Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd."

Transkript

1 Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E byly vyrobeny v souladu se specifikací "EQUIPMENT FOR VECTOR CONTROL SPECIFICTION GUIDELINES" WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/ Světové zdravotnické organizace. Záruční listina AIROFOG MACHINERY CO, LTD. (dále AIROFOG) zaručuje, že u všech tepelných rozprašovačů s pulzujícím reaktivním motorem Airfog se neobjeví vady v použitých materiálech nebo při procesu montáže v průběhu jednoho roku, s výjimkou částí, které podléhají běžnému opotřebení. Během této doby AIROFOG vymění/opraví vadné díly v procesu montáže nebo použitých materiálů (na základě rozhodnutí našeho technického oddělení) zdarma. Zaslání náhradních dílů hradí kupující. Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Firma AIRFOG není za žádných okolností zodpovědná za poškození vybavení vzniklé špatným používáním. AIRFOG za žádných okolností nenese zodpovědnost za poškození zdraví lidí nebo zničení majetku. 1. Provoz Generátory horké mlhy Airfog pracují na principu jednostranné otevřené reaktivní trubice přívodu vzduchu (rezonátor) s ventilem ze strany vstupního toku (karburátor) a otevřeným výstupem (výstup aerosolů). Tento systém s pulsujícím reaktivním motorem (bez pohyblivých částí) se skládá z karburátoru, frekvenčního měniče žárovky, spalovací komory a rezonátoru a je akustickým oscilačním systémem s optimální frekvencí. Na konci rezonátoru je směs přiváděna do proudu vzduchu vysokou rychlostí a rozptyluje se do malých aerosolových kapiček, které tvoří jemně rozptýlenou mlžnatou směs. Teplota v bodě, při kterém se směs dostává do proudu je C. Přitom je směs vystavena tepelnému vlivu po dobu ne více než 4-5 ms. Je tedy možné používat látky, které jsou citlivé na vysoké teploty.

2 1. Trubice pro přívod vzduchu (108) 10. Vypínací tlačítko přívodu paliva (52) 2. Ústí hadice přívodu směsi (114) 11. Karburátor (23) 3. Dávkovací tryska (117) 12. Ventil vstupujícího proudu vzduchu (30) 4. Trubice pro přívod směsi (116) 13. Tlačítko startéru (78) 5. Ventil přívodu směsi (120) 14. Pístové čerpadlo (89) 6. Kryt bateriové části (71) 15. Plášť chladícího systému (100) 7. Nádrž na směs (1) 16. Rezonátor (97) 8. Šroubovací lopatka (26) 17. Zařízení pro mimořádné vypnutí 9. Palivová nádrž (10) 18. Připojovací Bowdenův kabel 2. Technická specifikace Specifikace platí také pro modely AR9E a AR35E. AR9 AR35 Přibližná kapacita spalovací komory 11 kw/15 hp 18.7 kw/25.4 hp Palivová nádrž Kapacita Přibližný tlak Přibližná spotřeba paliva Palivo Nádrž na směs Celková kapacita Přibližný objem tekutiny Přibližný tlak Zapalování Elektrický spouštěč zapalování, napájení baterií AA, D Zapalovací svíčka Přibližná hmotnost (prázdný) Se zařízením pro mimořádné vypnutí 1.2 l 0.08 bar 1.2 l/h Standardní benzín bez příměsí 6 l 5.7 l 0.3 bar 4x1.5 В není potřeba 7.0 kg 7.4 kg 1.2 l 0.08 bar 2 l/h Standardní benzín bez příměsí 6 l 5.7 l 0.3 bar 4x1.5 В není potřeba 7.6 kg 8.0 kg

