EKOTOXICITA NANOMATERIÁLŮ V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOTOXICITA NANOMATERIÁLŮ V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): ISSN EKOTOXICITA NANOMATERIÁLŮ V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ Klára Kobetičová Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, , Praha 6, Abstract: Ecotoxicity of nanomaterials in soil environment Nanotechnology in recent years achieved great development and belongs among the most important emerging technologies today. Massive extension and applications of nanoparticles and nanomaterials entail not only some advantages but also potential risks to humans and the environment. However, the ecotoxicological effects have been studied mainly on aquatic organisms but data describing the effects of nanoparticles on soil organisms are still very limited. This paper therefore summarizes the current knowledge of the effects of manufactured nanoparticles on various soil organisms. Klíčová slova: nanomateriály, nanočástice, ekotoxicita, půdní organismy ÚVOD Objektem zájmu nanotechnologií jsou částice různého tvaru a chemického složení, které nepřesahují alespoň v jednom svém rozměru velikost 100 nanometrů. Jedná se například o částice oxidů kovů nebo nanočástice uhlíku různého tvaru a velikosti jako jsou krystaly, trubice nebo pěna. Materiály obsahující nanočástice dnes bývají využívány v různých odvětvích průmyslu nebo humánní a veterinární medicíně. Přestože se průmyslově vyrábějí po mnoho desítek let, jejich účinky na živé organismy začaly být studovány až v posledních deseti letech. Možná rizika vyplývající z přítomnosti částic v životním prostředí byla testována převážně na vodních organismech, velmi málo informací ale prozatím existuje o působení nanočástic na půdní organismy. Půda je přitom nedílnou součástí suchozemského ekosystému a má esenciální význam pro život člověka i jiných organismů. Zároveň však může být také dlouhodobou zásobárnou mnoha různých polutantů, které se v případě, že nejsou biologicky odbouratelné, mohou v přírodě vyskytovat v podstatě neomezeně. V tomto příspěvku jsou proto uvedeny dostupné poznatky o působení člověkem záměrně vyráběných nanočástic na půdní biotu. 24

2 VÝSLEDKY A DISKUZE Stejně jako v případě vodních organismů, bylo i při studiu efektů nanočástic na půdní organismy prozatím nejvíce pozornosti věnováno účinkům TiO 2, a uhlíkovým nanočásticím (tab. 1). Tyto částice se totiž stále častěji přidávají do různých kosmetických a potravinářských přípravků (oxidy kovů) nebo se využívají jako polovodiče (nanočástice uhlíku) a tvoří největší podíl produkce nanočástic a jsou také relativně dobře dostupné na trhu. Na rozdíl od testů, které probíhají ve vodním prostředí, je ale studium interakcí nanočástic v půdě složitější, protože výsledný účinek je ovlivněn nejen interakcemi s organismem, ale také s jednotlivými složkami půdy (organická hmota, množství jílu, atd.) a jejími fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Ve velké části studií s půdními organismy, které jsou uvedeny v Tab. 1, se proto zkoumá efekt vybraných nanočástic na agaru (LI et al. 2011), ve vodním prostředí (BIGORGNE et al. 2011; LAPIED et al. 2011; ROH et al., 2010) nebo na filtračním papíře (LI et al. 2011), aby bylo možné lépe simulovat a odlišit jednotlivé expoziční cesty jako je povrch těla (LI et al. 2011) nebo příjem kontaminovanou potravou (VALANT et al. 2009; JEMEC et al. 2008; SCOTT-FORDSMAND et al. 2008). Většinou bývá volena přímá aplikace nanočástic do půdy (HOOPER et al. 2011) nebo se aplikuje roztok dispergovaných nanočástic (např. KOOL et al. 2011), který byl předtím upraven pomocí ultrazvuku, aby se předešlo aglomeraci částic. Jak vyplývá z přehledu v tab. 1, prozatím bylo provedeno pouze několik málo studií na žížalách, chvostoskocích, roupicích, hlísticích, korýších a na mikroorganismech. Negativní efekty byly pro různé nanočástice prokázány od sub-buněčné úrovně (aktivita enzymů) až po úroveň populační (reprodukce). Např. TiO 2 způsobuje, stejně jako, narkotický účinek a poškození DNA, oxidativní stres, zpomalení růstu organismů, snížení přežívání a reprodukce. U a TiO 2 byla také zjištěna schopnost kumulace v organismu (tab. 1). Na druhou stranu, efekty různých nanočástic byly potvrzeny při použití vodního média (tab. 1), některé další studie ale indikují, že v půdním prostředí může být ekotoxicita nanočástic rapidně snížena (např. LI et al. 2011). ZÁVĚR Z uvedených dat je zřejmé, že o účincích nanočástic a nanomateriálů na půdní biotu víme ještě velmi málo. Aktuálně je třeba věnovat pozornost studiu biodostupnosti nanočástic v substrátech s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a vývoji analytických metod pro jejich stanovení a charakterizaci. Stále ještě také nejsou známy účinky nanočástic a nanomateriálů při dlouhodobé expozici a na více-druhové úrovni, které mohou pomoci lépe pochopit jejich interakce s živými organismy v přirozeném prostředí. PODĚKOVÁNÍ Tato práce vznikla za finanční podpory VZ MSM Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí. 25

