Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR"

Transkript

1 Zavedení telekomunikačního systému UMTS v ČR (konzultační dokument) Úvod S ohledem na rychlé tempo rozvoje mobilních telekomunikací a velký zájem o licenci pro třetího mobilního provozovatele v ČR a ve snaze o udržení tohoto tempa, připravuje odbor telekomunikací Ministerstva dopravy a spojů (MDS) návrh na postup při udělování licencí ke zřizování a provozování UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Jedním z hlavních dlouhodobých cílů Národní telekomunikační politiky (NTP) je vybudování konkurenčního prostředí na telekomunikačním trhu. Kromě nových provozovatelů pevných sítí, po zrušení exkluzívních práv SPT TELECOM, a.s., budou i provozovatelé mobilních sítí významnými konkurenty na telekomunikačním trhu. Další rozvoj mobilních sítí a zejména rozvoj UMTS, považujeme za klíčový pro naplnění uvedeného cíle NTP. Účelnost zavedení UMTS též souvisí s úsilím České republiky vytvářet v národním telekomunikačním prostředí předpoklady pro postupný přechod k Informační společnosti, v návaznosti na odpovídající program Evropské unie. UMTS je mobilní telekomunikační systém třetí generace poskytující účastníkům, kromě služeb poskytovaných systémy druhé generace (GSM 900/1800, DECT atp.), zejména vysokorychlostní přístup k existujícím i budoucím multimediálním službám, k Internetu a dalším službám založeným na IP (Internet Protocol). S využitím družicové komponenty má účastníkům, vybaveným jediným mobilním terminálem, umožnit mobilní komunikaci kdekoli na světě, bez ohledu na okolní telekomunikační a uživatelské prostředí. Význačnou předností systému má být také jeho schopnost poskytnout účastníkům možnost využívat předplacené služby UMTS v navštívené síti jiného domácího nebo zahraničního provozovatele a to způsobem, na který je zvyklý ve své domovské síti (koncept Virtual Home Environment - VHE). Tato přenositelnost služeb (service portability) značně usnadní komunikaci např. zahraničním podnikatelům nebo turistům při jejich pobytu u nás, a obdobně našim občanům na cestách v zahraničí. VHE má operátorům a poskytovatelům služeb poskytnout také nástroj k rychlému a spolehlivému zavádění nových služeb, jejich vývoji a testování. To by zmíněným subjektům poprvé umožnilo přispět k rozvoji Informační společnosti dodáváním, optimalizací a svazkováním zcela nových služeb, bez ohledu na zdržení spojená s dosud tradičními formami standardizace služeb. Zavedení UMTS by tak mohlo podpořit nejen rozvoj Informační společnosti, ale i další sbližování České republiky se světem, v hospodářské i kulturní oblasti. Stručná charakteristika UMTS UMTS je evropskou variantou celosvětového systému IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000), vyvíjeného na globální úrovni v rámci aktivit ITU. Bude využívat kmitočtová pásma IMT-2000 stanovená pro zemskou i družicovou komponentu systému Světovou administrativní radiokomunikační konferencí v roce 1992, a také v projektu ITU stanovené minimální kapacitní požadavky na pokrytí území. Rádiové rozhraní UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access), kombinuje dvě technologie, W-CDMA a FD- CDMA, neboť respektuje požadavek na využití dvou módů duplexního provozu - FDM (Frequency Division Duplex) a TDD (Time Division Duplex). FDD mód využívá pro duplexní spojení mezi mobilním terminálem a základnovou stanicí dva kmitočty z tzv. 1

