E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21"

Transkript

1 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000

2 Zdraví se týká nás všech. Je cennou hodnotou individuální i sociální, která výrazně ovlivňuje kvalitu života. Jak výstižně poznamenal dr. Halfdan Mahler, bývalý generální ředitel Světové zdravotnické organizace (SZO): Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic. Málokterá profese tak výrazně přispívá ke zdraví jako lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci. Neměli bychom však zapomínat na to, že zdraví není kategorií výlučně medicínskou, ale široce humánní. I když k dosažení co nejlepšího zdraví je velmi důležitá prevence, diagnostika, terapie i rehabilitace, zdravotnické služby samy o sobě zdraví nezajistí. Zdraví lidí je podmíněno tím, zda a do jaké míry dokáží k ochraně, udržení a rozvoji svého vlastního zdraví přispět jednotliví občané a jakou oporu najdou u všech ostatních i v celé společnosti. Každé rozhodnutí, ať už na úrovni vlády, parlamentu a senátu nebo v rodině má větší nebo menší zdravotní důsledky. Zdraví nevzniká v nemocnicích. Tam se povětšině napravuje to, co se už pokazilo. Základ zdraví spočívá v rodinách, školách a na pracovištích, všude tam, kde lidé žijí. Zdraví vzniká společným úsilím lidí, jejich blízkých a známých a v neposlední řadě činností politiků, náročnou prací zdravotníků i aktivitou pracovníků mnoha dalších rezortů. Pokud uvažujeme o zdraví a zdravotní péči, měli bychom si znovu a znovu klást tři základní otázky: Jaké je zdraví lidí? Proč je takové? A co můžeme udělat pro to, aby bylo lepší? Na první otázku můžeme jednoznačně odpovědět, že zdraví lidí je mnohem horší, než by mohlo být, kdybychom dokázali lépe motivovat úsilí lidí pečovat o své vlastní zdraví a kdyby se dařilo lépe využívat vzácné zdroje finanční, personální i materiální, které jsou k dispozici. Druhá otázka se týká determinant zdraví, tedy toho, co zdraví ovlivňuje. Jsou to především sociální, ekonomické a další podmínky, které můžeme shrnout pod pojem životní prostředí, dále životní styl, genetický základ a v neposlední řadě systém zdravotnictví. Třetí otázka je ve svém důsledku pozváním na společnou cestu ke zdraví. Nejde o jednotný pochod, ale o společný zájem i vnímání hodnot, sdílenou odpovědnost i koordinované úsilí, jehož součástí je respektování svébytnosti jedince i pochopení významu sounáležitosti. I když důležitost dílčích opatření v oblasti zdravotnictví je nesporná, mnohé okolnosti, které výrazně ovlivňují zdraví lidí, leží vně tradičně pojímaného rezortu zdravotnictví. Vzhledem k již zmíněné humánní a sociální hodnotě zdraví lidí i k růstu nákladů, které jsou na péči o zdraví vynakládány, je žádoucí využít všechny ověřené postupy a vědecky doložené zkušenosti k tomu, aby široký a mezirezortně pojímaný systém péče o zdraví byl účinný, hospodárný, humánní a trvale udržitelný. Aktivita řídících zdravotnických pracovníků se mnohdy soustředí zejména na rychlou realizaci dílčích opatření dodatečně reagujících na naléhavé nesnáze. Je to jistě 2

