Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10"

Transkript

1 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny Meineke je nyní obehnán záhonem z růži. Foto: S. Mrázek Letos se konaly již 17. Komárenské dny, kterých se zúčastnili zástupci Města Blansko. Již tradiční akce v našem partnerském městě Komárně je pořádána vždy na přelomu dubna a května v rámci oslav konaných na památku výročí ukončení obléhání Komárna v roce Za Město Blansko se této významné akce zúčastnili místostarosta Mgr. Ivo Polák, dále vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Mgr. František Alexa, vedoucí odboru kancelář tajemníka Mgr. Jiří Kučera, jenž má na starosti mj. také oddělení cestovního ruchu, a místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky Bc. Leona Barancová. Záměr vytvořit v Blansku rozárium vznikl v roce 2006 v souvislosti se zahájením realizace rozsáhlého projektu Národního genofondu růží v ČR. Společným cílem Rosa klubu ČR a Světové federace pěstitelů růží (WFRS) se stalo vybudovat síť rozárií jako základ národního registru růží vyšlechtěných v českých zemích. Po Dambořicích a Bošovicích se dalším místem vybudování rozária stalo i Blansko. Pro jeho vybudování byla po dohodě Města Blansko a Římskokatolické farnosti Blansko zvolena historicky velmi cenná lokalita u kostela sv. Martina, která je jednak spjata s nejstarší historií města a dále s romantickým a tajuplným příběhem Karoliny z Linsingenu, později provdané Meineke ( ), která zde nalezla místo svého posledního odpočinku. K výsadbě růží bylo přistoupeno v dubnu Celkové náklady na realizaci dosáhly Kč. Autorem projektu rozária je Martin T. Hotárek, který se rozhodl zakomponovat do rozária právě i nově zbudovaný památník Karoliny Meineke. Jeho záměrem bylo otevřít pietní prostor zaniklého hřbitova, v němž dříve zanikaly architektonické detaily i šíře a hloubka okolní krajiny. Rozárium v jeho pojetí tvoří široký pás, který jako stuha obtáčí mramorový pylon a při pohledu shora vytváří iniciály MC tedy německou transkripci Meineke Caroline. Symbolika tohoto pásu spočívá podle M. Hotárka hned v několika rovinách jednak v rovině půdorysu, jímž jsou naznačeny z počátku přímé a později velmi dramatické životní osudy Karoliny, dále v rovině Za zkušenostmi do partnerského Komárna Svoji návštěvu naše delegace započala setkáním s ostatními partnerskými městy Komárna: Kralupy nad Vltavou (ČR) a Weissenfels (Německo), se kterými se společně vydala na plavbu po Dunaji. Večerní program jejich návštěvy se odehrával na oficiálních slavnostech Komárenských dní, kde si všichni zúčastnění vyměňovali své zkušenosti týkající se realizace městských slavností a jejich financování. Blanenská delegace si z této návštěvy odnesla spoustu nových námětů, jak ještě více zkvalitnit programovou skladbu takových akcí, jako je blanenský Historický jarmark nebo Vítání sv. Martina. barevné škály, která přechází od bílých růží u schodiště k růžovým a rudým u památníku, až po barvu lila u kostela a také v prostorovém uspořádání, kde nejnižší růže jsou vysazeny na okraji rozária, u památníku rostou nejvyšší odrůdy navozující dojem růžového loubí, jež pak dále opět přechází v růže menšího vzrůstu. Růžovým keřem jsou opticky odstíněny i reflektory vnějšího osvětlení kostela a prostorové vyváženosti je dosaženo výsadbou keře růží i u barokní plastiky Krista na kříži. Symbolický byl i výběr odrůd růží. U památníku byla použita odrůda Caroline Bank z roku 1890, dále zde najdeme v předválečném Československu vyšlechtěnou Sněhurku a také odrůdu Silver Queen. U reflektorů je použita vyšší odrůda rudých růží Jan Palach. Cílem investorů, kterými bylo Město Blansko a blanenská farnost, je, aby se rozárium stalo nejen součástí národního genofondu růží, ale také další hojně navštěvovanou turistickou zajímavostí města. Použité odrůdy: Sněhurka (bílá), White Meidland (bílá), Evening Star (bílá) Silver Queen (růžová), Caroline Bank (růžová), Josef Klimeš (červená), Mainzer Fastnacht (lila modrá), Jan Palach (červená), Leonardo da Vinci (bílo-červená). Mgr. Jiří Kučera V sobotu se všechny delegace seznámily s tím, jak se město Komárno snaží zachránit a revitalizovat areál proslulé komárenské pevnosti, který značně utrpěl dvacetiletým pobytem sovětských vojsk. Pozitivní je zejména poznatek, že se do oživení tohoto pevnostního komplexu vedle města samotného zapojují také soukromí podnikatelé, zejména v oblasti služeb, což přispívá k rozvoji cestovního ruchu ve městě. Ve večerních hodinách se blanenská delegace oficiálně setkala s viceprimátorem města Komárna Bélou Szabó, s nímž byly diskutovány zejména výměnné a rozvojové programy v oblasti školství. Partnerské vztahy mezi Blanskem a Komárnem stojí na dobrých základech a nadále se rozvíjejí. Proto předpokládáme, že ještě v tomto roce uvítáme oficiální komárenskou delegaci ve městě Blansku na některé z významných kulturních a společenských akcí. Bc. Leona Barancová místopředsedkyně komise pro zahraniční styky Šek na Kč ve čtvrtek 15. května obdrželo vedení Města Blansko v čele se starostkou PhDr. Jaroslavou Královou v expozituře České pojišťovny na ul. Nádražní v Blansku. Z rukou ředitele agentury pro Blansko, Vyškov a Prostějov pana Josefa Trojance (vlevo) jej převzala paní starostka. Získaná částka je odměnou za nízkou nehodovost s těžkými následky ve městě Blansku a díky tomu druhému největšímu skoku v žebříčku hodnocených měst. Umístění je o to vzácnější, že loni městem vedla objížďka kvůli rekonstrukci krajské silnice. Získané peníze budou investovány do preventivních bezpečnostních opatření konkrétně osvětlení přechodů na ulici Svitavské. Foto: S. Mrázek Město Blansko zpracovává nový územní plán Zákon stanoví obcím povinnost zrevidovat a vytvořit nový územní plán, a to nejpozději do konce roku O tom, jaké jsou důvody pro tyto změny, co přináší nové legislativa a jak se dotkne zpracování nového územního plánu, jsme si povídali s vedoucím Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Ing. arch. Jiřím Kouřilem. Proč se musí územní plány změnit? Nejstarší územní plány (ÚP) měly omezenou platnost na dobu určitou tzv. návrhové období. V roce 1998 přinesla velká novela stavebního zákona paragraf, v němž bylo uvedeno, že územní plán přestane platit ve chvíli, kdy bude nahrazen jinou dokumentací, to znamená, že nešel jednoduše zrušit ani usnesením zastupitelstva. Tím by platil napořád, a z toho důvodu se pořizovaly změny územního plánu. Problém později nastal tím, že se začal připravovat nový stavební zákon. Znění bylo zřejmé cca od roku Zde se začaly objevovat paragrafy, že budou nahrazeny původní územní plány. Důvodem bylo to, že vedle sebe stály hodně rozdílné dokumentace. Spousta ÚP byla dokončena na tzv. výjimku od okresního úřadu. Ten uděloval výjimky na dopracování podle původní legislativy. Pak stály vedle sebe ÚP s jinou podobou, ale i s jiným obsahem, protože běžný ÚP obce byl podle staré technologie zpracovaný jen pro zastavěné území. Jenže podle zákona z r to již bylo celé katastrální území. Blanenský ÚP řešil celé katastrální území nad rámec požadavků, protože řešené území bylo celkem malé částečně tedy plnil i novější požadavky. Zákonodárci ale rozhodli, že dokumentace budou nahrazeny do pěti let od nabytí účinnosti nového stavebního zákona. To vychází na V ten den přestanou všechny územní plány platit. Připravuje se však novela zákona, která by měla tento termín posunout, protože zákonodárci špatně odhadli průběh pořizování územně analytických podkladů. Jaké povinnosti to znamená pro obce? Obce, které do dnešního dne ÚP neměly, najednou zjistily, že je nový stavební zákon omezuje. Bez ÚP neměly omezení, kde se může nebo nemůže stavět záleželo to na usnesení zastupitelstva. Nyní, když nemá nebo nebude mít obec ÚP, nemůže stavět jinde než tam, kde bylo zastavěné území v roce Například u rodinných domů postavených později za touto čarou by nebylo možné postavit ani garáž. Proto se dělá revize zastavěného území k datu zpracování nového ÚP. A to bez vydaných územních rozhodnutí, jen pro skutečně zastavěná území. I když se někde postavily inženýrské sítě, ale nestojí tam domy, je plocha v nezastavitelném území. Tyto obce jsou první v řadě při pořizování nového ÚP. Jaká je koncepce zpracování územního plánu? Zásadu územního rozvoje zpracovává kraj. Stanovuje koncepci za kraj v jiném měřítku, tedy obecněji. Tento dokument následně ovlivňuje zpracování ÚP jako nadřazený podklad. Cokoliv se v území dělá, musí vyhovovat těmto zásadám schváleným na krajské úrovni. Z tohoto pohledu je vůči našemu území hlavně sledována trasa R43. Co vše řeší územní plán? ÚP řeší funkční plochy nezastavitelného (orná půda, lesy) a zastavitelného území (bydlení, výroba, občanské a technické vybavení a doprava). Změní se s novým ÚP rozsah řešeného území? Rozsah řešeného území se s novým plánem nezmění. Kdyby se zpracovávala jen zastavěná část, tak ano. Ale my už řešíme celý katastr, takže ne. (Pokračování na str. 2) TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Komárenské slavnosti. Foto: autorka Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na

