Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd."

Transkript

1 Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E byly vyrobeny v souladu se specifikací "EQUIPMENT FOR VECTOR CONTROL SPECIFICTION GUIDELINES" WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/ Světové zdravotnické organizace. Záruční listina AIROFOG MACHINERY CO, LTD. (dále AIROFOG) zaručuje, že u všech tepelných rozprašovačů s pulzujícím reaktivním motorem Airfog se neobjeví vady v použitých materiálech nebo při procesu montáže v průběhu jednoho roku, s výjimkou částí, které podléhají běžnému opotřebení. Během této doby AIROFOG vymění/opraví vadné díly v procesu montáže nebo použitých materiálů (na základě rozhodnutí našeho technického oddělení) zdarma. Zaslání náhradních dílů hradí kupující. Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Firma AIRFOG není za žádných okolností zodpovědná za poškození vybavení vzniklé špatným používáním. AIRFOG za žádných okolností nenese zodpovědnost za poškození zdraví lidí nebo zničení majetku. 1. Provoz Generátory horké mlhy Airfog pracují na principu jednostranné otevřené reaktivní trubice přívodu vzduchu (rezonátor) s ventilem ze strany vstupního toku (karburátor) a otevřeným výstupem (výstup aerosolů). Tento systém s pulsujícím reaktivním motorem (bez pohyblivých částí) se skládá z karburátoru, frekvenčního měniče žárovky, spalovací komory a rezonátoru a je akustickým oscilačním systémem s optimální frekvencí. Na konci rezonátoru je směs přiváděna do proudu vzduchu vysokou rychlostí a rozptyluje se do malých aerosolových kapiček, které tvoří jemně rozptýlenou mlžnatou směs. Teplota v bodě, při kterém se směs dostává do proudu je C. Přitom je směs vystavena tepelnému vlivu po dobu ne více než 4-5 ms. Je tedy možné používat látky, které jsou citlivé na vysoké teploty.

2 1. Trubice pro přívod vzduchu (108) 10. Vypínací tlačítko přívodu paliva (52) 2. Ústí hadice přívodu směsi (114) 11. Karburátor (23) 3. Dávkovací tryska (117) 12. Ventil vstupujícího proudu vzduchu (30) 4. Trubice pro přívod směsi (116) 13. Tlačítko startéru (78) 5. Ventil přívodu směsi (120) 14. Pístové čerpadlo (89) 6. Kryt bateriové části (71) 15. Plášť chladícího systému (100) 7. Nádrž na směs (1) 16. Rezonátor (97) 8. Šroubovací lopatka (26) 17. Zařízení pro mimořádné vypnutí 9. Palivová nádrž (10) 18. Připojovací Bowdenův kabel 2. Technická specifikace Specifikace platí také pro modely AR9E a AR35E. AR9 AR35 Přibližná kapacita spalovací komory 11 kw/15 hp 18.7 kw/25.4 hp Palivová nádrž Kapacita Přibližný tlak Přibližná spotřeba paliva Palivo Nádrž na směs Celková kapacita Přibližný objem tekutiny Přibližný tlak Zapalování Elektrický spouštěč zapalování, napájení baterií AA, D Zapalovací svíčka Přibližná hmotnost (prázdný) Se zařízením pro mimořádné vypnutí 1.2 l 0.08 bar 1.2 l/h Standardní benzín bez příměsí 6 l 5.7 l 0.3 bar 4x1.5 В není potřeba 7.0 kg 7.4 kg 1.2 l 0.08 bar 2 l/h Standardní benzín bez příměsí 6 l 5.7 l 0.3 bar 4x1.5 В není potřeba 7.6 kg 8.0 kg

3 Rozměry Šířka x Výška Délka s trubicí na olejovou směs Délka s trubicí na vodní směs 3. Standardní vybavení 27x34 cm cm 109 cm 27x34 cm cm 133 cm AR9 AR35 Sada nástavců na dávkování kapaliny x Sací hadice na směs Nálevka na palivo s filtrem Nálevka na směs filtrem Sada nástrojů na opravu Sada nástrojů na čištění Brašna na nástroje Popruh na přenášení Ochrana sluchu Sada na technickou obsluhu Návod 4. Doplňkové příslušenství Baterie, 1.5 V, alkalická, LR20, velikost D Baterie, 1.5 V, alkalická, LR6, velikost D Nástavec na dávkování směsi: 0.6, 0.7, 1.4, 1.6 Speciální trubice pro směs na bázi vody (109) Zařízení pro mimořádné vypnutí Tlumič 5. Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s rozprašovačem, přečtěte si pečlivě přiložený návod, abyste se vyhnuli možným problémům. Uchovejte si pečlivě tento návod. Pokud budete rozprašovač půjčovat někomu jinému, dejte mu také tento návod. Používejte rozprašovač jen k těm účelům, ke kterým byl vyroben. S rozprašovačem mohou pracovat pouze vyškolené a oprávněné osoby. Před použitím musí osoba pracující s přístrojem provést všechna bezpečnostní opatření. Lidé s kardiostimulátorem by měli použití nebo obsluhu rozprašovače konzultovat s lékařem. Je to kvůli elektrické zapalovací cívce v systému startéru. Před použitím je nutné se přesvědčit, zda je rozprašovač kompletně a správně smontován, vše je správně utaženo, na přístroji nejsou žádná poškození, všechny plomby jsou na místě. Nepoužívejte přístroj v případě, že nefunguje správně. Při práci s tímto přístrojem používejte ochranné prostředky, vhodné pro ochranu dýchacích cest, ochranné rukavice a prostředky na ochranu sluchu. Během provozu nenechávejte rozprašovač nikdy bez dozoru. Pokud budete rozprašovač přenášet na popruhu, měl by viset na rameni na stejné straně jako přístroj. Nepřehazujte si popruh přes hlavu.