3 nezbytné. Současně je však žádoucí projevit zájem o zdraví a přijmout svůj díl odpovědnosti za péči o zdraví i tím, že budeme usilovat o cílevědomá a vnitřně provázaná opatření, která budou orientována na delší časový horizont, budou spočívat na demokratických principech, respektovat lidská práva a budou usilovat o zlepšení zdraví v širším sociálním kontextu. V této souvislosti SZO iniciovala rozvoj tzv. programové činnosti, jejímž smyslem je vytvořit dobrý podklad jak pro přidělování zdrojů, tak pro náležité zhodnocení výsledků a další motivaci všech obyvatel, organizací a institucí. V evropském měřítku byla zdravotním programům věnována pozornost už v 60. a 70. letech. Ucelený komplexní zdravotní program vypracovaný SZO byl vyhlášen v roce 1980, jeho evropská varianta byla Evropským zdravotnickým shromážděním přijata v roce 1984 (Zdraví pro všechny do roku 2000 a dále) a publikována v roce SZO tehdy vyzvala všechny členské státy, aby se k programu připojily a rozpracovaly evropské metodické zásady na své podmínky. V bývalém Československu byla metodická pomoc SZO využívána jen částečně. V roce 1991 byl program v evropském měřítku revidován, ale ani potom nebyl v České republice plně využit. Po rozsáhlé celoevropské diskuzi byl program koncem 90. let opět upraven a v roce 1999 publikován pod názvem Zdraví 21 - jako osnova evropské péče o zdraví v 21. století. Čtenář teď dostává do rukou český překlad programu Zdraví 21. Program je založen na široké definici zdraví jako bio-psycho-sociální kategorii, respektuje nespornou hodnotovou prioritu zdraví, bere v úvahu široké spektrum determinant zdraví a různý stupeň jejich ovlivnitelnosti, zdůrazňuje širokou sociální podmíněnost zdraví i péče o ně, soustavně využívá poznatků nejen medicínského výzkumu, ale i dalších oborů, a to zejména sociomedicínských a socioekologických. Jde o výsledek více než dvacetileté teoretické, metodické i organizační práce mezioborových týmů i výzkumných ústavů. Program představuje osnovu pro společnou práci v oblasti zdravotní péče. Není však hotovým návodem. Je to obecný model, který umožňuje jednotlivým státům naplnit jeho strukturu vlastní problematikou. Má-li být realizace programu úspěšná, musí vycházet z pečlivé a rozsáhlé metodické přípravy. Program by ve svém důsledku měl umožnit vyvolat, usměrnit a plně využít všestranné úsilí lidí chránit, posilovat a v určité míře i navracet zdraví. Předpokládá širokou názorovou pluralitu a různorodost aktivit pohotově reagujících na vývoj konkrétní situace. Základním a výchozím úkolem je rozšířit informaci o programu SZO mezi lidmi; informovat řídící pracovníky, zdravotníky, všechny organizace, instituce i jednotlivé občany. To by mělo vést k otázkám i diskuzím a v neposlední řadě i k růstu vědomí skupinové a individuální odpovědnosti za své zdraví. Program je významným koncepčním i koordinačním nástrojem, který je pro demokraticky pojímanou péči o zdraví dnes již nepostradatelný. 3

4 Druhou nezbytnou etapou bude příprava národní varianty programu, na níž by se měli podílet politikové, odborníci i občané - všichni, kteří budou chtít přispět k ochraně, posilování a rozvoji zdraví. Dalším krokem bude realizace evropsky pojímané strategie péče o zdraví v České republice, v krajích, okresech, obcích, ve školách, na pracovištích i v rodinách. Máme pro to všechny základní předpoklady a je důležité, abychom je dokázali plně využít. Překládaný text by k tomu měl být dobrým východiskem i potřebnou a užitečnou pomocí. Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. Ministr zdravotnictví České republiky 4

5 OBSAH Předmluva Obsah Světová deklarace zdraví... Poděkování... Poznámka pro čtenáře... Kapitola 1 Vize Zdraví pro všechny (HFA) Evropský region Světové zdravotnické organizace (WHO) na významné křižovatce času Záměr programu Zdraví pro všechny Role mezinárodního společenství a zejména WHO Závěry... Kapitola 2 Solidarita v praxi jako podmínka spravedlnosti ve zdraví. 2.1 Posílení solidarity mezi evropskými zeměmi v zájmu zdraví Zmenšování zdravotních rozdílů v rámci jedné země Chudí Nezaměstnaní Rozdíly mezi mui a enami ve vztahu ke zdraví Etnické menšiny, přistěhovalci a uprchlíci Postiení... Kapitola 3 Lepší zdraví pro 870 miliónů obyvatel Evropského regionu Závažné životní změny a jejich vliv na zdraví Zdravý start do ivota Zdraví mládee Zdraví dospělých Zdravé stárnutí Důstojná smrt... Kapitola 4 Prevence a zvládání nemocí a úrazů Celkové nepříznivé důsledky poruch zdraví Duševní zdraví Infekční nemoci Nemoci určené k celkovému vymýceni nebo eliminaci na území Evropského regionu Kontrola nad infekčními nemocemi prostřednictvím imunizace Kontrola nad ostatními přenosnými nemocemi Neinfekční nemoci Úrazy a zranění v důsledku násilí Katastrofy... Kapitola 5 Společné zdravotní strategie více odvětví Biologický základ zdraví... 5

6 5.2 Životní prostředí a sociálně-ekonomické determinanty zdraví Životní prostředí Sociální a ekonomické determinanty zdraví Zdravý ivotní styl Rozhodování a jednání vedoucí ke zdraví Snížení škod způsobované tabákem, alkoholem a zakázanými drogami 5.4 Místní prostředí, které prospívá zdraví Společná odpovědnost různých odvětví za zdraví Jak dospět k odpovědnosti Působení ostatních odvětví v zájmu zdraví... Kapitola 6 Rezort zdravotnictví zaměřený na výsledek Úvod Integrace základní zdravotní péče a nemocničních služeb Funkce integrovaných zdravotnických slueb Organizace integrovaných zdravotnických slueb Zařízení základní zdravotní péče (PHC) Nemocnice Řízení s cílem dosáhnout co nejkvalitnější výsledek Nástroje řízení zacíleného na dosažení co nejlepšího výsledku Plánování vstupů s cílem dosažení co nejlepších výsledků Financování zdravotnických služeb a péče, alokace zdrojů Finanční zdroje Lidské zdroje Léky Medicínská technika Infrastruktura veřejného zdravotnictví (Public health) Řídící pracovníci veřejného zdravotnictví Ostatní pracovníci sektoru veřejného zdravotnictví... Kapitola 7 Opatření a mechanismy k realizaci změn Úvod Lepší úroveň vědomostí jako základ zdraví Výzkum Rozvoj zdravotních informačních systémů Mobilizace partnerů pro zdraví Vlády Politici Odborná veřejnost Nevládní organizace Soukromý sektor Jednotliví občané Shromažďování účastníků pro společnou akci Plánování, zavádění a hodnocení strategie HFA Nabídka srozumitelných zásad budoucího postupu Posilování pocitu odpovědnosti Domluva na dalším postupu Hledání shody... 6

