterdamu Berlage 1917, kompaktní architektura končícího Klasicismu Canberra Griffin 1911, zcela nové město na náhorní plošině, soustava osami propojených kruhových pláství. Plán na čtvrt milionu obyvatel, dnes sotva 160 tisíc. Ankara H. Jansen 1928 okružní systém komunikací i zeleně, zelené jádro, uplatnění funkcionalismu

8 Funkcionalismus Hledání nového směru. Nové požadavky na výstavbu z hlediska zdraví předpisy na odstupy, oslunění, větrání. Opuštění bloků, nástup řádkového systému. Le Corbusier funkční zónování městské struktury, ideální forma zástavby pro městské celky. Odmítá zahradní města, upíná se k výškovým stavbám hustá vysoká zástavba, ale vzdušná s uvolněným parterem, dostatkem zeleně a dobře vyvinutým dopravním systémem. Plán Voisin 1925 návrh na přestavbu Paříže zbourat všechno kromě památek a postavit nové mrakodrapy. Zářící město 1933 pásmové město funkční zóny vedle sebe: průmysl, komunální provozy, obytné území (velké bloky podlaží, ve vnitroblocích objekty školství, služeb a rekreace), obchodní city, pás zeleně. Plán přestavby Alžíru pásovými objekty organické tvary dlouhých deskových objektů, jeden má na střeše dálnici. Chandigarth Indie, město postavené dle Corbusiera uspořádání i objekty. Athénská charta 1934 základní princip pro stavbu měst na dlouhou dobu do budoucna. Čtyři pásma města bydlení, práce, rekreace, obsluha Ostatní Decentralizace Chicaga Saarinen rozvolňování městské struktury, systém satelitů Organické město F. L. Wright, 1934, dezurbanizace, naprosto rozvolněná zástavba protkaná komunikacemi = závislost na automobilech, hustota obyvatel 2,5 ob/ha. Městská struktura z jádrových sídlišť Gloeden 1923, jádra o ob, každé s jinou funkcí. Pásové uspořádání automobilky v Gorkém, 1930, N. A. Miljutin pásmové město Schéma magnitogorsku - Miljutin Schéma sídliště při stalingradském traktorovém závodu park, obytné pásmo, zelené pásmo, výrobní pásmo; Miljutin Radburn, NY C. Stein, H. Wright doprava po obvodě, uprostřed park se školou, kolem bydlení jen s pěší dopravou, relizováno. Řádková struktura Berlínské sídliště Britz B. Taut , B. Taut, řádková struktura. Siemensstadt, Berlín Häring, Bartning 1930 Frankfurt nad Mohanem, sídliště Westhausen, 1929, E. May F. am M., sídliště Römerstadt objekty v řádcích organicky prohnuty dle terénu., E. May Nové typy zástavby Terasový dům P. Behrens 1924 Terasový dům na rovině, šikmý terasový dům M. Breuer Obytná skupina atriových domů Ekelund 1932, kobercová zástavba Obytná skupina Kiefhoek Oud, stísněnější zástavba řadových domů Obytná skupina v Drancy, Paříž Beaudoin, Lods, 1932, navrhováno dle oslunění. Skandinávská řídká zástavba Sídliště Kvarnholmen, Stockholm, Sundhla 1930 nízká řadová zástavba sestupující ze svahu, velice řídká zástavba Obytná skupina Danvislippan bosé věžové domy, Backström, řídká zástavba Půmyslové sídliště Karhula Alto řídká zástavba sledující teréní reliéf

