Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:"

Transkript

1 Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne Obsah: I. Návrh usnesení zastupitelstva II. Důvodová zpráva III. Příloha č. 1: Návrh změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů - úplné znění Zásad s vyznačenými změnami Příloha č. 2: Seznam domů se šesti a méně byty, které budou předmětem prodeje dle platných Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů Stanovisko: I. Výborů ZMČ: - II. Komisí RMČ: KMN III. Odborů ÚMČ: - Předkládá: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty Zpracoval: Ing. Jan Uchytil, vedoucí referátu privatizace Mgr. Petr Janů, právník OMP

2 Městská část Praha 10 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo ze dne k návrhu formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů Zastupitelstvo městské části Praha 10 I. schvaluje a) realizaci výběrových řízení na prodej domů se šesti a méně byty, jejíchž seznam tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, formou elektronické aukce b) změnu Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu II. ukládá 1. Radě městské části Praha postupovat při realizaci Záměru schváleného dle bodu I. tohoto usnesení v souladu s platnými Zásadami pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů ve znění jejich úprav schválených dle bodu I./b) tohoto usnesení KT: Předkladatel: Číslo tisku: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty P /2011

3 Důvodová zpráva Dne byly ZMČ schváleny Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů (dále jen platné Zásady). Platné Zásady stanoví podmínky a postup při prodeji a pronájmu předmětných nemovitostí svěřených do správy MČ Praha 10, včetně podmínek smluvních vztahů. ZMČ svým usnesením č. 5/2/2011 ze dne schválilo Záměr na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1.A. předmětného materiálu (seznam domů se šesti a méně byty, které budou předmětem prodeje dle platných Zásad, tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu) v souladu se Zásadami a uložilo RMČ zajistit v souladu se Zásadami přípravu a realizaci samostatných výběrových řízení na prodej každého jednotlivého domu se šesti a méně byty, s rozhodnutím ZMČ o formě příslušných výběrových řízení. Tímto usnesením ZMČ dále uložilo předsedům všech klubů členů ZMČ předložit RMČ k posouzení návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty, zejm. s ohledem na otevřenost a transparentnost předmětných výběrových řízení. V souladu s výše uvedeným úkolem ZMČ reagovaly jednotlivé kluby členů ZMČ následujícím způsobem. Klub ODS navrhl jako transparentní a otevřenou formu výběrového řízení aukci realizovanou v rámci platných Zásad. Klub TOP 09 sdělil, že vzhledem k tomu, že nesouhlasí s prodejem domů se 6 a méně jednotkami tak jak bylo schváleno, nebude ani navrhovat formy výběrového řízení na jejich prodej. Zároveň navrhl několik bodů, které by dle mínění klubu měly být vzaty v úvahu při rozhodování o formě VŘ: 1. VŘ se může zúčastnit právnická osoba tvořená nadpoloviční většinou nájemců (nyní 100%) 2. bude deklarováno, že právnická osoba tvořená nájemci neskládá jistinu 3. k vyhodnocení výsledků budou pozvání zástupci sdružení Spravedlivé bydlení 4. právnické osoby tvořené nájemci budou mít možnost dorovnat jakoukoliv nabídku, která se stane nejvyšší, tedy i tu, která bude aktuální, když vítěz VŘ odstoupí (budou tedy dorovnávat následující nabídky v pořadí) 5. ty právnické osoby, tvořené nájemci, které se zúčastní nabídky, ale nejvyšší nabídka bude natolik přesahovat jejich možnosti, že ji nebudou mít možnost dorovnat, dostanou od MČ nabídku kompenzace buď na odkoupení bytu k privatizace, jako již dostali nájemci ve dvou kolech, nebo nabídku finanční (např. doložení vlastních investic do domů) 6. byty v domech určených do soutěže, které se uvolnily na základě výměn do malometrážních bytů, nesmi MČ obsadit jinými nájemníky do doby výběrových řízení Klub ČSSD navrhl postupovat dle platných Zásad a s ohledem na transparentnost a otevřenost provést výběr nejvhodnější nabídky formou aukce.

