EKOTOXICITA NANOMATERIÁLŮ V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOTOXICITA NANOMATERIÁLŮ V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): ISSN EKOTOXICITA NANOMATERIÁLŮ V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ Klára Kobetičová Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, , Praha 6, Abstract: Ecotoxicity of nanomaterials in soil environment Nanotechnology in recent years achieved great development and belongs among the most important emerging technologies today. Massive extension and applications of nanoparticles and nanomaterials entail not only some advantages but also potential risks to humans and the environment. However, the ecotoxicological effects have been studied mainly on aquatic organisms but data describing the effects of nanoparticles on soil organisms are still very limited. This paper therefore summarizes the current knowledge of the effects of manufactured nanoparticles on various soil organisms. Klíčová slova: nanomateriály, nanočástice, ekotoxicita, půdní organismy ÚVOD Objektem zájmu nanotechnologií jsou částice různého tvaru a chemického složení, které nepřesahují alespoň v jednom svém rozměru velikost 100 nanometrů. Jedná se například o částice oxidů kovů nebo nanočástice uhlíku různého tvaru a velikosti jako jsou krystaly, trubice nebo pěna. Materiály obsahující nanočástice dnes bývají využívány v různých odvětvích průmyslu nebo humánní a veterinární medicíně. Přestože se průmyslově vyrábějí po mnoho desítek let, jejich účinky na živé organismy začaly být studovány až v posledních deseti letech. Možná rizika vyplývající z přítomnosti částic v životním prostředí byla testována převážně na vodních organismech, velmi málo informací ale prozatím existuje o působení nanočástic na půdní organismy. Půda je přitom nedílnou součástí suchozemského ekosystému a má esenciální význam pro život člověka i jiných organismů. Zároveň však může být také dlouhodobou zásobárnou mnoha různých polutantů, které se v případě, že nejsou biologicky odbouratelné, mohou v přírodě vyskytovat v podstatě neomezeně. V tomto příspěvku jsou proto uvedeny dostupné poznatky o působení člověkem záměrně vyráběných nanočástic na půdní biotu. 24

2 VÝSLEDKY A DISKUZE Stejně jako v případě vodních organismů, bylo i při studiu efektů nanočástic na půdní organismy prozatím nejvíce pozornosti věnováno účinkům TiO 2, a uhlíkovým nanočásticím (tab. 1). Tyto částice se totiž stále častěji přidávají do různých kosmetických a potravinářských přípravků (oxidy kovů) nebo se využívají jako polovodiče (nanočástice uhlíku) a tvoří největší podíl produkce nanočástic a jsou také relativně dobře dostupné na trhu. Na rozdíl od testů, které probíhají ve vodním prostředí, je ale studium interakcí nanočástic v půdě složitější, protože výsledný účinek je ovlivněn nejen interakcemi s organismem, ale také s jednotlivými složkami půdy (organická hmota, množství jílu, atd.) a jejími fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Ve velké části studií s půdními organismy, které jsou uvedeny v Tab. 1, se proto zkoumá efekt vybraných nanočástic na agaru (LI et al. 2011), ve vodním prostředí (BIGORGNE et al. 2011; LAPIED et al. 2011; ROH et al., 2010) nebo na filtračním papíře (LI et al. 2011), aby bylo možné lépe simulovat a odlišit jednotlivé expoziční cesty jako je povrch těla (LI et al. 2011) nebo příjem kontaminovanou potravou (VALANT et al. 2009; JEMEC et al. 2008; SCOTT-FORDSMAND et al. 2008). Většinou bývá volena přímá aplikace nanočástic do půdy (HOOPER et al. 2011) nebo se aplikuje roztok dispergovaných nanočástic (např. KOOL et al. 2011), který byl předtím upraven pomocí ultrazvuku, aby se předešlo aglomeraci částic. Jak vyplývá z přehledu v tab. 1, prozatím bylo provedeno pouze několik málo studií na žížalách, chvostoskocích, roupicích, hlísticích, korýších a na mikroorganismech. Negativní efekty byly pro různé nanočástice prokázány od sub-buněčné úrovně (aktivita enzymů) až po úroveň populační (reprodukce). Např. TiO 2 způsobuje, stejně jako, narkotický účinek a poškození DNA, oxidativní stres, zpomalení růstu organismů, snížení přežívání a reprodukce. U a TiO 2 byla také zjištěna schopnost kumulace v organismu (tab. 1). Na druhou stranu, efekty různých nanočástic byly potvrzeny při použití vodního média (tab. 1), některé další studie ale indikují, že v půdním prostředí může být ekotoxicita nanočástic rapidně snížena (např. LI et al. 2011). ZÁVĚR Z uvedených dat je zřejmé, že o účincích nanočástic a nanomateriálů na půdní biotu víme ještě velmi málo. Aktuálně je třeba věnovat pozornost studiu biodostupnosti nanočástic v substrátech s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a vývoji analytických metod pro jejich stanovení a charakterizaci. Stále ještě také nejsou známy účinky nanočástic a nanomateriálů při dlouhodobé expozici a na více-druhové úrovni, které mohou pomoci lépe pochopit jejich interakce s živými organismy v přirozeném prostředí. PODĚKOVÁNÍ Tato práce vznikla za finanční podpory VZ MSM Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí. 25