2 2 z usnesení Z usnesení z 31. schůze rady města ze dne Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/08 Nákup pěti serverů do racku pro Nemocnici Blansko do plánu investic Nemocnice Blansko. s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 v maximální výši Kč na nákup výškově stavitelného žákovského nábytku a 2 ks počítačů. s pronájmem nebytového prostoru o výměře 6,64 m 2 + ost 2,30 m 2 (soc. zař., chodba) ve III. nadzemním podlaží budovy K. J. Mašky 2, Blansko, na dobu neurčitou, občanskému sdružení Bílý klíč porozumění, Husova 40, Blansko; IČ: za účelem pomoci těžce zrakově postiženým za nájemné ve výši 1 Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené. s pronájmem nebytových prostor o výměře 55 m 2 v bývalém Penzionu na ul. Pod Javory 32, Blansko, Sdružení Jóga v denním životě Blansko, Zborovecká 12, Blansko, IČ: , za nájemné ve výši 60 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou za účelem rozšíření Centra zdraví. se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 19 m 2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (záhon před byt. domem Sadová 90 až 94, Blansko). se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře cca 35 m 2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem sečení trávy na nepronajaté části pozemku (pod zámeckou zdí, ul. Dolní Palava). se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 86 ostatní plocha o výměře 20 m 2 a části pozemků parc. č. 85/1 ostatní plocha a parc. č. 86 ostatní plocha o celkové výměře 9 m 2, vše v k. ú. Horní Lhota u za účelem rozšíření stavby garáží (lokalita řadových garáží u hřiště). aby dle usnesení č. 3 z 30 rady města dne byl znovu zveřejněn záměr, a to dle zákresu do kat. mapy (prostor mezi 2. a 3. stromem počítáno od nám. Republiky, před budovou Wanklovo nám. 3, naproti drogerii Rossmann). s prodloužením smlouvy o výpůjčce pozemků kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul., a to do s doplněním usnesení č. 23 z 29. schůze dne , a to takto: do textu usnesení se za slovo... cukrovinek... vkládá balených nealkoholických nápojů a.... Ostatní text usnesení zůstává beze změny. a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru - bezúplatný převod části pozemku parc. č. 689 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u o výměře cca 2000 m 2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (část hřiště Lažánky). s pronájmem nebytového prostoru o výměře cca 30 m 2 v budově čp. 167 na Klepačově organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Srdce na dlani Blansko, se sídlem Růžová 3, Blansko, za nájemné ve výši 1 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem užívání jako klubovna. s bezplatným použitím znaku města Blansko na vlajku Skautského střediska Blansko Srdce na dlani, Růžová 3, Blansko. Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2008 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy. udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města na uspořádání kulturní akce Muzejní noc v prostorách Muzea Blansko a části zámeckého parku dne v době od 18:00 do 24:00 hodin. udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Blanenské kulturní sdružení na uspořádání 2. ročníku Blanenského revival festu v prostorách lomu Arnoštov dne v době od 11:00 do 02:00 hodin. udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Milanu Klimešovi, Blansko na uspořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách Pezzeria Terrazza v době od 19:00 do 01:00 hodin v termínech dle písemné žádosti. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výší 180 tis. Kč na: Dělnický dům Blansko rekonstrukce fasád II. etapa, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Černohorská restaurace, s. r. o., Blansko na uspořádání hudebních večerů v době od 19:00 do 01:00 hodin a dalších kulturních akcí v době od 20:00 do 02:00 hodin na zahrádce restaurace Dělnický dům v termínech dle písemné žádosti. Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro žadatele TJ Olympia Blansko, OREL Jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK APOS Blansko, ASK Blansko a TJ Sokol Blansko na nejbližší zasedání ZM. Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2008/09 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva. Rada revokuje usnesení č. 21 z 5. schůze konané dne Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Rada rozdělovala peníze z výherních hracích přístrojů Firmy provozující výherní hrací přístroje na území města odvedly na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách část výtěžku za rok 2007 na účet Města Blansko. Celkem se jedná o více jak milion korun, které budou, jak zákon ukládá, použity na veřejně prospěšné účely. Přesně bylo na účet Města odvedeno Kč. Rada schvalovala na své 31. schůzi dne rozdělení této částky. Největší část, a to Kč, půjde na opravu sociálního zařízení a sprch v kabinách fotbalového stadionu na Údolní ulici. Jedná se o dokrytí nákladů na stavbu, přičemž Jihomoravský kraj již přispěl částkou Kč. Rekonstrukce otopného systému v budově ZUŠ Blansko, která bude hrazena z dotace Jihomoravského kraje, musí být dofinancována z prostředků Města. Na tuto akci proto půjde Kč. Na rozšíření a zastřešení mobilního pódia bylo schváleno Kč. Stávající mobilní pódium tak bude dostatečně prostorné pro větší počet účinkujících a jeho zastřešení umožní bezproblémové konání akcí i v případě nepříznivého počasí Kč připadne na vybudování autobusové zastávky na ulici 9. května. Požadavek na novou zastávku vzešel přímo od občanů. Za Kč nakoupí Město nové židle do jídelny Městského klubu důchodců a Kč připadne na vypracování projektu na přístavbu této jídelny. Kulturní dům v Těchově se dočká nových dveří ( Kč), Rekreační oblast Palava laviček ( Kč) a na zkulturnění prostředí obřadní síně MěÚ Blansko bylo schváleno Kč. red Město Blansko zpracovává nový územní plán Produkce odpadů na Blanensku v roce 2007 Celkem se v roce 2007 vyprodukovalo na území obce s rozšířenou působností Blansko tun odpadu, z toho připadalo na odpady zařazené jako ostatní tun a odpady nebezpečné tun. Podle katalogových čísel se jednalo o 251 druhů odpadů. Největší podíl odpadů zaujaly stavební a demoliční odpady v množství tun a komunální odpady ve výši tun. Z uvedeného množství komunálních odpadů bylo vytříděno například 747 tun papíru a lepenky, 248 tun skla, 101 tun kovů a 27 tun plastů. (Pokračování ze str. 1) Vzniknou nějaká nová místa pro občanskou vybavenost? V Blansku už téměř žádná místa nejsou kromě plochy u skleníků, kde nelze stavět kvůli tomu, že se jedná o záplavové území. Zde není možné získat souhlas od Povodí Moravy. Nelze zmenšovat rozlivový prostor i když pozemek pod stavbou můžeme zvednout, voda musí stejně někam odtékat. Zákon nařizuje zdigitalizovat ÚP... Blanenský ÚP je již několik let digitalizovaný. Je ale převedený do rastrové podoby a nad ni se dávají další vrstvy. Technologie zpracování nového územního plánu bude úplně jiná. Jaké další změny přináší nový zákon? Doposud se dělaly změny a číselně se do ÚP označovaly. Dnes musí být po každé změně vyhotovena aktualizace. Vytiskne se nový výkres s datem, kdy byl pořízen. Tedy stále se aktualizuje a překresluje. To je hlavní změna proti původní normě. Nový zákon také zpřísňuje podmínky, za jakých mohou být provedeny změny ve schválené dokumentaci. Do roku 2006 existoval paragraf, kde bylo uvedeno, že něco je na uvážení, dnes ale říká, že nelze. Zákon je přísnější, aby území bylo stabilnější. ÚP zde není pro to, aby se dělaly jeho změny. Proto se ten proces formálně brání pořizování změn, proto je vše tak zdlouhavé. Je to jakási záruka stability území. Jak probíhá pořízení změny ÚP? Postup je následující. Nejdříve je tu návrh na pořízení změny ten schvaluje zastupitelstvo může jej schválit (třeba v rozporu s podklady) začne se pořizovat změna ÚP. To vše ještě prodlouží např. to, že zákon má jiný rytmus než čtvrtletý, kdy se schází zastupitelstvo. Proto se většinou ukončená fáze mine s dalším zasedáním. V Blansku změna ÚP trvá standardně rok a půl. Co veřejnost? Může se účastnit změn územního plánu? Dozví se o změnách? Je oznamována každá fáze a každá je tak dlouhá, že je vyloučeno, aby o ní někdo nevěděl. V rámci přímého kontaktu s pořizovatelem změny. Kdo má kontakt se stavebním úřadem, může se zeptat, v jaké fázi se co nachází, pak se vše komunikuje písemně, do protokolu či zápisu na jednání. Řeší se při projednávání změn majetkové vztahy? ÚP řeší koncepci území a nezabývá se majetkovými vztahy. Ze zákona totiž nejde až do podrobnosti jednotlivých pozemků. To nastupuje až v další fázi, která je součástí projednání ÚP. Např. komunikace z bodu A do bodu B veřejně prospěšná stavba, která přetne majetek. Vlastník je obeslán prostřednictvím úřední desky. Pak může uplatnit námitku. Dále je to o tom, jestli důvody uzná projektant. Na veřejném jednání ho má přesvědčit, že jiné technické řešení není možné. Pokud jiné technické řešení možné je, tak by na ně měl upozornit sám vlastník, čímž rozšíří podklady pro dílčí nebo konečné řešení. ÚP je pak schválený třeba i s námitkou. Jak je na tom Blansko v současné době se zastavitelnými plochami? Zastavitelných ploch je na celém území města hodně. Původní návrhové plochy mají cca 77 ha, plochy pořízené změnami pak dalších 35 ha. Z iniciativy rady vznikl v závěru roku 2006 přehled návrhových zastavitelných ploch a k podrobnějšímu posouzení byly vybrány ty největší. Celkem jich bylo 26. Z toho dvě jsou v Blansku, zbývající v městských částech. Samotné Blansko je totiž jinak zastavěné. Na katastrálním území Blansko se jedná o plochy nad Písečnou a zahrádky na Podlesí pod lesem. Do tohoto území spadá ještě jižní část souboru Luhy mezi Zborovcemi a Horní Lhotou. Pro toto území byl zpracován a schválen regulační plán. Kvůli neochotě vlastníků se zde ale nedaří projednat