Zjišťování toxicity látek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjišťování toxicity látek"

Transkript

1 Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice

2 Úvod Je známo chemických látek. Prostudování toxicity je možné a nutné jen u těch prakticky důležitých. Před testováním je třeba odpovědět na tyto otázky: Jde o novou látku? Existují o ní toxikologická data? Půjde o jednorázovou, opakovanou nebo dlouhodobou expozici? Jakým dávkám mohou být lidé vystaveni? Bude se látka vypouštět do životního prostředí? Bude se látka přidávat do lidské potravy? Je riziko expozice dětí a těhotných žen?

3 Základní údaje o toxicitě smrtná dávka, DL lat. dosis letalis, LD angl. lethal dose, často jednotky mg/kg, smrtná koncentrace, CL concentratio letalis, LC lethal concentration, jednotky ppm, g/m 3, aj., NOAEL dávka, při které ještě nebyl pozorován škodlivý účinek (no observable adverse effect level), LOAEL nejnižší dávka, při které byl pozorován škodlivý účinek (lowest observable adverse effect level). Nejčastěji se určují: DL 50 dávka, při které uhyne 50% pokusných zvířat, CL 50 koncentrace plynů a par, při které uhyne 50% pokusných zvířat, údaj doplněn dobou expozice.

4 Literární údaje Pro potřeby nutné a rychlé toxikologické konzultace je vhodné se obrátit na Toxikologické informační středisko TIS při Klinice nemocí z povolání VFN a 1. LF UK. Adresa tohoto pracoviště je: Na Bojišti 1, Praha 1. Tel.: , , Experimentální zjištění toxicity je velmi drahé, a proto vyhledání literárních dat je nutný první krok: odborná toxikologická literatura (knihovna VŠCHT); katalogy chemikálií velkých firem rychlá základní informace; elektronické zdroje databáze, bezpečnostní listy chemických látek, anglicky Material Safety Data Sheets (MSDS), též knihovna VŠCHT.

5 Testy in vitro (ve skle) Působení látek lze studovat na jednoduchých živých systémech: jednoduché organismy prvoci, bičíkovci, bakterie, řasy, sinice, červi; buněčné preparáty: bílé krvinky, jaterní buňky, nádorové buňky. Použití pro základní toxikologický výzkum, zahrnující studium biochemických procesů, mechanismu účinku a molekulárně genetické experimenty. Také rutinní testy mutagenity na bakteriích Salmonella typhimurium a akutní toxicity na nítěnkách (Tubifex tubifex).

6 Testy na zvířatech in vivo Většina dat pochází ze studia na živých zvířatech (myš, potkan, králík, pes, opice, vepř). Přenos na člověka může být problematický pro rozdílnost živočišných druhů. Akutní testy účinky po jednorázovém podání, obvykle jako úmrtnost DL 50 nebo CL 50, obvykle skupina 10 zvířat, pozorují se po dobu 2 týdnů, rozvržení dávek závisí na předběžných informacích, nejméně 4 dávky nebo koncentrace, doplňková informace o způsobu podání per os (ústy), dermální (na holou kůži), inhalací a intraperitoneální (injekcí do břišní dutiny).

7 Testy na zvířatech in vivo Subakutní (subchronické) testy Každý den jednorázová expozice dané látce. Délka testu od 28 do 90 dnů. Zvířata jsou rozdělena do dvou skupin se stejnými znaky (stáří, pohlaví, hmotnost, apod.), z nichž jedna není exponována. S výjimkou podávání dané látky se s oběma skupinami zachází stejně. V průběhu experimentu jsou zvířata pozorována a jsou měřeny jejich biochemické reakce (rozbory krve, moči, aj.). Po skončení experimentu jsou zvířata usmrcena a pitvána. Hodnotí se účinek na jednotlivé orgány. Identifikace nejvýznamnějších změn při opakované expozici a odhalení cílových orgánů. Určení hodnot NOAEL a LOAEL. Důležité podklady pro provedení chronických testů.

8 Testy na zvířatech in vivo Chronické testy Zvířata jsou exponována dlouhou dobu, často po dobu dospělého života (u potkanů 2 roky). Používají se u látek, kterým jsou lidé dlouhodobě vystaveni. Pravidelně jsou sledovány patologické změny pomocí vhodných parametrů úbytku hmotnosti nebo biochemických hodnot. Kontrolní skupina je chována stejnými způsobem, ovšem bez vystavení zkoumané látce. Uhynulá zvířata jsou pitvána pro objasnění příčiny smrti. Po skončení experimentu jsou všechna zbylá zvířata usmrcena a pitvána. Hodnotí se účinek na jednotlivé orgány. Výsledek hodnoty NOAEL a LOAEL a popis dlouhodobého působení na organismus.