4 Během provozu by před trubicí na přívod vzduchu neměli být lidé, zvířata nebo hořlavé materiály. Při přenášení se ujistěte, že tryska trubice směřuje dozadu. Držte rozprašovač vodorovně nebo jej nakloňte trochu dolů. Posunujte ho pouze dopředu. Venku rozprašujte pouze ve směru větru. Při práci v interiéru se snažte, aby rozprašovačem neošetřená místa byla blíže k východu než místa, na kterých již byl rozprašovač použit. Nepracujte s přístrojem při špatné viditelnosti, neboť vám může zabránit rychle opustit prostor. Pro bezpečnou manipulaci s chemikáliemi postupujte podle pokynů dodavatelů. Nikdy nepoužívejte pesticidy a dezinfekční prostředky ve větších množstvích, než jak je uvedeno ve specifikacích výrobce. Při práci v uzavřených prostorech nikdy nepřekračujte přípustné množství látky. Při tankování paliva zkontrolujte, jestli rozprašovač vychladl. Zabraňte rozlití paliva. Nedotýkejte se horkých částí. Po skončení práce nechte rozprašovač vychladnout, než jej opět použijete. Nepřepravujte ještě teplý rozprašovač v uzavřených vozidlech. Nestříkejte hořlavé kapaliny do potrubí nebo do tunelů bez větrání, mohlo by dojít k výbuchu. Pokud používáte hořlavé směsi, mějte vždy připraven hasicí přístroj. Při práci s palivem je zakázáno kouřit. Vyvarujte se otevřeného ohně. Nerozprašujte tam, kde je nebezpečí výbuchu prachu (např. mlýn na obilí). Rozprašovač nevystavujte otřesům ani ho nepřevracejte, pokud je v něm kapalina nebo palivo. Nepřenášejte rozprašovač, pokud je v nádržích palivo nebo směs. Nestříkejte přímo na stěny nebo na jiné pevné předměty. Dodržujte minimální vzdálenost 3 metrů. Při stacionárním provozu se ujistěte, že rozprašovač je bezpečně namontován na vodorovné ploše. Po skončení oprav vždy namontujte bezpečnostní prvky. Neupravujte zařízení. 6. Příprava rozprašovače k práci Rozprašovač (generátor horké mlhy) je dodáván v kartonové krabici. Než přístroj vybalíte, zkontrolujte, zda není krabice poškozena. Trubice pro přívod vzduchu není připojena k rozprašovači, je to pouze pro zjednodušení dopravy. Abyste zabránili přehřátí, zapněte rozprašovač jen tehdy, je-li trubice pro přívod vzduchu (108/109) připojena (obr. 2 a 3) k rezonátoru. Chcete-li ji instalovat, proveďte následující kroky. 1. Vytáhněte trubici pro přívod vzduchu (108) z pláště chladicího systému (100), vyberte příslušné připojení (na vodu nebo na směs olejů) a vložte trubici zpět do pláště chladicího systému. Osa trubice by se měla překrývat s osou rezonátoru (101), obr. 2.

5 2. Po zašroubování hrdla hadice pro přívod směsi (114) ručně připojte dávkovací nástavec (117) k trubici pro přívod směsi (116) společně s měděným těsněním (118), zasazeným na ústí trubice pro přívod směsi (114). Pomocí dvou maticových klíčů utáhněte matici na hrdle (obr. 3). 3. Vložte baterie, jak je znázorněno na obrázku. Kladný pól je na straně palivové nádrže (10), záporný pól je na krytu baterie (71), obr. 4. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, používejte alkalické baterie. 4. Zkontrolujte zapalovací cívku stisknutím tlačítka startéru (78). Měli byste slyšet bzučivý zvuk, obr Naplňte palivovou nádrž standardním benzínem bez přísad. Použití nejlepšího benzínu s vysokým oktanovým číslem nezlepší výkon. Vždy používejte nálevku s filtrem (144), obr. 6. Nikdy netankujte do horkého rozprašovače. 6. Po naplnění nádrže rukou víčko pevně utáhněte (7). Stiskněte tlačítko vypnutí (52) palivového panelu až do stavu zastavení, obr. 7.