3 Rozměry Šířka x Výška Délka s trubicí na olejovou směs Délka s trubicí na vodní směs 3. Standardní vybavení 27x34 cm cm 109 cm 27x34 cm cm 133 cm AR9 AR35 Sada nástavců na dávkování kapaliny x Sací hadice na směs Nálevka na palivo s filtrem Nálevka na směs filtrem Sada nástrojů na opravu Sada nástrojů na čištění Brašna na nástroje Popruh na přenášení Ochrana sluchu Sada na technickou obsluhu Návod 4. Doplňkové příslušenství Baterie, 1.5 V, alkalická, LR20, velikost D Baterie, 1.5 V, alkalická, LR6, velikost D Nástavec na dávkování směsi: 0.6, 0.7, 1.4, 1.6 Speciální trubice pro směs na bázi vody (109) Zařízení pro mimořádné vypnutí Tlumič 5. Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s rozprašovačem, přečtěte si pečlivě přiložený návod, abyste se vyhnuli možným problémům. Uchovejte si pečlivě tento návod. Pokud budete rozprašovač půjčovat někomu jinému, dejte mu také tento návod. Používejte rozprašovač jen k těm účelům, ke kterým byl vyroben. S rozprašovačem mohou pracovat pouze vyškolené a oprávněné osoby. Před použitím musí osoba pracující s přístrojem provést všechna bezpečnostní opatření. Lidé s kardiostimulátorem by měli použití nebo obsluhu rozprašovače konzultovat s lékařem. Je to kvůli elektrické zapalovací cívce v systému startéru. Před použitím je nutné se přesvědčit, zda je rozprašovač kompletně a správně smontován, vše je správně utaženo, na přístroji nejsou žádná poškození, všechny plomby jsou na místě. Nepoužívejte přístroj v případě, že nefunguje správně. Při práci s tímto přístrojem používejte ochranné prostředky, vhodné pro ochranu dýchacích cest, ochranné rukavice a prostředky na ochranu sluchu. Během provozu nenechávejte rozprašovač nikdy bez dozoru. Pokud budete rozprašovač přenášet na popruhu, měl by viset na rameni na stejné straně jako přístroj. Nepřehazujte si popruh přes hlavu.

4 Během provozu by před trubicí na přívod vzduchu neměli být lidé, zvířata nebo hořlavé materiály. Při přenášení se ujistěte, že tryska trubice směřuje dozadu. Držte rozprašovač vodorovně nebo jej nakloňte trochu dolů. Posunujte ho pouze dopředu. Venku rozprašujte pouze ve směru větru. Při práci v interiéru se snažte, aby rozprašovačem neošetřená místa byla blíže k východu než místa, na kterých již byl rozprašovač použit. Nepracujte s přístrojem při špatné viditelnosti, neboť vám může zabránit rychle opustit prostor. Pro bezpečnou manipulaci s chemikáliemi postupujte podle pokynů dodavatelů. Nikdy nepoužívejte pesticidy a dezinfekční prostředky ve větších množstvích, než jak je uvedeno ve specifikacích výrobce. Při práci v uzavřených prostorech nikdy nepřekračujte přípustné množství látky. Při tankování paliva zkontrolujte, jestli rozprašovač vychladl. Zabraňte rozlití paliva. Nedotýkejte se horkých částí. Po skončení práce nechte rozprašovač vychladnout, než jej opět použijete. Nepřepravujte ještě teplý rozprašovač v uzavřených vozidlech. Nestříkejte hořlavé kapaliny do potrubí nebo do tunelů bez větrání, mohlo by dojít k výbuchu. Pokud používáte hořlavé směsi, mějte vždy připraven hasicí přístroj. Při práci s palivem je zakázáno kouřit. Vyvarujte se otevřeného ohně. Nerozprašujte tam, kde je nebezpečí výbuchu prachu (např. mlýn na obilí). Rozprašovač nevystavujte otřesům ani ho nepřevracejte, pokud je v něm kapalina nebo palivo. Nepřenášejte rozprašovač, pokud je v nádržích palivo nebo směs. Nestříkejte přímo na stěny nebo na jiné pevné předměty. Dodržujte minimální vzdálenost 3 metrů. Při stacionárním provozu se ujistěte, že rozprašovač je bezpečně namontován na vodorovné ploše. Po skončení oprav vždy namontujte bezpečnostní prvky. Neupravujte zařízení. 6. Příprava rozprašovače k práci Rozprašovač (generátor horké mlhy) je dodáván v kartonové krabici. Než přístroj vybalíte, zkontrolujte, zda není krabice poškozena. Trubice pro přívod vzduchu není připojena k rozprašovači, je to pouze pro zjednodušení dopravy. Abyste zabránili přehřátí, zapněte rozprašovač jen tehdy, je-li trubice pro přívod vzduchu (108/109) připojena (obr. 2 a 3) k rezonátoru. Chcete-li ji instalovat, proveďte následující kroky. 1. Vytáhněte trubici pro přívod vzduchu (108) z pláště chladicího systému (100), vyberte příslušné připojení (na vodu nebo na směs olejů) a vložte trubici zpět do pláště chladicího systému. Osa trubice by se měla překrývat s osou rezonátoru (101), obr. 2.

