12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá"

Transkript

1 č.2/2009 Usnesení č. 12 zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 8. června 2009: 12/264:1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 8. června /265:1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: Ing. Lubomíra Nowaka, p. Josefa Jurajdu 12/266:1) určuje ověřovateli ovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Zdeňka Švrčka, p. Jana Bobka 12/267:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 11/2008 zasedání zastupitelstva obce 12/268:1) schvaluje seznam žadatelů o zařazení pozemků do ÚP obce Tichá 2) schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písmeno x) zákona č.. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění ní pozdějších předpisů, a podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Územního plánu Tichá 12/269:1) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r. 2008, které bylo provedeno kontrolní skupinou odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě dne /270:1) schvaluje po projednání závěrečného účtu obce Tichá celoroční hospodaření za r. 2008, a to bez výhrad 12/271:1) schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Frenštátsko za r /272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a mateřské škole, příspěvkové organizaci, v celkovém hodnotě ,00 Kč včetně DPH od fa Gastro Podzemný s.r.o., Juřinka 89, Valašské Meziříčí 12/273:1) schvaluje poskytnutí finančního ního daru Mysliveckému sdružení HUBERT Tichá ve výši ,00 Kč na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 12/274:1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm 12/275:1-3) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ /276:1) bere na vědomí plnění rozpočtu k /277:1) bere na vědomí rozhodnutí starosty č. 39/2009, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/ /278:1) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm a Obcí Tichá 12/279:1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1557/4 o výměře 440 m2 ostatní plocha ostatní komunikace 12/280:1) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č (díl b) o výměře 244 m2 12/281:1) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/62/i/2009/Ja na převod části pozemku parc. č po ukončení stavby chodníkového tělesa Tichá podél silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá 12/282:1) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí v přírodní památce Travertinová kaskáda v kú. Tichá s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 28. října 117 1

2 12/283:1) schvaluje uzavření Smlouvu o nájmu nemovitosti č. NS 6/2009-Ší s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, územním pracovištěm Ostrava, na pozemek parc. č. 172 o výměře 148 m2, využitý Obcí Tichá 12/284:1) bere na vědomí Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného na Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR v Novém Jičíně 12/285:1) schvaluje uzavření Smlouvy na zhotovení prací zpevněné plochy na hřbitově v Tiché s firmou Jiří Chromčák, Čeladná 624, IČ , v celkové hodnotě díla ,41 Kč včetně DPH 12/286:1) schvaluje uzavření Smlouvy na zhotovení prací oprava dřevěné zvonice u kostela v Tiché - s firmou Jiří Chromčák, Čeladná 624, IČ , v celkové hodnotě díla ,18 Kč včetně DPH 12/287:1) schvaluje uzavření Smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení rozšíření vodovodní sítě obce firmou Projekční a inženýrská činnost Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, Studénka 1, IČ , v celkové nabídkové ceně ,00 Kč včetně DPH 12/288:1) schvaluje dofinancování rozpočtu Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace, na základě udělené výjimky z počtu žáků za období leden srpen 2009 v celkové výši ,00 Kč 12/289:1) schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace, za r do reservního fondu školy ve výši ,97 Kč 12/290:1) bere na vědomí zpracování nového povodňového plánu obce, který bude zpracován dle zákona č. 254/2001 S., o vodách a platné metodiky 12/291:1) bere na vědomí informaci o dopisu zaslaném KÚ MSK v Ostravě upozorňující na špatný stav komunikace III/4848 v úseku obec Tichá po katastr města Frenštát p. R. 12/292:1) zamítá poskytnutí příspěvku ve výši cca ,00 Kč za rok na pobyt p. Hýlové v Domově pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku Místku 12/293:1) zamítá poskytnutí příspěvku Domovu SALUS v Kopřivnici 12/294:1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Valašskéhomu folklornímu sdružení, IČ , na pořádání folklorního festivalu Frenštátské slavnosti konaný ve dnech 28. a /295:1) bere na vědomí Peticí rodičů za nepropuštění paní učitelky Mileny Vítkové 12/296: bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách : 1) TJ Sokol Tichá hospodaření s obecními prostředky v r ) Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace, hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky obce v r UZAVÍRKA MOSTU ev.č u Travertinové kaskády: - na základě stavebního povolení ze dne 6. června 2008 č.j. OVÚP/ / /vstra budou od 1. července 2009 zahájeny stavební práce spojené s rekonstrukcí výše uvedeného mostu. Stavební práce bude provádět odborná firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o., Mlýnská 68, Brno město. Předpoklad ukončení rekonstrukce je k 12.prosinci 2009, pokud to dovolí klimatické podmínky. V této lokalitě z prostorových důvodů nelze zajistit náhradní most ani lávku. Z tohoto důvodu dojde po dobu uzavírky ke zrušení autobusové zastávky Tichá rest. Pod Hůrkou (U Šťastné), nejbližší zastávka Tichá rozcestí 2

