12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá"

Transkript

1 č.2/2009 Usnesení č. 12 zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 8. června 2009: 12/264:1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 8. června /265:1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: Ing. Lubomíra Nowaka, p. Josefa Jurajdu 12/266:1) určuje ověřovateli ovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Zdeňka Švrčka, p. Jana Bobka 12/267:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 11/2008 zasedání zastupitelstva obce 12/268:1) schvaluje seznam žadatelů o zařazení pozemků do ÚP obce Tichá 2) schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písmeno x) zákona č.. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění ní pozdějších předpisů, a podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Územního plánu Tichá 12/269:1) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r. 2008, které bylo provedeno kontrolní skupinou odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě dne /270:1) schvaluje po projednání závěrečného účtu obce Tichá celoroční hospodaření za r. 2008, a to bez výhrad 12/271:1) schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Frenštátsko za r /272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a mateřské škole, příspěvkové organizaci, v celkovém hodnotě ,00 Kč včetně DPH od fa Gastro Podzemný s.r.o., Juřinka 89, Valašské Meziříčí 12/273:1) schvaluje poskytnutí finančního ního daru Mysliveckému sdružení HUBERT Tichá ve výši ,00 Kč na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 12/274:1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm 12/275:1-3) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ /276:1) bere na vědomí plnění rozpočtu k /277:1) bere na vědomí rozhodnutí starosty č. 39/2009, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/ /278:1) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm a Obcí Tichá 12/279:1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1557/4 o výměře 440 m2 ostatní plocha ostatní komunikace 12/280:1) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č (díl b) o výměře 244 m2 12/281:1) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/62/i/2009/Ja na převod části pozemku parc. č po ukončení stavby chodníkového tělesa Tichá podél silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá 12/282:1) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí v přírodní památce Travertinová kaskáda v kú. Tichá s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 28. října 117 1

2 12/283:1) schvaluje uzavření Smlouvu o nájmu nemovitosti č. NS 6/2009-Ší s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, územním pracovištěm Ostrava, na pozemek parc. č. 172 o výměře 148 m2, využitý Obcí Tichá 12/284:1) bere na vědomí Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného na Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR v Novém Jičíně 12/285:1) schvaluje uzavření Smlouvy na zhotovení prací zpevněné plochy na hřbitově v Tiché s firmou Jiří Chromčák, Čeladná 624, IČ , v celkové hodnotě díla ,41 Kč včetně DPH 12/286:1) schvaluje uzavření Smlouvy na zhotovení prací oprava dřevěné zvonice u kostela v Tiché - s firmou Jiří Chromčák, Čeladná 624, IČ , v celkové hodnotě díla ,18 Kč včetně DPH 12/287:1) schvaluje uzavření Smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení rozšíření vodovodní sítě obce firmou Projekční a inženýrská činnost Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, Studénka 1, IČ , v celkové nabídkové ceně ,00 Kč včetně DPH 12/288:1) schvaluje dofinancování rozpočtu Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace, na základě udělené výjimky z počtu žáků za období leden srpen 2009 v celkové výši ,00 Kč 12/289:1) schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace, za r do reservního fondu školy ve výši ,97 Kč 12/290:1) bere na vědomí zpracování nového povodňového plánu obce, který bude zpracován dle zákona č. 254/2001 S., o vodách a platné metodiky 12/291:1) bere na vědomí informaci o dopisu zaslaném KÚ MSK v Ostravě upozorňující na špatný stav komunikace III/4848 v úseku obec Tichá po katastr města Frenštát p. R. 12/292:1) zamítá poskytnutí příspěvku ve výši cca ,00 Kč za rok na pobyt p. Hýlové v Domově pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku Místku 12/293:1) zamítá poskytnutí příspěvku Domovu SALUS v Kopřivnici 12/294:1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Valašskéhomu folklornímu sdružení, IČ , na pořádání folklorního festivalu Frenštátské slavnosti konaný ve dnech 28. a /295:1) bere na vědomí Peticí rodičů za nepropuštění paní učitelky Mileny Vítkové 12/296: bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách : 1) TJ Sokol Tichá hospodaření s obecními prostředky v r ) Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace, hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky obce v r UZAVÍRKA MOSTU ev.č u Travertinové kaskády: - na základě stavebního povolení ze dne 6. června 2008 č.j. OVÚP/ / /vstra budou od 1. července 2009 zahájeny stavební práce spojené s rekonstrukcí výše uvedeného mostu. Stavební práce bude provádět odborná firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o., Mlýnská 68, Brno město. Předpoklad ukončení rekonstrukce je k 12.prosinci 2009, pokud to dovolí klimatické podmínky. V této lokalitě z prostorových důvodů nelze zajistit náhradní most ani lávku. Z tohoto důvodu dojde po dobu uzavírky ke zrušení autobusové zastávky Tichá rest. Pod Hůrkou (U Šťastné), nejbližší zastávka Tichá rozcestí 2