5 2. Po zašroubování hrdla hadice pro přívod směsi (114) ručně připojte dávkovací nástavec (117) k trubici pro přívod směsi (116) společně s měděným těsněním (118), zasazeným na ústí trubice pro přívod směsi (114). Pomocí dvou maticových klíčů utáhněte matici na hrdle (obr. 3). 3. Vložte baterie, jak je znázorněno na obrázku. Kladný pól je na straně palivové nádrže (10), záporný pól je na krytu baterie (71), obr. 4. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, používejte alkalické baterie. 4. Zkontrolujte zapalovací cívku stisknutím tlačítka startéru (78). Měli byste slyšet bzučivý zvuk, obr Naplňte palivovou nádrž standardním benzínem bez přísad. Použití nejlepšího benzínu s vysokým oktanovým číslem nezlepší výkon. Vždy používejte nálevku s filtrem (144), obr. 6. Nikdy netankujte do horkého rozprašovače. 6. Po naplnění nádrže rukou víčko pevně utáhněte (7). Stiskněte tlačítko vypnutí (52) palivového panelu až do stavu zastavení, obr. 7.

6 7. Naplňte nádrž na směs (1). Vždy používejte nálevku s filtrem (143), obr. 8. Nalijte tolik směsi, kolik budete potřebovat na konkrétní práci. Nikdy nenalévejte palivo do nádrže na směs (1). 8. Nasaďte víčko (2) na místo a zavřete ho. Ujistěte se, že ventil pro přívod (120) je uzavřen, páčka je nahoře (obr.9). 9. Utáhněte ventil na přívod vzduchu (30) a šroubovací lopatku (26), obr Vyberte si sílu výstupního proudu směsi a vhodnou trubici pro přívod vzduchu Průtoková kapacita dávkovacích nástavců (změřeno pro vodu): Průměr dávkovacího nástavce Průměrná propustnost, l/h

7 Síla průtoku závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech směsi. Doporučujeme vám provést vlastní měření v podmínkách, ve kterých nejčastěji pracujete. Pro práci se směsí na bázi vody používejte nástavce s průměrem do 1.0 mm. Pro dosažení nejlepších výsledků vám doporučujeme používat speciální trubici pro přívod vzduchu (109) a ústí trubice pro přívod směsi (114/1), určenou směsím na bázi vody. Při práci se směsí na olejové bázi používejte nástavce s průměrem do 0.8 mm. Používejte pouze standardní trubici pro přívod vzduchu (108). Menší nástavce zmenšují velikost kapiček. Nástavce s menším průměrem mohou způsobit nedostatečný rozptyl. Nikdy nepoužívejte rozprašovač (generátor horké mlhy) se speciální trubicí pro přívod vzduchu, propočtenou na vodní směs v případě, že jste použili směs na olejové bázi s nehořlavými složkami. 8. Směs Jako směs do rozprašovače mohou být použity všechny přípravky vyrobené v chemickém průmyslu a biologické produkty, pokud jsou rozpustné ve vodě nebo v oleji. Látky, které se mohou používat jako základ, jsou následující. Pro výrobky rozpustné ve vodě: čistá voda speciální základ, jako například glycerin nebo glykol bílý olej s vhodnými emulgátory směs vody se speciálním základem nebo bílým olejem. Pro výrobky, které jsou rozpustné v oleji: motorová nafta, topný olej nebo petrolej bílý olej a rostlinný olej mající viskozitou, podobnou viskozitě motorové nafty speciální základy.