3 Tab. 1: Souhrn studií zabývajících se efekty nanočástic na půdní organismy Nanočástice Organismus Test/Médium (délka testu) Efekt Literární zdroj TiO2 Eisenia fetida akvatický test (24 h) bioakumulace TiO2 při 10 mg/l, oxidativní stres, změny na buněčné a molekulární úrovni Bigorgne et al., 2011 TiO2 Lumbricus terrestris akvatický test (7 dní), půdní test (2-8 týdnů) nebyla prokázána mortalita ani bioakumulace, výskyt apoptózy u různých orgánů Lapied et al., 2011 TiO2 (7, 20 nm) CeO2 (15, 45 nm) Caenorhabditis akvatický test (24 h) menší částice byly toxičtější než větší částice u TiO2 i CeO2, vliv na expresi genů, mortalitu, růst a reprodukci Roh et al TiO2 Eisenia fetida OECD půda (7 dní) bioakumulace i TiO2, oxidativní stres, poškození DNA při koncentraci vyšší než 1 g/kg, byl více toxický než TiO2 Hu et al., 2010 TiO2 fulereny (C60) Porcellio scaber kontamin. potrava poškození membrán, použití ultrazvuku zvýšilo toxicitu nanočástic Valant et al., 2009 TiO2 Porcellio scaber kontamin. potrava oxidativní stres Jemec et al., 2008 TiO2 Porcellio scaber kontaminovaná potrava (3 a 14 dní) delší expozice měla negativní vliv na úspěšnost metabolismu potravy, hmotnost jedinců a CAT aktivitu Drobne et al., 2009 Eisenia fetida agarový test, filtrační papír, filtrační papír + humin. kyseliny (96 h) LC100 = mg /kg agaru, přítomnost huminových kyselin snížila toxicitu, mortalita žížal se snižovala s rostoucí koncentrací (filtr. papír), bioakumulace Li et al.,