3 Javorek. Dopravní obslužnost zastávek Tichá - U Lávky a Tichá U Lomu bude zajištěna kyvadlovou dopravou od nové točny (u rodinného domu p. Aloise Žáčka) k restauraci Fojtství a některé spoje až do Frenštátu p. R. školy. Jízdní řád kyvadlové přepravy bude vyvěšen na zastávkách, tuto službu zajišťuje předpravce VEOLIA TRANSPORT Morava (objížďkový jízdní řád najdete také na obecní úřad informace OÚ). MP odpady 2009: Do 30. června 2009 byl splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů (tzv. za odpady), jeho sazba pro r je 300,00 Kč za 1 poplatníka. Pokud patříte mezi ty, kteří na toto zapomněli, přijďte patřičnou úhradu provést do pokladny obce, případně je možné ji provést také převodem na účet /0100, jako VS uveďte číslo popisné nemovitosti, částka je počet osob x 300,00 Kč. Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa Miroslava Strnadla Frenštát p. R. ve III. čtvrtletí 2009: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) červenec 8.7., srpen 5.8., září 2.9., 16.9., papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) červenec 9.7., srpen 6.8., září 3.9., plasty: červenec, srpen září každý pátek (vždy pátek, sudý týden) 4.9., nápojové kartony: první pondělí v měsíci UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST: V době letních prázdnin bude tělocvična uzavřena pro veřejnost v termínu: Střípky z informačního centra V Informačním centru města Frenštát p.r. jsou od dubna 2009 zdarma k dispozici dva nové propagační materiály, které vydal Moravskoslezský kraj za spolufinancování EU. Jedná se o publikaci pod názvem KRAJ PLNÝ ADRENALINU, která je rozdělena na oblast Beskydy, Javorníky, Opavské Slezsko, Ostravsko, Poodří Moravské Kravařsko a Těšínské Slezsko. Pod každou z těchto oblastí naleznete tipy na zážitky v našem kraji. Jsou rozděleny do kategorií adrenalin mix, letecký adrenalin, jezdecký adrenalin, střelecký adrenalin, adrenalin na vodě a adrenalin na lanech. Vydaná je v českém, anglickém, německém, polském a ruském jazyce. Druhá publikace nese název zážitků. Je určena pro zahraniční turisty a komplexně představuje náš kraj včetně jeho atraktivit a možné zábavy. Naleznete zde také lázeňská střediska, hrady a zámky, technické památky a důležité kontakty. Vydána je rovněž v anglickém, německém, polském a ruském jazyce. 3

