Tištěná verze: ISBN , online verze: ISSN dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz."

Transkript

1 Tištěná verze: ISBN , online verze: ISSN dobrovolná cena 10 Kč prostredí právech 40~41 08 lidských Zpravodaj o životním a NEBUĎME LOUTKOU HYPERMARKETU!!! Téma:

2 Milé čtenářky, milí čtenáři! Tirage: úvod reklama Konečně předkládáme Hyper číslo ALARMu. Zaostřeno na hypermarkety je kampaň, jejíž téma je z vnějšího pohledu stále ještě kontroverzní a nepříliš probádané. Milan Štefanec, Jiří Koželouh a další aktivisté z NESEHNUTÍ patří k nemnoha lidem v ČR, kteří se o toto téma stabilně a systematicky zajímají. V novém čísle se můžete dočíst něco z poznatků, ke kterým se jinde dostanete jen velmi těžko. Jako Obsah obvykle vás také hodláme informovat o činnosti ostatních našich kampaní. Rozjeli jsme dobrovolnickou webovou stránku. V knihovně jsou další přírůstky k zapůjčení. Přečtěte si, jak uspořádat výstavu na téma lidských práv, ekologie nebo boje za práva zvířat. Čtěte pozorně. Komunikujte s námi. Zapojte se. Výzkum odhalil hříchy nákupních řetězců Unikátní workshop Štěpánky Hrdinové Ochrana práv zaměstnanců hypermarketů Rozhovor o kampani Zaostřeno na hypermarkety Nákupní centra na ústupu? Dobrovolnická rubrika Knihovna NESEHNUTÍ Nové knihy Ekoporadna radí dál Pět let války stačilo redakce: Kristýna Pešáková, Lenka Šafránková Pavlíčková, Jaroslava Šimáková, Milan Štefanec grafická úprava: Larva Grafik sazba: tisk: tiskárna DAPE registrace: MK ČR Vytištěno na recyklovaném papíře poznámka redakce: Ne všechny články musí vyjadřovat stanovisko NESEHNUTÍ. Chcete-li dostávat zpravodaj ALARM, máte dvě možnosti. Pošlete na brněnskou adresu NESEHNUTÍ dvacetikorunovou známku (počet známek počet čísel ALARMu) anebo nám napište na adresu kde si můžete objednat jeho pravidelné zasílání v elektronické verzi. ALARM si můžete také prohlédnout na našich internetových stránkách: Děkujeme našim dobrovolnicím a dobrovolníkům za korektury textů. Janu Karpíškovi za ilustrace k rozhovoru o kampani Zaostřeno na hypermarkety a Janě Pavlíkové za ilustrace k článku Ekoporadna NESEHNUTÍ na Dni Země. Pivo na uprchlíky STOP pokusům na zvířatech MDŽ 2008 ohlédnutí za svátkem ženských práv Přidejte se! Z produkce NESEHNUTÍ titulní strana: Zora Javorská 2 3