3 Tab. 1: Souhrn studií zabývajících se efekty nanočástic na půdní organismy Nanočástice Organismus Test/Médium (délka testu) Efekt Literární zdroj TiO2 Eisenia fetida akvatický test (24 h) bioakumulace TiO2 při 10 mg/l, oxidativní stres, změny na buněčné a molekulární úrovni Bigorgne et al., 2011 TiO2 Lumbricus terrestris akvatický test (7 dní), půdní test (2-8 týdnů) nebyla prokázána mortalita ani bioakumulace, výskyt apoptózy u různých orgánů Lapied et al., 2011 TiO2 (7, 20 nm) CeO2 (15, 45 nm) Caenorhabditis akvatický test (24 h) menší částice byly toxičtější než větší částice u TiO2 i CeO2, vliv na expresi genů, mortalitu, růst a reprodukci Roh et al TiO2 Eisenia fetida OECD půda (7 dní) bioakumulace i TiO2, oxidativní stres, poškození DNA při koncentraci vyšší než 1 g/kg, byl více toxický než TiO2 Hu et al., 2010 TiO2 fulereny (C60) Porcellio scaber kontamin. potrava poškození membrán, použití ultrazvuku zvýšilo toxicitu nanočástic Valant et al., 2009 TiO2 Porcellio scaber kontamin. potrava oxidativní stres Jemec et al., 2008 TiO2 Porcellio scaber kontaminovaná potrava (3 a 14 dní) delší expozice měla negativní vliv na úspěšnost metabolismu potravy, hmotnost jedinců a CAT aktivitu Drobne et al., 2009 Eisenia fetida agarový test, filtrační papír, filtrační papír + humin. kyseliny (96 h) LC100 = mg /kg agaru, přítomnost huminových kyselin snížila toxicitu, mortalita žížal se snižovala s rostoucí koncentrací (filtr. papír), bioakumulace Li et al.,

4 ZnCl2 Folsomia candida přírodní půdy (28 dní) EC50: nano- = mg Zn/kg, = mg Zn/kg, ZnCl2 = 298 mg Zn/kg Kool et al., 2011 ZnCl2 Eisenia veneta půdní test (21 dní) toxicita vyšší pro ZnCl2 než pro ; bioakumulován Hooper et al., 2011 Platina + Paraquat Caenorhabditis akvatický test (2, 5, 10 dní) přítomnost Pt prodloužila život hlístic, mimeze SOD aktivity při expozici Paraquatu + Pt Kim et al Nano-Ag (různé formy) Caenorhabditis akvatický test (3 dny) potvrzen vstup do organismu, trans-generační přenos a inhibice růstu Meyer et al., 2010 Nano-Cu CuCl2 Enchytraeus albidus půdní test (48 h) efekt způsoben spíše přítomností nanočástic, Gomes et al., 2011 ne vlivem iontů Cu 2+ MWCNT (jednostěnné trubice) mikroorganismy 2 přírodní půdy (30 minut, 1,4 a 11 dní) 500 µg/kg snížení mikrobiální aktivity, µg/kg snížení aktivity i biomasy v průběhu 30 minut až 11 dní Chung et al., 2011 DWCNT (dvoustěnné trubice) fulereny (C60) Eisenia veneta kontaminovaná potrava vliv na reprodukci při 37 mg/kg potravy; do 495 mg/kg nebyl zaznamenán vliv na mortalitu dospělců a líhnutí z kokonů Scott-Fordsmand et al., 2008 fulereny (C60) Lumbricus rubellus půdní test (28 dní) negativní vliv na přežívání, růst i reprodukci, zvýšená produkce mladých jedinců, kteří nedospěli Ploeg et al Tab. 1. Souhrn studií zabývajících se efekty nanočástic na půdní organismy. 27

