ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013

2 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků zákonných zástupců a navázáním na tradice školy. Motivační název Škola pro všechny vychází ze snahy podpořit co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků s důrazem na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Škola se nebude profilovat v žádné z oblastí výchovy a vzdělávání, protože chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. Naší snahou bude dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Co je pro nás důležité: všestranný rozvoj osobnosti každého jedince aby si žáci osvojili strategie učení a byli motivováni pro celoživotní učení učit žáky znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě zavádět do výuky efektivní metody výuky (např. skupinové a projektové vyučování) vést žáky k dodržování stanovených pravidel učit žáky projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k ochraně zdraví svého i druhých rozvíjet u žáků toleranci a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám otevřenost školy dětem, zákonným zástupcům a veřejnosti Co budeme podporovat a rozvíjet: tvořivé myšlení, logické uvažování a řešení problémů všestrannou a účinnou komunikaci spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých projevování pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací vnímavé a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě poznání svých reálných možností a jejich uplatňování při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci využívání informačních a komunikačních technologií kvalitní výuku cizích jazyků Výchovné a vzdělávací strategie Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové metody a formy práce se žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací vedeme žáky k sebehodnocení žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád zařazujeme kooperativní učení a práci s chybou Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů připravujeme vyučování tak, aby žák hledal různá řešení, řešil netradiční problémové úlohy (zejména z praktického života)

3 žáci si úměrně k věku zdokonalují kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů (ústních, tištěných, mediálních, počítačových, z internetu, z praktických pokusů) podle svých schopností a dovedností se zapojují do soutěží žákům předkládáme takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci vedeme žáky k vhodné a otevřené komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami pomáháme novým žákům při začleňování se do kolektivů začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování zařazujeme práci v komunitním kruhu podporujeme komunikaci s ostatními školami Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých používáme skupinovou práci žáků (vzájemná pomoc při učení, střídání rolí ve skupině) sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel zapojujeme žáky do organizace chodu školy (žákovský parlament) učíme je odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti žáci společně stanovují pravidla chování ve třídních kolektivech, při tom vycházejí ze zásad stanovených ve školním řádu vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních) učíme žáky solidaritě, poskytování účinné pomoci podle svých možností vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích, k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví klademe důraz na ekologii a environmentální výchovu (třídění odpadu) učíme žáky uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce při volbě profese vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a reálnému posouzení možností organizujeme praktické exkurze, které doplňují výuku žáky vedeme k udržování čistoty a pořádku ve škole a v okolí školy žáky seznamujeme s bezpečným a účinným používáním materiálů, nástrojů a vybavení, vedeme je k dodržování vymezených pravidel Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných Vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Vytváříme podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením,

4 dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci. Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme tyto podmínky: vyhledáváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, trvale je sledujeme a respektujeme zdravotní a individuální potřeby žáka úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, se zákonnými zástupci žáka, v případě potřeby i s odborníky z jiných institucí pro integrované žáky vytváříme individuální vzdělávací plány dle doporučení PPP na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a v souladu s právními předpisy umožníme působení asistenta pedagoga ve třídě nabízíme pozitivní a vstřícné školní prostředí u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace na 1. stupni nabízíme nápravu v oblasti specifických poruch učení, kterou zabezpečují proškolené vychovatelky školní družiny pro žáky s tělesným postižením má škola vybudován bezbariérový přístup, bezbariérové WC a výtah žákům se speciálními a individuálními potřebami nabízíme možnost volby mezi druhým cizím jazykem anebo zdokonalováním se v prvním cizím jazyce Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným: pro nadané žáky nabízíme vypracování individuálních plánů v předmětech, ve kterých dosahují nadprůměrných výsledků respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků nabízíme možnost uplatnění v oborových soutěžích, prohloubení učiva, zadávání specifických úkolů, rozvoj schopností při skupinovém vyučování možností je i vynechání ročníku při dodržení zákonem stanovených podmínek vychováváme tyto žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším

5 Učební plán školy Školní učební plán pro 1. stupeň ZŠ (povinná časová dotace 118 hodin) Vyučovací Celková časová dotace předmět Z toho disponibilní Pozn. Český jazyk (7+1) 9 (7+2) 10 (7+3) z Český jazyk a liter. + 6 disp. Anglický jazyk z Cizí jazyk Německý jazyk Matematika (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 20 z Matematika + 4 disp. Informatika z Inform. a komun. technologie Prvouka Přírodověda Vlastivěda (3+1) 4 (3+1) 12 z Čl. a jeho svět + 2 disp. Hudební výchova z Um. a kult. Výtvarná výchova z Um. a kult. Tělesná výchova z Čl. a zdraví Pracovní činnosti z Čl. a svět pr. Volitelný předmět: Angličtina hravě nebo Čtení hravě disp. Dopor. týd.dot Týdenní dotace disp.=118 Disponibil. hod Celkem 14 Poznámky: očekávané výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou naplňovány v předmětech Český jazyk v ročníku, Anglický jazyk a Německý jazyk ve ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace jsou naplňovány v předmětu Matematika v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie jsou naplňovány v předmětu Informatika v 5. ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětu Prvouka v 1. až 3. ročníku, v předmětech Přírodověda a Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Umění a kultura jsou naplňovány v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou naplňovány v předmětu Tělesná výchova v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou naplňovány v předmětu Pracovní činnosti v ročníku