2 párových pásem, jeden pro směr up-link a jeden pro směr down-link. TDD mód využívá známého principu duplexu s časovým dělením, kde signál přenášený v jednom směru i signál přenášený v opačném směru je rozdělen na krátké časové úseky (sloty), kterým je v daném časovém sledu střídavě propůjčován jediný kmitočet, zajišťující takto přenos signálu v obou směrech. Využívá tedy kmitočty z tzv. nepárových pásem. Z hlediska optimálního využití kmitočtového spektra je TDD mód velmi výhodný v případě nesymetrického provozu v duplexním přenosovém kanálu, kdy požadavky na přenosovou kapacitu ve směrech up-link a down-link se výrazně liší. Jestliže v FDD módu používá účastník jemu přidělený kanál např. pro browsing v Internetu nebo pro příjem distribuovaných dat, je kmitočet ve směru up-link využit jen minimálně, což není v souladu s požadavkem na maximální využití kmitočtového spektra. Proto se nyní zkoumá otázka zda by pro provoz v TDD módu nebylo možné použít také kmitočty z párových pásem. Co se týká nepárových pásem, zvažuje se možnost použít některé kmitočty pro provoz v nelicencovaném režimu (self co-ordinated applications), podobně jako např. v případě systému DECT. Při použití technologie W-CDMA je signál každého účastníka pomocí speciálního kódování modulován na nosnou vlnu tak, že je rozprostřen do pásma kmitočtů širokého 5 MHz. Toto pásmo představuje šířku přenosového kanálu společného všem v tomto kanálu komunikujícím účastníkům, jejichž počet je omezen v závislosti na požadované kapacity spojení. Orientačně lze uvažovat o počtu 256 účastníků, pokud by všichni využili nejnižší uvažovanou kapacitu (16 kbit/s - hlasové služby) nebo pravděpodobně jen s jedním účastníkem, který by využil nejvyšší kapacitu (2 Mbit/s - vysokorychlostní data). Mezi uvedenými extrémními případy existuje velké množství kombinací počtu účastníků a jejich kapacitních požadavků. Buňková struktura UMTS umožní rozvoj sítě např. při využití následujících čtyř typů obsluhovaných oblastí. Nejmenší oblast zde představuje pikobuňka o poloměru m, která zpravidla uvnitř budov poskytne služby do 2 Mbit/s, při nízké mobilitě terminálu (do 3 km/h). Mikrobuňka o poloměru m uvnitř městské zástavby poskytne služby do 384 kbit/s, v blízkosti základnové stanice do 2 Mbit/s, chodcům při nízké mobilitě (10 km/h). Mikrobuňka o poloměru 2-4 km poskytne služby do 144 kbit/s, případně do 384 kbit/s, vozidlům pohybujícím se v městské zástavbě při vysoké mobilitě (150 km/h). Makrobuňka o poloměru 5-6 km v příměstské oblasti poskytne služby do 144 kbit/s při vysoké (plné) mobilitě (500 km/h). Všechny uvedené typy buněk je jistě možno použít i ve venkovských oblastech, které však budou v prvé fázi rozvoje UMTS (do roku 2005) patrně pokrývány převážně mobilními systémy druhé generace (GSM 900), později družicovou komponentou UMTS. Uvedený model řešení sítě představuje jednu z více možností, konkrétní řešení bude věcí operátorů. Výrobci budou nabízet řadu jednoduchých i složitějších (vícemódových a vícepásmových) mobilních nebo stacionárních účastnických terminálů. V prvé fázi rozvoje UMTS to budou nejpravděpodobněji terminály podporující přístup k UMTS a ve světě používaným systémům druhé generace (GSM, DECT, US AMPS atp.). Ty budou zpočátku zajišťovat mnohem větší pokrytí venkovských oblastí hlasovými a datovými službami s kapacitou např. 144 kbit/s (GPRS), případně 384 kbit/s (EDGE), do rozsahu omezeného kmitočtovým přídělem GSM provozovatele. Z prognóz vývoje telekomunikačního trhu v EU uvedených v Reportech UMTS Fóra 1 mj. vyplývá, že ještě v roce 2005 budou 90 % provozu hlasových služeb a datových služeb do 64 kbit/s v mobilních sítích zajišťovat existující systémy druhé generace. 1 UMTS Fórum je asociace telekomunikačních provozovatelů, výrobců a regulátorů aktivních v Evropě a jiných částech světa, kteří sdílejí vizi UMTS jako koncept posouvající druhou generaci mobilních systému do informační společnosti. Asociace vydala osm informačních Zpráv zabývajících se různými pohledy na tuto vizi. ( 2