3 4 Výzkum odhalil hříchy nákupních řetězců Jiří Koželouh, koordinátor Ekologické poradny NESEHNUTÍ Čtenáři a čtenářky ALARMu jistě vědí o naší kampani Zaostřeno na hypermarkety, která dlouhodobě informuje o negativních dopadech výstavby hypermarketů, supermarketů apod. a usiluje o regulaci expanze nákupních řetězců v České republice. Aktuální informace o kampani naleznete v článku od jejího koordinátora. Já se zmíním jen o jedné z aktivit a to o nedávno dokončeném a publikovaném výzkumu Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce Podstatou tohoto výzkumu byla analýza oznámení o vlivech záměrů na životní prostředí v rámci informačního systému EIA (http://tomcat.cenia. cz/eia/view.jsp). Byla sledována řada parametrů vztahujících se k životnímu prostředí, ochraně přírody, dopravě a územnímu plánování. Na jaké obchody se máme těšit? Analýza odhalila střety expanze velkoplošných maloobchodních zařízení (VMZ) s ochranou přírody a životního prostředí. V roce 2007 bylo naplánováno (respektive zkráceným procesem posuzování vlivů na životní prostředí prošlo) celkem 140 velkoplošných maloobchodních zařízení obsahujících celkem 168 velkoplošných maloobchodních jednotek. Z těchto záměrů lze 77 jednotek charakterizovat jako diskonty, 50 jako nákupní centra (všech velikostí), 14 jako supermarkety a dále 12 hobby marketů, 10 hypermarketů a 5 specializovaných velkoprodejen. Lze také konstatovat, že pouze 3 záměry prošly celým procesem Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA Environmental Impact Assessment) dle zákona č. 100/2001; a že během roku došlo ke změně tohoto ve smyslu možnosti vyřazení řady záměrů i ze zjišťovacího řízení (viz. část 3.1). Tato změna umožní krajským úřadům upouštět od zjišťovacích řízení pokud budeme vycházet z podílu podlimitních záměrů v roce 2007 budou mít krajské úřady možnost upustit od posuzování poloviny nových nákupních zařízení. Nejčetnější provozní typy diskontní prodejny (jako je Lidl, Penny, Plus) převažovaly ve většině krajů ČR s výjimkou Prahy, Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje, kde vedou nákupní centra (nejde však jen o velká centra, ale dnes již i menší záměry seskupení malých obchodů pod jednu střechu). Do obchodu to budeme mít trochu daleko Z hlediska jednotlivých měst a obcí se nejobsazovanější kategorií v roce 2007 stala města s počtem obyvatel od 20 do 50 tisíc osob. Nové záměry velkoplošných maloobchodních jednotek byly v roce 2007 plánovány většinou do okrajových částí měst. Z pohledu celkového potenciálního záboru plochy území ČR záměry velkoplošných maloobchodních zařízení v roce 2007 se ukázalo, že cca 120 ha, tedy 66 % celkové plochy, je plocha volná a zbytek je plocha zpevněná nebo zastavěná budovami či jinými zařízeními. V celkovém pohledu bylo 46,4 % záměrů lokalizováno na zcela volné ploše (a dalších 11,4 % na převážně volné ploše) a v případě největších provozních typů (hypermarket, hobby market a specializovaná velkoprodejna) šlo dokonce o nadpolovičních 59,3 % záměrů na zcela volné ploše (a 7,4 % na převážně volné ploše). V umisťování všech typů velkoplošných maloobchodních jednotek vede způsob tzv. na zelené louce (celkem 49 případů) nad brownfields (opuštěné tovární, vojenské a jiné areály) s výjimkou supermarketů, kde je umisťování stejně časté na zelené louce jako na brownfields. Celková plocha nové sídelní kaše (urban sprawl) spojené s nákupními zařízeními je v roce 2007 celkem m 2 (79 ha), naopak 20 záměrů bylo umístěno do ploch brownfields. Celkem 79 záměrů bylo v roce 2007 naplánováno na plochy zemědělského půdního fondu (ZPF). Celkový plánovaný zábor ZPF byl cca m 2 (cca 85,5 ha) což představuje 47 % z celkové plochy plánované v roce 2007 k zabrání pro záměry velkoplošných maloobchodních jednotek. Z celkového záboru činí 17 % zábor ZPF v 1. třídě ochrany (tedy půda nejvyšší kvality). foto: Vojtěch Čip ale zase tam dobře dojedeme autem Velkoplošná maloobchodní zařízení jsou lokalizována u významných silničních komunikací, v roce 2007 se plánované nárůsty intenzity