7 7.4.5 Stanovení cílů Jak dosáhnout transparentnosti Legitimita postupu Vytváření nových aliancí Rozšíření škály nástrojů realizace strategie Koordinace, monitorování a hodnocení Kapitola 8 ZDRAVÍ 21 - nová příležitost k činům Závěrečná poznámka recenzenta.. Literatura Evropská řada Zdraví pro všechny č.6 7

8 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Světová zdravotnická organizace Regionální úřadovna pro Evropu Kodaň Údaje v katalogu publikací knihovny WHO Health21: the health for all policy framework for the WHO European Region 8

9 (European Health for All Series; No. 6) 1. Health for all 2. Health policy 3. Health priorities 4. Regional health planning 5. Europe I. Series ISBN ISSN (NLM Classification: WA 540 GA1) Světová zdravotnická organizace (WHO World Health Organization) je specializovanou agenturou OSN a má prvořadou odpovědnost za problematiku zdraví a veřejného zdravotnictví v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím této organizace, která vznikla v roce 1948, si představitelé zdravotnických profesí z více jak 190 zemí vyměňují svoje znalosti a zkušenosti s cílem umožnit všem obyvatelům světa, aby dosahovali takové úrovně zdraví, která jim umožní vést společensky i ekonomicky produktivní život. Regionální úřadovna WHO pro Evropu je jednou ze šesti regionálních úřadoven rozmístěných po světě. Každá z nich má program zaměřený na konkrétní zdravotní problémy v zemích, pro které pracuje. Evropský region zahrnuje zhruba 870 miliónů osob žijících na území, které sahá na severu od Grónska po Středozemní moře na jihu a na východě až k břehům Tichého oceánu (pobřeží Ruské federace). Evropský program WHO se tedy soustřeďuje jak na problémy, které souvisejí s industriální a postindustriální společností, tak na ty, se kterými se setkávají nově vznikající demokracie ve střední a východní Evropě a na území bývalého SSSR. V rámci své strategie Zdraví pro všechny zaměřila regionální úřadovna svoji činnost do tří hlavních oblastí: zdravý životní styl, zdravé životní prostředí a poskytování řádné preventivní, léčebné a pečovatelské péče. Evropský region je charakteristický tím, e jeho obyvatelé hovoří mnoha různými jazyky. Cestu informací k jejich potenciálním uživatelům běžně provázejí jazykové problémy. Proto velmi vítáme všechny žádosti o práva k překladům materiálů vydávaných Regionální úřadovnou WHO. ISBN

10 ISSN Regionální úřadovna Světové zdravotnické organizace pro Evropu vítá všechny žádosti o povolení reprodukovat nebo překládat své publikace jako celek nebo jejich části. Žádosti a požadavky zasílejte na adresu Kanceláře pro publikace, Regionální úřadovna WHO pro Evropu, Scherfigsvej 8, DK-2100 Kodaň, Dánsko, kde rádi poskytnou informace o posledních změnách v textu, plánovaných vydáních a výtiscích i překladech, které jsou již k dispozici. Světová zdravotnická organizace 1999 Publikace vydané Světovou zdravotnickou organizací jsou chráněny autorským právem v souladu s ustanoveními 2. protokolu celosvětové úmluvy o autorských právech. Všechna práva vyhrazena. Použité termíny a materiály uvedené v této publikaci nevyjadřují názor sekretariátu Světové zdravotnické organizace na právní status kteréhokoliv státu, území, města nebo oblasti či jejich oficiálních zástupců nebo na vymezení příslušných územních nebo státních hranic. V této publikaci jsou použity názvy zemí nebo oblastí, které byly získány v době, kdy se připravovalo vydání originálu této knihy. Jsou-li zde zmíněny konkrétní společnosti nebo produkty určitých výrobců, neznamená to, že by je Světová zdravotnická organizace schvalovala nebo doporučovala přednostně před jinými společnostmi nebo výrobky stejné povahy, které zmíněny nejsou. Aby se zamezilo chybám a opomenutím, jsou názvy zákonem chráněných produktů odlišeny velkými počátečními písmeny. SVĚTOVÁ DEKLARACE ZDRAVÍ (WORLD HEALTH DECLARATION) 10