4 Mateřská škola Tichá školní rok 2008/2009 Jen to je v člověku pevné a stálé, čím nasákl první věk. J. A. Komenský Ve školním roce 2008/2009 bylo schváleno navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole z 50 na 53 (viz. výpis z usnesení zastupitelstva č.8/2008 z ). Podle prostorových možností ve třídách byl OHS v Novém Jičíně stanoven počet dětí na 25 v I.oddělení a 28 ve II. oddělení. I letos jsme pracovali s dětmi ve dvou věkově smíšených třídách podle tématických plánů vycházejících z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nám umožňuje pracovat s dětmi přirozenou a prožitkovou formou. Pro děti a rodiče jsme po celý rok připravovali různé akce a aktivity: pravidelně 1x měsíčně jedno divadelní představení v MŠ. V dubnu 2009 jsme pořádali pro rodiče a děti zájezd do loutkového divadla v Kopřivnici. V zimních měsících a za špatného počasí jsme chodili cvičit do tělocvičny ZŠ. V lednu proběhl v tělocvičně ZŠ švihadlový turnaj, ve kterém děti soutěžily podle věkových kategorií, kdo nejvíce naskáče přes švihadlo za daný časový limit. V mateřské škole bylo docela těžké vybrat děti, které by chtěly skákat přes švihadlo. Nakonec se zúčastnily 3 děvčata a 3 chlapci K.Gilarová, L.Rozsívalová,V. Vyvialová, D.Hopp, J.Janáč a M.Zeh. Po těžkém boji nakonec vyhrála Lucie Rozsívalová. Jezdili jsme na předplavecký výcvik na bazén do Frenštátu p/r,. Děti mohly pracovat v několika kroužcích anglickém, tanečním, výtvarném, ekologickém. Společně s rodiči jsme oslavovali v MŠ sváteční dny Mikulášskou nadílku, vánoční svátky, zúčastnili jsme se vánočního jarmarku v ZŠ, oslavili velikonoční a jarní svátky. V dubnu jsme pro maminky s dětmi pořádali v MŠ odpolední velikonoční malování. Děti své výrobky a schopnosti předvedly na výstavkách a vystoupeních pro celou širokou tichavskou veřejnost o vánočních a velikonočních svátcích, i ke Dni matek. Divadelní a koncertní vystoupení jsme navštěvovali v kině, kulturním domě nebo v ZUŠ ve Frenštátě p/r. Byli jsme na exkurzích v ZŠ Tichá, u chovatelů domácích a hospodářských zvířat, u soukromých podnikatelů. V ekologickém kroužku se děti učí kladnému vztahu k přírodě a Zemi, od dětství se učí třídit odpad. Spolupracovali jsme také s myslivci při sběru kaštanů a žaludů pro zvěř. I letos spolupracovala s rodiči na nápravě řeči logopedka Mgr. Lakomá. V červnu jsme byli na výletě v Zoo v Ostravě. Na požádání děti vystupovaly pro OÚ v Tiché se svým programem. Ukončením školního roku dne na sportovním hřišti jsme se rozloučili s 12.dětmi, které odcházejí do první třídy ZŠ. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na údržbě budovy i zahrady mateřské školy p. Miroslavu Kubalcovi za vzornou údržbu zahrady na podzim, p. Válkovi a p. Bajerovi za sečení zahrady na jaře a v létě, p. Hoppovi za různé větší opravy a p. Chýlkovi za údržbu kol, koloběžek a motokár pro děti. Na závěr bych se chtěla obrátit na zastupitele obce Tichá v usnesení č.19/2001 zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích, byl aktualizován program obnovy obce Tichá pro rok 2002 s následným pořadím akcí. Oprava budovy mateřské školy byla na prvním místě (okna, fasáda budovy, střecha). Z plánovaných oprav byla zatím uskutečněna výměna oken. Budova mateřské školy je jedinečnou atypickou budovou v našem regionu. Je to budova z roku 1892, která i dnes je budovou plně využívanou - v přízemí je školní jídelna, která vaří pro všechny děti a zaměstnance MŠ,ŠJ a ZŠ. V1.patře jsou třídy pro 53 dětí předškolního věku. Ve 2. patře je jedna třída pro ZŠ. Vnitřní vybavení je dostačující a modernizuje se, avšak stará budova chátrá, omítka opadává a celková oprava fasády budovy a střechy je stále odsouvána, a přitom je nevyhnutelná. Věřím, že se oprava budovy mateřské školy stane pro obec prioritou a bude chloubou naší obce, tak jak je tomu v okolních vesnicích a městech. Přeji všem příjemnou dovolenou! 4 Hana Špačková MŠ Tichá

