Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Č íš í ř č ý á č čš á á é ř í á š šší á š á á í íč š ř á í íř á č í í á í ří ě á á ř š ř ř č ý á í č íč íř á í č íč ř ě č íč í í ů ě ý ů é á á í é ř í š í é č ř š í á ř í šší é é ě á á š ý á íšť á í í ě ý ů ě á á š í ě á ů šť á í í ě í š í ě á Ů í á í ř á ý ě á í š é á í á á á í í ě á á í Žá Ů č ář é í š é á ý í š í ž č íč č íč ěí č ř í š á í š ř í á š šší á š á á Š ě í ří š š ý Ť í ř í š ě á á í í ě š í ě á ů á Š ý é á í éč á é ě ě á í á í

2 Česka školníinspekce, Středočesbý inspehorát Inspekčnízpráva čj.: čšts-d14/13-s péčese vzdélává 92 žáktl. yzdě ávaci nabídku od minulé inspekce Školaupravlla a nabízí itrit.ty, obor vzdělání Ošetřovatel. Nejvyššípovolený počet žáků střední ŠkolYje 450 od a v akiuálním školním roce je naplněn na 83oÁ (374 žéknv ú řiďách). Počet Žak:ů školního roku 2009/2010 se zvýšil o 59. Škoheviduje 18 žáki se speciálními vzděiávacími potřebami (dále SVP) a 9 cizinoů. YzděIávání zajišť$e27 pedagogických pracormíku,,toho povze jedna vyrrčujícísi doplňuje vzděláni studiem PedagogikY. iedagogický sbor je stabilní a kvalifikovanost vyrčujícíchje dlouhodobě vysoká. Od posted"i inspekce byla vybudována nová poslucháma pro 65 žák:ů,vybavená didaktickou iechnikou, nově b}la lrybavena jazyková učebna a chemická laboratoř. Do ug9bny ošetřovatelství bylo zakoupeno.rorre iůzt o, pro vyučujícíbyly pořaeny notebooky. Škola příkladně spolupiacuje s dalšími partnery při vfiáření a hlarmě rea izováru vzdéiávaci nabídky. Hodnocení hlavních ýsledků vzdělávání ve vztahu k svp Speciťrckézaněíent jednotlivýctr Švpse odrážív adekvátním přidělení disponibilrú ěasové dotace odbornlým práom6tům. Rovnoměrné rozwžetúi na všeobecně vzdělávací PředmětY umožňuje erenivni upevňování probíranéhoučiva a vytvéři tak dobré podmínky pro PříPravu žákůna společnou část maturitnizkoušky. Ve ŠWoboru vzdéiáni Sociální péčedo vzdéiávaci je formou oblasti vžaaavarttpro zdtavíbyl zaíazenpředmět Zdravotni tělesná výchova, ktery povinné tělesné vl.órrovy pro žái<y se zdravotním oslabením. YzděIávací nabídku do_p_h"j:_l povinně volitelných preametu zaíazených do učebníhoplánu jž od 1. ročníku.ve SVP Zdravotnic ý asistent škola nabízí5 povinně volitelných preamětu ve 3. a 4. ročníkuu,re ŠVP Zdravotruckého lycea 6 výběrových seminářů ve 4. ročníkunejen pro přípravu k reformované podobě maturitní zkoušky a 4 nepovinné předměty pro rozšířeníodbornosti. Informovanost o vzdělávací nabídce a organizací vzdělávání je zajištěna standardními způsoby, a to formou veřejně přístupných školníchvzděiávacích programů, velmi dobrou preretiacína webových siránkách školy, propagačnímiletáky, organizací dnů oteťených dveří a burz škol, informovánim žžk.uzákladnich škol a jejich zákonrtých zástupců kritéria a kvalitně zpracovanými v/ročnímizprávami. Organízace a realízovaná přijímacího iueni zaruěqí všem uchazečůmrovný přístup ke vzdělávání a součástí ve sledovaném období posledních tří let přijímací zkoušky. priiimacitro íízemnebyly -odevzdali škole zápisové lístky v příslušných termínech, byli Všichni uchazeči, kteří přijati, takže výběr žákůspočívalpouze na vyhodnocení klasifikačních výsledků Žák.