ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA."

Transkript

1 Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38 až 45, 84, 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ). Orgány města jsou Rada města a Zastupitelstvo města. Hlava I: Hospodaření s movitým majetkem města Hospodaření s movitým majetkem se řídí podle ustanovení zákona o obcích, který v 85 a 102 vymezuje jednotlivé kompetence města Zastupitelstva města a Rady města. Hlava II: Pronájem a výpůjčka nemovitého majetku města, zřízení věcného břemene Rozhodování o majetkoprávních úkonech, které spadají do pravomocí Rady města je upraveno v 102 zákona o obcích a z pohledu hospodaření s nemovitým majetkem se jedná zejména o pronájem a výpůjčku nemovitého majetku dle 102 odst. 2 písm m) zákona o obcích. 1) Rozhodování o uzavření nájemní smlouvy je vyhrazeno výlučně Radě města. Tím se rozumí, že Rada města rozhoduje o konkretizaci ( výběr osoby na straně nájemce), o době pronájmu, ceně pronájmu, případně o slevách, podnájmech či jiných okolnostech, které mohou v souvislosti s pronájmem nemovitého majetku nastat. Toto se analogicky uplatní rovněž pro uzavírání smluv o výpůjčce. 2) Při rozhodování o pronájmu nemovitého majetku se Rada města řídí jí schválenými Zásadami pro pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Nový Jičín ve znění jejich doplňků a dodatků, případně jiným předpisem, který rada pro pronájem nebo výpůjčku nemovitého majetku může schválit jako náhradu za shora uvedené Zásady. 3) Způsob projednání: a) Jednotlivé žádosti jsou předkládány Radě města prostřednictvím majetkoprávního odboru. Žádost musí být učiněna písemnou formou, musí obsahovat zejména jméno žadatele, popis ( označení ) předmětu pronájmu, výpůjčky nebo podnájmu, způsob využití případně další doplňující informace. Žádost je možno podat osobně přes podatelnu úřadu nebo zaslat poštou. V případě, že předmětem žádosti je pozemek nebo jeho část, musí žádost obsahovat snímek katastrální mapy s vyznačením požadovaného předmětu pronájmu, výpůjčky nebo podnájmu. b) Takto podanou žádost majetkoprávní odbor zaeviduje jako majetkoprávní záměr a přidělí mu příslušné číslo, pod kterým bude projednáván. Majetkoprávní odbor zajistí příslušná stanoviska nezbytná pro projednání záměru, zejména těch odborů městského úřadu, kterých se správa nemovitého majetku týká, v případě potřeby v příslušných odborných komisích Rady města, jde-li o část města, zajistí majetkoprávní odbor stanovisko příslušného Osadního výboru a předloží záměr Radě města k rozhodnutí. 1