dopravní a technickou infrastrukturu území. Jak reálné je tyto plochy v nejbližší budoucnosti využít? Do velké plochy není možné vstoupit jen jedním stavebníkem, vždycky je to náročnější na zainvestování. Musí existovat nějaké kapacitní napojení celé plochy včetně komunikací, které musí mít například i s chodníky kolem deseti metrů, celková šířka veřejného prostoru zde má být 10, 12 i 20 m. Nejen proto je potřeba přeparcelace, na níž se musí shodnout všichni majitelé pozemků. Máme vytipovánu řadu návrhových ploch, které na naplnění čekají, ale i těch, které zřejmě naplněny nikdy nebudou. Návrhové plochy pro bydlení několikanásobně převyšují skutečné potřeby města. Od roku 1998 bylo pořízeno kvůli technické nebo majetkové nedostupnosti původně vymezených ploch hodně změn územního plánu kvůli bydlení. Teď se vše bude řešit v širších souvislostech. Bude se zpracovávat nový materiál, na základě něhož bude možno rozhodnout, jak dál nakládat s návrhovými plochami. Je zde sice poptávka po rodinném bydlení, ale nedaří se scelovat a společně zainvestovávat pozemky. Např. již zmíněné Luhy byl pro ně zpracován regulační plán, ale ve fázi územního řízení odmítá řada vlastníků vydat souhlasy k realizaci veřejné a dopravní infrastruktury. Což je proti logice věci, protože zasíťování území pozemky zhodnotí. Ne vždy jsou ale hlavním kritériem peníze. Dohromady je tam 27 ha návrhových ploch a v nich budeme zřejmě muset, stejně jako na území celého města, provést nějakou selekci. Co to znamená? Vypočítal jsem, že další čtyři roky bude například potřeba max. do 10 ha plochy. Na dvě aktualizační periody by to bylo ha. V ÚP bylo však vymezeno mnohem větší množství návrhových ploch na základě tehdejších podkladů a informací, které zjevně nebude možno převést do nového územního plánu. Každoročně se v katastru uvádí do provozu 25 rodinných domů, a to už po dlouhou dobu, stejně jako na zbytku okresu. Tato čísla zjevně souvisejí s kapacitou trhu, jsou v relaci s počty obyvatel. Zjednodušený závěr je takový, že během následující doby vyselektujeme a vyřadíme těžko využitelné návrhové plochy, abychom neměli potíže se schvalováním nového ÚP. To se musí stihnout udělat do termínu Jedná se zejména o revizi ploch v katastru Klepačov, Horní Lhota u, možná Lažánky u, Dolní Lhota a Olešná u. Výchozí podklad pro toto vyhodnocení bude zřejmě projednán Odbor životního prostředí MěÚ Blansko každoročně zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady na území obce s rozšířenou působností Blansko na podkladě hlášení, která odevzdávají původci odpadů při dosažení ročního množství 50 tun ostatních odpadů nebo 50 kg nebezpečných odpadů. Za rok 2007 podalo toto hlášení celkem 367 původců, nejvíce jich bylo z (150), dále z Adamova (25), Rájce-Jestřebí (23), Černé Hory (18) a Lipůvky (10). odbor životního prostředí na červnovém zastupitelstvu, kde bude na pořadu i vyhodnocení naplňování strategického plánu rozvoje města. Kde se daří ÚP naplňovat? Pokud vezmeme v úvahu skutečné potřeby města, tak na většině území. Jen v otázce bydlení je aktivní celá řada lokalit a v dalších jsou připravovány zastavovací plány. Tyto živé developerské projekty představují potenciál pro cca 200 rodinných domů. Určitý problém je zřejmý v nedostatečném potenciálu pro bytové domy, ale i to se snad podaří vyřešit. V jiných oblastech registrujeme pozitivní aktivity v průmyslových oblastech, centru města, na sportovním ostrově i jinde. Okruh otázek aktuálně spojených s návrhovými plochami bydlení v rodinných domech lze na pozadí skutečnosti, tedy z určitého pohledu, vnímat pouze jako pseudoproblém vyvolaný vývojem legislativy. Jak vyplývá z obsahu i logiky věci, redukce návrhových ploch se skutečně dostupného zastavitelného potenciálu nedotkne. I u vyřazených návrhových ploch se bude jednat spíše o odložení využití. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel , a to od do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích. ČERVEN MUDr. Blaťák Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b MUDr. Hepp Rájec, Šafranice MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko MUDr. Hošák Adamov, U Kostela MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová Přerušení dodávky elektrické energie čtvrtek 5. 6., h Blansko ul. Svitavská pravá strana od domu č. 18 po restauraci ČD a levá strana od ul. Tovární po hotel Macocha ul. Mahenova od ul. Svitavské po A. Dvořáka ul. A. Dvořáka od ul. Mahenovy po ul. Tovární ul. Kollárova od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu kromě MŠ a ordinace ul. Fügnerova od ul. Svitavské po ul. Masarykovu kromě PENNY Marketu ul. Tovární od ul. Svitavské po ul. Masarykovu

3 3 TOS a. s., člen skupiny CTY GROUP tradiční výrobce obráběcích strojů brusek, soustruhů a strojů na výrobu ozubení hledá pro zajištění výroby: obráběč kovů konvenční nebo CNC pracovník montáže obráběcích strojů (montážník) pracovník skladového hospodářství (skladník, manipulant) zámečník údržbář lakýrník mistr výroby finanční controller kontrolor jakosti technický prodejce NABÍZÍME: Velmi dobré fi nanční ohodnocení příklad: pracovníci montáže: po zaučení, dle míry zapracování, spolehlivosti a pracovního nasazení, hrubá mzda Kč, až Kč specialisté. obráběči brusiči, frézaři a soustružníci po zaučení a zapracování, hrubá mzda Kč až Kč. možnost profesního i osobního růstu další vzdělávání možnost rychlého kariérního postupu zajímavou a rozmanitou pracovní náplň moderní sociální zázemí závodní stravování 5 týdnů dovolené možnost zajištění ubytování pro pracovníky na klíčových pozicích tel mobil Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. Požadované obecné předpoklady: státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené vyšší odborné vzdělání v oborech orec vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální práci, sociálně právní činnost nebo ukončené vyso- koškolské vzdělání získané studiem v bakalářském alář studijním programu zaměřeném m na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, giku sociální péči Další požadované předpoklady: poklady: znalost zákona o sociálních službách znalost práce na PC řidičský průkaz sk. B praxe ve veřejné správě vítána komunikativní osobnost Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu určitou zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup k nebo dle dohody, MěÚ Blansko Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 2/ Sb., v platném znění, ní nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 8 Lhůta pro podání písemné přihlášky: Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní ktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením ením mú údajů ůod dosavadních dn zaměstnáních níc a ood odborných znalostech a dovednostech dnostech výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad d o jeho vyžádání) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou SOC OSS NEOTVÍRAT na adresu: Město Blansko Ing. Josef Kupčík, tajemník nám. Svobody Blansko Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Domluvte se rukama Seznámení s krásným a bohatým vizuálním jazykem kurzy českého znakového jazyka nabízí po celý červen zdarma sdružení LAVINA. Konají se vždy v pondělí v h v prostorách multifunkční klubovny na ulici 9. května 3. Kurzy pořádá LAVINA za podpory Naděje Neslyšících. red 5. díl Karolina Meineke Královský portrét bez zlaceného rámu... Karolinu jsme minule opustili ve chvíli, kdy se po smrti dítěte navždycky musela rozejít s Williamem. Toto nervové vypětí však nemohlo zůstat bez následků... Mohlo by se říci: sejde z očí, sejde z mysli. Ve Williamově případě to platilo do té míry, že útěchu brzy opět nalezl v náruči Dory Jordanové. Navíc mu povinnosti prince a námořního důstojníka jistě dávaly snáze zapomenout. Jiné to bylo s Karolinou. Ta zůstávala v Hannoveru se všemi vzpomínkami, fyzicky i duševně na dně a společensky znemožněná. Měsíce ubíhaly. Dříve veselá Karolina, uvězněná ve svém utrápeném světě, začala trpět depresemi. Později vzpomínala, že od sebevraždy ji uchránila jen péče bratra Arnošta a stárnoucího otce. To vše si dřív či později muselo vybrat svou daň. Někdy koncem roku 1794 se její zdravotní stav prudce zhoršil. Oslabený organizmus prostě vypověděl službu. Karolinu začaly sužovat horečky nervového původu, blouznila, a co hůř, stále častěji upadala do bezvědomí. Lékaři byli bezradní a mnoho nadějí na uzdravení mladé ženě nedávali. A jestliže dosud připomínaly její osudy červenou knihovnu, v tuto chvíli se mění takřka v horor. Horečnaté záchvaty a mdloby se vyskytovaly ve stále kratších intervalech, až jednoho dne nastalo to, čeho se všichni obávali. Karolina znovu upadla do bezvědomí a už se neprobrala. Zůstala ležet na posteli mrtvolně bledá a podivně strnulá, nereagovala na žádné podněty a lékařům se nepodařilo nahmatat puls. Zkušení praktici proto konstatovali jediné nastala smrt. Do děje ve zlomovém okamžiku vstupuje jako Deus ex machina mladý lékař Adolf Meineke. Byl jedním z těch, kdo Karolinu během nemoci ošetřovali, a stal se také svědkem její zdánlivé smrti. Zdůrazněme slovo zdánlivé, protože hypotéze o úmrtí nevěřil. Vysoký, štíhlý a věčně zachmuřený podivín Meineke, který neměl mnoho přátel dokonce ani mezi kolegy, byl člověk plně oddaný vědě. Ostatně k jeho životním vášním patřila vedle medicíny i chemie. O případ se zajímal čistě z vědeckého hlediska. Víc než neznámá choroba ho však zaujalo, že údajně zemřelá nejevila ani s postupujícím časem žádné obvyklé příznaky