3 Javorek. Dopravní obslužnost zastávek Tichá - U Lávky a Tichá U Lomu bude zajištěna kyvadlovou dopravou od nové točny (u rodinného domu p. Aloise Žáčka) k restauraci Fojtství a některé spoje až do Frenštátu p. R. školy. Jízdní řád kyvadlové přepravy bude vyvěšen na zastávkách, tuto službu zajišťuje předpravce VEOLIA TRANSPORT Morava (objížďkový jízdní řád najdete také na obecní úřad informace OÚ). MP odpady 2009: Do 30. června 2009 byl splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů (tzv. za odpady), jeho sazba pro r je 300,00 Kč za 1 poplatníka. Pokud patříte mezi ty, kteří na toto zapomněli, přijďte patřičnou úhradu provést do pokladny obce, případně je možné ji provést také převodem na účet /0100, jako VS uveďte číslo popisné nemovitosti, částka je počet osob x 300,00 Kč. Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa Miroslava Strnadla Frenštát p. R. ve III. čtvrtletí 2009: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) červenec 8.7., srpen 5.8., září 2.9., 16.9., papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) červenec 9.7., srpen 6.8., září 3.9., plasty: červenec, srpen září každý pátek (vždy pátek, sudý týden) 4.9., nápojové kartony: první pondělí v měsíci UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST: V době letních prázdnin bude tělocvična uzavřena pro veřejnost v termínu: Střípky z informačního centra V Informačním centru města Frenštát p.r. jsou od dubna 2009 zdarma k dispozici dva nové propagační materiály, které vydal Moravskoslezský kraj za spolufinancování EU. Jedná se o publikaci pod názvem KRAJ PLNÝ ADRENALINU, která je rozdělena na oblast Beskydy, Javorníky, Opavské Slezsko, Ostravsko, Poodří Moravské Kravařsko a Těšínské Slezsko. Pod každou z těchto oblastí naleznete tipy na zážitky v našem kraji. Jsou rozděleny do kategorií adrenalin mix, letecký adrenalin, jezdecký adrenalin, střelecký adrenalin, adrenalin na vodě a adrenalin na lanech. Vydaná je v českém, anglickém, německém, polském a ruském jazyce. Druhá publikace nese název zážitků. Je určena pro zahraniční turisty a komplexně představuje náš kraj včetně jeho atraktivit a možné zábavy. Naleznete zde také lázeňská střediska, hrady a zámky, technické památky a důležité kontakty. Vydána je rovněž v anglickém, německém, polském a ruském jazyce. 3