4 ZnCl2 Folsomia candida přírodní půdy (28 dní) EC50: nano- = mg Zn/kg, = mg Zn/kg, ZnCl2 = 298 mg Zn/kg Kool et al., 2011 ZnCl2 Eisenia veneta půdní test (21 dní) toxicita vyšší pro ZnCl2 než pro ; bioakumulován Hooper et al., 2011 Platina + Paraquat Caenorhabditis akvatický test (2, 5, 10 dní) přítomnost Pt prodloužila život hlístic, mimeze SOD aktivity při expozici Paraquatu + Pt Kim et al Nano-Ag (různé formy) Caenorhabditis akvatický test (3 dny) potvrzen vstup do organismu, trans-generační přenos a inhibice růstu Meyer et al., 2010 Nano-Cu CuCl2 Enchytraeus albidus půdní test (48 h) efekt způsoben spíše přítomností nanočástic, Gomes et al., 2011 ne vlivem iontů Cu 2+ MWCNT (jednostěnné trubice) mikroorganismy 2 přírodní půdy (30 minut, 1,4 a 11 dní) 500 µg/kg snížení mikrobiální aktivity, µg/kg snížení aktivity i biomasy v průběhu 30 minut až 11 dní Chung et al., 2011 DWCNT (dvoustěnné trubice) fulereny (C60) Eisenia veneta kontaminovaná potrava vliv na reprodukci při 37 mg/kg potravy; do 495 mg/kg nebyl zaznamenán vliv na mortalitu dospělců a líhnutí z kokonů Scott-Fordsmand et al., 2008 fulereny (C60) Lumbricus rubellus půdní test (28 dní) negativní vliv na přežívání, růst i reprodukci, zvýšená produkce mladých jedinců, kteří nedospěli Ploeg et al Tab. 1. Souhrn studií zabývajících se efekty nanočástic na půdní organismy. 27

5 LITERATURA BIGORGNE E. FOUCAUD L., LAPIED E., LABILLE J., BOTTA C., SIRGUEY C., FALLA J., ROSE J., 28 JONER E. J., RODIUS F. & NAHMAN J Ecotoxicological assessment of TiO 2 byproducts on the earthworm Eisenia fetida. Environ. Pollut., 159: CHUNG H., SON Y., YOON T. K., KYUNG T., KIMB S. & KIMB W The effect of multi-walled carbon nanotubes on soil microbial activity. Ecotoxicol. Environ. Safe., 74: DROBNE D., JEMEC A. & TKALEC Ž. P In vivo screening to determine hazards of nanoparticles: Nanosized TiO 2. Environ. Pollut., 157: GOMES J. I. L., NOVAIS S. C., SCOTT-FORDSMAND J. J., DE COEN W., SOARES A. M. V. M. & AMORIM M. J. B Effect of Cu-nanoparticles versus Cu-salt in Enchytraeus albidus (Oligochaeta): Differential gene expression through microarray analysis. Comp. Biochem. Physiol., C, doi: /j.cbpc HOOPER L. H., JURKSCHAT K., MORGAN A. J., BAILEY J., LAWLOR A. J., SPURGEON D. J. & SVENDSEN C Comparative chronic toxicity of nanoparticulate and ionic zinc to the earthworm Eisenia veneta in a soil matrix. Environ. Int., 37: HU C. W., LI M., CUI Y. B., LI D. S., CHEN J. & YANG L. Y Toxicological effects of TiO 2 and nanoparticles in soil on earthworm Eisenia fetida. Soil Biol. Biochem., 42: JEMEC A., DROBNE D., REMŠKAR M., SEPČIČ K. & TIŠLER T Effects of ingested nano-sized titanium dioxide on terrestrial isopods (Porcellio scaber). Environ. Toxicol. Chem., 27: KIM J., SHIRASAWA T. & MIYAMOTO Y The effect of TAT conjugated platinum nanoparticles on lifespan in a nematode Caenorhabditis model. Biomaterials, 31: KOOL P. L., ORTIZ M. D. & VAN GESTEL C. A. M Chronic toxicity of nanoparticles, non-nano and ZnCl 2 to Folsomia candida (Collembola) in relation to bioavailability in soil. Environ. Pollut., 159, pp LAPIED E., NAHMANI J. Y., MOUDILOU E., CHAURAND P., LABILLE J., ROSE J., EXBRAYAT J. M., OUGHTON D. H. & JONER E. J Ecotoxicological effects of an aged TiO 2 nanocomposite measured as apoptosis in the anecic earthworm Lumbricus terrestris after exposure through water, food and soil. Environ. Int., 37: LI L. Z., ZHOU D. M., PEIJNENBURG W. J. G. M., van GESTEL C. A. M., JIN S.-Y., WANG Y.- J. & WANG P Toxicity of zinc oxide nanoparticles in the earthworm, Eisenia fetida and subcellular fractionation of Zn. Environ. Int., 37: MEYER J. N., LORD A. CH., YANG Y. J, TURNER E. A., BADIREDDY E. A., MARINAKOSB S. M., CHILKOTI A., WIESNERB M. & AUFFANB M Intracellular uptake and associated toxicity of silver nanoparticles in Caenorhabditis. Aquat. Toxicol., 100: ROH J.-K., PARKA Y.-K., PARK K. & CHOI J Ecotoxicological investigation of CeO 2 and TiO 2 nanoparticles on the soil nematode Caenorhabditis using gene expression, growth, fertility, and survival as endpoints. Environ. Toxicol. Pharmacol., 29: SCOTT-FORDSMAND J. J., KROGH P. H., SCHAEFER M. & JOHANSEN A The toxicity testing of double-walled nanotubes-contaminated food to Eisenia veneta earthworms. Ecotoxicol. Environ. Safe., 71: VALANT J., DROBNE D., SEPČIČ K., JEMEC A., KOGEJ K. & KONSTANŠEJK R Hazardous potential of manufactured nanoparticles identified by in vivo assay. J. Hazardous Materials, 171: VAN DER PLOEG M. J. C., BAVECO J. M., VAN DER HOUT A., BAKKER R., RIETJENS I. M. C. M. & VAN DEN BRINK N. W Effects of C60 nanoparticle exposure on earthworms (Lumbricus rubellus) and implications for population dynamics. Environ. Pollut., 159:

