sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/ Měřič tepla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla"

Transkript

1 sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo, objemovou mûfiicí ãást a teplotní ãidlo do jednoho pfiístroje. Naproti tomu se modulární verze skládá z poãítadla sensonic II calculator, objemové mûfiicí ãásti sensonic II flow sensor a teplotních ãidel. Mûfiiãe tepla sensonic II a sensonic II flow sensor jsou zkonstruovány podle osvûdãeného principu istameter, kter poskytuje pfii v mûnû vysokou flexibilitu. Objemová vodomûrná ãást sensonic II a sensonic II flow sensor je tvofiena vícevtokov m lopatkov m vodomûrem, kter pfiedstavuje nejmodernûj í mûfiicí techniku. Díky elektronickému snímání otáãek je zaruãeno exaktní mûfiení bez zkreslení. Výkonové údaje Kompaktní pfiístroj sensonic II Mûfiiãe tepla sensonic II Vám poskytují díky dvûma stavebním fiadám a rûzn m kombinaãním moïnostem mnohoúãelové nasazení. Od kompaktního pfiístroje sensonic II pro mûfiení tepla v domácnostech aï k modulové verzi v kombinaci s rûzn mi objemov mi mûfiicími ãástmi jako lopatkov mi a Wolmanov mi kontaktními vodomûry jsou Vám k dispozici pfiístroje s nejmodernûj í elektronikou. Měřič tepla typové schválení TCM 311/ a objemová mûfiicí ãást sensonic II flow sensor zahrnuje prûtoky 0,6/1,5/2,5 m 3 /h. Poãítadlo sensonic II calculator je moïno kombinovat s lopatkov mi nebo Woltmanov mi vodomûry pro prûtoky od 0,6 m 3 /h do 250 m 3 /h. Mûfiení teplotní diference mezi pfiívodem a vratem se provádí vïdy po 30 sekundách. UloÏení obou posledních hodnot ve dnech odeãtu do pamûti je automatické. Na LC displeji jsou pfiehlednû zobrazeny v echny dostupné údaje v pûti smyãkách. Rozhraní Vedle pfiímého odeãítání je moïn mobilní sbûr dat za pomoci integrovaného optického rozhraní. Rozsah nasazení sensonic II je mûfiiã tepla, kter splàuje poïadavky bytového mûfiiãe tepla. Poãítadlo sensonic II calculator je pro svoji moïnost kombinování s kontaktními Z plastu typu ABS zhotoven mûfiiã smí b t díky principu istameter variabilnû instalován a pouïíván. Tím je zaruãena bezproblémová v mûna pfiístrojû staré fiady sensonic. PouÏitím dvou pamûtí registrujících energii mûïe b t sensonic II nasazen v hybridní verzi jak pro teplo, tak pro mûfiení chladu. AÈ se jiï rozhodnete pro kterékoli provedení sensonic II, obdrïíte v kaïdém pfiípadû technicky vyzrál piãkov pfiístroj. Jednoduchá montáï, bezproblémová v mûna, flexibilita pfii nasazení a spolehliv v sledek mûfiení. Opotfiebení je extrémnû nízké díky pouïití antikorozních plechû. vodomûry pouïitelné v topn ch soustavách a systémech dálkového vytápûní. Přednosti Inovativní, vysoce integrovaná mikroãipová technologie (ASIC) Bezproblémová moïnost v mûny díky principu istameter Kvalitní 10letá baterie Spolehlivá osvûdãená technika Odolnost proti opotfiebení a korozi Materiály a konstrukãní vlastnosti nejvy í kvality Ochrana vysokou tûsností proti prachu a stfiíkající vodû Integrované senzorové tlaãítko Nov atraktivní design mal ch rozmûrû Pohodln odeãet Manipulaãní ochrana plombováním Schválení podle EN 1434 Certifikace v robce podle ISO 9001 CE-znaãka garantuje elektronickou kompatibilitu v domácím a prûmyslovém prostfiedí Integrovan mikroãip poãítá spotfiebované teplo z namûfien ch hodnot a rûzn ch konstant protékající kapaliny (tzv. K-faktor). Kumulované mnoïství tepla se potom zobrazí na displeji. Displej pfii normálním provozu není aktivní. Dotekem senzorového tlaãítka se uvede do ãinnosti, jelikoï je nutno udrïet stabilní v kon baterie 10 let. Maximální hodnoty prûtoku a v konu jsou automaticky aktualizovány vïdy po 15 minutách.