4 Mateřská škola Tichá školní rok 2008/2009 Jen to je v člověku pevné a stálé, čím nasákl první věk. J. A. Komenský Ve školním roce 2008/2009 bylo schváleno navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole z 50 na 53 (viz. výpis z usnesení zastupitelstva č.8/2008 z ). Podle prostorových možností ve třídách byl OHS v Novém Jičíně stanoven počet dětí na 25 v I.oddělení a 28 ve II. oddělení. I letos jsme pracovali s dětmi ve dvou věkově smíšených třídách podle tématických plánů vycházejících z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nám umožňuje pracovat s dětmi přirozenou a prožitkovou formou. Pro děti a rodiče jsme po celý rok připravovali různé akce a aktivity: pravidelně 1x měsíčně jedno divadelní představení v MŠ. V dubnu 2009 jsme pořádali pro rodiče a děti zájezd do loutkového divadla v Kopřivnici. V zimních měsících a za špatného počasí jsme chodili cvičit do tělocvičny ZŠ. V lednu proběhl v tělocvičně ZŠ švihadlový turnaj, ve kterém děti soutěžily podle věkových kategorií, kdo nejvíce naskáče přes švihadlo za daný časový limit. V mateřské škole bylo docela těžké vybrat děti, které by chtěly skákat přes švihadlo. Nakonec se zúčastnily 3 děvčata a 3 chlapci K.Gilarová, L.Rozsívalová,V. Vyvialová, D.Hopp, J.Janáč a M.Zeh. Po těžkém boji nakonec vyhrála Lucie Rozsívalová. Jezdili jsme na předplavecký výcvik na bazén do Frenštátu p/r,. Děti mohly pracovat v několika kroužcích anglickém, tanečním, výtvarném, ekologickém. Společně s rodiči jsme oslavovali v MŠ sváteční dny Mikulášskou nadílku, vánoční svátky, zúčastnili jsme se vánočního jarmarku v ZŠ, oslavili velikonoční a jarní svátky. V dubnu jsme pro maminky s dětmi pořádali v MŠ odpolední velikonoční malování. Děti své výrobky a schopnosti předvedly na výstavkách a vystoupeních pro celou širokou tichavskou veřejnost o vánočních a velikonočních svátcích, i ke Dni matek. Divadelní a koncertní vystoupení jsme navštěvovali v kině, kulturním domě nebo v ZUŠ ve Frenštátě p/r. Byli jsme na exkurzích v ZŠ Tichá, u chovatelů domácích a hospodářských zvířat, u soukromých podnikatelů. V ekologickém kroužku se děti učí kladnému vztahu k přírodě a Zemi, od dětství se učí třídit odpad. Spolupracovali jsme také s myslivci při sběru kaštanů a žaludů pro zvěř. I letos spolupracovala s rodiči na nápravě řeči logopedka Mgr. Lakomá. V červnu jsme byli na výletě v Zoo v Ostravě. Na požádání děti vystupovaly pro OÚ v Tiché se svým programem. Ukončením školního roku dne na sportovním hřišti jsme se rozloučili s 12.dětmi, které odcházejí do první třídy ZŠ. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na údržbě budovy i zahrady mateřské školy p. Miroslavu Kubalcovi za vzornou údržbu zahrady na podzim, p. Válkovi a p. Bajerovi za sečení zahrady na jaře a v létě, p. Hoppovi za různé větší opravy a p. Chýlkovi za údržbu kol, koloběžek a motokár pro děti. Na závěr bych se chtěla obrátit na zastupitele obce Tichá v usnesení č.19/2001 zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích, byl aktualizován program obnovy obce Tichá pro rok 2002 s následným pořadím akcí. Oprava budovy mateřské školy byla na prvním místě (okna, fasáda budovy, střecha). Z plánovaných oprav byla zatím uskutečněna výměna oken. Budova mateřské školy je jedinečnou atypickou budovou v našem regionu. Je to budova z roku 1892, která i dnes je budovou plně využívanou - v přízemí je školní jídelna, která vaří pro všechny děti a zaměstnance MŠ,ŠJ a ZŠ. V1.patře jsou třídy pro 53 dětí předškolního věku. Ve 2. patře je jedna třída pro ZŠ. Vnitřní vybavení je dostačující a modernizuje se, avšak stará budova chátrá, omítka opadává a celková oprava fasády budovy a střechy je stále odsouvána, a přitom je nevyhnutelná. Věřím, že se oprava budovy mateřské školy stane pro obec prioritou a bude chloubou naší obce, tak jak je tomu v okolních vesnicích a městech. Přeji všem příjemnou dovolenou! 4 Hana Špačková MŠ Tichá