& ze základrtt školy bez předem určujícíchlimitů. poradenské služby ve škole zajišťujevýchovná poradkyně a metodička Prevence, které ve spolupráci s třídnimi učiteli koordinují činnosti a podle potřeby spolupracují s příslušnými jedná oauo*i.;11l pracovišti. Výchovná poradkyně eviduje žáky se SVP, většinouse o žáky se specifickými poruchami učenía informuje vyrčujícío způsobech a metodách práce s těňo žaký. Ředitelka školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní či výchovnou tomisí stanovují kvalifikované potřeby pro konkrétníhožáka, které jsou následně dobře realizovány. Pro talentované žáky zajišťuje dostatečnou podporu v rámci jejich zapojováním do soutěžía školraích akcí, kde mohou žáci svuj tálent ronríjet. Štotni,rrétoalem prevence má dobře zpracovaný minimální preventivní program a PodílíSe na realizací aktivit zaměřených na jednotlivé oblasti. Problematika prevence sociálně patologických jevu je rovněž zaíazena do jednotlivých vzdě ávacích oblastí. NedÍlnou součásií programu jakvalitní vyhodnocenípíedchénejícíhoobdobí včetně návodu na řešení 2lI0

3 ,l Če s ká školníinspel<c e, Stř e do če s bý i nsp e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s přínosné akce pro školu patřil krizov,ých situací pomocí krizového plánu. Mezi velmi.1, l Y, ^ ^-:^Á-^! projekí financovaný vroce 2012 ze Středočeskéhl.fondu:y"1"_:T:T^T:"":,1TT:1 na podporu soudržnosti,,táhneme za jedten provaz", zarrěíeny ry: ^^^1^Á^! tři qýsledkem čirrnosti pracovníkůškoly je, že za poslední ó"tovým +-. _^^iál_x "uv'i r"s* povze jeden případ z*f, t<tery v této oblasti výskytu sociálně paiologicr<í"r,l""n po*sil zasádně šk"úú il9.št:tvhodně,org**j",:*nj?t:y::r." xe^tňují třídní učitelé,apsycholog. št9te se daří Pořádat r. rvvrlur$, á4 Y Ulv je příznivépro naplňování i lyzařské klrzy nejen v zal. an čí.celtové klima školy ško lních v zděiáv acích pro gramů. NúvYJvrr ili;;';"árffi #ň;iu"i]řj. ;ňi.*, ffi;il];;ilň,"ř",ý.t a chování žákůjsou zápisů z jednánípedagogické rady vyp\yvá, že wýsledky vzdéiáváru celkových výsledků systematicky vyhoánocóvány u,*ná"návány, a to v rámci olympiádách jednotlivých tříd. vyučujícímse daří motivovat žíkykúčastina soutěžícha vzdéiávání ke zdraví, Dvě v oblasti jazykovědného, odborného vzdě ávání a v oblasti spojených státech zvítézltyvodborné soutěži o účastna celosvětové konferenci ve ze žekyň Ve á-j.řtv"rr.-ž'ar. *ory postoupil do celostátního kola olympiády zpsychologie, ve školním a studia po8et neúspěšnýchžákttpři ukoněování sledovaném období," oá. Zároveřt se zvýšil v tomto školním "..jrsit roce 201 Il2O12 z 62 zilěistneny,ctr záku prospělo 68 v náhradním termínu (58, roce počet žáktl,iď.úkonají řomisionální zkoušky a zkoušky Průměrně 14 % žaktl neprospívá 58, 90). Nárust je zaznarlenán především v 1. ročnících. prospěli s vyznamenáním, Ve v průběhu studia a zároveřl, só snížilpočet žáků, kteří studia, zejména zdůvodu sledovaném období průměrně pouze +i/o zákí ročně zatechá studia dosahují žáci neprospěchu. Ne3slábsí výsleáky v póběhu i při ukončování je školou rozhodnutí o posílení v předmětu matematika a 3Ódním z opatíen realizovaných že všeobecně vzdě ávaci hodinové dotace tohoto pr"a*ct r. Ýy,.t"aty ovlivňuje i fakt, žácl, rrezňantjí mezí předměty přírodovědnéhó charakteru (např. matemat+l, Ťziku) příčinouje i velmi malé podstatné předměty v rámci jejich odbornéiro vzdé!