osobní automobilové dopravy nejčastěji (35 % případů) pohybovaly v rozmezí 10 24,99 %. Celkem 14 záměrů přesáhlo hranici 25 % a 7 záměrů dokonce hranici 50 % původní intenzity osobní automobilové dopravy. Více než 10 % nárůsty se tedy očekávají u 56 % záměrů hodnocených z hlediska dopravy. V roce 2007 bylo naplánováno cca nových parkovacích míst pro účely návštěvy plánovaných velkoplošných maloobchodních zařízení. Z tohoto počtu 86 % povrchová stání a pouze zbylých 14 % jako stání v půdorysu budov. Stromy a zvířata musí pryč tady se bude nakupovat Celkem 25% záměrů velkoplošných maloobchodních jednotek v roce 2007 počítá s nějakým vlivem na (zvláště chráněné) prvky v území z hlediska ochrany přírody a krajiny nejčastěji jde o prvky ÚSES (územní systém ekologické stability). Celkem 12 % záměrů (tedy 20 VMJ) bylo v roce 2007 lokalizováno do záplavového území. Významné kácení dřevin je plánováno v 58 % záměrů. A co lidé? Asi se jim to nebude líbit, ale to nevadí 77 % budov bylo naplánováno jako jednoduché stavby (jednopodlažní či dvoupodlažní, parkovací plocha na povrchu země), 9% budov je o něco propracovanějších (vzhled, parkovací plochy v budově či v podzemí apod.), v 11 % případů šlo o moderní budovu (použití exkluzivnějších materiálů a důraz na estetický vzhled). Ve zbytku záměrů (pouze 3 %) byla stavba zakomponována do okolní zástavby (budova odpovídající okolním) a v 1 případě byla využita a opravena historická budova. V 52 % případů byl identifikován velký vliv na obyvatelstvo, v 38 % případů vliv malý a v 10 % případů vliv zanedbatelný. Kumulace vlivů s jiným záměrem nebo s existující velkoprodejnou byla zjištěna v cca 49 % případů. Co s tím? Teď si asi říkáte: To nejsou žádné objevy, to jsme věděli už předtím. Ano, ale bylo potřeba podívat se na problém tak nějak komplexně a mít v ruce jasné argumenty, proč by se měl přístup k nákupním řetězcům změnit. S tím jsme do výzkumu také šli a neopomněli jsme věnovat rozsáhlou část výzkumné zprávy rešerši zahraničních zkušeností s regulací expanze nákupních zařízení a návrhům řešení pro potřeby České republiky. V řadě zemí totiž existují omezení či zákazy pro stavby nákupních zařízení mimo obytné zóny (Belgie, Island, Německo), stávající zástavbu a mimo městská centra (Dánsko, Finsko, Irsko). Některé státy, regiony či města požadují návaznost nákupních zařízení na hromadnou či pěší dopravu (Finsko, Nizozemí, Rakousko, Švédsko). Jiné určují závazné limity pro prodejní plochy v jednom zařízení (Francie, rakouské spolkové země např. Burgundsko, Štýrsko, Vorarlbersko, Vídeň). Řada vlád či samospráv má kontrolu nad povolováním nových velkoplošných zařízení (Belgie, Dánsko, Itálie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko). Některé země chrání výrobce před ekonomickou mocí maloobchodních řetězců (Francie, Slovensko). Je tedy třeba nespát ani v České republice a v územních plánech stanovit maximální prodejní plochy, kreslit plochy pro prodejny na staré továrny a v návaznosti na hromadnou a pěší dopravu a nikoliv na louky a pole kolem měst. Na pořadu dne je i umisťování parkovišť do budov a podzemí a sladění vzhledu prodejen s okolní zástavbou. A to všechno na pozadí očekávané další expanze nákupních řetězců v ČR v následujících letech. Je tedy třeba sebou (milí politici a milé političky) pohnout. První příležitost se otevírá v připravované Politice územního rozvoje ČR, kraje mohou zasáhnout ve svých Zásadách územního rozvoje a obce se mohou bránit pomocí územních a regulačních plánů. Doufejme, že nějaké regulace proniknou do příslušných předpisů. Pokud ne, za pár let bychom mohli litovat ještě více, než jak začínáme litovat dosavadní benevolence k modernímu stylu nakupování. Celou výzkumnou zprávu i s odkazy na zdroje naleznete na stránce ekobrana.cz v sekci Informace a dokumenty nebo přímo na: cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a- 63ce8985bb216ef/studie_1.pdf. Předpokládané zvýšení intenzity osobní automobilové dopravy u 100 plánovaných VMZ v ČR v roce Zdroj: vlastní šetření. 5