6 7. Naplňte nádrž na směs (1). Vždy používejte nálevku s filtrem (143), obr. 8. Nalijte tolik směsi, kolik budete potřebovat na konkrétní práci. Nikdy nenalévejte palivo do nádrže na směs (1). 8. Nasaďte víčko (2) na místo a zavřete ho. Ujistěte se, že ventil pro přívod (120) je uzavřen, páčka je nahoře (obr.9). 9. Utáhněte ventil na přívod vzduchu (30) a šroubovací lopatku (26), obr Vyberte si sílu výstupního proudu směsi a vhodnou trubici pro přívod vzduchu Průtoková kapacita dávkovacích nástavců (změřeno pro vodu): Průměr dávkovacího nástavce Průměrná propustnost, l/h

7 Síla průtoku závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech směsi. Doporučujeme vám provést vlastní měření v podmínkách, ve kterých nejčastěji pracujete. Pro práci se směsí na bázi vody používejte nástavce s průměrem do 1.0 mm. Pro dosažení nejlepších výsledků vám doporučujeme používat speciální trubici pro přívod vzduchu (109) a ústí trubice pro přívod směsi (114/1), určenou směsím na bázi vody. Při práci se směsí na olejové bázi používejte nástavce s průměrem do 0.8 mm. Používejte pouze standardní trubici pro přívod vzduchu (108). Menší nástavce zmenšují velikost kapiček. Nástavce s menším průměrem mohou způsobit nedostatečný rozptyl. Nikdy nepoužívejte rozprašovač (generátor horké mlhy) se speciální trubicí pro přívod vzduchu, propočtenou na vodní směs v případě, že jste použili směs na olejové bázi s nehořlavými složkami. 8. Směs Jako směs do rozprašovače mohou být použity všechny přípravky vyrobené v chemickém průmyslu a biologické produkty, pokud jsou rozpustné ve vodě nebo v oleji. Látky, které se mohou používat jako základ, jsou následující. Pro výrobky rozpustné ve vodě: čistá voda speciální základ, jako například glycerin nebo glykol bílý olej s vhodnými emulgátory směs vody se speciálním základem nebo bílým olejem. Pro výrobky, které jsou rozpustné v oleji: motorová nafta, topný olej nebo petrolej bílý olej a rostlinný olej mající viskozitou, podobnou viskozitě motorové nafty speciální základy.

8 Při použití v interiéru je nezbytné dodržovat protipožární bezpečnostní opatření. Všechny otevřené zdroje světla musí být zhasnuty, elektřina vypnuta. Při použití pesticidových směsí na olejovém základě se doporučuje rozprašovat ne víc než 1 litr na 400 м 3, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru. Jediná jiskra může způsobit požár, pokud je koncentrace směsi, obsahující kerosin, vyšší než 1 litr na 300 м 3. Při výběru účinných směsí nebo podkladů mějte na zřeteli zákony. Neneseme odpovědnost za škody a zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným dávkování směsi. 9. Spuštění rozprašovače 1. Vytáhněte tlačítko zastavení (52), obr Stiskněte tlačítko startéru (78), pravidelně a rovnoměrně tiskněte tlačítko pístového čerpadla (91). Jakmile uslyšíte první výbuch, stiskněte tlačítko čerpadla ještě 1-2 krát, obr. 12.

9 3. Po spuštění nechte rozprašovač zahřát jednu minutu. Otevřete ventil přívodu směsi (120) k rozprašování. Chcete-li vypnout rozprašování, zavřete kohoutek přívodu směsi (120). Obr. 13. Čím méně paliva je v nádrži, tím více budete muset stlačit pumpičku na čerpání paliva. Pokud je to možné zapínejte rozpračovač s plnou nádrží. Ujistěte se, že máte dostatek paliva na předpokládanou dobu práce. Je-li váš rozprašovač vybaven zařízením na mimořádné vypnutí (AR9E/AR35E), povinně zkontrolujte práci tohoto zařízení v souladu s odstavcem Mimořádné vypnutí rozprašovače Dodržujte následující mimořádná opatření, pokud se generátor horké mlhy (rozprašovač) zastavil kvůli nedostatku paliva nebo poruše. Ihned uzavřete ventil pro přívod směsi (120). Je to nezbytné proto, aby se zabránilo úniku směsi do horkého rezonátoru bez rozptýlení, jehož výsledkem je přetlak v nádrži. V takovém případě se mohou hořlavé složky směsi vznítit a způsobit požár v karburátoru a/nebo v trubici na přívod vzduchu (obr. 14).

10 Rozprašovač držte tak, aby trubice pro výstupní proud vzduchu směřovala dolů. Je to nezbytné proto, aby z ní vytekly zbytky chemických látek. I malé množství hořlavé látky se může vznítit a proto musí být ihned odstraněno (obr. 15). Během provozu v žádném případě nenechávejte rozprašovač bez dozoru. 11. Vypnutí rozprašovače 1. Uzavřete ventil pro přívod směsi (120) na tři čtvrtě, abyste mohli očistit nebo zkontrolovat hadici na přívod směsi směsi (116), obr Počkejte, dokud nebude vidět dým (120) (páka v poloze «nahoru»), obr. 17.

