Lysolajský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lysolajský zpravodaj"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek? To závisí jen a jen na nás. Musíme se snažit, aby přání štěstí, zdraví a spokojenosti, přání psaná a vyřčená, aby prostě vyšla. Přejeme si to všichni. Ale musíme pro to také něco udělat. Číslo 7 má velký náboženský a mystický význam. Je to i kalendářní číslo udává počet dnů v týdnu a jeho čtyřnásobek je počtem dní lunárního měsíce, v bibli najdeme v Apokalypse sedm svícnů, sedm hvězd, sedm asijských chrámů, sedm trub, sedm morových ran, sedmihlavou zrůdu atd. Máme ale také sedm divů světa, sedm statečných, sedm trpaslíků, sedm havranů... Je to síla, že? A proto přeji Vám všem hodně síly na zdolávání problémů všedního dne a já osobně si přeji, aby se Lysolajím dařilo, aby sedmička v letopočtu byla šťastná. starostka ZPRÁVY ZE ŠKOLY Prosinec ve škole byl tradičně ve znamení vánočních svátků, každý, kdo školu v této době navštívil, jistě zaznamenal vánoční atmosféru. U hlavního vchodu na první pohled upoutal betlém, o jehož výrobu se zasloužili zejména žáci 7. třídy. Již na začátku prosince navštívil mateřskou školu a třídy prvního stupně Mikuláš s čertem a andělem. Vyvrcholením celého vánočního dění byl den otevřených dveří 18. prosince, zakončený ukázkami tradičních vánočních zvyků, malými vánočními trhy a vystoupením v tělocvičně. Hlavní část programu připravili žáci naší školy a jako hosté také vystoupili se svým představením členové souboru Ochotní Suchdolníci. Na úplný závěr roku proběhly vánoční besídky i v jednotlivých třídách, žáci 4. třídy dokonce z 21. na 22. prosince nocovali ve škole. Kromě vánočně zaměřených akcí ještě stojí za zmínku výtvarná dílna pro žáky třídy dne , na které měly děti možnost ruční výroby obálky s pomocí škrobových barev a vazby knih. Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli ve škole a vše již směřuje k ukončení prvního pololetí. Pololetní vysvědčení žáci dostanou ve středu 31. ledna, na čtvrtek je vyhlášeno ředitelské volno, na které navazují v pátek 2. 2 pololetní prázdniny. Z dalších blízkých akcí je třeba připomenout zápis do 1. třídy, který je 17. a od 15 do 18 hodin

