ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/ srpna 2008

2 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili celoroční práci podle nového ŠVP Škola pro všechny děti. Zhodnotili jsme, jak se nám dařilo u žáků naplňovat jednotlivé kompetence, jaké formy práce se osvědčily více a jaké méně a na co se dále zaměřit. Zkoušeli jsme do hodnocení zapojit také samotné žáky a to formou sebehodnocení a vzájemného hodnocení mezi spolužáky. Kladli jsme důraz na přátelskou atmosféru a tvůrčí spolupráci. Rovněž se rozvíjela spolupráce s rodiči žáků. Učitelky pracovaly v 1. ročníku podle měsíčních a hlavně týdenních plánů, které dostávali i rodiče žáků. Český jazyk a literatura: Výuka čtení probíhala genetickou metodou. Hlavní důraz byl kladen na analýzu a syntézu slov. Výuka probíhala dle plánu a není potřeba změny. Matematika: Děti pracovaly s čísly 0 20 a v geometrii znají základní rovinné útvary. V ŠVP není potřeba nic měnit. Člověk a jeho svět: očekávané výstupy splněny, není potřeba změna. 2

3 2. Autoevaluace ŠVP pro 6. ročník Po vzájemné poradě se učitelé jednotlivých předmětů převážně shodli, že do příštího školního roku v 6. ročníku není třeba úprav v ŠVP z hlediska učiva a výstupů kromě anglického jazyka a pracovní výchovy, kde jsou dále uvedeny konkrétní údaje a důvody. Změna nastane v zařazení průřezových témat v českém jazyce, ve výchově ke zdraví a v hudební výchově. Český jazyk a literatura - v učivu 6. ročníku není potřeba žádných úprav, výstupy žáci rovněž zvládli, z průřezových témat se mohou vypustit či přesunout v literární výchově EV příroda v lidové slovesnosti, vztah člověka k přírodě a v komunikační výchově pak EGS rodinné příběhy, naši sousedé v Evropě. Anglický jazyk nepodařilo se probrat učivo minulý čas slovesa být a některých pravidelných sloves (důvod: potíže žáků s předchozím učivem přítomné časy). Bude přesunuto do 7. ročníku.výstupy žáci zvládali podle svých schopností. Německý jazyk - učivo bylo probráno dle plánu, výstupy žáci zvládli. Matematika v učivu není potřeba dělat zatím žádné úpravy, učivo bylo probráno v celém rozsahu, výstupy žáci zvládli podle svých schopností. Informatika v ŠVP není potřeba dělat žádné úpravy, učivo bylo probráno, očekávané výstupy žáci zvládli. Dějepis v učivu, ve výstupech, ani v průřezových tématech není potřeba změn. Občanská výchova v učivu, ve výstupech, ani v průřezových tématech není třeba změn. Fyzika v učivu, ve výstupech, ani v průřezových tématech není třeba změn. Zeměpis není třeba nic změnit, časové problémy byly jen s učivem o Antarktidě, zatím však učivo zůstane v 6. ročníku. Přírodopis - po prvním roce výuky jsem došla k závěru, že není třeba dělat úpravy v učivu, žáci očekávané výstupy zvládli dle svých schopností /dle přístupu ke školní práci/ Hudební výchova v učivu není třeba žádných úprav, výstupy žáci zvládli dle svých schopností, v průřezových tématech lze vypustit EV (VŽP). Výtvarná výchova v učivu, ve výstupech, ani v průřezových tématech není třeba změn. Tělesná výchova v ŠVP není třeba nic měnit. Výchova ke zdraví v učivu a ve výstupech není třeba změn, v průřezových tématech vypustit či přesunout OSV1 (RSP). Pracovní činnosti v učivu je doplněno téma užití a recyklace plastů a dále konkrétní výrobky (kostka, plastový přívěšek, krabička, stojánek na párátka) dostupná dokumentace 3

4 k výrobkům a možnost získání materiálů, ve výstupech se doplnil výstup orientuje se ve způsobu výroby a zpracování plastů (z důvodu přesunutí z jiného ročníku), v průřezových tématech nedošlo ke změně 4