8 Při použití v interiéru je nezbytné dodržovat protipožární bezpečnostní opatření. Všechny otevřené zdroje světla musí být zhasnuty, elektřina vypnuta. Při použití pesticidových směsí na olejovém základě se doporučuje rozprašovat ne víc než 1 litr na 400 м 3, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru. Jediná jiskra může způsobit požár, pokud je koncentrace směsi, obsahující kerosin, vyšší než 1 litr na 300 м 3. Při výběru účinných směsí nebo podkladů mějte na zřeteli zákony. Neneseme odpovědnost za škody a zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným dávkování směsi. 9. Spuštění rozprašovače 1. Vytáhněte tlačítko zastavení (52), obr Stiskněte tlačítko startéru (78), pravidelně a rovnoměrně tiskněte tlačítko pístového čerpadla (91). Jakmile uslyšíte první výbuch, stiskněte tlačítko čerpadla ještě 1-2 krát, obr. 12.

9 3. Po spuštění nechte rozprašovač zahřát jednu minutu. Otevřete ventil přívodu směsi (120) k rozprašování. Chcete-li vypnout rozprašování, zavřete kohoutek přívodu směsi (120). Obr. 13. Čím méně paliva je v nádrži, tím více budete muset stlačit pumpičku na čerpání paliva. Pokud je to možné zapínejte rozpračovač s plnou nádrží. Ujistěte se, že máte dostatek paliva na předpokládanou dobu práce. Je-li váš rozprašovač vybaven zařízením na mimořádné vypnutí (AR9E/AR35E), povinně zkontrolujte práci tohoto zařízení v souladu s odstavcem Mimořádné vypnutí rozprašovače Dodržujte následující mimořádná opatření, pokud se generátor horké mlhy (rozprašovač) zastavil kvůli nedostatku paliva nebo poruše. Ihned uzavřete ventil pro přívod směsi (120). Je to nezbytné proto, aby se zabránilo úniku směsi do horkého rezonátoru bez rozptýlení, jehož výsledkem je přetlak v nádrži. V takovém případě se mohou hořlavé složky směsi vznítit a způsobit požár v karburátoru a/nebo v trubici na přívod vzduchu (obr. 14).

10 Rozprašovač držte tak, aby trubice pro výstupní proud vzduchu směřovala dolů. Je to nezbytné proto, aby z ní vytekly zbytky chemických látek. I malé množství hořlavé látky se může vznítit a proto musí být ihned odstraněno (obr. 15). Během provozu v žádném případě nenechávejte rozprašovač bez dozoru. 11. Vypnutí rozprašovače 1. Uzavřete ventil pro přívod směsi (120) na tři čtvrtě, abyste mohli očistit nebo zkontrolovat hadici na přívod směsi směsi (116), obr Počkejte, dokud nebude vidět dým (120) (páka v poloze «nahoru»), obr. 17.

11 3. Stiskněte tlačítko zastavení (52) a počkejte, dokud neustanou výbuchy (obr. 18). 4. Snižte tlak v nádrži na směs, otevřete její víčko (2) na jednu nebo dvě otáčky, potom znova zavřete víčko (obr. 19). Vždy udržujte tlak po vypnutí rozprašovače. Nádrž je stále pod tlakem a směs se může vylít, pokud omylem otevřete ventil. 12. Správné nastavení rozprašovače Vzhledem k velké rozmanitosti podmínek vnějšího prostředí, takových jsou jako například klimatické podmínky a nadmořská výška, je nutné rozprašovač seřídit bez ohledu na to, že každý přístroj se kontroluje před expedicí. Naplňte palivovou nádrž minimálně do 2/3 postupujte podle následujících kroků. Natočte regulační jehlu (17) asi na polovinu proti směru hodinových ručiček a zapněte rozprašovač (obr. 20). Nechte rozprašovač zahřát po dobu nejméně jedné minuty. Zkontrolujte plamen na konci rezonátoru (101), podívejte se na něj z bezpečné vzdálenosti (asi 2 metry). Používejte ochranné brýle.

