Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro přidělování bytů v majetku"

Transkript

1 Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7)

2 Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů Žádosti o přidělení bytu budou rozděleny do tří samostatných skupin: 1) skupina A - byty přednostně přidělované pro zajištění základních potřeb města (dále jen byty v obecním zájmu); 2) skupina B - volné byty; 3) skupina C - byty přidělované mimo pořadník. II. Pravidla pro přidělování bytů v obecním zájmu (skupina A) Žádost o přidělení bytu v obecním zájmu podává za žadatele statutární orgán právnické osoby (zaměstnavatel) nebo starosta města tráž pod Ralskem. Ve zdůvodnění žádosti uvede zejména: jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby, která v zastoupení žadatele žádá o přidělení bytu, osobní údaje žadatele, velikost požadovaného bytu, stručné zdůvodnění žádosti. Žadatel musí splňovat podmínky uvedené ve skupině B - volné byty. Do kategorie bytů v obecním zájmu patří: zdravotnictví; školství; státní správa a samospráva; policie ČR; obyvatel města, který přijde o byt havárií nebo živelnou pohromou; žadatel má závažné zdravotní problémy, pro které nemůže využívat stávající byt; sociální případy zasluhující zvláštního zřetele. o přidělení bytů v obecním zájmu rozhoduje Rada města Stráž pod Ralskem (dále jen RMě). Byty budou přidělovány na dobu určitou a to 1 rok, pokud RMě nestanoví dobu jinou. Jejich užívání je omezeno trváním podmínek přidělení bytu (např. pracovní poměr). V případě trvání podmínek, za kterých byl byt přidělen, bude smlouva o nájmu bytu prodloužena na stejnou dobu. trana 2 (celkem 7)

3 III. Pravidla pro přidělování bytů dle pořadníku (skupina B) Volné byty budou přidělovány podle data podání žádosti a zapsáním do pořadníku po splnění předepsaných podmínek: 1) Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) si může podat občan ČR nebo cizí státní příslušník, který má v České republice trvalý pobyt. 2) Žadatel musí být starší 18 let. 3) Žadatel má ve Stráži pod Ralskem trvalý pobyt nejméně jeden rok nebo je ve Stráži pod Ralskem zaměstnán minimálně 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele. 4) Žadatel není vlastníkem nebo spoluvlastnikem nemovitosti na území města, která je určena k bydlení (čestné prohlášení), není vlastníkem družstevního podílu, není nájemcem (s výjimkou skupiny A) nebo majitelem bytu či nemovitosti určené k bydlení na území města (čestné prohlášení). Dále v případě, že nepřišel posledních pěti letech před podáním žádosti o nájem či majetnictví bytu z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu či z důvodu prodeje bytu. Výjimky budou řešeny RMě na základě písemné žádosti občana. 5) Žadatel není dlužníkem města, či neobsadil neoprávněně byt města. 6) Žadatel neporušuje dobré mravy a občanské soužití v bydlišti. 7) Žadatel při podání žádosti složí kauci ve výši: 5 000,- Kč při požadované velikosti bytu 1+ 1; ,- Kč při požadované velikosti bytu 2+ 1; ,- Kč při požadované velikosti bytu 3+ 1; ,- Kč při požadované velikosti bytu Tato kauce bude žadateli vrácena: a) při zrušení žádosti o byt; b) po 5 letech užívání bytu, případně při vrácení bytu. Kauce bude použita na úhradu případných vzniklých dluhů na nájemném, na náklady spojené s vyklizením bytu a v případě poškození bytu na úhradu nákladů spojených s opravou tohoto bytu. 8) Žadatel může podat žádost pouze na 1 byt. Strana 3 (celkem 7)

