Lysolajský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lysolajský zpravodaj"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek? To závisí jen a jen na nás. Musíme se snažit, aby přání štěstí, zdraví a spokojenosti, přání psaná a vyřčená, aby prostě vyšla. Přejeme si to všichni. Ale musíme pro to také něco udělat. Číslo 7 má velký náboženský a mystický význam. Je to i kalendářní číslo udává počet dnů v týdnu a jeho čtyřnásobek je počtem dní lunárního měsíce, v bibli najdeme v Apokalypse sedm svícnů, sedm hvězd, sedm asijských chrámů, sedm trub, sedm morových ran, sedmihlavou zrůdu atd. Máme ale také sedm divů světa, sedm statečných, sedm trpaslíků, sedm havranů... Je to síla, že? A proto přeji Vám všem hodně síly na zdolávání problémů všedního dne a já osobně si přeji, aby se Lysolajím dařilo, aby sedmička v letopočtu byla šťastná. starostka ZPRÁVY ZE ŠKOLY Prosinec ve škole byl tradičně ve znamení vánočních svátků, každý, kdo školu v této době navštívil, jistě zaznamenal vánoční atmosféru. U hlavního vchodu na první pohled upoutal betlém, o jehož výrobu se zasloužili zejména žáci 7. třídy. Již na začátku prosince navštívil mateřskou školu a třídy prvního stupně Mikuláš s čertem a andělem. Vyvrcholením celého vánočního dění byl den otevřených dveří 18. prosince, zakončený ukázkami tradičních vánočních zvyků, malými vánočními trhy a vystoupením v tělocvičně. Hlavní část programu připravili žáci naší školy a jako hosté také vystoupili se svým představením členové souboru Ochotní Suchdolníci. Na úplný závěr roku proběhly vánoční besídky i v jednotlivých třídách, žáci 4. třídy dokonce z 21. na 22. prosince nocovali ve škole. Kromě vánočně zaměřených akcí ještě stojí za zmínku výtvarná dílna pro žáky třídy dne , na které měly děti možnost ruční výroby obálky s pomocí škrobových barev a vazby knih. Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli ve škole a vše již směřuje k ukončení prvního pololetí. Pololetní vysvědčení žáci dostanou ve středu 31. ledna, na čtvrtek je vyhlášeno ředitelské volno, na které navazují v pátek 2. 2 pololetní prázdniny. Z dalších blízkých akcí je třeba připomenout zápis do 1. třídy, který je 17. a od 15 do 18 hodin

2 strana 2 Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100 %, schůze usnášeníschopná. Program: navržený program bez připomínek schválen 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Ověřovateli zvoleni Ing. Beranová a p. Janovec. Jednání zastupitelstva se zúčastnil ředitel ZŠ Michal Hevák a informoval o školní inspekci, která proběhla v ZŠ dne , za účelem zjištění odstranění nedostatků zjištěných při státní kontrole dne Kontrola na stav žáků podle skutečnosti neshledala porušení právních předpisů. Dále bylo dohodnuto datum inventury v ZŠ na ) Schválení úprav rozpočtu 2006 Na základě výsledků hospodaření a čerpání rozpočtu MČ Praha Lysolaje byly předloženy úpravy a rozpočtová opatření schváleného rozpočtu na rok Návrh úprav rozpočtu na rok 2006 byl jednoznačně schválen (úpravy rozpočtu MČ Praha Lysolaje 12/2006 jsou součástí zápisu a usnesení). 3) Návrh rozpočtu MČ Praha-Lysolaje na rok 2007 Starostka spolu s účetní předložily návrh rozpočtu sestavený jako vyrovnaný, příjmy = výdaje = , -Kč. K návrhu byla vedena diskuse s tím, že předložený návrh bude vyvěšen ve smyslu zákona na úřední desce a zveřejněn na internetových stránkách naší MČ po dobu 15 dnů. K návrhu lze podávat připomínky a vést otevřenou diskusi. Do doby schválení rozpočtu na rok 2007 se bude MČ řídit ve smyslu přílohy č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne zásadami pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2007 (měsíční výdaje max. do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2006). 3) Zřízení výborů a komisí Byly zřízeny tyto výbory a komise: s náhradním termínem V této souvislosti nabízíme všem zájemcům možnost prohlídky školy v libovolné předem domluvené době. Termín odevzdání přihlášek na střední školy je Do nového roku 2007 přejeme všem hodně radosti, štěstí a pohody. za vedení školy Michal Hevák Danuše Lukášová ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTVA z 2. