Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod"

Transkript

1 Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí - pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům - porozumění pojmům, návodům, orientaci v jednoduché technické dokumentaci, zvládnutí pracovních postupů a dovednosti řešit nejrůznější praktické situace - práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce - osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím - přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů - poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib a využití volného času - orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení poznatků a dovedností pro uplatnění při volbě povolání a společenském uplatnění - dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci

2 Vyučovací předmět PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum pracovních činností, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Žáci získají základní vědomosti o materiálu, nástrojích a pracovních postupech. Učí se práci správně organizovat, udržovat pořádek na pracovišti, dbát hygienických a bezpečnostních pravidel a osvojují si kulturní návyky. Vzdělávací oblast cíleně rozvíjí jejich motorické a tvořivé schopnosti, dovednosti a návyky a vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, ke správné volbě povolání a uplatnění v dalším životě a ve společnosti. Formy realizace Dvouhodinový vyučovací blok a 1 vyučovací hodina v 1.a 2.ročníku, 2 dvouhodinové vyučovací bloky nebo 1 dvouhodinový blok a 2 samostatné hodiny ve 3.-5.ročníku, 2 tříhodinové vyučovací bloky v ročníku. Praktické manuální činnosti ve třídě, dílně, cvičné kuchyni, v okolí školy, v přírodě Časová dotace Předmět je vyučován ve všech ročnících 1.i 2.stupně v rozsahu: - po 3 hodinách týdně v 1.-2.ročníku - po 4 hodinách týdně v 3.-5.ročníku - po 6 hodinách týdně v 6.-9.ročníku Místo realizace Běžná třída, učebna ICT, školní dílna, cvičná kuchyně, keramická dílna, okolí školy, vhodná přírodní lokalita Průřezová témata V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Do předmětu je zařazena i tématika OČMU, která je ve všech ročnících vyučována v rozsahu nejméně 3 hodin za pololetí v souvislosti s učivem ostatních předmětů (především Prvouka, Člověk a jeho svět, Přírodopis, Chemie, Fyzika, Zeměpis, Výchova ke zdraví). Výchovné a vzdělávací strategie Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou k tomu, aby žák v předmětu Pracovní vyučování dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. Očekávané výstupy 1. stupeň Práce s drobným materiálem - zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckam

3 - vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních a netradičních materiálů - pracovat podle slovního návodu a předlohy - vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu - využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii - volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytnout první pomoc při drobném poranění Práce montážní a demontážní - zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - znát funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek - provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž - pracovat podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu - udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném úrazu Pěstitelské práce - provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popsat výsledky - pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě - znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin - ošetřovat a pěstovat podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádět pěstitelská pozorování - volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní - dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví; poskytnout první pomoc při úrazu při práci na zahradě Příprava pokrmů - připravit samostatně jednoduchý pokrm - upravit stůl pro jednoduché stolování - chovat se vhodně při stolování - znát základní vybavení kuchyně - připravit samostatně jednoduché pohoštění - uplatňovat zásady správné výživy - dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování - udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni

4 2. stupeň Práce s technickými materiály - získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech - provádět jednoduché práce s technickými materiály a dodržovat technologickou kázeň - pracovat s jednoduchou technickou dokumentací, orientovat se v pracovních postupech a návodech - řešit jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí - organizovat svoji pracovní činnost - dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytnout první pomoc při úrazu Práce s ostatními materiály - rozlišovat různé druhy materiálů a znát jejich vlastnosti - zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu - správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky - dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku - dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném úrazu Práce montážní a demontážní - sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný model - ovládat montáž a demontáž jednoduchého zařízení - provádět údržbu jednoduchých předmětů a zařízení - dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu Pěstitelské práce, chovatelství - volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin - pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě - používat vhodné pracovní pomůcky a provádět jejich údržbu - prokázat základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty - dodržovat technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami Provoz a údržba domácnosti - provádět jednoduché operace platebního styku - ovládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientovat se v návodech k obsluze běžných spotřebičů používaných v domácnostech - správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádět drobnou domácí údržbu