VÝZNAM EXPOZIČNÍCH CEST PRO BIODOSTUPNOST CHROMU V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ. KLÁRA KOBETIČOVÁ, ZDEŇKA PETROVÁ a VLADIMÍR KOČÍ. Úvod

VÝZNAM EXPOZIČNÍCH CEST PRO BIODOSTUPNOST CHROMU V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ. KLÁRA KOBETIČOVÁ, ZDEŇKA PETROVÁ a VLADIMÍR KOČÍ. Úvod VÝZNAM EXPOZIČNÍCH CEST PRO BIODOSTUPNOST CHROMU V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ KLÁRA KOBETIČOVÁ, ZDEŇKA PETROVÁ a VLADIMÍR KOČÍ Ústav chemie ochrany prostředí, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická

Více

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM 5.12.2012 1. Co je nano? Co je ekotoxicita? 2. Rozdělení nanočástic 3. Toxicita nanočástic 4. Mechanismy účinků 5. Testy toxicity nanočástic 6. Uhlíkové nanotrubice 7.

Více

NÁVRH ZMĚN HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ V ČESKÉ LEGISLATIVĚ

NÁVRH ZMĚN HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ V ČESKÉ LEGISLATIVĚ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): 94-100 ISSN 1335-0285 NÁVRH ZMĚN HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ V ČESKÉ LEGISLATIVĚ Simona Vosáhlová 1, Dagmar Sirotková 2, Jakub

Více

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY Klára Kobetičová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí Centralizovaný

Více

BEHAVIORÁLNÍ TESTY TOXICITY S PŮDNÍMI BEZOBRATLÝMI

BEHAVIORÁLNÍ TESTY TOXICITY S PŮDNÍMI BEZOBRATLÝMI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): 62-66 ISSN 1335-0285 BEHAVIORÁLNÍ TESTY TOXICITY S PŮDNÍMI BEZOBRATLÝMI Ondřej Pařízek, Jaroslav Tošner & Vladimír Kočí Ústav

Více

EKOTOXICITA PEVNÝCH ODPADŮ NENÍ SLEDOVÁNA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE. Martin Mlejnek

EKOTOXICITA PEVNÝCH ODPADŮ NENÍ SLEDOVÁNA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE. Martin Mlejnek EKOTOXICITA PEVNÝCH ODPADŮ NENÍ SLEDOVÁNA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE Martin Mlejnek Právní předpisy v ČR Metodický pokyn odboru odpadů MŢP ke stanovení ekotoxicity odpadů (1998 2003 2007) Vyhláška č. 376/2001

Více

PRINCIP 3R POUŽITELNOST V EKOTOXIKOLOGICKÉ PRAXI. Klára Kobetičová, Alena Nachtigallová, Markéta Chudobová