12 Pro přesné nastavení opatrně otáčejte regulační jehlou (17) ve směru hodinových ručiček do té doby, dokud nebude vidět plamen (obr. 21). Pokud je nastavení provedeno správně, rozprašovač pracuje rovnoměrně a na konci rezonátoru není vidět plamen. Nedokončujte přednastavení rozprašovače, pokud vydává vysokofrekvenční zvuk a je vidět plamen na konci trubice pro přívod vzduchu. To vede ke snížení výkonu, přehřívání a k nebezpečí zahoření. Přeplnění Při nadměrném dolévání může dojít k přeplnění karburátoru. V tom případě budou páry paliva vycházet vycházet z trubice pro přívod vzduchu (108/109). Pokud k tomuto došlo, stiskněte tlačíto pro přerušení dodávky paliva (52), stiskněte tlačítko startéru (78) a stlačujte pístové čerpadlo (91) do té doby, dokud neustanou výbuchy. Poté spusťte rozprašovač v běžném režimu. 13. Ošetřování a skladování Proto, aby byl rozprašovač vždy připraven k použití, doporučujeme před uložením provést následující:

13 1. Vylejte zbytky směsi z prázdné nádrže a promyjte ji. Nalejte do nádrže přibližně ¼ litru vody, protřepejte a zapněte rozprašovač, aby se očistily všechny trubice. 2. Očistěte rozprašovač od hlíny. 3. Sejměte membránu (33) ventilu vstupního toku kapaliny (30). Zkontrolujte, zda není ventil poškozen a očistěte jej. Očistěte tělo ventilu (34), těsnění (32) a tlumič (60) za pomoci měkké látky namočené v benzínu (obr. 22) 4. Pomocí škrabky a drátěné štětky odstraňte zbytky směsi z rezonátoru (101) z hrdla trubice pro přívod směsi (114), dávkovacího nástavce (117) a také, pokud možno, z trubice pro přívod vzduchu (108/109) (obr. 23). Je nutné odstranit všechnu hlínu z konce rezonátoru. 5. Pomocí škrabky očistěte směšovací trubici rezonátoru (101) od zbytků zplodin hoření (obr. 24). 6. Očistěte směšovací komoru karburátoru (24) pomocí drátěné štětky (142). Dejte pozor, abyste nepoškodili vstřikovač paliva (obr. 25)

14 7. Štětkou očistěte šroubovací lopatku (obr. 26). 8. Vyprázdněte palivovou nádrž (10), jakmile je rozprašovač očištěn. Neutahujte příliš krytku nádrže (7), obr. 27. Pokud ukládáte rozprašovač na delší dobu, vyjměte baterie. Skladujte rozprašovač mimo dosah dětí a osob, které si nejsou vědomy možného nebezpečí. 14. Řešení problémů Opravu mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Před opravou vypněte rozprašovač a nechte jej vychladnout. Odstraňte klíč zapalovací svíčky ze šroubovací lopatky. Během opravy a testování se nedotýkejte obnažených částí pod napětím. Po opravě smontujte všechna zabezpečovací zařízení a zkontrolujte správnou montáž všech částí. Po každé opravě proveďte testovací spuštění s použitím obyčejné vody. Je žádoucí pravidelně provádět kontrolu vašeho rozprašovače kvalifikovaným technikem (např. zástupcem výrobce). Pro získání technické podpory se obracejte přímo na nás nebo na naše místní zástupce. Pokud rozprašovač nestartuje nebo pracuje nerovnoměrně V první řadě zkontrolujte: jsou všechna tři víčka palivové nádrže a nádrže na směs těsně zašroubována? Zkontrolujte také těsnění víček. je v nádrži palivo?

15 zkontrolujte baterie. slyšíte při stisknutí tlačítka startéru hučení zapalovací cívky? Snižte tlak v zařízení pro mimořádné vypnutí (AR9E/AR35E). Možné příčiny Nedochází k zažehnutí Není přívod paliva V palivu je voda. Rozprašovací tryska je znečištěná nebo ucpaná. Membrána ventilu vstupního přívodu vzduchu je poškozena nebo znečištěna. Karburátor je zanesený. Znečištěný rezonátor Zkontrolujte Baterie jsou vybité nebo mají špatný kontakt, startér nebo cívka zapalování jsou porouchané, šroubovací lopatka se ušpinila nebo namokla, ucpala se směšovací trubice rezonátoru. Nedostatek paliva. Porucha v přívodu paliva. V tomto případě odšroubujte regulační jehlu (17) a uveďte v činnost pístové čerpadlo (91), musí se objevit palivo. Zkontrolujte, je-li dobře uzavřena palivová nádrž. Vyprázdněte a promyjte palivovou nádrž, nalejte nové palivo. Pročistěte pouze bezínem a stlačeným vzduchem. Pokud je potřeba, vyměňe palivo nebo ho vyčistěte. Pročistěte směšovací komoru pomocí kartáčku a benzínu, profoukněte stlačeným vzduchem. Odstraňte zbytky hoření z rezonátoru (101) a směšovací trubice pomocí škrabky a kartáčku. Bod 12. Pravidelné seřízení rozprašovače. Nesprávné seřízení rozprašovače Pokud rozprašovač startuje, ale nerozprašuje nebo tak činí nerovnoměrně Nejdříve zkontrolujte: Je v nádrži dostatek směsi? Je správně připojena tlaková hadice? Nedochází k úniku kapaliny nebo nejsou ohyby na hadičkách přívodu směsi?

