Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR"

Transkript

1 Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR (konzultační dokument) Úvod S ohledem na rychlé tempo rozvoje mobilních telekomunikací a velký zájem o licenci pro třetího mobilního provozovatele v ČR a ve snaze o udržení tohoto tempa, připravuje odbor telekomunikací Ministerstva dopravy a spojů (MDS) návrh na postup při udělování licencí ke zřizování a provozování UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Jedním z hlavních dlouhodobých cílů Národní telekomunikační politiky (NTP) je vybudování konkurenčního prostředí na telekomunikačním trhu. Kromě nových provozovatelů pevných sítí, po zrušení exkluzívních práv SPT TELECOM, a.s., budou i provozovatelé mobilních sítí významnými konkurenty na telekomunikačním trhu. Další rozvoj mobilních sítí a zejména rozvoj UMTS, považujeme za klíčový pro naplnění uvedeného cíle NTP. Účelnost zavedení UMTS též souvisí s úsilím České republiky vytvářet v národním telekomunikačním prostředí předpoklady pro postupný přechod k Informační společnosti, v návaznosti na odpovídající program Evropské unie. UMTS je mobilní telekomunikační systém třetí generace poskytující účastníkům, kromě služeb poskytovaných systémy druhé generace (GSM 900/1800, DECT atp.), zejména vysokorychlostní přístup k existujícím i budoucím multimediálním službám, k Internetu a dalším službám založeným na IP (Internet Protocol). S využitím družicové komponenty má účastníkům, vybaveným jediným mobilním terminálem, umožnit mobilní komunikaci kdekoli na světě, bez ohledu na okolní telekomunikační a uživatelské prostředí. Význačnou předností systému má být také jeho schopnost poskytnout účastníkům možnost využívat předplacené služby UMTS v navštívené síti jiného domácího nebo zahraničního provozovatele a to způsobem, na který je zvyklý ve své domovské síti (koncept Virtual Home Environment - VHE). Tato přenositelnost služeb (service portability) značně usnadní komunikaci např. zahraničním podnikatelům nebo turistům při jejich pobytu u nás, a obdobně našim občanům na cestách v zahraničí. VHE má operátorům a poskytovatelům služeb poskytnout také nástroj k rychlému a spolehlivému zavádění nových služeb, jejich vývoji a testování. To by zmíněným subjektům poprvé umožnilo přispět k rozvoji Informační společnosti dodáváním, optimalizací a svazkováním zcela nových služeb, bez ohledu na zdržení spojená s dosud tradičními formami standardizace služeb. Zavedení UMTS by tak mohlo podpořit nejen rozvoj Informační společnosti, ale i další sbližování České republiky se světem, v hospodářské i kulturní oblasti. Stručná charakteristika UMTS UMTS je evropskou variantou celosvětového systému IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000), vyvíjeného na globální úrovni v rámci aktivit ITU. Bude využívat kmitočtová pásma IMT-2000 stanovená pro zemskou i družicovou komponentu systému Světovou administrativní radiokomunikační konferencí v roce 1992, a také v projektu ITU stanovené minimální kapacitní požadavky na pokrytí území. Rádiové rozhraní UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access), kombinuje dvě technologie, W-CDMA a FD- CDMA, neboť respektuje požadavek na využití dvou módů duplexního provozu - FDM (Frequency Division Duplex) a TDD (Time Division Duplex). FDD mód využívá pro duplexní spojení mezi mobilním terminálem a základnovou stanicí dva kmitočty z tzv. 1