3 UMTS ve státech EU Relevantním dokumentem pro státy EU je Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 128/1999/EC o koordinovaném zavedení třetí generace mobilního a bezdrátového komunikačního systému (UMTS) v Evropském společenství. Dokument stanoví zavedení služby UMTS nejpozději do a vytvoření systému přidělování licencí do , pokud nebude podána žádost o prodloužení, které může být až 12 měsíců. Obecná pravidla pro udělování autorizací, např. přidělování generálních nebo individuálních licencí, jsou obsažena ve Směrnici 97/13/EC o společném systému pro všeobecné autorizace a individuální licence v oblasti telekomunikačních služeb. Pro UMTS není třeba jejich další rozšíření, je nutno tato pravidla pouze zpřesnit a vytvořit systém autorizací, který bude harmonizován v rámci Evropy. Hlavní složky UMTS, pro které budou vyžadovány autorizace, jsou: pevné sítě, včetně pevných radiových linek, pozemní mobilní sítě, satelitní sítě a jejich pozemské stanice, základní služby, služby s přidanou hodnotou, koncová zařízení. Výběr žadatelů o autorizace bude proveden pouze v případě, že je současně požadováno čerpání vzácných zdrojů jako jsou kmitočty. Prakticky se používají tyto druhy výběru: výběrové řízení (na základě soutěže podle vybraných kritérií) aukce (jednokolové - single sealed nebo vícekolové - multiple open round ) loterie. Ve všech případech může být požadován určitý minimální soubor požadavků pro založení a provozování příslušné služby. Jednou z významných podmínek je pokrytí území signálem. Pokud bude žadateli uloženo, je třeba mít na zřeteli technické možnosti v daném kmitočtovém pásmu a investiční náročnost. Patrně nebude možné a ekonomicky efektivní pokrytí celého vymezeného území, i když budou přidělovány výhradně celoplošné licence. Zavedení poplatků za kmitočty by mělo stimulovat provozovatele k jejich efektivnějšímu využívání, avšak nesmí představovat výraznou finanční zátěž. Pro provozovatele s výraznou tržní silou mohou být v autorizacích stanoveny dodatečné podmínky. Kmitočtová pásma pro službu UMTS uvádí Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(97)07. Jedná se o pásma MHz, MHz, a MHz pro zemské a pásma MHz a MHz pro družicové aplikace. K datu musí být k dispozici minimálně 2 x 40 MHz pro zemské aplikace, zbytek do Optimální kmitočtový příděl doporučovaný UMTS Fórem je 2 x 15 MHz v párových pásmech (pro FDD mód) a 5 MHz v nepárových pásmech (pro TDD mód). Podle současného návrhu Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(99)xx o harmonizovaném využití spektra pro UMTS mají být pro FDD mód využívána párová pásma MHz (up-link) a MHz (down-link) a pro TDD mód nepárová pásma MHz a MHz. Rozhodnutí má stanovit též další podrobnosti, jako části nepárových pásem určené pro self-coordinated applications, využitelnost down-link párového pásma pro TDD atp. WRC 2000 (Světová radiokomunikační konference v roce 2000) má rozhodnout o dalším přídělu kmitočtů UMTS. Komplexnost a multimediální charakter UMTS bude klást zvýšené nároky na propojení jednotlivých složek pevných, mobilních a družicových sítí. Pravidla pro propojování jsou stanovena v následujících směrnicích ES : 3

