Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3."

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla. Zadavatel: SEA spol. s r.o. 1

2 Obsah Obsah ) Zadávací řízení a zadávací dokumentace ) Identifikační údaje zadavatele ) Název a stručný popis zakázky ) Předmět zakázky ) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ) Místo a termín plnění zakázky ) Kvalifikační předpoklady ) Nabídková cena ) Struktura nabídky ) Lhůta, místo a způsob podání nabídek ) Kritéria pro hodnocení nabídek ) Informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace ) Variantní řešení nabídek ) Ostatní ujednání

3 1) Zadávací řízení a zadávací dokumentace Tato zakázka není veřejnou zakázkou dle Zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řídí se Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele programu OPPK, Příloha L Projektové příručky, verze z Vítěz tohoto výběrového řízení bude vybrán na základě principů transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, proporcionality, vzájemného uznávání osvědčení, volného pohybu zboží, volného pohybu služeb a práva usazování. Tato zadávací dokumentace (dále též ZD ) vymezuje předmět a další podmínky veřejné zakázky: Automatizace procesů elektroniky (VaV). 2) Identifikační údaje zadavatele SEA spol. s r.o. IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce: Ing. Vladimír Rosůlek Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Rosůlek dále jen zadavatel 3) Název a stručný popis zakázky V rámci realizace projektu Automatizace procesů elektroniky (VaV),CZ.2.16/3.3.00/25096 spolufinancovaného z programu OPPK poptává zadavatel dodávku CTP technologie. 4) Předmět zakázky Předmětem zakázky je Automatické sítotiskové zařízení pro nanášení pasty a lepidla Požadované parametry sítotiskového zařízení: 3

4 1. Napájení 230VAC, 50Hz (uveďte hodnoty příkonu) 2. Tlakový vzduch (uveďte hodnoty požadovaného tlaku, spotřeby l/min) 3. Poloautomatické nebo automatické tiskové zařízení s kamerovým středěním (princip, typ kamer, rozlišení) 4. Kontrola správnosti nastavení soukrytu před spuštěním tiskového cyklu 5. Přesnost tisku ( uveďte hodnoty) 6. Motorické ovládání pohybu stěrky (uveďte hodnoty rozsahu řízení) 7. Řízení velikosti odtrhu stolu i rychlosti separace (uveďte hodnoty) 8. Programovatelné nastavení tiskových parametrů 9. Automatická kontrola nastavených hodnot tiskových parametrů 10. Požadovaná velikost tiskové plochy 320 x 300 mm ( větší není na závadu) 11. Možnost upínání menších šablon (uveďte hodnoty) 12. Integrované čištění šablony ze spodní strany 13. Intuitivní operační prostředí s plně grafickým SW 14. Výměna DPS zasouváním, bez zvedání tiskového rámu 15. Ovladácí PC s operačním systémem Windows XP profesional nebo vyšší s možností začlenění stroje s PC do firemní domény. 16. Typická doba cyklu včetně manipulace s DPS (uveďte hodnoty) Součástí dodávky je i instalace a zaškolení zaměstnanců. 5) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Předpokládaná hodnota za celý předmět zakázky je ve výši Kč bez DPH včetně kompletních nákladůspojených s dodávkou, instalací a zaškolením. 6) Místo a termín plnění zakázky Místem dodávky je sídlo zadavatele SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 Praha 10 Předpokládaný termín plnění zakázky do Dodací lhůta není součástí hodnotících kritérií. 7) Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady: Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není v likvidaci a/nebo vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladůinsolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 4