9 USA Greenbelttown, Maryland H. Walker řídká zástavba v okruhovém prostoru se posutou zeleně. Brooklyn, NY přestavba obytných bloků zůstává šachovnice ulice, bloky jsou nahrazeny volnými řádky. Boston Londýn Plán Londýnského regionu P. Abercrombie, 1944 struktura zónace Londýna a jeho satelitů. Milton-Keynes satelit s okrsky s velmi nízkou hustotou obyvatel, proto bez MHD. London Docklands Thatcherová zrušila územní plánování, což ukázalo, že je potřeba. Docklands byly terče investorů a developerů a nakonec ekonomicky zkrachovaly. Byla založena společnost na jejich obnovu a postupně přestavovány a doplňovány. Ostatní Brasília nově založené hlavní město na břehu jezera, doposud úspěšné, založeno na principech vzešlých ze soutěže, tu vyhrál Costa, vládní objekty pak projektoval Niemeyer. Půdorys připomíná letícího ptáka v těle je centrum, v křídlech rezidenční a vládní budovy, na jednom konci křídla letiště, na druhém zoo. Později se zástavba rozrostla i na druhý břeh jezera. V centru obrovské volné plochy. La Défense, Paříž původně dopravní uzel s konečnou metra, nad ním vznikla deska tvaru hrušky a na ní obchodní centrum, Pařížský diametr přes ni pokračuje dál (přes hřbitov po pěší lávce). Satelity Paříže Cergy váže se na dálnici, centrální vybavenost, na ni navázána obytná struktura s centrálním parkem, Evry strukturální objekty s křížovými půdorysy, propojené dohromady, Créteil radnice na břehu, vázané na železnicy, organické stavby, Marne La Valée organické tvary, kruhové centrum, struktura navázána na starý komponovaný park s hlavní osou Antigone, Montpellier Ricardo Bofill antické motivy na obytném sídlišti, propojuje centrum s řekou, hlavní průchozí osa, antikizující monumentální stavby; v čele nákupní centrum. Berlín velké přestavby po bourání Berlínské zdi, předtím kvůli zdi a válce a tak podobně, stavba vládního centra na břehu Sprévy, vlakového nádraží, nové náměstí u Brandeburské brány, památník Holocaustu, Sonycentrum na Postdamerplatz s velkým atriem zastřešeným kupolí. Novodobé parky v Paříži: Park Citroen ústřední prostor se skleníky a fontánou, parkové zálivy, vodní prvky, záhonky i bylinkové, protéká jím kanál Park Bercy nam ístě bývalých skladů naproti národní knihovně, kaskádová fontána, blízko muzeum architektury a sportovní hala se zelenými stěnami, květinové záhny, skleníky, terénní úpravy schovávajícíc technické zařízení, park je zvednutý jako součást protipovodňové ochrany, část parku je přes silnici, propojena lávkou, obsahuje relikty starších staveb; další lávka vede ke knihovně, vychází ze dvou úrovní, ty se uprostřed proplétají. Promenade Plantee na viaduktu, jeho oblouky využity jako obchůdky, nahoře vodní kanál, po stranách promenáda; levandule Park Atlantique na střeše budovy ve čtvrti Montparnasse, technické prvky schované v zeleni, flora se váže k atlantickému pobřeží, zajímavá dlažba cestiček; dětská hřiště, kurty, sportovní plochy, dřevěné paluby. Vývoj urbanismu u nás Středověk města vzniklaa většinou rostle Český Krumlov, Litomyšl (rostlá část + lokační město), Vodňany, Kouřim (osada, vedle hrad, vedle lokační město, město se posouvá, vzniká nová struktura). Města dle topografie: Podhradní Brno, Bratislava