11 Světová deklarace zdraví (World Health Declaration) přijatá světovou zdravotnickou komunitou na 51. Světovém zdravotnickém shromáždění (World Health Assembly) v květnu 1998 I My, členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO), potvrzujeme věrnost principům deklarovaným v její Ústavě a k tomu, že výsada nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví je jedním ze základních práv každého lidského jedince; aby toto bylo dosaženo, přiznáváme každému člověku důstojnost, jeho hodnotu, stejná práva a povinnosti i společnou odpovědnost za zdraví. II Víme, že zlepšení zdraví a duševní pohody lidí je hlavním cílem sociálního a ekonomického vývoje. Jsme přesvědčeni o etických principech spravedlnosti, solidarity a sociálního práva a zakomponování obecné perspektivy do našich strategií. Klademe důraz na důležitost odstraňování sociálních a ekonomických nespravedlností pro zlepšování zdraví celé populace. Proto zdůrazňujeme potřebu věnovat největší pozornost nejpotřebnějším, zdravotně postiženým, těm, kteří dostávají neadekvátní zdravotnické služby nebo žijí v chudobě. Bereme na vědomí, že změny ve zdraví celosvětové populace vyžadují, abychom realizovali Politiku Zdraví pro všechny do 21. století prostřednictvím odpovídajících regionálních a národních politických programů a strategií. 1 III Znovu se zavazujeme k potřebnému posílení, přizpůsobení a změnám našich zdravotních systémů, včetně základních funkcí a služeb veřejného zdravotnictví tak, aby byl zajištěn všeobecný přístup ke zdravotním službám, založeným na současných vědeckých poznatcích a dobré kvalitě, a zavazujeme se udržet tyto změny i do budoucna. Zamýšlíme se nad zajištěním dostupnosti základní zdravotní péče podle definice v Deklaraci z Alma-Aty (přijaté na mezinárodní konferenci o základní zdravotní péči International Conference on Primary Health Care v Alma- Atě, září 1978 a schválené na 32. Světovém zdravotnickém shromáždění rezolucí WHA32.30 v květnu 1979) a nad zajištěním rozvoje nové zdravotní politiky. Budeme pokračovat ve vývoji zdravotních systémů, které odpovídají současným a předpokládaným zdravotním podmínkám, socioekonomickým okolnostem a potřebám lidí, komunit a států zapojených prostřednictvím vhodně řízených veřejných a soukromých akcí a investic do zdraví. IV Víme, že práce k uplatnění programu Zdraví pro všechny, všechny národy, komunity, rodiny a jedince je vzájemně propojená. Jako společenství národů budeme pracovat společně, abychom omezili obecná zdravotní rizika a prosadili všeobecné zdraví. V My, členské státy Světové zdravotnické organizace, se tímto zavazujeme prosazovat a podporovat práva a principy, úkoly a odpovědnost vyhlášené v této Deklaraci prostřednictvím společného úsilí, úplné participace a partnerství a vyzýváme všechny 1 V originální verzi není zvýrazněno. 11

12 jednotlivce a instituce, aby sdíleli představu Zdraví pro všechny v 21. století a aby společně usilovali o její prosazování. PODĚKOVÁNÍ 12

13 Nová osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském Regionu WHO je výsledkem rozsáhlého dvouletého úsilí, kdy členské státy, sítě a fóra WHO, agentury OSN, mezinárodní a integrační organizace, nevládní organizace a odborníci ze státního i soukromého sektoru revidovali a doplňovali návrhy tohoto dokumentu. Využívám této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří mnoha různými způsoby a v různých podmínkách přispěli k celému procesu a k jeho konečnému výsledku. J. E. Asvall regionální ředitel WHO pro Evropu POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE 13