16 Možné příčiny Není tlak v nádrži na směs nebo není dostatečný Ventil přívodu směsi (120) je vadný nebo ucpaný Zkontrolujte Díra v nádrži. Zkontrolujte, není-li poškozená nebo není li hlína na ventilu. Při výměně membrány (40) ji vždy vyměňte společně s těsnícím kolečkem (41) a těsněním (42). Spoje (43) mohou netěsnit nebo být poškozené. Pokud je to nutné, vyměňte ventil společně s těsněním (44). Tlaková hadice (133, 134/1, 134/2) je poškozena. Znečištění oboustranného šroubu (132) pročistěte pomocí drátu. Dírka ve víčku nádrže (2). Zkontrolujte těsnící kolečko a pokud je to nutné, vyměňte jej. Těsnění (125, 126) jsou poškozená, vyměňte je. Před sestavením vyčistěte všechny části ventilu a zkontrolujte díry. Dávkovací nástavec (117) je ucpaný Ústí hadice na přívod směsi (114) je ucpané Pročistěte tenkým drátkem. Pročistěte tenkým drátkem. 15. Zařízení pro mimořádné vypnutí AR9E/AR35E jsou vybaveny zařízením pro mimořádné vypnutí. Každý rozprašovač je kontrolován v závodě při sestavování, proto není nutné ho seřizovat. Seřízení je ale nutné provést po opravě nebo zablokování. Přesné seřízení Bowdenova kabelu (ЕС23) může být efektivní pouze, pokud je rozprašovač rozehřátý. Nastavte napětí kabelu (EC23) pomocí závitové vsuvky (EC25). Po nastavení utáhněte matice (EC24) obr. 28. Vždy kontrolujte činnost zařízení pro mimořádné vypnutí před spuštěním rozprašovače. Rozprašovač může pracovat pouze při správně fungujícím zařízení pro mimořádné vypnutí.

17 Zkouška funkčnosti 1. Spusťte rozprašovač jako obvykle a nechte ho zahřát po dobu minimálně jedné minuty. Stlačte spouštěcí páku (EC13) po dobu přibližně 10 sekund a vypněte rozprašovač. Páka se musí vrátit do původní polohy automaticky (obr. 29). 2. Spusťte rozprašovač a stiskněte spouštěcí páku. Otevřete ventil přívodu kapaliny (120). Musíte vidět vycházející proud (obr. 30). 3. Zastavte rozprašovač, páka se automaticky vrátí do výchozí polohy, rozprašování se přeruší (obr. 31).

18 4. Zkontrolujte, neuniká-li směs v místě připevnění hadice přítoku směsi (EC27), ventilu (EC33) nebo hrdla trubice pro přívod směsi (114), obr. 32. Po každé kontrole funkčnosti uzavřete ihned ventil přívodu směsi a snižte tlak v nádrži tak, že lehce odšroubujete víčko. 16. Rozprašování se zařízením pro mimořádné vypnutí