10 Náhorní (na vyvýšenině) Hradec Králové, Olomouc Ostrožní (na ostrohu nad řekou) Mladá Boleslav, Žatec, Bechyně V rovině České Budějovice, Litovel Města dle osnovy: Jednoosá Domažlice, Rakovník Dvouulicová Louny, Jevíčko typicky oválný tvar, uprostřed je mezi ulicemi náměstí. Šachovnicová České Budějovice, Klatovy, Vysoké Mýto Centrální Nový Bydžov ojedinělé, podobné castru Vřetenová Prešov Slovensko, řídký výskyt 13. století - kolonizace, lokace panovník lokátorovi slíbil, že může dělat rychtáře, pokud do města přivede lidi - lokátor slíbil pozemek a odpuštění daní, lidé si za to museli postavit od dovu let dům a zůčastnit se výstavby hradeb. - síť měst hustá možnost lidí docházet na trhy Kutná Hora nejrychleji a nejdynamičtěji se vyvíjející město až do 15. století, rostlé, vznik kvůli těžbě stříbra Tábor velice rychlý vývoj z vojenských důvodů, poprvé použity dělové bašty a dvojitá fortifikace, město předběhlo svou dobu o sto let. Za Karla IV. království prosperuje, následují ale husitské války ve 14. století, monoho staveb zaniká, vzniká město Tábor. Renesance Rozvoj řemeslné výroby a hospodářského podnikání, města ovládá šlechta a řemeslníci, v městské siluetě vznikají významné civilní stavby (radnice), zvyšuje se význam poddanských měst, vznikají horní města nemají hradby, rostou podél dopravních tahů, vázané na těžbu surovin Jáchymov. Vznikají předměstské osady. Pardubice hrad, hradby s baštami, u hradu vznik nového města. Z hradů se stávají zámky, v rámci jejich komplexů jsou zahrady jako součásti zámků. Nové město nad Metují. Baroko Po bitvě na Bílé hoře poklesl počet obyvatel na 1/3, ve městech na 1/5. Nastala doba temna, rostl vliv církve na stavby a rozvoj území. Začínají vznikat manufaktury, města se specializují na určitá řemesla. Po Vestfálském míru nastává oživení, výstavbu určuje a vede šlechta a církev. Probíhá barokizace měst, zakládání zahrad, komponování krajiny, vznikají nová poutní místa. Nová pevnostní města s bastionovou fortifikací: Terezín za vlády Marie Terezie, pevnostní město s vodními příkopy, pevnost + předsunutá malá pevnost. Josefov za vlády Marie Terezie a Josefa II., tvar deformované hvězdy. Průmyslová revoluce 1781 zrušeno nevolnictví, vzniká nový trh s pracovní silou. Rozvíjí se textilní průmysl, strojírenství (Plzeň, Kladno), potravinářství, cukrovarnictví, chemický průmysl. Rozvíjí se nájemní bydlení, vzniká nová hustá zástavba. Bydlení je diferencováno dle klientely. Staví se veřejné budovy. Bourání hradeb: Brno z hradebního pásu vzniká Park Plzeň Po smrti Joseefa II. reformy zbržděny, prosazuje se empír, vznikají obrovské parky. Lednice kompozice s průhledy na dominanry (minaret,..), obrovský parkový komplex. Krásný dvůr Kompozice rostlého parku a spousty staveb ( rozhledny, chrámy, jeskyně, ) Vznikají nová lázeňská města: Františkovy Lázně; Mariánské lázně lázeňské domy v zeleni, ve městě domy omezeny jen do určité části. Rozvoj dopravy železnice, určovala rozvoj měst (stagnace tam, kam se nedostala viz Úvaly vs. Škvorec, který železnici nechtěl).

11 Přestavby městské struktury: Brno - vybourání části města, nahrazena novou zástavbou. Olomouc kolem historického jádra navrženy nové struktury se zelenými pásy. Louny dělnická kolonie blíže nádraží než centru, zeleň, předvoj zahradních měst. Hradec Králové regulační plán od Gočára, historické jádro odděleno zelení. Zlín regulační plán, vymezen areál pro továrny Pásová města odděleně rekreace, bydlení, zeleň, průmysl+ typický funkcionalismus, urbanisti Janů, Štursa, ve světe Corbusier. Středisková obec obec s větším potenciálem rozvoje Po druhé světové válce Vznik nových městských struktur vázaných na ložiska nerostů: Havířov znaky funkcionalistického města, architekt Špaček, výstavba 1947, 400 ob/ha. Kladno Rozdělov výškové objekty Současnost Dělení území do územních celků pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad Evropské unie) pro porovnávání a analýzu čehokoli (ekonomika, realizace, hodnocení, ). Zavedeno 1988, u nás po vstupu do EU. Území rozdělena dle počtu obyvatel (NUTS 1: 3 7 milionů). NUTS 0 stát ČR NUTS 1 území ČR NUTS 2 region, oblast u nás 8 sdružených krajů. NUTS 3 kraj u nás 14 LAU 1 okres 76 + Praha LAU 2 obec Praha Pravěk Pravěké osídlení, brod přes Vltavu na sebe nabaloval osídlení 400 př.n.l. Keltové oppidum Závist jih Prahy, 70ha, 3-9 m valy dlouhé 9 km. Přelom letopočtu Germáni na Babě Latenská kultura Bubeneč Slované Dejvice, Libeň, Šárka, Staré Město a Malá Strana, Levý Hradec, Budeč + ochranné osídlení na vrcholcích Přemyslovci 9. stol. kníže se stěhuje na Pražský Hrad bazilika sv. Jiří + Mariánská rotunda + palác, hrad zabírá dnešní 3. nádvoří stol sídlí panovníci na Vyšehradě (lepší opevnění) kapitula s chrámem sv. Petra a Pavla. Kompaktnější osídlení v prostoru Starého Města (vzniká Staroměstské náměstí), roztroušená sídla k Vyšehradu, formuje se Malá Strana, k brodu na Klárově se sbíhá trojzubec cest. Další osídlení se formují na Poříčí a na Zderaze, 993 založen Břevnovský klášter, později i Strahovský klášter. Juditin most přes Vltavu na předpolí založeno sídlo maltézských rytířů - Johanitská komenda a biskupský dvůr. Opevnění Starého Města pražského 13 věžovitých bran (30m vysoké) + plné věžice vzdálené od sebe 60 m. 25 m široký a 6 m hluboký příkop s vyzděnými stěnami, 1,7 km délky. Uvnitř hradeb první pražské plánované město Havelské město mezi Uhelným a Ovocným trhem. Vymezen Havelský trh, k němu přidána gotická parcela. Kvůli povodním na Vltavě vystavěny jezy a zvednuta niveleta celého Starého města o jedno patro. Založena královská obora v Olenci (Bubeneč), dnes řečená Stromovka.