4 Unikátní workshop Štěpánky Hrdinové Ochrana práv zaměstnanců hypermarketů Předkládáme rozhovor se Štěpánkou Hrdinou, která navrhla a zrealizovala workshop na téma Hypermarkety pro školní děti. Jste autorkou originálního workshopu o hypermarketech. Co bylo impulzem k jeho vzniku? Odkud ten nápad? Problematiku hypermarketů jsem si vybrala jako téma své diplomové práce a onen workshop nebo lekce, jakkoli tomu budeme říkat, bylo vlastně jejím vyústěním. Hlavním impulsem byl pro mne jeden ze seminářů s Alešem Máchalem na Lipce, kdy jsme pracovali s letákem od NESEHNUTÍ (Hypermarkety. Příliš drahá sleva!!! III. vydání). Tehdy se ukázalo, že to, co jsem v souvislosti s hypermarkety podvědomě cítila, má mnohem hlubší souvislosti. Ve chvíli, kdy jsem si měla vybrat téma diplomové práce. Projektování lekce pak už šlo samo. Práce dětí ve skupinách. Pro jakou cílovou skupinu je projekt určen? A v čem spočívá? Jedná se o sedmihodinovou lekci, rozdělenou do dvou bloků. Určena je žákům ročníku ZŠ. Tato lekce si klade za cíl ukázat dětem v tomto věku fakt, že hypermarkety nejsou jen báječným místem k nákupům a k trávení volného času, ale že jsou s jejich existencí spojeny vážné problémy. Lekce však není určena k tomu, nějakým způsobem hypermarket démonizovat. Usiluje o to, aby si děti začaly uvědomovat jisté souvislosti a naučily se ve světě hypermarketů žít a nebýt jím manipulovány. Snažila jsem se lekci pojmout formou her a vybídnout děti k vlastní aktivitě. Pro tento účel jsem se pokusila vybrat a vytvořit hry, které by dětem pomohly pochopit jednotlivé problémy, rozdělené do tří oblastní (environmentální, ekonomické a sociální). V závěrečné části lekce se mi podařilo zařadit návštěvu hypermarketu. Při ní žáci zkoumají platnost tvrzení spojených s tzv. mýty o hypermarketech. Svůj výzkum si sami naplánují a sami též provedou. S jakými ohlasy se projekt setkal? Bude pokračovat? Mohou se např. na Vás školy obracet s nabídkou realizace? Ohlasy u obou třídních učitelek, které mi vyšly vždy ve všem vstříc, ale především i u dětí, byly až překvapivě dobré. Vedoucí mé diplomové práce byl taktéž spokojen, co víc si přát? Lekce pokračovat v nejbližší době foto: Štěpánka Hrdinová Stavba hypermarketu z krabic. foto: Štěpánka Hrdinová zřejmě nebude, ale pokud by některá škola měla v příštím roce o lekci zájem, ráda ji znovu připravím a zrealizuji, toto téma si další šíření určitě zaslouží. Jeho šíře a možnosti nabízí jeho zařazení i do dalších vyučovacích předmětů a lze na něho navázat nespočtem dalších ne jenom environmentálních témat. Které prameny k tomuto tématu Vy sama doporučujete, odkazy, popř.kontakt hypermarketového workshopu. Vodítkem k sestavení lekce byly pro mne knihy Pikea a Selbyho Cvičení a hry pro globální výchovu 1. a 2 (Portál 2000) a Globální výchova, dále pak Hry k trvale udržitelnému rozvoji: sborník simulačních her s environmentální tematikou. Autorů Činčery, Cahy, Kulicha (Brontosaurus 1996). Pro získání informací o samotných hypermarketech mi nejvíce posloužily knihy vydané v NESEHNUTÍ Zaostřeno na hypermarkety a Přelet nad hypermarketovým hnízdem: deset let budování hypermarketů v ČR Filipa Fuchse a kol. Dále jsem čerpala z webových stránek NESEHNUTÍ a k nezaplacení mi byl seminář, který NESEHNUTÍ pořádalo začátkem letošního roku. Kontakt na mě je Děkujeme za rozhovor, ALARM. ka programu GARDE sdružení EPS Program GARDE sdružení EPS se dlouhodobě systematicky věnuje monitorování odpovědnosti hypermarketů za dodržování práv zaměstnanců. V rámci své činnosti poskytuje zaměstnancům hypermarketů bezplatnou právní pomoc, monitoruje činnost státních orgánů, v jejichž kompetenci je kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, aktivně se snaží ovlivňovat legislativu oblasti zákazu diskriminaci a posílení vymahatelnosti práv zaměstnanců. Program GARDE sdružení EPS v nedávné době upozornil na problém velkého množství inspekcí práce identifikovaných porušení pracovněprávních předpisů ze strany hypermarketů, za něž jsou ukládány absurdně nízké pokuty vzhledem k miliardovým obratům obchodních řetězců. Za loňský rok inspekce práce provedla u 19 nadnárodních obchodních řetězců celkem 157 kontrol dodržování pracovněprávních předpisů, při kterých zjistila celkem 425 porušení pracovněprávních předpisů. Ze zprávy Státního úřadu práce inspekce práce, kterou si právníci GARDE sdružení EPS od úřadu každoročně vyžádají, vyplývá, že nejvíce porušení pracovněprávních předpisů se v loňském roce dopustil obchodní řetězec Kaufland, u kterého inspekce odhalila celkem 107 závad, souhrnná pokuta za všechny u něj identifikované závady však dosáhla výše pouhých korun. Druhým nejčetnějším porušovatelem v loňském roce je supermarketový řetězec Billa, u kterého inspekce práce zjistila 72 závad, za které Bille udělila pokutu v souhrnné výši korun. Nejvíce za pokuty pak musel zaplatit diskontní obchodní řetězec PLUS, kterému inspekce práce za rok 2007 uložila za 24 závad pokuty v souhrnné výši korun. Řetězce nejčastěji porušovaly předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, špatně vedly evidenci docházky, neposkytovaly v souladu se zákonem dostatečné přestávky mezi směnami a volno v týdnu, inspekce práce identifikovala i problémy v oblasti odměňování zaměstnanců za práci. Přestože inspekce práce může podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce za porušení předpisů uložit v závažných případech pokutu ve výši až dvou milionů korun, k vysokým sankcím pro zaměstnavatele s miliardovými obraty v loňském roce nepřistoupila v žádném z případů. Naopak některé obchodní řetězce, přestože u nich identifikovala závady, nechala inspekce práce bez pokuty. Např. u obchodního řetězce Interspar bylo zjištěno 21 porušení pracovněprávních předpisů, přesto Intersparu nebyla udělena žádná pokuta, stejně jako společnosti MAKRO, kde bylo zjištěno 14 závad. Kompletní přehled o zjištěných závadách a uložených pokutách lze nalézt na stránkách programu GARDE sdružení EPS www. responsibility.cz Autorka: Jana Koukalová, právničfoto: Vojtěch Čip Vzhledem k tomu, že současná právní úprava dává inspekci práce dostatečné možnosti k sankcionování nezákonného chování hypermarketů, je třeba hledat pochybení nikoli v legislativě, ale zejména v samotné práci inspekce práce, která ukládáním absurdně nízkých pokut obřím zaměstnavatelům za opakovaná porušování zákona nedostatečně zaručuje státem garantovanou možnost zaměstnanců účinně vymáhat svá práva prostřednictvím tohoto úřadu. Jako příklad účinného uplatnění kontrolních pravomocí státního úřadu lze považovat postup pražského úřadu práce v případě zjištění diskriminačních otázek v dotazníku pro uchazeče o zaměstnání u společnosti Interspar, na který upozornil program GARDE. Úřad práce v tomto případě otázky na počet dětí a rodinný stav kvalifikoval jako přímou diskriminaci a uložil za ni společnosti pokutu ve výši půl milionu korun. Pouze důsledné sankcionování nezákonností, kterých se obchodní řetězce opakovaně vůči zaměstnancům dopouštějí může vést k jejich eliminaci. Vzhledem k silné orientaci hypermarketů na zisk a snižování cen pro zákazníky nelze za účinnou ochranu v těchto případech považovat ukládání nápravných opatření bez uložení adekvátně vysoké pokuty. 6 7