provázející smrt. Když na tuto okolnost upozornil, nikdo tomu nepřikládal význam. Lékaři prostě potvrdili exitus a baron Linsingen začal chystat pohřeb. Meineke se však nevzdal. Čím déle to bezvládné tělo, které bylo mezitím uloženo do otevřené rakve, pozoroval, tím si byl jistější, že nejde o mrtvolu. Nakonec se odhodlal k neslýchanému. Zděšené rodině sdělil, že Karolina není mrtvá a je třeba ukončit ty ponuré přípravy a začít o ni znovu důkladně pečovat. Musel to být pro všechny kolem šok. Místo aby se sklonil před majestátem smrti, ten mladý doktor neomaleně žádá, ne, on nařizuje, aby tělo bylo přeneseno zpět na lůžko a pokouší se je přivést k životu. Probdí u Karoliny nejednu noc, tře její ledové ruce, aby jí rozproudil krev, zkouší doslova kde co, aby se vzepřel osudu... a ono se mu to podaří! Karolině se vrací barva do tváří, její dech i tep jsou najednou patrné a nakonec po několika dnech otevírá oči. Píše se rok 1795 a Karolina z Linsingenu se doslova znovu narodila. Zázrak, nebo spíš důkaz nízké úrovně tehdejší medicíny? Přitom nemáme jediný doklad, že by Karolina do podobných stavů upadala i dříve. V příštích letech se však u ní případy podivné strnulosti začnou opakovat. Nebudou už vyvolávat dojem smrti, ale Karolina během nich projeví schopnosti senzibila. Dokáže například (k nemalému zděšení svého okolí) dopředu a velmi barvitě popisovat průběh budoucích událostí, které se pak přesně dle jejích slov opravdu odehrají. Její náhlé uzdravení se stalo velkou senzací. Ostatně, většina z těch, kteří se s ní kdy setkali, ji neznala jako tajnou choť prince, nýbrž jako ženu, která přežila svou smrt. Vlna zájmu o její osobu jí však byla spíše nepříjemná. Na druhou stranu se cítila zavázána doktoru Meinekemu, který pro její záchranu riskoval lékařskou pověst. Proto dál přijímala jeho starostlivou péči, která časem přerostla v neobratné pokusy o dvoření. Na jaře 1795 zemřel Karolinin otec a někdy v té době uzrálo i její rozhodnutí. Nebude se dále zabývat minulostí. Zkusí začít zcela znovu a provdá se za Adolfa Meinekeho. Nebude to sice z lásky, ale její život alespoň zase dostane nějaký smysl. I tento nový sňatek (Opět ne zcela společensky přijatelný, tentokrát vzhledem ke Karolininu vyššímu rodovému původu!) však měl mít svého odpůrce. A nebyl jím nikdo jiný, než princ William. Tón jeho dopisu je víc než výmluvný: Vztekám se, třesu, jsem zase tím Williamem, kterým jsem byl, než jsem tě poznal. Ty nemiluješ toho muže. Tři roky nemohly usmrtit tvou lásku. Jsi jen vděčná a zapomínáš na mé strasti. Což můžeš? Pomysli na zlost tvé rodiny i tvých krajanů a nech mě, abych ji od tebe odvrátil... On že ohřál tvé srdce? Hlasitě, slyšíš, nahlas se směji! Na tento afektovaný výlev, připomínající dítě, jež přišlo o hračku, kterou vlastně samo pohodilo, odpovídá jindy přecitlivělá Karolina neobyčejně klidně a vyrovnaně: Muž, který mi zachránil život, miluje mne s vášní, která by se dala přirovnat k tvé, kdyby se vůbec mohlo přirovnávat k naší lásce. Bídným by se stal navždy jeho život, kdybych se zpěčovala stát se jeho. Je ušlechtilý a hodný, ale nemá sílu a ohnivost mého ztraceného Williama. Ano, proteplil mi srdce, miluji ho z niterného přátelství a jsem připravena obětovat mu všechny maličkosti, které svět nazývá štěstím. Hildesheimský rodák, lékař a chemik Adolf Meineke ( ), který se stal druhým manželem Karoliny z Linsingenu. Firma FEICHTER GERALD s. r. o. Výroba strojů rozšiřuje výrobu a hledá spolupracovníky na pozice konstruktér strojů s praxí z oboru obráběcích strojů nebo podobného oboru, schopností samostatné práce, fl exibilní brusič soustružník svářeč zámečník elektrikář montér hydraulických zařízení Jednosměnný provoz, kusová výroba. Nabízíme: jistotu a perspektivu v zavedené fi rmě cílové prémie v nadstandardní výši FEICHTER GERALD s. r. o., Lazaretní 7, Brno a FEICHTER GERALD s. r. o., Blanenská 1902, Kuřim Kontaktujte nás na adrese sídla firmy : Tel , paní Baráková, Irská herečka Dorothea Bland alias Dora Jordan ( ). Dlouholetá milenka prince Williama a matka několika jeho dětí. Zde v roli Hypolity. William přesto i nadále zůstane její životní láskou. Adolf jí ho nikdy nenahradí. Důkazem nám budiž, že o něm do smrti bude mluvit jen jako o Meinekem. Mgr. Jiří Kučera Aquapark zahajuje! V sobotu bude zahájen provoz Aquaparku Blansko. Současně s ním bude otevřen krytý bazén (odstávka krytého bazénu bude v době od do konce července). Otevírací doba: květen červen po pá h so, ne h červenec srpen denně h V případě nepřízně počasí areál uzavřen. Telefon: red!!! UVĚROVÁ SENZACE!!!!! PŮJČKA až 2 miliony!!!! VYPLÁCÍME EXEKUCE!!!! I NEZAMĚSTNANÝM!! bez zkoumání registrů a příjmů DŮCHODCI, ŽENY NA MD, OSVČ ,- za 1111,- na 72 měsíců ,- za 2.111,- na 6 let! s úrokem 7,1 % ročně! Tel

4 4 Dráha pro rádiem řízené modely aut dostala nový povrch První závod se na nové dráze konal již 27. dubna. První letošní závod XRAY CHALLENGE 2008 prověřil zrekonstruovaný autodrom v Blansku na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Během měsíce dubna zde byl položen zbrusu nový jemný povrch asfaltobetonu (tzv. balená ). Všechno se rozběhlo po schválení rozpočtu Města Blansko, v němž zastupitelé přidělili RC autoklubu Blansko dotaci ve výši Kč na obnovu povrchu dráhy, který se při budování RC autodromu v roce 1998 nepodařilo položit. Tenkrát byl položen jen základní hrubý podklad, na který měl přijít i jemný povrch, uvedl Pavel Magda a poděkoval Městu Blansko za podporu při rozvoji technických sportů. Pokládce finálního povrchu předcházely stavební přípravy, kdy bylo komplet vybouráno staré depo, odsekány betonové obrubníky vytyčující závodní dráhu a demontována část plotu pro vybudování vjezdu pro stavební techniku. Ve čtvrtek 17. dubna ráno pak na dráhu najel 22tunový pásový finišer. Jako první bylo zbudováno depo a po něm začal s pokládkou 3cm nového povrchu jemného asfaltobetonu na dráhu. Ve 13 hodin měly Silnice Brno vše hotovo. Členové klubu si užívali pohled na novou obrovskou plochu. Ještě ten den odpoledne opravili plot tak, aby byl zamezen volný přístup na nový povrch, a ze čtyř návrhů Petra Jelínka hlasováním vybrali nový tvar závodní dráhy. Další kus práce je čekal o víkendu, kdy se pustili do betonování obrubníků vytyčující nakreslenou dráhu a dobudování Foto: autor depa pro spalováky. RC autodrom se začal postupně vybarvovat. Obrubníky bíločerveně a ostatní plocha zelenou barvou. Na závěr byla vybudována střecha nad tribunou, takže závodníkům už nebude pršet za krk. Krásné jarní dny umožnily plně rozjet letní sezonu rádiem řízených modelů aut. Většina blanenských modelářů se letos hlavně zaměří na XRAY CHALLENGE Již první závod této kategorie v neděli 27. dubna novou dráhu řádně prověřil. Na autodrom se sjeli první závodníci. Měli jsme strach z přilnavosti nového povrchu, která je pro rychlou jízdu podstatná, ale díky slunečnému dni a rozpálené dráze byla více než dostačující, konstatoval spokojeně Pavel Magda. První zatěžkávací zkoušku v počtu 67 startujících má tedy autodrom za sebou. Všichni jezdci byli z nové dráhy nadšeni. Domácí jezdce nejlépe reprezentovaly mladé naděje v kategorii 1:10 Milan Pokorný obsadil druhou příčku, Dušan Vintr skončil třetí. V kategorii Formule 1 zvítězil Radek Flek. Na novém povrchu se letos odjede celkem deset závodů včetně tradiční náročné 12hodinovky. Tři z nich jsou již za námi, aktuálně zveme diváky na další XRAY CHALLENGE 2008, který se uskuteční v sobotu 7. června. RC autoklub Blansko má v současnosti 28 členů. Základní informace o něm najdete na Pokud byste chtěli začít jezdit, není nic snazšího než se zastavit osobně ve čtvrtek od 18 h na RC autodromu a domluvit se nebo napsat na seznam.cz. Další informace získáte také na stránkách RC autoklubu České republiky Pavel Magda Rekonstrukce komunikací V současné době jsou dokončovány rekonstrukce dvou komunikací. Komunikace Horní Lhota Ke kaštanu Práce na rekonstrukci vozovky v Horní Lhotě byly zahájeny počátkem května. Provádí je firma Swietelsky stavební s. r. o. a termín dokončení je stanoven na Náklady na celou akci jsou ve výši 987 tis. Kč. Komunikace Bačina Předání staveniště pro opravu vozovky v zahrádkářské kolonii Bačina proběhlo 12. května. Fotografie opravené komunikace firmou DEAS spol. s. r. o. je z 22. května. Termín dokončení vypršel Náklady na stavbu byly 595 tis. Kč. KOM Jedna z mnoha soutěžních disciplín Komárňanského Boyardu. Žáci ZŠ T. G. M. reprezentovali v Komárně Základní škola T.G.Masaryka Blansko, Rodkovského 2 uspěla se svým projektem spolupráce základních škol z, Komárna a Budapešti u Visegrádského fondu. Rada velvyslanců schválila příspěvek na projekt Společná minulost, partnerská budoucnost ve výši 1.500, což představuje 50 % uznatelných nákladů. Díky tomu vyrazili do Komárna v době 17. Komárenských dní žáci za doprovodu pedagogů ze škol z a z Budapešti. Cílovou skupinu projektu tvořilo cca 45 žáků školy a čtyři učitelé. Zájem mezi žáky byl obrovský. Věděli, že je čekají tři nabité dny plné sportu a zábavy v slovenském partnerském městě. Navíc díky dotaci na dopravu od Města Blansko ve výši Kč nebyly pro rodiče náklady nijak neúnosné. Žáci i učitelé se zúčastnili dopolední části 30. dubna braně-dovednostní soutěže nazvané Dobijeme si komárenskou pevnost tzv. Komárňanský Boyard. Hlídky složené z mladších a starších dětí plnily různé praktické úkoly na deseti stanovištích umístěných v historické pevnosti. Po sečtení výsledků ml. a st. družstev skončili žáci z celkově