11 3. Stiskněte tlačítko zastavení (52) a počkejte, dokud neustanou výbuchy (obr. 18). 4. Snižte tlak v nádrži na směs, otevřete její víčko (2) na jednu nebo dvě otáčky, potom znova zavřete víčko (obr. 19). Vždy udržujte tlak po vypnutí rozprašovače. Nádrž je stále pod tlakem a směs se může vylít, pokud omylem otevřete ventil. 12. Správné nastavení rozprašovače Vzhledem k velké rozmanitosti podmínek vnějšího prostředí, takových jsou jako například klimatické podmínky a nadmořská výška, je nutné rozprašovač seřídit bez ohledu na to, že každý přístroj se kontroluje před expedicí. Naplňte palivovou nádrž minimálně do 2/3 postupujte podle následujících kroků. Natočte regulační jehlu (17) asi na polovinu proti směru hodinových ručiček a zapněte rozprašovač (obr. 20). Nechte rozprašovač zahřát po dobu nejméně jedné minuty. Zkontrolujte plamen na konci rezonátoru (101), podívejte se na něj z bezpečné vzdálenosti (asi 2 metry). Používejte ochranné brýle.

12 Pro přesné nastavení opatrně otáčejte regulační jehlou (17) ve směru hodinových ručiček do té doby, dokud nebude vidět plamen (obr. 21). Pokud je nastavení provedeno správně, rozprašovač pracuje rovnoměrně a na konci rezonátoru není vidět plamen. Nedokončujte přednastavení rozprašovače, pokud vydává vysokofrekvenční zvuk a je vidět plamen na konci trubice pro přívod vzduchu. To vede ke snížení výkonu, přehřívání a k nebezpečí zahoření. Přeplnění Při nadměrném dolévání může dojít k přeplnění karburátoru. V tom případě budou páry paliva vycházet vycházet z trubice pro přívod vzduchu (108/109). Pokud k tomuto došlo, stiskněte tlačíto pro přerušení dodávky paliva (52), stiskněte tlačítko startéru (78) a stlačujte pístové čerpadlo (91) do té doby, dokud neustanou výbuchy. Poté spusťte rozprašovač v běžném režimu. 13. Ošetřování a skladování Proto, aby byl rozprašovač vždy připraven k použití, doporučujeme před uložením provést následující:

13 1. Vylejte zbytky směsi z prázdné nádrže a promyjte ji. Nalejte do nádrže přibližně ¼ litru vody, protřepejte a zapněte rozprašovač, aby se očistily všechny trubice. 2. Očistěte rozprašovač od hlíny. 3. Sejměte membránu (33) ventilu vstupního toku kapaliny (30). Zkontrolujte, zda není ventil poškozen a očistěte jej. Očistěte tělo ventilu (34), těsnění (32) a tlumič (60) za pomoci měkké látky namočené v benzínu (obr. 22) 4. Pomocí škrabky a drátěné štětky odstraňte zbytky směsi z rezonátoru (101) z hrdla trubice pro přívod směsi (114), dávkovacího nástavce (117) a také, pokud možno, z trubice pro přívod vzduchu (108/109) (obr. 23). Je nutné odstranit všechnu hlínu z konce rezonátoru. 5. Pomocí škrabky očistěte směšovací trubici rezonátoru (101) od zbytků zplodin hoření (obr. 24). 6. Očistěte směšovací komoru karburátoru (24) pomocí drátěné štětky (142). Dejte pozor, abyste nepoškodili vstřikovač paliva (obr. 25)

14 7. Štětkou očistěte šroubovací lopatku (obr. 26). 8. Vyprázdněte palivovou nádrž (10), jakmile je rozprašovač očištěn. Neutahujte příliš krytku nádrže (7), obr. 27. Pokud ukládáte rozprašovač na delší dobu, vyjměte baterie. Skladujte rozprašovač mimo dosah dětí a osob, které si nejsou vědomy možného nebezpečí. 14. Řešení problémů Opravu mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Před opravou vypněte rozprašovač a nechte jej vychladnout. Odstraňte klíč zapalovací svíčky ze šroubovací lopatky. Během opravy a testování se nedotýkejte obnažených částí pod napětím. Po opravě smontujte všechna zabezpečovací zařízení a zkontrolujte správnou montáž všech částí. Po každé opravě proveďte testovací spuštění s použitím obyčejné vody. Je žádoucí pravidelně provádět kontrolu vašeho rozprašovače kvalifikovaným technikem (např. zástupcem výrobce). Pro získání technické podpory se obracejte přímo na nás nebo na naše místní zástupce. Pokud rozprašovač nestartuje nebo pracuje nerovnoměrně V první řadě zkontrolujte: jsou všechna tři víčka palivové nádrže a nádrže na směs těsně zašroubována? Zkontrolujte také těsnění víček. je v nádrži palivo?

15 zkontrolujte baterie. slyšíte při stisknutí tlačítka startéru hučení zapalovací cívky? Snižte tlak v zařízení pro mimořádné vypnutí (AR9E/AR35E). Možné příčiny Nedochází k zažehnutí Není přívod paliva V palivu je voda. Rozprašovací tryska je znečištěná nebo ucpaná. Membrána ventilu vstupního přívodu vzduchu je poškozena nebo znečištěna. Karburátor je zanesený. Znečištěný rezonátor Zkontrolujte Baterie jsou vybité nebo mají špatný kontakt, startér nebo cívka zapalování jsou porouchané, šroubovací lopatka se ušpinila nebo namokla, ucpala se směšovací trubice rezonátoru. Nedostatek paliva. Porucha v přívodu paliva. V tomto případě odšroubujte regulační jehlu (17) a uveďte v činnost pístové čerpadlo (91), musí se objevit palivo. Zkontrolujte, je-li dobře uzavřena palivová nádrž. Vyprázdněte a promyjte palivovou nádrž, nalejte nové palivo. Pročistěte pouze bezínem a stlačeným vzduchem. Pokud je potřeba, vyměňe palivo nebo ho vyčistěte. Pročistěte směšovací komoru pomocí kartáčku a benzínu, profoukněte stlačeným vzduchem. Odstraňte zbytky hoření z rezonátoru (101) a směšovací trubice pomocí škrabky a kartáčku. Bod 12. Pravidelné seřízení rozprašovače. Nesprávné seřízení rozprašovače Pokud rozprašovač startuje, ale nerozprašuje nebo tak činí nerovnoměrně Nejdříve zkontrolujte: Je v nádrži dostatek směsi? Je správně připojena tlaková hadice? Nedochází k úniku kapaliny nebo nejsou ohyby na hadičkách přívodu směsi?

