Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012"

Transkript

1 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikaèní èíslo název Mìsto Nová Role ulice, è.p. Chodovská 236 obec Nová Role PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10

2 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy , , ,76 Nedaòové pøíjmy , , ,39 Kapitálové pøíjmy , , ,00 Pøijaté transfery , , ,66 Pøíjmy celkem , , ,81 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož , , , Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti , , , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù , , , Danì z pøíjmù fyzických osob , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøíjmu právnických osob za obce , , , Danì z pøíjmù právnických osob , , ,93 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù , , , Daò z pøidané hodnoty , , , Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,14 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí , , , Poplatek ze psù , , , Poplatek za užívání veøejného prostranství , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj , , , Místní poplatky z vybraných èinností a služeb , , , Odvod výtìžku z provozování loterií , , , Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb , , , Daò z nemovitostí , , , Danì z majetku , , ,57 15 Majetkové danì , , ,57 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 870, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , Pøíjmy z vlastní èinnosti , , , Odvody šk.práv.osob zøíz. státem, kraji a obcemi 17, Odvody pøebytkù organizací s pøímým vztahem 17, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , , Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí , , , Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí , Pøíjmy z pronájmu majetku , , , Pøíjmy z úrokù (èást) , , , Pøíjmy z podílù na zisku a dividend , , Realizované kurzové zisky 3, Výnosy z finanèního majetku , , ,54 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt , , , Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a krajù , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , , Pøijaté sankèní platby , , , Pøíjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 4 151, h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10

3 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù , , Pøij.vratky transf.a ost.pø.z fin.vyp.pøedch l , ,32 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù , , , Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , Pøijaté neinvestièní dary , , , Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady , , , Neidentifikované pøíjmy 59, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 4 396, Ostatní nedaòové pøíjmy , , , Pø.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros , , , Pøíjmy z využ.výhrad.práv k pøírodním zdrojùm , , ,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy , , , Spl.pùjè.prostø.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod.sub , , , Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva , Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva ,00 24 Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù , , ,57 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) , , , Pøíjmy z prodeje pozemkù , , , Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí , , , Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) , , , Pøij.pøíspìvky na poø.dlouhodob.majetku , Ostatní kapitálové pøíjmy ,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù , , ,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) , , ,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) , , , Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.pøij.transf.ze státních fondù , , Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu , , Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì , , , Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì , , , Pøevody z ostatních vlastních fondù , Pøevody z rozpoètových úètù , , , Pøevody z vlastních fondù , , , Neinvestièní transf.pøijaté do Evropské unie , , Neinvestièní pøijaté transf.ze zahranièí , ,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery , , , Inv.pøij.transf.ze státních fondù , , Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu , , Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì , , Investièní pøijaté transfery od krajù , , Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì , ,00 42 Investièní pøijaté transfery , ,06 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) , , ,66 Pøíjmy celkem (tøídy ) , , , h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10

4 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje , , ,49 Kapitálové výdaje , , ,90 Výdaje celkem , , ,39 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní platy , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , , Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , , Povinné pojistné placené zamìstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Potraviny 6 000, , Ochranné pomùcky 8 000, , , Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 414, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezaøazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , , Ostatní úroky a ostatní finanèní výdaje 8 600, Úroky a ostatní finanèní výdaje , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby penìžních ústavù , , , Nájemné 4 528, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Služby zpracování dat 9 384, Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , , Pohoštìní , , , Ostatní nákupy jinde nezaøazené 3 200, Ostatní nákupy , , , Poskyt.zálohy vnitøním organizaèním jednotkám 2 000, Poskytované zálohy vlastní pokladnì , Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry , Zaplacené sankce , Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) , , , h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10

5 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5194 Vìcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary , , ,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.spoleèenstvím vlastníkù jednotek , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,50 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì , Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO , , , Neinvestièní transfery cizím PO , , , Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím , , , Pøevody vl.fondùm hospodáøské (podn.)èinnosti 468, Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù , , , Pøev.jiným vl.fondùm a úètùm nem.char.veø.rozp , Pøevody vlastním rezervním fondùm úz. rozpoètù , , Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , Ostatní pøevody vlastním fondùm , , Pøevody vlastním fondùm , , , Nákup kolkù 5 000, , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , , Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 160, Výdaje z fin.vyp.m.let mezi r.r.a kr.,ob.a DSO , Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm , , ,90 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000, , Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 5 000, ,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 5 000, , Nespecifikované rezervy , , Ost.výdaje z fin.vypoøádání minulých let , Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené , Ostatní neinvestièní výdaje , , ,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje , , ,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Poøízení dloudodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, pøístroje a zaøízení , Umìlecká díla a pøedmìty , Poøízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , Pozemky ,00 61 Investièní nákupy a související výdaje , , , Nákup akcií , Nákup majetkových podílù , , Nákup akcií a majetkových podílù , , ,00 62 Nákup akcií a majetkových podílù , , , Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám , , , Investièní transf.podnikatelským subjektùm , , , Ost.inv.transf.veøejným rozpoètùm územní úr , Inv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì ,00 63 Investièní transfery , , ,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) , , ,90 Výdaje celkem (tøída 5+6) , , , h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10

6 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) , , , h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10

7 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) , , ,51- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) , , ,91- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,42- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k Obrat Koneèný stav k Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet , , , ,12- Vkladový výdajový úèet X , ,39- Bìžné úèty penìžních fondù , , , ,51- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek ,47 Pøíjmy celkem , , ,45 Výdaje celkem ,91 Obrat , , ,54 Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) , , ,86 Zmìna stavu , , ,39- Financování - tøída ,15- VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,69 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , ,39 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,06 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,00- Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,29 Umìlecká díla a pøedmìty , , ,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,80 Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rohodujícím vlivem , ,00 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10

