Podmínky výběrového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky výběrového řízení"

Transkript

1 Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti JIHLAVAN, a.s. 1. Předmět Výběrového řízení (dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky") Předmětem Výběrového řízení (dále jen Předmět VŘ ) je prodej nemovitostí specifikovaných v Informačním memorandu. Všechny specifikované nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na LV č. 67 pro k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Prodej bude realizován způsobem stanoveným v těchto Podmínkách, a to buďto jako prodej souboru nemovitostí, nebo jako prodej jednotlivých výše identifikovaných nemovitostí. 2. Vyhlašovatel Výběrového řízení Vyhlašovatelem Výběrového řízení je společnost JIHLAVAN, a.s., se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ , IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 767, bankovní spojení ČSOB, č. účtu: /0300. Kontaktní osobou Vyhlašovatele je pan Ing. Ondřej Vítek tel.: , fax: , kontaktní a doručovací adresa: Znojemská 5594/54, Jihlava. 3. Základní informace o nabízených nemovitostech Nabízené nemovitosti jsou zbytným majetkem společnosti a jsou lokalizovány cca 300 m od centra města Jihlavy. Detailněji jsou specifikovány v Informačním memorandu (viz článek 5, bod 5.2. těchto Podmínek). 4. Průběh Výběrového řízení Výběrové řízení bylo zahájeno uveřejněním těchto Podmínek na webové adrese Vyhlašovatele a to dne Bližší specifikace Předmětu VŘ je obsažena v Informačním memorandu (viz článek 5, bod 5.2. těchto Podmínek) První kolo výběrového řízení Zájemce o účast ve Výběrovém řízení (dále jen Zájemce ) se seznámí s dokumentací, vyplní Formulář přihlášky (dále jen Přihláška ) a doručí jej Vyhlašovateli nejpozději 3 dny před doručením Nabídky nebo v případě zájmu o vykonání fyzické prohlídky nejpozději před zahájením této prohlídky. Po doručení Přihlášky do Výběrového řízení (její získání viz článek 6) se ze Zájemce stává Účastník 1. kola a po případné prohlídce nabízených nemovitostí je Účastník 1. kola oprávněn podat Nabídku na koupi Předmětu VŘ (díle jen Nabídka ). Nabídku lze podat na koupi celého Předmětu VŘ, nebo případně i na koupi jednotlivých nemovitostí zahrnutých v Předmětu VŘ. Zájemce, který doručil Přihlášku je oprávněn: 1