19 Stlačte spouštěcí páku (EC13) a zajistěte její polohu pomocí nýtu. Pro započetí rozprašování otevřete ventil přívodu směsi (120). Pro přerušení rozprašování se zařízením pro mimořádné vypnutí zavřete ventil (obr. 33). 17. Zastavení rozprašovače se zařízením pro mimořádné vypnutí 1. Pro běžné zastavení rozprašovače odstavec 11 Vypnutí rozprašovače. 2. Rozprašovač se může náhle zastavit při nedostatku paliva nebo při poruše. Při nesystematickém zastavení rozprašovače se uvádí v činnost zařízení pro mimořádné zastavení a dodávka směsi se automaticky přeruší. Úplně uzavřete ventil pro přívod směsi (120) a snižte tlak v nádrži tak, že lehce povolíte víčko (2). Toto je nutné udělat okamžitě, neboť nádrž je ještě pod tlakem a nahodilé otevření ventilu by mohlo vést k úniku směsi (obr.34). 18. Při nesprávné činnosti zařízení pro mimořádné vypnutí Zkontrolujte v první řadě Rozprašovač pracuje příliš slabě Zmenšete tlak v zařízení pro mimořádné vypnutí Zkontrolujte Možné příčiny Rozprašovač se zastavuje, ale Nesprávná instalace závitové spouštěcí páka se neuvolňuje vsuvky (EC25) v Bowdenově kabelu automaticky. (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do původní polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Membrána (EC6)

20 čidla tlaku je poškozena nebo znečištěna. Rozprašovač pracuje, páka se nevrací Rozprašovač pracuje, páka má tah (vrací se), ale rozprašování se nezastavuje. Rozprašovač pracuje, páka má tah, ale nedochází k rozprašování Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) není stlačen. Struna (EC9) je příliš málo napnuta. Membrána (EC6) čidla tlaku je poškozena nebo znečištěna. Ztráta tlaku v zařízení pro mimořádné zastavení. Ucpala se tlaková trubice (EC20). Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do výchozí polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Těsnící kroužek (EC32) je poškozené. Ventil (EC33) je zašpiněn. Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do výchozí polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Ventil (EC33), hlavice trubice pro přívod směsi (114) nebo nástavec (117) jsou znečištěné. Ventil přívodu směsi (120 je uzavřen). Při zastavení rozprašovače vytéká směs z místa uchycení šroubu (EC27), ventilu (EC33) nebo hlavice hadice pro přívod směsi (114), i přesto, že páka a ventil pracují správně Soupis náhradních dílů tepelných rozprašovačů AR9/AR35 Těsnící kroužek (EC31 nebo EC32) je poškozen. Struna (EC9) je povolená nebo praskla. Při objednávání náhradních dílů je nutné uvádějte čísla položek, detaily, popis a požadované množství. Poznámka: Položky bez značky # se obvykle hodí na všechny rozprašovače. Položky označené # mohou být použity pouze u uvedených přístrojů. Položka Popis Nádrž na směs Víčko nádrže, skládá se z částí Tělo 3/ Indikátor polohy páčky Těsnící kolečko Upevnění hrany

21 Kryt, skládá se z částí Kryt Těsnění Palivová nádrž Víčko karburátoru Těsnění Těsnící kolečko Regulační jehla, skládá se z částí Regulační jehla Těsnící kolečko 19 # Rozprašovací tryska AR35, skládá se z částí # Rozprašovací tryska AR9, skládá se z částí # Rozprašovací tryska AR35 20 # Rozprašovací tryska AR Těsnící kolečko Těsnící kolečko 23 # Karburátor (skládá se z částí 24, 25x2) AR35 23 # Karburátor (skládá se z částí 24, 25x2) AR9 23/1 # Karburátor AR35 (skládá se z částí 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) 23/1 # Karburátor AR9 (skládá se z částí 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) 24 # Upevnění karburátoru AR35 24 # Upevnění karburátoru AR Nastavovací šroub M6x20 26 # Šroubovací lopatka AR35 26 # Šroubovací lopatka AR9 27 # Těsnící kolečko AR35 27 # Těsnící kolečko AR9 27/ Těsnící kolečko Těsnící kolečko 30 # Ventil vstupujícího vzduchu AR35, skládá se z částí 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 30 # Ventil vstupujícího vzduchu AR9, skládá se z částí 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 32 # Těsnění AR35 32 # Těsnění AR Membrána 34 # Tělo ventilu AR35 34 # Tělo ventilu AR9 34/ Těsnící kolečko Matice krytu, M Šestihranný šroub, M4x Těsnění Ventil, skládá se z částí 39,40,41 38/ Ventil, skládá se z částí 35,38,42,43, Ventil