5 Oznámení o uzavření MŠ během hlavních prázdnin: Mateřská škola Tichá bude uzavřena v době od 13. července do 21. srpna Provoz bude zahájen v pondělí 24. srpna Základní škola Tichá školní rok 2008/2009 Tento školní rok se nesl ve znamení ekologie, ať už se jednalo o vybavení chodby školy nádobami na třídění papíru, tetrapaku, Pet lahví nebo celoročním sběrem papíru, kaštanů, žaludů a pomerančové kůry. Zajímavé informace o skládce v Životicích u Nového Jičína se děti dozvěděly na besedě se zástupcem společnosti ASOMPO a.s. a nechyběla ani oblíbená beseda s myslivcem panem Jurajdou, na kterou se žáci vždy velmi těší. Připomeňme také tradiční projekty Vánoční jarmark, Velikonoční dílny a slavnostní otevření přírodní učebny 22. dubna na Den Země za účasti regionální televize. Témata životního prostředí byla ve škole realizována, kromě povinného rámce učiva, i třídními projekty, například Poznáváme živočichy - 5. třída nebo Než se najím 3. třída. Za velmi zdařilý hodnotí žáci a učitelé školní výlet pod názvem Tichý den nahlas aneb plavba zážitků. Projekt vznikl ve spolupráci s Centrem volného času ASTRA ve Frenštátě pod Radhoštěm, navázal na ekologickou výchovu a vzdělávání ve škole a proběhl v úterý 9. června Žáci školy strávili den v Astře, kde pro nás pracovníci CVČ ASTRA připravili program plný pestrých aktivit, poznávání, kamarádství a kreativity prostě za den plný společných zážitků. Spolu s pracovnicí Stanice mladých přírodovědců BIOS Přerov se ponořili pod kůru stromů, kde nacházeli spoustu zajímavostí o živé mikro přírodě, dále si děti mohly vyzkoušet práci v keramické dílně, naučily se základním pravidlům softbalu, nacvičily nový tanec, pronikly do tajů elektroniky a po vydatném obědě zhlédly ukázku výcviku policejních psů a pohádky divadelních souborů Zvoneček a Zvonek. Mladší žáci odjížděli plni dojmů domů, ovšem žáci 3. až 5. třídy se ještě cestou do Tiché stavili k rybníku, kde si vyzkoušeli, jak je těžké nahodit udici. Den všem utekl velice rychle, s ASTROU jsme se loučili spokojeni a děti navíc na památku obdržely DVD s fotografickým záznamem prožitých aktivit. Kladné ohlasy jsme z řad rodičů, dětí i hostů zaznamenali ke školní akademii, kterou jsme v pátek 15. května 2009 oslavili Den rodiny. Pestrý program se opravdu líbil. Aby ne! Valášky v krojích vystřídali muzikanti z mateřské školy, dva country tance v provedení prvňáků a čtvrťáků, 5