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Kontrolní výbor: p. Gulka (předseda) Finanční výbor: p. Šimon (předseda) Komise stavební, územního rozvoje a dopravy: p. Vaško (předseda), členové pí. Krejčí, p. Zavadil, p. Kraus Komise ediční a redakční rada Lysolajského zpravodaje p. Janovec (předseda), členové pí. Štědrá, pí. Stulíková, pí. Jandová, p. Bláha Kulturní komise: p. Šoltys (předseda) Komise bytová, sociální a zdravotní : pí. Štědrá (předsedkyně) Komise životního prostředí: pí. Beranová (předsedkně) Komise školská: pí. Skopcová (předsedkyně) Školská rada: p. Gulka, (předseda), nově nominováni pí. Skopcová, pí. Masařová, pí. Štědrá Komise přestupková: předseda a členové budou jmenováni na příštím zasedání (nikdo z řad zastupitelů nesplňuje kvalifikační předpoklady pro její práci) Předsedové komisí si do příštího jednání zastupitelstva personálně obsadí své komise, vypracují pracovní náplň a stanoví termíny jednání pro veřejnost. 4) Organizační záležitosti, různé Statut fondu zaměstnavatele, schválení použití prostředků a jeho správa - Měsíční odměny pro zastupitele MČ Praha Lysolaje se poskytují od Žádost p. Jiřího Kletečky a pí. Boženy Guntherové na prodej části pozemku č. 490/2, k. ú. Lysolaje záměr bude vyvěšen - Žádost na prodej parc. č. 484/6, k. ú. Lysolaje zastupitelé se dohodli, že tato žádost bude projednána na dalším MZ po projednání stavební komisí - Žádost o dotaci na vánoční výtvarnou dílnu ve výši 1200, - Kč, schválena. - Jubilanti pro rok 2007, celkem 42 jubilantů, rozpočet v kap. Kultura. Zda navázat na tradici minulého volebního období, či zvolit jiný způsob oslavy pro naše seniory bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva - Zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznání důchodu ve smyslu nového zákona o sociálních službách platného od (předsedkyně KBSZ převzala k vyřízení) - Valná hromada SDH se koná dne sále hasičárny - Byla jmenována inventarizační komise, která inventuru veškerého majetku provede do konce r Uzávěrka lednového zpravodaje bude Na jednání MZ byli přítomni hosté pí. Hešíková, poradkyně senátora, pí. Hudcová, asistentka senátora a poté dorazil i sám senátor p. Karel Schwarzenberg. Ke komunikaci Lysolajské údolí p. Šoltys vznesl požadavek, aby ulice Lysolajské údolí z důvodu bezpečnosti byla doplněna dopravním značením průjezd zakázán, v lepším případě použít retardéry (ve spodní části ulice). Schůze skončila ve 22:00 h Příští schůze: Zapsala: pí. Stulíková Ověřovatelé: Ing. Beranová, Ing. Janovec Marcela Jandová, starostka

3 strana 3 z 3. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100 %, schůze usnášeníschopná. Program: navržený program bez připomínek schválen 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Ověřovateli zvoleni p. Janovec a pí. Masařová. 2) Městská policie v Praze Lysolajích Paní starostka přivítala nového okrskáře v naší obci p. Miroslava Bezděka, který seznámil zastupitele s pracovní náplní v Lysolajích. Za nejdůležitější úkol v nejbližší době považuje dohled na přechodu pro chodce po otevření zrekonstruované komunikace v ulici Lysolajské údolí a provádění kontrol zahrádkářských kolonií v nočních hodinách z důvodu trestné činnosti, rovněž i sledování dopravního značení a záležitostí týkající se veřejného pořádku (skládky, znečištění obce psími výkaly, za které může uložit blokové pokuty, popř. postoupit správnímu řízení). 