16 Možné příčiny Není tlak v nádrži na směs nebo není dostatečný Ventil přívodu směsi (120) je vadný nebo ucpaný Zkontrolujte Díra v nádrži. Zkontrolujte, není-li poškozená nebo není li hlína na ventilu. Při výměně membrány (40) ji vždy vyměňte společně s těsnícím kolečkem (41) a těsněním (42). Spoje (43) mohou netěsnit nebo být poškozené. Pokud je to nutné, vyměňte ventil společně s těsněním (44). Tlaková hadice (133, 134/1, 134/2) je poškozena. Znečištění oboustranného šroubu (132) pročistěte pomocí drátu. Dírka ve víčku nádrže (2). Zkontrolujte těsnící kolečko a pokud je to nutné, vyměňte jej. Těsnění (125, 126) jsou poškozená, vyměňte je. Před sestavením vyčistěte všechny části ventilu a zkontrolujte díry. Dávkovací nástavec (117) je ucpaný Ústí hadice na přívod směsi (114) je ucpané Pročistěte tenkým drátkem. Pročistěte tenkým drátkem. 15. Zařízení pro mimořádné vypnutí AR9E/AR35E jsou vybaveny zařízením pro mimořádné vypnutí. Každý rozprašovač je kontrolován v závodě při sestavování, proto není nutné ho seřizovat. Seřízení je ale nutné provést po opravě nebo zablokování. Přesné seřízení Bowdenova kabelu (ЕС23) může být efektivní pouze, pokud je rozprašovač rozehřátý. Nastavte napětí kabelu (EC23) pomocí závitové vsuvky (EC25). Po nastavení utáhněte matice (EC24) obr. 28. Vždy kontrolujte činnost zařízení pro mimořádné vypnutí před spuštěním rozprašovače. Rozprašovač může pracovat pouze při správně fungujícím zařízení pro mimořádné vypnutí.

17 Zkouška funkčnosti 1. Spusťte rozprašovač jako obvykle a nechte ho zahřát po dobu minimálně jedné minuty. Stlačte spouštěcí páku (EC13) po dobu přibližně 10 sekund a vypněte rozprašovač. Páka se musí vrátit do původní polohy automaticky (obr. 29). 2. Spusťte rozprašovač a stiskněte spouštěcí páku. Otevřete ventil přívodu kapaliny (120). Musíte vidět vycházející proud (obr. 30). 3. Zastavte rozprašovač, páka se automaticky vrátí do výchozí polohy, rozprašování se přeruší (obr. 31).

18 4. Zkontrolujte, neuniká-li směs v místě připevnění hadice přítoku směsi (EC27), ventilu (EC33) nebo hrdla trubice pro přívod směsi (114), obr. 32. Po každé kontrole funkčnosti uzavřete ihned ventil přívodu směsi a snižte tlak v nádrži tak, že lehce odšroubujete víčko. 16. Rozprašování se zařízením pro mimořádné vypnutí

19 Stlačte spouštěcí páku (EC13) a zajistěte její polohu pomocí nýtu. Pro započetí rozprašování otevřete ventil přívodu směsi (120). Pro přerušení rozprašování se zařízením pro mimořádné vypnutí zavřete ventil (obr. 33). 17. Zastavení rozprašovače se zařízením pro mimořádné vypnutí 1. Pro běžné zastavení rozprašovače odstavec 11 Vypnutí rozprašovače. 2. Rozprašovač se může náhle zastavit při nedostatku paliva nebo při poruše. Při nesystematickém zastavení rozprašovače se uvádí v činnost zařízení pro mimořádné zastavení a dodávka směsi se automaticky přeruší. Úplně uzavřete ventil pro přívod směsi (120) a snižte tlak v nádrži tak, že lehce povolíte víčko (2). Toto je nutné udělat okamžitě, neboť nádrž je ještě pod tlakem a nahodilé otevření ventilu by mohlo vést k úniku směsi (obr.34). 18. Při nesprávné činnosti zařízení pro mimořádné vypnutí Zkontrolujte v první řadě Rozprašovač pracuje příliš slabě Zmenšete tlak v zařízení pro mimořádné vypnutí Zkontrolujte Možné příčiny Rozprašovač se zastavuje, ale Nesprávná instalace závitové spouštěcí páka se neuvolňuje vsuvky (EC25) v Bowdenově kabelu automaticky. (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do původní polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Membrána (EC6)