5 Oznámení o uzavření MŠ během hlavních prázdnin: Mateřská škola Tichá bude uzavřena v době od 13. července do 21. srpna Provoz bude zahájen v pondělí 24. srpna Základní škola Tichá školní rok 2008/2009 Tento školní rok se nesl ve znamení ekologie, ať už se jednalo o vybavení chodby školy nádobami na třídění papíru, tetrapaku, Pet lahví nebo celoročním sběrem papíru, kaštanů, žaludů a pomerančové kůry. Zajímavé informace o skládce v Životicích u Nového Jičína se děti dozvěděly na besedě se zástupcem společnosti ASOMPO a.s. a nechyběla ani oblíbená beseda s myslivcem panem Jurajdou, na kterou se žáci vždy velmi těší. Připomeňme také tradiční projekty Vánoční jarmark, Velikonoční dílny a slavnostní otevření přírodní učebny 22. dubna na Den Země za účasti regionální televize. Témata životního prostředí byla ve škole realizována, kromě povinného rámce učiva, i třídními projekty, například Poznáváme živočichy - 5. třída nebo Než se najím 3. třída. Za velmi zdařilý hodnotí žáci a učitelé školní výlet pod názvem Tichý den nahlas aneb plavba zážitků. Projekt vznikl ve spolupráci s Centrem volného času ASTRA ve Frenštátě pod Radhoštěm, navázal na ekologickou výchovu a vzdělávání ve škole a proběhl v úterý 9. června Žáci školy strávili den v Astře, kde pro nás pracovníci CVČ ASTRA připravili program plný pestrých aktivit, poznávání, kamarádství a kreativity prostě za den plný společných zážitků. Spolu s pracovnicí Stanice mladých přírodovědců BIOS Přerov se ponořili pod kůru stromů, kde nacházeli spoustu zajímavostí o živé mikro přírodě, dále si děti mohly vyzkoušet práci v keramické dílně, naučily se základním pravidlům softbalu, nacvičily nový tanec, pronikly do tajů elektroniky a po vydatném obědě zhlédly ukázku výcviku policejních psů a pohádky divadelních souborů Zvoneček a Zvonek. Mladší žáci odjížděli plni dojmů domů, ovšem žáci 3. až 5. třídy se ještě cestou do Tiché stavili k rybníku, kde si vyzkoušeli, jak je těžké nahodit udici. Den všem utekl velice rychle, s ASTROU jsme se loučili spokojeni a děti navíc na památku obdržely DVD s fotografickým záznamem prožitých aktivit. Kladné ohlasy jsme z řad rodičů, dětí i hostů zaznamenali ke školní akademii, kterou jsme v pátek 15. května 2009 oslavili Den rodiny. Pestrý program se opravdu líbil. Aby ne! Valášky v krojích vystřídali muzikanti z mateřské školy, dva country tance v provedení prvňáků a čtvrťáků, 5