2 c) Rada města rozhodne o zveřejnění majetkoprávního záměru; záměr se nezveřejní, jde-li o případy uvedené v 39 zákona o obcích. Zveřejněním majetkoprávního záměru se rozumí, že Rada města obecně souhlasí s pronájmem nebo výpůjčkou nemovitého majetku města, a že záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu minimálně15-ti dnů. d) V průběhu zveřejnění, nejpozději však do doby dalšího projednání záměru v Radě města mohou o pronájem, případně výpůjčku požádat další fyzické nebo právnické osoby. e) Jsou-li k majetkoprávnímu záměru přihlášeni nejvýše dva žadatelé, rozhodne o konkretizaci rada města. V případě, že jsou k majetkoprávnímu záměru přihlášeni tři a více žadatelů, bude konkretizace tohoto majetkoprávního záměru nejdříve projednána v Komisi pro správu majetku města a následně předložena ke schválení Radě města. Půjde-li o nebytové prostory ve zdravotnickém zařízení, nahradí funkci Komise pro správu majetku města Zdravotní komise. f) Komise pro správu majetku města je poradním orgánem Rady města dle 122 zákona o obcích. Komise připravuje podklady pro jednání samosprávných orgánů města, vyhodnocuje jednotlivé majetkoprávní záměry, případně nabídková řízení s tím, že po projednání všech žádostí: h) doporučuje v případě pronájmu nebo výpůjčky Radě města ke konkretizaci vybraného žadatele nebo jejich pořadí a i) předkládá v případě jiných majetkoprávních úkonů upravených v 85 zákona o obcích návrhy na konkretizaci Zastupitelstvu města prostřednictvím Rady města. j) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebo výpůjčce nemovitého majetku tzv. konkretizací. Konkretizací se rozumí výběr nájemce nebo výpůjčitele, stanovení předmětu pronájmu nebo výpůjčky, schválení doby nájmu nebo výpůjčky a stanovení ceny za pronájem. Jsou-li tyto a jiné podmínky stanoveny Zásadami pro pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Nový Jičín, schválenými Městskou radou dne , ve znění jejich doplňků, řídí se podmínky pro uzavírání smluv podle těchto Zásad k) V souladu s ust. 103 a 104 Zákona č. 128/2000 Sb. jsou za Město Nový Jičín oprávněni uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce starosta, místostarostové, případně další osoby, které jsou k tomuto úkonu zmocnění zvláštní plnou mocí či pověřením. l) O rozhodnutí Rady města ( zveřejnění, nezveřejnění, konkretizaci nebo jiném rozhodnutí ) ve věci pronájmu nebo výpůjčky nemovitého majetku musí být žadatel vhodným způsobem informován, nejlépe písemnou formou. Proti tomuto rozhodnutí může být ze strany žadatele podána písemná žádost o revokaci usnesení, o které rozhodne opět Rada města. m) Rozhodování o pronájmu či výpůjčce nemovitého majetku města, stanovení nájemného, případně slev z nájmu, stejně jako rozhodování ve věci žádosti o revokaci příslušných usnesení Rady města je ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích vyhrazeno výlučně Radě města, která může v případech pronájmu zvlášť rozsáhlého nemovitého majetku požádat o stanovisko Zastupitelstvo města. n) Záměr zřídit ve prospěch třetí osoby na majetku města věcné břemeno se nezveřejňuje a o zřízení věcného břemene na nemovitém majetku města rozhoduje Rada města. Schválí-li Rada města zřízení věcného břemene ve prospěch třetí osoby a není-li z objektivních příčin možné okamžité uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, je možné v případě potřeby uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Součástí rozhodnutí o zřízení věcného břemene je konkretizace oprávněného z věcného břemene, rozsah, typ a délka trvání věcného břemene a rozhodnutí, zda věcné břemeno bude zřízeno za úplatu (v jaké výši) nebo bezúplatně. Základní podmínkou k uzavření smlouvy je závazek oprávněného z věcného břemene, že ponese veškeré náklady s tímto spojené. Hlava III: Nabytí a převod nemovitého majetku, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů. 1) Rozhodování o majetkoprávních úkonech, které spadají do pravomoci Zastupitelstva obce je upraveno v 85 zákona o obcích. Právo rozhodovat o nakládání s nemovitým majetkem v rozsahu níže uvedených bodů Aa B je vyhrazeno výlučně Zastupitelstvu města. 2

3 A) Převod nemovitého majetku z vlastnictví obce do vlastnictví třetích osob a) Prodej bytů, nebytových prostor, společných částí bytových domů, pozemků zastavěných bytovými domy a pozemků tvořících s nimi jeden funkční celek (prodej podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů) b) Prodej ostatního nemovitého majetku z vlastnictví obce do vlastnictví třetích osob c) Darování nemovitého majetku z vlastnictví obce do vlastnictví třetích osob d) Vydání nemovitostí třetím osobám podle zvláštních zákonů B) Nabytí nemovitého majetku z vlastnictví třetích osob do vlastnictví obce a) Výkup nemovitého majetku z vlastnictví třetích osob do vlastnictví obce b) Nabytí nemovitého majetku z vlastnictví třetích osob do vlastnictví obce formou přijetí daru nebo bezúplatným převodem C) Směna nemovitého majetku ada a : 1) Prodej bytů, nebytových prostor, společných částí bytových domů, pozemků zastavěných bytovými domy a pozemků tvořících s nimi jeden funkční celek je realizován podle Zásad pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor a pozemků tvořících s nimi funkční celky z majetku města Nový Jičín, které schválilo Zastupitelstvo města dne v souladu se zákonem č 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2) Přípravou podkladů pro realizaci prodeje majetku uvedeného shora v odst. 1 je pověřen Bytový podnik Města Nový Jičín, to na základě své Zřizovací listiny. Tento jedná jménem města, vyřizuje a vede veškerou agendu spojenou s realizací těchto záměrů, a to až do fáze přípravy jejich smluvního zajištění. 3) Je-li záměrem města odprodat majetek specifikovaný shora v odst. 1 ) a na tento majetek se vztahují Zásad pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor a pozemků tvořících s nimi funkční celky z majetku města Nový Jičín, svěřuje Zastupitelstvo města do kompetence Rady města právo rozhodnout o zveřejnění takového záměru. V případě, že se jedná o výjimku z uvedených Zásad, rozhoduje o zveřejnění záměru Zastupitelstvo města. 4) Prodej bytů formou soutěže je upraven v ust. oddílu C odstavec 11 shora uvedených Zásad s tím, že k otevření obálek a k jejich vyhodnocení je Radou města jmenována komise, která po vyhodnocení všech nabídek předloží prostřednictvím Rady města Zastupitelstvu města návrh na schválení prodeje vítěznému uchazeči, případně na stanovení pořadí, včetně návrhu ceny, za jakou má být příslušná bytová jednotka prodána. 5) Uzavření kupní smlouvy o prodeji bytu schvaluje Zastupitelstvo města konkretizací. Konkretizací se rozumí výběr kupujícího, stanovení předmětu prodeje a stanovení kupní ceny. Nerozhodne-li zastupitelstvo jinak, stanovuje se výše kupní ceny a další podmínky smlouvy dle schválených Zásad pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor a pozemků tvořících s nimi funkční celky z majetku města Nový Jičín, ada b : 1) Jednotlivé žádosti o převod nemovitého majetku města jsou předkládány Zastupitelstvu města prostřednictvím majetkoprávního odboru a Rady města. Obdobně jako u pronájmu musí být žádost učiněna písemnou formou, musí obsahovat zejména jméno žadatele, vymezení předmětu koupě a způsob jeho využití. Žádost je možno podat osobně přes podatelnu úřadu nebo zaslat poštou. V případě, že předmětem žádosti je pozemek nebo jeho část, musí žádost obsahovat snímek katastrální mapy s vyznačením požadovaného předmětu koupě. Postup evidence a zajištění příslušných stanovisek se shoduje s postupem při pronajímání majetku města. 3