PRINCIP 3R POUŽITELNOST V EKOTOXIKOLOGICKÉ PRAXI. Klára Kobetičová, Alena Nachtigallová, Markéta Chudobová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 169 173 ISSN 1335-0285 PRINCIP 3R POUŽITELNOST V EKOTOXIKOLOGICKÉ PRAXI Klára Kobetičová, Alena Nachtigallová, Markéta

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXICITA NANOMATERIÁLŮ RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha OSNOVA

Více

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol. EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita

Více

VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY

VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): 89-93 ISSN 1335-0285 VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY Jaroslav Tošner, Ondřej Pařízek & Vladimír

Více

APLIKACE NIKLU A NANONIKLU DO TERESTRICKÉHO PROSTŘEDÍ

APLIKACE NIKLU A NANONIKLU DO TERESTRICKÉHO PROSTŘEDÍ APLIKACE NIKLU A NANONIKLU DO TERESTRICKÉHO PROSTŘEDÍ HANA PALKOVÁ a, TEREZA SOVOVÁ a, IVANA KONÍČKOVÁ a, VLADIMÍR KOČÍ a, VILÉM BARTŮNĚK b a ZDENĚK SOFER b a Ústav chemie a technologie ochrany životního

Více

THE AVOIDANCE TEST WITH SPRINGTAILS TEST ÚNIKOVÉHO CHOVÁNÍ S CHVOSTOSKOKEM

THE AVOIDANCE TEST WITH SPRINGTAILS TEST ÚNIKOVÉHO CHOVÁNÍ S CHVOSTOSKOKEM THE AVOIDANCE TEST WITH SPRINGTAILS TEST ÚNIKOVÉHO CHOVÁNÍ S CHVOSTOSKOKEM Ondřej Pařízek, Renata Dolejšová, Klára Kobetičová Institute of Chemical Technology Prague, Faculty of Environmental Technology,

Více

Jaroslav Mráz. Státní zdravotní ústav, Praha

Jaroslav Mráz. Státní zdravotní ústav, Praha (Vyráběné) nanomateriály a hygiena práce: co nového v ČR a ve světě? Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha Základní výzkum, nové technologie, nové produkty Situace na tuzemských pracovištích, potenciální

Více

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 2 Nanomateriály (NM) z pohledu ochrany zdraví při práci Základní pojmy Základní charakteristiky vyráběných

Více

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013 Název: Školitel: GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU Mgr. Dana Fialová Datum: 15.3.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M.

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M. EKOTOXICITA ODPADŮ STANOVENÁ AKVATICKÝMI A TERESTRICKÝMI ZKOUŠKAMI PODLE NAVRŽENÝCH METODICKÝCH POKYNŮ MŽP K HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V.,

Více

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha Seminář CZTPIS, Praha, 2.11. 2011 Problémy studia bezpečnosti nanotechnologií v České republice Nerealistický

Více

Kdy se dočkáme hygienických limitů pro nanomateriály?

Kdy se dočkáme hygienických limitů pro nanomateriály? Konzultační den SZÚ 21.6.2011 1 Kdy se dočkáme hygienických limitů pro nanomateriály? Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den SZÚ 21.6.2011 2 Proč vůbec zavádět hygienické limity pro

Více

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ Jana Seidlerová & Oldřich Motyka Centrum nanotechnologií, VŠB-Technická univerzita Ostrava Úvod Historické pozadí Definice nanomateriálů a klasifikace

Více

POUŽITÍ OLOVĚNÝCH A BEZOLOVNATÝCH BROKŮ PŘI LOVU VODNÍHO PTACTVA

POUŽITÍ OLOVĚNÝCH A BEZOLOVNATÝCH BROKŮ PŘI LOVU VODNÍHO PTACTVA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 57-61 ISSN 1335-0285 POUŽITÍ OLOVĚNÝCH A BEZOLOVNATÝCH BROKŮ PŘI LOVU VODNÍHO PTACTVA Pavel Kocurek, Tomáš Patočka &

