Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/ VV 1

2 1. a 2. stupeň : ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů ZŠ Chotěšov Přepracovala k Mgr. Jarmila Koubková, tým učitelů ZŠ Chotěšov 2

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl(a) vytvořit šanci, jak to napravit. 3

4 Základní škola Chotěšov, okres Plzeň - jih, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Údaje o škole: Název školy: Adresa školy: Tvořivá škola, ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Plzeňská 388, Chotěšov Jméno ředitele: Mgr. František Halada Kontakty: tel.č.: , ové spojení Zřizovatel: Název: Obec Chotěšov Adresa: Plzeňská 88, Chotěšov Kontakty: tel.č.: Další údaje: IČO : IZO RED: Koordinátor: Mgr. Jarmila Koubková Platnost dokumentu od: listopad podpis ředitele školy 4

5 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1. Úplnost a velikost školy Škola využívá rekonstruovanou budovu čp Součástí areálu školy je ekologická školní zahrada, učebna v přírodě, sportovní hala po rekonstrukci. Druhou budovou je budova školní jídelny a kuchyně nová přístavba školní jídelny u budovy školy byla otevřena od Na základě koncepčního plánu průběžně pokračuje obnova materiálního zabezpečení školy. Byla přestavěna knihovna, kompletně vybavena počítačová učebna, nově byla zbudována učebna fyziky a chemie spolu se zcela novou cvičnou kuchyní. Novým nábytkem byla vybavena většina kmenových učeben. Pro žáky s poruchami učení byla vybavena nová učebna. Komplexně prošly obměnou učebnice podle školního vzdělávacího programu. Byla přestěhována školní družina a obnovena funkce školního klubu. Školní dílna má 20 pracovních míst. Je postupně dovybavována. Pro výuku tělesné výchovy je využívána sportovní hala, gymnastická tělocvična a venkovní areál Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ Chotěšov - ředitel školy, statutární zástupce ředitele a 20 pedagogů z toho dvě vychovatelky ŠD, vychovatelka ŠK a tři pedagogové pracují na částečný úvazek jako asistenti. Kvalifikovanost pedagogů je 100%, všichni mají vysokoškolské vzdělání. Věkový průměr pedagogického sboru je do 39,6 let Charakteristika žáků Převážnou část žáků tvoří děti z obce Chotěšov a její spádové oblasti Losina, Hoříkovice, Mantov a Týnec, dojíždějí i děti ze vzdálenějších míst. Dětí cizích státních příslušníků je na naší škole minimum. Máme zkušenosti i s integrací dětí, převážně s poruchami učení a chování Podle provedených průzkumů je zde vysoké procento (cca 40%) dětí se SPU a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, charakterizované velmi nízkým vzdělanostním potencionálem. Proto funguje velmi dobře školní klub a školní družina. V rámci ŠK funguje více jak 20 zájmových útvarů týdně. 5

6 1.4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků je na dobré úrovni. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě, v době třídních schůzek a v době akcí pro veřejnost (den otevřených dveří, dílny s rodiči, vánoční vystoupení, Den dětí atd. ). Rodiče jsou o činnosti informováni prostřednictvím výroční zprávy školy, nástěnky u vchodu školy a od září 2006 také na webových stránkách ZŠ. Užší vztah se školou je navázán pomocí třídních důvěrníků soustředěných ve Školské radě. Rada pomáhá škole v získávání sponzorských darů na odměny v různých soutěžích a spolupracuje na řadě projektů (sportovní turnaje, exkurze do závodů, kroužky atd. ). Školská rada se pravidelně schází 3x do roka a vždy, kdy je třeba řešit nějaký problém. Pravidelně je přizván i ředitel školy. Úzce spolupracujeme s obcí při jejích akcích, ať již jejich zajišťováním nebo kulturním vystoupením našich žáků. Na velmi dobré úrovni je spolupráce při řešení problémů žáků i jejich zákonných zástupců, s pracovnicemi OSVZ (OSPOD) Stod, s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Plzni a SVP. V roce 2013 bylo zřízeno školské poradenské pracoviště, kde působí psycholog z PPP Plzeň. Díky speciálnímu programu MŠMT bylo možné ve škole využít službu asistenta pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním Dlouhodobé projekty a spolupráce Jsme součástí sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Ekologické aktivity vyústily v úspěšný projekt Z lavic do přírody, v rámci něhož byla zbudována ekologická školní zahrada s pergolou jako venkovní učebnou. Podílíme se také na programu podporujícím zdraví dětí prodejem školního mléka a zdravých výrobků. Pedagogové spolupracují na školních projektech 4x ročně. Pořádáme řadu kulturně vzdělávacích akcí, exkurze, lyžařské kurzy a školní výlety, kde se zaměřujeme na stmelování třídního kolektivu, týmu a respektování druhých. Naše škola úzce spolupracujeme s hnutím Stonožka. Projektově řešíme také drobné úkoly se žáky naší školy, pravidelně přerozdělujeme finanční zisk z doplňkové činnosti a školního plesu pro dětské a učitelské projekty. V rámci projektu Moderní škola jsme získali více jak 2 mil.korun, v rámci projektu Peníze školám více jak 1 mil. korun. Organizujeme MD Elmont florbalovou ligu, do níž se zapojuje více než 10 školních sportovních klubů a škol Plzeńského kraje. 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP Škola patří mezi středně velké venkovské školy, má určitá specifika v organizaci výuky omezení v možnostech nabídky volitelných předmětu a jejich vzájemném propojování se snažíme nahradit formou kroužků a jiných mimoškolních aktivit. Situace je komplikována socio - kulturním prostředím Zaměření školy Škola je zaměřena na: výuku cizích jazyků od 1. ročníku formou kroužku práci s výpočetní a komunikační technikou od 1.třídy sportovní výchovu doplněnou mimoškolní aktivitou kreativní a výtvarnou výchovu podporovanou keramickou dílnou a množstvím zájmových útvarů Chceme: - učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, preferování činnostního učení se zaměřením na praxi; - podporovat ve výuce efektivní metody, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; - preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; - stejnou péči věnovat všem žákům; - klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); - podporovat i žáky s jiným druhem nadání, než je intelektuální, např. hudebním, pohybovým, manuálním, estetickým apod.; - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; 7