5 LITERATURA BIGORGNE E. FOUCAUD L., LAPIED E., LABILLE J., BOTTA C., SIRGUEY C., FALLA J., ROSE J., 28 JONER E. J., RODIUS F. & NAHMAN J Ecotoxicological assessment of TiO 2 byproducts on the earthworm Eisenia fetida. Environ. Pollut., 159: CHUNG H., SON Y., YOON T. K., KYUNG T., KIMB S. & KIMB W The effect of multi-walled carbon nanotubes on soil microbial activity. Ecotoxicol. Environ. Safe., 74: DROBNE D., JEMEC A. & TKALEC Ž. P In vivo screening to determine hazards of nanoparticles: Nanosized TiO 2. Environ. Pollut., 157: GOMES J. I. L., NOVAIS S. C., SCOTT-FORDSMAND J. J., DE COEN W., SOARES A. M. V. M. & AMORIM M. J. B Effect of Cu-nanoparticles versus Cu-salt in Enchytraeus albidus (Oligochaeta): Differential gene expression through microarray analysis. Comp. Biochem. Physiol., C, doi: /j.cbpc HOOPER L. H., JURKSCHAT K., MORGAN A. J., BAILEY J., LAWLOR A. J., SPURGEON D. J. & SVENDSEN C Comparative chronic toxicity of nanoparticulate and ionic zinc to the earthworm Eisenia veneta in a soil matrix. Environ. Int., 37: HU C. W., LI M., CUI Y. B., LI D. S., CHEN J. & YANG L. Y Toxicological effects of TiO 2 and nanoparticles in soil on earthworm Eisenia fetida. Soil Biol. Biochem., 42: JEMEC A., DROBNE D., REMŠKAR M., SEPČIČ K. & TIŠLER T Effects of ingested nano-sized titanium dioxide on terrestrial isopods (Porcellio scaber). Environ. Toxicol. Chem., 27: KIM J., SHIRASAWA T. & MIYAMOTO Y The effect of TAT conjugated platinum nanoparticles on lifespan in a nematode Caenorhabditis model. Biomaterials, 31: KOOL P. L., ORTIZ M. D. & VAN GESTEL C. A. M Chronic toxicity of nanoparticles, non-nano and ZnCl 2 to Folsomia candida (Collembola) in relation to bioavailability in soil. Environ. Pollut., 159, pp LAPIED E., NAHMANI J. Y., MOUDILOU E., CHAURAND P., LABILLE J., ROSE J., EXBRAYAT J. M., OUGHTON D. H. & JONER E. J Ecotoxicological effects of an aged TiO 2 nanocomposite measured as apoptosis in the anecic earthworm Lumbricus terrestris after exposure through water, food and soil. Environ. Int., 37: LI L. Z., ZHOU D. M., PEIJNENBURG W. J. G. M., van GESTEL C. A. M., JIN S.-Y., WANG Y.- J. & WANG P Toxicity of zinc oxide nanoparticles in the earthworm, Eisenia fetida and subcellular fractionation of Zn. Environ. Int., 37: MEYER J. N., LORD A. CH., YANG Y. J, TURNER E. A., BADIREDDY E. A., MARINAKOSB S. M., CHILKOTI A., WIESNERB M. & AUFFANB M Intracellular uptake and associated toxicity of silver nanoparticles in Caenorhabditis. Aquat. Toxicol., 100: ROH J.-K., PARKA Y.-K., PARK K. & CHOI J Ecotoxicological investigation of CeO 2 and TiO 2 nanoparticles on the soil nematode Caenorhabditis using gene expression, growth, fertility, and survival as endpoints. Environ. Toxicol. Pharmacol., 29: SCOTT-FORDSMAND J. J., KROGH P. H., SCHAEFER M. & JOHANSEN A The toxicity testing of double-walled nanotubes-contaminated food to Eisenia veneta earthworms. Ecotoxicol. Environ. Safe., 71: VALANT J., DROBNE D., SEPČIČ K., JEMEC A., KOGEJ K. & KONSTANŠEJK R Hazardous potential of manufactured nanoparticles identified by in vivo assay. J. Hazardous Materials, 171: VAN DER PLOEG M. J. C., BAVECO J. M., VAN DER HOUT A., BAKKER R., RIETJENS I. M. C. M. & VAN DEN BRINK N. W Effects of C60 nanoparticle exposure on earthworms (Lumbricus rubellus) and implications for population dynamics. Environ. Pollut., 159:

METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ

METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ MONIKA ČVANČAROVÁ a,b a TOMÁŠ CAJTHAML a,b a Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, b

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Šárka: Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 8 Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Odborná zpráva za rok 2004 Státní zdravotní ústav Praha

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních látek. Je zde možnost aktivní prevence?

Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních látek. Je zde možnost aktivní prevence? PREHĽADNÉ ČLÁNKY * REVIEW ARTICLES Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních látek. Je zde možnost aktivní prevence? JAN ŠOCHMAN Praha, Česká republika Šochman J. Nefropatie po aplikaci jódových kontrastních

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Hungarian Copper Promotion Centre Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Obsah: 1. Antibakteriální vlastnosti mědi 2. Úloha mědi při snižování výskytu baktérií z rodu Legionella

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR Výzkumné téma: Výzkumná anizace: Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

NOVÉ MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ ČERSTVOSTI MASA. TEREZA ŠKORPILOVÁ, PETR PIPEK a ALEŠ RAJCHL. Experimentální část. Úvod

NOVÉ MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ ČERSTVOSTI MASA. TEREZA ŠKORPILOVÁ, PETR PIPEK a ALEŠ RAJCHL. Experimentální část. Úvod NOVÉ MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ ČERSTVOSTI MASA TEREZA ŠKORPILOVÁ, PETR PIPEK a ALEŠ RAJCHL Ústav konzervace potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze,

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV Abstrakt Jakub Vrána 2, Darina Vinklárková 3, Karel Plotěný 4 Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

LZE OBJEKTIVNĚ SROVNÁVAT AKTIVITU HETEROGENNÍCH FOTOKATALYZÁTORŮ V KAPALNÉ FÁZI?

LZE OBJEKTIVNĚ SROVNÁVAT AKTIVITU HETEROGENNÍCH FOTOKATALYZÁTORŮ V KAPALNÉ FÁZI? LZE BJEKTIVĚ RVÁVAT AKTIVITU HETERGEÍCH FTKATALYZÁTRŮ V KAPALÉ FÁZI? PETR KLUŇ* a, TAILAV HEJDA b, LUCIE KUDELKVÁ b, MILADA HEJDVÁ b a JEF KRÝA c a Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135,

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof

Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof Souhrn: Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof Pavel Dobeš (1), Pavel Danihelka(1), Jakub Řeháček(1), Pavel Poledňák (1). (1) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava,

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Radek Černý 1,3, Ivo Světlík 1, Michal Fejgl 2,1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Oddělení dozimetrie, Praha 2 Státní ústav radiační

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE

VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE VLIV ELEKTRICKÉHO POLE A NÁBOJE NA USPOŘÁDÁNÍ SAZOVÝCH ČÁSTIC V KOMPOZITECH POLYSTYREN SAZE J. Lipták, V. Bouda ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6, Česká republika 1. ÚVOD

Více