2 strana 2 Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100 %, schůze usnášeníschopná. Program: navržený program bez připomínek schválen 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Ověřovateli zvoleni Ing. Beranová a p. Janovec. Jednání zastupitelstva se zúčastnil ředitel ZŠ Michal Hevák a informoval o školní inspekci, která proběhla v ZŠ dne , za účelem zjištění odstranění nedostatků zjištěných při státní kontrole dne Kontrola na stav žáků podle skutečnosti neshledala porušení právních předpisů. Dále bylo dohodnuto datum inventury v ZŠ na ) Schválení úprav rozpočtu 2006 Na základě výsledků hospodaření a čerpání rozpočtu MČ Praha Lysolaje byly předloženy úpravy a rozpočtová opatření schváleného rozpočtu na rok Návrh úprav rozpočtu na rok 2006 byl jednoznačně schválen (úpravy rozpočtu MČ Praha Lysolaje 12/2006 jsou součástí zápisu a usnesení). 3) Návrh rozpočtu MČ Praha-Lysolaje na rok 2007 Starostka spolu s účetní předložily návrh rozpočtu sestavený jako vyrovnaný, příjmy = výdaje = , -Kč. K návrhu byla vedena diskuse s tím, že předložený návrh bude vyvěšen ve smyslu zákona na úřední desce a zveřejněn na internetových stránkách naší MČ po dobu 15 dnů. K návrhu lze podávat připomínky a vést otevřenou diskusi. Do doby schválení rozpočtu na rok 2007 se bude MČ řídit ve smyslu přílohy č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne zásadami pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2007 (měsíční výdaje max. do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2006). 3) Zřízení výborů a komisí Byly zřízeny tyto výbory a komise: s náhradním termínem V této souvislosti nabízíme všem zájemcům možnost prohlídky školy v libovolné předem domluvené době. Termín odevzdání přihlášek na střední školy je Do nového roku 2007 přejeme všem hodně radosti, štěstí a pohody. za vedení školy Michal Hevák Danuše Lukášová ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTVA z 2. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Kontrolní výbor: p. Gulka (předseda) Finanční výbor: p. Šimon (předseda) Komise stavební, územního rozvoje a dopravy: p. Vaško (předseda), členové pí. Krejčí, p. Zavadil, p. Kraus Komise ediční a redakční rada Lysolajského zpravodaje p. Janovec (předseda), členové pí. Štědrá, pí. Stulíková, pí. Jandová, p. Bláha Kulturní komise: p. Šoltys (předseda) Komise bytová, sociální a zdravotní : pí. Štědrá (předsedkyně) Komise životního prostředí: pí. Beranová (předsedkně) Komise školská: pí. Skopcová (předsedkyně) Školská rada: p. Gulka, (předseda), nově nominováni pí. Skopcová, pí. Masařová, pí. Štědrá Komise přestupková: předseda a členové budou jmenováni na příštím zasedání (nikdo z řad zastupitelů nesplňuje kvalifikační předpoklady pro její práci) Předsedové komisí si do příštího jednání zastupitelstva personálně obsadí své komise, vypracují pracovní náplň a stanoví termíny jednání pro veřejnost. 4) Organizační záležitosti, různé Statut fondu zaměstnavatele, schválení použití prostředků a jeho správa - Měsíční odměny pro zastupitele MČ Praha Lysolaje se poskytují od Žádost p. Jiřího Kletečky a pí. Boženy Guntherové na prodej části pozemku č. 490/2, k. ú. Lysolaje záměr bude vyvěšen - Žádost na prodej parc. č. 484/6, k. ú. Lysolaje zastupitelé se dohodli, že tato žádost bude projednána na dalším MZ po projednání stavební komisí - Žádost o dotaci na vánoční výtvarnou dílnu ve výši 1200, - Kč, schválena. - Jubilanti pro rok 2007, celkem 42 jubilantů, rozpočet v kap. Kultura. Zda navázat na tradici minulého volebního období, či zvolit jiný způsob oslavy pro naše seniory bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva - Zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznání důchodu ve smyslu nového zákona o sociálních službách platného od (předsedkyně KBSZ převzala k vyřízení) - Valná hromada SDH se koná dne sále hasičárny - Byla jmenována inventarizační komise, která inventuru veškerého majetku provede do konce r Uzávěrka lednového zpravodaje bude Na jednání MZ byli přítomni hosté pí. Hešíková, poradkyně senátora, pí. Hudcová, asistentka senátora a poté dorazil i sám senátor p. Karel Schwarzenberg. Ke komunikaci Lysolajské údolí p. Šoltys vznesl požadavek, aby ulice Lysolajské údolí z důvodu bezpečnosti byla doplněna dopravním značením průjezd zakázán, v lepším případě použít retardéry (ve spodní části ulice). Schůze skončila ve 22:00 h Příští schůze: Zapsala: pí. Stulíková Ověřovatelé: Ing. Beranová, Ing. Janovec Marcela Jandová, starostka