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Marek Šudoma MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ VYUŽITÍ KONTAKTNÍCH TESTŮ

Více

VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ

VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Robin Kyclt, Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz

Více

NOVÁ METODA PRO STANOVENÍ EKOTOXICITY V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ LABORATORNÍ VÍCEDRUHOVÝ MIKROKOSMOS. KLÁRA KOBETIČOVÁ, VERONIKA PEJČOCHOVÁ a VLADIMÍR KOČÍ

NOVÁ METODA PRO STANOVENÍ EKOTOXICITY V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ LABORATORNÍ VÍCEDRUHOVÝ MIKROKOSMOS. KLÁRA KOBETIČOVÁ, VERONIKA PEJČOCHOVÁ a VLADIMÍR KOČÍ NOVÁ METODA PRO STANOVENÍ EKOTOXICITY V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ LABORATORNÍ VÍCEDRUHOVÝ MIKROKOSMOS KLÁRA KOBETIČOVÁ, VERONIKA PEJČOCHOVÁ a VLADIMÍR KOČÍ Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně Základní informace www.recetox.cz www.sinice.cz CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a člověk CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a organismy toxicita není jen smrt Chemikálie a nepřímá toxicita

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ FACULTY OF CHEMISTRY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ FACULTY OF CHEMISTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

Název výrobku: LUKOSIOL E 35

Název výrobku: LUKOSIOL E 35 Strana 1/6 Název výrobku: LUKOSIOL E 35 ODDÍL 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: LUKOSIOL E 35 Chemický název: - Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další

Více

LUXON SODA KALCINOVANÁ

LUXON SODA KALCINOVANÁ podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: 497-19-8 Číslo ES (EINECS): 207-838-8

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

VÝZNAM TESTŮ TOXICITY PRO HODNOCENÍ VLIVŮ LÁTEK NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÝZNAM TESTŮ TOXICITY PRO HODNOCENÍ VLIVŮ LÁTEK NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝZNAM TESTŮ TOXICITY PRO HODNOCENÍ VLIVŮ LÁTEK NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLADIMÍR KOČÍ Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6 Vladimír.Koci@vscht.cz

Více

Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Vyráběné nanomateriály (VNM) Základní pojmy Základní charakteristiky a vlastnosti VNM Využití

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP Karel Klouda Lenka Frišhansová Josef Senčík Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Oddělení prevence rizik a ergonomie

Více

Lze regulovat expozici nanočásticím v pracovním prostředí

Lze regulovat expozici nanočásticím v pracovním prostředí Lze regulovat expozici nanočásticím v pracovním prostředí MUDr. Michael Vít, PhD, prof. RNDr. Pavel Danihelka,CSc, ing. Lucie Sikorová,PhD SZU Praha, VSB-TU Ostrava Definice (2011/696/EU) je nanomateriál

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

EKOTOXICITA ANTIBIOTIK A HORMONŮ

EKOTOXICITA ANTIBIOTIK A HORMONŮ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 2(2012): 54-63 ISSN 1335-0285 EKOTOXICITA ANTIBIOTIK A HORMONŮ Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Robin Kyclt, Gabriela Šedivcová & Martina

Více

Toxikologické vlastnosti nanotrubiček a nanovláken

Toxikologické vlastnosti nanotrubiček a nanovláken Toxikologické vlastnosti nanotrubiček a nanovláken J. Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Nanočástice, nanotrubičky (NT), nanovlákna (NF) Objekty s alespoň jedním rozměrem 100 nm Původ: přírodní vedlejší

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 7.9.2008 FORMALDEHYD 36-38% vodný roztok

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 7.9.2008 FORMALDEHYD 36-38% vodný roztok podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 7.9.2008 FORMALDEHYD 36-38% vodný roztok 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTICÍ PÍSEK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTICÍ PÍSEK 1.2 Použití látky nebo přípravku: Abrazivní čisticí přípravek 1.3. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL M6AD SAE 30 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Poměr CNP v bioremediacích