ávání. Možnou těchto předmětů zdtranění mezipředmětových váahů ve vypracovaných osnovách pro neprospívajícížáky je nabídka ve školníchvzděiávacich prógramech. Dalšípiíiežitostí využívá externí konzultačníchhodin a možnost opravnýc^h písemných testů, Škoh požadovafich výstupu v matematické a čtenařskégramotnosti, testování s cílem škole, "iistcni úro,,ni předmětowých komisí. Ciztnci, kteří studují na Výsledky jroo pro školou "uui.ro.oárrýrru orgarlizované se mohou bezplatně zúěástňovat kurzu viukv českéhoia,ýa, bez uplatnění vedených veřejnost. pozitivním jevem je velmi "Luý počet absolventů v evidenci úřadůpráce. jso_u nrrlarně.1o?j:"y ve výuce Kompetence směřující k podpoře čtenářskégramotnosti r,ryrrčovanépodle Švp)a českého českéhojazyka, rterarni a estetické w"rr"""v 1obory čt""6xte dovednosti žákůpodporuje práce jazyka a literatury (dobíhajícíomrý;. 'polno" při rozborech literárních děl představují s různými druhy textů. Vpnamnor, vedeni ke čtení digitální učebnímateriály, které vyulující sami vytvařejí. žáci 1sou a zařazetú literarního díla do kulturně s porozuměním, vyhle dávání a třídění informací čtenís prožitkem a hodnocení historického kontextu. v menšímře je věnována pozornost zadávéní mimoškolní četby, uměleckého textu. Aktivní čtenařství žákůpodporuje rovněž zkoušce, Úroveň ětenářské která koresponduje se seznamem literárních děl k maturitní roce 2011l20I2 gíu*otrro.ti zaat' j" ověřována nejen bezprostředně ve výuce, ve školním řadu dalšíchaktivit. Tradičně je se žáci také z(lěastnili externího textováií. Škohvyvíjí jazyce, žáci se,upóiuii do projektu Mladé fronty DNES pořádinaolympiáda v českém-účastní se soutěžís literární tematikou (Nአkraj) Či Studenti čtou a píšínoviny, _ práv), které je vedou k vytváření mezipředmětov rn zaměřením-(vtind Mosaic Mozaika 3/10

4 Česka šlullníinspelrce, StředočeslE inspehorát Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s jsou i literárně historické exkurze pro 1- a 2vlastních textů. Vhodným doplňkem,.yoky kroužek, K rozvoji ročníky.ve škole funguje Klub áuaeňo diváka a divadelní školníknihovna, zázemi, zejména čtenařských dovedností pozitivně přispívá i materiální kterou žáci aktivně vyúívqíkteré zohledňovaly studijní vyučujícívětšinou používali vho{é.letody a formy výuky, dostatečný prostor pro pááponuav zam,'pojporovaly j9jr9tr -byl aktivitu a vytvářely rovněž kladen na procvičování a upevňování Dtráz prezentact jejich "aroá. síízenýmrozhovorern, probíraného učiva. převládala frontální výuka kombinovaná výuky podpořila promyšlená struktura skupinovou nebo samostatnou praci. Dynamičnost vztahi a příkladů hodin, využítídidaktické techniky, iaťazování mázipře-dmětovýchpruběžnéhodnocení využily práci. s chybou, zpraxe. Některé vyučujícíefektivně poskytovaložáů<tm'pet,'ooavazbvptnilo*otl"uc-"i9'ry.i"t:::1i:eméiížáci jsou příhodně kompetence prostor pro vzájemné hodrro""ní a seiehodnocení. Sociální