12 Opevněna Malá Strana opevnění končilo dál od břehu za kostelem sv. Tomáše. Vytvořena cesta na Pražský Hrad z Juditina mostu přes Malostranské náměstí přes Jižní zahrady (tam, kde je dnes Býčí schodiště). Vyhlášeno město Hradčany vzniklo rostlým způsobem podél dvou cest. Karel IV. Velký rozmach za Karla IV. vznikl Chrám sv. Víta, Karlova univerzita a Karlův most, rozšíření hradeb kolem Hradčan a Malé Strany přes Petřín (Hladová zeď). Založeno Nové město Pražské paprsčitá kompozice paprsky na Vyšehrad, na Kutnou Horu a kolmo na hradby směrem na Vinohrady. Na osách náměstí (Koňský trh Václavák, 3,8 ha, Dobytčí trh Karlovo náměstí, 8ha, Senný trh Senovážné náměstí, trochu mimo osu, protože už existoval). Vždy kolmo na osy šachovnicová struktura třech okrsků (takže tři různě pootočené šachovnice), tři náměstí propojeny dnešní Jindřišskou a Vodičkovo ulicí, které tak vytváří s Václavským náměstím kříž. Na koncích této spojnice umístěny Jindřišská věž a Novoměstská radnice. Založeny dva farní kostely Sv. Jindřicha a Sv. Štěpána a nové kláštery Servíti, Augustiniáni, Augustiniánky, Benediktýni (kostel P. Marie a slovanských patronů, slovanská liturgie, psány staroslověnské knihy), Karmelitáni (kostel p. Marie Sněžné, založen dřív než město, kvůli tomu se Václavák dole zužuje) měl to být největší Pražský kostel, bohužel postaven jen presbytář, odkazuje na S.M. Maggiore v Římě), italští Benediktýni (u sv. Ambrože odkaz na kostel, kde byl KIV korunován na Lombardského krále). Kostely Augustiniánů, Augustiniánek, Benediktýnů a Servítů tvoří římský kříž, v jeho centru stojí Sv. Apolinář a kříž míří na kostel na Vyšehradě. Sedm kostelů odkazuje na sedm Římských pahorků. Z Karlova náměstí pak vychází velice široké Žitná a Ječná ulice. Založení bylo velice velkorysé a bez problémů funguje v původních dimenzích dodnes. Karel IV. vymohl nový církevní svátek Boží svátosti, během něhož byly na Karlově náměstí v dřevěné kapli vystavovány ostatky svatých. Později byla nahrazena kamennou centrální stavbou. Z Nového města vedly čtyři brány Svinská, Koňská, Horská, Poříčská. Staré město nebylo tím novým nadšeno, protože přišlo o vybírání mýta. Karel IV. to vyřešil svěřením dvou novoměstských bran do správy Starého města. Pokusil se i o spojení obou měst, to ale vydrželo jen deset let. Rozdělení přetrvalo až do 18. století Karel postavil hrady Karlův kámen (Karlštejn), Karlova hora (Kašperk), Karlův dům a Karlova koruna a nechal dostavět Pražský Hrad, kam se přestěhoval. Václav IV. Václav IV. pokračoval v přestavbě Hradu, postavil Betlémskou kapli, pokračoval s P. M. Sněžnou a postavil hrádek u Kunratic a hrádek na Zderaze malé opevněné sídlo v Novém městě a Králův dvůr opevněné sídlo u hradeb Starého města, u dnešního Obecního domu. Další opevněná sídla v Praze: Biskupský dvůr na Malé Straně, sídlo Maltézských rytířů (naproti biskupovi), u Karlova mostu Křižovníci s červenou hvězdou, Templáři u sv. Anny a Němečtí rytíři u sv. Benedikta poblíž Králova dvoru, na místě dnešního obchodního domu Kotva; hrad Děvín naproti Vyšehradu přes řeku, Kunratický hrádek, hrádek ve Stromovce. Na Vyšehradě byl postaven kostel sv. Petra a Pavla. Husitské války Praha zdevastovaná, spousta kostelů vypálena, Vyšehrad dobyt a připraven o opevnění do nitra Prahy a na jejich místě založeno Město hory Vyšehradu.