6 básničky pro maminky a pohádky o zvířátkách v režii druhé třídy. Na své si přišli i milovníci klasiků - Polednici K.J. Erbena nám předvedli žáci z páté třídy, které jsme posléze málem v převlecích při divošském tanci nepoznali. Děvčata z třetí a čtvrté třídy nám zatančila v rytmu twistu a při melodiích šedesátých let, třeťáci legračně pojali píseň ABBY v oblecích osobních strážců v zajetí krásných děvčat z písečné pláže blízko kasina. O důstojné zakončení akademie se postaraly naše mažoretky. Musíme pochválit zvlášť děvčata, která bez reptání celý měsíc nebyla líná nacvičovat jednotlivá čísla ráno před vyučováním. Pochvalu zaslouží žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích: pěvecké, recitační, dopravní, tělovýchovné a v malé kopané McDonald s Cup. Poděkování zaslouží také ti, kteří děti na tyto soutěže připravovali a zajistili jejich doprovod, ať už z řad rodičů nebo trenérů. Ráda bych také poděkovala Unii rodičů za akce pro děti plné zábavy, her a radovánek a za celoroční spolupráci se školou. Přeji všem příjemnou dovolenou a dětem radostné prožití prázdninových dnů. Ilona Hrdá, ředitelka školy Pohnuté osudy tichavského rodáka P. Miroslav Janák ( ) Noc ze 13. na 14. dubna 1950 se stala noční můrou naprosté většiny kněží i řeholníků tehdejšího Československa. Po svozu do tzv. centralizačních klášterů, v nichž strávili několik měsíců, byli přiděleni jako vojáci k tzv. Pomocným technickým praporům (PTP). Ani po jejich zrušení však většinou neměli na vybranou a řada z nich se musela uplatnit v dělnických profesích. Někteří z nich byli rehabilitováni již v roce 1969, další museli počkat na satisfakci až na období po roce 1989, ale někteří se jí nedočkali vůbec. Jedním z těch, jehož další osud rok 1950 výrazně poznamenal, byl i P. Miroslav Janák. Narodil se v Tiché č. 212 dne 1. března 1920 a byl 7. března téhož roku pokřtěn v tichavském kostele sv. Mikuláše. Na svět přišel v rodině obchodvedoucího Aloise Janáka, syna tichavského sedláka Tomáše Janáka, a jeho manželky Anežky, rozené Petrové. Byl nejstarším z pěti sourozenců a vyrůstal spolu s bratrem Aloisem a sestrami Helenou, Jiřinou a Marií. ( Následující informace a údaje jsou čerpány z podkladů, materiálů a ústního vyprávění paní Jiřiny Hoffmannové z Tiché, sestry Miroslava Janáka, která tyto údaje nezištně poskytla autorkám tohoto článku, jimiž jsou Květoslava Haubertová a Stanislava Kovářová ). Jeho cesta za vzděláním začala 1. září 1926, kdy nastoupil do pětitřídní obecné školy v Tiché. Ovšem již 13. prosince téhož roku jej otec odhlásil, neboť se rodina stěhovala do Proskovic u Staré Bělé, kde začal otec pracovat jako skladník v Budoucnosti. Tam malý Miroslav, kterému doma říkali Miroš, navštěvoval dvoutřídní smíšenou obecnou školu, kterou ukončil ve školním roce 1930/31. V následujícím školním roce dále pokračoval na měšťanské škole T.G. Masasryka v Jistebníku nad Odrou. V roce 1932 se rodina vrátila zpět do Tiché a Miroslav Janák přešel na měšťanskou chlapeckou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Osudovou ránu pro celou rodinu znamenalo 5. září 1934, kdy ji navždy opustil otec. M. Janák pak byl přijat v roce 1934/35 do jednoročního učebního kurzu při chlapecké měšťanské škole 6