2 párových pásem, jeden pro směr up-link a jeden pro směr down-link. TDD mód využívá známého principu duplexu s časovým dělením, kde signál přenášený v jednom směru i signál přenášený v opačném směru je rozdělen na krátké časové úseky (sloty), kterým je v daném časovém sledu střídavě propůjčován jediný kmitočet, zajišťující takto přenos signálu v obou směrech. Využívá tedy kmitočty z tzv. nepárových pásem. Z hlediska optimálního využití kmitočtového spektra je TDD mód velmi výhodný v případě nesymetrického provozu v duplexním přenosovém kanálu, kdy požadavky na přenosovou kapacitu ve směrech up-link a down-link se výrazně liší. Jestliže v FDD módu používá účastník jemu přidělený kanál např. pro browsing v Internetu nebo pro příjem distribuovaných dat, je kmitočet ve směru up-link využit jen minimálně, což není v souladu s požadavkem na maximální využití kmitočtového spektra. Proto se nyní zkoumá otázka zda by pro provoz v TDD módu nebylo možné použít také kmitočty z párových pásem. Co se týká nepárových pásem, zvažuje se možnost použít některé kmitočty pro provoz v nelicencovaném režimu (self co-ordinated applications), podobně jako např. v případě systému DECT. Při použití technologie W-CDMA je signál každého účastníka pomocí speciálního kódování modulován na nosnou vlnu tak, že je rozprostřen do pásma kmitočtů širokého 5 MHz. Toto pásmo představuje šířku přenosového kanálu společného všem v tomto kanálu komunikujícím účastníkům, jejichž počet je omezen v závislosti na požadované kapacity spojení. Orientačně lze uvažovat o počtu 256 účastníků, pokud by všichni využili nejnižší uvažovanou kapacitu (16 kbit/s - hlasové služby) nebo pravděpodobně jen s jedním účastníkem, který by využil nejvyšší kapacitu (2 Mbit/s - vysokorychlostní data). Mezi uvedenými extrémními případy existuje velké množství kombinací počtu účastníků a jejich kapacitních požadavků. Buňková struktura UMTS umožní rozvoj sítě např. při využití následujících čtyř typů obsluhovaných oblastí. Nejmenší oblast zde představuje pikobuňka o poloměru m, která zpravidla uvnitř budov poskytne služby do 2 Mbit/s, při nízké mobilitě terminálu (do 3 km/h). Mikrobuňka o poloměru m uvnitř městské zástavby poskytne služby do 384 kbit/s, v blízkosti základnové stanice do 2 Mbit/s, chodcům při nízké mobilitě (10 km/h). Mikrobuňka o poloměru 2-4 km poskytne služby do 144 kbit/s, případně do 384 kbit/s, vozidlům pohybujícím se v městské zástavbě při vysoké mobilitě (150 km/h). Makrobuňka o poloměru 5-6 km v příměstské oblasti poskytne služby do 144 kbit/s při vysoké (plné) mobilitě (500 km/h). Všechny uvedené typy buněk je jistě možno použít i ve venkovských oblastech, které však budou v prvé fázi rozvoje UMTS (do roku 2005) patrně pokrývány převážně mobilními systémy druhé generace (GSM 900), později družicovou komponentou UMTS. Uvedený model řešení sítě představuje jednu z více možností, konkrétní řešení bude věcí operátorů. Výrobci budou nabízet řadu jednoduchých i složitějších (vícemódových a vícepásmových) mobilních nebo stacionárních účastnických terminálů. V prvé fázi rozvoje UMTS to budou nejpravděpodobněji terminály podporující přístup k UMTS a ve světě používaným systémům druhé generace (GSM, DECT, US AMPS atp.). Ty budou zpočátku zajišťovat mnohem větší pokrytí venkovských oblastí hlasovými a datovými službami s kapacitou např. 144 kbit/s (GPRS), případně 384 kbit/s (EDGE), do rozsahu omezeného kmitočtovým přídělem GSM provozovatele. Z prognóz vývoje telekomunikačního trhu v EU uvedených v Reportech UMTS Fóra 1 mj. vyplývá, že ještě v roce 2005 budou 90 % provozu hlasových služeb a datových služeb do 64 kbit/s v mobilních sítích zajišťovat existující systémy druhé generace. 1 UMTS Fórum je asociace telekomunikačních provozovatelů, výrobců a regulátorů aktivních v Evropě a jiných částech světa, kteří sdílejí vizi UMTS jako koncept posouvající druhou generaci mobilních systému do informační společnosti. Asociace vydala osm informačních Zpráv zabývajících se různými pohledy na tuto vizi. (http://www.umts-forum.org/reports.html). 2