druzí. Mladší družstvo bylo ve své kategorii první, starší na čtvrtém místě. Hlavní náplní setkání v Komárně ve dnech 29. dubna 1. května 2008 bylo sportovní utkání reprezentací škol z, Komárna a maďarské Budapešti Foto: P. Nezval o Pohár primátora Komárna. Atletické odpoledne obsahovalo běh na 60 a 300 m, skok do dálky a štafetu na m. Žáci z vyhráli i několik disciplín. Mezi nejlepší patřil Patrik Luner z 8.B, získal 1. místo na 60 m, 300 m a ve štafetě. Blanenská štafeta skončila celkově první. Že jsme byli na každém vyhlášení, je hlavně zásluha pana učitele Stejskala, který se dětem věnuje. Zve si je ráno na sedm do školy, věnuje se jim o velké 20minutové přestávce na hřišti i ve svém volném čase, chválil ředitel ZŠ T. G. M. RNDr. Pavel Nezval tělocvikáře. Všechny čekalo při obědě ještě vyhodnocení třetí části výtvarné soutěže Čáry bez hranic na téma spolupráce mezi zeměmi. Té se zúčastnily partnerské školy z Komárna a Budapešti. Zde blanenská škola obsadila 2. místo a získala zvláštní cenu poroty. V dalších letech se předpokládá každoroční společné setkání žáků a pracovníků všech tří škol v jedné z účastnických zemí. Přínosem projektu pro žáky je navázání nových přátelství s vrstevníky z Komárna a Budapešti, získání dalších poznatků o životě v jiných zemích, rozvoj komunikativních kompetencí a možnost zasoutěžit si v mezinárodní konkurenci. Za rok proto budeme mít možnost přivítat toto setkání v Blansku v termínu ke Dni dětí od neděle 31. května do úterý 2. června. Stanislav Mrázek

5 5 Dobrovolní hasiči možná získají techniku od armády Ve čtvrtek 22. května se setkal náměstek ministerstva obrany Jaroslav Kopřiva se zástupci dobrovolných hasičů, komunálními politiky a neziskovými organizacemi. Diskutoval s nimi hlavně o možnostech získávání nepotřebného majetku, např. armádních hasicích vozů. Díky organizačním změnám armáda dnes již nepotřebuje řadu techniky, mezi které patří i požární stroje, uvedl náměstek pro vyzbrojování Kopřiva a popsal možnosti k jeho získání. Jsou dvě cesty bezúplatný převod pro obecní a krajské samosprávy a neziskové organizace, nebo koupě z nabídky Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem na stránkách Řada nepříjemných katastrof prokázala, jak důležití jsou pro nás dobrovolní hasiči. Dlouhodobě se tedy snažíme hledat cesty, jak jim pomoci, řekla krajská radní Marie Cacková, která společně s Víseckým starostou Stanislavem Kambou náměstka obrany na Blanensko pozvala. Dalšími diskutovanými tématy bylo ukončení činnosti záchranných praporů, struktura, působnost ministerstva obrany a současné zahraniční mise Armády ČR. red INZERCE VE ZPRAVODAJI Zemřel novinář Jaroslav Parma Dlouholetý novinář, fanoušek motoristických sportů, sportovní hlasatel a v posledních letech také spolupracovník Zpravodaje města navždy odešel v úterý 6. května ve věku nedožitých 69 let. DB 1+1 Zborovce Jaroslav Parma pracoval dlouhou dobu jako redaktor v týdeníku Nový život, později známém jako Týden u nás. Novinařinu nepověsil na hřebík ani po prodeji Týdne u nás a odchodu na zasloužený odpočinek. Chyběla mu, a tak Jaroslav Parma byl mj. redaktorem blanenské televize. Natočil pro ni mnoho rozhovorů se známými osobnostmi. K pomyslnému vrcholu jeho práce lze jistě zařadit rozhovor s prezidentem České republiky Václavem Klausem. Foto: Audiovisual Vaše realitní kancelář již 15 let. Garáž Podlesí UNIQA Pojišťovna UNIQA patří mezi deset největších a nejvýznamnějších pojišťoven v České republice. Na českém trhu je přitom celkem přibližně osmatřicet pojišťoven. UNIQA také úzce spolupracuje s rakouskou Raiffeisen bank. Se sloganem firmy Žít v jistotě a s logem, které symbolizuje dynamiku, stabilitu a prosperitu, se zákazníci setkávají již od 1. července 1993, kdy byla společnost UNIQA založena. Na českém pojistném trhu tedy UNIQA působí již 15 let. K oslavě tohoto výročí proto pojišťovna svým klientům nabízí možnost uzavírat se slevou 15 % mnoho druhů životního i neživotního pojištění. Sleva se vztahuje na pojištění domácnosti, rodinných domků a rekreačních objektů, ale také na úrazové pojištění, soukromé zdravotní pojištění, pojištění přerušení provozu nebo pojištění malých a středních podnikatelů. Jako jedna z mála pojišťoven pojišťuje UNIQA také vrcholové sportovce, kterým při jejich sportovních výkonech hrozí mnoho zranění a úrazů. Klientkou společnosti UNIQA je olympijská vítězka a mistryně světa ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová. Nejen vrcholovým sportovcům, ale všem klientům společnosti, je určeno pojištění Nemocnice. Za jednorázový poplatek 500 korun ročně dostávají klienti, v případě pobytu v nemocnici, denní dávky 60 až Chata Těchov 200 korun za každý den hospitalizace. Výše dávek je odstupňována podle věku a pohlaví klienta. Výhody programu Nemocnice mohou sjednat klienti do 62 let. Počet dnů strávených v nemocnici není nijak omezen a může být celých 365 dní. Dětem do 17 let pak pojišťovna UNIQA vyplácí za každý den pobytu v nemocnici 200 korun. Zohledňuje tak případy, kdy je s dítětem v nemocnici i jeho rodič. U příležitosti patnáctého výročí společnosti UNIQA pak každý klient, který uzavře životní pojištění do 31. července 2008, dostane pojištění poplatků za hospitalizaci v nemocnici na jeden rok zdarma. Dětem do osmnácti let je určen pojistný program Motýlek, který ale může trvat až do šestadvaceti let, dokud dítě studuje. Toto životní pojištění je výhodné také tím, že zároveň obsahuje spoření a možnost připojistit dítě pro případ úrazu. Pojistné plnění se po dosažení výstupního věku dítěte vyplácí buď jednorázově, nebo v pravidelných měsíčních částkách ve formě stipendia. Milionová ochrana je druh pojištění, které UNIQA nabízí jako jediná pojišťovna. Jednorázový poplatek u tohoto produktu je 720 korun ročně. V případě úrazu pak klient nebo jeho pozůstalí dostanou milion korun. Zajímavá nabídka je také kapitálové a životní pojištění, do kterého může klient zahrnout celou svou rodinu, a která je tak kryta na rizika úrazu, trvalé invalidity případně i smrti. Více informací o nabídce společnosti UNIQA vám zprostředkuje zástupce firmy pan Václav Šebela, Dis. na telefonu nebo na adrese i dál vypomáhal v několika periodikách v Blansku, Boskovicích, Černé Hoře nebo v Brně. V počátcích hokeje v Blansku se věnoval jeho komentování. Své dnes již historické zápisky z těchto zápasů věnoval nedávno vedení klubu HC Blansko. Rád pomáhal při organizaci kulturních i sportovních akcí. Diváci blanenského Videožurnálu jej zase měli mnohokrát možnost zhlédnout v roli redaktora při rozhovorech se známými osobnostmi. Jak jsem jej měl možnost poznat já, jeho články bývaly kritické jen výjimečně. Raději psal o lidech, o věcech, které se podařily, přinášely radost, ale uměl se citlivě rozepsat i o událostech smutných. Ve zpravodaji jste v jeho podání mohli číst také mnoho rozhovorů, pozvánek do divadel, kde býval na premiérách pravidelným hostem. Společně s manželkou Naďou uspořádali několik výstav v Muzeu Blansko zaměřených především na lidové tradice. Jarda se objevoval prostě všude, kde se něco zajímavého dělo. V tomto čísle Zpravodaje města je otištěn jeho poslední článek pro toto periodikum pozvánka na oblíbenou Veteran Macocha Tour, kterou jako jednu z mnoha akcí moderoval a kde bude všem chybět... Čest jeho památce. Stanislav Mrázek Rožmitálova 14, Blansko tel.: mobil: RD Šošůvka Žáci TJ Sokol Rudice Především před brankou domácích se 8. května odehrával fotbalový zápas žáků z Rudice a Kotvrdovic. Již po první polovině zápasu na kotvrdovickém hřišti vedli žáci TJ Sokol Rudice 2:0. Na kontě měli i mnoho gólových šancí, které se jim ale nepodařilo proměnit. V úvodu druhého poločasu zvýšili náskok na 3:0. Kotvrdovičtí snížili skóre na 3:1, ale inkasovali ještě další tři branky, a tak byl konečný výsledek Rudice Kotvrdovice 6:1. Nečekaný obrat výsledku utkání se žákům Rudice podařil 11. května při zápasu s fotbalisty z Jedovnice. Od začátku hry měl soupeř na hřišti převahu a po prvním poločasu vedl 1:0. Ve druhé půlce ale rudičtí překonali smůlu a zásluhou Ondřeje Kučery a Tomáše Magdy změnili výsledek zápasu Rudice Jedovnice na 2:1. Sérii vítězných zápasů TJ Sokol Rudice potvrdil i výsledek utkání Rudice Sloup z 18. května. Do branky soupeře hráči nastříleli devět gólů. Zásluhou brankáře Kamila Zouhara si udrželi čisté konto a výsledek Rudice Sloup 9:0. Muzejní noc se odehrála v lidovém tónu Lidové kroje, staré české i moravské písně a tance. Taková byla hlavní nabídka tradiční Muzejní noci, která se konala v pátek 16. května v blanenském zámku. Šňůru Dechová hudba Opočenka. lidové muziky zahájila na nádvoří zámku lidová hudba Opočenka, kterou později vystřídaly taneční soubory Drahan a Drahánek ze Soukromé ZUŠ Blansko. Nevlídné počasí pak vyhnalo lidovou muziku Grajcar z Dolních Bojanovic do interiéru zámku. Zábava však nevázla ani v audiovizuální síni. Naopak, podařilo se vytvořit skvělou atmosféru na dvou místech zároveň, a tak mnoho návštěvníků přebíhalo mezi audiovizuální síní a sklepením zámku, v němž vznikl improvizovaný vinný sklípek a náladu zde zpříjemňoval Pepek Harmonikář. Připraveno bylo pět vstupů do expozic Muzea Blansko. I ty si své zájemce našly. Veselou noc zakončil slavnostní ohňostroj odpalovaný z rotundy zámku. Stanislav Mrázek Kč Kč RD Rájec-Jestřebí RD Rudice Kč Kč Vybíráme z našich nabídek, další na: Kč STP Olomučany 350 Kč/m Kč Hledáme byt 2+1 v lokalitě Písečná nebo Sever, pro klienta s hotovostí. Vinný sklípek a Pepa Harmonikář.