5 Rozhovor o kampani Zaostřeno na hypermarkety Místo ankety jsme tentokrát realizovali rozhovor o hypermarketech se dvěma zástupci z NESEHNUTÍ, kteří se tímto tématem zabývají a dalšími dvěma lidmi, kteří se k tomuto tématu chtějí dozvědět víc. Rozhovoru se zúčastnili: Jiří Koželouh, Jiří Kniha, Jaroslava Šimáková a Milan Štefanec A: Musím přiznat, že běžně nakupuji v hypermarketech nebo supermarketech, protože se obecně ví, že je tam všechno levnější a větší výběr. A překvapuje mě názor, že je to neekologické, vždyť když někde může být větší množství zboží a nižší ceny, je to přece tržní a logicky výhodné pro všechny strany. B: Jedna z kampaní v NESEHNUTÍ se jmenuje Zaostřeno na hypermarkety. Co tato kampaň sděluje? C: Na začátku je potřeba říci, že to není kampaň primárně proti hypermarketům. Je to kampaň, která upozorňuje na to, jaké negativní dopady mohou hypermarkety a supermarkety a obchody tohoto typu nakupování mít. Zvláště pokud se budou rozvíjet nekontrolovaně, neregulovaně. V současné době v ČR je ta rovnováha vychýlená natolik, že hypermarkety, supermarkety a diskonty ovládají přes 75 procent trhu s potravinami, na jiný druh obchodu zůstává 15 procent a ten zbytek jsou internetové obchody. V kampani nám nejde o to zastavovat hypermarkety, úspěšným výsledkem kampaně by bylo, kdyby tady existovala rovnováha mezi hypermarkety + supermarkety, malými obchody a dalšími druhy nakupování, aby si každý mohl vybrat. Kampaň zdůrazňuje, jaké dopady má výstavba hypermarketů a supermarketů na životní prostředí, na dopravu, na strukturu ve městech apod. B: V Hradci Králové, odkud pocházím, znám příklad hypermarketu, který postavili na armádním pozemku, který léta chátral. A navíc ta firma zaplatila výstavbu infrastruktury. To se asi často neděje. A: Co je oproti tomu takový nejpříšernější příklad výstavby hypermarketu? D: Je to různé. Mnohdy výstavby infrastrukturu spíše zatěžují. Nelze sice házet všechny firmy do jednoho pytle, ale například diskonty se hodně soustředí na to, aby byla výstavba co nejlevnější. A tedy nekvalitní. Takže diskonty jsou asi nejhorší. Mně např. vadí, že v Králově poli v Brně byl v místech nynějšího hypermarketu chráněný biotop živočichů. To je jeden z mých argumentů, proč tam nejít. Obecně, když se hypermarket postaví na zelené louce, na zemědělské půdě což se týká velké části těchto staveb vždy má enviromentální dopady. Málokterý investor se chce přizpůsobit a využít například možnosti stavět v tzv. brownfields v centru města i za cenu větších problémů s opravou objektu. Ale myslím, že právě to je to minimum, které by se mělo pohlídat, že když se někde staví, mělo by to navazovat na předchozí život té lokality. A: A tohle je hlavní předmět kampaně Zaostřeno na hypermarkety? D: Ano, to téma je zejména životní prostředí a územní plánování. Vadí nám například nárůst dopravy. Zjistili jsme, že u 56 procent záměrů došlo k více než desetiprocentnímu nárůstu intenzity dopravy. U devíti z deseti plánovaných hypermarketů (tedy prodejen s prodejní plochou nad dva tis. m 2 ) byl v loňském roce zjištěn konflikt s ochranou přírody. Důsledkem neregulovaného rozvoje jsou např. tyto vlivy na životní prostředí. A: Jaká je situace s lidmi, kteří jsou v hypermarketech zaměstnaní? Proslýchá se, že je něco v nepořádku, ale připadá mi, že v době nezaměstnanosti jsou to místa se stálým platem a s jistotami. Jsme přece svobodní lidé ve svobodné zemi, tak si každý může rozmyslet, kde se nechá zaměstnat. C: Tím se zabývá Ekologický právní servis, ti by ti mohli argumentovat přesnými daty. Jsou případy, kdy se vedou dva typy evidence pracovní mzdy jedna je skutečná a druhá podle