4 Klub SZ a DPD sdělil, že prodej domů se šesti a méně byty nevychází z jejich programových priorit a proto se jeho členové rozhodli, že nebudou navrhovat formu prodeje. Klub KSČM navrhl realizovat výběrová řízení v souladu s ustanovením čl platných Zásad, přičemž jako vhodnou formu završení samotného prodeje navrhl aukci. S ohledem na výše uvedené navrhujeme ZMČ ke schválení realizovat jednotlivá výběrová řízení dle platných Zásad, přičemž výběr nejvhodnější nabídky bude realizován formou elektronické aukce. Navrhovaná změna Zásad je následující. Bude doplněno ustanovení odstavce Zásad takto: Oprávnění nájemci bytů v Nemovitosti se stanou kupujícími při kumulativním splnění všech následujících podmínek: ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení záměru prodeje domu se šesti a méně byty, vznikne právnická osoba tvořená všemi oprávněnými nájemci, právnická osoba tvořená oprávněnými nájemci podá v souladu se Zásadami a podmínkami výběrového řízení řádnou a úplnou nabídku na koupi domu se šesti a méně byty a zúčastní se elektronické aukce, právnická osoba tvořená oprávněnými nájemci dorovná za podmínek stanovených Zásadami a podmínkami výběrového řízení cenovou nabídku vítězného uchazeče předloženou v rámci výběrového řízení. Cenovou nabídkou vítězného uchazeče se rozumí aktuálně nejvyšší nabídka předložená v rámci výběrového řízení, v případě, že uchazeč nebo uchazeči s původně nejvyšší cenovou nabídkou z výběrového řízení odstoupí. Dále bude doplněné ustanovení odstavce Zásad takto: Posouzení podaných nabídek provede komise jmenovaná za tím účelem RMČ. Jediným kritériem hodnocení bude výše nabídnuté kupní ceny. Výběr nejvhodnější nabídky proběhne formou elektronické aukce. Komise doporučí RMČ výběr nejvhodnější nabídky. Změny jsou textu Zásad vyznačeny podtrženou kurzívou. Prodej Nemovitosti tak bude realizován na základě výsledků výběrového řízení. Výběrové řízení nebude vyhlášeno před uplynutím lhůty 4 měsíců ode dne doručení dopisu, jehož předmětem bude informace o konkrétním vypsaném výběrovém řízení a jeho podmínkách, všem oprávněným nájemcům bytů v předmětných domech se šesti a méně byty. Jednotlivá výběrová řízení vyhlásí RMČ, která rovněž schválí jejich konkrétní podmínky. Součástí podmínek bude vždy požadavek na uchazeče, aby doložil schopnost uhradit nabídnutou kupní cenu a složil soutěžní jistotu ve výši 10% odhadní ceny konkrétního domu se šesti a méně byty. Součástí podmínek bude rovněž upozornění uchazečů, že dům se šesti a méně byty, jehož prodej je předmětem výběrového řízení, je užíván oprávněnými nájemci a že před jeho prodejem vítěznému uchazeči, bude prodej předmětného domu nabídnut právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci bytů, které se v tomto domě nacházejí. Povinnou náležitostí bude rovněž osobní účast na prohlídce předmětu prodeje.