6 básničky pro maminky a pohádky o zvířátkách v režii druhé třídy. Na své si přišli i milovníci klasiků - Polednici K.J. Erbena nám předvedli žáci z páté třídy, které jsme posléze málem v převlecích při divošském tanci nepoznali. Děvčata z třetí a čtvrté třídy nám zatančila v rytmu twistu a při melodiích šedesátých let, třeťáci legračně pojali píseň ABBY v oblecích osobních strážců v zajetí krásných děvčat z písečné pláže blízko kasina. O důstojné zakončení akademie se postaraly naše mažoretky. Musíme pochválit zvlášť děvčata, která bez reptání celý měsíc nebyla líná nacvičovat jednotlivá čísla ráno před vyučováním. Pochvalu zaslouží žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích: pěvecké, recitační, dopravní, tělovýchovné a v malé kopané McDonald s Cup. Poděkování zaslouží také ti, kteří děti na tyto soutěže připravovali a zajistili jejich doprovod, ať už z řad rodičů nebo trenérů. Ráda bych také poděkovala Unii rodičů za akce pro děti plné zábavy, her a radovánek a za celoroční spolupráci se školou. Přeji všem příjemnou dovolenou a dětem radostné prožití prázdninových dnů. Ilona Hrdá, ředitelka školy Pohnuté osudy tichavského rodáka P. Miroslav Janák ( ) Noc ze 13. na 14. dubna 1950 se stala noční můrou naprosté většiny kněží i řeholníků tehdejšího Československa. Po svozu do tzv. centralizačních klášterů, v nichž strávili několik měsíců, byli přiděleni jako vojáci k tzv. Pomocným technickým praporům (PTP). Ani po jejich zrušení však většinou neměli na vybranou a řada z nich se musela uplatnit v dělnických profesích. Někteří z nich byli rehabilitováni již v roce 1969, další museli počkat na satisfakci až na období po roce 1989, ale někteří se jí nedočkali vůbec. Jedním z těch, jehož další osud rok 1950 výrazně poznamenal, byl i P. Miroslav Janák. Narodil se v Tiché č. 212 dne 1. března 1920 a byl 7. března téhož roku pokřtěn v tichavském kostele sv. Mikuláše. Na svět přišel v rodině obchodvedoucího Aloise Janáka, syna tichavského sedláka Tomáše Janáka, a jeho manželky Anežky, rozené Petrové. Byl nejstarším z pěti sourozenců a vyrůstal spolu s bratrem Aloisem a sestrami Helenou, Jiřinou a Marií. ( Následující informace a údaje jsou čerpány z podkladů, materiálů a ústního vyprávění paní Jiřiny Hoffmannové z Tiché, sestry Miroslava Janáka, která tyto údaje nezištně poskytla autorkám tohoto článku, jimiž jsou Květoslava Haubertová a Stanislava Kovářová ). Jeho cesta za vzděláním začala 1. září 1926, kdy nastoupil do pětitřídní obecné školy v Tiché. Ovšem již 13. prosince téhož roku jej otec odhlásil, neboť se rodina stěhovala do Proskovic u Staré Bělé, kde začal otec pracovat jako skladník v Budoucnosti. Tam malý Miroslav, kterému doma říkali Miroš, navštěvoval dvoutřídní smíšenou obecnou školu, kterou ukončil ve školním roce 1930/31. V následujícím školním roce dále pokračoval na měšťanské škole T.G. Masasryka v Jistebníku nad Odrou. V roce 1932 se rodina vrátila zpět do Tiché a Miroslav Janák přešel na měšťanskou chlapeckou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Osudovou ránu pro celou rodinu znamenalo 5. září 1934, kdy ji navždy opustil otec. M. Janák pak byl přijat v roce 1934/35 do jednoročního učebního kurzu při chlapecké měšťanské škole 6

