Zadávací dokumentace výběrové řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace výběrové řízení"

Transkript

1 Projekt Zavádění moderních prvků ve výuce SŠ Kostka, CZ.1.07/1.5.00/ Zadávací dokumentace výběrové řízení 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zakázky: Dodávka HW pro modernizaci výuky Zadavatel: Obchodní firma: Střední škola Kostka s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PaedDr. Karel Kostka IČ: Sídlo: Pod Pecníkem 1666, Vsetín Kontaktní osoba: Jméno a příjmení: Ing. Svatava Zubková Telefon: Informace o způsobu financování projektu Zadavatel předpokládá spolufinancování této zakázky ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu jsou uchazeči povinni řídit se závaznými pravidly pro poskytování podpory stanovenými v Podmínkách pro přidělení dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Strana 1

2 3. Předmět zakázky a technická specifikace Jedná se o dodávku a montáž výpočetní techniky pro modernizaci výuky. Dodávka musí obsahovat minimálně: Položka počet ks 1 All-in-One kancelářské pc (pracoviště studenta): min. 2 GB RAM, velikost obrazovky min. 20", DVD-RW, webcam, včetně myši a klávesnice, včetně OS 17 2 All-in-One kancelářské pc (pracoviště učitele): min. 2 GB RAM, velikost obrazovky min. 20", DVD-RW, webcam, včetně myši a klávesnice, včetně OS, výstup na externí monitor - dataprojektor! 10 3 Dataprojektor: krátká projekční vzdálenost, min. rozlišení XGA (1024 x 768), svítivost min ANSI lumenů, HDMI vstup 6 4 Držák dataprojektoru - stropní 8 5 Reproduktory: dřevěné 2.0, min. 40 W, ovládání hlasitosti, basů a výšek 8 6 HDMI kabel 10 m 9 7 Roletové projekční plátno: min. šířka 178 cm 3 8 Stojanový rozvaděč 27U (š)600x(h)800, skleněné dveře 1 9 Patch panel 48p. Cat 5e 2U + Patch kabely Cat 5e UTP 1m 48 ks 2 x Ethernet switch s webovou správou: min. 48 portů, min. přenosová rychlost 100 Mb/s, provedení do racku 1 11 UTP lanko cat.5e (400 m) 1 12 All-in-One pc: min 4 GB RAM, dotyková obrazovka - multitouch! - velikost obrazovky min. 20", DVD-RW, webcam, včetně myši a klávesnice, včetně OS, dedikovaná grafická karta - výstup na externí obrazovku, držák na stěnu 1 13 Externí obrazovka: min. 55", držák na stěnu 1 14 Notebook: 15,6' LCD - matný (1366 x 768), min. 2 GB RAM, numerická klávesnice, dokovací konektor, webcam, včetně OS 6 15 Dokovací stanice pro notebook 6 16 Brašna pro notebook 6 17 Interaktivní dataprojektor: krátká projekční vzdálenost, min. rozlišení XGA (1024 x 768), svítivost min ANSI lumenů, HDMI vstup 2 18 Úchyt na stěnu pro dataprojektor 2 19 Projekční tabule pro dataprojektor: min. šířka 180 cm, popisovatelná běžnými popisovači 1 Montáž výpočetní techniky zahrnuje: a) Instalace 9x dataprojektoru (učitelské pracoviště): montáž stropního držáku dataprojektoru instalace napájení dataprojektoru 230 V (zásuvka, kabel cca 10 m, zalištováno) natažení datového kabelu dataprojektoru (HDMI, 10 m) montáž držáků reproduktorů instalace napájení reproduktorů 230 V (zásuvka, kabel cca 3 m, zalištováno) natažení datových kabelů reproduktorů (délka cca 10 m) b) Montáž roletového promítacího plátna 3x Strana 2

3 c) Instalace interaktivního dataprojektoru 2x montáž úchytu na stěnu instalace napájení dataprojektoru 230 V (zásuvka, kabel cca 10 m, zalištováno) natažení datových kabelů dataprojektoru ( HDMI + USB, 10 m) montáž držáků reproduktorů instalace napájení reproduktorů 230 V (zásuvka, kabel cca 3 m, zalištováno) natažení datových kabelů reproduktorů (délka cca 10 m) d) Instalace stojanového rozvaděče (internát) instalace napájecího panelu 230 V (kabel cca 3 m) zapojení patch panelu (48 portů) e) Instalace sítě (notebooková učebna 32 ks NB) montáž datového rozvaděče na stěnu instalace napájecího panelu 230 V (kabel cca 3 m) natažení datových kabelů (UTP lanko, délka cca 400 m) krimplování UTP konektorů (64 ks) f) Instalace pc a obrazovky vestibul montáž stropního držáku obrazovky instalace napájení obrazovky 230 V (zásuvka, kabel cca 10 m, zalištováno) natažení datového kabelu obrazovky (HDMI, 10 m) montáž úchytu na stěnu pro pc instalace napájení pc 230 V (kabel cca 3 m, zalištováno) instalace síťového připojení pc (UTP kabel cca 3 m) 4. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná a konečná cena zakázky bez DPH je maximálně ,00 Kč. 5. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče Odborná kvalifikace - uchazeč musí disponovat všemi potřebnými oprávněními k prodeji nebo poskytování hardware a software. Splnění tohoto kritéria uchazeč prokáže: aktuálním výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ne starším 3 měsíců, v originále či úředně ověřené kopii doklad o oprávnění k podnikání, ne starší 3 měsíců, v originále či úředně ověřené kopii čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. Tuto skutečnost zadavatel uchazeči oznámí písemně s uvedením důvodu vyloučení. 6. Údaje o hodnotících kritériích, způsob hodnocení nabídek, který je pro hodnocení závazný Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny pověřenou osobou zadavatele. Pro hodnocení nabídek použije pověřená osoba zadavatele bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví pověřená osoba zadavatele pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bude-li pověřená osoba Strana 3