4 Směrnice 98/10/EC o použití principu ONP (Open Network Provision) pro hlasovou telefonní službu a Univerzální službu pro telekomunikace v prostředí volné soutěže a Směrnice 97/33/EC o propojení v telekomunikacích s ohledem na zajištění Univerzální služby a interoperability prostřednictvím principu ONP. Základní koncepcí Směrnice 97/33/EC o propojení je zajistit: práva na propojení, povinnost propojení a možnost stanovit harmonizované technické podmínky a užití norem. Směrnice tedy v rámci EU zajišťuje možnost komunikace každého s každým ve veřejné telekomunikační síti a dostupnost všech veřejných služeb. Směrnice rovněž uvádí, že sdílení majetku a zařízení je předmětem obchodních a technických dohod mezi zúčastněnými stranami. UMTS Fórum předpokládá, že bude docházet stále více k samoregulaci zejména v oblastech roamingu, norem, účtování a interoperability služeb. Na národní úrovni řeší regulační orgány členských států EU otázky vymezení trhů v sektoru mobilních telekomunikací. Vzhledem k předpokladu, že v oblasti hlasové služby a přenosu dat nízkou rychlostí budou sítě UMTS a GSM poskytovat služby na srovnatelné úrovni, může se v případě existence roamingu mezi oběma sítěmi jednat o společný trh. Také je však možno přijmout názor, že vzhledem ke schopnosti UMTS poskytovat multimediální služby až 2 Mbit/s, což jej zásadně odlišuje od GSM, se jedná o dva samostatné trhy. Na to navazuje otázka vymezení geografické oblasti trhu. Odpověď na uvedené otázky rozhoduje o určení provozovatelů s výraznou tržní silou, což hraje v procesu regulace významnou roli. S výše uvedenou záležitostí jsou spojeny další otázky, týkající se národního roamingu. UMTS Fórum důrazně doporučuje, aby regulační orgány zajistily nejen roaming mezi provozovateli třetí generace, ale také roaming mezi provozovateli třetí a druhé generace. To by výrazně podpořilo nově na trh vstupující provozovatele UMTS, kteří teprve budují svoji vlastní infrastrukturu. Jejich zákazníkům by tím byl umožněn přístup k hlasovým službám, resp. přístup k UMTS službám i v místech nepokrytých jejich domovskou sítí. Pokud by se záležitost týkala provozovatelů služeb s výrazným podílem na relevantním trhu, je situace řešena principem ONP (Open Network Provision), v jiném případě připadá v úvahu např. možnost podmínit vydávání UMTS licencí GSM operátorům jejich souhlasem s poskytnutím roamingu. Značná pozornost je věnována otázce, jakou roli mají hrát v provozování UMTS poskytovatelé služeb. Protože systém je schopen poskytovat širokopásmové multimediální služby uplatní se při jeho provozování nejen klasičtí poskytovatelé služeb, ale navíc tzv. poskytovatelé obsahu (content providers). Všeobecně se uznává, že poskytovatelům služeb a poskytovatelům obsahu by neměly být kladeny žádné překážky omezující jejich obchodní příležitosti, a provozovatelé UMTS by jim měli umožnit přístup ke svým sítím za nákladově orientované ceny. UMTS v ČR V České republice proběhlo v roce 1999 výběrové řízení na třetího mobilního provozovatele GSM. Po vyhodnocení vlivu, který bude mít vstup tohoto provozovatele na mobilní telekomunikační trh, zejména z hlediska nasycení trhu, úrovně tržního prostředí, cenové hladiny a 4

5 rozsahu nabízených služeb, a po vyhodnocení připomínek odborné veřejnosti k tomuto dokumentu rozhodne Ministerstvo dopravy a spojů nejpozději do konce roku 2000 o způsobu zavedení UMTS a časovém plánu postupu včetně požadovaného termínu zavedení služby. Možnými variantami způsobu zavedení UMTS jsou např.: 1. Udělení jediné licence provozovateli UMTS výběrovým řízením nebo aukcí (2x15 MHz +5 MHz) s vyloučením provozovatelů GSM. 2. Udělení tří licencí provozovatelům GSM (každému 2x10 MHz + 5 MHz). 3. Udělení jedné až tří licencí výběrovým řízením nebo aukcí bez vyloučení stávajících provozovatelů GSM (každému 2x10 MHz + 5 MHz). 4. Kombinace výše uvedených návrhů s tím, že nejprve bude udělena licence jednomu provozovateli UMTS (podle bodu 1. shora a s časovým odstupem (např. 12 měsíců) provozovatelům GSM (podle bodu 3. shora). Národní telekomunikační politika ČR stanovila jako jeden z prioritních úkolů uvolnění kmitočtových pásem vyhrazených pro UMTS zmíněným Rozhodnutím CEPT ERC, aby rozvoj mobilních telekomunikací mohl plynule pokračovat. Za předpokladu urychleného uvolnění kmitočtových pásem pro zemskou komponentu v celém rozsahu výše uvedených Rozhodnutí CEPT ERC (2x60 MHz pro FDD a 35 MHz pro TDD) by proces udělování prvních licencí mohl začít v prvé polovině roku Po určení dalších kmitočtů v rámci pokračující evropské harmonizace a uvolnění těchto kmitočtů na území ČR by bylo možno udělit další licence. Vydávání licencí bude úkolem Českého telekomunikačního úřadu, který zajistí realizaci výše uvedeného rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů. Určeno veřejnosti k diskusi V Praze dne Ministerstvo dopravy a spojů (MDS) předkládá veřejnosti k posouzení návrh na zavedení UMTS v České republice. Tímto způsobem by MDS rádo získalo názor veřejnosti na tuto problematiku, která byla již uvedena v Národní telekomunikační politice ze dne 14/4/99. Cílem tohoto dokumentu je přispět k: dalšímu prohloubení konkurence na trhu mobilních služeb, zavádění Informační společnosti v ČR v souladu s příslušným programem EU, rozšíření nabídky těchto služeb pro uživatele a získání investic a pracovních příležitosti v odvětví telekomunikací. MDS - odbor telekomunikací by uvítal názory odborné veřejnosti a provozovatelů GSM zejména na následující otázky: 5