5 3. Pracovní činnosti VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Výuka v dílnách je seznámen s řádem učebny, s bezpečností a hygienou práce zná zásady při poskytování první pomoci při úrazu načrtne jednoduchý obrázek výrobku zvládá základní postupy při opracování dřeva jako je měření, orýsování, řezání, broušení a vrtání dřeva orientuje se ve způsobu výroby a zpracování plastů správně volí vhodné nástroje a nářadí Výuka ve cvičném bytě získává představu o zdravé a výživě člověka získává poznatky o složkách potravy, především o významu zeleniny a ovoce zvládá znalosti o domácnosti, péči o pokojové rostliny a živ. prostředí ovládá principy správného a estetického stolování orientuje se v zákl. vybavení kuchyně dodržuje hygienické předpisy a pravidla organizace a bezpečnost práce vlastnosti materiálu dřevo, plast, kov jednoduché pracovní postupy technické výkresy informace pracovní postupy pro zhotovení konkrétních výrobků užití a recyklace plastů pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro opracování materiálů výrobky: kostka (X. XI.), plastový přívěšek (I. III.), krabička (IV. V.), stojánek na párátka (V. VI.) bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny, vláknina zelenina, ovoce, třídění, základy pěstování, správné skladování péče o pokojové rostliny, úprava životního prostředí i v okolí školy úprava stolu, aranžování rostlin, správné stolování seznámení s vybavením kuchyně, skladování potravin zásady hygieny potravy, správné hyg. OSV1 (REG) 5

6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA udržuje pořádek a čistotu používá vhodné pomůcky a náčiní dbá na bezpečnost zná základní dovednosti a návyky návyky seznámení se základními pomůckami a náčiním, s elektronickými spotřebiči.bezpečnost při vaření OSV1 (REG) umí jednoduché činnosti při přípravě pokrmů seznamuje se různými druhy úpravy pokrmů recepty, kuchařské knihy práce se základním kuchyňským vybavením teplá a studená kuchyně, jednoduché úpravy pokrmů MEV1 (I) VEGS (ES) 6

7 4. Německý jazyk 2008/2009 Ve ŠVP Škola pro všechny děti byly pro školní rok 2008/2009 udělány úpravy v německém jazyce pro 7. ročník z důvodu změny učebnice, nutnosti individuálního přístupu k žákům a malého počtu dětí ve skupině. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 7. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA sdělí základní informace o svém městě, o svém domově reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu Opakování učiva z předchozího ročníku /IX/ Tvary sloves: essen mögen wollen Názvy potravin EV (PŽP) OSV2 (K) VEGS (JE) zná nejvýznamnější pamětihodnosti německých velkoměst Podstatná jména ve 3.a 4. p. se členem určitým a neurčitým vyjadřuje svá přání a dovede je zdůvodnit čte plynule a foneticky správně delší text dbá na vystižení přímé řeči (dramatické čtení) Odpověď na otázky Wo? - in, -auf, - unter /X/ Ve městě orientace Dopravné prostředky //IX/ Rozkazovací způsob Na výletě /XII,I/ OSV1 (KRE) 7

8 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA dokáže vytvořit osnovu textu podle časové posloupnosti přečteného příběhu Stupňování přídavných jmen Mé oblíbené zvíře /II,III/ OSV3 (ŘP) zeptá se na datum a zvládne na stejnou otázku odpovědět vyjmenuje všechna roční období a krátce informuje o dění v přírodě, o zábavě dětí... v ústní i písemné podobě sestaví pozvánku na narozeniny Způsobová slovesa: können, wollen, müssen Čas přítomný i minulý /IV,V/ Opakování probraného učiva /VI/ OSV3 (HPE) OSV2 (MV) vyjádří váhu, míru, počet kusů, cenu apod. věcí v obchodě popíše přípravu jednoduchého kuchyňského receptu popíše zařízení bytu, svého pokoje vyjadřuje spokojenost a nespokojenost přirozeným tempem přečte nahlas text přiměřeného rozsahu 8

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více