22 Membrána Těsnící kolečko Těsnění Spojovací článek Těsnění Hadička Spojka trubice s vnitřním závitem Tlačítko přerušení přívodu paliva, skládá se z částí 18, 29, Válcový píst, H Objímka, H Tlačítko, H Přívod paliva, skládá se z částí Závitový spoj 56/ Těsnění Hadice s filtrem 58/ Hadice 58/ Filtr Plstěná trubice Tlumič Mosazná matice, M Šroub se zápustnou hlavou, M5x20 63/ Adaptér, M5x Šestihranný šroub, M5x Pružná podložka se zoubky pod šrouby Kluzná lišta s kabelem, skládá se z částí Krytka bateriové části 71/ Štítek (baterie) Kabel Matice, M Šestihranný šroub, M5x Šestihranný šroub, M4x Matice ventilu, M Tlačítko startéru Zapalovací cívka 79/ Drát zapalovací svíčky, 250 mm 79/ Těsnící kolečko Těsnící kolečko Štítek (volba baterií) Výstuž 84/ Štítek (adresa) Výstuž 85/ Štítek (typ, sériové číslo) Umístění baterií

23 86/ Umístění baterií pro LR Kontaktní pružina Křídlový šroub Čerpadlo, skládá se z částí Tělo čerpadla Ústí čerpadla, skládá se z částí Víčko Pružina Ústí čerpadla Objímka Rukojeť 97 # Rezonátor AR35 97 # Rezonátor AR Ochranný štítek 98/ Těsnění 98/ Bezpečnostní štítek Upínací mechanismus Plášť chladícího systému 102 # Kryt AR # Kryt AR Klíč na svíčky Samořezný šroub, 3.9x Šestihranná matice, M Upevnění hrany 108 # Standardní trubička přívodu vzduchu AR # Standardní trubička přívodu vzduchu AR9 109 # Speciální hadička pro směs na vodní bázi AR # Speciální hadička pro směs na vodní bázi AR Ochranný kryt 110/ Destička ( varování před vysokou teplotou) Proplachovací aparát 111/ Hrot Samořezný šroub ST 3.9x # Bezpečnostní štítek AR # Bezpečnostní štítek AR Ústí hadice pro přívod směsi 114/ Ústí hadice pro přívod směsi (na vodní bázi) 116 # Teflonová hadička pro přívod směsi, AR # Теflonová hadička pro přívod směsi, AR9 Dávkovací nástavec Značka Značka Značka Značka Značka 1.2

24 Značka Značka Těsnění Separátor trubice pro přívod směsi Ventil přívodu směsi, skládá se z částí 37, Ventil pro přívod směsi, spodní část Ventil pro přívod směsi, horní část Ventil pro přívod směsi, střední část Rukojeť svorky Těsnění Těsnění Šroubové spojení Šroub se zápustnou hlavou M4x Kotoučová pružina 129/ Kruhové těsnění Šestihranný šroub, M 4x Šestihranná matice, M Oboustranný šroub Hadice vzdušné ventilace Tlaková hadice, skládá se z částí 134/1,134/2 134/ Připájená tlaková hadice 134/ Hadice Plný šroub Sací hadice Trubice pro přívod směsi Standardní doplňky (skládá se z částí , 162,163) Škrabka Štětka Nálevka na směs s filtrem 143/ Filtr, 052 (nálevka na směs) Nálevka na palivo s filtrem Šroubovák Maticový klíč, 8x Maticový klíč, 14x Maticový klíč, 14, ve tvaru "L" Řemen Těsnění, Membrána (malá) (13, 33) x 1, (40, 41, 42) x Návod 154 # Výběr údržby (AR35) 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x # Výběr (AR9) 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x # Zkrácený návod AR # Zkrácený návod AR35E

25 155 # Zkrácený návod AR9 155 # Zkrácený návod AR9E 156 # Značka AR # Značka AR35E 156 # Značka AR9 156 # Značka AR9E Štítek (airofog) Štítek (ventil přívodu směsi) Štítek (obsah nádrže) Štítek (on/off) Štítek (chrániče na uši) Taška na nářadí 162/ Sada nástrojů (141,142,145,147,148,149,150,151,162) Chrániče na uši 164 # Kartonová krabice AR # Kartonová krabice AR9

26 Schéma tepelného rozprašovače AR9/AR35 Schéma zařízení pro mimořádné vypnutí (pouze pro AR9E/AR35E)

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více