14 Kapitola 1 - Vize Zdraví pro všechny vymezuje záměry, cíle a hlavní hodnoty programu Zdraví pro všechny (HFA Health for All) a určuje hlavní orientaci nové strategie. Kapitola 2 - Solidarita v praxi jako podmínka spravedlnosti ve zdraví se zaměřuje na posilování výrazné solidarity při zlepšování zdraví mezi členskými státy a na větší spravedlnost ve zdraví mezi jednotlivými skupinami uvnitř každého státu. Kapitola 3 a 4 definuje ádoucí výsledky zdravotnictví pro obyvatele v regionu. Kapitola 3 Lepší zdraví pro 870 miliónů obyvatel Evropského regionu se soustřeďuje na způsoby, kterými lze lidem zajistit zdraví na lepší úrovni po celý život. Kapitola 4 Prevence a zvládání nemocí a úrazů navrhuje strategii k omezení výskytu, šíření a dopadu jednotlivých chorob a dalších příčin špatného zdravotního stavu. Kapitoly 5 a 6 uvádějí řadu metod a postupů, kterými lze dosáhnout obecných cílů HFA. Kapitola 5 Společné zdravotní strategie více odvětví se zabývá rezortními aktivitami, jejichž účelem je zajištění a rozvoj zdraví a pro lidi zdravotně příznivého přírodního, ekonomického, sociálního a kulturního prostředí. Kapitola 6 Rezort zdravotnictví zaměřený na výsledek pojednává o orientaci zdravotnictví na podporu a rozvoj zdraví, spravedlnosti a hospodárnosti. Kapitola 7 Opatření a mechanismy k realizaci změn navrhuje způsoby mobilizace politické, profesionální a veřejné podpory HFA na všech úrovních. Snaží se vytvořit jak celospolečenské hnutí za zlepšení zdraví pomocí partnerské spolupráce a společných postupů, tak systém rozvoje zdraví přizpůsobený současnému Evropskému regionu. Kapitola 8 ZDRAVÍ 21 - nová příležitost k činům obsahuje závěrečný komentář a nástin budoucích úkolů. Kapitola 1 Vize Zdraví pro všechny (HFA) 14

15 1.1 Evropský region Světové zdravotnické organizace (WHO) na významné křižovatce času V Evropském regionu Světové zdravotnické organizace (World Health Organization -WHO) žije v 51 státech zhruba osm set sedmdesát miliónů lidí. Na západě je ohraničen Grónskem a na východě pobřežím Tichého oceánu na území Ruské federace. Tento region, stejně jako zbytek světa, prochází hlubokou změnou. Současný rychlý vývoj informačních a dalších technologií zřejmě znamená novou průmyslovou revoluci s dalekosáhlými důsledky, jejichž plný dosah nelze předpovědět. Tento region je plný velkých protikladů. Všechny členské státy sice zastávají zásady demokracie, lidských práv a politického pluralismu, ale jsou mezi nimi jak vysoce rozvinuté a bohaté země, tak některé chudé nebo velmi chudé státy. Mnohé z nich stále bojují s důsledky společenského a ekonomického přechodu k demokracii, který začal počátkem 90. let. Během posledních desetiletí vzrostl počet členských států z 31 na 51, a tím se zvětšil i rozsah problémů. Trvalé nesnáze spojené s bídou a nezaměstnaností prohlubují společenskou nerovnost a v mnoha zemích vyvolávají snížení kvality života, růst násilí a oslabení sociální soudržnosti. Problematická kvalita zdravotnických i jiných služeb a nerovnováha mezi poptávkou a dostupností zdrojů vyvolala v mnoha zemích obavy z rozpadu obtížně vybudovaných sociálních sítí a sociálních opatření. Postupující globalizace, decentralizace a pluralismus spolu s nabídkou nových příležitostí často vyvolává dojem, že jedinci a dokonce i samotné vlády mají stále menší vliv na rozhodování o zdraví. Během 90. let, poprvé od II. světové války, klesla průměrná délka života 870 miliónů obyvatel Evropského regionu. Z velké části to bylo způsobeno špatným zdravotním stavem obyvatel nových nezávislých států a některých zemí ve střední a východní Evropě. Téměř ve všech zemích se zvětšil rozdíl v kvalitě zdraví mezi sociálně a ekonomicky slabšími a silnějšími skupinami obyvatel. Situace se sice stát od státu liší, ale hlavními společnými problémy regionu jsou nepřenosné a přenosné choroby, úrazy, poruchy duševního zdraví a komplikace související s těhotenstvím a porodem. Jejich pořadí závisí na použitých hodnotících kritériích (úmrtnost, tělesné postižení atd.). Příliš mnoho lidí předčasně umírá, i když existují znalosti a prostředky, jak tomu zabránit. Uvažujeme-li o budoucnosti zdraví v Evropě, je důležité si uvědomit, že se běžně potýkáme s nejistotou a problémy, např. migrace a sociální konflikty. Informační technologie, genetika, biotechnologie a mikrotechnologie se rychle vyvíjejí a ovlivňují způsoby naší komunikace, práce, naše životní prostředí i metody poskytování zdravotnických služeb. Přesto existují důvody k naději a optimismu. I když v Evropském regionu dosud trvají některé zdroje napětí, lze uvítat, že už skončilo mnoho válečných konfliktů, které probíhaly v první polovině 90. let. Jedenadvacáté století se tak může stát prvním stoletím, v němž se rozvoj lidstva stane v jednotlivých zemích hlavní prioritou. Lidé i státy se postupně vyrovnávají s nesnázemi, které jim přinesly nedávné změny, a rozvíjejí se jako občanská společnost. Ve většině zemí regionu existuje spolehlivá 15