3 UMTS ve státech EU Relevantním dokumentem pro státy EU je Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 128/1999/EC o koordinovaném zavedení třetí generace mobilního a bezdrátového komunikačního systému (UMTS) v Evropském společenství. Dokument stanoví zavedení služby UMTS nejpozději do a vytvoření systému přidělování licencí do , pokud nebude podána žádost o prodloužení, které může být až 12 měsíců. Obecná pravidla pro udělování autorizací, např. přidělování generálních nebo individuálních licencí, jsou obsažena ve Směrnici 97/13/EC o společném systému pro všeobecné autorizace a individuální licence v oblasti telekomunikačních služeb. Pro UMTS není třeba jejich další rozšíření, je nutno tato pravidla pouze zpřesnit a vytvořit systém autorizací, který bude harmonizován v rámci Evropy. Hlavní složky UMTS, pro které budou vyžadovány autorizace, jsou: pevné sítě, včetně pevných radiových linek, pozemní mobilní sítě, satelitní sítě a jejich pozemské stanice, základní služby, služby s přidanou hodnotou, koncová zařízení. Výběr žadatelů o autorizace bude proveden pouze v případě, že je současně požadováno čerpání vzácných zdrojů jako jsou kmitočty. Prakticky se používají tyto druhy výběru: výběrové řízení (na základě soutěže podle vybraných kritérií) aukce (jednokolové - single sealed nebo vícekolové - multiple open round ) loterie. Ve všech případech může být požadován určitý minimální soubor požadavků pro založení a provozování příslušné služby. Jednou z významných podmínek je pokrytí území signálem. Pokud bude žadateli uloženo, je třeba mít na zřeteli technické možnosti v daném kmitočtovém pásmu a investiční náročnost. Patrně nebude možné a ekonomicky efektivní pokrytí celého vymezeného území, i když budou přidělovány výhradně celoplošné licence. Zavedení poplatků za kmitočty by mělo stimulovat provozovatele k jejich efektivnějšímu využívání, avšak nesmí představovat výraznou finanční zátěž. Pro provozovatele s výraznou tržní silou mohou být v autorizacích stanoveny dodatečné podmínky. Kmitočtová pásma pro službu UMTS uvádí Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(97)07. Jedná se o pásma MHz, MHz, a MHz pro zemské a pásma MHz a MHz pro družicové aplikace. K datu musí být k dispozici minimálně 2 x 40 MHz pro zemské aplikace, zbytek do Optimální kmitočtový příděl doporučovaný UMTS Fórem je 2 x 15 MHz v párových pásmech (pro FDD mód) a 5 MHz v nepárových pásmech (pro TDD mód). Podle současného návrhu Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(99)xx o harmonizovaném využití spektra pro UMTS mají být pro FDD mód využívána párová pásma MHz (up-link) a MHz (down-link) a pro TDD mód nepárová pásma MHz a MHz. Rozhodnutí má stanovit též další podrobnosti, jako části nepárových pásem určené pro self-coordinated applications, využitelnost down-link párového pásma pro TDD atp. WRC 2000 (Světová radiokomunikační konference v roce 2000) má rozhodnout o dalším přídělu kmitočtů UMTS. Komplexnost a multimediální charakter UMTS bude klást zvýšené nároky na propojení jednotlivých složek pevných, mobilních a družicových sítí. Pravidla pro propojování jsou stanovena v následujících směrnicích ES : 3