6 1. Existují překážky, omezení, nebo jiné potíže, bránící urychlenému zavedení UMTS v ČR? 2. Jaký bude optimální způsob zavedení UMTS v ČR (viz. uvedené nebo jiné varianty)? 3. Jaký proces výběru (výběrové řízení, aukce, loterie) považujete za nejvhodnější? 4. V případě, že nepůjde o aukci, jak má být stanovena cena za licenci (kmitočtový příděl)? 5. Budou mít o udělení UMTS licence zájem všichni současní provozovatelé GSM? 6. Jaký by měl být, při daném počtu kmitočtů, optimální počet UMTS licencí udělených v ČR s ohledem na rozvoj konkurence, velikost trhu a ochranu životního prostředí? 7. Měly by být vydány také regionální licence? 8. S jakým předstihem před stanoveným termínem zahájení služby mají být licence vydány? 9. Mají být stanoveny podmínky na pokrytí území ČR a ceny služeb? 10. Má být trh UMTS považován za samostatný trh nebo společný s GMS? 11. Měl by existovat roaming mezi sítěmi UMTS vzájemně a mezi sítěmi UMTS a GSM? Vaše odpovědi, připomínky, komentáře a náměty k tomuto dokumentu zasílejte (nejlépe v elektronické formě) do na adresu: Ing. Antonín Zíta vedoucí odd. strategie a telekomunikační politiky Ministerstvo dopravy a spojů Nábřeží Ludvíka Svobody 12 P. O. Box Praha 1 Fax: 02 / Děkuji Vám předem za spolupráci. S pozdravem Ing. Marcela Gürlichová, v.r. náměstkyně ministra dopravy a spojů Převzato z internetové stránky MDS a po dohodě s odborem 310 MDS, odd. strategie a telekomunikační politiky, zveřejněno v této edici DATIS-ODIS, Informační služby Praha, leden

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma 1 Michael Kuboš Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma Stejně tak jako první telefony byly považovány v minulém století za zázrak, bylo pohlíženo podobně i na jejich mobilní následovníky, když spatřily

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 10 Roèník 2013 Praha 15. srpna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 23. Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. července 2012 Čj. ČTÚ-74 158/2012-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky Rozvoj služeb prostřednictvím UMTS Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE Vypracoval: Martin Komenda květen 2006

Více

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s.

Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti. Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Aukce spektra pohledem odborné veřejnosti Libor Šeda Specialista regulace, T-Mobile Czech Republic a.s. Rozdělení volných kmitočtů (aukce x výběrové řízení) Jak nabídnout kmitočty? V České republice dosud

Více

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra

Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Poznatky a závěry z veřejné konzultace návrhu dokumentu Strategie správy spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) předložil veřejnosti k veřejné diskusi návrh dokumentu Strategie správy spektra

Více

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů Marek Ebert, ČTU Veřejn ejná konzultace Rekapitulace procesu Připomínky uplatnilo 29 subjektů (jeden 2x a dále jedno stanovisko), všechny

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Adam Císař 28.5.2007 Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace (37MK) Základní charakteristika: Služba