2 sensonic II kompaktní verze Kompaktní mûfiiã tepla sensonic II integruje v jednom pfiístroji poãítadlo, objemovou mûfiicí ãást a teplotní ãidlo. sensonic II pouïívá standardnû jedno integrované teplotní ãidlo vratu a jedno teplotní ãidlo pfiívodu umístûné mimo pfiístroj. Alternativnû je k dispozici také sensonic II se dvûma teplotními ãidly umístûn mi mimo pfiístroj. sensonic II mûïe b t montován na v echny jednotrubkové pfiípojky firmy Viterra Energy Services. Rozmûry sensonic II umoïàují bezproblémovou montáï také v nepfiízniv ch podmínkách pro instalaci. Pro usnadnûní odeãtu je moïno skfiínkou poãítadla otoãit, popfiípadû ji sundat. sensonic II je vícevtokov lopatkov vodomûr s elektronick m snímáním otáãek lopatkového kola. ProtoÏe vícevtokov m principem je lopatkové kolo a jeho uloïení rovnomûrnû zatûïováno, dosahuje sensonic II velmi vysoké mûfiicí stability pfiesahující svoji celkovou Ïivotnost. Typ sensonic II 0,6 sensonic II 1,5 sensonic II 2,5* Délka čidla přívodní m 1,5 3 1,5 3 1,5 3 Délka čidla vratná m 1 Typové číslo čidlo integrované Provedení rádio Provedení M-Bus Provedení M-Bus hybrid (pro měření tepla i chladu) Typové číslo čidlo oddělené Provedení M-Bus Provedení M-Bus hybrid (pro měření tepla i chladu) Hydraulický snímač Jmenovitý průtok Qn m 3 /h 0,6 1,5 2,5 Tlaková ztráta při Qn bar 0,24 0,23 0,22 Dolní měřicí rozsah **Qmin l/h Dělicí hranice **Qt l/h Hodnota náběhu horiz. montáž l/h Hodnota náběhu vertik. montáž l/h Jmenovitý tlak PN bar 16 Mezní hodnota teplotního rozsahu C Uklidňující délky před a za měřidlem nejsou zapotřebí Mikroprocesorové počítadlo Mezní hodnoty teplotního rozsahu TB C Mezní hodnoty teplotní diference t K Potlačení teplotní diference K < 0,2 Citlivost měření C < 0,01 Tepelný koeficient K teplotně závislý, klouzavý Teplota okolí C Podmínky pro místo montáže dle DIN EN 1434 třída C Zobrazení spotřeby kwh 00000,000 Napájení zabudovaná 10letá baterie Krytí dle DIN IP 54 *) V kombinaci s EAS Rp 3/4 **) Pro všechny přístroje sensonic II a sensonic II flow sensor platí ověřené rozsahy Qmin = 0,02 x Qn a Qt = 0,08 x Qn 2

3 0,5 0,4 Křivky tlakových ztrát 0,3 0, ,1 0,08 tlaková ztráta p v barech 0,06 0,05 0,04 0,03 0, = Qn 0,6 m 3 /h = Qn 1,5 m 3 /h = Qn 2,5 m 3 /h 0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0, sensonic sensonic průtok v m 3 /h II calculator Modulovou verzi tvofií kombinace poãítadla sensonic II calculator s rûzn mi objemov mi mûfiicími ãástmi, kontaktními vodomûry a teplotními ãidly ve dvou rûzn ch délkách. Poãítadlo sensonic II calculator pracuje ve tfiech rûzn ch verzích s impulsním ãíslem 1/25/250 litrû na impuls. II počítadlo U verze poãítadla sensonic II calculator Tx mûïe b t impulsní ãíslo nastaveno variabilnû pomocí ruãního programovacího pfiístroje. Základní deska poãítadla sensonic II calculator je stejn ch rozmûrû jako pfiedcházející v robek, takïe v mûna pfii pouïití stejné montáïní desky neãiní problémy. 3

4 sensonic II calculator Typ sensonic II T1 sensonic II T25 sensonic II T250 sensonic II Tx Typové číslo Provedení M-Bus Zapojení teplotních čidel 2vodičové nebo 4vodičové Hodnota vstup. impulsů l/impuls X* Mezní hodnoty tepl. rozsahu TB C Mezní hodnoty tepl. diference t K Tepelný koeficient teplotně závislý, klouzavý Teplota okolí C Zobrazování spotřeby 0,001 MWh 0,01 kwh variabilní** Napájení zabudovaná 10letá baterie Krytí dle DIN IP 54 Podmínky pro místo montáže dle DIN EN 1434 třída C Potlačení teplotní diference K < 0,2 Citlivost měření K < 0,01 *) U verze Tx je hodnota impulsního čísla pomocí programovacího přístroje nastavitelná na hodnoty 1/2,5/10/25/100/250/1000/2500 litrů na jeden impuls. **) Zobrazení je závislé na hodnotě vstup. impulsů sensonic II modulová verze sensonic II flow sensor Poãítadlo sensonic II calculator je moïno kombinovat s rûzn mi objemov mi mûfiicími ãástmi. sensonic II flow sensor je objemová mûfiicí ãást s pfiipojením pomocí EAS. Mûfiené prûtoky Qn 0,6/1,5/2,5. sensonic II sensonic II sensonic II Typ flow sensor 0,6 flow sensor 1,5 flow sensor 2,5 Typové číslo Jmenovitý průtok Q n m 3 /h 0,6 1,5 2,5 Tlaková ztráta p při Q n bar 0,24 0,23 0,22 Dolní měřicí rozsah Q min l/h Dělicí hranice Q t l/h Hodnota náběhu horizontální montáž l/h Hodnota náběhu vertikální montáž l/h Hodnota vstup. impulsů l/impuls 1 Jmenovitý tlak PN bar 16 Mezní hodnoty teplotního rozsahu C Uklidňující délky před a za měřidlem nejsou zapotřebí Délka spojovacího kabelu k počítadlu m 3 Napájení zabudovaná 10letá baterie (3 V) Krytí dle DIN IP 65 Podmínky pro místo montáže dle DIN EN 1434 třída C 4