8 - zaměřovat se i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj - zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci rovněž možnost se prezentovat, zejména při přípravě na tyto soutěže dochází k rozvoji jejich nadání Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 3.1. Cíle základního vzdělávání Vize školy a hlavní cíle Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a kde se rodiče a veřejnost budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí. Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit. Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí k celkovému zlepšování školy. Náš vzdělávací program a výuka budou odrážet potřeby a zájmy všech dětí a budou provázeny vysokým očekáváním výsledků a realizovány s velkým zaujetím. Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit, zdůvodnit a obhájit svoje názory a tím se aktivně zapojit do života společnosti. V souladu s východisky a cíli školního vzdělávacího programu Tvořivá škola je zapotřebí vytvářet osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka, který se projevuje jako demokratický občan jednající v souladu se základními mravními a životními hodnotami. Škola proto bude vytvářet pozitivní vztah ke vzdělání, motivovat k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a osvojení si strategie učení. Naučí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci. Hlavní cíle školy: Tvořivost - škola pomáhá rozvíjet živé, imaginární a kreativní myšlení žáků, kteří jsou aktivními spolutvůrci vyučovacího procesu a svět je jim představován jako místo tvořivé seberealizace člověka (viz. cíle ŠVP Tvořivá škola). Individuální přístup a akceptování rozdílů mezi žáky - vyvážený přístup všech pedagogů umožní individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení jejich vloh i odstraňování handicapů. Vychovává tak děti k toleranci, snášenlivosti a porozumění a pro život v evropské 8

9 společnosti, kde se národní svébytnost a respekt ke kulturní a etnické rozdílnosti bude spojovat s akceptováním hodnoty společenského základu lidství. Umožní pozitivní orientaci a hledání společensky prospěšného místa v životě. Škola jako centrum vzdělanosti v obci. Stát se otevřenou školou nejen pro mimoškolní aktivity žáků, ale i pro mládež mezi lety. Umožnit další vzdělávání dospělým občanům obce. Kroky k plnění Výuka ve všech ročnících bude probíhat dále podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zkušenosti z uplynulých školních let pod vedením koordinátora ŠVP konzultovat se všemi vyučujícími a v případě potřeby je začlenit do upravené verze ŠVP. Pokračovat v současné velmi dobré péči o integrované žáky. Zajistit jim nadstandardní péči (např. práce dvakrát týdně v malém kolektivu 3-5 dětí, relaxace, cvičení a práce s pomůckami, vytvoření individuálního plánu práce) a úzce spolupracovat s pedagogicko - psychologickou poradnou. Pokračovat v asistentské činnosti při práci se žáky se SPU a chování. Případně s integrovanými žáky. Rozsah asistentské činnosti individualizovat podle požadavků třídních učitelek a finančních možností školy. Výhledově usilovat o zřízení poradenského pracoviště. Současně se, zejména prostřednictvím individuálního přístupu a zájmové činnosti, věnovat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro nadané žáky vypracovávat ve spolupráci se speciálním pedagogem a výchovným poradcem individuální vzdělávací plán, který jasně stanovuje rozsah rozšíření učiva ve vzdělávací oblasti či předmětech, ve kterých žák vyniká. Základní podstatou obohacení práce pro nadané děti je změna obsahu i procesu učení. Hlavním těžištěm práce s nadaným žákem je zadávání úkolů, jejichž řešení vyžaduje vyšší úroveň myšlení a podporuje představivost a generalizaci. Využívat alternativní metody a formy výuky - základem bude způsob učení, který staví na osobních předpokladech každého žáka. Používané metody musí být pro žáky zajímavé a motivující. Učit děti spolupráci. Důraz klást na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků, např. metodou projektového vyučování. V rámci možností nabídnout okruh volitelných předmětů ve všech ročnících druhého stupně a podporovat tak diferenciaci zájmů žáků. To umožní větší rozvoj předpokladů a vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů, současně vede žáky k zodpovědnému výběru svého budoucího zaměření Při hodnocení žáků dodržovat pravidla daná v klasifikačním řádu: - hodnotit žáka objektivně, spravedlivě, včasně, pravidelně, - respektovat individuální potřeby žáka, přihlížet k nim, - dbát, aby hodnocení bylo zároveň motivací pro další práci, - před hodnocením výsledku dávat přednost hodnocení procesu vzdělávání. 9