3) Návrh rozpočtu na rok 2007 dle zákona č. 131/2000 Sb. Návrh rozpočtu na rok 2007 byl v podobě, která byla předložena na 2. schůzi dne zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od do Žádné připomínky nebyly do vzneseny ani ze strany zastupitelů ani občanů MČ. Rozpočet na rok 2007 byl jednohlasně schválen ve výši Kč. Bude zpracován výhled dlouhodobého rozpočtu cca do r Na příštím zasedání bude projednáván MZ. Rozpočet na rok 2007 tvoří nedílnou součást usnesení. Pro : 9 4) Jednací řád Návrh jednacího řádu předložila starostka. Po diskusi a vysvětlení dotazů byl doplněn v 2 Zákonem o obcích a v 4 se vypouští bod 3. Jednomyslně schválen. Pro : 9 5) Činnost komisí Předsedové jednotlivých komisí, které jsou poradním orgánem starostky, seznámili zastupitelstvo se svou činností. Kulturní komise - p. Šoltys přednesl koncepci kulturní komise a přednesl návrhy (Slavnost květů, obnovit tradici Mariánské poutě atd.). Schůzky budou probíhat dle potřeby cca 1 měsíčně. Členy komise jsou jmenováni: pí. Kořínková, p. Ekrt. Komise pořádková - byla stanovena ve složení : sl. Jandová, p. Cvrček, p. Bradáč, schůzky dle potřeby, min. však 1x měsíčně. Komise školská pí. Skopcová přednesla svou koncepci, spolupráci se ZŠ a MŠ, docházení na školskou radu, spolupráce s kontrolní komisí, schůzky dle potřeby. Komise stavební, územního rozvoje a dopravy - p. Vaško informoval o činnosti této komise, která se bude zabývat jednotlivými případy v naší MČ, ale i např. III. etapou komunikací Lysolaje. Členy komise jsou jmenováni: pí. Krejčí, p. Kraus, p. Zavadil. Schůzky budou probíhat 1x měsíčně. Komise bytová, sociální a zdravotní pí. Štědrá přednesla MZ návrh zřízení sociální pracovnice, která by v případě potřeby navštěvovala nemocné či nemohoucí občany naší obce, informovala o návštěvách důchodců k jejich životnímu jubileu, navrhla p. Pánka, aby pokračoval v činnosti, kterou dělala minulá komise. Vítání občánků narozených v roce 2006 v naší městské části proběhne dne v sále hasičské zbrojnice od 14,30 hod. Členy komise jsou jmenováni: pí. Masařová, pí. Prasličková, p. Pánek. Kontrolní výbor byla provedena inventarizace v objektu ZŠ, ÚMČ, hasičárně a garážích MČ. Bude připraven plán kontrol na celý kalendářní rok. Termín inventury stanoven do Finanční výbor předsedou jmenován p. Šimon, členové p. Pullmann, pí. Ivana Majerová. Komise životního prostředí sl. Beranová informovala MZ, že komise se bude starat o zlepšení životního prostředí, zabývat se řešením nepovolených skládek v MČ, bude vydávat souhlas ke kácení dřevin na městských i soukromých pozemcích atd. Členy komise jsou jmenováni: p. Beran, p. Janák. Komise ediční a informatiky p. Janovec informoval MZ o jednání s firmou Aspida, která navrhuje uveřejnění informací o MČ v katalogu Praha trochu jinak - 57 městských částí. Propagace naší městské části v tomto katalogu po dobu tří let stojí Kč ve formátu A4. Zároveň obdržíme 100 výtisků katalogů pro naší MČ zdarma. Byla dohodnuta uzávěrka Lysolajského zpravodaje, která bude vždy v den konání MZ. Komise zemědělská - předsedkyní byla jmenována pí. Masařová. Tato komise bude řešit záležitosti pozemkové a kontakt se Svazem zahrádkářů. Povodňová komise dle zákona o vodách byla zvolena ve složení pí. Jandová, p. Zapletal, p. Sedláček, p. Kalfus, sl. Beranová. Pro : 9 6) Organizační záležitosti, různé - starostka informovala o kolaudaci komunikace Lysolajské údolí, která proběhla dne starostka informovala o zahájení stavby MŠ. Při archeologickém dohledu na stavbě byly objeveny kulové jámy a mazanice, stavba byla na 3 dny zastavena. Po zdokumentování nálezů stavba opět pokračuje - prodej pozemku z minulého MZ parc. č. 484/6, po projednání s KS se MZ rozhodl tento pozemek neprodat, z důvodu nedoložení uspokojivého záměru ke koupi tohoto pozemku Proti : 8, Zdržel : 1 - starostka informovala o změnách zákonů stavebním a zákonu o životním a existenčním minimu a zákona o pomoc v hmotné nouzi podrobněji se tím bude zabývat příští číslo zpravodaje - prodej části pozemku parc. č. 262/1 Větrovcovi, záměr bude vyvěšen na úřední desce - žádost o pronajmutí sálu v hasičárně dne předložila pí. Císařová - odsouhlaseny ceny na pronájem hasičárny (stejné jako v minulém období MZ) - v naší MČ se za rok 2006 narodilo 18 dětí a 7 občanů zemřelo - opětovně předložen návrh na změnu územního plánu Ing. Jaroměřského na využití pozemků v lokalitě pískovna jako sportovní a klidovou zónu, zastupitelé se tímto návrhem budou zabývat na dalším MZ po vypracování odborného stanoviska KS. Schůze skončila ve 23:30 hod Příští schůze: od 18 hod. Zapsala: pí. Stulíková Ověřovatelé: pí. Masařová a p. Janovec Marcela Jandová, starostka