projektů, žaci š\oly jsou vedeni rozvlleny v zapojemžaků školy do četných charitativních i organizováním spolupráce k rozvoji odborných kompetencí a komunikačních dovedností První pomoci, Zďravé zoubky). se žáky základníchu *ut"irtir"t škol v regionu (projekty dobře prevence školníchtfiazi a bezpečnost žrákůpři vzdělávání jsou školou velmi a informací v této oblast1 zajišťovány pravidetnlým pťedáváná důlezitých pokynů roku prokazatelně jsou žáá seznamováni a proškóleni-na zaóátktl každého Školního při školních bezpečnéhochování ve škole a a v jeho pruběhu podle potřeby v oblasti školního řádu a bezpečnostních akcích. Dále jsou seznamováni s nutností dádrzovaní jsou vedeny vtřídních knihách a vk,rize pravidel,ru oouo*}"t pracovištích.zánlamy třech letech zvyšující irazí. poěet,iráir"poet"rro na 100 zatri *Óry má v posledníchzapisovaných úrazu je množství tendenci (koeficienty 5,7; 6; 9). Důvodem,rětšího těchto událostí v rámci zapisování zapisování drobných ixt^i, např. se jedná zvláště o. odborných praxí na rizikových pracovištích v nemocnici, požadavkůškolského Hodnocení předpoktadů školy ke vzdětávání podle zákona zať:vjení pro všechny realizované vzdéiávaci obory vedené v rejstříku škol a školských vzděiávaci oboru školní vytvořili vyučujícípod vedením vedoucích jednotiivých " programům, vzdéiávacím programy, které,rroji strukturou ojpovídají rimcolým f_orern práce se a yzďěiávací programy obsahovaly formalni nedástatky v doplnění metod zkratek předmětů, které žáky sesvp, přijímání a ukončóvání,iúi" a použíiíjednótných vzdé]iání, v nichž se uskutečňuje byly v průběh\inspekce odstraněny. Učebnípiarry ouóra uěebních plánů. V dobíhajících výuka podle SVP, výchá zí z píishlšných,a*óorl"t, schválenými MšMT, oborech probíhá,riaaua,1 u.ootuo,, s učebnímidokumenty platnou právní nofinou, Nejvyšší Rozwhy rryučovacíchhodin jsou sestaveny v souladu s počty žákíve třídách byly dodrženy, počty povinných vyučovacícň hodin v jednom dni a k termínu inspekce Dílčínedostatek 1,1plynu1 ze srovnání řídníchtni}r vedených. předmáů v rozwhu (CJL _ dále není s rozwhem,.yreoro*i"í, hodin, z1atkry některých.r, tridrri.r, knihách (PouŽÍvánY zl<ratky specifftováno) neodpov ídajízh,ratkám"uváděnj.m čr a re

5 Če s ká ško l ní insp e kc e, Stř e do če s ký in sp e kt o r át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s Ředitelka školy byla do funkce jmenována na základě konkurzního íizeru v roce Rízení školy je funkčnía na velmi dobré úrovni je povinná dokumentace školy. Součástíširšího vedení je zástupkyně ředitelky a vedoucí jednotlirlich předmětových komisí - jazyktt a společenských věd, přírodovědné, psychologické a ošeřovatelství. Zlkladním poradním orgánem je pedagogickárada, se kterou ředitelka projednává všechny záiežltostí týkajícíse výchovně vzdělávacího procesu a píqimá příslušná opatření. Efektivním nástrojem kontroly je systém hospitačníčinnosti s následným vyhodnocením a stanovením konkrétníchzávěň. ČŠIse ztotožňuje se závěry ana ýzy v koncepčníchmateriálech, že silnou stránkou školy jsou kvalitní partneři pro plnění praktické.y"ky a personálreí zajištěnívýuky. Obecnějším nedostatkem je přijímání