7 ve Frenštátě p/r a další dva roky studoval na frenštátské veřejné obchodní škole, přitom chodil do kurzu němčiny, který absolvoval s velmi dobrým prospěchem. Domácí zázemí, náboženská výchova a silná víra jej nakonec vedly jinam, než napovídalo jeho dosavadní vzdělání. Jako 17letý mladík se rozhodl pro řád redemptoristů. Od začátku školního roku 1937/38 začal studovat na soukromém gymnáziu juvenátu redemptoristů v jihočeských Libějovicích a současně byl v letech 1938/39 studentem arcibiskupského gymnázia v Praze, které ukončil 29. května V letech absolvoval teologická studia v Praze a 20. června 1948 byl v chrámu sv. Víta vysvěcen arcibiskupem Josefem Beranem na kněze. V roce 1948 byl zapsán jako student-klerik 5. ročníku obořišťské koleje, po vysvěcení se vrátil jako řehoník do Obořiště. P. Miroslav Janák začal v roce 1949 studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, vystudoval 1. ročník a do druhého byl zapsán podmínečně. Poslední zkoušku, zapsanou v indexu, vykonal 4. dubna 1950, tedy jen několik dnů před nechvalně proslulou Akci K. Pod tímto krycím názvem se skrýval plán na likvidaci mužských klášterů a řeholních domů. Hlavní úder proti mužským kláštěrům se uskutečnil v noci ze 13. na 14. duben 1950 a týkal se sedmi nejpočetnějších řádů, jejichž příslušníci byli autobusy svezeni do tzv. centralizačních klášterů většinou v pohraničí. Akci K prováděli ozbrojení příslušníci SNB, StB a Lidových milicí. K těm, kteří se ocitli v centralizovaném klášteře v Králíkách, patřil i P. M. Janák. Podmínky k přežitím byly více než tristní: bylo zde soustředěno kolem 250 členů řádu, v celách, původně určených pro 2 řeholníky, se muselo tísnit až osm osob, které spaly na slamnících na zemi, celý objekt hlídala ozbrojená ostraha, návštěvy nebyly povoleny, dopisy od příbuzných cenzurovány, kontakt s okolním světem neexistoval. Řeholníci byli nasazeni na práci v zemědělství. P. M. Janák zůstal v králickém klášteře jen 3 měsíce, neboť musel být kvůli potížím se žaludečními vředy převezen do nemocnice v Semilech. Nová etapa začala pro řeholníky v září 1950, protože všichni, kteří dosud nesplnili vojenskou povinnost, museli 5. září nastoupit k tzv. Pomocným technickým praporům (PTP), do nichž byly zařazovány politicky nespolehlivé osoby. Tehdy již třicetiletý P.M. Janák musel narukovat k útvaru PTP v Komárně. Pracoval převážně jako dělník ve Stavoindustrii v Bánské Bystrici a to až do , kdy byl po zrušení komárenského 54. PTP propuštěn. P.M. Janák na Slovensku nakonec zůstal, dostudoval, na elektrotechnické průmyslovce v Bánské Bystrici v roce 1961 složil druhou maturitu a poté zůstal na této škole jako středoškolský profesor. Po 21 letech od vysvěcení, 1. září 1969, stanul P.M.Janák v kněžském rouchu poprvé před svými farníky. Jeho novým domovem se až do nešťastné smrti v roce 1986 stala jednopatrová farní budova ve Žluticích v okrese Karlovy Vary. Na prahu 70. let minulého století se ještě zdálo, že ve školách má pevné místo i výuka náboženství a v prvních letech svého nového působení mohl ještě zúročit své pedagogické zkušenosti při výuce náboženství. Záhy však shledal, že se mu do cesty staví tvrdý odpor,. a tak ve školním roce 1975/76 přestala výuka náboženství úplně. P. Janák dál sloužil pravidelné mši ve čtyřech kostelích, křtil, sezdával a pohřbíval. Velké síly věnoval P. Janák opravě gotického kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Práce na této památce I. kategorie byly ovšem řízeny památkáři, okresem a jinými vybranými firmami a správce kostela mohl jen přihlížet tomu, jak se střídají pracovníci, práce se protahují. Často býval tlačen k tomu, aby si oblékl montérky a sám pomáhal. V jeho zápisech čteme : Jsou těžkosti s materiálem, někdy čekáme na trámy, prkna. Pracuji s nimi, kupuji kramle, hřebíky, chodil jsem též pomáhat, podávat prejzy a maltu. Šrouby stahoval jsem uvolněné trámy na krovu, musil jsem vyrobit asi 100 ks podlážek na lešení. V měsíci červnu jsem vykopal kanalizaci a v dalších měsících vyměňoval okna na faře je jich 32 neboť okresní stavební podnik smlouvu zrušil. Dokončení oprav žlutického kostela se P. Janák nedožil. Osudnou se mu stala oprava zatékající střechy kostela Zvěstování Panně Marii na Špičáku v Chyši. Dne 16. září 1986 se snažil za deště závadu odstranit, ale nebyl zajištěn. Uklouzl a z výšky 10 metrů dopadl na náhrobní kámen. Na následky krvácení do mozku byl na místě mrtev. Kostel sv. Petra a Pavla byl po dokončení rekonstrukce v roce 1994 při poutní mši požehnán plzeňským biskupem Mons. Žlutický zpravodaj při této příležitosti mj. přinesl poděkování městské rady : Trvalo to léta, stálo přemnoho peněz a spousty práce. Na počátku díla stál kněz, dělník, záchranář památek v jedné osobě, skvělý člověk pan farář Janák. Stručný výtah z celého článku, uveřejněného ve Vlastivědném sborníku Novojičínska v 58. svazku, sestavila Marie Bjačková 7