2 klást Vyhlašovateli ohledně Předmětu VŘ doplňující dotazy. Dotazy budou kladeny prostřednictvím Formuláře na dotazy, přičemž vyplněné Formuláře na dotazy budou adresovány elektronicky (ve formě přílohy u) Kontaktní osobě Vyhlašovatele. Odpovědi na dotazy ze strany Vyhlašovatele budou doručovány elektronicky (ve formě přílohy u) všem Účastníkům 1. kola Výběrového řízení, bez ohledu na to, který Účastník 1. kola Výběrového řízení dotaz vznesl, a to bez zbytečného odkladu po doručení dotazu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů; provést v 1. kole fyzickou prohlídku nemovitostí, a to po předchozí dohodě o čase této prohlídky. Požadavek na provedení prohlídky bude Účastník 1. kola adresovat Kontaktní osobě Vyhlašovatele Po vyhodnocení prvního kola výběrového řízení Vyhlašovatelem budou vybraní Účastníci 1. kola přizváni do druhého kola Druhé kolo výběrového řízení Přizvaný Účastník 1. kola je povinen uzavřít s Vyhlašovatelem Dohodu o zachování důvěrnosti informací (viz článek 5, bod 5.3. těchto Podmínek) a uhradit Nevratný poplatek sloužící k částečné úhradě nákladů spojených s realizací výběrového řízení ve výši Kč na účet Vyhlašovatele uvedený v čl. 2 těchto Podmínek, a to před započetím seznámení se s Podkladovou dokumentací. Uzavřením Dohody o zachování důvěrnosti informací a uhrazením Nevratného poplatku se Účastník 1. kola stává účastníkem 2. kola Výběrového řízení (dále jen Účastník 2. kola ). Účastník 2 kola je oprávněn seznámit se s Podkladovou dokumentací (viz článek 5 bod 5.4. těchto Podmínek) a provést šetření týkající se Předmětu VŘ, které považuje za vhodné, a podat Závaznou nabídku na koupi Předmětu VŘ ( dále jen Závazná nabídka ) (viz článek 5 bod těchto Podmínek). Závaznou nabídku lze podat na koupi celého Předmětu VŘ, nebo případně i na koupi jednotlivých nemovitostí zahrnutých v Předmětu VŘ. Podané Závazné nabídky Vyhlašovatel vyhodnotí a vybere nejvýhodnější nabídky. S Účastníky 2. kola, kteří podali jednu z nejvýhodnějších nabídek, pak bude Vyhlašovatel jednat o možnosti úpravy parametrů předložené Závazné nabídky. Následně Vyhlašovatel vybere nejvýhodnější Závaznou nabídku a s Účastníkem 2. kola, který podal tuto nejvýhodnější Závaznou nabídku, uzavře Kupní smlouvu. S ohledem na možnost podávat Závazné nabídky nejen na celý Předmět VŘ, ale rovněž i na jednotlivé nemovitosti zahrnuté v Předmětu VŘ, je možné, že Vyhlašovatel vybere několik nejvýhodnějších Závazných nabídek ve vztahu k jednotlivým nemovitostem zahrnutým v Předmětu VŘ a s Účastníky 2. kola, kteří podali tyto nejvýhodnější Závazné nabídky, uzavře Kupní smlouvy. Vypořádání transakce (či transakcí) bude realizováno prostřednictvím advokátní či notářské úschovy nebo prostřednictvím založení jistotního účtu u banky se sídlem v České republice. Výběrové řízení bude ukončeno nejpozději ke dni Dokumentace Výběrového řízení 5.1. Přihláška (vztahuje se k 1. kolu) Svoji účast ve Výběrovém řízení (zahrnující oprávnění provést fyzickou prohlídku nemovitostí tvořících Předmět VŘ a případně podat v rámci 1. kola Nabídku) si Zájemce zajistí vyplněním a doručením Přihlášky Vyhlašovateli dle podmínek viz článek 4 bod 4.1. Přihláška je dostupná na webových stránkách Informační memorandum (vztahuje se k 1. kolu) Vybrané údaje charakterizující Předmět VŘ a k Předmětu VŘ se vztahující, jsou specifikovány v Informačním memorandu. Informační memorandum je zájemcům dostupné na webových stránkách 2