3 strana 3 z 3. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100 %, schůze usnášeníschopná. Program: navržený program bez připomínek schválen 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Schůzi zahájila starostka v 18 hodin. Ověřovateli zvoleni p. Janovec a pí. Masařová. 2) Městská policie v Praze Lysolajích Paní starostka přivítala nového okrskáře v naší obci p. Miroslava Bezděka, který seznámil zastupitele s pracovní náplní v Lysolajích. Za nejdůležitější úkol v nejbližší době považuje dohled na přechodu pro chodce po otevření zrekonstruované komunikace v ulici Lysolajské údolí a provádění kontrol zahrádkářských kolonií v nočních hodinách z důvodu trestné činnosti, rovněž i sledování dopravního značení a záležitostí týkající se veřejného pořádku (skládky, znečištění obce psími výkaly, za které může uložit blokové pokuty, popř. postoupit správnímu řízení). 3) Návrh rozpočtu na rok 2007 dle zákona č. 131/2000 Sb. Návrh rozpočtu na rok 2007 byl v podobě, která byla předložena na 2. schůzi dne zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od do Žádné připomínky nebyly do vzneseny ani ze strany zastupitelů ani občanů MČ. Rozpočet na rok 2007 byl jednohlasně schválen ve výši Kč. Bude zpracován výhled dlouhodobého rozpočtu cca do r Na příštím zasedání bude projednáván MZ. Rozpočet na rok 2007 tvoří nedílnou součást usnesení. Pro : 9 4) Jednací řád Návrh jednacího řádu předložila starostka. Po diskusi a vysvětlení dotazů byl doplněn v 2 Zákonem o obcích a v 4 se vypouští bod 3. Jednomyslně schválen. Pro : 9 5) Činnost komisí Předsedové jednotlivých komisí, které jsou poradním orgánem starostky, seznámili zastupitelstvo se svou činností. Kulturní komise - p. Šoltys přednesl koncepci kulturní komise a přednesl návrhy (Slavnost květů, obnovit tradici Mariánské poutě atd.). Schůzky budou probíhat dle potřeby cca 1 měsíčně. Členy komise jsou jmenováni: pí. Kořínková, p. Ekrt. Komise pořádková - byla stanovena ve složení : sl. Jandová, p. Cvrček, p. Bradáč, schůzky dle potřeby, min. však 1x měsíčně. Komise školská pí. Skopcová přednesla svou koncepci, spolupráci se ZŠ a MŠ, docházení na školskou radu, spolupráce s kontrolní komisí, schůzky dle potřeby. Komise stavební, územního rozvoje a dopravy - p. Vaško informoval o činnosti této komise, která se bude zabývat jednotlivými případy v naší MČ, ale i např. III. etapou komunikací Lysolaje. Členy komise jsou jmenováni: pí. Krejčí, p. Kraus, p. Zavadil. Schůzky budou probíhat 1x měsíčně. Komise bytová, sociální a zdravotní pí. Štědrá přednesla MZ návrh zřízení sociální pracovnice, která by v případě potřeby navštěvovala nemocné či nemohoucí občany naší obce, informovala o návštěvách důchodců k jejich životnímu jubileu, navrhla p. Pánka, aby pokračoval v činnosti, kterou dělala minulá komise. Vítání občánků narozených v roce 2006 v naší městské části proběhne dne v sále hasičské zbrojnice od 14,30 hod. Členy komise jsou jmenováni: pí. Masařová, pí. Prasličková, p. Pánek. Kontrolní výbor byla provedena inventarizace v objektu ZŠ, ÚMČ, hasičárně a garážích MČ. Bude připraven plán kontrol na celý kalendářní rok. Termín inventury stanoven do Finanční výbor předsedou jmenován p. Šimon, členové p. Pullmann, pí. Ivana Majerová. Komise životního prostředí sl. Beranová informovala MZ, že komise se bude starat o zlepšení životního prostředí, zabývat se řešením nepovolených skládek v MČ, bude vydávat souhlas ke kácení dřevin na městských i soukromých pozemcích atd. Členy komise jsou jmenováni: p. Beran, p. Janák. Komise ediční a informatiky p. Janovec informoval MZ o jednání s firmou Aspida, která navrhuje uveřejnění informací o MČ v katalogu Praha trochu jinak - 57 městských částí. Propagace naší městské části v tomto katalogu po dobu tří let stojí Kč ve formátu A4. Zároveň obdržíme 100 výtisků katalogů pro naší MČ zdarma. Byla dohodnuta uzávěrka Lysolajského zpravodaje, která bude vždy v den konání MZ. Komise zemědělská - předsedkyní byla jmenována pí. Masařová. Tato komise bude řešit záležitosti pozemkové a kontakt se Svazem zahrádkářů. Povodňová komise dle zákona o vodách byla zvolena ve složení pí. Jandová, p. Zapletal, p. Sedláček, p. Kalfus, sl. Beranová. Pro : 9 6) Organizační záležitosti, různé - starostka informovala o kolaudaci komunikace Lysolajské údolí, která proběhla dne starostka informovala o zahájení stavby MŠ. Při archeologickém dohledu na stavbě byly objeveny kulové jámy a mazanice, stavba byla na 3 dny zastavena. Po zdokumentování nálezů stavba opět pokračuje - prodej pozemku z minulého MZ parc. č. 484/6, po projednání s KS se MZ rozhodl tento pozemek neprodat, z důvodu nedoložení uspokojivého záměru ke koupi tohoto pozemku Proti : 8, Zdržel : 1 - starostka informovala o změnách zákonů stavebním a zákonu o životním a existenčním minimu a zákona o pomoc v hmotné nouzi podrobněji se tím bude zabývat příští číslo zpravodaje - prodej části pozemku parc. č. 262/1 Větrovcovi, záměr bude vyvěšen na úřední desce - žádost o pronajmutí sálu v hasičárně dne předložila pí. Císařová - odsouhlaseny ceny na pronájem hasičárny (stejné jako v minulém období MZ) - v naší MČ se za rok 2006 narodilo 18 dětí a 7 občanů zemřelo - opětovně předložen návrh na změnu územního plánu Ing. Jaroměřského na využití pozemků v lokalitě pískovna jako sportovní a klidovou zónu, zastupitelé se tímto návrhem budou zabývat na dalším MZ po vypracování odborného stanoviska KS. Schůze skončila ve 23:30 hod Příští schůze: od 18 hod. Zapsala: pí. Stulíková Ověřovatelé: pí. Masařová a p. Janovec Marcela Jandová, starostka