9 Epidemiologické studie Zjišťování škodlivého účinku přímo na lidech se používá jen ve výjimečných případech: Testování léčiv, která prošla testy na zvířatech. Studium metabolismu a vylučování léčiv a průmyslových chemikálií za předpokladu, že použité dávky jsou netoxické. Škodlivé účinky lze ale sledovat na populaci lidí, která je exponována v pracovním nebo životním prostředí: Musí existovat kontrolní skupina. Informace získány přímo na lidech. Míra expozice bývá ve studované skupině různá, což ztěžuje vysvětlení výsledků. Dávky bývají malé, a proto je obtížné odlišit účinek sledovaných látek od jiných vlivů.

10 Zjišťování úrovně expozice Při hodnocení míry ohrožení při práci s určitou látkou je nutno znát její toxikologické vlastnosti a dávku, které jsou lidé vystaveni. Dva postupy: monitorování ovzduší, biologické monitorování. Monitorování ovzduší Periodické odebírání vzorků nebo průběžné měření koncentrace. Závislost koncentrace na čase. Pro lepší odhad rizika je potřeba měřit tam, kde se člověk pohybuje. Aplikace pasivních dosimetrů, které jsou po stanovené době předávány do laboratoří k analýze.

11 Zjišťování úrovně expozice Biologické monitorování Účinek látky závisí na množství vdechnutého vzduchu (fyzická zátěž) a zádrži v plicích. Vliv počasí. Mění se individuálně. Výsledkem je hodnota vnitřní expozice, při které se pozoruje odezva organismu závislá na dávce, tj. indikátor. Dva druhy indikátorů: Indikátor dávky zpravidla metabolity vstupující látky, jejichž množství v biologických tekutinách (krev, moč, vydechovaný vzduch, sliny) je přímo úměrné dávce. Existují ovšem značné rozdíly mezi lidmi. Indikátor účinku měl by odrážet zdravotní riziko bez hrozby nevratného poškození zdraví, např. pozorování poškození genetického materiálu.

SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ TOXICITY DÝMŮ, ZADÝMOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PYROTECHNICKÝCH SMĚSÍ

SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ TOXICITY DÝMŮ, ZADÝMOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PYROTECHNICKÝCH SMĚSÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ TOXICITY DÝMŮ, ZADÝMOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PYROTECHNICKÝCH SMĚSÍ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO STANDARDIZACI ZKOUŠENÍ

Více

HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI LÉČIV I. Ústav farmakologie a farmacie, VFU, Brno Letní semestr 2015

HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI LÉČIV I. Ústav farmakologie a farmacie, VFU, Brno Letní semestr 2015 HODNOCENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A ÚČINNOSTI LÉČIV I Ústav farmakologie a farmacie, VFU, Brno Letní semestr 2015 V DOBÁCH MINULÝCH mágové, čarodějníci, šamani kněží v chrámech lékaři významných osobností

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 9. 2008 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

Bezpečnostní list verze 1. KOBAN T

Bezpečnostní list verze 1. KOBAN T Datum revize: 18.04.2014 strana: 1/14 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Koban T Přípravek na ochranu rostlin 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

Základy HRA, praxe v hodnocení rizik z pitné vody. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice

Základy HRA, praxe v hodnocení rizik z pitné vody. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice Základy HRA, praxe v hodnocení rizik z pitné vody MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice Základní etapy procesu HRA Identifikace agens a jejich nebezpečnosti Vztah dávky a účinku (charakterizace nebezpečnosti)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

Monsanto Europe S.A. Bezpečnostní údaje Komerční produkt

Monsanto Europe S.A. Bezpečnostní údaje Komerční produkt MONSANTO Europe S.A. Strana: 1 / 14 Monsanto Europe S.A. Bezpečnostní údaje Komerční produkt 1.IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI Název přípravku: Guardian Extra Použití Herbicid Chemický název Nepoužívá

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15,400 01 Sídlo: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 71009361 Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA 1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA Souhrn Pohybová aktivita (PA) je důležitou součástí zdravého životního stylu. V textu je uvedena základní terminologie s PA související, je vysvětlen pojem fyzické zdatnosti.

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

LB MINERALS, s.r.o. ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1 Identifikátor výrobku

LB MINERALS, s.r.o. ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1 Identifikátor výrobku LB MINERALS, s.r.o. Bezpečnostní list pro KERZAPET; KERZAŠTUK květen 2015 Strana 1/8 Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (ES) č. 453/2012, a nařízením (ES)

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová

Více

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Klinika chorob přežvýkavců Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Odborná práce Autor: Martin Vlček Školitel:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A8545G 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostlin herbicid 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více