zákoníku práce. Dále to, že se neproplácí přesčasy. Využívají se fígle, které umožňují propouštění zaměstnanců bez výpovědní lhůty dříve skrze smlouvu na dobu určitou, dnes opakovaným zaměstnáváním na tři měsíce zkušební lhůty. Využívá se zaměstnávání skupin, které mají menší ochotu se bránit zakládáním odborů (studenti, cizinci) a je několik případů, kdy po založení odborů měli zaměstnanci nižší plat nebo museli odejít. Otázkou zůstává, jestli hypermarkety pracovní místa přinášejí, nebo ubírají. V ČR se zatím nedá opřít o žádný konkrétní výzkum, ale když se podíváme například na rozvoj diskontů, tak každý tento řetězec má kolem sebe určitý okruh, odkud čerpá zákazníky. V tomto okruhu dochází ke krachu nejen přímých konkurentů, ale také dodavatelů řetězců. Místní už nejsou potřeba, protože například Lidl dodává velkou část zboží z Německa. Město Brno si nechalo udělat výzkum, jak v průběhu času mizí prodejní plochy potravin v centru města, ale není u nás žádný výzkum, který by prokazoval, jak přímo expanze hypermarketů ovlivňuje zánik malých obchodů. Každopádně každý člověk, který žije v blízkosti hypermarketu, může pozorovat, že mizí malé samoobsluhy, mizí obchody, které jsou dostupné pěšky a zůstává jen hypermarket. A: Tyhle věci ale nerozhodují občané, takže já do toho nemůžu zasáhnout. C: Naše kampaň se soustřeďuje nejen na sbírání informací, ale také na diskuse o tom, jakým způsobem by lidé mohli ovlivňovat výstavby supera hypermarketů ve svých městech a krajích. Před patnácti lety ještě lidé výstavby supermarketů vítali. Dnes už je ta síť natolik široká, že velká část projektů vzbuzuje protesty veřejnosti. Lidé už mají kam jít nakupovat a uvědomují si, že výstavba takového centra znamená zničení kulturní památky, zábor parku, kácení stromů nebo další problémy, které jim nabídka hypermarketů a supermarketů nekompenzuje. Snažíme se v rámci kampaně posilovat zapojení veřejnosti ve chvíli, kdy se o těchto výstavbách rozhoduje. A v případě, že u toho nějací aktivní občané jsou, tak jim pomáháme, aby mohli celý proces ovlivňovat. A: Takže vás mohou občané sami oslovovat? C: Zpočátku kampaně jsme informace vyhledávali my a oslovovali jsme veřejnost s tím, jaké mají na chystané projekty lidi názor. V současnosti je to naopak. Většinou se občané na nás obracejí sami s dotazy, co mají dělat přes ekoporadnu nebo webovou stránku. Jsou případy, kdy my se dozvíme o nějakém plánovaném projektu a snažíme se aktivitu delegovat na místní lokální sdružení a občany, pokud samozřejmě o to mají zájem. Těm se pak snažíme pomáhat. D: Kdokoli se na nás může obrátit. Mnohdy je už pozdě, pokud se ten projekt připravuje. Je třeba být u toho, když se projekty plánují v územním plánu, sledovat situaci. A: Ale jak se o tom mohou lidé dozvědět v počátku? D: Je to v územním plánu. Ten je potřeba sledovat. Město si plánuje dopředu, mělo by si nechat vypracovat studii, kolik je takových zařízení ve městě potřeba. Územní plány jsou na internetu. Dostat se k této informaci byl ještě před pěti lety trochu problém. Dnes se dá mnoha věcem předejít. Mnohdy se plánování diskutuje veřejně. Takových diskuzí je potřeba se zúčastnit, tam se dá ještě zasáhnout. Záměry navíc prochází posuzováním vlivu na životní prostředí. A: Povinně? D: Největší část prochází zkráceným řízením, ve kterém ještě občané mohou žádat posuzování EIA, což je posouzení vlivu na životní prostředí. Pokud je to ve fázi, že je hotový projekt už na stole, kdy i ten investor už do toho něco vložil a má konkrétní představu, po které jde, takže má i pocit, že mu do toho nikdo nemá právo mluvit. B: Další věc jsou biopotraviny v hypermarketech. Váš názor? 8 9