7 ve Frenštátě p/r a další dva roky studoval na frenštátské veřejné obchodní škole, přitom chodil do kurzu němčiny, který absolvoval s velmi dobrým prospěchem. Domácí zázemí, náboženská výchova a silná víra jej nakonec vedly jinam, než napovídalo jeho dosavadní vzdělání. Jako 17letý mladík se rozhodl pro řád redemptoristů. Od začátku školního roku 1937/38 začal studovat na soukromém gymnáziu juvenátu redemptoristů v jihočeských Libějovicích a současně byl v letech 1938/39 studentem arcibiskupského gymnázia v Praze, které ukončil 29. května V letech absolvoval teologická studia v Praze a 20. června 1948 byl v chrámu sv. Víta vysvěcen arcibiskupem Josefem Beranem na kněze. V roce 1948 byl zapsán jako student-klerik 5. ročníku obořišťské koleje, po vysvěcení se vrátil jako řehoník do Obořiště. P. Miroslav Janák začal v roce 1949 studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, vystudoval 1. ročník a do druhého byl zapsán podmínečně. Poslední zkoušku, zapsanou v indexu, vykonal 4. dubna 1950, tedy jen několik dnů před nechvalně proslulou Akci K. Pod tímto krycím názvem se skrýval plán na likvidaci mužských klášterů a řeholních domů. Hlavní úder proti mužským kláštěrům se uskutečnil v noci ze 13. na 14. duben 1950 a týkal se sedmi nejpočetnějších řádů, jejichž příslušníci byli autobusy svezeni do tzv. centralizačních klášterů většinou v pohraničí. Akci K prováděli ozbrojení příslušníci SNB, StB a Lidových milicí. K těm, kteří se ocitli v centralizovaném klášteře v Králíkách, patřil i P. M. Janák. Podmínky k přežitím byly více než tristní: bylo zde soustředěno kolem 250 členů řádu, v celách, původně určených pro 2 řeholníky, se muselo tísnit až osm osob, které spaly na slamnících na zemi, celý objekt hlídala ozbrojená ostraha, návštěvy nebyly povoleny, dopisy od příbuzných cenzurovány, kontakt s okolním světem neexistoval. Řeholníci byli nasazeni na práci v zemědělství. P. M. Janák zůstal v králickém klášteře jen 3 měsíce, neboť musel být kvůli potížím se žaludečními vředy převezen do nemocnice v Semilech. Nová etapa začala pro řeholníky v září 1950, protože všichni, kteří dosud nesplnili vojenskou povinnost, museli 5. září nastoupit k tzv. Pomocným technickým praporům (PTP), do nichž byly zařazovány politicky nespolehlivé osoby. Tehdy již třicetiletý P.M. Janák musel narukovat k útvaru PTP v Komárně. Pracoval převážně jako dělník ve Stavoindustrii v Bánské Bystrici a to až do , kdy byl po zrušení komárenského 54. PTP propuštěn. P.M. Janák na Slovensku nakonec zůstal, dostudoval, na elektrotechnické průmyslovce v Bánské Bystrici v roce 1961 složil druhou maturitu a poté zůstal na této škole jako středoškolský profesor. Po 21 letech od vysvěcení, 1. září 1969, stanul P.M.Janák v kněžském rouchu poprvé před svými farníky. Jeho novým domovem se až do nešťastné smrti v roce 1986 stala jednopatrová farní budova ve Žluticích v okrese Karlovy Vary. Na prahu 70. let minulého století se ještě zdálo, že ve školách má pevné místo i výuka náboženství a v prvních letech svého nového působení mohl ještě zúročit své pedagogické zkušenosti při výuce náboženství. Záhy však shledal, že se mu do cesty staví tvrdý odpor,. a tak ve školním roce 1975/76 přestala výuka náboženství úplně. P. Janák dál sloužil pravidelné mši ve čtyřech kostelích, křtil, sezdával a pohřbíval. Velké síly věnoval P. Janák opravě gotického kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Práce na této památce I. kategorie byly ovšem řízeny památkáři, okresem a jinými vybranými firmami a správce kostela mohl jen přihlížet tomu, jak se střídají pracovníci, práce se protahují. Často býval tlačen k tomu, aby si oblékl montérky a sám pomáhal. V jeho zápisech čteme : Jsou těžkosti s materiálem, někdy čekáme na trámy, prkna. Pracuji s nimi, kupuji kramle, hřebíky, chodil jsem též pomáhat, podávat prejzy a maltu. Šrouby stahoval jsem uvolněné trámy na krovu, musil jsem vyrobit asi 100 ks podlážek na lešení. V měsíci červnu jsem vykopal kanalizaci a v dalších měsících vyměňoval okna na faře je jich 32 neboť okresní stavební podnik smlouvu zrušil. Dokončení oprav žlutického kostela se P. Janák nedožil. Osudnou se mu stala oprava zatékající střechy kostela Zvěstování Panně Marii na Špičáku v Chyši. Dne 16. září 1986 se snažil za deště závadu odstranit, ale nebyl zajištěn. Uklouzl a z výšky 10 metrů dopadl na náhrobní kámen. Na následky krvácení do mozku byl na místě mrtev. Kostel sv. Petra a Pavla byl po dokončení rekonstrukce v roce 1994 při poutní mši požehnán plzeňským biskupem Mons. Žlutický zpravodaj při této příležitosti mj. přinesl poděkování městské rady : Trvalo to léta, stálo přemnoho peněz a spousty práce. Na počátku díla stál kněz, dělník, záchranář památek v jedné osobě, skvělý člověk pan farář Janák. Stručný výtah z celého článku, uveřejněného ve Vlastivědném sborníku Novojičínska v 58. svazku, sestavila Marie Bjačková 7