4 zadavatele považovat hodnotu kritéria uvedeného uchazečem za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup pro hodnocení tohoto kritéria uvedeného uchazečem nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Dílčí kritéria pro zadání zakázky: A. Celková nabídková cena zakázky s DPH: váha 60 % B. Úroveň technického řešení kompatibilita se stávajícím systémem školy váha 40% Upřesnění kritéria B: Stávající IT infrastruktura školy: Doména MS Windows Server 2008 R2 (u dodávaných pc postačuje jakákoliv plně kompatibilní verze OS připojení do domény je řešeno prostřednictvím vlastního licenčního modelu školy) LAN Ethernet, strukturovaná kabeláž cat 5e, páteř a část sítě 1Gb/s (zatím ne optika). Technická úroveň (vyspělost) nabízených zařízení: položka kritérium počet bodů 1. AIO kancelářské pc (student) výkon CPU AIO kancelářské pc (učitel) výkon CPU Ethernet switch přenosová rychlost 10 rozšiřující porty možnosti managementu 4. AIO pc (informační centrum) výkon CPU Externí obrazovka technologie zobrazování 10 velikost a rozlišení obrazovky 6. Notebook výkon CPU Interaktivní dataprojektor rozlišení 20 svítivost Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Obdobně Strana 4

5 bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. Zadavatel je oprávněn vyžádat si od uchazeče doplnění či vysvětlení nabídky a v takové situaci je oprávněn posunout konečný termín hodnocení nabídek. 7. Obsah a způsob zpracování nabídek Každá nabídka bude obsahovat následující povinné části: - krycí list s prohlášením o vázanosti zadávací lhůtou - strukturovaně zpracovanou nabídkovou cenou, včetně specifikace jednotlivých položek nabídky - specifikace záručních a servisních podmínek - dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních kritérií. - Čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající nabídku nepodílel na přípravě nebo zadávání předmětného výběrového řízení. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena s DPH. 8. Obchodní podmínky zadavatele Výše specifikovaný předmět zakázky bude uchazečem dodán v termínu do do sídla zadavatele, tj. Pod Pecníkem 1666, Vsetín Platba za dodávky proběhne formou bezhotovostní úhrady faktury, která bude vystavena po uskutečnění a převzetí dodávky, se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Údaje o zadavateli (tj. objednateli) jsou uvedeny v záhlaví této výzvy. Proces uzavření smlouvy bude následovat po vybrání nejvhodnějšího uchazeče. V tomto procesu může zadavatel po dohodě s vybraným uchazečem do návrhu smlouvy připojit některé své další podmínky. Smlouva musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Součástí smlouvy musí být závazek uchazeče o vázanosti obchodními podmínkami zadavatele a dále prohlášení, že dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 9. Lhůta a místo pro podání nabídek Doba pro podávání nabídek je stanovena od od hodin do do hodin. Nabídky budou podány poštou nebo osobně: - adresa pro podání: Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín Kontaktní osobou pro příjem nabídek je paní Ing. Svatava Zubková. 10. Forma nabídky Nabídka bude předložena v tištěné podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce, v zalepené obálce označené Výběrové řízení - Dodávka HW pro modernizaci výuky a nápisem Neotvírat! Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Uchazeč je oprávněn podat pouze jediný návrh. Zadavatel nepřipouští jiné varianty nabídky. 11. Termín a způsob hodnocení nabídek Místem hodnocení nabídek je sídlo firmy. Termín hodnocení je stanoven na v 9.00 hodin. Strana 5

6 12. Hodnocení nabídek Otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Nabídky doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky nebudou hodnoceny. O průběhu jednání bude sepsán zápis. Hodnocení nabídek je neveřejné. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. 13. Další informace zadavatele Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si upřesnění či vysvětlení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez udání důvodu. Ve Vsetíně dne PaedDr. Karel Kostka Strana 6

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více