5 nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria předloží uchazeč originál čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob. Profesní kvalifikační předpoklady: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelé prokáží předložením výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnůnebo živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky. V případě zahraničního uchazeče bude předložena relevantní obdoba výpisu obchodního rejstříku. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé, Pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria předloží uchazeč ověřené kopie příslušných dokladů. Technické kvalifikační předpoklady: K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň tří zakázek obdobného charakteru, úspěšně realizovaných dodavatelem v období posledních tří let (tj ). Pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria předloží uchazeč seznam min. 3 zakázek, který bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele. Seznam bude obsahovat název zákazníka, kontaktní údaje pro ověření reference, termín dodávky a typ dodaného zařízení. 8) Nabídková cena Nabídková cena bude maximální cenou smlouvy s vybraným uchazečem. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním zakázky. Cena musí být uvedena ve struktuře bez DPH a cena s DPH Akceptovány budou nabídky v Kč, EUR nebo USD. V případě že se jedná o technologii vyrobenou mimo ČR uveďte jak cenu v Kč tak i cenu v EUR nebo USD V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Zadavatel připouští změnu ceny díla pouze při změně Zákona o DPH. 5

6 9) Struktura nabídky Nabídka musí obsahovat: Obsah s číslováním stránek Základní úřední identifikační údaje uchazeče Představení uchazeče Doklady prokazující plnění kvalifikačních předpokladů(viz kapitola č. 7) Specifikace nabízeného zařízení (představení zařízení Cenová nabídka Návrh smlouvy (obsahující ustanovení o kontrole uvedené v bodě 14) Přílohy (budou-li uchazečem předkládány) Pořadí obsahu nabídky je pouze doporučující. 10) Lhůta, místo a způsob podání nabídek Lhůta pro doručení nabídky Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání žádosti a je stanovena na 21 dnů. Nabídky budou přijímány nejpozději do Místo doručení nabídky Nabídku může uchazeč doručit osobně, poštou nebo jiným obdobným způsobem (zásilkovou službou) na adresu zadavatele uvedenou v bodě 6 nejpozději do 11 hodin posledního dne lhůty. Způsob doručení nabídky Nabídka bude přijímána v jazyce českém. Nabídka bude předložena v zalepené obálce označené popisem: SÍTOTISK NABÍDKA NEOTVÍRAT. 11) Kritéria pro hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí. Členové komise budou jmenováni zadavatelem. Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti Hodnotící kritéria 1. Nabídková cena má jako hodnotící kritérium váhu 50 % na celkovém hodnocení uchazečů. 2. Technické parametry má jako hodnotící kritérium váhu 30 % na celkovém hodnocení uchazečů. Hodnoceny budou parametry uvedené v bodě 4. 6

7 3. Servis a záruční doba má jako hodnotící kriterium váhu 20 % na celkovém hodnocení uchazečů. Uchazeč uvede maximální dobu příjezdu servisního technika od nahlášení závady, maximální dobu odstranění závady a to jak v záruční tak pozáruční době a délku záruky na zařízení. Způsob hodnocení Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocení nabídek v dílčím kritériu dle bodu 1 Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše bez DPH. Vzorec pro hodnocení nabídkové ceny: Nejnižší nabídková cena 100 x Hodnocená nabídková cena Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kriteriu. Hodnocení nabídek v dílčím kritériu dle bodu 2, 3 Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kriteriu. Na základě součtu výsledných hodnot získaných jednotlivými nabídkami v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového součtu bodů. 12) Informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace Uchazeči mají právo požadovat po zadavateli dodatečné informace a vysvětlení týkající se předmětu zakázky. Uchazeči se mohou na zadavatele obracet se svými dotazy mailem nebo písemně nejpozději do 2 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podávání nabídek. Prohlídka místa realizace projektu není zadavatelem vzhledem k charakteru zakázky předpokládána. 7

8 13) Variantní řešení nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení projektu. 14) Ostatní ujednání Zadavatel si vymezuje možnost: zrušit toto zadávacího řízení (zejména s ohledem na dotaci OPPK) odmítnout předložené nabídky. Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem bude dále obsahovat ustanovení o finanční kontrole v následujícím znění: Zpracovatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajůnebo veřejných fondů. 8