8 TJ Sokol Tichá oddíl zápasu: Sokol Moravská Ostrava II uspořádal dne 28. března 2009 Memoriál Františka Fojtíka v zápase ve volném stylu pro přípravku, mladší a starší žáky. Nejlépe si z tichavských závodníků vedl v přípravce ve váze 28 kg Miroslav Vašinka, který si domů odvezl dva poháry. Za vítězství v této váhové kategorii i za ohodnocení jako nejtechničtější zápasník celého turnaje. Přípravka Družstva 28 kg Miroslav Vašinka 1. místo 1. Sokol Vítkovice 116 bodů 32 kg Ondřej Šrámek 2. místo 2. TJ Sokol Tichá 81 bodů 40 kg Patrik Kvarda 4. místo 3. TJ Loko Krnov 77 bodů Mladší žáci 4. Sokol Čechovice 58 bodů 48 kg Matouš Ryška 5. místo 5. TŽ Třinec 48 bodů 53 kg David Kvarda 4. místo 6. Sokol Olomouc 45 bodů 53 kg Adam Mechel 5. místo 7. TJ Klášterec nad Ohří 26 bodů Starší žáci 8. Sokol Hodonín 19 bodů 42 kg Martin Šoukal 1. místo 9. TJ Nový Jičín 15 bodů 42 kg Stanislav Šrámek 2. místo 53 kg Jan Tesař 2. místo 66 kg Jakub Jurek 3. místo Dne proběhlo v Hradci Králové za účasti 157 závodníků z 25 oddílů mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu. V bodování družstev se umístila TJ Sokol Tichá na 7. místě. Stříbrnou medaili vybojoval v žácích Stanislav Šrámek, váha 35 kg, a v juniorech Jan Zátopek, váha 120 kg, získal bronzovou medaili. Žáci Junioři 35 kg Stanislav Šrámek 2. místo 120 kg Jan Zátopek 3.místo 47 kg Matouš Ryška 6. místo 74 kg Tomáš Pustka 5.místo 59 kg Adam Mechel 7. místo 66 kg Jakub Jurek 8. místo 47 kg Martin Šoukal 9. místo Dne pořádal zápasnický oddíl Lokomotiva Krnov druhý ročník Velké ceny Krnova v zápase řecko-římském. Tohoto turnaje se zúčastnilo 109 závodníků z 12 oddílů z Česka, Slovenska a Polska. Ve finálovém boji o zlatou medaili nestačil Stanislav Šrámek, váha 35 kg, na Vinceze ze slovenského oddílu Šamorin a dovezl si stříbrnou medaili. Bronzovou medaili si vybojoval Adam Mechel, váha 53 kg. 35 kg Stanislav Šrámek 2. místo 53 kg Adam Mechel 3.místo 38 kg Patrik Kvarda 5. místo 47 kg Martin Šoukal 5.místo 48 kg David Kvarda 8. místo 47 kg Petr Zdarsa 6.místo Dne uspořádal Slovan Hodonín mistrovství ČR juniorů a starších žáků v zápase řecko-římském. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl žák Stanislav Šrámek, který si vybojoval bronzovou medaili ve váze 35 kg. Žák Matouš Ryška skončil ve váze 47 kg na 5. místě. V juniorech se na 4. místě umístil ve váze 120 kg Jan Zátopek. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu 8