Poměr CNP v bioremediacích Poměr v bioremediacích Sanační technologie 2012, Pardubice limitovaný růst Bioremediace je založena na mikrobiálním metabolismu. Projevem metabolismu je růst. Kinetika růstu je determinována koncentrací

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 5.10.2010 Datum revize: 10.11.2011 AMONIAK, vodný roztok 25-29% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: Chemický název: - (přípravek) 1.2 Použití látky nebo přípravku přípravek

Více

STUDIUM BIOCIDNÍCH ÚČINKŮ NANOČÁSTIC STŘÍBRA

STUDIUM BIOCIDNÍCH ÚČINKŮ NANOČÁSTIC STŘÍBRA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 23, 1(2015): 05-15 ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tlačené vydanie) STUDIUM BIOCIDNÍCH ÚČINKŮ NANOČÁSTIC STŘÍBRA Jana Říhová Ambrožová,

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL INTRANS 100 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

DIMETHYLSULFOXID. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

DIMETHYLSULFOXID. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIMETHYLSULFOXID Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 15.10.2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název:

Více

Vlastnosti látek-ovlivnění účinku a osudu látky v prostředí. Chemické faktory ovlivňující toxicitu. Faktory ovlivňující toxicitu

Vlastnosti látek-ovlivnění účinku a osudu látky v prostředí. Chemické faktory ovlivňující toxicitu. Faktory ovlivňující toxicitu Vlastnosti látek-ovlivnění účinku a osudu látky v prostředí Je velice důležité rozumět chemickým (hydrolýza, oxidace, fotolýza, atd.), fyzikálním (struktura molekul, rozpustnost, těkavost, sorpce, atd)

Více

STUDIUM BIOCIDNÍCH ÚČINKŮ NANOČÁSTIC STŘÍBRA

STUDIUM BIOCIDNÍCH ÚČINKŮ NANOČÁSTIC STŘÍBRA STUDIUM BIOCIDNÍCH ÚČINKŮ NANOČÁSTIC STŘÍBRA Jana Říhová Ambrožová, Pavlína Čiháková, Vladimíra Škopová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 166

Více

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel

CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel PharmDr. Doležalová, Mgr.Odráška, Mgr. Gorná, Vejpustková, R., doc.mgr.bláha,ph.d. Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav Profesní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: Chemický název: - (přípravek) 1.2 Použití látky nebo přípravku přípravek

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

Metody in silico. stanovení výpočtem

Metody in silico. stanovení výpočtem Metody in silico stanovení výpočtem Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Modrá skalice

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Modrá skalice Datum prvního vydání: 19.1.1998 1/12 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikátor výrobku Obchodní název: modrá skalice Další názvy látky/přípravku: síran měďnatý 1.2 Příslušná

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

BLUEPOOL ph MÍNUS. Použijte ochranné pracovní pomůcky. Izolujte zasažené místo a zabraňte přístupu nepovolaných osob. -

BLUEPOOL ph MÍNUS. Použijte ochranné pracovní pomůcky. Izolujte zasažené místo a zabraňte přístupu nepovolaných osob. - Datum vypracování 4.8.2008 Datum revize 1. IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) Chemický název/ Synonyma: Obchodní název: hydrogensíran sodný / kyselý síran sodný BluePool ph Mínus Použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Kyselina mravenčí 85% Další název látky: 1.2 Použití látky / přípravku

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 10 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 10 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.201 Strana: 1 / 10 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 45/2010 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP Šárka Poláková Přístupné mikroelementy Co jsou mikroelementy a jaká je jejich funkce v živých organismech Makrobiogenní prvky (H, C, O, N) Mikrobiogenní

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Torsan P Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 Ing. Jitka Jančaříková

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Torsan P Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 Ing. Jitka Jančaříková Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Další názvy přípravku: ---- 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Pododdíl 1.1: Identifikátor produktu SOKOFLOK 28 CK

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Pododdíl 1.1: Identifikátor produktu SOKOFLOK 28 CK BEZPEČNOSTNÍ LIST (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) No. 453/2010 ve smyslu přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) No. 1907/2006- REACH ) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI

Více

Test akutní toxicity na roupicích Enchytraeus crypticus ve vodním prostředí

Test akutní toxicity na roupicích Enchytraeus crypticus ve vodním prostředí Test akutní toxicity na roupicích Enchytraeus crypticus ve vodním prostředí 1. Účel testu Tento test slouží k rychlému a jednoduchému testování toxicity chemických látek použitím roupic ve vodním prostředí.