3 5.3. Dohoda o zachování důvěrnosti informací (vztahuje se k 2. kolu) Vybraný Účastník 1. kolavýběrového řízení, je pro seznámení se s Podkladovou dokumentací ohledně Předmětu VŘ a případné podání Závazné nabídky (jak je tato definována v článku 5 bod těchto Podmínek), povinen uzavřít s Vyhlašovatelem Dohodu o zachování důvěrnosti informací. Závazný text Dohody o zachování důvěrnosti informací si vybraný Účastník 1. kola může vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 6 těchto Podmínek. Vybraný Účastník 1. kola je oprávněn do textu návrhu Dohody o zachování důvěrnosti informací doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, název či jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, ostatní identifikační údaje a dále identifikaci a úředně ověřený podpis účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka či jménem účastníka. Vybraný Účastník 1. kola je povinen podepsaný návrh Dohody o zachování důvěrnosti informací doručit Kontaktní osobě Vyhlašovatele, která zajistí akceptaci návrhu ze strany Vyhlašovatele a jedno vyhotovení Dohody o zachování důvěrnosti informací doručí bez zbytečného odkladu zpět Účastníkovi 1. kola, a to doporučenou poštou na korespondenční adresu uvedenou v Dohodě o zachování důvěrnosti informací Podkladová dokumentace (vztahuje se k 2. kolu) Účastník 2. kola je oprávněn poté, co uzavře Dohodu o zachování důvěrnosti informací a poté co uhradí Nevratný poplatek, seznámit se s vybranými podklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu VŘ, které má Vyhlašovatel dle interní evidence k dispozici a které tvoří součást obchodního tajemství Společnosti (dále jen Podkladová dokumentace ). Možnost seznámení se s Podkladovou dokumentací bude mít účastník 2. kola, který splní výše uvedené podmínky, v období do data podání Závazné nabídky dle článku 8 těchto Podmínek. Podkladová dokumentace bude zpřístupněna v písemné podobě a předána Účastníkovi 2. kola Kontaktní osobou Vyhlašovatele po předchozí dohodě o místě a čase. Účastník 2. kola, který převzal Podkladovou dokumentaci, je povinen tuto navrátit Vyhlašovateli bez zbytečného odkladu po ukončení své účasti ve Výběrovém řízení, nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne ukončení Výběrového řízení. Účastník 2. kola, který uzavřel Dohodu o zachování důvěrnosti informací, uhradil Nevratný poplatek a převzal Podkladovou dokumentaci, je oprávněn: klást Vyhlašovateli v souvislosti s šetřením ohledně Předmětu VŘ doplňující dotazy. Dotazy budou kladeny prostřednictvím Formuláře na dotazy, přičemž vyplněné Formuláře na dotazy budou adresovány elektronicky (ve formě přílohy u) Kontaktní osobě Vyhlašovatele. Odpovědi na dotazy ze strany Vyhlašovatele budou doručovány elektronicky (ve formě přílohy u) všem Účastníkům 2. kola Výběrového řízení, bez ohledu na to, který Účastník 2. kola Výběrového řízení dotaz vznesl, a to bez zbytečného odkladu po doručení dotazu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů; provést ve 2. kole fyzickou prohlídku nemovitostí, a to po předchozí dohodě o čase této prohlídky. Požadavek na provedení prohlídky bude Účastník 2. kola adresovat Kontaktní osobě Vyhlašovatele; to vše nejpozději ve lhůtě do Nabídky na koupi Předmětu VŘ V souladu s čl. 4. bod 4.1. a 4.2. těchto podmínek předkládá Účastník 1. kola výběrového řízení nabídky na Formuláři nabídky (viz čl. 6). Formulář nabídek na koupi Předmětu VŘ si Účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 6 těchto Podmínek Nabídka (vztahuje se k 1. kolu) 3

4 Do textu Nabídky musí být Účastníkem 1. kola doplněny chybějící údaje, a to identifikační údaje Účastníka 1. kola, a dále výše a splatnost kupní ceny. Výše kupní ceny bude Účastníkem 1. kola doplněna v korunách českých. Účastník 1. kola je oprávněn podat Nabídku ve vztahu k celému Předmětu VŘ, nebo případně i ve vztahu k jednotlivým nemovitostem zahrnutým v Předmětu VŘ Závazná nabídka (vztahuje se k 2. kolu) Do textu Závazné nabídky musí být Účastníkem 2. kola doplněny chybějící údaje, a to identifikační údaje Účastníka 2. kola, a dále výše a splatnost kupní ceny. Výše kupní ceny bude Účastníkem 2. kola doplněna v korunách českých. Účastník 2. kola je oprávněn podat Nabídku ve vztahu k celému Předmětu VŘ, nebo případně i ve vztahu k jednotlivým nemovitostem zahrnutým v Předmětu VŘ. Nabídka a Závazná nabídka budou zabezpečeny proti manipulaci, tj. provázány šňůrkou s přelepením volných konců a opatřeny na přelepu razítkem, popřípadě podpisem Účastníka 1. nebo 2. kola. Nabídka a Závazná nabídka bude předána způsobem stanoveným v článku 8 těchto Podmínek v jedné uzavřené obálce (balíčku) označené nápisem: NEOTVÍRAT- Výběrové řízení - Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti JIHLAVAN, a.s., která bude uzavřena a opatřena proti nedovolené manipulaci na místě uzavření razítkem, popřípadě podpisem Účastníka 1. nebo 2. kola. Nabídky musí být podány nejpozději v termínu uvedeném v článku 8 těchto Podmínek. 6. Způsob získání dokumentů vztahujících se k Výběrovému řízení Na webových stránkách je možné se seznámit s: (a) Podmínkami výběrového řízení; (b) Informačním memorandem; (c) Formulářem Nabídky; (d) Formulářem Přihlášky. V období od přizvání do 2. kola Výběrového řízení do dne podání Závazné nabídky dle článku 8 těchto Podmínek je Účastník 2. kola oprávněn si vyzvednout závazný text stejnopisů následujících dokumentů v listinné podobě: (a) Dohody o zachování důvěrnosti informací specifikované v článku 5 bod 5.3. těchto Podmínek; (b) Závazné nabídky specifikované v článku 5 bod těchto Podmínek; a to u Kontaktní osoby Vyhlašovatele, vždy v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. A dále na webových stránkách si stáhnout Formulář na dotazy. Při převzetí stejnopisů výše uvedených dokumentů příslušný Účastník 2. kola potvrdí Vyhlašovateli závazné kontaktní údaje Účastníka 2. kola (identifikace Účastníka 2. kola, kontaktní osoba Účastníka 2. kola, telefonní číslo, faxové číslo, korespondenční a ová adresa) pro účely komunikace s Vyhlašovatelem do doby, než Účastník 2. kola podá Závaznou nabídku na koupi Předmětu VŘ v souladu s těmito Podmínkami. 7. Formální požadavky kladené Vyhlašovatelem na dokumenty vztahující se k Výběrovému řízení Veškeré dokumenty související s Výběrovým řízením, které mají být opatřeny podpisem Účastníka 1. nebo 2. kola, musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy osoby oprávněné jednat jménem nebo za Účastníka 1. nebo 2. kola. Oprávnění osoby jednat za Účastníka 1. nebo 2. kola či jménem Účastníka 1. nebo 2. kola v souvislosti s Výběrovým řízením musí být vždy doloženo: 4

