ústrední inspektorát Štepánská 15, Praha 2, 12000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ústrední inspektorát Štepánská 15, Praha 2, 12000"

Transkript

1 CR - Ceská obchodní inspekce ústrední inspektorát Štepánská 15, Praha 2, VÝBEROVÉ RIZENI v,, c.j. COI 9776/2009/0120-0P/597 V Praze v v v CR - Ceská obchodní inseekce Stepánská 567/15, 12000, Praha 2, IC: vypisuje v souladu se zákonem c. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky výberové rízení na pronájem nebytových prostor v objektu c.p. 24 na námestí Dr. E. Beneše v Liberci o celkové výmere 1484,5 m2 Popis nabízených nebytových prostor: Jedná se o nebytové prostory v objektu c.p. 24 na námestí Dr. E. Beneše v Liberci - kavárny "Pošta", vcetne salonku, kuchyne, soc. zarízení, skladu a kancelárí - o výmere 701,36 m2 -prostor kavárny "Postilion" vcetne prilehlých skladovacích prostor a prostor technického zázemí v 1. podzemním podlaží - o výmere 463,1 m2 - prostor ve 2. podzemním podlaží - o výmere 320,06 m2 Potreba vlastní investice do vnitrního vybavení ze strany zájemce - vybavení kuchyne a vinárny technologickým zarízením vc. dalšího vybavení (vynaložené prostredky nejsou, resp. nebudou zapocítány na vrub celkového nájemného); dále v prípade zájmu o využití prostor ve 2. podzemním podlaží je nezbytné, aby zájemce vzal na vedomí, že tyto nejsou stavebne upraveny pro prímé použití a vyžadují další vložení vlastních financních prostredku (tyto opet nebudou zapocítány do celkového nabídnutého nájemného) a bude nezbytné, aby si zájemce zajistil kladná vyjádrení, príp. stanoviska dotcených orgánu verejné správy. Kolaudacní stav: restaurace Zpusob využití - pouze v souladu s kolaudacním stavem Následující cinnosti budou nájemní smlouvou výslovne vylouceny: herna, hrací a výherní automaty, sázková kancelár, sex-shop, erotický salon, prodej pyrotechnických pomucek, prodej militárií, predmetu s nacistickou a komunistickou tematikou Ceská obchodní inspekce, Štepánská 15, Praha 2 tel.: , fax: (

2 .. Nájemní smlouva bude dle 27 odst. 2 zákona c. 219/2000 uzavrena na dobu urcitou v trvání nejdéle 8 let Požadovaná minimální výše základního nájemného rocne 1 494,- Kc/m2 Do minimální výše základního nájemného není zapocítána úhrada energií a služeb Od každého roku zvýšení nájemného o míru inflace vyjádrenou prírustkem prumerného rocního indexu rustu spotrebitelských cen Prohlídka nebytových prostor se bude konat dne a od hod. Kontaktní osobou je ing. Jan Terrich - tel , p. Zdenek Blaževic - tel. c , Sraz zájemcu je pred vchodem do bývalé kavárny "Pošta" z nám. Dr. E. Beneše. Podmínky výberového rízení: Zájemci o úcast ve výberovém rízení podají písemnou nabídku do výberového rízení v ceském jazyce, v zalepené obálce. Na obálce adresované Ceské obchodní inspekci, Štepánská 567/ , Praha 2, musí být v levém horním rohu zretelne vyznaceno: NEOTVÍRAT - Výberové rízení na pronájem nebytových prostor na adrese nám. Dr.E.Beneše c,p. 24, Liberec, s uvedením zpátecní adresy. Nabídka musí být zaslána poštou nebo dorucena osobne do podatelny Ceské obchodní inspekce, Štepánská 15, Praha 2, 12000, a to nejpozdeii do vcetne. Rozhodující je den dorucení nabídek. Podmínkou prijetí nabídky do výberového rízení na pronájem nebytových prostor je zaplacení penežní kauce ve výši 4.000,- Kc jakožto záruky dodržení podmínek výberového rízení. K nabídce je zájemce povinen predložit doklady osvedcující právo provozovat svoji cinnost (napr. živnostenský list, výpis z obchodního rejstríku nebo jiná rovnocenná verejná listina) Nabídka musí obsahovat: 1. jméno,prípadne obchodnínázev zájemcevcetneadresya tel. spojení 2. výši nabízenéhorocníhonájemnéhoza m2 3. podnikatelský zámer (úcel nájmu) 4. výpis z obchodního rejstríku nebo živnostenský list pro predmet navrhovaného podnikání (opravnující zájemce k podnikání v oboru ) 5. prehled dosavadních aktivit zájemce 1 podnikatelské a obchodní reference úspešnosti v prípade,že subjekt zacíná podnikat uvést predstavu o své provozovne 6. termín zahájení cinnosti 7. prohlášení uchazece že souhlasí s podmínkami výberového rízení 8. cestné prohlášení že proti uchazeci není vedeno trestní stíhání a nejsou mu známy žádné prekážky v podnikání 9. prohlášení že uchazec nebytové prostory videl aje seznámen s jejím technickým stavem Ceská obchodní inspekce, Štepánská 15, Praha 2 tel.: , fax: / j{iv