4 strana 4 TAKOVÝ BYL ROK Leden proběhlo předání staveniště Komunikace Lysolajské údolí část od hranice s katastrálním územím Dejvice k objektu čp. 25 (bývalá školní jídelna), započala tolik očekávaná rekonstrukce páteřní komunikace Lysolaj, autobus a veškerá obslužná doprava vedena po objízdné trase přes Suchdol Únor února byl zápis do 1. třídy, zapsáno bylo celkem 26 dětí vzdání se funkce ředitelky ZŠ a výpověď ke dni vítání nových občánků narozených v průběhu celého předešlého roku celkem 13 dětí Masopust dětí z mateřské školy Březen dětský karneval vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a jmenována konkurzní komise Duben 8. dubna jarní úklid obce velikonoční výtvarná dílna konkurz na místo ředitele ZŠ, z pěti uchazečů (mužů) byl vybrán konkurzní komisí Ing. Michal Hevák Květen Slavnost květů se konala s ohledem na dlouhou zimu až 20. května, přesto ji provázel déšť a silný nárazový vítr, na Slavnosti nevystoupily školní děti, pouze MŠ začala jednání o pokračování rekonstrukce komunikace Lysolajské údolí až po ulici Starodvorskou se stejným termínem dokončení Červen byl zpracován projekt na rekonstrukci elektroinstalace ve škole a provedena finanční rozvaha na nutné práce ve škole v průběhu prázdnin s ukončením školního roku odešla ze školy zástupkyně Ludmila Vošmiková a někteří pedagogové z 1. stupně června proběhly volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, účast voličů. Červenec a srpen od byl jmenován do funkce nový ředitel ve škole se začalo s těmito pracemi: vyklizení půdy, rekonstrukce elektroinstalace 1. PP, oprava a výměna protipožárních dveří, renovace parket, oprava žaluzií, oprava střechy, oprava kanalizace a terénní úpravy s vybudováním dvorku pro pobyt dětí z MŠ, havarijní oprava odtahových spalinových cest od kotlů a nákup školního nábytku pro 2. stupeň celkové náklady vložené do školy činí , - Kč z vlastního rozpočtu v srpnu se v Houslích konaly dvě svatby

5 strana 5 Září zahájení školního roku s novým vedením školy a novými tvářemi v pedagogickém sboru turnaj o Pohár starosty se konal na sportovištích ČZU vydáno rozhodnutí o odstranění objektu mateřské školy Říjen probíhá výběr zhotovitele na demolici objektu MŠ vydáno stavební povolení na stavbu nové MŠ, nabylo právní moci dne výběrové řízení na zhotovitele stavby mateřské školy konala se podzimní výtvarná dílna s lampiónovým průvodem dětí do Houslí komunální volby do zastupitelstva obce - registrováno rekordních 5 kandidátek - účast voličů 77,8% Listopad dne zahájeno odstranění objektu MŠ firmou Svoboda s. r. o., likvidace ukončena ukončeno výběrové řízení na veřejnou zakázku MŠ Lysolaje, zhotovitelem stavby je firma PROXIMA, a. s proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, starostkou byla opětovně zvolena Marcela Jandová Prosinec podepsána smlouva o dílo na stavbu mateřské školy zahájeny přípravné práce na stavbě MŠ proběhlo předávací a přejímací řízení na 1. části komunikace Lysolajské údolí zhotovitele firmy SSŽ a. s. Mikulášská besídka a divadélko Kováček, zúčastnilo se více než 100 dětí rozsvícení 1. svíčky na adventním věnci, koledy v podání školního sboru pod vedením učitelky Tomajkové a paní Mihálikové z Národního divadla, slovo boží v podání Pátera Krzysztofa, příjemný podvečer u rozsvíceného vánočního stromu, který jsme dostali darem od suchdoláků vánoční flétnový koncert žáků učitelky Jany Adamčíkové vánoční výtvarná dílna netradiční výroba vánočních ozdob a dekorací na vánoční stůl. Její součástí bylo vyhodnocení vánoční soutěže o nejlepší vánoční vanilkový rohlíček. Soutěže se zúčastnilo 5 hospodyněk, jmenovitě pí. Milada Komárková, Dana Reichlová, Markéta Šoltysová, Milena Stulíková a Vlasta Flajzarová. Zvítězily všechny, neboť tento nápad podpořily a rohlíčky měly výborné. půlnoční setkání u kapličky p. Marie Sedmibolestné v Houslích poděkování patří Tomáši Bartošovi a Zdeňku Kůsovi ze Sboru pro duchovní hudbu z Ústí n. Lab. a Páteru Krzysztofovi za tradičně příjemné vystoupení k vánočnímu zamyšlení. Marcela Jandová, starostka