13 Jiří z Poděbrad Bydlel v Králově dvoře, postavil jednu z mosteckých věží a rozšířil Staroměstskou radnici. Jagellonci Vladislav nechal postavil Vladislavský sál, rozšířeno opevnění Hradu (věže a Prašná brána) sjednoceno Staré a Nové město (do roku 1528). Renesance Ferdinand I. postavil Belveder v zahradě Hradu za jelením příkopem, zastřešil věž sv. Víta a pořídil tam zvony založena královská obora Hvězda s letohrádkem Hvězda a trojzubcem hlavních cest. Spousta přestaveb Malostranské náměstí, nové renesanční paláce (Švarcenberský, Martinický, ). Ze Stromovky vyvedena lipová alej (dnes ulice Pod kaštany). Baroko Změna fortifikace celý průběh hradeb získává bastionovou fortifikaci, ta kopíruje starší hradby až na sever od Hradu, kde opevnění rozšiřuje, což jsou dnes nejzachovalejší části. Vyšehrad je přeměněn na barokní citadelu. Nové paláce Valdštejnský palác s velkou zahradou, kvůli němu zbourána i část hradeb Malé Strany, Clam-Gallasovský, Dále vzniká Loreta, Klementinum a Invalidovna (postavena jen 1/9 původního záměru). Baroko přineslo obrovské zásahy do struktury města i panoramatu. Hrabě Chotek vybudoval Chotkovu ulici propojení úrovně Letné a úrovně Klárova, založil Chotkovy sady navazující na Královskou zahradu s Belvederem a nechal postavit Řetězový most císaře Františka (k dnešnímu Národnímu Divadlu). Kvůli němu byla zvýšena niveleta nábřeží. 19. století Různá pražská náměstí jsou povyšována na královská i nekrálovská města a jsou zakládány nové čtvrti (Karlín velké vzdušné bloky, Žižkov sevřené malé bloky pro dělnickou třídu). Pražská asanace jeden z největších zásahů, židovská čtvrť s hygienickými problémy a bez možností dopravní obsluhy bylo ozdravěno = asanováno. Na přestavbu byla vypsána soutěž, zvítězil návrh Finis Ghetto, asanace začala, ale později byla vypsána nová soutěž (1902). Pro potřeby asanace byl vydán zákon o asanaci a vyvlastnění a všechny objekty ve čtvrti vyvlastněny. Pro nové stavebníky byly nasazeny daňové úlevy. Přestavěny byly dvě lokality Josefov a Vojtěšská čtvrť. Celkem byla zbořena asi třetina Starého města, jako páteřní osa byla založena ulice Pařížská světová výstava, postavena Petřínská rozhledna a zřízeno Pražské výstaviště. Letenský průlom neuskutečněný nápad na protažení komunikace od řeky přes Letnou. Dostavba Staroměstské radnice mnoho soutěží, ale nerealizováno. Pražské satelity snaha vytvořit obytné satelity a Město práce v Polabí, v jiném návrhu v Posázaví. Železnice v Praze 1830 nádraží Dejvice Lánská koněšpřežka 1845 Masarykovo nádraží Severní státní dráha; byla vybourána část Nového města, hradby opatřeny novou bránou; první nádrží parní železnice.