5 (a) (b) výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě z jiné obdobné zákonné evidence, nebo v případě, že oprávnění jednat nevyplývá z výše uvedeného výpisu: dokumentem prokazujícím zvolení či jmenování do funkce statutárního orgánu Účastníka 1. nebo 2. kola či jiným obdobným dokumentem, ze kterého vyplývá oprávnění jednat jménem Účastníka 1. nebo 2. kola; nebo zvláštní plnou mocí výslovně opravující zmocněnce k zastupování v souvislosti s Výběrovým řízením. Veškeré dokumenty nesmějí být starší 90 dnů a musejí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. 8. Způsob a lhůta pro podání nabídek na koupi předmětu VŘ Nabídky v prvním i druhém kole Výběrového řízení na koupi Předmětu VŘ doručí zájemce o účast ve Výběrovém řízení a následně Účastník 1. a 2. kola Výběrového řízení na adresu Kontaktní osoby Vyhlašovatele, a to doporučenou zásilkou nebo osobně. Osobní předání je možné v pracovní dny, pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod. Nabídka pro 1. kolo v souladu s těmito Podmínkami musí být doručena nejpozději do 29. června 2012, hodin. Závazná nabídka pro 2. kolo v souladu s těmito Podmínkami musí být doučena nejpozději do 29. října 2012, hodin. 9. Způsob hodnocení nabídek na koupi předmětu VŘ Kriteriem pro hodnocení nabídek na koupi předmětu VŘ je výhodnost nabídek pro Vyhlašovatele, přičemž posouzení výhodnosti té které nabídky je na úvaze Vyhlašovatele. 10. Oznámení výsledků Výběrového řízení Vyhlašovatel přizve Účastníky 1. kola, jejichž Nabídky byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější, do druhého kola Výběrového řízení ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 8 Podmínek končí lhůta pro podání Nabídky v prvním kole Výběrového řízení. Vyhlašovatel oznámí Účastníkům 2. kola, jejichž Závazné nabídky byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější, tuto skutečnost ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 8 Podmínek končí lhůta pro podání Závazných nabídek. Účastníkům 1. kola, jejichž Nabídky nebyly v prvním kole vyhodnoceny jako nejvýhodnější, zašle Vyhlašovatel oznámení o tom, že jejich návrh odmítá, do patnácti dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 8 Podmínek končí lhůta pro podání Nabídek. Účastníkům 2. kola, jejichž Závazné nabídky nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější, zašle Vyhlašovatel oznámení o tom, že jejich návrh odmítá, do patnácti dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 8 Podmínek končí lhůta pro podání Závazných nabídek. Po dobu trvání této lhůty jsou Účastníci, jejichž Závazné nabídky nebyly vyhodnoceny jako některé z nejvýhodnějších, svými návrhy vázáni. S účastníky 2. kola, kteří podají nejvýhodnější Závazné nabídky, povede Vyhlašovatel individuální jednání s cílem vybrat nejvýhodnější Závaznou nabídku a s jejím předkladatelem (Účastníkem 2. kola) uzavřít v termínu do kupní smlouvu. S ohledem na možnost podávat Závazné nabídky nejen na celý Předmět VŘ, ale rovněž i na jednotlivé nemovitosti zahrnuté v Předmětu VŘ je možné, že Vyhlašovatel vybere několik nejvýhodnějších Závazných nabídek ve vztahu k jednotlivým nemovitostem zahrnutým v Předmětu VŘ a s Účastníky 2. kola, kteří podali tyto nejvýhodnější Závazné nabídky, uzavře v termínu do více Kupních smluv, vždy ve vztahu k jednotlivým nemovitostem. Oznámení dle tohoto článku budou Účastníkům 1. nebo 2. kola ze strany Vyhlašovatele doručena prostřednictvím faxu na faxové číslo a k rukám osoby podle jejich specifikace 5