4 Směrnice 98/10/EC o použití principu ONP (Open Network Provision) pro hlasovou telefonní službu a Univerzální službu pro telekomunikace v prostředí volné soutěže a Směrnice 97/33/EC o propojení v telekomunikacích s ohledem na zajištění Univerzální služby a interoperability prostřednictvím principu ONP. Základní koncepcí Směrnice 97/33/EC o propojení je zajistit: práva na propojení, povinnost propojení a možnost stanovit harmonizované technické podmínky a užití norem. Směrnice tedy v rámci EU zajišťuje možnost komunikace každého s každým ve veřejné telekomunikační síti a dostupnost všech veřejných služeb. Směrnice rovněž uvádí, že sdílení majetku a zařízení je předmětem obchodních a technických dohod mezi zúčastněnými stranami. UMTS Fórum předpokládá, že bude docházet stále více k samoregulaci zejména v oblastech roamingu, norem, účtování a interoperability služeb. Na národní úrovni řeší regulační orgány členských států EU otázky vymezení trhů v sektoru mobilních telekomunikací. Vzhledem k předpokladu, že v oblasti hlasové služby a přenosu dat nízkou rychlostí budou sítě UMTS a GSM poskytovat služby na srovnatelné úrovni, může se v případě existence roamingu mezi oběma sítěmi jednat o společný trh. Také je však možno přijmout názor, že vzhledem ke schopnosti UMTS poskytovat multimediální služby až 2 Mbit/s, což jej zásadně odlišuje od GSM, se jedná o dva samostatné trhy. Na to navazuje otázka vymezení geografické oblasti trhu. Odpověď na uvedené otázky rozhoduje o určení provozovatelů s výraznou tržní silou, což hraje v procesu regulace významnou roli. S výše uvedenou záležitostí jsou spojeny další otázky, týkající se národního roamingu. UMTS Fórum důrazně doporučuje, aby regulační orgány zajistily nejen roaming mezi provozovateli třetí generace, ale také roaming mezi provozovateli třetí a druhé generace. To by výrazně podpořilo nově na trh vstupující provozovatele UMTS, kteří teprve budují svoji vlastní infrastrukturu. Jejich zákazníkům by tím byl umožněn přístup k hlasovým službám, resp. přístup k UMTS službám i v místech nepokrytých jejich domovskou sítí. Pokud by se záležitost týkala provozovatelů služeb s výrazným podílem na relevantním trhu, je situace řešena principem ONP (Open Network Provision), v jiném případě připadá v úvahu např. možnost podmínit vydávání UMTS licencí GSM operátorům jejich souhlasem s poskytnutím roamingu. Značná pozornost je věnována otázce, jakou roli mají hrát v provozování UMTS poskytovatelé služeb. Protože systém je schopen poskytovat širokopásmové multimediální služby uplatní se při jeho provozování nejen klasičtí poskytovatelé služeb, ale navíc tzv. poskytovatelé obsahu (content providers). Všeobecně se uznává, že poskytovatelům služeb a poskytovatelům obsahu by neměly být kladeny žádné překážky omezující jejich obchodní příležitosti, a provozovatelé UMTS by jim měli umožnit přístup ke svým sítím za nákladově orientované ceny. UMTS v ČR V České republice proběhlo v roce 1999 výběrové řízení na třetího mobilního provozovatele GSM. Po vyhodnocení vlivu, který bude mít vstup tohoto provozovatele na mobilní telekomunikační trh, zejména z hlediska nasycení trhu, úrovně tržního prostředí, cenové hladiny a 4