5 sensonic II teplotní snímače Teplotní snímače je nutno objednávat samostatně. Platí pro sensonic II calculator. Párové teplotní snímače Typ sensonic II FP Pt 500 Typové číslo Délka m 3 10 Připojení 2vodičové 4vodičové Platinové odporové teploměry odpovídající DIN IEC 751 Pt 500 Mezní hodnoty teplotního rozsahu TB C Osazení teploměru 5 mm, přímá montáž nebo do jímky sensonic II Smyčky pro zobrazování dat sensonic II disponuje kvalitním LC displejem s 8 místy a rozliãn mi znaky. Aktivací stiskem senzorového tlaãítka se provedou testy displeje. Potom se zobrazí kumulovaná spotfieba v první smyãce. Krátk m stiskem mûïeme zobrazit rûzná data. Dlouh m stiskem (více neï 2 sec.) opustíme hlavní smyãku. Z dûvodu etfiení baterie jsou údaje zobrazovány 60 sec. od poslední aktivace. V echna data Diagnostika jsou zobrazena v pûti ukazovacích smyãkách. Měření chybový kód s počtem provozních dní LCD-Test aktuální průtok aktuální množství energie max. průtok hodiny se zvýšeným průtokem energie k poslednímu dni odečtu datum posledního dne odečtu aktuální výkon energie k předposlednímu dni odečtu datum předposledního dne odečtu teplota přívodu následující den odečtu teplota vratu objem teplotní diference 5

6 Typová data Statistika sériové číslo datum konce měsíce hodnota impuls. čísla teplo na konci měsíce čas pro zobrazení stř. hodnoty chlad na konci měsíce Pod pozicemi 4A až 4L je uloženo 12 hodnot konců měsíců s datem v chronologickém pořadí. M - Bus adresa Tarify teplotní konstanta datum konce měsíce max. výkon v měsíci max. průtok v měsíci Pod pozicemi 5A až 5L je uloženo 12 hodnot maximálních výkonů a průtoků posledních 12-ti měsíců v chronologickém pořadí. sensonic II Kompaktní verze Modulová verze Příslušenství Počítadlo Teplotní snímače Objemová měřicí část sensonic II flow sensor 0,6 sensonic II flow sensor 1,5 sensonic II flow sensor 2,5 lopatkový kontaktní vodoměr Woltmanův kontaktní vodoměr 6

7 Lopatkové kontaktní vodoměry Technická data 7

8 Křivky tlakových ztrát 8

9 Woltmanovy kontaktní vodoměry Technická data PN 16 bar, tmax =130 C Hodnoty udané u Q t a Q min jsou v konová data, která znaãnû pfievy ují poïadavky cejchovního zákona na metrologickou tfiídu A a B. 9

10 Křivky tlakových ztrát Provedení WP Provedení WS 10

11 sensonic II příslušenství EAS s vnějším závitem 69 G EAS s vnitřním závitem 69 R 1/ EAS pájecí Kulový ventil EAS 22 Rp 3/ Typ Připojení/délka Typové číslo EAS s vnějším závitem G 1B / 105 mm G 3/4B / 110 mm G 1B / 130 mm EAS s vnitřním závitem RP 1/2 / 94 mm RP 3/4 / 100 mm EAS pájecí 15 mm / 94 mm mm / 100 mm mm / 105 mm mm / 130 mm Kulový ventil EAS RP 3/4 / 146 mm RP 1 / 155 mm

12 Pájecí díl sada s jímkou 5 mm světlost potrubí d celková délka L odstup b průměr c typové číslo 18 mm 55 mm 50 mm 22 mm mm 55 mm 50 mm 26 mm mm 55 mm 50 mm 32 mm Stavební část sada s jímkou 5 mm závit klíč číslo celková délka L rozměr b1 odstup b2 typové číslo RP 3/4 SW ,5 38, RP 1 SW ,5 38, Kulový kohout s jímkou závit celková délka L celková výška H typové číslo RP 1/2 50 mm 86 mm RP 3/4 54 mm 92 mm RP 1 67 mm 96 mm Ponorná jímka plombovací otvor délka L volný prostor F typové číslo 50 mm 70 mm mm 100 mm mm 170 mm Návarek s jímkou světlost potrubí délka jímky typové číslo 0 40 mm 50 mm mm 80 mm mm 150 mm Sídlo spoleãnosti: ista âeská republika s. r. o. Jeremiá ova Praha 5-StodÛlky telefon: (+420) GSM: (+420) fax: (+420)

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Metra Šumperk s.r.o.

Metra Šumperk s.r.o. Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Solární systémy. Technická dokumentace. Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény

Solární systémy. Technická dokumentace. Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény Technická dokumentace Solární systémy Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény *Hinweis: Jetzt Nachfolgemodell TopSon F3-1 mit noch besseren technischen

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více