10 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Dostatek informačních zdrojů - knihovna, internet, exkurze Propojení informací se skutečným životem Samostatnost, vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost Komunikační dovednosti, spolupráce, týmová práce Prezentace vlastních výsledků Tvořivost (práce na projektech) Práce v motivujícím prostředí Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí Stanovení dílčích cílů Zařazování metod, které podporují zvídavost Využívání kladného hodnocení Osobní příklad 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám Praktická cvičení Rozvíjení schopnosti logického uvažování Podpora netradičních způsobů řešení 3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) Dodržování etiky komunikace Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným Práce v týmu 10

11 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení, spolupráce ve výuce Spolupráce učitelů a žáků, spolupráce s rodiči a dalšími partnery. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Žákovský senát účast zástupců tříd 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích S pomocí dospělých řešit své citové vztahy Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. Prosociální chování v osobních vztazích, pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Čistota prostředí školy Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) Zdravý stravovací a pitný režim Škola bez návykových látek Důsledná prevence šikany a násilí 11

12 Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spolužákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. Pozitivní hodnocení druhých. 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňování sebehodnocení žáků Informační a poradenská činnost v oblasti profesní orientace Osvojování základních pracovních dovedností a návyků Výstupní hodnocení žáků 10. Do celkového pojetí ŠVP byla zařazena Etická výchova Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. 12

13 4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům jim umožňujeme prožít úspěch. Žákům pomáháme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky řešením problémů z praktického života. Žáky vedeme k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat informace ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže ). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. 13

14 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na základě praktických cvičení a úkolů (při Tv, na lyžařském kurzu apod.). Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. - sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti - správné způsoby komunikace - respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí - schopnost vcítit se do situací ostatních lidí - pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti V třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Je kladen důraz na environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů. Žáky zapojujeme do projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci (Úřad práce). Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. 14

15 4.1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při zabezpečení výuky těchto žáků postupujeme podle zákona 561/2004 Sb. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, louhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.11)165/ Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracuje vyškolená asistentka ( na 1. stupni ) a zkušení učitelé českého jazyka a matematiky (na 2. stupni). V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno učitele, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, 15

16 zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení se do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování řešit s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 16

17 4.5. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem, zavést systém pochval a trestů Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bude realizováno (v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou č. 73/2005 Sb., vyhláškou 147/2011 Sb.) formou individuální integrace, škola nemá zřízenu speciální třídu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žák bude převeden do vzdělávacího programu upraveného pro žáky se zdravotním postižením (dle 9 vyhlášky 147/2011 Sb.): a) na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření b) po projednání se zákonným zástupcem žáka, včetně poskytnutí srozumitelného poučení podle informovaného souhlasu c) s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem žáka na formulář, který je vypracován dle přílohy k vyhlášce 147/2011 Sb. 17

18 Žák bude vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu, který vypracuje škola na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávací obsah v IVP bude vycházet z RVP-ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učební plán pro ročník je zpracován dle RVP ZV- Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a je uveden v kapitole 6.3. Předměty speciálně pedagogické péče budou zařazeny do vzdělávacího obsahu dle aktuální nabídky školy a hodiny budou čerpány z disponibilní časové dotace dle učební plánu. 5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA jsou realizována v jednotlivých předmětech (viz. učební osnovy). 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice 18

19 MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Základní podmínky života 19

20 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí 6.MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 20

21 6. UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY 6.1. I. stupeň ročník Celkem povinně hodin Oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Min. časová dotace Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Součet Disponibilní časová dotace 35 Český jazyk a literatura 9 Cizí jazyk AJ Matematika Základy práce na PC Člověk a jeho svět 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura 12 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Člověk a svět 5 Pracovní práce výchova Volitelné

22 Poznámka: V 5. ročníku je zařazený předmět Informační a komunikační technologie - zahrnuje základy práce na PC. Na II. stupni budou moci žáci pokračovat ve volitelném předmětu Výpočetní technika. Volitelné předměty: Předměty 4. ročník 5. ročník Součet Pohybové hry PH Seminář z ČJ ČJs Volitelný předmět bude nabízen žákům podle situace v daném školním roce (aprobovanost učitelů) a dále podle počtu žáků, resp.tříd. 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více