Více

Inovace a souvislosti

Inovace a souvislosti Inovace a souvislosti DAB Michal Čupa CEO DC Tower, 13. 5. 2014 Osnova Mýty vs. Fakta Telekomunikační politika EU Fenomén Digitalizace => DVB-T, DVB-T2 DAB Závěr Mýty vs. Fakta Mýty vs. Fakta Mýtus: Význam

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda Základy mobilních sítí Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy mobilních sítí Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613

Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Praha 2. května 2011 Čj.: ČTÚ-38 971/2011-613 Vyhlášení výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městské sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2007 KOM(2007) 700 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013 TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013 3/1/2013 Analýza trhu v oblasti mobilních služeb sítí elektronických komunikací pro firemní zákazníky a zákazníky z veřejné správy 2012/2013 Virtuální operátoři 2013 Ing. Jan

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 Stanovisko Výboru regionů Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu a partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Jiří Dvorjančanský, výkonný ředitel marketingu, T-Mobile Czech Republic a.s. Miroslav Semrád, marketingový ředitel, Radiokomunikace

Více

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy

Aplikace družicové pohyblivé služby. Kmitočtový normál 400,1 MHz. MO Aplikace družicové pohyblivé služby Meteorologické sondy 399,9 400,05 DRUŽICOVÁ POZEMNÍ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ RADIO- NAVIGAČNÍ Aplikace družicové pohyblivé služby 400,05 400,15

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS KIVS setkání 2. 9. 2011 Další postup realizace KIVS Agenda (1) Představení KIVS teamu a organizace KIVS (2) Historie KIVS (3) Harmonogram dalšího postupu KIVS (4) Seznámení s hlavními principy připravované

Více

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Vážení uživatelé rádiového spektra, v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský.

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský. připravuje kongres s mezinárodní účastí Pirátské aktivity v prostředí Internetu Ožehavé téma předmětem mezinárodní diskuze V Praze dne 14. března 2012 Pirátské aktivity na Internetu, jejich vývoj a důsledky

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Mobilní kancelář a internet

Mobilní kancelář a internet Anotace Mobilní kancelář a internet Jiří VANĚK 1, Jan JAROLÍMEK 2, Simona KOLKOVÁ 3 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Praha 6, Česká republika e-mail 1 : vanek@pef.czu.cz

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Jeden rok a tolik změn!

Jeden rok a tolik změn! Jeden rok a tolik změn! Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK co všechno se za uplynulý rok stalo? podzim 2012: začal 1. pokus o aukci kmitočtů a skončil neúspěchem (3/2013)

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP

Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP Michal Frankl člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, Česko Abstrakt: Příspěvek pojednává o rozsahu regulace VoIP z pohledu zákona o elektronických

Více

07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 01 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ÚVODODNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Dopis předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych na tomto místě zhodnotil

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

O aktuálních otázkách

O aktuálních otázkách Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Motto: bez spojení není velení Legislativa -zákon 239/2000 Sb. O IZS- 18:

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka Xirrus Zajímavé funkce Jiří Zelenka Integrovaný kontrolér Distribuované řízení Řízení na přístupu pro maximální výkon Žádný single point of failure Snadné rozšiřování Centrální řízení Centrální řízení

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007 VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 26 a 27 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 25 až 27 1/22 OBSAH: I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby v letech 26 a 27 3 II.

Více

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7.

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7. Příloha 5 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Nabídka pro účely

Více

BMS Bezdrátové a mobilní sítě

BMS Bezdrátové a mobilní sítě Corr pre 2010 BMS Bezdrátové a mobilní sítě Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x0

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o.

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. VoIP KOMUNIKACE z pohledu české legislativy Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. Témata 1. Obecný právní rámec a vstup do podnikání 2.VoIP komunikace - kam a

Více

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS BEZDRÁTOVÉ DATOVÉ PŘENOSY HSPA A LTE V ŘÍDÍCÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS Miloslav Macháček 1 Anotace: Článek se zabývá

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU. 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě

Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU. 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě Co jsme zjišťovali? Jaký je aktuální stav a cíle podpory broadbandu ve vybraných členských zemích EU Jak podporují vybrané

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více