3 10. soucástí bude i doklad o složení (zaplacení) kauce ve výši jednoho mesícního nájmu, a to výpisem z úctu uchazece, potvrzením banky o provedené platbe nebo útržkem složenky pri platbe poštovní poukázkou, soucástí bude rovnež uvedení císla úctu, na který má být prípadne uchazecem složená kauce vrácena 10. soucástí bude i doklad o složení (zaplacení) kauce - na úcet Ceské obchodní inspekce c /0710, var. symbol: císlo jednací souteže...specifický symbol: rodné císlo uchazece nebo IC, ve výši 4.000,- Kc, a to výpisem z úctu uchazece, potvrzením banky o provedené platbe nebo útržkem složenky pri platbe poštovní poukázkou, soucástí bude rovnež uvedení císla úctu, na který má být prípadne uchazecem složená kauce vrácena. (Kauce musí být tedy pripsána na uvedený úcet nejpozdeji ). Do výberového rízení budou zarazeni všichni zájemci, kterí splní výše uvedené podmínky. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného zájemce nevybrat, prípadne kdykoli zrušit toto výberové rízení bez udání duvodu. Hodnotícím kritériem je dodržení podmínek výberového rízení a výše nabídnuté ceny rocního nájemného za 1 m2,pricemž vítezným bude uchazec, který nabídne nejvyšší cenu. Otevírání obálek s nabídkami se uskutecní na míste a v dobe oznámené na webové adrese COI (www.coi.cz). Otevírání obálek provede Komise k tomuto úcelu urcená ústrední reditelkou Ceské obchodní inspekce. Tohoto jednání se mohou zúcastnit všichni uchazeci výberového rízení. Nabídky, které nebudou splnovat stanovené náležitosti, nebudou komisí zarazeny do výberového rízení Nabídky, po otevrení obálek posuzuje COI prostrednictvím Komise. O výsledku rozhoduje ústrední reditelka Ceské obchodní inspekce. Výsledek výberového rízení bude vyvešen na úrední desce. Uchazec, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnejší, bude vyzván k uzavrení nájemní smlouvy. Pokud neuzavre nájemní smlouvu bez zavinení ze strany pronajímatele do 14 dnu od zaslání výzvy na adresu uvedenou v nabídce, ztrácí právo na uzavrení nájemní smlouvy a složená kauce propadá jakožto smluvní pokuta ve prospech Ceské obchodní inspekce. V prípade, že smlouvu uzavre, bude složená kauce zapocítána jako záloha platby nájemného. Uchazeci, který ve výberovém rízení neuspeje nebo z duvodu nezarazení jeho nabídky pro nesplnení podmínek výberového rízení, bude složená kauce vrácena zpet, a to nejpozdeji do 15 dnu ode dne uzavrení smlouvy s vítezným uchazecem. Bližší informace poskytne paní Mgr.Reháková Mullerová Nada, vedoucí odd. právní a EU tei a Bc. Kohoutková Marcela, zást,reditele Ústeckého a Libereckého inspektorátu tel , /i j C - t;'<!s". j / / Á "',",I!".,tf,,,f1IIPt' ústi'ttdnl mpekturat, I G.V'L I II/IIL Štepánská 15 i RNDr. Jana v, odová 12000Praha2 'y ústrední reditelka /cr -Ceská obchodní inspekce Ceská obchodní inspekce, Štepánská 15, Praha 2 tel.: , fax: '6