4 strana 4 TAKOVÝ BYL ROK Leden proběhlo předání staveniště Komunikace Lysolajské údolí část od hranice s katastrálním územím Dejvice k objektu čp. 25 (bývalá školní jídelna), započala tolik očekávaná rekonstrukce páteřní komunikace Lysolaj, autobus a veškerá obslužná doprava vedena po objízdné trase přes Suchdol Únor února byl zápis do 1. třídy, zapsáno bylo celkem 26 dětí vzdání se funkce ředitelky ZŠ a výpověď ke dni vítání nových občánků narozených v průběhu celého předešlého roku celkem 13 dětí Masopust dětí z mateřské školy Březen dětský karneval vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a jmenována konkurzní komise Duben 8. dubna jarní úklid obce velikonoční výtvarná dílna konkurz na místo ředitele ZŠ, z pěti uchazečů (mužů) byl vybrán konkurzní komisí Ing. Michal Hevák Květen Slavnost květů se konala s ohledem na dlouhou zimu až 20. května, přesto ji provázel déšť a silný nárazový vítr, na Slavnosti nevystoupily školní děti, pouze MŠ začala jednání o pokračování rekonstrukce komunikace Lysolajské údolí až po ulici Starodvorskou se stejným termínem dokončení Červen byl zpracován projekt na rekonstrukci elektroinstalace ve škole a provedena finanční rozvaha na nutné práce ve škole v průběhu prázdnin s ukončením školního roku odešla ze školy zástupkyně Ludmila Vošmiková a někteří pedagogové z 1. stupně června proběhly volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, účast voličů. Červenec a srpen od byl jmenován do funkce nový ředitel ve škole se začalo s těmito pracemi: vyklizení půdy, rekonstrukce elektroinstalace 1. PP, oprava a výměna protipožárních dveří, renovace parket, oprava žaluzií, oprava střechy, oprava kanalizace a terénní úpravy s vybudováním dvorku pro pobyt dětí z MŠ, havarijní oprava odtahových spalinových cest od kotlů a nákup školního nábytku pro 2. stupeň celkové náklady vložené do školy činí , - Kč z vlastního rozpočtu v srpnu se v Houslích konaly dvě svatby

5 strana 5 Září zahájení školního roku s novým vedením školy a novými tvářemi v pedagogickém sboru turnaj o Pohár starosty se konal na sportovištích ČZU vydáno rozhodnutí o odstranění objektu mateřské školy Říjen probíhá výběr zhotovitele na demolici objektu MŠ vydáno stavební povolení na stavbu nové MŠ, nabylo právní moci dne výběrové řízení na zhotovitele stavby mateřské školy konala se podzimní výtvarná dílna s lampiónovým průvodem dětí do Houslí komunální volby do zastupitelstva obce - registrováno rekordních 5 kandidátek - účast voličů 77,8% Listopad dne zahájeno odstranění objektu MŠ firmou Svoboda s. r. o., likvidace ukončena ukončeno výběrové řízení na veřejnou zakázku MŠ Lysolaje, zhotovitelem stavby je firma PROXIMA, a. s proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, starostkou byla opětovně zvolena Marcela Jandová Prosinec podepsána smlouva o dílo na stavbu mateřské školy zahájeny přípravné práce na stavbě MŠ proběhlo předávací a přejímací řízení na 1. části komunikace Lysolajské údolí zhotovitele firmy SSŽ a. s. Mikulášská besídka a divadélko Kováček, zúčastnilo se více než 100 dětí rozsvícení 1. svíčky na adventním věnci, koledy v podání školního sboru pod vedením učitelky Tomajkové a paní Mihálikové z Národního divadla, slovo boží v podání Pátera Krzysztofa, příjemný podvečer u rozsvíceného vánočního stromu, který jsme dostali darem od suchdoláků vánoční flétnový koncert žáků učitelky Jany Adamčíkové vánoční výtvarná dílna netradiční výroba vánočních ozdob a dekorací na vánoční stůl. Její součástí bylo vyhodnocení vánoční soutěže o nejlepší vánoční vanilkový rohlíček. Soutěže se zúčastnilo 5 hospodyněk, jmenovitě pí. Milada Komárková, Dana Reichlová, Markéta Šoltysová, Milena Stulíková a Vlasta Flajzarová. Zvítězily všechny, neboť tento nápad podpořily a rohlíčky měly výborné. půlnoční setkání u kapličky p. Marie Sedmibolestné v Houslích poděkování patří Tomáši Bartošovi a Zdeňku Kůsovi ze Sboru pro duchovní hudbu z Ústí n. Lab. a Páteru Krzysztofovi za tradičně příjemné vystoupení k vánočnímu zamyšlení. Marcela Jandová, starostka