4 2) Rozhodnutí o zveřejnění záměru převodu nemovitého majetku určeného k nekomerčnímu využití, zejména pak převody pozemků, kterými se narovnávají vlastnické vztahy s třetími osobami svěřuje Zastupitelstvo města do kompetence Rady města. 3) Rozhodnutí o zveřejnění záměru převodu nemovitého majetku, který je dle schváleného územního plánu města možné zastavět individuální bytovou výstavbou nebo je možné jej využít zcela nebo z části pro podnikatelskou činnost, patří výlučně do kompetence Zastupitelstva města. Zastupitelstvo města dále rozhoduje o zveřejnění, případně nezveřejnění majetkoprávních záměrů, podle kterých má být realizován prodej domů, pozemků v centru města nebo v jeho atraktivních lokalitách, ale rovněž pozemků většího rozsahu, které se nacházejí mimo tato pásma. 4) Vyslovením souhlasu Zastupitelstva města se zveřejněním je deklarována vůle města realizovat příslušný majetkoprávní záměr. Vyhlašuje-li město majetkoprávní záměr formou soutěže, stanoví podmínky soutěže Zastupitelstvo města. 5) Zveřejněním se rozumí vyhlášení majetkoprávního záměru na úřední desce, a to po dobu minimálně15-ti dnů. Podle významu nabízených nemovitostí se zveřejnění vhodným způsobem rozšíří např. o tisk, městský rozhlas, televizi, internet apod. 6) V průběhu lhůty zveřejnění, nejpozději však do doby dalšího projednání záměru v Zastupitelstvu města mohou o prodej požádat další fyzické nebo právnické osoby. 7) Jsou-li k majetkoprávnímu záměru přihlášeni nejvýše dva žadatelé, rozhodne o konkretizaci Zastupitelstvo města. V případě, že jsou k majetkoprávnímu záměru přihlášeni tři a více žadatelů, bude konkretizace tohoto majetkoprávního záměru nejdříve projednána v Komisi pro správu majetku města a následně předložena prostřednictvím Rady města ke schválení Zastupitelstvu města. 8) Uzavření příslušné kupní smlouvy schvaluje Zastupitelstvo města konkretizací. Konkretizací se rozumí výběr kupujícího, stanovení předmětu prodeje a stanovení kupní ceny. Ke kupní ceně se automaticky přičítají náklady spojené s realizací záměru (náklady spojené s pořízením listu vlastnictví, znaleckých posudků, apod.). U nemovitostí zveřejňovaných podle odst. 2 se za cenu základní (tedy obvyklou) považuje cena zjištěná znaleckým posudkem podle příslušného předpisu pro oceňování nemovitého majetku. U nemovitostí zveřejňovaných podle odst. 3 si Zastupitelstvo města vyhrazuje právo stanovit cenu individuálně. Nerozhodne-li Zastupitelstvo města jinak, musí být kupní cena uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Jde-li o prodej části pozemku, je zajištění a úhrada geometrického plánu povinností kupujícího. Město poskytne k tomu nezbytnou součinnost. ad A c : ad A d : 1) V případě darování nemovitého majetku se realizuje majetkoprávní záměr analogicky jako shora v A b s tím, že rozhodnutí o zveřejnění záměru darování nemovitého majetku schvaluje výlučně Zastupitelstvo města. 2) Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o darování nemovitosti, nese veškeré náklady spojené s realizací takového záměru obdarovaný. 1) Vydávání nemovitostí se řídí podle zvláštních zákonů ( např. zákon č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jiným zemědělským majetkům, ve znění pozdějších předpisů apod.). ad B a : 1) Záměr vykoupit nemovitý majetek z vlastnictví třetích osob do vlastnictví města se nezveřejňuje a po projednání v Radě města se předloží s doporučením Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 2) Jde-li o výkup nemovitostí, u kterých je potřeba pro další jednání s vlastníky nemovitostí znát vůli zastupitelstva zda realizovat nebo nerealizovat tento majetkoprávní úkon, předloží se záměr nejdříve Zastupitelstvu města k vyslovení stanoviska (souhlasu nebo nesouhlasu), k realizaci výkupu. Ke schválení je záměr předkládán zastupitelstvu až po dohodnutí všech podmínek nutných k uzavření příslušné smlouvy. Jedná se zejména o stanovení výše kupní ceny a způsobu její úhrady. 3) Kupní cenu schvaluje zastupitelstvo u každého výkupu individuálně, přičemž jako základ pro rozhodnutí poslouží cena zjištěná znaleckým posudkem podle příslušného předpisu pro oceňování 4