5 rozsahu nabízených služeb, a po vyhodnocení připomínek odborné veřejnosti k tomuto dokumentu rozhodne Ministerstvo dopravy a spojů nejpozději do konce roku 2000 o způsobu zavedení UMTS a časovém plánu postupu včetně požadovaného termínu zavedení služby. Možnými variantami způsobu zavedení UMTS jsou např.: 1. Udělení jediné licence provozovateli UMTS výběrovým řízením nebo aukcí (2x15 MHz +5 MHz) s vyloučením provozovatelů GSM. 2. Udělení tří licencí provozovatelům GSM (každému 2x10 MHz + 5 MHz). 3. Udělení jedné až tří licencí výběrovým řízením nebo aukcí bez vyloučení stávajících provozovatelů GSM (každému 2x10 MHz + 5 MHz). 4. Kombinace výše uvedených návrhů s tím, že nejprve bude udělena licence jednomu provozovateli UMTS (podle bodu 1. shora a s časovým odstupem (např. 12 měsíců) provozovatelům GSM (podle bodu 3. shora). Národní telekomunikační politika ČR stanovila jako jeden z prioritních úkolů uvolnění kmitočtových pásem vyhrazených pro UMTS zmíněným Rozhodnutím CEPT ERC, aby rozvoj mobilních telekomunikací mohl plynule pokračovat. Za předpokladu urychleného uvolnění kmitočtových pásem pro zemskou komponentu v celém rozsahu výše uvedených Rozhodnutí CEPT ERC (2x60 MHz pro FDD a 35 MHz pro TDD) by proces udělování prvních licencí mohl začít v prvé polovině roku Po určení dalších kmitočtů v rámci pokračující evropské harmonizace a uvolnění těchto kmitočtů na území ČR by bylo možno udělit další licence. Vydávání licencí bude úkolem Českého telekomunikačního úřadu, který zajistí realizaci výše uvedeného rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů. Určeno veřejnosti k diskusi V Praze dne Ministerstvo dopravy a spojů (MDS) předkládá veřejnosti k posouzení návrh na zavedení UMTS v České republice. Tímto způsobem by MDS rádo získalo názor veřejnosti na tuto problematiku, která byla již uvedena v Národní telekomunikační politice ze dne 14/4/99. Cílem tohoto dokumentu je přispět k: dalšímu prohloubení konkurence na trhu mobilních služeb, zavádění Informační společnosti v ČR v souladu s příslušným programem EU, rozšíření nabídky těchto služeb pro uživatele a získání investic a pracovních příležitosti v odvětví telekomunikací. MDS - odbor telekomunikací by uvítal názory odborné veřejnosti a provozovatelů GSM zejména na následující otázky: 5

6 1. Existují překážky, omezení, nebo jiné potíže, bránící urychlenému zavedení UMTS v ČR? 2. Jaký bude optimální způsob zavedení UMTS v ČR (viz. uvedené nebo jiné varianty)? 3. Jaký proces výběru (výběrové řízení, aukce, loterie) považujete za nejvhodnější? 4. V případě, že nepůjde o aukci, jak má být stanovena cena za licenci (kmitočtový příděl)? 5. Budou mít o udělení UMTS licence zájem všichni současní provozovatelé GSM? 6. Jaký by měl být, při daném počtu kmitočtů, optimální počet UMTS licencí udělených v ČR s ohledem na rozvoj konkurence, velikost trhu a ochranu životního prostředí? 7. Měly by být vydány také regionální licence? 8. S jakým předstihem před stanoveným termínem zahájení služby mají být licence vydány? 9. Mají být stanoveny podmínky na pokrytí území ČR a ceny služeb? 10. Má být trh UMTS považován za samostatný trh nebo společný s GMS? 11. Měl by existovat roaming mezi sítěmi UMTS vzájemně a mezi sítěmi UMTS a GSM? Vaše odpovědi, připomínky, komentáře a náměty k tomuto dokumentu zasílejte (nejlépe v elektronické formě) do na adresu: Ing. Antonín Zíta vedoucí odd. strategie a telekomunikační politiky Ministerstvo dopravy a spojů Nábřeží Ludvíka Svobody 12 P. O. Box Praha 1 Fax: 02 / Děkuji Vám předem za spolupráci. S pozdravem Ing. Marcela Gürlichová, v.r. náměstkyně ministra dopravy a spojů Převzato z internetové stránky MDS a po dohodě s odborem 310 MDS, odd. strategie a telekomunikační politiky, zveřejněno v této edici DATIS-ODIS, Informační služby Praha, leden