6 strana 6 NĚCO Z VÝCVIKU Na konci listopadu absolvovali členové naší výjezdové jednotky a dokonce dvě členky Sboru dobrovolných hasičů v Lysolajích pravidelný lezecký výcvik. Můžeme říci, že jsme jedna z mála dobrovolných jednotek na území našeho hlavního města, která tento náročný výcvik podstupuje. Cvičení je rozděleno do dvou částí. V teoretické části se hasiči učí vše o materiálech, lezeckém vybavení a vlastní taktice lezení. V praktické části si pak vše vyzkouší na vlastní kůži. Lezecký výcvik hasičů však není klasické lezení po skalách, ale jedná se spíše o lezení pracovní, kde mnohdy hasič visí pouze na laně nad volnou hloubkou bez jakékoliv opory a musí se CVIČENÍ V LYSOLAJSKÉ ZŠ Cvičení rodičů a dětí od dvou do pěti let probíhá od září 2006 v tělocvičně ZŠ. Zápis nových dětí na období únor až červen 2007 se bude konat ve čtvrtek v 16 hod. přímo na hodině cvičení. Cvičíme s velkými míči, padákem i ostatním náčiním a nářadím s písničkami a básničkami, dvakrát za pololetí máme olympiádu o ceny. Pro děti od 1 do 2 let vedu cvičení v Úholičkách ve čtvrtek od 9, 30 do 10, 30 hod. Těším se na nové děti i jejich rodiče. Informace ráda poskytnu na tel: S politováním Vás musím též informovat o tom, že cvičení žen bylo od ledna 2007 pro malý zájem zrušeno. Najdete mě na hodině stepaerobiku ve Sportcentru ČZU. Terezie Kořínková VÁŠ NOVÝ STRÁŽNÍK spolehnout pouze sám na sebe. Úkolem výcviku je hlavně naučit členy dobrovolné jednotky základům, jak zajistit sebe nebo svého kolegu při práci ve výškách či dostat se pomocí lezecké výstroje do míst a nebo v případě nebezpečí z míst, kam se nedostane výšková technika. V neposlední řadě je úkolem cvičení též nácvik vyproštění a záchrany osob, které jsou nedílnou a nejdůležitější součástí práce všech hasičů. ŠKOLSKÁ KOMISE velitel Lukáš Zapletal Prosinec 2006 měl bohatý vánoční program. Konala se besídka v místní mateřské školce, které se zúčastnila paní starostka Jandová. V pondělí se konala vánoční besídka ve škole, které předcházely malé vánoční trhy. Vlastní program besídky probíhal v tělocvičně školy. Tělocvična byla plná rodičů, dětí a hostů. Program byl netradiční a pod vedením p. ředitele Heváka a ostatních kantorů velmi krásný. Hosty besídky byla i pí starostka Jandová a I. Skopcová za školskou komisi. Účinkující i diváci si přišli na své. Během ledna 2007 probíhají inventury majetku v MŠ i ZŠ, kterých se zúčastní též předseda školské komise. školská komise Skopcová Vážení občané, vzhledem k tomu, že Váš strážník okrskář paní Romana Dolinová odešla na jiné pracovní místo u Městské policie Praha, stal jsem se Vaším okrskářem já. Dovolte mi proto, abych se Vám v krátkosti představil. Jmenuji se Miroslav Bezděk a u Městské policie sloužím od roku Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu právně ekonomickou. Mezi mé koníčky patří zejména jezdectví, koně a střelba. Mým cílem je se v co nejkratší době seznámit s problematikou svěřeného okrsku a uvítám Vaši pomoc při jejím zvládnutí, abych mohl plnohodnotně nahradit svou předchůdkyni. S Vašimi podněty a připomínkami mě můžete seznámit v úředních hodinách, ve služebně MP Praha 6 Lysolaje v ulici Kovárenská 8/5. V případě, že by Vám tyto úřední hodiny nevyhovovaly je možné mě kontaktovat na telefonním čísle K dispozici je Vám též telefonní linka na operační středisko MP Praha 6: či bezplatná tísňová linka 156. Za nejdůležitější úkol v nejbližší době považuji dohled na přechodu pro chodce po otevření zrekonstruované komunikace v ulici Lysolajské údolí a provádění kontrol zahrádkářských kolonií v nočních hodinách z důvodu trestné činnosti. Miroslav Bezděk