20 čidla tlaku je poškozena nebo znečištěna. Rozprašovač pracuje, páka se nevrací Rozprašovač pracuje, páka má tah (vrací se), ale rozprašování se nezastavuje. Rozprašovač pracuje, páka má tah, ale nedochází k rozprašování Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) není stlačen. Struna (EC9) je příliš málo napnuta. Membrána (EC6) čidla tlaku je poškozena nebo znečištěna. Ztráta tlaku v zařízení pro mimořádné zastavení. Ucpala se tlaková trubice (EC20). Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do výchozí polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Těsnící kroužek (EC32) je poškozené. Ventil (EC33) je zašpiněn. Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do výchozí polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Ventil (EC33), hlavice trubice pro přívod směsi (114) nebo nástavec (117) jsou znečištěné. Ventil přívodu směsi (120 je uzavřen). Při zastavení rozprašovače vytéká směs z místa uchycení šroubu (EC27), ventilu (EC33) nebo hlavice hadice pro přívod směsi (114), i přesto, že páka a ventil pracují správně Soupis náhradních dílů tepelných rozprašovačů AR9/AR35 Těsnící kroužek (EC31 nebo EC32) je poškozen. Struna (EC9) je povolená nebo praskla. Při objednávání náhradních dílů je nutné uvádějte čísla položek, detaily, popis a požadované množství. Poznámka: Položky bez značky # se obvykle hodí na všechny rozprašovače. Položky označené # mohou být použity pouze u uvedených přístrojů. Položka Popis Nádrž na směs Víčko nádrže, skládá se z částí Tělo 3/ Indikátor polohy páčky Těsnící kolečko Upevnění hrany

21 Kryt, skládá se z částí Kryt Těsnění Palivová nádrž Víčko karburátoru Těsnění Těsnící kolečko Regulační jehla, skládá se z částí Regulační jehla Těsnící kolečko 19 # Rozprašovací tryska AR35, skládá se z částí # Rozprašovací tryska AR9, skládá se z částí # Rozprašovací tryska AR35 20 # Rozprašovací tryska AR Těsnící kolečko Těsnící kolečko 23 # Karburátor (skládá se z částí 24, 25x2) AR35 23 # Karburátor (skládá se z částí 24, 25x2) AR9 23/1 # Karburátor AR35 (skládá se z částí 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) 23/1 # Karburátor AR9 (skládá se z částí 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) 24 # Upevnění karburátoru AR35 24 # Upevnění karburátoru AR Nastavovací šroub M6x20 26 # Šroubovací lopatka AR35 26 # Šroubovací lopatka AR9 27 # Těsnící kolečko AR35 27 # Těsnící kolečko AR9 27/ Těsnící kolečko Těsnící kolečko 30 # Ventil vstupujícího vzduchu AR35, skládá se z částí 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 30 # Ventil vstupujícího vzduchu AR9, skládá se z částí 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 32 # Těsnění AR35 32 # Těsnění AR Membrána 34 # Tělo ventilu AR35 34 # Tělo ventilu AR9 34/ Těsnící kolečko Matice krytu, M Šestihranný šroub, M4x Těsnění Ventil, skládá se z částí 39,40,41 38/ Ventil, skládá se z částí 35,38,42,43, Ventil

22 Membrána Těsnící kolečko Těsnění Spojovací článek Těsnění Hadička Spojka trubice s vnitřním závitem Tlačítko přerušení přívodu paliva, skládá se z částí 18, 29, Válcový píst, H Objímka, H Tlačítko, H Přívod paliva, skládá se z částí Závitový spoj 56/ Těsnění Hadice s filtrem 58/ Hadice 58/ Filtr Plstěná trubice Tlumič Mosazná matice, M Šroub se zápustnou hlavou, M5x20 63/ Adaptér, M5x Šestihranný šroub, M5x Pružná podložka se zoubky pod šrouby Kluzná lišta s kabelem, skládá se z částí Krytka bateriové části 71/ Štítek (baterie) Kabel Matice, M Šestihranný šroub, M5x Šestihranný šroub, M4x Matice ventilu, M Tlačítko startéru Zapalovací cívka 79/ Drát zapalovací svíčky, 250 mm 79/ Těsnící kolečko Těsnící kolečko Štítek (volba baterií) Výstuž 84/ Štítek (adresa) Výstuž 85/ Štítek (typ, sériové číslo) Umístění baterií

23 86/ Umístění baterií pro LR Kontaktní pružina Křídlový šroub Čerpadlo, skládá se z částí Tělo čerpadla Ústí čerpadla, skládá se z částí Víčko Pružina Ústí čerpadla Objímka Rukojeť 97 # Rezonátor AR35 97 # Rezonátor AR Ochranný štítek 98/ Těsnění 98/ Bezpečnostní štítek Upínací mechanismus Plášť chladícího systému 102 # Kryt AR # Kryt AR Klíč na svíčky Samořezný šroub, 3.9x Šestihranná matice, M Upevnění hrany 108 # Standardní trubička přívodu vzduchu AR # Standardní trubička přívodu vzduchu AR9 109 # Speciální hadička pro směs na vodní bázi AR # Speciální hadička pro směs na vodní bázi AR Ochranný kryt 110/ Destička ( varování před vysokou teplotou) Proplachovací aparát 111/ Hrot Samořezný šroub ST 3.9x # Bezpečnostní štítek AR # Bezpečnostní štítek AR Ústí hadice pro přívod směsi 114/ Ústí hadice pro přívod směsi (na vodní bázi) 116 # Teflonová hadička pro přívod směsi, AR # Теflonová hadička pro přívod směsi, AR9 Dávkovací nástavec Značka Značka Značka Značka Značka 1.2