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace 37K Semestrální práce UTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace Vypracoval: Filip Palán Datum: 8.5.2005 Úvod S rostoucím trhem datových služeb se systém GS dostal do problémů s přenosovou kapacitou. Proto

Více

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Semestrální práce z předmětu 37MK UMTS Rychlík Ondřej Úvodem Od roku 1986 pracoval ITU na definici nového systému, který umožňuje celosvětový roaming

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Radiové rozhraní UMTS

Radiové rozhraní UMTS České Vysoké Učení Technické Fakulta elektrotechnická Seminární práce Mobilní komunikace Radiové rozhraní UMTS Michal Štěrba Alokace spektra UMTS Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

Pásmo UHF - fakta a mýty. Petr Zeman Odbor mezinárodních vztahů a strategií

Pásmo UHF - fakta a mýty. Petr Zeman Odbor mezinárodních vztahů a strategií Pásmo UHF - fakta a mýty Petr Zeman Odbor mezinárodních vztahů a strategií Pásmo UHF - obsah Globální hlediska, Radiokomunikační řád Evropský přístup ke správě spektra Zemské TV vysílání dnes a výhled

Více

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 0 Příloha č.1 Praha 8. února 2016 Čj.: ČTÚ-1/2016-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Více

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 455,74/461,3 465,74 MHz Dne 7. 2. 2011 skončila platnost přídělu rádiových kmitočtů

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Příloha Telekomunikačního věstníku 13/2012, str Příloha č.1

Příloha Telekomunikačního věstníku 13/2012, str Příloha č.1 Příloha Telekomunikačního věstníku 13/2012, str. 367 Příloha č.1 Text Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800

Více

Praha 8. prosince 2003 Č.j.: 31552/

Praha 8. prosince 2003 Č.j.: 31552/ Praha 8. prosince 2003 Č.j.: 31552/2003-610 Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Článek 3 Charakteristika pásma

Článek 3 Charakteristika pásma 1770 1900 PEVNÁ POHYBLIVÁ 5 ) 7 ) 8 ) GSM IMT/UMTS DECT Bezdrátové mikrofony Pevné spoje PEVNÁ POHYBLIVÁ 5 ) 7 ) 8 ) GSM IMT/UMTS DECT Bezdrátové mikrofony Pevné spoje Článek 3 Charakteristika pásma Pásmo

Více

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu / MHz

Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu / MHz Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880 915 / 925 960 MHz 8. listopadu 2016 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Příloha č.1. Praha 15. srpna 2013 Čj.: ČTÚ /

Příloha č.1. Praha 15. srpna 2013 Čj.: ČTÚ / 0 Příloha č.1 Praha 15. srpna 2013 Čj.: ČTÚ-77 777/2013-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800

Více

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma 1 Michael Kuboš Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma Stejně tak jako první telefony byly považovány v minulém století za zázrak, bylo pohlíženo podobně i na jejich mobilní následovníky, když spatřily

Více

Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz

Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz Pásmo 2500 2690 MHz (dále jen 2,6 GHz ) je považováno za jedno z pásem, které má napomoci rozvoji budování širokopásmových sítí. Rozhodnutím

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Uvedené připomínky neobsahují obchodní tajemství a důvěrné informace

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Uvedené připomínky neobsahují obchodní tajemství a důvěrné informace Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č.