4 Mě to Stráž pod Ralskem 9) Žadatelem o přidělení bytu může být i stávající nájemce městského bytu, který požaduje byt větší nebo menší velikosti než užívá a nenalézá možnost získání takového bytu směnou. Podmínkou pro zařazení do pořadníku žadatelů o přidělení příslušného bytu je bezdlužnost dotyčného žadatele a dále, že po přidělení nového bytu odevzdá byt stávající, který do té doby užíval. Tito žadatelé budou zproštěni placení kauce na přidělení bytu. 10) Žadatel zařazený do pořadníku žadatelů o přidělení bytu může po dobu vedení v tomto pořadníku požádat o pozastavení své žádosti (např. práce v zahraničí, osobní důvody). Po tuto dobu bude jeho žádost vedena v pořadníku žadatelů o přidělení bytu a nebude poptáván na přidělení bytu. 11) Žadatelem o přidělení menšího bytu ze sociálních důvodů mohou být i nájemníci, kteří uznají výši svého dluhu a zavážou se k úhradě tohoto dluhu splátkovým kalendářem. Tito žadatelé jsou taktéž zproštěni placení kauce na přidělení bytu. Po přidělení menšího bytu jsou povinni odevzdat byt dosud užívaný. Smlouva o nájmu bytu v menším bytě bude uzavřena na zkušební dobu Y2roku. V případě že nájemce bude řádně plnit své povinnosti vyplývající z nájmu předmětného bytu, bude mu smlouva o nájmu bytu o tuto dobu nadále prodl užována. Další podmínky: 1) V případě, že žadatel nesplňuje některou z podmínek 1-9, nebude do bytového pořadníku města zařazen. To platí i v případě, pokud zatají skutečnosti a údaje rozhodné pro jeho zařazení do pořadníku žadatelů o byt nebo uvede skutečnosti, které jej mohou neoprávněně zvýhodnit, popřípadě se jeho bytové poměry změní tak, že již nebude splňovat některou z podmínek. 2) Aktualizace platnosti jednotlivých podmínek bude opakovaně provedena před podepsáním smlouvy o nájmu bytu. 3) Žádost žadatele, který bez vážného důvodu odmítne dva byty z majetku města přiměřené jeho bytovým potřebám, bude vyřazena z pořadníků žadatelů o přidělení bytů. V případě nové žádosti tohoto zájemce, bude žádost zařazena do pořadníku až po uplynutí doby dvou let od vyřazení z pořadníku. 4) Pořadník žadatelů musí být vyvěšen na úřední desce, aktualizace pořadníků bude prováděna každý měsíc. 5) Do 30 dnů od podání žádosti na přidělení bytu bude žadatel písemně vyrozuměn o vyřízení jeho žádosti resp. o zařazení do pořadníku žadatelů o přidělení bytu. 6) Pokud je ve formuláři žádosti o byt (příloha č. 1) stanoveno, že některý z údajů musí být ověřen příslušným orgánem, je žadatel povinen si toto ověření zajistit na vlastní náklady. Strana 4 (celkem 7)

5 7) Po přiděleni bytu se z žadatele stává nájemce bytu a je s nim sepsána smlouva o nájmu bytu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavírána na dobu určitou - Y2 roku. Pokud nájemnik plní řádně své povinnosti, po uplynutí doby určité (Y2 roku) bude smlouva o nájmu bytu prodloužena na dobu určitou a to 2 roky. Pokud i nadále bude nájemník řádně plnit své povinnosti bude smlouva o nájmu bytu prodloužena na dobu neurčitou. 8) Uzávěrka pořadniku bude vždy k poslednímu dni běžného měsíce a pravidelně bude vyvěšen nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. 9) V případě, že dojde k uvolnění bytu, bude byt prokazatelně nabídnut dle pořadníku žadatelům o byt příslušné velikosti a pokud nikdo z těchto žadatelů neprojeví zájem o tento byt, bude prokazatelně nabídnut i všem ostatním žadatelům v pořadních na jinou velikost bytu. V případě zájmu více žadatelů bude rozhodovat datum podání žádosti o byt a složeni kauce. lo) V případě, že dojde k uvolněni bytu a při jeho následném přiděleni neprojeví zájem žádný ze žadatelů z pořadniků, bude nabídka tohoto volného bytu zveřejněna. (viz. ČI. IV.) IV. Pravidla pro přidělování bytů mimo pořadník (Skupina C) l) Byty mimo pořadník mohou být přiděleny pouze v případě, že nebudou přidělovány v obecním zájmu (skupina A) a nebo o ně neprojevil zájem žádný žadatel zařazený v pořadníku (skupina B). 2) Nabídka tohoto volného bytu bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 dnů, v případě nezájmu o byt (nebude-li podána žádná žádost o přiděleni bytu ve lhůtě 30 dnů), zůstává byt zveřejněn na úřední desce do doby prvniho zájemce. 3) Zájemci o přidělení bytu mimo pořadník musí ve své žádosti uvést: jméno, příjmení, datum narozeni, trvalé bydliště počet a jména osob, které budou se žadatelem v tomto bytě bydlet, popíší svou stávající bytovou situaci a uvedou telefonický kontakt. 4) K žádosti o přiděleni bytu mimo pořadnik bude doloženo potvrzeni z mista trvalého bydliště o bezdlužnosti vůči tomuto městu a potvrzeni o zaměstnání. 5) O nabídnutý byt mohou požádat občan ČR starší l8ti let, případně cizinec, který má v ČR trvalý pobyt, popřípadě firmy se sídlem nebo provozovnou ve Stráži pod Ralskem. 6) Po ukončení zveřejnění nabídky bude o přídělení bytu rozhodovat Rada města. Strana 5 (celkem 7)