14 Nádraží Praha (Smíchov) Česká západní dráha 1863 Bubny Buštěhradská dráha přes Dejvice 1871 Hlavní tehdy Františka Josefa, Dráha z Vídně Pražská spojovací dráha Smíchov, Hlavní, Hrabovka 1873 Severozápadní nádraží (Těšnov), Karlín, Libeň dolní nádraží Rakouská severozápadní dráha z Lysé nad Labem Následoval bouřlivý rozvoj v okolí nádraží spojený s výrobou Karlín Thomasovy strojírny, Libeň Rustonka, Smíchov Ringhoferovy závody, z nich Kolben&Daněk, z nich ČKD; Bubny areál opraven železnice + další průmyslové závody ve vnitroblocích Holešovic, na okrajích bloků bylo bydlení. Holešovice a Libeň se následkem rozvoje připojily k Praze. Bourání hradeb Roku 1866 po prohrané Prusko-Rakouské válce bylo rozhodnuto zbourání hradeb (opevnění se ukázala jako neúčinná), ale bylo to na dovolení Vídně a Praha musela Vídni za pozemky pod hradbami zaplatit. Bourání skončilo Nové významné budovy na místě hradeb: Národní muzeum Německé divadlo, dnešní Státní opera. Muzeum hlavního města Prahy 1898 Parky kolem Národního muzea, Čelakovského sady pod hl. nádražím a kolem muzea hlavního města. Ostatní pozemky byly rozprodány a zastavěny činžovními domy, které propojily Nové město s Vinohrady. Mnohem později přibyly ještě: Burza 1936, Federální shromáždění 1966, Severojižní magistrála 1973, zmenšení okolních parků, znehodnocení celé části města, zbořeno Těšnovské nádraží. 20. století Po 1. světové válce, zlom ve vnímání státu (vyhlášení Československa) i města Vytvořena Velká Praha 1784 spojení Starého a Nového města, Hradčan a Malé Strany 1850 připojen Josefov 1883 připojen Vyšehrad 1884 Holešovice 1901 Libeň 1922 Velká Praha - připojeno obrovské území 37 měst a obcí další rozšíření na SZ a JV 1974 dnešní hranice Byla založena Státní regulační komise městská komise k rozvoji hlavního města, měla vypracovat regulační plán Prahy. Byla velmi kritizována a těsně před druhou světovou válkou zrušena. Nejprve musela komise zpracovat mapu a výškopis celého nového území Prahy. Vyhlášeny byly soutěže na nové regulační plány, všechny stávající byly zrušeny. Výsledkem byl Regulační plán Prahy 1:5000, vytyčení základních směrů rozvoje, nerealizované kontroverzní myšlenky propojení Národního muzea k řece, prostup přes Petřín,... Následně zpracována řešení dopravy, vypracován návrh metra a přemostění Nuselského údolí. Vznikla i řada staveb Právnická fakulta (Kotěra, jen polovina, přes ulici měla být druhá stejná budova), Veletržní palác (Tyl a Fuchs, také jen část komplexu, 1974 vyhořel i s archivy podniků zahraničního obchodu, načež pro ně vznikly různé nové objekty Motokov, Tuzex, Kovo u Libeňského mostu, něco na Evropské, Centrotex), Penzijní palác (Havlíček a Honzík, Churchillovo náměstí).

15 Vznikl Regulační plán Dejvic (Engel, inspirace O. Wagner, bloková struktura obytných domů s veřejnými partery, zaregulovány i objekty ČVUT). Plán Spořilova zásady zahradních měst centrální budova v parku, zelené paprsky; následně vznikly další zahradní čtvrti Ořechovka, Hanspaulka, Barrandov (Max Urban, dlouhý ostroh, na jeho konci Barrandovské terasy a Barrandovské ateliéry). Zelená liška na Pankráci funkcionalistický řádkový systém + hlavní náměstí + obestavěná průjezdná ulice; Návrhy na zástavbu Letné řádkový systém. Kolonie na Babě výstava bydlení (parcelace Janák, domy významní architekti své doby), jeden z nejucelenějších souborů funkcionalistické architektury v ČR. Neuskutečněné koncepty: Obchodně-administrativní centrum v Holešovicích návrh počítal s odstraněním nádraží Bubny a zástavby Holešovického meandru. Studie admin. budov Nové město pražské - Havlíček velké věže, vybourání města. Kolektivní bydlení na Pankrácké pláni 1930, Gilar, Špaček, Müllerová Postaven byl stadion na Strahově a nové mosty. Po druhé světové válce Za války bombardování, zničení množství bytového fondu. I kvůli tomu byl pak nedostatek bytů. Sídliště Solidarita řádková zastavba řadových rodinných domů proložená bytovými domy, 1947, Vršovice, 1200 bytů zpracován další územní plán, byl založen silniční okruh kolem Prahy, (na levém břehu dnes přesně tak postaven), přebral většinu z předchozího, jen ho oprostil od kontroverzních myšlenek Přišel socialistický realismus, postaven hotel Internacionál, místo Filosofické fakulty UK a židovských hřbitovů mělo být postaveno něco podobného. 60. léta Výrazný rozvoj bytové zástavby sídlištní struktury: Petřiny (poč. 60. let, mělo být v duchu sorely jako standartní blokové domy, projekt byl ale změněn a Petřiny se staly prvním sídlištěm s paneláky T06B), Červený vrch, Malešice, Pankrácká pláň (v projektu Nuselský most, Zelená liška + zastavěna celá pláň), Invalidovna(řídká řádková zástavba), Novodvorská řádková zástavba, někde evokuje částečné bloky U a C tvarů), Kobylisy - první na Severní terase, na ně pak navazují Ďáblice, Bohnice, Prosek (rovné domy dlouhé několik set metrů, centrální park s návazností na vybavenost, ve velkých vnitroblocích školská vybavenost). V jižním kvadrantu Prahy vzniklo Jižní město I (centrální park s vybaveností), Jižní město II (jedno z posledních sídlišť s tradiční technologií, která ještě neumí udělat roh a vše se tak musí skládat z desek). Nejmladší je Jihozápadní město (navíc rohová sekce s různě kosým úhlem; celkem čtyři celky spojené centrálním parkem Nové Butovice velké převážně pravoúhlé bloky, Lužiny obrovské polygony s vnitrobloky, Stodůlky malé polygony směrem k původní zástavbě, Velká Ohrada - čtverce) 2. pol. 20. stol. Další územní plány 1966 roštový dopravní systém tři severojižní magistrály a dvě na ně kolmé východozápadní tangenty (severní a jižní), dochovala se jen prostřední, druhá severojižní magistrála; 1975 počítal s obrovským rozvojem, připojeny další obce do dnešních hranic, ve výsledku 496 km2. Hlavní rozvojové směry dva výběžky na východ; radiálně-okružní systém dopravy, severojižní