16 dopravní i komunikační infrastruktura a infrastruktura veřejných sítí a služeb, např. dodávka vody, elektrického proudu, systémy bydlení a další služby. Region má i vzdělané obyvatelstvo. Jeho informační základna, výzkumná kapacita a know-how patří k nejlepším na světě. Současný velký rozvoj komunikačních technologií umožňuje rychlé sdělování poznatků. Vědecký a technologický pokrok předznamenává zaměření nových a dokonalejších metod a mechanismů pro rozvoj zdraví. Rozšiřování Evropské unie (EU) nabízí nové možnosti spolupráce a vzájemné podpory mezi zeměmi. Nejdůležitější je, že Evropský region WHO má nyní téměř 15tiletou zkušenost se společným plánováním, zaváděním, monitorováním a vyhodnocováním společných strategií zaměřených na výsledky, cíle a inovace ve zdravotnictví, ve kterých integrují snahy o prosazování zdravého životního stylu, rozvoj zdravého životního prostředí a kvalitní zdravotní péče s účinným vynaložením nákladů. Nesporný přínos tohoto postupu je doložen rozsáhlými praktickými zkušenostmi řady evropských zemí. Podařilo se získat velké množství poznatků o vhodné organizaci a formách realizace programu Zdraví pro všechny (HFA). Plodné úsilí změnilo podporu zdraví z vágní ideje na hlavní nástroj zlepšování zdraví obyvatelstva. HFA integruje veřejnou zdravotní politiku a soubor konkrétních, podrobných postupů a metod zaměřených na rozvoj duševního zdraví, zdravé výživy a tělesné aktivity, stejně jako na snižování zdravotních rizik, které představují tabák, alkohol a drogy. Konference ve Frankfurtu (1989) a v Helsinkách (1994) vytvořily společnou evropskou strategii pro vytváření zdravého životního prostředí, kterou aktivně následovaly všechny státy regionu ve svých mezirezortních národních akčních plánech zdraví a životního prostředí (NEHAP). Objevil se nový přístup ke klinické medicíně orientovaný na výsledek, který spočívá v trvalém monitorování vybraných kritérií kvality a ve zpětné vazbě na uživatele zajišťované vhodnými informačními systémy. Byl vytvořen překvapivý potenciál pro zlepšení kvality péče o pacienty, zlepšení nákladové stránky zdravotnických služeb provázený zdroji, které lze využít při zavádění nových technologií do zdravotní péče. Některé reformní experimenty v oblasti zdravotní péče poukázaly na lepší způsoby organizace a financování zdravotnictví. A v neposlední řadě se podařilo vytvořit takové formy spolupráce, které na základě myšlenky HFA přerostly v celospolečenské hnutí. To se stalo motivem pro mnohá odvětví a organizace pro další spolupráci směřující k realizaci HFA, např. prostřednictvím organizovaného partnerství regionů, měst, škol, podniků, zdravotnických institucí a odborníků, nevládních organizací atd. V takové situaci jsou členské státy povinny podniknout kroky k zastavení a změně negativních trendů v kvalitě zdraví a chopit se nových příležitostí, které tato kolektivní zkušenost vytvořila. Tento scénář naděje a optimismu se může naplnit jen společným úsilím. 1.2 Záměr programu Zdraví pro všechny Záměr programu Zdraví pro všechny v jedenadvacátém století přijatý světovým společenstvím v květnu 1998, chce realizovat vizi Zdraví pro všechny, která se 16

17 zrodila na Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 1977 a kterou zahájila Konference v Alma-Atě v roce Zmíněná vize určila globální priority a deset cílů pro první dvě desetiletí jedenadvacátého století, které vytvoří pro lidi na celém světě podmínky k dosažení a udržení nejvyšší možné úrovně zdraví během jejich ivota. Regionální program Zdraví pro všechny je odpovědí na výzvu Světové deklarace zdraví, vytvořit regionální a národní strategie na základě globální politiky (viz vnitřní strana obálky). Tento program je v souladu s regionálním akčním plánem HFA (tj. program hlavních aktivit), který byl přijat v roce 1991 a požadoval, aby na regionálním výboru WHO pro Evropu v roce 1998 byla předložena obnovená verze této strategie. Světová deklarace zdraví vyzývá členské státy, aby podnikly kroky na národní i mezinárodní úrovni. Tento dokument Zdraví pro všechny předkládá soubor metod, kterými lze dosáhnout lepší úrovně zdraví pomocí ověřených postupů vycházejících ze společných zkušeností Evropského regionu získaných v posledních letech. Údaje obsažené v této nové politice pro Evropský region dokládají základní vztahy mezi zdravím, bídou a sociální soudržností. Ukazují přitom, jak se zdraví a snahy o jeho zlepšení začínají považovat za důležité faktory, které přispívají k větší vnitřní i vzájemné sociální soudrnosti obyvatel tohoto regionu. Program WHO pro Evropský region ZDRAVÍ 21 má tyto základní součásti: Jeden stálý záměr: umonit všem, aby dosáhli plného zdravotního potenciálu 3. Dva hlavní cíle pro zlepšení zdraví, které směřují k realizaci stálého záměru: ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý ivot; snížení výskytu hlavních nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Etický základ programu je tvořen třemi základními hodnotami: zdraví jako základní lidské právo; ekvita (spravedlnost) ve zdraví a solidarita při činnostech mezi jednotlivými zeměmi i mezi skupinami lidí uvnitř jednotlivých zemí, a to včetně mužů a žen; účast a odpovědnost jednotlivců, skupin, společenství i institucí, organizací a rezortů za rozvoj zdraví. Byly zvoleny čtyři základní postupy, jejichž smyslem je přispět k realizaci programu ZDRAVÍ 21 využitím vědeckých, ekonomických, sociálních i politických podmínek: mezirezortní strategie postihující determinanty zdraví a beroucí v úvahu zdravotní, ekonomické, sociální, kulturní a další okolnosti a průběžně hodnotící zdravotní dopad přijatých opatření; příprava a realizace programů zaměřených na zdravotní výsledky a důsledné hodnocení investic do zdraví z hlediska jejich přínosu; integrovaná základní zdravotní péče zaměřená na rodinu a celé společenství podporovaná flexibilním a citlivým nemocničním systémem; 3 Viz slovníček termínů (Příloha 5), kde se uvádí definice WHO pro zdraví a potenciál zdraví. 17