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy dlouhodobá expozice, muzeum ZBOROV BRÁNA KE SVOBODĚ Výstava k 90. výročí bitvy u Zborova v opravených prostorách severního křídla zámku potrvá do konce roku do 8. června, zámek UŽITEČNÍ POMOCNÍCI domácí práce za časů našich předků Zámecký sklep do , muzeum Fotografie Miroslava Habeše do , Galerie města MARTIN MAINER pokračování II Martin Mainer vystaví v Galerii města průřez svojí tvorbou z posledních let. K vidění budou jak olejomalby, tak i četné práce na papíře vytvořené kombinovanou technikou, malbou nebo kresbou. do , muzeum VÝSTAVA KOVÁŘSKÝCH PRACÍ Kované a odlévané objekty studentů SPŠ a VOČ technické Brno. Staré zámecké sklepení , Galerie Ve Věži Marie Vránová OBRAZY Způsob života lidí, návraty ke starému, k historii, láska k lidové renesanci a baroku prostých věcí. To vše zobrazuje ve své tvorbě mladá autorka Mgr. Marie Vránová. V roce 2006 začala studovat Fakultu Výtvarných umění VUT Brno, ateliér malby u prof. ak. malíře Martina Mainera. Shodou okolností v Galerii města akademický malíř Martin Mainer do vystavuje svůj soubor obrazů pod názvem Pokračování II. Vernisáž se uskuteční v neděli 1. června ve 14 hodin před galerií. Otevřeno je vždy ve středu, pátek a neděli do 13 do 17 hodin , knihovna Zdeněk TÁBORSKÝ OBRAZY Výstava obrazů známého blanenského amatérského výtvarníka. Obrazy na výstavu zapůjčili občané z a okolí. Otevřeno v provozní době knihovny. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve h, kino 27 ŠATŮ Navždy za družičku? Navštívíme svatbu v kovbojském, bikinách, indických sárí a to vše na nejrůznějších a často velmi obskurních místech. Zároveň se však setkáme s hrdinkou, která i přes všechnu tu parádu vnímá svatby jako magické okamžiky v životě dvou lidí a snaží se pro jejich štěstí udělat maximum. I v tom je síla jedné z nejlepších romantických komedií poslední doby. USA/ 109 minut / do 12 let nevhodný / 60 Kč ve h, kino CLONA Smrt může být začátek... Remake dnes už kultovního thajského hororu Shutter z roku 2004 není jen další z řady amerických hororů na asijský způsob. Je to překvapivě silný příběh o strachu uvnitř každého z nás a utrpení, které jsme na sebe schopni přivolat. USA / 84 minut / do 12 let nevhodný / 60 Kč ve h, kino KARAMAZOVI Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy. V divadelním dramatu nabitém emocemi láskou, žárlivostí či nenávistí se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. ČR / 110 minut / přístupný / česká verze / 75 Kč ve h, kino ÚHEL POHLEDU 8 lidí, 8 úhlů pohledu, 1 pravda. Film o atentátu na prezidenta Spojených států, kde jednu z hlavních rolí filmu ztvárnil herec Matthew Fox (TV seriál Ztraceni). USA / 90 minut / do 12 let nevhodný / 70 Kč v h, h, kino INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno. Za doprovodu typických fanfár Johna Williamse, v charakteristickém klobouku a s bičem coby nepostradatelnou zbraní. Indiana Jones. V novém dobrodružství bude pátrat po další slavné relikvii záhadné Křišťálové lebce. USA / 122 minut / do 12 let nevhodný / 65 Kč. Základní umělecká škola Blansko Hybešova 1, Blansko, tel , mobil Vážení rodiče a žáci, naše škola vám nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství. Učitelé naší školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech dle následující nabídky: SYNTETICKÝ OBOR hudební, výtvarná a taneční výuka pro nejmenší, v jeden den, mající za úkol profilovat pro dítě jemu nejvhodnější obor dle zájmu a schopností TANEČNÍ OBOR tanec klasický, současný, lidový, společenský - standardní a latinsko-americký, tap dance (step), disco, hip-hop, break, elektric booggie, jazz, přípravná taneční výchova pro nejmenší HUDEBNÍ OBOR přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje - klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, basová kytara, violoncello, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace OBOR VÝTVARNÝ kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ rétorika, recitace, základy a nastudování divadelních her, improvizace REPREZENTAČNÍ KOLEKTIVY Z žáků školy jsou složeny taneční a hudební kolektivy, které reprezentují školu a město Blansko nejen u nás, ale i v zahraničí. Mají-li žáci školy zájem, předpoklady a vůli, mohou být do těchto kolektivů zařazeni. NABÍDKA PRO NEJMENŠÍ (MŠ a 1. tř. ZŠ) Přípravná výtvarná výchova seznámení s formami výtvarného jazyka a rozvoj výtvarného cítění Přípravná hudební výchova první krůčky do světa hudby a hudebně-pohybové činnosti Přípravná taneční výchova pohybové a taneční dovednosti hravou formou Syntetická výchova zahrnuje všechny předchozí + dramatickou a literární výchovu Zájemci o studium pro školní rok 2008 / 2009 se mohou přihlásit již nyní, v pracovní dny od do hodin v kanceláři školy v budově Dělnického domu Blansko, Hybešova 1. Domluva rozvrhu se koná v pondělí 1. září 2008 od hodin. Další informace v případě Vašeho zájmu získáte telefonicky na čísle nebo , em: ve h, kino TAJEMSTVÍ PRSTENU Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit. Richard Attenborough natočil dramatickou podívanou postavenou na skvělých hereckých výkonech, velkolepé výpravě a především silném příběhu o touze po svobodě a odpuštění. Velká Británie / 117 minut / do 12 let nevhodný / 60 Kč. Další akce v h, Galerie města Čínská medicína Tianshi Ve společenské místnosti Galerie města v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Oslava Dne dětí netradiční olympiáda Spousta netradičních disciplín, na závěr bude zažehnut oheň. Přineste si s sebou propisovací tužku, párky na opečení, pečivo, pití, dobrou náladu a sportovního ducha. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na jiný termín v 9.00 h, knihovna Prodej vyřazených knih Městská knihovna Blansko ul. Rožmitálova, před knihovnou. Do 14 hodin. V případě nepříznivého počasí se prodej nekoná v h, knihovna PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. tříd ze ZŠ Salmovy budou po předvedení ukázek čtení slavnostně pasováni na čtenáře v h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak důležití jsou tatínci? Povídání s psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem o roli otce v rodině ke Dni otců v h Orchestr Barocco sempre Giovane Účinkují: Orchestr Barocco sempre Giovane umělecký vedoucí Josef Krečmer, Václav Hudeček housle. Program: J. S. Bach, Pietro Locatelli, A. Vivaldi. Více na v h, klub Ulita, B. Němcové 2A DÍLNA BŘIŠNÍCH TANCŮ Lenka Juříčková. Pro zájemkyně nové i pokročilé, které se chtějí naučit tento zajímavý tanec, tentokrát i s jednoduchou sestavou v 9.00 h, knihovna PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH Městská knihovna Blansko ul. Rožmitálova, před knihovnou. Do 14 hodin. V případě nepříznivého počasí se prodej nekoná ve h, ZUŠ, Zámek 3 Počmárej papír namaluj obraz uplácej něco z hlíny Výtvarná akce pro kolemjdoucí od 14 do 17 hod. v okolí budovy, v budově ZUŠ a v keramické dílně, Zámek v h Trio Lyrico Účinkují: Trio Lyrico, Hana Jouzová harfa, Žofie Vokálková flétna, Zdena Kloubová soprán. Program: W. A. Mozart, A. Scarlatti, G. Donizetti, G. Faure. Více na v h, ZUŠ, Zámek 3 Koncert učitelů v h, ZUŠ, Zámek 3 Kaštánci a cimbálová muzika Před budovou ZUŠ, Zámek v h Spirituál kvintet Více na v h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Koncert muzikálových populárních melodií Účinkují současní i bývalí žáci pěveckého a tanečního odd. ZUŠ. Jako host vystoupí Hana Holišová, členka Městského divadla Brno a Anička Pešková ze seriálu Velmi křehké vztahy. Na závěr koncertu autogramiáda H. Holišové. Vstupné dobrovolné v h, muzeum JAROSLAV KOS jazzový klavír 14. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě Součástí koncertu bude ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR od 17 hodin hmatová prohlídka exponátů muzea pro zrakově postižené. Vstupné 50 Kč, slevy 30 Kč v 8.30 h, h, kino PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Divadelní představení pro děti s oblíbenými písničkami Zdeňka Svěráka a Petra Skoumala. Přijďte se podívat, co všechno se bude dít na čmeláčí louce, co zase vyvede tlustý Pučmeloud, a jak na konec musí být všichni do pěti, do pěti, u maminky v doupěti. Představení trvá jednu hodinu a třicet vteřin. Rezervace: v h, Katolický dům PEČUJ DOMA Umění doprovázet Cyklus kurzů pro laické pečující. Kurzy se konají v pátky po čtrnácti dnech vždy od 13 do 17 hodin. Podrobný program a přihlášky na Zájemci se mohou hlásit také telefonicky na nebo em Kapacita je omezená v h Musica Bohemica Účinkují: Musica Bohemica skladatel a dirigent Jaroslav Krček. Program: Dvě melodie ze 16. století, Dřevo se listem odievá, Vij mi věnec Haničko milá, Chodila, chodila vokolo vosení, Kdo chce býti veselý, Když jsem šel od milý, Tanec na lidová témata a další Více na v h, klub Ulita, B. Němcové 2A BF ORCHESTRA KONCERT Na koncertě u příležitosti ukončení sezony v čajovně zahraje kapela vzniklá v brněnském divadle Čára. Kapela se drží stylu alternativního šansonu, písní inspirovaných všemi zákoutími hudebního světa od jazzu přes bigbeat až po kramářskou píseň. Koncert bude akustický. Ukázku z jejich tvorby najdete na v klub Ulita, B. Němcové 2A Poslední čaj Poslední otevírací den čajovny před letní sezonou. Členové Sdružení Ulita přejí všem návštěvníkům čajovny a klubu i podporovatelům