7 strana 7 KRONIKA Vážení občané, v této rubrice budeme přinášet zápisy z kroniky obce. Jedná se o přepis originálu včetně případných gramatických chyb. Věříme, že si rádi přečtete o historii obce, ve které žijete. Usnesením obecního zastupitelstva v r byl jsem já Toman Tomáš obráběč dřeva ustanoven prvním Kronikářem zdejší obce. Funkce této ujal jsem se 1. ledna Jsem zdejší rodák narodil jsem se 21. prosince 1881 v č. 14, v tehdejším host. na Bouchalce, který měli moje rodiče v nájmu. Nestranně dle mé nejlepší paměti popisuji události rodné obce Obec Lysoleje položena jest v údolí které táhne se od osady Podbaby směrem k Horoměřicům. Stavení rozkládají se po obou stranách tohoto údolí jimž protéká potůček ze studánky v tak zvaných Houslí. Proto není obec naší viděti ze žádné strany dokud do ní nepřijde. Na výchdoní straně sousedí s osadou Podbabou, na ostatních stranách táhnou se pole které jsou již částečně na rovině. Na jih jest obec Šárka, na západ Horoměřice, na sever Sukdol a na severových. Sedlec, (Selc. ) Celková výměra všech pozemků, polí, pastvin, sadů a lesů jest ha Na severní straně proti slunci bývaly asi někdy vinice, jelikož pojmenování cesty jenž vede k Selci stále mezi lidmi se užívá pojmenování za Vinicí. Nejlepší pole rozkládající se k cihelně Unitas mají lidoví název v Kladivech což jest i v mapě tak pojmenováno. Na západní straně k Horoměřicům kde jest nejvišší bod nad obcí Holá. Severně od Holé jest výmol zvaný Housle kde vybíral se ísek jak žlutý tak i bílý, místo dnes velice romantické v předu pěkný třešňový sad v zadu pak jest vysázen smrčky agátem osikou a podobně. Cesta polní která vede k Nebušicům a Jenerálce kde křižuje se silnicí zve se U zlámaného kříže. V mapě zaznamenána poloha ta za vinicí K Šárkám. Jdeme-li z Podbaby proti potoku jest na samé hranici po pravé straně velký dům č. 28 zvaný Helmrovka nad kterým jest vysázen lesík. Pod tímto číslem vytyčuje hranici potok až k uličce jenž probíhá okolo domu obč. Miňovského bývalého mlékaře a zahrádky č. 23 maj. Laušmanová přes silnici vzhůru do stráně na levou stranu. Sestry Laušmanovi bývaly herečky u Nár. divadla. Proti tomuto čís. jest dům zvaný Vlasta kdež všeobecně se říkávalo v Kotli. Bývalí maj. tohoto čís. 22 sochař Hrabě míval tam vinárnu a až do své smrti udržoval ve vrchu k číslu tomuto patřícímu pěknou vinici. Jdouce dále po staré cestě přijdeme k čís. 10 také velké stavení jenž zaznamenáno jest na mapě pod názv. Lakýrka což se i mezi lidem užívá, toto pojmenování nastalo, že tam bývaly vydělávány kůže na lakýrky. Asi dvěstě kroků dále stávala při samé cestě vysoká budovy zvaná Čábelka s chlévy a stodolou jejímž majitelem býval jakýsi rytíř Čábela. Z celého stavení zbyl pouze jeden pilíř který vyčnívá z tarasu u cesty a veliký dolík. Nynější majitel obč. Seiler koupivši toto od jakéhos Řáhy nechal toto zbořiti a postavil výše na zahradě stojící dům. Pod lesíkem kde láme se silnice u potoka stojící velké stavení č. 18 býval kdysi mlýn hnaný vodní silou. Vzadu pak za vsí kde dnes stojí pořadí domků bývaly dvě cihelny. Jedna patřívala rolníku Tůmovi odkudž bývaly výborné tašky i cihli a druhá Dr. Štrobachovi. Veřejná budovy jest pouze č. 8 bývalá pastouška, která byla v r obcí zakoupena od rolníků kteří s ena ní dělaly právo za kor. r. v níž byl zřízen obecní úřad a byt pro obecního strážníka. Č. p. 34 bývala obecní kovárna promlčením však přešla v majetek obč. Vác. Denkra mistra kovářského. Na návsi stojící zvonička ostavena byla r Nad studánkou v Houslích stojící kaplička zřízena byla nákl. obč. rolníkem Jos. Tůmou a jeho sestrou M. Srbovou v r Opravena spol. Krok v roce Pod touto vede veliký otvor do břehu, kam až sahá však není známo. Odtud pak teče dosti silný potůček, který se v Podbabě vlévá do potoka Šáreckého. přepis ZJ ANKETA Vážení čtenáři, v Lysolajském zpravodaji bychom rádi pravidelně uveřejňovali anketu, ve které se budeme ptát žáků místní základní školy na jejich postřehy a názory. Níže uvádíme první z nich, ptali jsme se dětí ze 4. třídy ZŠ. Položené otázky: 1. Chodil(a) jsi v Lysolajích do školky? 2. Víš, že je školka zbouraná a staví se nová? 3. Jaký dárek pod stromečkem Ti udělal největší radost a proč? A zde jsou odpovědi dětí: 2. Ano, viděla jsem to. 3. Snowboard - umím jezdit na lyžích a baví mě to. Chci umět jezdit i na snowboardu. Mirabel 2. Ano, slyšela jsem to ve škole, řekla mi to jedna maminka jedné holky, která tam chtěla chodit. 3. DVD přehrávač a kazetu k tomu (Petr Pan) protože se můžu koukat a kazeta k tomu je dobrodružná. Slávka 2. Ano, slyšela jsem to ve škole. 3. Cédéčko, mám co nového poslouchat. Kristýna 1. Ano. 2. Ano. Máma mi to řekla. 3. Brankářský rukavice, můžu chytat. Pavel V. 2. Ano, říkali to doma. 3. Mikroskop, můžu zkoumat. Matouš K. 1. Ano. 2. Ano (doma). 3. Telefón (protože jsem si ho moc přál). Zdeněk V. 3. Auto. 2. Ne. Tom 2. Ne. 3. Letadlo, protože se mi líbí. Zdeněk 2. Ano (slyšel jsem to). 3. Stavebnice Lego (přál jsem si ho). Tomáš 2. Ano. My dva s kamarádem jsme tam byli. 3. Svítidlo. Tomáš J. 2. Ano, viděl jsem to. 3. Mobil. Dimo 1. Ne (ale měsíc jsem tam chodila). 2. Ano, doma od táty. 3. Telefón, protože jsem si ho přála. Bára C.