5 - používat vhodné prostředky při práci v domácnosti - dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií Příprava pokrmů - používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče - připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy - dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu - dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni Svět práce ( 8. a 9. ročník ) - znát pracovní činnosti vybraných profesí a mít přehled o učebních oborech a středních školách - posoudit své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím k potřebám běžného života - využít profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání - být seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů - prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání - být seznámen s možností využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Pracovní vyučování Kompetence k učení - čte s porozumění, vyhledává a využívá informace - převádí teoretické znalosti do pracovních činností, používá matematické výpočty a převody jednotek - zná základní pojmy, termíny, symboly, které užívá při svých činnostech - orientuje se v pracovních postupech - využívá naučené pracovní postupy a pracovní dovednosti v praktickém životě - dokáže navrhnout řešení ke zlepšení své práce - orientuje se v jednoduchém technickém výkresu - dá najevo radost z pěkných výsledků - je kreativní přiměřeně věku a schopnostem realizuje vlastní nápady Kompetence k řešení problémů - vnímá problémovou situaci a podle svých schopností ji posuzuje, hledá řešení - jednoduché problémy řeší sám aplikací osvědčených metod při řešení podobných situací - pokusí se nabídnout různá řešení problému - dokáže se poradit o svých problémech, požádat o radu - pokouší se hodnotit úspešnost řešení problému

6 Kompetence komunikativní - rozumí pojmům a terminologiím různých oborů, aktivně je užívá - rozumí textům, schématům, obrazovým materiálům vztahujícím se k pracovním postupům - vede účinnou komunikaci při práci s technickými materiály, při přípravě pokrmů a ostatních pracovních činnostech - vysloví vlastní názor při řešení pracovního problému, dokáže naslouchat a respektovat i jiné názory - seznamuje se se základními pojmy souvisejícími s volbou povolání Kompetence sociální a personální - prokáže schopnost upevňovat dobré mezilidské vztahy (pozoruje, srovnává, posuzuje, adaptuje se,...) - samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů si vytváří pozitivní představu o sobě samém ( sebedůvěra, sebevědomí, sebehodnocení ) - dokáže pomoci ostatním - při práci poznává sám sebe, své zájmy, schopnosti, možnosti - dokáže pracovat v kolektivu, dodržuje pravidla týmové práce, spolupracuje s pedagogem - podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu, rozdílné názory řeší dohodou - je si vědom osobní odpovědnosti za výsledky týmové práce - dokáže přijmout a ocenit zkušenosti a vědomosti jiných - je schopen vykonávat činnosti méně oblíbené avšak pro výsledek práce potřebné, potlačit k nim nechuť Kompetence občanské - respektuje pravidla slušného chování - prokáže schopnost spolupráce a soužití s příslušníky odlišných sociálních kultur, přiznává stejná práva sobě i druhým - rozliší kladné a záporné aktivity a uvědomuje si odpovědnost ve vztahu k vlastnímu zdraví i životnímu prostředí - při práci šetří energie, přírodní zdroje, výsledky lidské práce i kulturní a historické dědictví - zná zásady první pomoci a dokáže je použít v praxi Kompetence pracovní - má úctu ke každému druhu lidské práce - zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy s různými druhy materiálů a v různých pracovních oblastech - používá jednoduché pracovní nástroje a zvládá jejich jednoduchou údržbu - dodržuje základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce - udržuje pořádek na svém pracovišti během pracovní činnosti i po jejím ukončení - svými pracovními postupy nepoškozuje životní prostředí - postupuje při práci podle jednoduchého návodu ( popisu pracovního postupu ) - sestaví jednoduchý pracovní harmonogram s cílem vytvořit funkční a kvalitní výrobek - odhadne a rozvrhne čas potřebný k práci

7 - soustředí se na pracovní činnost, započatou práci dokončí - porovná svůj výrobek s plánem a zhodnotí úspešnost své práce, práce druhých - získané zkušenosti a dovednosti využívá v praktickém osobním životě - osvojuje si postupně a prakticky používá pracovní postupy charakteristické pro jednotlivé profese - seznamuje se s náplní studia v jednotlivých učebních oborech - rozpozná a analyzuje své schopnosti, vlastnosti, zaměření, svůj zdravotní stav a na základě toho posoudí své možnosti vzhledem k nárokům jednotlivých profesí

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více