6 výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí volitelný předmět si žák volí v 1. ročníku z této nabídky:angličtina hravě, Čtení hravě;a pokračuje v něm i ve 2. ročníku průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka) Školní učební plán pro 2. stupeň ZŠ (povinná časová dotace 122 hodin) Celková Z toho Vyučovací předmět časová dotace disponibilní POZN. Český jazyk a literatura (3+1) 15 z Český jazyk a liter. + 1 disp. Cizí jazyk: anglický nebo německý z Cizí jazyk Další cizí jazyk: německý, ruský, příp. anglický nebo Anglický (německý) jazyk disp. cvičení Matematika (3+1) z Matematika + 1 disp. Informatika 2 1 2(1+1) 1 z Inform. a komun. technol.+1 disp. Dějepis z Čl. a spol. Výchova k občanství a zdraví (1+1) 2 (1+1) 2 (1+1) 2 4 z Čl. a spol.+1 z Čl. a zdraví+3 disp. Fyzika (1+1) 2 2 (1+1) 5 z Čl. a př. +2 disp. Chemie (2+1) 4 z Čl. a př. +1 disp. Přírodopis z Čl. a př. +1 z Čl. a zdraví Zeměpis (1+1) 1 6 z Čl a př. +1 disp. Hudební výchova z Um. a kult. Výtvarná výchova z Um. a kult. Tělesná výchova z Čl. a zdraví Pracovní činnosti (1+1) z Čl. a svět pr.+2 disp. Volitelný předmět disp. Doporučená týdenní dotace Týdenní dotace Disponibilní hodiny disp.= Celkem 24

7 Poznámky: očekávané výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou naplňovány v předmětech Český jazyk a literatura v ročníku, Anglický jazyk nebo Německý jazyk v ročníku jako cizí jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk nebo Anglický jazyk jako další cizí jazyk v ročníku Anglický jazyk jako další cizí jazyk škola nabídne žákům, kteří nezvolili anglický jazyk jako cizí jazyk žáci s individuálními vzdělávacími potřebami mohou místo dalšího cizího jazyka upevňovat a rozvíjet první cizí jazyk v předmětu Anglický jazyk cvičení očekávané výstupy vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace jsou naplňovány v předmětu Matematika v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie jsou naplňovány v předmětu Informatika v 6. ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a společnost jsou naplňovány v předmětech Dějepis a Výchova k občanství a zdraví v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou naplňovány v předmětech Fyzika, Přírodopis a Zeměpis v ročníku, a v předmětu Chemie v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Umění a kultura jsou naplňovány v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou naplňovány v předmětech Tělesná výchova a Výchova k občanství a zdraví v ročníku očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou naplňovány v předmětu Pracovní činnosti v ročníku výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí předmět Výchova k občanství a zdraví vznikl integrací očekávaných výstupů oborů RVP ZV Výchova k občanství a Výchova ke zdraví výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí v předmětech Výtvarná výchova a Pracovní činnosti je výuka spojována do dvouhodinových bloků volitelný předmět si žák zvolí v 7. ročníku z této nabídky: Sportovní výchova chlapci, Sportovní výchova dívky, Vedení domácnosti, Informatika, Seminář společenskovědních předmětů, Technická praktika průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka) disponibilní hodiny jsou vyznačeny v tabulce podtržením Ve školním roce 2013/2014 se vyučují tyto volitelné předměty: 7.roč. Informatika, Seminář společenskovědních předmětů, Sportovní výchova, Vedení domácnosti 8.roč. Informatika, Seminář společenskovědních předmětů, Sportovní výchova 9.roč. Informatika, Německý jazyk, Seminář společenskovědních předmětů, Sportovní výchova Vzhledem k rozsahu dokumentu není na tomto místě možná kompletní publikace. Pro zájemce je kdykoli k nahlédnutí u vedení školy.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od 01. 09. 2012, č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z 01. 09. 2012 Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

TOLERANTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

TOLERANTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola a Základní umělecká škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ 662, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ TOLERANTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Adresa školy: Školní 662, 542 33 Rtyně

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, Školní 488 Obsah: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. Předkladatel a zřizovatel 2. Seznam použitých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od hraní k vědění Moudrý není ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví,

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Klíč pro střední vzdělávání s úpravami pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Program ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Program ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Na Lázni 335, 25765 Čechtice IČO: 70996890 REDIZO: 600041981 Školní vzdělávací program Čechtice Program ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Čechtice, okr. Benešov na období 1. 9. 2010 31. 8. 2014 Vypracovala:

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Kompletní ŠVP platnost od 1.9.2013 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více