8 TJ Sokol Tichá oddíl zápasu: Sokol Moravská Ostrava II uspořádal dne 28. března 2009 Memoriál Františka Fojtíka v zápase ve volném stylu pro přípravku, mladší a starší žáky. Nejlépe si z tichavských závodníků vedl v přípravce ve váze 28 kg Miroslav Vašinka, který si domů odvezl dva poháry. Za vítězství v této váhové kategorii i za ohodnocení jako nejtechničtější zápasník celého turnaje. Přípravka Družstva 28 kg Miroslav Vašinka 1. místo 1. Sokol Vítkovice 116 bodů 32 kg Ondřej Šrámek 2. místo 2. TJ Sokol Tichá 81 bodů 40 kg Patrik Kvarda 4. místo 3. TJ Loko Krnov 77 bodů Mladší žáci 4. Sokol Čechovice 58 bodů 48 kg Matouš Ryška 5. místo 5. TŽ Třinec 48 bodů 53 kg David Kvarda 4. místo 6. Sokol Olomouc 45 bodů 53 kg Adam Mechel 5. místo 7. TJ Klášterec nad Ohří 26 bodů Starší žáci 8. Sokol Hodonín 19 bodů 42 kg Martin Šoukal 1. místo 9. TJ Nový Jičín 15 bodů 42 kg Stanislav Šrámek 2. místo 53 kg Jan Tesař 2. místo 66 kg Jakub Jurek 3. místo Dne proběhlo v Hradci Králové za účasti 157 závodníků z 25 oddílů mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu. V bodování družstev se umístila TJ Sokol Tichá na 7. místě. Stříbrnou medaili vybojoval v žácích Stanislav Šrámek, váha 35 kg, a v juniorech Jan Zátopek, váha 120 kg, získal bronzovou medaili. Žáci Junioři 35 kg Stanislav Šrámek 2. místo 120 kg Jan Zátopek 3.místo 47 kg Matouš Ryška 6. místo 74 kg Tomáš Pustka 5.místo 59 kg Adam Mechel 7. místo 66 kg Jakub Jurek 8. místo 47 kg Martin Šoukal 9. místo Dne pořádal zápasnický oddíl Lokomotiva Krnov druhý ročník Velké ceny Krnova v zápase řecko-římském. Tohoto turnaje se zúčastnilo 109 závodníků z 12 oddílů z Česka, Slovenska a Polska. Ve finálovém boji o zlatou medaili nestačil Stanislav Šrámek, váha 35 kg, na Vinceze ze slovenského oddílu Šamorin a dovezl si stříbrnou medaili. Bronzovou medaili si vybojoval Adam Mechel, váha 53 kg. 35 kg Stanislav Šrámek 2. místo 53 kg Adam Mechel 3.místo 38 kg Patrik Kvarda 5. místo 47 kg Martin Šoukal 5.místo 48 kg David Kvarda 8. místo 47 kg Petr Zdarsa 6.místo Dne uspořádal Slovan Hodonín mistrovství ČR juniorů a starších žáků v zápase řecko-římském. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl žák Stanislav Šrámek, který si vybojoval bronzovou medaili ve váze 35 kg. Žák Matouš Ryška skončil ve váze 47 kg na 5. místě. V juniorech se na 4. místě umístil ve váze 120 kg Jan Zátopek. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu 8