6 C: Nejvíce biopotravin se prodá právě v supermarketech a hypermarketech. Jsou to ale ty, které se dováží ze zahraničí, takže tím naši biozemědělci ztrácí možnost expandovat. Ale obecně poptávka po biopotravinách vzrostla. Před dvěma lety utratili lidé 39 korun za biopotraviny na občana ročně. Teď je to třikrát tolik. Čeští biozemědělci to nejsou schopni pokrýt. Takže se dováží a to zase naopak české biozemědělce trošku brzdí. Navíc když se dováží biopotraviny z velké dálky, už nejsou moc bio A: Důvod, proč jdu do hypermarketu je, že tam mají nejnižší ceny. Na základě jakého argumentu tomu mám odolat? D: Otázka zní, jestli je to opravdu všechno levnější. To je právě otázka, kterou si musí každý dopředu odpovědět sám: Stojí mi za to, podporovat tento způsob obchodu? Většinou jsou ceny nízké zpočátku a po odstranění konkurence dochází k jejich navýšení. To, že si koupíte levný rohlík v supermarketu, není jediná cena, kterou za to zaplatíte. Všichni platíme to, že řetězec využívá infrastrukturu postavenou za veřejné peníze, že krachují místní obchodníci atd. Pod vlivem reklamy nakupujeme víc věcí, než jsme původně chtěli podle výzkumů až 93 procent českých foto: Ondřej Zvěřina. zákazníku hypermarketů nakupuje impulsivně, pod vlivem reklamy. Lidé tam utratí hodně peněz a stráví hodně času. Tyto řetězce neprodávají nic pod cenou, aby kvůli tomu pak dlouhodobě prodělávaly. Je jasné, že někde ten zisk mít musí. B: Psychologie reklamy je silná a je to široké téma, které ale k hypermarketům hodně patří. Nekup pivo za 1,90. K tomu příjemná hudba C: V zahraničí už pracují i s vůněmi... A: taky působí davová psychóza C: Připadá mi zásadní říci, že je potřeba, aby byla možnost volby v nakupování potravin a když si kupuji levné potraviny, tak je to vždy vyváženo někde jinde. Trend v ČR směřuje k tomu, že prostor pro klasické obchody s potravinami se zužuje, stejně jako prostor pro ty, kteří by zde chtěli nakupovat. Věštění z marketingové koule ukazuje obraz, ve kterém si v budoucnu vybíráme pouze mezi 3 5 značkami hypermarketů, které ovládnou trh zcela. B: To je, myslím, děsivý výhled A: takže všechno záleží na regulaci? D: Když to stručně shrnu, tak když vzniká nový projekt, je potřeba pohlídat: jestli může vzniknout, za jakých podmínek může vzniknout a jestli vůbec stojí za to, aby vznikl. Mantinely pro ty, kteří chtějí stavět nový super nebo hypermarket, musí být dopředu jasné a jednoznačné. Ukazuje se, že kdyby měli občané větší možnost do realizace těchto projektů více mluvit, neplatí tvrzení, že chtějí všichni chodit do hypermarketů. Nedávný výzkum v Brně naopak ukázal, že spousta lidí by v místě svého bydliště raději viděla večerku. Nákupní centra na ústupu? Autor: Milan Štefanec, koordinátor kampaně Zaostřeno na hypermarkety S argumentem že boom nákupních center v ČR už končí a že tedy již není třeba se obávat dalších negativních dopadů jejich expanze se v poslední době setkáváme v rámci kampaně Zaostřeno na hypermarkety stále častěji. Slýchat jej lze jak z úst některých představitelů nákupních řetězců, tak především od politiků a představitelů státní správy i samosprávy, kteří tímto způsobem obhajují svoji nečinnost na poli regulace velkých obchodních center. Je však tvrzení o konci dalšího růstu provozoven supermarketů, diskontů a hypermarketů v ČR založeno na nějakých relevantních datech či je spíše pohodlnou výmluvou pro jedny a marketingovou strategií pro druhé? Expandují, tedy jsou Jak vypadala marketová expanze v ČR v roce 2007 se dozvíte z výzkumu NESEHNUTÍ o kterém informuje článek Jiřího Koželouha výše. Jak bude vypadat expanze v následujících letech vyplývá z čerstvých výzkumů společností Cushman & Wakefield a Incoma. Ještě v roce 2008 přibude dle výsledků výzkumů k dosavadním 250 hypermarketům minimálně další tucet. Do roku 2011 jich bude postaveno dokonce 25, z toho devět z nich má být v Praze. Velká nákupní centra a hypermarkety chystají své nové prodejny především v krajských městech, ještě letos by tak měla vzniknout v Brně, Mostě, Pardubicích, Liberci či Jihlavě. Zmiňované výzkumy se však zabývaly pouze expanzí velkých nákupních komplexů a hypermarketů, nesledovaly růst výstavby nových supermarketů ani diskontních prodejen, které patří mezi nejrychleji rostoucí formy nákupních míst a očekává se (dle agentury Incoma), že jejich (diskontů) tržní podíl dosáhne až 17%. Nová nákupní centra také čím dál častěji míří do center měst a do menších měst, neboť plochy okolo velkých měst jsou již zastavěny. Podle odhadů představitele Incomy Tomáše Drtiny se počet nákupních center v České republice v následujících třech letech zvýší až o třetinu. Nepolevujeme, tedy jsme Proto ani v uplynulém období aktivity kampaně NESEHNUTÍ věnované nákupním centrům, netrpěly útlumem spíše naopak. Kromě toho, že jsme sledovali vývoj jednotlivých kauz, jimž se dlouhodobě věnujeme a o kterých jsme informovali v předchozích číslech ALARMu, zabývali jsme se také prací na prosazení koncepčních opatření, která by mohla regulovat nákupní centra s ohledem na jejich negativní dopady. Připravili jsme (také na základě zahraničních zkušeností) materiál s návrhy různých forem regulací nákupních center, a to jak z hlediska územního plánování, tak z hlediska ekonomického či prostřednictvím povolovacích procesů a zapojení veřejnosti do nich. Tento materiál nyní diskutujeme s volenými představiteli z poslanecké sněmovny parlamentu. Připomínky týkající se rozvoje maloobchodu jsme také vypracovali k návrhu obnovené Politiky územního rozvoje, která je celorepublikovou koncepcí územního plánování. Snažíme se nastavit principy chránící životní prostředí a zároveň zlepšující dostupnost služeb pro všechny. Úspěšně jsme medializovali výsledky našeho výzkumu expanze nákupních center v ČR, uskutečnili jsme sérii tématických besed, webové stránky jsme obohatili o mnoho nových souvisejících informací. K dispozici jsou na naší adrese nové informační materiály, nové propagační materiály kampaně (lněné či biobavlněné nákupní tašky s potiskem, propagační propisky z biologicky rozložitelného materiálu ad.). Nová podoba webových stránek hyper.cz je propagována jak informační tabulí umístěnou v centru Brna, tak třicetivteřinovým videoklipem, který měl premiéru na festivalu EkoBiograf organizovaném Nadací Veronica a Hnutím Duha. Naplno začal také sběr informací pro chystaný internetový registr vlivu nákupních center na životní prostředí, který chceme zpustit v druhé polovině tohoto roku. Připravujeme i českou verzi filmu o porušování práv zaměstnanců polským hypermarketem Biedronka. Jestli Vás uskutečněné i plánované aktivity kampaně Zaostřeno na hypermarkety zaujaly, velice uvítáme, budete-li chtít se do nich zapojit. Budeme se těšit na vaše maily zaslané na adresu foto: Jakub Hemala 10 11