z řad našich přátel a rodičů příjemně strávené léto v h Jiří Dědeček s kapelou Účinkují: Jiří Dědeček písničkář s kapelou Kalné ráno. Program: České písně a francouzské šansony. Více na v h Paleček & Janík Účinkují: Paleček & Janík dvojice českých písničkářů v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Čistíme si správně zoubky? Odborná přednáška diplomované dentální hygieničky Kláry Vrtělové. Vstupné 20 Kč, zubní kartáčky vezměte dětem s sebou. Sport v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Vavřinec Přípravka v RC autodrom Blansko, sportovní ostrov RC auta XCH Morava v 9.00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj O pohár předsedy ASK Volejbalové kurty za halou v 9.00 h, h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS ČAFC Brno Žáci A ml/st v 9.00 h, hřiště u ZŠ Dvorské 3P fotbalový maraton 5. ročník fotbalového maratonu Word of Life. Registrace od 7.30 h na hřišti ZŠ Dvorská, výkop v 9.00 h. Hraje se na hřištích u ZŠ Dvorské a Salmovy. Vyhlášení výsledků cca do 18 h. Počet hráčů: min. 4+1 = 5 + max. 5 náhradníků (náhradníci se silně doporučují). Věk hráčů: 14 a výše, počet hráču 20letých a výše v týmu max 3. Cena: 80 Kč/osobu. Přihlášky posílejte, prosím, nejpozději do (neděle) na nebo volejte/faxujte na nebo v h, Black Hill Aréna Baseball: Black Hill Blansko Tegola Titans extraliga ve h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Sokol Protivanov Muži A v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Adamov Žáci B v h, Rekreační oblast Palava Blanenský Plecháč XXIV. ročník Start pod přehradní hrází Palava v h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK APOS Vyškov B Dorost st/ml ve h, Black Hill Aréna Baseball: Black Hill Blansko Technika Brno extraliga Základní umělecká škola Blansko sděluje, že přijímací řízení na školní rok 2008/09 (zápis žáků) se koná od 17. do 30. června 2008 v kanceláři školy Blansko, Zámek 3, a to ve všední dny od 14 do 17 h. Platí pro všechny obory ZUŠ. INZERCE VE ZPRAVODAJI Y H A L D O P SLEZÁK plovoucí dřevěné PVC MONTÁŽ, PRODEJ Tel

7 7 pozvání odjinud Adamov v 8.45 h Botanická vycházka k Býčí skále MÍSTO SRAZU: Adamov, u zastávky ČD, vede: Mgr. Karin Hustáková. Výlet je pro účastníky zdarma! Víte, co všechno kvete a roste kolem nás? Karin Hustáková vám poví mnoho zajímavého o květinách, keřích i stromech. Vycházce předchází výklad ke Světelskému oltáři v kostele sv. Barbory v Adamově. Letovice v 9.00 h, keltská osada Isarno Historický festival SVATOBOR 2008 Bojová družina SIGURD, zabývající se Vikingy a Slovany století našeho letopočtu, pořádá dne již tradiční čtvrtý ročník historické bitvy SVAT- OBOR z období raného středověku v areálu keltské usedlosti ISARNO v Letovicích. Lysice v 9.00 h, zámek Bylo, nebylo kostýmované prohlídky Kostýmované prohlídky oživlého zámku ve spolupráci s divadelní a šermířskou společností Štvanci, vstup každou celou hodinu. Rudice v 9.15 h Hornictví v okolí Rudice MÍSTO SRAZU: Rudice, u točny autobusu, vede: Antonín Chaloupka. Výlet je pro účastníky zdarma! Přijďte poznat historické způsoby získávání železné rudy v okolí Rudice. Asi pětikilometrová vycházka vám ukáže, co se z této železářské historie zachovalo. Olympijské hry na Erbence ZŠ Erbenova se rozhodla věnovat projektový den konaný v pondělí jedné z nejvýznamnějších celosvětových událostí letošního roku Letním olympijským hrám v Pekingu. Slavnostní zahájení se uskuteční před budovou školy v 8.00 hodin. Všichni naši žáci a žákyně se zapojí do rozmanitých sportovních, výtvarných, poznávacích či divadelních aktivit v duchu olympijského hesla Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Proto mezi sebou nechceme soupeřit a porážet se, ale strávit příjemný den pospolu, dozvědět se zajímavosti o Číně nebo z historie a současnosti olympijského hnutí, zahrát si spoustu her. Starší žákyně a žáci připravili program pro své mladší spolužáky a řada aktivit proběhne ve věkově smíšených skupinách, aby se všichni lépe poznali a spřátelili se. Celý program vyvrcholí před polednem na školním hřišti prestižním utkáním ve volejbale mezi učiteli a žáky. Těšíme se, že se tento den vydaří a pokud vás projekt Letní olympijské hry v Číně zaujal, přijďte se podívat! PaedDr. Zdeňka Kalová INZERCE VE ZPRAVODAJI společenská kronika Narození Petr Brodecký, Okružní Natálie Maňoušková, Podlesí Petra Staffová, Na Milíři 114, Klepačov František Poliak, Lažánky Eliška Piknová, Cihlářská David Kolouch, Obůrka Štěpán Crhonek, Jílová 140, Klepačov Štěpán Nowak, Cihlářská 12 Sňatky Vít Popelka, Nové Město na Moravě Petra Lakotová, Blansko Úmrtí Anna Cinklová Nádražní 81 roků Anna Karásková 9. května 79 roků Josef Kouřil 9. května 81 roků Bohumila Kašpárková Havlíčkova 80 roků Ludmila Bugarová Sloupečník 52 roků Leopold Skřipský Chelčického 78 roků Josef Straka Hořická 80 roků Jan Adámek Jasanová 58 roků Siegfried Müller Fügnerova 87 roků Josef Jurný Bezručova 78 roků Josef Koláček Palackého 68 roků František Zouhar Dvorská 88 roků Hledám pro svoji fotografi ckou tvorbu ženy a muže ve věku 18? jako modely pro rozšíření svého portfolia. U mladších požaduji písemný souhlas rodičů s focením. Fotím portrét, postava, móda atd. Kontakt: řádková inzerce PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Nejlevnější půjčky, levnější než v bance, bez ručitele, bez poplatku!! Tel Soukromá obchodní společnost přijme nové obchodní zástupce pro jednání s klienty a vyřízení úvěrových produktů. Nabízíme kompletní zaškolení. Atraktivní podmínky. Více informací na tel NEMOVITOSTI Koupím RD nebo byt. Možné pozděj. stěhov i SMS. Hledám ke koupi pozemek na Blanensku s možností stavět RD. Tel Hledám pro starší paní zařízený nebo částečně zařízený podnájem 1+1/kk na cca 4 měsíce. Platba předem. Tel SOUKROMÁ Prodám stavební míchačku 120 l a zlomkové cihly cca 1 m3. Cena dle dohody. Tel Prodám sedačku a dvě křesla, barva žluto-béžová, velmi pěkná. PC Kč, nyní Kč. Dále konferenční stolek na kolečkách, korpus buk a deska tmavě modré kachle. PC Kč, nyní 500 Kč. Tel Daruji patnáctiměsíční fenku křížence, očkovaná,čistotná,zvyklá na byt, do dobrých rukou, ihned. Tel , BK. Koupím stavební míchačku a kolečka. Tel Prodám toal. stolek se zrcadlem, taburetem. Zachovalé, málo používané. Cena dohodou. Tel Prodám sedací soupravu rohovou, rozkládácí, s úložným prostorem. Barva oříšková. Cena dohodou. Tel Prodám kočárek DorJan Spring Cool čtyřkombinace po jednom dítěti, záruka do 7/08. Přenosná taška na dítě, slunečník,... Barva šedá + béžová. Tel kde kvalitní zboží méně stojí! Nejširší nabídka bazénů za nejlepší ceny - například: ,- od 1.250,- Masážní pool My Spa pro vnitřní a vnější použití rozměry v nafouknutém stavu cca: 214 x 214 x 76 cm kapacita vody 1000 l (naplněno z 80 %) připraveno k použití za méně než 10 min. čerpadlo s ventilátorem dvojitý bezpečnostní filtrační systém čerpadlo o výkonu 2000 l/ hod. hydromasážní vodní proud 600 W ventilátor použitelný za každého počasí, PVC korpus odolný vůči chloru vhodný pro 4 osoby zakrývací plachta se zipem extra silné stěny zárukou dlouhé životnosti a ochrany kontrolní systém vody C Samonosný zahradní bazén s nafukovacím prstencem včetně: kartušové filtrační jednotky a čerpadla 2,44 m x v 0,76 m 1.250,- 3,66 m x v 0,91 m 2.490,- BRNO, Strážní 7 vchod z ul. Heršpická, tel.: Otevírací doba: Po - Pá hod., So - Ne hod. KUPÓN NA 1 l OCHRANY PROTI ŘASÁM V HODNOTĚ 98,- Kč ZDARMA! (platnost kupónu do včetně; 1 l/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den) Zpravodaj indd :36:20

8 8 Italští studenti na návštěvě v SOŠ a SOU Blansko Dopravní soutěž mladých cyklistů Ve čtvrtek 22. května se v Blansku konal již 31. ročník dopravní soutěže mladých cyklistů. Je určen dětem starším 10 let, tj. žákům ročníků základních škol. Soutěžící z jednotlivých základních škol museli prokázat znalosti v několika Účastníci museli zvládnout jízdu zručnosti. Stduenti navštívili i radnici, kde je přijala starostka města Jaroslava Králová. Foto: J. Kupčík Ve dnech navštívili SOŠ a SOU Blansko studenti a pedagogové Střední odborné školy z italského města Reggio Emilia, které se nachází poblíž našeho partnerského města Scandiana. Přijeli dva pedagogové a šest studentů z oboru gastronomie, hotelnictví, ale i strojírenství. Všechny čekal bohatý program. Kromě dvou dnů společného vaření poznali s pedagogy a s vybranými studenty z oboru Kuchař-číšník, Kuchařka-servírka nejdříve naše město, na radnici je přijala paní starostka PhDr. Jaroslava Králová, navštívili Boskovice, byli na exkurzi v Pivovaru Černá Hora a na závěr pobytu strávili sobotu v Moravském krasu, kde kromě přírodních krás obdivovali i dva kostely ve Sloupě a ve Křtinách, významná poutní místa na Moravě. Stravování pro vzácné hosty zajišťovali a připravovali převážně studenti blanenské odborné školy z ročníku se svými pedagogy a zaměstnanci školní kuchyně. Snažili jsme se zařadit do jídelníčku typické české pokrmy a moučníky. Na oplátku jsme ochutnali jídla z italské kuchyně připravená italskými studenty a jejich pedagogy, zhodnotila společné vaření paní učitelka Vlasta Ševčíková. Kolektiv italských hostů byl velmi přátelský. Nejvíce se jim líbil Moravský kras, dokonce více než Praha. Ocenili přátelskou atmosféru a obdivovali moderní technologické vybavení v odborných