5 nemovitého majetku. Vzhledem ke způsobu oběhu a vyřizování účetních dokladů se pokládá za obvyklý způsob úhrady kupní ceny úhrada formou bezhotovostního převodu (ve výjimečných případech v hotovosti na pokladně úřadu) bezprostředně po obdržení kladného rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva katastrálním pracovištěm podle příslušné kupní smlouvy. 4) O úhradě nákladů spojených s realizací výkupu uzavřou obě strany dohodu s tím, že za způsob obvyklý se považuje úhrada společná. Je-li sjednaná kupní cena výrazně nižší, než cena zjištěná podle znaleckého posudku, bývá u těchto záměrů obvyklé, že náklady spojené s jejich realizací, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí, nese kupující. ad B b : ad C: 1) Při nabývání nemovitého majetku z vlastnictví třetích osob do vlastnictví obce formou darování nebo bezúplatným převodem se postupuje analogicky jako v případě shora uvedených výkupů. 2) Vzhledem ke skutečnosti, že v těchto případech nabývá obdarovaný nemovitý majetek bez finančního vypořádání, bývá u těchto záměrů obvyklé, že náklady spojené s jejich realizací nese obdarovaný. 3) U bezúplatných převodů se jedná zpravidla o převod nemovitostí z vlastnictví státu a bývá obvyklé, že součástí příslušné smlouvy je povinnost nabyvatele zdržet se na určitou dobu výkonu některých práv vlastníka nebo je omezit nebo zřídit ve prospěch státu jiná práva, která bývají upravena smluvně. 1) Pro projednání směny nemovitého majetku se analogicky použijí shora uvedené způsoby projednání záměru převodů nemovitého majetku města a nabývání nemovitého majetku třetích osob do majetku města. 2) O veškerých zásadních rozhodnutích orgánů města, podle kterých mají být realizovány majetkoprávní úkony uvedené v Hlavě III. této směrnice, a kterými jsou zejména rozhodnutí o zveřejnění (nezveřejnění) záměru, vyslovení souhlasu (nesouhlasu) s realizací záměru, konkretizace včetně stanovení podmínek, za jakých má být záměr realizován nebo jiných podmínek, musí být žadatel vhodným způsobem informován, nejlépe písemnou formou. 3) Proti těmto rozhodnutím může být ze strany žadatele podána písemná žádost o revokaci usnesení, kterou je potřeba adresovat Zastupitelstvu města. O revokaci usnesení, případně o slevách apod. rozhodne Zastupitelstvo města pokud možno bez zbytečných odkladů. 4) Má-li být realizován majetkoprávní úkon, který není jmenovitě vyspecifikován Hlavě III. této směrnice, bude pří jeho projednání a schválení postupováno analogicky podle shora uvedeného. 5) Příslušné smlouvy, dohody nebo jiné listiny, podle kterých mají být realizovány majetkoprávní úkony uvedené v Hlavě III. této směrnice je v souladu s ust. 103 a 104 Zákona č. 128/2000 Sb. oprávněn uzavírat za Město Nový Jičín starosta a v době jeho nepřítomnosti oba místostarostové. 6) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu města Nový Jičín, tj. dnem 13.května Tímto dnem pozbývá platnosti dosavadní Směrnice zastupitelstva města o způsobu projednávání majetkoprávních úkonů v samosprávných orgánech města ze dne 13. února Mgr. Ivan Týle starosta města Ing. Vladimír Bárta místostarosta města 5

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více