8 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , ,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,06- Materiál Materiál na skladì , , ,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm , , ,54- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2226 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4 151, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Pøevody z rozpoètových úètù , , , Investièní pøijaté transfery od krajù , , Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì , Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , , Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù , , Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , Ostatní pøevody vlastním fondùm , , Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 6349 Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì , ,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 5 550,00 x 5 550,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 6 480, Nákup ostatních služeb x 0,00 x , NI dotace z KÚKK - odb. pøíprava pro JSDH 5 550,00 0, , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,61 x ,61 x Dotace ERDF ,61 0, ,61 0, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x Úèelové inv. dotace obcím na ekologické programy 0,00 0,00 0,00 0, Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 x 0,00 x Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu ,95 x ,95 x ,95 0, ,95 0, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù ,00 x ,00 x Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ x ,00- x , Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a obcemi x 0,00 x 0, Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím x 0,00 x 0, , , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 x ,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x , Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 6 348, h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10

9 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) Nákup ostatních služeb x 0,00 x , Úèelové dotace na rozvoj inf. sítì veøejných knih ,00 0, , , Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x dotace 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0, Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x dotace 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0, Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù ,33 x ,33 x Dotace Státní fond ŽP (SFŽP) ,33 0, ,33 0, Pøevody z ostatních vlastních fondù 0,00 x 0,00 x Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,11 x ,11 x dotace ,11 0, ,11 0, Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 x 0,00 x Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 x ,00 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , Dotace cyklostezka SFDI , , , , Úroky vlastní x 0,00 x , Elektrická energie x 0,00 x 0, Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè.prost 0,00 x ,15- x Úvìr SFRB 0,00 0, , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x Sèítání lidu, domù a bytù 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10

10 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jana Tintìrová, IÈ Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Kateøina Èerná Jitka Pokorná h15m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10

11 IČ období FONDY Města Nová Role za rok vlastní fondy strana 1 odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k Název fondu Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová účet návrat půjčky na rekonstrukci ZŠ do fondu v 7/ roční příděl do fondu úrok na účtu u ČS a. s oprava prasklého horkovodu u Božičan bankovní poplatky Zrušen Sociální fond zaměstnanců města účet příděl do fondu 2% z platů splátky půjček - zaměstnanci čerpání fondu dle Zásad použití (stravné, kytky, muzikál) úrok na účtu u KB převod KZ na ZBÚ - zrušení SF v 9/ bankovní poplatky Fond oprav a rozvoje bydlení města účet roční příděl do fondu složené kauce při pronájmu bytů úrok na fondu - účet u KB bankovní poplatky , , SFRB účet splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO úrok na fondu - účet u KB splátka jistiny včetně úroku městem bankovní poplatky

12 IČ období FONDY Města Nová Role za rok vlastní fondy strana 2 odvětví položka PZ k Tvorba Použití KZ K Název fondu Fond bytového domu A č. p tvorba fondu - příděl opravy domu (PD,elektro práce) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu Fond bytového domu B č. p tvorba fodnu - příděl opravy domu (elektro práce, RV ) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu Fond bytového domu C č. p tvorba fondu - příděl opravy domu (elektro práce) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu KZ na fondech nevypovídají o KZ na bankovních účtech k těmto domům, správa bytů účtuje finanční operace mimo fondy. V Nové Roli dne 15. května 2012 Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO

13 Licence: D59N XCRGUVXA / VYC ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Mìsto Nová Role Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání ulice, è.p. Chodovská 236 ulice, è.p. obec Nová Role obec PSÈ, pošta PSÈ, pošta Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání identifikaèní èíslo hlavní èinnost Hlavní èinnost právní forma ÚSC vedlejší èinnost zøizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jana Tintìrová, IÈ Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Jitka Pokorná Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): , 13h27m56s h27m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

14 Licence: D59N XCRGUVXA / VYC ( / ) Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost A. Náklady celkem , , , ,00 I. Náklady z èinnosti , , , ,00 1. Spotøeba materiálu , , , ,00 2. Spotøeba energie , ,00 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek ,00 190,00 4. Prodané zboží Opravy a udržování , ,00 6. Cestovné , ,00 7. Náklady na reprezentaci , ,00 8. Ostatní služby , , , ,00 9. Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištìní , , , , Jiné sociální pojištìní , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , Daò silnièní Daò z nemovitostí , , Jiné danì a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále , , Dary , , , Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondù , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúètování rezerv Tvorba a zúètování opravných položek , , Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z èinnosti , , ,00 II. Finanèní náklady ,88 135, , ,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky , , h27m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

15 Licence: D59N XCRGUVXA / VYC ( / ) Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Kurzové ztráty Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou Ostatní finanèní náklady ,63 135, , ,00 III. Náklady na transfery , , ,00 900,00 2. Náklady územních rozpoètù na transfery , , ,00 900,00 B. Výnosy celkem , , , ,00 I. Výnosy z èinnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkù ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží , ,00 5. Výnosy ze správních poplatkù , ,00 6. Výnosy z místních poplatkù , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonù , ,00 9. Zmìna stavu nedokonèené výroby Zmìna stavu polotovarù Zmìna stavu výrobkù Zmìna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , Jiné pokuty a penále , , Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , , Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù , , Výnosy z prodeje pozemkù , , Èerpání fondù , , Ostatní výnosy z èinnosti , ,00 II. Finanèní výnosy ,83 325, ,00 240,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù Úroky ,83 325, ,00 240, h27m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4