8 strana 8 KONTEJNERY Rozpis velkoobjemových kontejnerů na r stanoviště ul. Dolina, otáčka MHD křižovatka Žákovská x Starodvorská ul. Lysolajské údolí u č. p. 115 ul. Hřebenová u čp křižovatka Žákovská x Květová ul. Dolina, otočka MHD křižovatka Žákovská x Starodvorská ul. Lysolajské údolí u čp ul. Hřebenová, u čp. 181 křižovatka Žákovská x Květová stanoviště Dolina, otáčka MHD křižovatka Žákovská x Starodvorská ul. Lysolajské údolí u čp. 115 ul. Hřebenova u čp křižovatka Žákovská x Květová ul. Dolina, otočka MHD ul. Hřebenová u čp. 181 křižovatka Žákovská x Starodvorská Dolina, otočka MHD ul. Lysolajské údolí u čp. 115 ZMĚNY ZÁKONŮ Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., který obsahuje řadu změn a rovněž 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Těmito zákony dojde ke změnám při stanovení nároku na dávky státní sociální podpory. Co konkrétně se změnilo v těchto zákonech, Vám přineseme v příštím čísle Lysolajského zpravodaje. PŘIPOMÍNÁME, INFORMUJEME V roce 2006 se v naší obci narodilo 18 dětí a zemřelo 7 našich spoluobčanů. Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. cz redakční rada: Ing. Janovec, MUDr. Štědrá, Ing. Bláha, pí. Stulíková, pí. Jandová. vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Z POŠTY ZASTUPITELSTVA OBCE