6 7) Podmínkou přidělení nabídnutého bytu bude ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí RMě složit předplacené nájemné ve výši trojnásobku měsíční úhrady za užívání bytu. Částka předplaceného nájemného je splatná na účet pronajímatele před podpisem smlouvy o nájmu bytu. Předplacené nájemné ve výši trojnásobku bude žadateli vráceno: a) při zrušení žádosti o byt před jeho přidělením b) po 5 letech užívání bytu, případně při vrácení bytu. Předplacené nájemné ve výši trojnásobku měsíční úhrady za užívání bytu bude použito na úhradu případných vzniklých dluhů na nájemném, na náklady spojené s vyklizením bytu a v případě poškození bytu na úhradu nákladů spojených s opravou tohoto bytu. 8) První nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ~ roku. V případě bezproblémového nájemního vztahu bude následně prodloužena na 2 roky, poté na dobu neurčitou. V. Výměny bytů a podnájem bytu nebo části bytu 1) ájemci bytů se mohou dohodnout na výměně bytů. Pokud je alespoň jeden z bytů v majetku města musí nájemci městu předložit dohodu o výměně bytu (příloha č. 2) a požádají o vydání souhlasu (ust. 715 občanského zákoníku). Zároveň předloží smlouvy o nájmu bytů, které mají být vyměněny. Výměna bytů nebude povolena v případě, že žadatelé budou mít jakékoliv závazky (pohledávky) vůči pronajímateli. 2) Do 30 dnů od podání žádosti vyrozumí město nájemce o tom, zda s výměnou souhlasí, či nikoliv. Souhlas s výměnou nebude vydán, pokud by tím byly poškozeny zájmy města jako vlastníka bytu. 3) Obdobně se postupuje při žádosti o vydání souhlasu s podnájmem bytu nebo jeho části. Zejména se uvedou důvody a doba podnájmu (ust. 719 odst. 1 občanského zákoníku). 4) O výměně nebo podnájmu bytu rozhoduje starosta města nebo zástupce starosty. Odvolání proti jejich rozhodnutí mohou uživatelé bytů podat k RMě. 5) Podnájem bude povolen pouze na základě žádosti a za splnění následujících podmínek: a) bude předložena smlouva o podnájmu mezi nájemcem a podnájemníkem podepsaná mezi oběma smluvními stranami, smlouva musí obsahovat způsob finančního vypořádání; b) závažný důvod podnájmu; c) na základě předložení potvrzení o bezdlužnosti vůči obci, v níž mají nájemce a podnájemník trvalé bydliště; d) podnájem bude sjednán na dobu určitou (max. 1 rok). Podnájem lze opakovaně prodloužit na dobu 1 roku, pokud závažné důvody podnájmu budou i nadále trvat. Strana 6 (celkem 7)

7 6) Pokud nájemce provede výměnu bytu nebo pronajme byt bez souhlasu města (souhlas musí mít písemnou formu), zakládá možnost výpovědi nájmu z bytu (ust. 711, odst. 2, písmo b občanského zákoníku). 7) Město Stráž pod Ralskem povede také evidenci příslušných žádo tí na vymenu bytů, kde žadatelé nabídnou městu dva byty za 1 (ve své žádosti uvedou velikost požadovaného bytu). O konkrétní výměně (do uvolněného příslušného bytu) bude rozhodovat RMě. VI. Postup při vymáhání dlužného nájemného Při zjištění dluhu na platbě nájemného a služeb spojených s užíváním bytu bude dlužník: 1) písemně upozorněn doručenkou do vlastních rukou na tuto skutečnost s tím, že dluh je povinen splatit do 15 dnů ode dne doručení výzvy 2) pokud dlužník v tomto termínu dluh nesplatí, bude vyzván k projednání věci. a dlužnou částku může dlužník uzavřít splátkový kalendář. Pokud tak dlužník neučiní bude proti němu postupováno v souladu se zákonem. 3) v případě, že dluh bude ve výši trojnásobku nájemného, bude proti němu postupováno v souladu se zákonem - výpověd z bytu, vyklizení z bytu. VII. Platnost a účinnost Tato : - ruší Pravidla schválená usnesením Z/1 04/2010 dne ; - nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem města. ~ěsto starostka Přílohy 1) Žádost o byt 2) Dohoda o výměně bytu Strana 7 (celkem 7)

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

O B S A H S T A N O V

O B S A H S T A N O V O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení 1 Část II. Předmět činnosti družstva 1 Část III. Členství v družstvu Vznik členství čl. 4 1 Společné členství manželů čl. 5 1 2 Splynutí členství

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY... 3 1.1. ČLÁNEK 1... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2. ČLÁNEK 2... 3 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA... 3 1.3. ČLÁNEK 3... 3 PŘEDMĚT

Více

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392. IČ: 004 08 441 STANOVY bytového družstva schválené shromážděním delegátů dne

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í čl. 1 firma: Stavební bytové družstvo RADOST sídlo: Komenského 1992/22, Boskovice, PSČ 680 01 Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové )

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) Část I Základní ustanovení Č L Á N E K 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma přijala název Bytové družstvo HLIVICKÁ (dále jen družstvo) a má sídlo Hlivická 424/8,

Více