9 Prázdniny a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti: - oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby, - nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), - nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha, - nikdy neponechávat oheň bez dozoru, - mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, - nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), - do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), - oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), - oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření. Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky. Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS Nový Jičín 9

10 J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve III. čtvrtletí let Anna B a r t o v á Miroslav B ö h m Jaromír M y n á ř Bohumil H o p p 80 let Ludmila H y k l o v á 85 let Josef Č u l á k 86 let František P e t r Marie R e č k o v á 87 let Marie K r p c o v á Božena M a r k o v á 88 let Oldřich H a v l á k 89 let Marie P e t ř í k o v á Vlasta D r o z d o v á KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ TICHÁ POŘÁDÁ TRADIČNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ za účasti 16 družstev hřiště TŮŇKA - od 8 hodin 10

11 Placená inzerce: 11

12 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.. info na www: socfinporadnycr.cz Kontaktní místa pro Moravskoslezský kraj: - SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Odstrčilova 4 Ostrava Odovědná osoba:vladimír Galbavý 1.místopředseda l telefon: mobil: uřední den- čtvrtek hod l Call centrum po pa hod., mob Frýdek Místek mob Poruba mob Bruntál,Krnov,Opava mob Karviná - mob Nový Jičín, Kopřivnice mob Kdo může poradnu především využívat: držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi. Klientům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva % zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva % dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7% služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA nabízíme i nabídku pracovní příležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ČR Informace k pojištění vozidel Na základě obchodního zastoupení ČSOB Pojišťovny, a.s., si dovoluji podat informace o zajímavé nabídce pro pojištění vozidel. V rámci povinného ručení poskytujeme nadstandardní slevy : 20% pro vozidla s rokem výroby 1999 a nižším, levný okres 10%, slevu dobrého řidiče ve výši 15% pro klienty s minimálním bonusem 15%, sleva 5% pro klienty s jiným pojištěním u naší pojišťovny, 3% při roční platbě pojistného. Příklad : vozidlo s objemem do 1850 ccm, rok výroby 1999, 9 let bez nehody, jiná smlouva u ČSOB Pojišťovny, roční platba pojistného : 2226,- Kč. Samozřejmostí je široká nabídka pojistných produktů v rámci pojištění osob, majetku a podnikatelských rizik. Stránky ČSOB Pojišťovny : Bližší informace podá : Rostislav Hurník Kunčice pod Ondřejníkem tel : , mobil :

13 13

14 14

15 15

16 Vydal: Obecní úřad Tichá červen MK ČR E

17 17

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

ČERVENEC/SRPEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ČERVENEC/SRPEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ČERVENEC/SRPEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá Marie

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 24. 06. 2015 43/4/ZM/2015 Kontrola plnění úkolů I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. městský obvod Lhotka

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. městský obvod Lhotka STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA městský obvod Lhotka Zpráva o výsledku hospodaření roku 2007 Závěrečný účet Schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, konaného dne 16.6.2008 pod číslem usnesení

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 21.12.2015 74/6/ZM/2015 Složení slibu nového zastupitele p. Eduarda Pustky. Složení slibu

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních, rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Úlice závěrečný účet obce za rok 2011 Údaje

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne 09. 11. 2015 Rada města po projednání RM/38/758 program jednání 38. schůze Rady města Bílovec, konané dne 09. 11. 2015 RM/38/759 plnění ukládacích usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í z 2. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 15. prosince 2014 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 24. 4. 2015 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 11. 2013 v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů Program : 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne

Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 25.5.2015 1/3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2014

Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2014 Vilémov Obec VILÉM OV, čp. 7, 783 22, www.vilemov-ol.cz IČ 00635316 Závěrečný účet obce Vilémov za rok 2014 Zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více