16 magistrála zapojena do vnitřního okruhu, pak ještě byly střední a vnější okruh, vnitřní a střední běžely na severozápadě po stejné silnici. Střední a vnější byly propojeny mnohými radiálami rozvoj východních částí se opustil (ale hranice se nezměnily). Dnešní názor na dopravní systém vnitřní (městský) a vnější (pražský) okruh, méně radiál, je jednodušší, ale je problém s nedokončenými úseky (právní i finanční problémy). Po revoluci Hledání nových směrů plánování, opuštění segregace Athénské charty (práce, bydlení, doprava, rekreace), nutno vážit rozsah a mixování kombinace jednotlivých funkcí zpracována dokumentace polyfunkčních a monofunkčních využití území, z něho byl vytvořen plán stabilizovaných území řešil jen území, na kterých se shodla politická reprezentace, územními orgány a projektanty. V té době bylo 57 samosprávných městských částí + hlavní magistrát, názorů proto byla spousta, výrazně disproporční názory byly od malých obcí. Plán měl proto spoustu míst bílých, ta byla diferencována podle závažnosti nutnosti dopracování v dalších studiích, ty mnohde nikdy nevznikly. byl schválen 1994 s výhledem na platnost dva roky. Úplně nový územní plán byl schválen až a platí dodnes.

17 Územní plánování Legislativa 1889 Stavební řád pro království České, součástí plán polohy nařízení o vypracování plánů veřejných prostor, zástavby, technické infrastruktury, dopravy apod., požadavky na usměrnění a plánování rozvoje sídel. Zákon č. 84/1958 stavební zákon, vyšší platnost má vždy regulace větších území: územní plán rajonu (kraje) > směrný územní plán (města) > podrobný územní plán (1:2000, 1:2880, menší území) Zákon č. 50/1976 stavební zákon, po roce 1989 několikrát novelizován (nejpodstatněji 1992, 1998). Matice dokumentů: velikosti území: velký územní celek, sídelní útvar a zóna * stupně zpracování: územní prognóza (základní směrz rozvoje), územní plán (cca to co dnes), územní projekt (téměř realizační dokument). Vázán na národohospodářský plán, obsahoval národní okresní výbory to vše později odstraňováno odstranění komunistických reliktů, zavedena účast veřejného sektoru, přidány veřejně prospěšné stavby zrušena matice, opět jen tři dokumenty: Územní plán velkého územního celku, Územní plán obce, Regulační plán; dbá se více na životní prostředí, vydávány jako nařízení obecné povahy. Současná legislativa (neučit se čísla, jen zkrácené názvy důležitých předpisů) Zákon 183/2006 zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podstatná novela od Dokumentace: Zásady územního rozvoje, Územní plán, Regulační plán. Upravuje veškeré náležitosti územního plánování a stavebního řádu. Vyhlášky: 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech inspektor může vydávat územní i stavební správní rozhodnutí. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti. Udává obsah územní dokumentace. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 63/2013 provádění některých ustanovení stavebního zákona 268/2009 o technických požadavcích na stavby 398/2009 OTP pro invalidy Další zákony: Zákon 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). Uplatnění možné v případě veřejně prospěšných staveb. Zákon 186/2006 o změně zákonů souvisejících s přijetím nového stavebního zákona. Zákony 129, 128, 131 /2006 Sb. o krajích, obcích a hlavním městě Praze - Z hlediska samosprávy má ČR jen kraje a obce, okresy jsou jen součástí statistického členění EU NUTS. Zákony stanovují, komu přísluší pořizovat územně plánovací dokumentace, komu přísluší je vydávat, jaké kompetence jsou převedeny statutem na jednotlivé části statutárních měst. Zákon 500/2004 Sb. správní řád Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů Norma: Norma ČSN Projektování místních komunikací Okrajově související věci: Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Zákon 159/2006 Sb. o střetu zájmů Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů územní plán přestává být autorským dílem se začátkem projednávání.