18 participační zdravotní rozvoj, jehož prostřednictvím bude rozvíjena účast všech, kteří mohou ke zdraví lidí přispět, např. rodin, škol, pracovišť, místních společenství a územních celků, přičemž smyslem je posílit společné rozhodování, realizaci i odpovědnost. Evropský region si stanovil 21 konkrétních cílů pro realizaci záměru Zdraví pro všechny. Ty se stanou měřítkem pokroku postupného rozvoje a ochrany zdraví a snižování zdravotních rizik. 21 cílů HFA tvoří osnovu pro přípravu zdravotní strategie v Evropském regionu. I když tyto cíle nejsou závazným seznamem, tvoří základ evropské zdravotní strategie. Jsou konkretizací úkolů, k jejichž naplnění vyzvala Světová deklarace zdraví, a jsou východiskem realizace zdravotní strategie Zdraví pro všechny v jedenadvacátém století. Stanovené cíle respektují konkrétní podmínky a potřeby Evropského regionu a adekvátně na ně reagují. V Příloze 1 jsou popsány vztahy mezi globálními a regionálními cíli. V případě kvantifikovaných evropských úkolů vyjadřují uvedené hodnoty průměr za celý region, nebo v některých uvedených případech pro určité skupiny zemí (viz Příloha 2). Očekává se, že státy, regiony, města a místní společenství atd. Evropského regionu upraví tyto cíle tak, aby odpovídaly místním podmínkám, potřebám a možnostem. 1.3 Role mezinárodního společenství a zejména WHO Evropský region WHO se může opřít o významnou pomoc mnoha organizací, které mohou spolupracovat se státy a podporovat tak jejich úsilí. Evropská unie (EU) jako mezinárodní organizace může významně přispět k realizaci mezirezortní zdravotní strategie. Rada Evropy a její bytostný zájem o demokracii, lidská práva a etiku se může stát hlavní silou, která zaručí, že se v mezinárodních úmluvách, kterými se řídí státy a lokální komunity, budou hájit etické hodnoty. Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a další finanční instituce, včetně nadací sponzorských agentur, které pracují v souladu s politickými cíli a odlišnými potřebami jednotlivých zemí, mohou v mnoha evropských státech zásadním způsobem pomoci při financování nejdůležitějších nových investic. Specializované agentury OSN mohou pomoci jak při formulování národních strategií, tak při realizaci programů a projektů jednotlivých států Evropského regionu a tím přispívat ke koordinaci mezinárodních a národních politických cílů i záměrů zdravotní politiky. Většina nevládních organizací, působících jak na lokální, tak celostátní úrovni, může v této politice nacházet inspiraci i směr vlastní činnosti a výrazně posílit efektivitu své vlastní práce, a to zejména pokud se v souladu s principy Zdraví pro všechny připojí k mezinárodním, národním a lokálním aktivitám a organizacím. WHO je svojí ústavou zavázána, aby v zájmu zdraví rozvíjela mezinárodní spolupráci, a to jak na bilaterální, tak i na multilaterální úrovni. Přitom je samozřejmě třeba brát ohled na skutečnou situaci Evropského regionu na konci dvacátého století. WHO potřebuje navázat spolupráci s různými partnery založenou na vzájemné důvěře a partnerském duchu, přičemž je připravena plně respektovat mandát zúčastněných subjektů. Regionální úřadovna WHO pro Evropu bude úzce spolupracovat s ústředím WHO, s ostatními regionálními orgány a s dalšími mezinárodními partnery, s cílem uplatnit nabyté zkušenosti ve všech členských státech a plně využít globálního organizačního 18