6 v podaném návrhu. Současně bude originál oznámení odeslán Účastníkovi 1. nebo 2. kola i doporučenou poštou. Za okamžik doručení oznámení Vyhlašovatele podle tohoto článku Podmínek se považuje odeslání oznámení faxem, opatřené automatickým potvrzením o bezchybném přenosu dat. 11. Vyhrazená práva Vyhlašovatele a ostatní podmínky Výběrového řízení V případě, že Zájemce, resp.účastník 1. nebo 2. kola poruší kteroukoli podmínku Výběrového řízení, zejména povinnost uloženou těmito Podmínkami, Dohodou o zachování důvěrnosti informací či v případě, že se Vyhlašovatel bude důvodně domnívat, že jakékoli tvrzení či prohlášení Zájemce, resp. Účastníka 1. nebo 2. kola je nepravdivé, neúplné či nesprávné, je Vyhlašovatel oprávněn návrh tohoto Zájemce, resp. Účastníka 1. nebo 2. kola nezahrnout do Výběrového řízení, případně z Výběrového řízení vyloučit či návrh odmítnout. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo na základě svého uvážení měnit, popř. doplňovat Podmínky či Výběrové řízení zrušit. Vyhlašovatel si vyhrazuje oprávnění, po vyhodnocení Závazných nabídek a stanovení nejvýhodnějších, s Účastníky 2. kola, kteří podali jednu z nejvýhodnějších Závazných nabídek, jednat o možnosti úpravy předmětu prodeje. Jakákoli změna Výběrového řízení, jeho doplnění, popřípadě zrušení bude uveřejněno stejným způsobem jako tyto Podmínky, pokud k této změně dojde před uplynutím lhůty k podání Závazné nabídky podle článku 8 Podmínek. Účastníci, kteří si vyzvedli závazné texty dokumentů vztahujících se k Výběrovému řízení, budou o těchto skutečnostech vyrozuměni prostřednictvím faxové zprávy odeslané na faxové číslo uvedené Účastníkem 2. kola v rámci převzetí dokumentů vztahujících se k Výběrovému řízení popř. faxové číslo uvedené v Závazné nabídce. Zájemci, resp. Účastníci 1. nebo 2. kola, nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na Výběrovém řízení. Zájemci, resp. Účastníci 1. nebo 2. kola, nejsou oprávněni své návrhy odvolat. Veškerá komunikace v rámci Výběrového řízení bude vedena v českém jazyce. Toto Výběrové řízení není veřejnou soutěží podle ustanovení 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení 276 a násl. nebo obchodní veřejnou soutěží podle ustanovení 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. V Jihlavě dne JIHLAVAN, a.s. 6

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: 41034261, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00 (dále jen Vyhlašovatel ), podle ustanovení

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují opakované

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Magistrát Kancelář tajemníka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 7

VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 7 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování O B C H O D U VE ZLATÉ ULIČCE

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

OBCHODU VE SLÉVÁRENSKÉM DVOŘE

OBCHODU VE SLÉVÁRENSKÉM DVOŘE Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování OBCHODU VE SLÉVÁRENSKÉM DVOŘE

Více

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta. v y h l a š u j e

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta. v y h l a š u j e AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta se sídlem: Karlova 26, 110 00 Praha 1 v y h l a š u j e podle 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 10/2015 Vařič asfaltu formou veřejná hospodářská soutěž Zadavatel: Technické služby Havířov a.s. Se sídlem:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky:

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více