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz.

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz. Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostredí právech 40~41 08 lidských Zpravodaj o životním a NEBUĎME LOUTKOU HYPERMARKETU!!! www.hyper.cz

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Ochrana životního prostředí při povolování staveb

Ochrana životního prostředí při povolování staveb Ochrana životního prostředí při povolování staveb - stavby a jejich realizace významně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí - při povolování staveb a jejich změnách je třeba vždy doložit stanoviska

Více

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění

Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění přijel na seminář Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění Libor Jarmič, Praha, 7. 10. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

BRNO V AKCI. kampaň za rozvoj pestré sítě obchodů. Tento leták byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

BRNO V AKCI. kampaň za rozvoj pestré sítě obchodů. Tento leták byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP. BRNO kampaň za rozvoj pestré sítě obchodů V AKCI Tento leták byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP. Nesehnutí usiluje o hustou a pestrou síť obchodů dostupných pro všechny obyvatele a obyvatelky

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2008

Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2008 Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 008 výsledky výzkumu Vznik materiálu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice 2003 2009

Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice 2003 2009 Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice 2003 2009 výsledky výzkumu Vznik materiálu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007

Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007 Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007 Vznik materiálu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 Plzeň, prosinec 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni Čtvrtý český obchodní dům s nábytkem otevírá

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. června 2011 Č. j.: 50109/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Faktory úspěšného územního rozvoje Právní prostředí, politické prostředí,

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Instore propagace v drogeriích TETA

Instore propagace v drogeriích TETA Instore propagace v drogeriích TETA Charakteristika naší agentury Visual Impact (VI) je specializovanou agenturou, která se zaměřuje na reklamní média v místě prodeje. Orientujeme se na pronájem a produkci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Legislativa v oblasti ochrany krajiny

Legislativa v oblasti ochrany krajiny Legislativa v oblasti ochrany krajiny - Ochrana životního prostředí (složky = voda, půda, les, živá příroda, krajina, ovzduší a atmosféra, geologické prostředí, řeší též následky činnosti lidí - odpady)

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Robert Sedlák robert.sedlak@nap.cz Zadání pro rekonstrukci náměstí setkání s místními partnery plánovací setkání s veřejností anketa

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink CHANGE YOURSHOES (OBUJ SE DO TOHO) TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ Harald Blaha / Tanja Fink KONCEPT PRŮZKUMU STRUKTURA VZORKU KONCEPT PRŮZKUMU Realizace průzkumu: červen 2015 Cílová skupina:

Více

průvodce povolováním staveb

průvodce povolováním staveb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. průvodce povolováním staveb 1 Při nesouladu s územním

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Doplňující informace A.1. Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2

Doplňující informace A.1. Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2 56 Přílohy 57 A Doplňující informace A.1 Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2 Polsko 49 % Rumunsko 83 % Slovensko Maďarsko 28 % 28 % Česko 13 % 0 20 40 60 80 100 (v % ) Obr A.2 Procentuální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_17_CZSŘ_4.17_ MMR ČR Stavební správa stavební zákon Střední odborná škola a Střední

Více

KLUB ZA STAROU PRAHU. Mostecká 1, Praha 1. Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu

KLUB ZA STAROU PRAHU. Mostecká 1, Praha 1. Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu KLUB ZA STAROU PRAHU Mostecká 1, 118 00 Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu prostřednictvím Odboru výstavby MČ Prahy 1 Vodičkova 18 110 00 Praha 1 V Praze, dne 26. dubna

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem

Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem V Praze 12. 9. 2014 Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem Tisková zpráva Veřejnost viní za rozsah černého trhu s alkoholem především stát jak politiky, tak kontrolní orgány. Loňské zpřísnění

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více