18 Struktura osídlení české republiky základní jednotka = obec, vyšší jednotka = kraj. obce, městyse, města, statutární města (jsou členěna na více částí, město si vydává statut určující, které výkony činnosti budou mít městské části. 23 měst), Praha (obec, statutární město 57 částí, i kraj). Výkon státní správy tři stupně: obce I. stupně nemají žádný výkon správy, II. stupeň matrika, stavební úřad, III. stupeň obce s rozšířenou působností (205) mimo jiné mají úřady územního plánování, mají pořizovat územně plánovací dokumentace ve svém územním obvodu. Orgány územního plánování Rozhodování v přenesené působnosti, rozhodování v samostatné působnosti. Vždy subjekty, které mají nějaký majetek a hospodaří s ním: Obce (s rozšířenou působností) Kraje Ministerstvo pro místní rozvoj směr rozvoje celého státu Ministerstvo obrany rozvoj vojenských újezdů Přenesená působnost = obecní úřad vykonává věci, které by jinak musela vykonávat státní správa územní dokumentace, územní rozhodnutí, Samostatná působnost samospráva = zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení územního plánu, schvaluje zadání a pokyny pro jeho vypracování, vydává územní a regulační plán, projednává jeho uplatňování. Úřady územního plánování vše co se týká pořizování ÚPP a ÚPD. Stavební úřady vše co se týká územního řízení a stavebního řádu. Cíle a úkoly územního plánování nalézt řešení při rozvoji území, které se bude blížit ideálu mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním hlediskem. Vždy půjde o kompromis. Nástroje územního plánování: Územně plánovací podklady územně analytické podklady, územní studie, slouží k zadání ÚPD Politika územního rozvoje Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje, Územní plán, Regulační plán Územní rozhodnutí Územní opatření o asanaci území Územní opatření o stavební uzávěře Mimo: Územně plánovací informace = informace o tom,co si lze s pozemkem počít. informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podmínky vydání regulačního plánu a územního rozhodnutí podmínky vydání územního souhlasu už odstraněny podmínky provedení jednoduchých staveb bez územního rozhodnutí nebo souhlasu. Vadilo, že úředník může sám rozhodovat o území. Územně analytické podklady Na úrovni obce a na úrovni kraje Veškerá známá a dohádatelná data o území. Podkladová báze: limity, hodnoty, záměry na provedení změn, problémový výkres. Rozbor udržitelného rozvoje území udržitelný rozvoj je ideálním stavem; vyhodnocení vlivu nového řešení (plánu) na udržitelný rozvoj. Vede k upřesnění zadání územního plánu. Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentech. Povinné subjekty (= kdokoli s daty o stavu území) bezplatně předávají garantovaně správné údaje, aktualizace každé dva roky.

19 Územní studie Neprojednávají se, jde o generely různých oblastí, mohou prověřovat i varianty. Studie může být zařazena do evidence územně plánovací činnosti, tedy do dat, podle kterých se o území rozhoduje a úřady je musí brát v potaz. Prověření možností území Variantní zpracování Oborové studie

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

1 sídliště 1. ÚVOD 2. HISTORIE VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ ČR

1 sídliště 1. ÚVOD 2. HISTORIE VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ ČR 1 sídliště 1. ÚVOD Sídliště lze definovat mnoha způsoby, lze je charakterizovat např. jako hromadnou a soustředěnou výstavbu bytů formou velkých obytných souborů (Musil 2002:274). V českých městech představují

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK

Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK Doprava jako městotvorný prvek Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK 1. FUNKCE MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPECIFIKA 1.1 POJMY Extravilán mimo zastavěné území Intravilán zastavěné území, popř.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více