5 Posouzení podaných nabídek provede komise jmenovaná za tím účelem RMČ. Jediným kritériem hodnocení bude výše nabídnuté kupní ceny. Výběr nejvhodnější nabídky proběhne formou elektronické aukce. Aukce se budou moci zúčastnit pouze zájemci, kteří splní podmínky výběrového řízení pro účast v aukci (zejm. doloží schopnost uhradit nabídnutou kupní cenu, složí jistotu a zúčastní se prohlídky předmětu prodeje). RMČ následně schválí výběr nejvhodnější nabídky. Po schválení nejvhodnější nabídky bude příslušná právnická osoba tvořená oprávněnými nájemci bytů informována o výsledcích daného výběrového řízení na prodej domu a o výši cenové nabídky vítězného uchazeče (aktuálně nejvyšší cenové nabídky). Pokud právnická osoba tvořená oprávněnými nájemci podala řádnou nabídku v rámci daného výběrového řízení a tato nabídka nebyla vyřazena, bude tato právnická osoba zároveň vyzvána, aby ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, předložila MČ podepsaný návrh kupní smlouvy, jejíž text jí bude zaslán MČ a jejímž předmětem bude koupě domu se šesti a méně byty za cenu ve výši cenové nabídky vítězného uchazeče. Pokud právnická osoba tvořená oprávněnými nájemci předloží MČ ve stanovené lhůtě podepsaný návrh kupní smlouvy, bude ZMČ předložen ke schválení prodej předmětného domu právnické osobě tvořené oprávněnými nájemci. V případě, že oprávnění nájemci právnickou osobu nezaloží, nebo tato právnická osoba nepředloží řádnou a úplnou nabídku ve smyslu podmínek výběrového řízení, nebo právnická osoba tvořená oprávněnými nájemci nepředloží MČ ve stanovené lhůtě podepsaný návrh kupní smlouvy, bude ZMČ předložen ke schválení prodej vilového domu vítěznému uchazeči v rámci výběrového řízení na prodej předmětného domu. ZMČ svým usnesení č. 5/2/2011 ze dne schválilo nabídku oprávněným nájemcům domů se šesti a méně byty, jejímž předmětem byla realizace výměny bytu v domě se šesti a méně byty za konkrétní volný byt v privatizaci, který si oprávněný nájemce vybral. Předmětná nabídka byla zaslána všem oprávněným nájemcům bytů v domech se šesti a méně byty, přičemž oprávnění nájemci byli informováni, že městská část Praha 10 následně vypíše výběrové řízení na prodej volných bytů v privatizaci a z tohoto důvodu se jedná o nabídku poslední. Předmětné nabídky na výměnu bytu využilo 40 oprávněných nájemců bytů. V reakci na tuto skutečnost jsou u domů se šesti a méně byty, ve kterých oprávnění nájemci bytů využili nabídky na výměnu bytu, aktualizovány znalecké posudky, na jejichž základě bude stanovena minimální cena předmětných nemovitostí. Na dnešním zasedání jsou ZMČ předkládány ke schválení jednotlivé záměry prodeje pouze těch domů se šesti a méně byty, u kterých byl schválen prodej dle Zásad a v návaznosti na proces výměn bytů v nich nedošlo k uvolnění dalších bytů, respektive domů se šesti a méně byty, v nichž už se nenachází žádný oprávněný nájemce bytu a znalecké posudky byly odpovídajícím způsobem aktualizovány. U ostatních domů se šesti a méně byty, v nichž došlo v návaznosti na proces výměn bytů k uvolnění bytů, budou jednotlivé záměry prodejů předloženy ZMČ po provedené aktualizaci příslušného znaleckého posudku. Závěrem stručný komentář k bodům navrženým TOP 09. K bodu 1. - Návrh, aby právo dorovnat aktuálně nejvyšší nabídku měla právnická osoba tvořená nadpoloviční většinou oprávněných nájemců v každém jednotlivém domě je ve své

6 podstatě diskriminační. Oprávnění nájemci tvořící právnickou osobu by tímto způsobem nabyli práva ve výrazně vyšším rozsahu (ve vztahu k užívané bytové ploše užívané dle nájemní smlouvy) než disponovali dosud. Tento postup ve svém důsledku znamenal diskriminaci části oprávněných nájemců bytů v domech se šesti a méně byty, kteří by právnickou osobu nezaložili. Oproti tomu požadavek stanovený platnými Zásadami, aby právnická osoba byla založena všemi oprávněnými nájemci, zakládá rovné postavení všech oprávněných nájemců. K bodu 2. - Požadavek na složení jistoty ve výši 10% odhadní ceny konkrétního domu se šesti a méně byty je naprosto běžným a legitimním nástrojem, jehož smyslem je potvrzení serióznosti úmyslu uchazeče skutečně uzavřít příslušnou smlouvu a zároveň zamezení možným spekulacím a manipulacím s výsledky.

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

K jednotlivým ustanovením Metodiky zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení.

K jednotlivým ustanovením Metodiky zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Důvodová zpráva III Jednotná personální politika ve státní správě jako celku neexistuje. Personální politika je značně roztříštěná, a to na jednotlivé úřady či dokonce na jejich části. Klíčové personální

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012.

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012. 14. 12. 2012 Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik je evidováno psů a je za ně placen poplatek na části území městského obvodu Poruba, konkrétně v domech na ulici

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více