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 3 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že

Více

Předmět: Věc CZ/2013/1530: Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice

Předmět: Věc CZ/2013/1530: Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2013) Český telekomunikační úřad (ČTÚ) P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám: pana Jaromíra Nováka předsedy Rady Fax: +420 224 004 811 Vážený pane Nováku,

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 27. dubna 2011 Čj. 5 569/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Strategie správy rádiového spektra. Praha, květen 2015

Strategie správy rádiového spektra. Praha, květen 2015 Strategie správy rádiového spektra Praha, květen 2015 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Správa spektra ve prospěch hospodářské

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Světová radiokomunikační konference 2015

Světová radiokomunikační konference 2015 Světová radiokomunikační konference 2015 Podstatné závěry WRC-15 Pardubice, 18. října 2016 WRC-15 Ženeva, 2. - 27. 11. 2016 WRC-15 vs WRC-12 pouze tříletý odstup historicky nejvyšší účast - 3300 zástupců

Více

Strategie správy rádiového spektra. Praha, září 2014

Strategie správy rádiového spektra. Praha, září 2014 Strategie správy rádiového spektra Praha, září 2014 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Správa spektra ve prospěch hospodářské

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 14. 6. 2016 Čj. ČTÚ-42 012/2016-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 12/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Trhy el.komunikací 2011 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Základní údaje o trhu 2011 Aukce spektra 2012 Úkoly ČTÚ Tržby v roce 2011 Investice v sektoru Vývoj počtu účastnických stanic VDTS Rozdělení

Více

Příloha 2. Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Příloha 2. Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem Příloha 2 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Prohlášení o přijetí závazků Žadatelem

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad Částka 3 Ročník 2016 Praha 9. února 2016 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní část 4. Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání

Více

AUKCE SPEKTRA. z pohledu hlavních regulační témat mobilního trhu v roce Pracovní setkání s novináři 2. dubna 2012

AUKCE SPEKTRA. z pohledu hlavních regulační témat mobilního trhu v roce Pracovní setkání s novináři 2. dubna 2012 AUKCE SPEKTRA z pohledu hlavních regulační témat mobilního trhu v roce 2012 Pracovní setkání s novináři 2. dubna 2012 Agenda 1. Hlavní regulační témata v oblasti mobilních komunikačních sítí 2. Aukce spektra

Více

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS Český telekomunikační

Více

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření Autor: Tomáš Dlouhý Úloha: Sítě UMTS, CDMA datové přenosy Akademický rok: 2009/2010 Cvičení a paralelka:

Více

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Praha 8. března 2006 Čj /

Praha 8. března 2006 Čj / Praha 8. března 2006 Čj. 13 370/2006 605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Odpovědi na otázky zájemců o účast v aukci na licence UMTS podané podle bodu 5.2 zadávací dokumentace do 16. listopadu 2001 včetně

Odpovědi na otázky zájemců o účast v aukci na licence UMTS podané podle bodu 5.2 zadávací dokumentace do 16. listopadu 2001 včetně Odpovědi na otázky zájemců o účast v aukci na licence UMTS podané podle bodu 5.2 zadávací dokumentace do 16. listopadu 2001 včetně 1. Otázka: Je Aukce na licence UMTS druhým stupněm Výběrového řízení na

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-04

Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Mobilní sítě Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí vývoj mobilních sítí.

Více

ČTU Český telekomunikační úřad

ČTU Český telekomunikační úřad ČTU Český telekomunikační úřad EET Hájek Martin Co to je? ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Článek 3 Definování relevantního trhu

Článek 3 Definování relevantního trhu Komise 2002/C 165 k analýze trhu a hodnocení významné tržní síly podle předpisového rámce Společenství pro sítě a služby elektronických komunikací (dále jen Pokyny ). (2) Relevantními trhy se rozumějí

Více

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled Mobilní komunikace Semestrální úloha GSM stručný přehled Jméno: Jan Melich Datum měření: 27.2.2006 1.Úvod: GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci Jedná se

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Praha 1. září 2011 Čj.: ČTÚ-80070/2011-20 ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Český telekomunikační úřad (dále

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Analýzy hlasových trhů. Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ

Analýzy hlasových trhů. Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ Analýzy hlasových trhů Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ Regulační prostředí Regulace exante Oborová, řeší oborové regulační orgány (ČTÚ) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Jak být síťově neutrální a zároveň pozitivně nediskriminovat?