Více

2. Informace o složení přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

2. Informace o složení přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Strana 1 (celkem 5) Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Larrin na rez a vodní kámen (s rozprašovačem) Číslo výrobku: 01246 Číslo

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

VYUŽITÍ TESTŮ EKOTOXICITY PRO POSOUZENÍ KVALITY OŠETŘENÝCH MATERIÁLŮ (ZEMINA, PODZEMNÍ VODA, STAVEBNÍ ODPADY) A ÚČINNOSTI SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYUŽITÍ TESTŮ EKOTOXICITY PRO POSOUZENÍ KVALITY OŠETŘENÝCH MATERIÁLŮ (ZEMINA, PODZEMNÍ VODA, STAVEBNÍ ODPADY) A ÚČINNOSTI SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYUŽITÍ TESTŮ EKOTOXICITY PRO POSOUZENÍ KVALITY OŠETŘENÝCH MATERIÁLŮ (ZEMINA, PODZEMNÍ VODA, STAVEBNÍ ODPADY) A ÚČINNOSTI SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 14.05.2007 01.06.2008 1 / 4 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky

Více

VLIV AGLOMERACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC NA VÝSLEDKY TESTŮ EKOTOXICITY NA VODNÍCH ORGANISMECH

VLIV AGLOMERACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC NA VÝSLEDKY TESTŮ EKOTOXICITY NA VODNÍCH ORGANISMECH VLIV AGLOMERACE STŘÍBRNÝC NANOČÁSTIC NA VÝSLEDKY TESTŮ EKOTOXICITY NA VODNÍC ORGANISMEC JAKUB OPRŠAL a, PETR KNOTEK b, MILOSLAV POUZAR a, JIŘÍ PALARČÍK a a LADISLAV NOVOTNÝ a a Ústav environmentálního

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. bøezen 2010 6. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

VLIV PŘÍPRAVKU PROBIO ORIGINAL TM NA KOMPOSTOVACÍ PROCES BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Lukáš Hlisnikovský

VLIV PŘÍPRAVKU PROBIO ORIGINAL TM NA KOMPOSTOVACÍ PROCES BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Lukáš Hlisnikovský ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 86 90 ISSN 1335-0285 VLIV PŘÍPRAVKU PROBIO ORIGINAL TM NA KOMPOSTOVACÍ PROCES BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Lukáš

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

TITAN plus tekutý písek TITAN plus tekutý písek mix

TITAN plus tekutý písek TITAN plus tekutý písek mix Stránka: 1 / 6 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Registrační číslo látky: TITAN plus tekutý písek TITAN plus tekutý

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA Název výrobku: Top Oil CLP 220 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Top Oil CLP 220 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo:

Více

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Real profi FOTOVOLTAIKA R610 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

= hodnocení biologického vlivu stresorů od

= hodnocení biologického vlivu stresorů od Ekotoxikologie na PřF MU = hodnocení biologického vlivu stresorů od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň systémovou dběry vzorků, terénní studie, laboratorní studie Hodnocení toxicity vzorků, jejich

Více

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Martina Vítková, Z. Michálková, L. Trakal, M. Komárek Katedra geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská

Více

GHC DECHLOR GRANULÁT

GHC DECHLOR GRANULÁT Datum vypracování 4.8.2008 Datum revize 1. IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) Chemický název/ Synonyma: Obchodní název: Bis(peroxosíran)-hydrogensíran-síran draselný / Hydrogenperoxosíran

Více

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 Systém ASPI - stav k 10.1.2010 do částky 1/2010 Sb. a 1/2010 Sb.m.s. Obsah a text 257/2009 Sb. - poslední stav textu 257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52815/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LEVOPRONT sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levodropropizinum

Více