19 potenciálu WHO. Regionální úřadovna WHO pro Evropu se při podpoře zdravotní strategie v jednotlivých státech soustředí zejména na těchto pět hlavních funkcí: 1. jako svědomí zdraví bude hájit princip zdraví jako základního lidského práva, bude identifikovat trvalé nebo vznikající problémy, které souvisejí s lidským zdravím, a bude na ně upozorňovat; 2. bude hlavním střediskem informací o stavu zdraví a o jeho vývoji; 3. bude propagátorem strategie Zdraví pro všechny v regionu a zárukou její pravidelné aktualizace; 4. bude poskytovat aktuální, ověřené metody a mechanismy, které mohou státy použít při realizaci programu Zdraví pro všechny; 5. bude působit jako katalyzátor aktivit tím, že: - bude rozvíjet technickou spolupráci s členskými státy - tuto funkci je možné posílit založením funkčního zastoupení WHO v každé zemi, jehož posláním by bylo přispět ke vzájemně prospěšné výměně zkušeností mezi státem a regionální zdravotnickou organizací; - bude stát v čele evropského úsilí o vymýcení, eliminaci nebo zvládnutí nemocí, které představují hlavní hrozbu zdraví obyvatel, jako jsou epidemie infekčních chorob a pandemie, které představují choroby související se spotřebou tabákových výrobků; - bude propagovat aktivity orientované na Zdraví pro všechny, na kterých se prostřednictvím evropských sítí bude podílet více partnerů; - bude pomáhat s koordinací příprav i s realizací opatření v případě katastrof, které poškozují zdraví lidí v Evropském regionu. 1.4 Závěry Vzhledem k tomu, že se nacházíme na prahu jedenadvacátého století, je naší samozřejmou povinností přispět ke zlepšení zdraví 870 miliónů obyvatel tohoto regionu. ZDRAVÍ 21 je v tomto smyslu slibným východiskem, neboť využívá adekvátních metod spočívajících na zkušenostech získaných v Evropě během posledních 10 až 15 let. Nejedná se o nedosažitelnou vizi jde o reálný záměr! Zkušenost ukazuje, že i země s vysoce odlišnými politickými, sociálně-ekonomickými a kulturními podmínkami mohou vytvořit a realizovat program Zdraví pro všechny, jehož cílem je pozvednout problematiku zdraví mezi nejvyšší hodnoty. Tento záměr je začátkem cesty vedoucí k prospěchu lidí i států. Hlavním úkolem 51 členských států WHO v Evropském regionu je využít novou regionální strategii Zdraví pro všechny jako inspiraci i motiv pro adekvátní aktualizaci svých vlastních záměrů a cílů. Mnoho lokálních organizací a sdruení v Evropském regionu prokázalo velkou iniciativu a tvůrčí schopnosti při konkretizaci a využívání myšlenek Zdraví pro všechny k tomu, aby vedly občany k rozvoji a ochraně vlastního zdraví. Lze najít vynikající příklady dokumentující, že lidé z veřejného i soukromého sektoru úspěšně hledali a taky nacházeli cesty, jak přispět ke zlepšení zdraví. Tisíce odborníků a mnohé organizace zavedly nové metody vedoucí ke zlepšení zdravotní péče. Spolupracovaly přitom s lidmi z dalších oborů a nacházely nové možnosti, jak si s problémy poradit. Dynamicky a rychle se šířící hnutí Zdravá města přesvědčivě 19

20 dokázalo, jak velký potenciál má každý členský stát v aktivitě a tvůrčí iniciativě místních sdružení a organizací. Vyvstává potřeba konkrétních a rozhodných akcí, jejichž smyslem by se stala přeměna vize Zdraví pro všechny v nezvratnou skutečnost v každém z 51 členských států WHO v Evropském regionu. Jsou k dispozici jak zkušenosti a know-how, tak mnohé metody a mechanismy ovlivňující determinanty zdraví. V současnosti je nejvíce zapotřebí cílevědomého vedení a dobré politické vůle tento existující potenciál uchopit a využít. Kapitola 2 20

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková 2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 4. 12. 2009 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže

Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Otazníky zdraví možnos1 zvyšování zdravotní gramotnos1 dě6 a mládeže Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST 1 ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST Jde o schopnost lidí získávat potřebné informace, rozumět jim a rozhodovat i jednat v běžném životě tak, aby bylo dobré pro zdraví a aby to přispívalo ke zlepšení zdravotních i životních

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY, ZDRAVÍ A BLAHOBYT KONFERENCE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE, TALLINN 2008

EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY, ZDRAVÍ A BLAHOBYT KONFERENCE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE, TALLINN 2008 Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY, ZDRAVÍ A BLAHOBYT KONFERENCE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE, TALLINN 2008 Jan Holčík Abstrakt: V červnu 2008 svolala

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel:

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více