6 strana 6 NĚCO Z VÝCVIKU Na konci listopadu absolvovali členové naší výjezdové jednotky a dokonce dvě členky Sboru dobrovolných hasičů v Lysolajích pravidelný lezecký výcvik. Můžeme říci, že jsme jedna z mála dobrovolných jednotek na území našeho hlavního města, která tento náročný výcvik podstupuje. Cvičení je rozděleno do dvou částí. V teoretické části se hasiči učí vše o materiálech, lezeckém vybavení a vlastní taktice lezení. V praktické části si pak vše vyzkouší na vlastní kůži. Lezecký výcvik hasičů však není klasické lezení po skalách, ale jedná se spíše o lezení pracovní, kde mnohdy hasič visí pouze na laně nad volnou hloubkou bez jakékoliv opory a musí se CVIČENÍ V LYSOLAJSKÉ ZŠ Cvičení rodičů a dětí od dvou do pěti let probíhá od září 2006 v tělocvičně ZŠ. Zápis nových dětí na období únor až červen 2007 se bude konat ve čtvrtek v 16 hod. přímo na hodině cvičení. Cvičíme s velkými míči, padákem i ostatním náčiním a nářadím s písničkami a básničkami, dvakrát za pololetí máme olympiádu o ceny. Pro děti od 1 do 2 let vedu cvičení v Úholičkách ve čtvrtek od 9, 30 do 10, 30 hod. Těším se na nové děti i jejich rodiče. Informace ráda poskytnu na tel: S politováním Vás musím též informovat o tom, že cvičení žen bylo od ledna 2007 pro malý zájem zrušeno. Najdete mě na hodině stepaerobiku ve Sportcentru ČZU. Terezie Kořínková VÁŠ NOVÝ STRÁŽNÍK spolehnout pouze sám na sebe. Úkolem výcviku je hlavně naučit členy dobrovolné jednotky základům, jak zajistit sebe nebo svého kolegu při práci ve výškách či dostat se pomocí lezecké výstroje do míst a nebo v případě nebezpečí z míst, kam se nedostane výšková technika. V neposlední řadě je úkolem cvičení též nácvik vyproštění a záchrany osob, které jsou nedílnou a nejdůležitější součástí práce všech hasičů. ŠKOLSKÁ KOMISE velitel Lukáš Zapletal Prosinec 2006 měl bohatý vánoční program. Konala se besídka v místní mateřské školce, které se zúčastnila paní starostka Jandová. V pondělí se konala vánoční besídka ve škole, které předcházely malé vánoční trhy. Vlastní program besídky probíhal v tělocvičně školy. Tělocvična byla plná rodičů, dětí a hostů. Program byl netradiční a pod vedením p. ředitele Heváka a ostatních kantorů velmi krásný. Hosty besídky byla i pí starostka Jandová a I. Skopcová za školskou komisi. Účinkující i diváci si přišli na své. Během ledna 2007 probíhají inventury majetku v MŠ i ZŠ, kterých se zúčastní též předseda školské komise. školská komise Skopcová Vážení občané, vzhledem k tomu, že Váš strážník okrskář paní Romana Dolinová odešla na jiné pracovní místo u Městské policie Praha, stal jsem se Vaším okrskářem já. Dovolte mi proto, abych se Vám v krátkosti představil. Jmenuji se Miroslav Bezděk a u Městské policie sloužím od roku Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu právně ekonomickou. Mezi mé koníčky patří zejména jezdectví, koně a střelba. Mým cílem je se v co nejkratší době seznámit s problematikou svěřeného okrsku a uvítám Vaši pomoc při jejím zvládnutí, abych mohl plnohodnotně nahradit svou předchůdkyni. S Vašimi podněty a připomínkami mě můžete seznámit v úředních hodinách, ve služebně MP Praha 6 Lysolaje v ulici Kovárenská 8/5. V případě, že by Vám tyto úřední hodiny nevyhovovaly je možné mě kontaktovat na telefonním čísle K dispozici je Vám též telefonní linka na operační středisko MP Praha 6: či bezplatná tísňová linka 156. Za nejdůležitější úkol v nejbližší době považuji dohled na přechodu pro chodce po otevření zrekonstruované komunikace v ulici Lysolajské údolí a provádění kontrol zahrádkářských kolonií v nočních hodinách z důvodu trestné činnosti. Miroslav Bezděk