laboratořích a dílnách. Jazykovou bariéru v podobě zde málo rozšířené italštiny se podařilo překonat pomocí anglického jazyka. Žáci a pedagogové SOŠ a SOU se již těší, že opět navštíví nového partnera ve Scandianu na podzim tohoto roku. Věříme, že se obě školy dohodnou na budoucí spolupráci a škola z Reggio Emilia se stane naší dlouhodobou partnerskou školou, shrnula dojmy z návštěvy Vlasta Ševčíková. Je třeba poděkovat Městu Blansko za podporu finanční i při organizaci výměnného projektu prostřednictvím města Scandiana. Akce byla rovněž podpořena finančně z projektu JmK Do světa. red Foto: J. Kupčík okruzích. Konkrétně se jednalo o teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti) a praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci. Letošního ročníku se zúčastnilo 52 žáků ze sedmi základních škol z (ZŠ T. G. M., ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova a ZŠ Erbenova), Rájce-Jestřebí, Křtin a Jedovnic. Soutěžilo se ve dvou kategoriích v první kategorii mladší žáci, celkem 6 družstev, ve druhé starší žáci, celkem 7 družstev. Mezi mladšími žáky zvítězilo družstvo ze ZŠ Dvorské, na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ Rájec-Jestřebí a třetí skončili žáci ze ZŠ T. G. M. Jako nejlepší byli vyhodnocení Josef Padělek ze ZŠ T. G. M. a Dominika Nováková ze ZŠ Dvorské. Mezi staršími naopak dominovali žáci ze ZŠ T. G. M., kteří se umístili na prvním místě, druhá skončila ZŠ Dvorská a třetí ZŠ Salmova. Nejlepšími ze všech pak byli Zdeněk Koupý a Marie Jahodová, oba ze ZŠ T. G. M. Družstva na prvních místech postupují do krajského kola, které se uskuteční v Oslavanech. Pokud uspějí i zde, mají šanci zúčastnit se celostátního finále. Akce se pravidelně zúčastňují i blanenští hasiči. Předvádí dětem techniku i cvičné zásahy. Letos například ukázali vyproštění osob z havarovaného vozidla. sl Činnost městské policie: duben květen 08 V uvedeném období strážníci řešili pět přestupků proti občanskému soužití, 20 přestupků proti majetku, převážně drobné krádeže v obchodních domech, a bylo provedeno osm odchytů volně pobíhajících psů. Dne v 7.05 h přijala dozorčí služba MP oznámení, že na nám. Republiky se pohybují dva nazí muži. Na místo byla vyslána motorizovaná hlídka a pohyb podezřelých byl průběžně monitorován městským kamerovým dohlížecím systémem. Bylo zjištěno, že osoby nasedly do bílého motorového vozidla tovární značky Fiat a odjely přes okružní křižovatku dále na ulici Poříčí. Vozidlo poté projelo ulici Dvorskou a bylo hlídkou MP zastaveno na komunikaci ve směru na Češkovice. Jako řidička byla zjištěna V. K. z a ve vozidle se dále nacházeli dva muži D. K. a M. G. také z. Vzhledem ke skutečnosti, že všichni jevili známky požití alkoholu, byla u řidičky provedena orientační dechová zkouška, která prokázala hodnotu 0,79 promile alkoholu v krvi. Na místo byla přivolána hlídka DI PČR, která si věc řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu převzala k dalšímu opatření. Podezřelým D. K. a M. G. byla strážníky MP udělena za spáchání přestupku proti veřejnému pořádku bloková pokuta ve výši Kč. Dne ve h bylo na linku 156 anonymně oznámeno, že před OD Albert na ulici Nádražní došlo k dopravní nehodě a řidič, který ji způsobil, je pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Motorizovaná hlídka MP na místě zadržela podezřelého I. S. z, který evidentně jevil známky požití alkoholu. Podezřelý se podrobil orientační dechové zkoušce, kterou však prováděl chybným způsobem, a i přes několikeré upozornění, jak má dýchání provádět, přístroj nebyl schopen množství alkoholu zaznamenat. Na místě bylo zjištěno také vozidlo, které podezřelý při vyjíždění z parkoviště svým vozidlem poškodil. Věc si na místě převzala hlídka PČR. Dne ve h byl na BČS ÖMV na ulici Svitavské spatřen P. Z. z, o kterém dle osobní znalosti hlídka MP věděla, že nemá řidičské oprávnění k řízení motorového vozidla. Tento nasedl do vozidla a na výjezdu z BČS byl strážníky zastaven. Hlídce uvedl, že nemá řidičský průkaz a před jízdou požil pervitin. Věc si na místě převzala hlídka DI PČR k dalším opatřením. Dne v 6.20 h bylo dozorčí službě MP oznámeno, že předchozí noci kolem hodin došlo k násilnému poškození deseti poštovních schránek v bytovém domě na adrese Bezručova 5, a to tak, že jim byla utržena dvířka. Věc je nadále v šetření MP. Dne ve 4.10 h bylo dozorčí službě MP oznámeno, že v restauraci Playland jeden z hostů odcizil druhému peněženku. V podezřelém byl na místě zjištěn J. H. z, u kterého byla nalezena peněženka poškozeného. Podle jeho sdělení v ní však chyběla hotovost ve výši Kč. V restauraci byli zjištěni svědci celé události a na místo byla přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření. Dne ve h přijala dozorčí služba MP oznámení, že do prostoru sběrného dvora na ulici Pražské neoprávněně vnikli dva muži. Motorizovaná hlídka MP na místě zadržela dva muže mongolské národnosti, kteří zde z odložených věcí odmontovávali různé součástky. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření. Strážníci MP mimo jiné v uvedeném období průběžně prováděli měření dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v Blansku a integrovaných obcích. V době od do bylo v této oblasti přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích odhaleno celkem 88 přestupků, z nichž 60 bylo vyřešeno na místě uložením blokové pokuty v celkové výši Kč. Zbývající jsou dále šetřeny MP, případně byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ Blansko k dořešení. Městská policie Blansko Veteran Tour Macocha tradičně Není snad pochyb o tom, že Veteran Tour Macocha už zcela neodmyslitelně patří k jarnímu Blansku a jeho okolí. Vždyť se letos pojede už její XXVIII. ročník (současně jako memoriál Mirko Řezníčka). Mezinárodní mistrovství soutěže České republiky a pohár historických vozidel AVCC AČR se pojede o víkendu 14. a 15. června, se startem v sobotu v h od hotelu Dukla. Jak se stalo tradicí, startu bude předcházet od 9 h možnost prohlídky soutěžních vozidel, tedy motocyklů, osobních vozů i užitkových automobilů. Pro letošní rok pořadatelé pozměnili trať, ovšem účastníci si opět prohlédnou krásy Moravského krasu. Vyhodnocení soutěže bude v sobotu večer v hotelu Probe, kde účastníci zakotví. Na neděli mají plánovaný výlet do nově otevřené jeskyně Výpustek. Zájemci o případný start či podrobnější informace se mohou obrátit na pořádající Tatra klub Brno v AČR, Nohavicova 19, Brno, případně se podívat na Jaroslav Parma chata, zahrada (640 m 2 ) Olešná (el.,studna) Kč Zámeček se zahradou Jedovnice (5+1, garáž) Kč Ing. Karel Hynšt Vám nabízí komplexní realitní služby na profesionální úrovni Adresa: IBC Centrum, Příkop 6, budova B Brno, tel.: prodává nejvíce realit na světě byt 3+1 v OV (75 m 2 ) Blansko (udržovaný) Kč Mobilní telefon: Pro naše klienty hledáme: chatu se zahradou do 20 km od (zahrada) Bydlení na venkově (dům se zahradou) Rodinný dům 3 až 4 + 1/kk v Blansku a okolí Našim klientům nabízíme bezplatné právní služby a pomoc při zajištění hypotečního úvěru Pozvánka na vlastivědné exkurze do Moravského krasu I na letošní rok Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ponikva připravila vlastivědné vycházky pro obyvatele a návštěvníky Moravského krasu. Série exkurzí je naplánována na každý víkend od března až do podzimních měsíců. Tato aktivita je podporována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu Síť informačních a vzdělávacích center v chráněných krajinných oblastech České republiky. Moravský kras, nejstarší chráněná krajinná oblast na Moravě, může zvídavým návštěvníkům mnoho nabídnout. Proto přijměte naše pozvání a pojďte spolu s renomovanými lektory objevovat malá i velká tajemství našeho krasu. 7. června Hornictví v okolí Rudice Přijďte poznat historické způsoby získávání železné rudy v okolí Rudice. Asi pětikilometrová vycházka vám ukáže, co se z této železářské historie zachovalo. Provázet vás bude Antonín Chaloupka a sejdeme se v Rudici u točny autobusu v 9.15 hod. 14. června Botanická vycházka k Býčí skále Víte, co všechno kvete a roste kolem nás? Karin Hustáková vám poví mnoho zajímavého o květinách, keřích i stromech. Sejdeme se v Adamově u zastávky ČD v 8.45 hodin. Vycházce předchází výklad ke Světelskému oltáři v kostele sv. Barbory v Adamově. 21. června Vodní živočichové krasu Bystřec Voda je základní prostředí pro život řady organizmů. Během exkurze se s některými seznámíte. Lektorem bude Miroslav Kovařík a sejdeme se u Jedovnického kina v 9.15 hodin. 28. června Medobraní ve Vilémovicích Novinkou letošního ročníku bude exkurze s medobraním. Navštívíme včelařskou hobby farmu v době vytáčení medu. Lektorem bude Jiří Zigal. Sejdeme se ve Vilémovicích u autobusové zastávky v 9.15 hodin. PONIKVA Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa 3/2015 Antonín Baťa 8 Výstroj hokejového brankáře 12 Hrob Dominika Čipery 19 staré fotky 2 1 Vážení čtenáři, s měsícem březnem

Více

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník)

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník) 6 červen 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Ohlédnutí za 57. ročníkem Tanvaldského hudebního jara 2013 10. 6. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti.

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více