24 Značka Značka Těsnění Separátor trubice pro přívod směsi Ventil přívodu směsi, skládá se z částí 37, Ventil pro přívod směsi, spodní část Ventil pro přívod směsi, horní část Ventil pro přívod směsi, střední část Rukojeť svorky Těsnění Těsnění Šroubové spojení Šroub se zápustnou hlavou M4x Kotoučová pružina 129/ Kruhové těsnění Šestihranný šroub, M 4x Šestihranná matice, M Oboustranný šroub Hadice vzdušné ventilace Tlaková hadice, skládá se z částí 134/1,134/2 134/ Připájená tlaková hadice 134/ Hadice Plný šroub Sací hadice Trubice pro přívod směsi Standardní doplňky (skládá se z částí , 162,163) Škrabka Štětka Nálevka na směs s filtrem 143/ Filtr, 052 (nálevka na směs) Nálevka na palivo s filtrem Šroubovák Maticový klíč, 8x Maticový klíč, 14x Maticový klíč, 14, ve tvaru "L" Řemen Těsnění, Membrána (malá) (13, 33) x 1, (40, 41, 42) x Návod 154 # Výběr údržby (AR35) 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x # Výběr (AR9) 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x # Zkrácený návod AR # Zkrácený návod AR35E

25 155 # Zkrácený návod AR9 155 # Zkrácený návod AR9E 156 # Značka AR # Značka AR35E 156 # Značka AR9 156 # Značka AR9E Štítek (airofog) Štítek (ventil přívodu směsi) Štítek (obsah nádrže) Štítek (on/off) Štítek (chrániče na uši) Taška na nářadí 162/ Sada nástrojů (141,142,145,147,148,149,150,151,162) Chrániče na uši 164 # Kartonová krabice AR # Kartonová krabice AR9

26 Schéma tepelného rozprašovače AR9/AR35 Schéma zařízení pro mimořádné vypnutí (pouze pro AR9E/AR35E)

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

stříkací pistole s kompresorem

stříkací pistole s kompresorem stříkací pistole s kompresorem 51.04-PSK-230 CZ 2 5 4 1 7 15 16 6 3 10 8 13 11 12 14 PROTECO nářadí s.r.o. 9 2 1. Tělo stříkací pistole 2. Rozdělovací kroužek vzduchu 3. Vzduchová tryska 4. Tryska 5. O

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Petrolejová vysokotlaká lampa. Obj. č.: 46 21 09

Petrolejová vysokotlaká lampa. Obj. č.: 46 21 09 NÁVOD K OBSLUZE Petrolejová vysokotlaká lampa Obj. č.: 46 21 09 POZOR! Před uvedením lampy do provozu bezpodmínečně odstraňte transportní ochranné balení skleněného cylindru (plastové a pěnové kroužky,

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO.

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Obsah Specifikace. 1 Čísla modelů...1 Instalace.. 2

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití

Tlakovačka chladícího systému. Návod na použití Tlakovačka chladícího systému Návod na použití OBSAH Použití... 3 Montáž....3 Připevnění k systému... 4 Tlaková zkouška... 6 Odpojení ze systému...7 Opatření a údržba... 8 Výměna těsnícího balónku... 8

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 1300 M www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 2 GTS 1300 M Instrukce k montáži 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f b c g 2a 5 9 6 5 165 kg 2b 6 3 4 8 7

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

BVF Karburátor 16 N3

BVF Karburátor 16 N3 BVF Karburátor 16 N3 Technický popis Karburátor BVF je originální sériově montovaný karburátor pro všechny motocykly Simson. Karburátor je kvalitně vyrobený ze zinkového odlitku. Je kompletní připravený

Více

Návod k použití Motorová kosa ZI-MOS 145 EAN: 912003923781 7 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 02.11.2009 revize

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 41 15 Upozornění: Prosím přečtěte si nejdříve kompletní návod k montáži. 2 Montáž elektrického spouštěče oken 1. Demontujte kliky spouštěče okna, k tomuto kroku musí

Více

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR Obj. č. D 040 118 typ KPA 310 Alu na umělohmotné a hliníkové karutše stejně jako náplně se silikonem Obj. č. D 040 138 Květen 2002 Vážený zákazníku,

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

I. POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE

I. POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU SC802 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš výrobek Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Prosím, věnujte čas detailnímu přečtení toho Návodu k použití před samotným

Více

POSTŘIKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Charakteristika stroje. Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l

POSTŘIKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Charakteristika stroje. Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l NÁVOD K OBSLUZE POSTŘIKOVAČ Model: 3WF-3 14l, 20l, 26l Charakteristika stroje 1. Většina dílů je vyrobena s plastových materiálů, díky tomu je stroj lehký. 2. Části zařízení, které mají kontakt s kyselinou,

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17. Obj. č. D

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17. Obj. č. D Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17 Obj. č. D 323 015 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny.