7 strana 7 KRONIKA Vážení občané, v této rubrice budeme přinášet zápisy z kroniky obce. Jedná se o přepis originálu včetně případných gramatických chyb. Věříme, že si rádi přečtete o historii obce, ve které žijete. Usnesením obecního zastupitelstva v r byl jsem já Toman Tomáš obráběč dřeva ustanoven prvním Kronikářem zdejší obce. Funkce této ujal jsem se 1. ledna Jsem zdejší rodák narodil jsem se 21. prosince 1881 v č. 14, v tehdejším host. na Bouchalce, který měli moje rodiče v nájmu. Nestranně dle mé nejlepší paměti popisuji události rodné obce Obec Lysoleje položena jest v údolí které táhne se od osady Podbaby směrem k Horoměřicům. Stavení rozkládají se po obou stranách tohoto údolí jimž protéká potůček ze studánky v tak zvaných Houslí. Proto není obec naší viděti ze žádné strany dokud do ní nepřijde. Na výchdoní straně sousedí s osadou Podbabou, na ostatních stranách táhnou se pole které jsou již částečně na rovině. Na jih jest obec Šárka, na západ Horoměřice, na sever Sukdol a na severových. Sedlec, (Selc. ) Celková výměra všech pozemků, polí, pastvin, sadů a lesů jest ha Na severní straně proti slunci bývaly asi někdy vinice, jelikož pojmenování cesty jenž vede k Selci stále mezi lidmi se užívá pojmenování za Vinicí. Nejlepší pole rozkládající se k cihelně Unitas mají lidoví název v Kladivech což jest i v mapě tak pojmenováno. Na západní straně k Horoměřicům kde jest nejvišší bod nad obcí Holá. Severně od Holé jest výmol zvaný Housle kde vybíral se ísek jak žlutý tak i bílý, místo dnes velice romantické v předu pěkný třešňový sad v zadu pak jest vysázen smrčky agátem osikou a podobně. Cesta polní která vede k Nebušicům a Jenerálce kde křižuje se silnicí zve se U zlámaného kříže. V mapě zaznamenána poloha ta za vinicí K Šárkám. Jdeme-li z Podbaby proti potoku jest na samé hranici po pravé straně velký dům č. 28 zvaný Helmrovka nad kterým jest vysázen lesík. Pod tímto číslem vytyčuje hranici potok až k uličce jenž probíhá okolo domu obč. Miňovského bývalého mlékaře a zahrádky č. 23 maj. Laušmanová přes silnici vzhůru do stráně na levou stranu. Sestry Laušmanovi bývaly herečky u Nár. divadla. Proti tomuto čís. jest dům zvaný Vlasta kdež všeobecně se říkávalo v Kotli. Bývalí maj. tohoto čís. 22 sochař Hrabě míval tam vinárnu a až do své smrti udržoval ve vrchu k číslu tomuto patřícímu pěknou vinici. Jdouce dále po staré cestě přijdeme k čís. 10 také velké stavení jenž zaznamenáno jest na mapě pod názv. Lakýrka což se i mezi lidem užívá, toto pojmenování nastalo, že tam bývaly vydělávány kůže na lakýrky. Asi dvěstě kroků dále stávala při samé cestě vysoká budovy zvaná Čábelka s chlévy a stodolou jejímž majitelem býval jakýsi rytíř Čábela. Z celého stavení zbyl pouze jeden pilíř který vyčnívá z tarasu u cesty a veliký dolík. Nynější majitel obč. Seiler koupivši toto od jakéhos Řáhy nechal toto zbořiti a postavil výše na zahradě stojící dům. Pod lesíkem kde láme se silnice u potoka stojící velké stavení č. 18 býval kdysi mlýn hnaný vodní silou. Vzadu pak za vsí kde dnes stojí pořadí domků bývaly dvě cihelny. Jedna patřívala rolníku Tůmovi odkudž bývaly výborné tašky i cihli a druhá Dr. Štrobachovi. Veřejná budovy jest pouze č. 8 bývalá pastouška, která byla v r obcí zakoupena od rolníků kteří s ena ní dělaly právo za kor. r. v níž byl zřízen obecní úřad a byt pro obecního strážníka. Č. p. 34 bývala obecní kovárna promlčením však přešla v majetek obč. Vác. Denkra mistra kovářského. Na návsi stojící zvonička ostavena byla r Nad studánkou v Houslích stojící kaplička zřízena byla nákl. obč. rolníkem Jos. Tůmou a jeho sestrou M. Srbovou v r Opravena spol. Krok v roce Pod touto vede veliký otvor do břehu, kam až sahá však není známo. Odtud pak teče dosti silný potůček, který se v Podbabě vlévá do potoka Šáreckého. přepis ZJ ANKETA Vážení čtenáři, v Lysolajském zpravodaji bychom rádi pravidelně uveřejňovali anketu, ve které se budeme ptát žáků místní základní školy na jejich postřehy a názory. Níže uvádíme první z nich, ptali jsme se dětí ze 4. třídy ZŠ. Položené otázky: 1. Chodil(a) jsi v Lysolajích do školky? 