4 CESTNÉ PROHLÁŠENÍ Príloha c. 1 Spolecnost: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstríku vedeném:... jako uchazec ve výberovém rízení na pronájem nebytových prostor prohlašuje, že: žádný z clenu statutárního orgánu ci odpovedných zástupcu spolecnosti ani žádný vedoucí její organizacní složky, zapsané v obchodním rejstríku, nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin spáchaný ve prospech zlocinného spolcení, trestný cin úcasti na zlocinném spolcení, legalizace výnosu z trestné cinnosti, podílnictví, prijímání úplatku, podplácení, neprímého úplatkárství, podvodu, úverového podvodu, vcetne prípadu, kdy jde o prípravu nebo pokus úcastenství na takovém trestném cinu, žádný z clenu statutárního orgánu ci odpovedných zástupcu spolecnosti ani žádný vedoucí její organizacní složky, zapsané v obchodním rejstríku, nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin, jehož skutková podstata souvisí s predmetem podnikání dodavatele podle zvláštních právních predpisu, spolecnost nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé souteže formou podplácení podle zvláštního právního predpisu, na majetek spolecnosti není prohlášen konkurs ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku spolecnosti ani vuci ní není povoleno vyrovnání nebo zavedená nucená správa podle zvláštních právních predpisu, spolecnost není v likvidaci, spolecnost nemá vevidenci daní zachyceny jakékoliv danové nedoplatky a tedy ani nedoplatky vyplývající z neplnení zákonné povinnosti ve vztahu ke spotrební dani v CR i v zahranicí, spolecnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na verejné zakázce zdravotní pojištení a to ve vztahu ke všem zdravotním pojištovnám se sídlem v CR v zahranicí, spolecnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku o zamestnanosti to jak v CR, tak i v zahranicí, spolecnost ani žádný její odpovedný zástupce nebyli v posledních trech letech pravomocne disciplinárne potrestáni ani jim nebylo pravomocne uloženo kárné opatrení podle zvláštních právních predpisu. v... Dne:... (

5 .: tli 1/ :p ('J-ctt 11a i, f i i... :;... -I r i. :. DI i lid ).,.... \ ::o;::::.:::--==::::., \1.: : I i i \ : : : \\ :!. \" ; I I ".t I i._._:..-:--=:.-1.. I:. ' :.!!,.,. :.! :. '. ; :', '...:., : : i.. Ṛ.. I.!.,

6 ' VarIanta- -Ii- J.,:r":OQ... 2'. t,..1r...t..nu:,.. :s "t,.ot'o8",odn_...kJad -.klad,. -,,"Od8Jt\. 7. chode. 8a-...,..otm. 8b- v;f"obna 8c- vtrabna 8d- vt,.obn,.. chodba - U,t,,& d f' II.,...teut".ce 12:.. b.,. 13. kuchy/\ 14 - chodb4i 1- lonelr.,....lon." 17.. sklad 18 - kuchyft 19 - "uch)''' 20.. "'N8ftl 21.. d hl'wj :2.- ct)od 23 - chod 24-UC-f 2Z-UC-" 2b-NC 27 - chodbtl 28.- latn. 2St.- UIII;V,,.na 29.. nikhdrlt "'''"tah 30-8to1n1 v; t.h 31 - chodba 32.- 'atna 32b- ulii;..."m chodba 34-WC 35.. sklad 3h.. achod1cto 37.. pol. Khocf.1&tI 38.. dajezd 0&....'I'tAt'lu :.;t ;..." :s:9.:s0 ItA 20.,.0.. ZO S.70.,2 2"P..O.,:I ,40 1:5.00 ".sr , fiiii 4,.0,.:I '3,60,.:I ar 7, :$ =t 21,40.a M2 5, alt 27,10 11!2 30. ' a2 2,.0 9."0,.1 111,40,.:1 5,00 82 Ib '90 WI st,:lO.. 5,60 1,30 11\::I DlmNI OOADSTA LIBERCE- RBamTRlJ((IOBJOO1J t p, 584/24 ST\JD1E Y'tPRACOVAL.. IPK LIBEREC. f"m2sk.áu INVESTOR. OKUPIL DATUH I 11/'9 ZAKA.ZKOW. tf8t.o

7 - 2'P.P. Varianta -A klaa 2..8kl khll 4.. akl.p 8.. _kl8" b.. skl.p 7 - _kl.,. 8...kl.,., - _klad 10.. ChDdb ,t.h 12 - rcn"'od U. T. 13- _kla _kle" l'...klap 16.. _kl.. I? - -U.. lb.. ekl.. I'.. chodba I , n " " Ifto2i M Ift III 4' ".t 10,fO 13.:J '0 ".t : '-'-'-'-'- h HL I. I 0KRmI1 OOADI1rnA LIBERCE- REJ<ONSTRU<CEOBJEKTU t. P J 8TUDIE V'tf'IIACOYA1. IN\lESTOR ClI,,", IAf<AtKM C.8UJ1 I lpt< LI8f;MC, rmhk'!' " DI<Ú'" U/' '3

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více