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. H a n d y Tu r b o S 3 1 5 1 N á v o d k p o u ž i t í Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. Tento výrobek musí být sestaven a obsluhován pouze podle zde uvedených pokynů. Je určen pouze

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 900 G. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 900 G. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 900 G www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 A 1 : 5 1 2 A B 1 : 3 3 4 C B C 1 : 5 5 GTS 900 G Instrukce k montáži 2 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f

Více

Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826

Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826 Motorový postřikovač a práškovač GardeTech Model 11812,11815, 11820, 11826 Návod k použití 1 Upozornění pro uživatele: 1. Motor musí užívat směsného paliva. 2. Motor by měl běžet bez zátěže 3,5 minut po

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy

Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy Návod pro užívání BIO-krbu Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy: Bio krb musí být namontován pouze na stěnu z nehořlavého materiálu. Bio krb spaluje kyslík v pokoji, ve kterém je umístěn. Tento

Více

Plynový gril VANILLA QUATRO

Plynový gril VANILLA QUATRO Plynový gril VANILLA QUATRO NEBEZPEČÍ Pokud ucítíte plyn 1. Uzavřete plyn do zařízení 2. Odstraňte jakýkoliv otevřený plamen 3. Otevřete víko grilu 4. Pokud je plyn dále cítit, opusťte prostor a ihned

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

INSTRUKČNÍ PŘÍRUČKA. nástroje na stlačený vzduch. Pro Vaši bezpečnost si před použitím tohoto nástroje přečtěte tuto příručku. С Є ORLÍK-KOMPRESORY

INSTRUKČNÍ PŘÍRUČKA. nástroje na stlačený vzduch. Pro Vaši bezpečnost si před použitím tohoto nástroje přečtěte tuto příručku. С Є ORLÍK-KOMPRESORY INSTRUKČNÍ PŘÍRUČKA nástroje na stlačený vzduch Pro Vaši bezpečnost si před použitím tohoto nástroje přečtěte tuto příručku. С Є ORLÍK-KOMPRESORY Kompresor AS 18 Výstupní objem vzduchu (l/min) Pracovní

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje Uživatelská příručka CZ Pneumatická odsávačka oleje 90 l Č. výrobku: 30655 Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, pečlivě si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Návody

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Přenosná zubní sprcha. Návod k obsluze. Model č. EW1270. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si prosím přečtěte celý tento návod k obsluze.

Přenosná zubní sprcha. Návod k obsluze. Model č. EW1270. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si prosím přečtěte celý tento návod k obsluze. Přenosná zubní sprcha Návod k obsluze Model č. EW1270 Před uvedením tohoto přístroje do provozu si prosím přečtěte celý tento návod k obsluze. Panasonic DENTACARE TRAVEL DENTÁLNÍ A ÚSTNÍ HYGIENA DENTACARE

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Automatický přihnojovací systém

Automatický přihnojovací systém Automatický přihnojovací systém Instalace a návod k použití Pozor!!! Nevhodnou instalací můžete způsobit znečištění vody nebo zdravotní problémy. Nepřipojujte přihnojovací zařízení na hadici nebo zavlažovače,

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

DD-HWT Set. Návod k obsluze

DD-HWT Set. Návod k obsluze DD-HWT Set Návod k obsluze Sestava DD-HWT Diamantové vrtné korunky a příslušenství pro vrtání dlaždic Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. Tento návod k obsluze uchovávejte

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Venkovní vířivka. Model: WS 096

Venkovní vířivka. Model: WS 096 Instalační instrukce Venkovní vířivka Model: WS 096 Snažíme se o co nejpřesnější popis produktu, přesto je manuál pouze pro představu a je nutné se řídit podle praktického zacházení s výrobkem. Naše společnost

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro Farbboy. Obj. č. D 040 061

Návod na obsluhu a údržbu pro Farbboy. Obj. č. D 040 061 Návod na obsluhu a údržbu pro Farbboy Obj. č. D 040 061 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s Farbboyem pracovat.

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI)

FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) FORCE 912G6 Návod pro sadu na vytahování vstřikovačů VW, Audi (TDI & FSI) 13 1 2 9 10 12 11 4 5 6 7 8 3 1. Obsah 1. Suvné kladivo 10. Šestihranný adaptér velký 2. Montovací přípravek vstřikovačů 11. Adaptér

Více

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci Odsavač par CMBI 970 LX Návod k obsluze a instalaci 1 Obsah Úvod...3 Bezpečnostní upozornění...3 Standardní seznam instalačního příslušenství...4 Instalace na strop...5 Popis ovládacích prvků...7 Obsluha...7

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

MixRite. Návod k používání a obsluze

MixRite. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze MixRite Výrobek název: Dávkovací čerpadlo typ: MixRite Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah: 1. Úvod 3 2.

Více

Pojízdný hydraulický zvedák 3t s pedálem. Návod k obsluze. Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod

Pojízdný hydraulický zvedák 3t s pedálem. Návod k obsluze. Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod Pojízdný hydraulický zvedák 3t s pedálem Návod k obsluze Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod 1 Vážený zákazníku Děkujeme za zakoupení našeho produktu a věříme, že s jeho užíváním budete spokojen.

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více