9 strana 9 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Jiří Janeček radní Vážená paní starostko, Vážený pane starosto s účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přináší nejen zásadní změny v systému sociální služeb, ale i zásadní změny v působnosti orgánů hl.m. Prahy a městských částí. Na tuto legislativní změnu bylo reagováno změnou Statutu. Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne byla schválena obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Do samostatné působnosti všech městských částí hl. města Prahy patří úkoly stanovené 94 zákona č. 108/2006 Sb., zejména zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území a spolupráce s dalšími městskými částmi, MHMP a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou. Implementace nového zákona je závislá zejména na lidském faktoru. Před námi všemi stojí hlavní a nelehký úkol: seznamovat občany s dopadem zákona a připravit se jako zadavatelé a poskytovatelé správně tak, aby systém byl funkční. Vývoj společensko ekonomických podmínek směřuje k preferování terénních sociálních služeb, posílení role rodiny a práva klienta spolurozhodovat o formě sociální pomoci a výběru poskytovatele sociálních služeb. Hlavním posláním sociální služby je snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejích přirozených zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. Při koncepci sociálních služeb je nezbytné respektovat lidské potřeby, speciálně pak potřeby osob se zdravotním postižením a jejich uspokojování. Ve větší míře než dosud jsou uživatelé sociálních služeb zapojováni do rozhodovacích procesů. Proto je nutné na tento fakt brát zřetel a co nejvíce jim ulehčit mnohdy nelehkou roli, která je pro mnohé z nich velmi složitá a obtížně řešitelná. Je třeba těmto lidem v co možná největší míře pomoci při odstraňování případných překážek a překonávání složitostí. Žádám Vás, abyste podávali při jednáních se všemi žadateli úplné informace o svých vlastních službách ale pokusili se jim zároveň předat i informace o dalších důležitých službách. Komunikace a výměna informací bude zejména v první fázi prioritou. Důležitým předpokladem pro efektivitu Vaší práce bude i součinnost se správním obvodem a odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP.

10 strana 10

11 strana 11 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA PRODEJNÍ SKLAD ELEKTRO Suchdol, Kamýcká 15 /u benzinové pumpy/ Vás zve k jarnímu nákupu pro Váš byt, zahradu a d m Nabízíme: - elektroinstala ní materiál, ná adí pro opravy Vašeho bytu, domu - svítidla pro byt a zahradu, možno katalogový prodej - sv telné zdroje /žárovky, zá ivky, baterie, svítilny/ - domácí spot ebi e boilery, topidla ETA, ELEKTROLUX, AEG - topná t lesa z p írodního kamene. - prodlužovací p ívody pro seka ky, ná adí, p ep ové ochrany - katalogy k nahlédnutí, katalogový prodej Otvírací doba po-pá so tel: tel: emeslníci, firmy informujte se na poskytované slevy i možnost prodeje za velkoobchodní ceny Dárek ob an m, po p edložení tohoto inzerátu Vám bude poskytnuta sleva 5% na veškeré zboží. Platí do , poskytnuté slevy nelze s ítat. NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ PRO KAŽDÉHO povinné ručení havarijní pojištění pojištění majetku pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. na blbost ) životní pojištění úrazové pojištění Navštivte nás v naší kanceláři nebo zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku. Najdete nás v Praze 6, Terronská 68 naproti hotelu Crown Plazza (dříve International). Otevíráme ! Tel ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

12 strana 12 Stavíme pro Vás Stavíme pro Vás Mateřskou školku v Lysolajích Společnost PROXIMA, a. s., je stavební fi rma s bohatými zkušenostmi v oboru provádění staveb. Hlavní důraz klademe na kvalitní technické vedení staveb a důslednou přípravu. Náš systém práce, způsob vedení staveb a systém kontroly jakosti nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu námi prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůtách výstavby. Veškeré činnosti provádí společnost PROXIMA, a. s. kvalifi kovanými pracovníky s použitím kvalitních a osvědčených materiálů. Naše společnost důsledně uplatňuje vlastní systém řízení jakosti, zajišťující vysokou kvalitu našich staveb. Jsme nositeli certifi kátu systému řízení jakosti ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro provádění pozemních a průmyslových staveb (certifi kační orgán Stavcert Praha - certifi kát č. SJ-1213/2004). Naše společnost provádí: Občanské, bytové a průmyslové stavby Sportovní stavby Půdní vestavby a nástavby Sanace vlhkosti Zateplování objektů Projektování staveb a inženýrskou činnost Provádíme rekonstrukce i novostavby. stavební společnost systém jakosti ISO 9001 Charlese de Gaulla 3, Praha 6 telefon web

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

A další podzimní akce

A další podzimní akce LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 11-12/2009 SLOVO STAROSTKY Konečně Vánoce, konečně klid. Právě v bouřlivých chvílích jsou tyto dny příležitostí k tomu, abychom se mohli nadechnout a načerpat

Více

11 / 2007 SLOVO STAROSTKY

11 / 2007 SLOVO STAROSTKY 11 / 2007 SLOVO STAROSTKY Ráda bych se zmínila o akci, která bude mít jednou historický význam. Dne 9. listopadu 2007 jsme zasadili uprostřed obce u kapličky lípu (Tilia cordata). Na sázení se podílely

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více