2. Víš, že je školka zbouraná a staví se nová? 3. Jaký dárek pod stromečkem Ti udělal největší radost a proč? A zde jsou odpovědi dětí: 2. Ano, viděla jsem to. 3. Snowboard - umím jezdit na lyžích a baví mě to. Chci umět jezdit i na snowboardu. Mirabel 2. Ano, slyšela jsem to ve škole, řekla mi to jedna maminka jedné holky, která tam chtěla chodit. 3. DVD přehrávač a kazetu k tomu (Petr Pan) protože se můžu koukat a kazeta k tomu je dobrodružná. Slávka 2. Ano, slyšela jsem to ve škole. 3. Cédéčko, mám co nového poslouchat. Kristýna 1. Ano. 2. Ano. Máma mi to řekla. 3. Brankářský rukavice, můžu chytat. Pavel V. 2. Ano, říkali to doma. 3. Mikroskop, můžu zkoumat. Matouš K. 1. Ano. 2. Ano (doma). 3. Telefón (protože jsem si ho moc přál). Zdeněk V. 3. Auto. 2. Ne. Tom 2. Ne. 3. Letadlo, protože se mi líbí. Zdeněk 2. Ano (slyšel jsem to). 3. Stavebnice Lego (přál jsem si ho). Tomáš 2. Ano. My dva s kamarádem jsme tam byli. 3. Svítidlo. Tomáš J. 2. Ano, viděl jsem to. 3. Mobil. Dimo 1. Ne (ale měsíc jsem tam chodila). 2. Ano, doma od táty. 3. Telefón, protože jsem si ho přála. Bára C.

8 strana 8 KONTEJNERY Rozpis velkoobjemových kontejnerů na r stanoviště ul. Dolina, otáčka MHD křižovatka Žákovská x Starodvorská ul. Lysolajské údolí u č. p. 115 ul. Hřebenová u čp křižovatka Žákovská x Květová ul. Dolina, otočka MHD křižovatka Žákovská x Starodvorská ul. Lysolajské údolí u čp ul. Hřebenová, u čp. 181 křižovatka Žákovská x Květová stanoviště Dolina, otáčka MHD křižovatka Žákovská x Starodvorská ul. Lysolajské údolí u čp. 115 ul. Hřebenova u čp křižovatka Žákovská x Květová ul. Dolina, otočka MHD ul. Hřebenová u čp. 181 křižovatka Žákovská x Starodvorská Dolina, otočka MHD ul. Lysolajské údolí u čp. 115 ZMĚNY ZÁKONŮ Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., který obsahuje řadu změn a rovněž 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Těmito zákony dojde ke změnám při stanovení nároku na dávky státní sociální podpory. Co konkrétně se změnilo v těchto zákonech, Vám přineseme v příštím čísle Lysolajského zpravodaje. PŘIPOMÍNÁME, INFORMUJEME V roce 2006 se v naší obci narodilo 18 dětí a zemřelo 7 našich spoluobčanů. Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. cz redakční rada: Ing. Janovec, MUDr. Štědrá, Ing. Bláha, pí. Stulíková, pí. Jandová. vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Z POŠTY ZASTUPITELSTVA OBCE

9 strana 9 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Jiří Janeček radní Vážená paní starostko, Vážený pane starosto s účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přináší nejen zásadní změny v systému sociální služeb, ale i zásadní změny v působnosti orgánů hl.m. Prahy a městských částí. Na tuto legislativní změnu bylo reagováno změnou Statutu. Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne byla schválena obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Do samostatné působnosti všech městských částí hl. města Prahy patří úkoly stanovené 94 zákona č. 108/2006 Sb., zejména zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území a spolupráce s dalšími městskými částmi, MHMP a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou. Implementace nového zákona je závislá zejména na lidském faktoru. Před námi všemi stojí hlavní a nelehký úkol: seznamovat občany s dopadem zákona a připravit se jako zadavatelé a poskytovatelé správně tak, aby systém byl funkční. Vývoj společensko ekonomických podmínek směřuje k preferování terénních sociálních služeb, posílení role rodiny a práva klienta spolurozhodovat o formě sociální pomoci a výběru poskytovatele sociálních služeb. Hlavním posláním sociální služby je snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejích přirozených zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. Při koncepci sociálních služeb je nezbytné respektovat lidské potřeby, speciálně pak potřeby osob se zdravotním postižením a jejich uspokojování. Ve větší míře než dosud jsou uživatelé sociálních služeb zapojováni do rozhodovacích procesů. Proto je nutné na tento fakt brát zřetel a co nejvíce jim ulehčit mnohdy nelehkou roli, která je pro mnohé z nich velmi složitá a obtížně řešitelná. Je třeba těmto lidem v co možná největší míře pomoci při odstraňování případných překážek a překonávání složitostí. Žádám Vás, abyste podávali při jednáních se všemi žadateli úplné informace o svých vlastních službách ale pokusili se jim zároveň předat i informace o dalších důležitých službách. Komunikace a výměna informací bude zejména v první fázi prioritou. Důležitým předpokladem pro efektivitu Vaší práce bude i součinnost se správním obvodem a odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP.

10 strana 10

11 strana 11 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA PRODEJNÍ SKLAD ELEKTRO Suchdol, Kamýcká 15 /u benzinové pumpy/ Vás zve k jarnímu nákupu pro Váš byt, zahradu a d m Nabízíme: - elektroinstala ní materiál, ná adí pro opravy Vašeho bytu, domu - svítidla pro byt a zahradu, možno katalogový prodej - sv telné zdroje /žárovky, zá ivky, baterie, svítilny/ - domácí spot ebi e boilery, topidla ETA, ELEKTROLUX, AEG - topná t lesa z p írodního kamene. - prodlužovací p ívody pro seka ky, ná adí, p ep ové ochrany - katalogy k nahlédnutí, katalogový prodej Otvírací doba po-pá so tel: tel: emeslníci, firmy informujte se na poskytované slevy i možnost prodeje za velkoobchodní ceny Dárek ob an m, po p edložení tohoto inzerátu Vám bude poskytnuta sleva 5% na veškeré zboží. Platí do , poskytnuté slevy nelze s ítat. NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ PRO KAŽDÉHO povinné ručení havarijní pojištění pojištění majetku pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. na blbost ) životní pojištění úrazové pojištění Navštivte nás v naší kanceláři nebo zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku. Najdete nás v Praze 6, Terronská 68 naproti hotelu Crown Plazza (dříve International). Otevíráme ! Tel ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

12 strana 12 Stavíme pro Vás Stavíme pro Vás Mateřskou školku v Lysolajích Společnost PROXIMA, a. s., je stavební fi rma s bohatými zkušenostmi v oboru provádění staveb. Hlavní důraz klademe na kvalitní technické vedení staveb a důslednou přípravu. Náš systém práce, způsob vedení staveb a systém kontroly jakosti nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu námi prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůtách výstavby. Veškeré činnosti provádí společnost PROXIMA, a. s. kvalifi kovanými pracovníky s použitím kvalitních a osvědčených materiálů. Naše společnost důsledně uplatňuje vlastní systém řízení jakosti, zajišťující vysokou kvalitu našich staveb. Jsme nositeli certifi kátu systému řízení jakosti ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro provádění pozemních a průmyslových staveb (certifi kační orgán Stavcert Praha - certifi kát č. SJ-1213/2004). Naše společnost provádí: Občanské, bytové a průmyslové stavby Sportovní stavby Půdní vestavby a nástavby Sanace vlhkosti Zateplování objektů Projektování staveb a inženýrskou činnost Provádíme rekonstrukce i novostavby. stavební společnost systém jakosti ISO 9001 Charlese de Gaulla 3, Praha 6 telefon web

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory

Co nás čeká... ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory leden, únor / 2015 Co nás čeká... Lysolajský V www.praha-lysolaje.cz ážení přátelé, dostává se vám do ruky první letošní vydání lysolajského zpravodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory nebo se nechystají

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více