Jak být síťově neutrální a zároveň pozitivně nediskriminovat? Jak být síťově neutrální a zároveň pozitivně nediskriminovat? Richard Stonavský Ředitel pro regulaci a vnější vztahy Vodafone Czech Republic TINF 2011, C1 - Vodafone Unclassified Vodafone Group PLC Největší

Více

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27. České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání

Více

Aktuální otázky využití kmitočtového spektra v pásmu 5 GHz. Ing. Pavel Šístek

Aktuální otázky využití kmitočtového spektra v pásmu 5 GHz. Ing. Pavel Šístek Aktuální otázky využití kmitočtového spektra v pásmu 5 GHz Ing. Pavel Šístek Agenda Přehled využití pásma 5 GHz jednotlivými službami Regulatorní a technický rámec Národní, mezinárodní Analýza regulatorního

Více

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 24. června 2015 Čj. ČTÚ-12 368/2015-605 Český telekomunikační úřad (dále jen "ÚřadU) jako příslušný

Více

Ceský telekomunikacní

Ceský telekomunikacní Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní Praha 13. ríjna 2009 Cj. 55221/2009-613 úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 10 Roèník 2013 Praha 15. srpna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 23. Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání

Více

Český telekomunikační Ú řa d

Český telekomunikační Ú řa d Český telekomunikační Ú řa d se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02,22502 Praha 025 Praha 27. července 2005 Čj. 30258/2005-613 Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný

Více

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008 NÁVRH III. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2008 o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610 Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (dále jen Změna č.2 ČP ), jejíž návrh byl zveřejněn k diskusi

Více

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH S t ř e d n í š k o l a t e l e k o m u n i k a č n í O s t r a v a PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH ROČNÍKOVÁ MATURITNÍ PRÁCE Z TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ Autor: Vít Gruner Třída: 4.A Školní rok: 2006/2007

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX IEEE802.16 WiMAX WiMAX 1 Předmět: Téma hodiny: Počítačové sítě a systémy IEEE802.16 WiMAX Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení:

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení: Oddíl F ODDÍL F Informativní nevyčerpávající seznam zařízení resp. druhů zařízení spadajících do tříd na základě ze dne 6. dubna 2000 Zařízení třídy 1 Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Karel Mikuláštík Úvod Mobilní sítě možnost telefonovat a přistupovat k internetu, téměř odkudkoliv Rozvoj 3G a 4G sítí 10 let => zvýšení uživatelských

Více

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA Technologie IEEE 802.16 WiMAX ROMAN WYKA WiMAX (Worldwide interoperability for Microwawe Access) Bezdrátová technologie definovaná v řadě norem IEEE 802.16 Komunikace mezi BS (Base Station) a SS (Subscriber

Více

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s.

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Rozdělení volných kmitočtů (aukce x výběrové řízení) Jak nabídnout kmitočty? V České republice dosud

Více

Strategie rozvoje zemského televizního vysílání

Strategie rozvoje zemského televizního vysílání Strategie rozvoje zemského televizního vysílání Martin Gebauer Generální ředitel a místopředseda představenstva Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 3. prosince 2015 Vynucenou změnu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 2004 č. 395 k zahájení řádného digitálního televizního vysílání V l á d a I. s o u h l a s í se zahájením řádného digitálního televizního

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

PŘÍLOHA 1A. (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

PŘÍLOHA 1A. (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. PŘÍLOHA 1A (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s VEŘEJNOU PEVNOU / MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTÍ SPOLEČNOSTI OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. dubna 2003 Cena Kč 52 Ročník 2003 Částka 4 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 84. Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická katedra radioelektroniky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická katedra radioelektroniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická katedra radioelektroniky Mobilní komunikace - 37MK Srovnání FDD a TDD a jejich výhody a nevýhody. Semestální práce letní semestr 2006/2007 Úvod Propojení

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více