9 Prázdniny a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti: - oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby, - nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), - nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha, - nikdy neponechávat oheň bez dozoru, - mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, - nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), - do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), - oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), - oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření. Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky. Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS Nový Jičín 9

10 J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve III. čtvrtletí let Anna B a r t o v á Miroslav B ö h m Jaromír M y n á ř Bohumil H o p p 80 let Ludmila H y k l o v á 85 let Josef Č u l á k 86 let František P e t r Marie R e č k o v á 87 let Marie K r p c o v á Božena M a r k o v á 88 let Oldřich H a v l á k 89 let Marie P e t ř í k o v á Vlasta D r o z d o v á KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ TICHÁ POŘÁDÁ TRADIČNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ za účasti 16 družstev hřiště TŮŇKA - od 8 hodin 10

11 Placená inzerce: 11

12 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.. info na www: socfinporadnycr.cz Kontaktní místa pro Moravskoslezský kraj: - SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Odstrčilova 4 Ostrava Odovědná osoba:vladimír Galbavý 1.místopředseda l telefon: mobil: uřední den- čtvrtek hod l Call centrum po pa hod., mob Frýdek Místek mob Poruba mob Bruntál,Krnov,Opava mob Karviná - mob Nový Jičín, Kopřivnice mob Kdo může poradnu především využívat: držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi. Klientům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva % zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva % dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7% služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA nabízíme i nabídku pracovní příležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ČR Informace k pojištění vozidel Na základě obchodního zastoupení ČSOB Pojišťovny, a.s., si dovoluji podat informace o zajímavé nabídce pro pojištění vozidel. V rámci povinného ručení poskytujeme nadstandardní slevy : 20% pro vozidla s rokem výroby 1999 a nižším, levný okres 10%, slevu dobrého řidiče ve výši 15% pro klienty s minimálním bonusem 15%, sleva 5% pro klienty s jiným pojištěním u naší pojišťovny, 3% při roční platbě pojistného. Příklad : vozidlo s objemem do 1850 ccm, rok výroby 1999, 9 let bez nehody, jiná smlouva u ČSOB Pojišťovny, roční platba pojistného : 2226,- Kč. Samozřejmostí je široká nabídka pojistných produktů v rámci pojištění osob, majetku a podnikatelských rizik. Stránky ČSOB Pojišťovny : Bližší informace podá : Rostislav Hurník Kunčice pod Ondřejníkem tel : , mobil :

13 13

14 14

15 15

16 Vydal: Obecní úřad Tichá červen MK ČR E

17 17

Výše denní sazby podle druhu vozidla

Výše denní sazby podle druhu vozidla č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2008 8/162: 1) volí předsedu návrhové komise:

Více

ČERVEN 2013. XXI. ročník

ČERVEN 2013. XXI. ročník ČERVEN 2013 XXI. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Jan Mitura 83 let Jan Melnar 70 let Pavel Boháč 60 let Jana Boháčová

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! 2/2009 Upozorňujeme naše spoluobčany, že stavební firma Obecního úřadu bude od července r. 2009 přemístěna

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY etřvaldské noviny www.petrvald.info květen 2014 Informace pro občany 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. V roce 2008 podalo město poprvé projektovou žádost o spolufinancování stavby

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více