uchazečůbez ýběru a kritériíz důvodu demografického poklesu. Škohvelmi dobře spolupracuje se zákonqými zástupci nezletilých žákůa se zletilými žákl, předává všechny potřebné informace o pruběhu vzděiáváni na pravidelných ťídních schůzkáclr, pruběžně ve školrímroce osobními konzultacemi a dálkoým způsobem pomocí internetu. Školavyťváří podmínky pro práci školskérady. T1 pomáhá škole v rámci svých spravovat školu. Žákovská samospráva ve škole kompetencí stanovenó šéolshým "ákorr"* ustanovena není, bý je ve školním řádu jasně deklarováno a vedením školy podporováno právo zaýjádat žákovskou samosprávu, b;it volen a volit do této samosprávy. Sociální partneři napomáhají škole zajišťovat nejenom odbornou praxi, ale i zlepšovat vzdělávací podmínky. Mezí základní a hlavně velmi dobře spolupracující sociální partnery školy patfi budoucí zaměstnavatelé žákft, u kterých i probíhá odborná praxe, Magistrát města Kladna (např. pořádání akce První pomoc pro všechny, spolupráce při zajištěníslavnostního výazení absolventů) a uřady práce (sdělování informací o pracovních možnostech a uplatnění absolventů školy). Pro rozvoj školy a pro udržení úrovně vzdělávání je přínosný stálý kontakt vedení školy s řediteli zdravotnických škol a se zťuovatelem školy. Přftladně lze hodnotit stálou mezinárodní spolupráci - v5rměňování informací, zkušeností, odborné stiůe, výměnné zájezdy žáň - se školou s obdobným zaměíenim v Německu. Mezinárodní aktivity jsou navíc vedením školy podporovány zapojením do projektů s cílem zvýšenímotivace žáku k dalšímu studiu a rontijení znalosti a dovednosti v oboru zdravotnictví (např. projekty snézvy,,most kzaměstnáni",,,sociální služby napříč Ewopou (němčina pomůženám i vám)". YzděIávání ve střední škole zajišťuje 27 kmenových vytlěujících, ztoho 13 vyrčujících odborných předmětů, a 10 externích vyučujících.všichni učitelésplňují předpoklady pro qýkon přímépedagogické činnosti, jedna vyučujícísi doplňuje vzdělání studiem pedagogiky. Od posledního inspekčního hodnocení došlo k nárůstu po tu interním pedagogických pracovníků, což souvisí zejména se zavedením wýuky podle SVP v oboru vzdétání Sociální činnost. V kvalitě vzděiávéníse kromě vysoké míry odborné kvalifikovanosti vyučujícíchpozitivně promítá i optimální složenípedagogického sboru z hlediska věku a délky pedagogické praxe. Nejvíce vytrčujícíchje středního věku s délkou pedagogické praxe do dvaceti let. DalšívzdéIávání pedagogických pracovtttkú vychžzi z promyšlenéhoplánu, ktery održžipotřeby školy, její rozpočtovémožnosti a studijní zájempedagogů. Ve sledovaném období proběhly především vzdélávaci akce zaměíené na dalšíprohlubováni odborné kvalifikace učitelů,nový model maturitní zkoušky, na metody a formy výuky, tematiku sociálně patologických jevu a podporu informačnígramotnosti. Vyučujícímje vytvařen rovněž prostor pro samostudium. Cetnost a rozmanitost realizovaných akcí svědčío nadstandardních podmínkách pro profesní rozvoj pedagogů. Ve škole funguje efektivně nastavený institut uvádějícího učitele. 5lrc

6 Če s ka školní insp e lrc e, Stř e do če s le ins p e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-014/]3-s Kvalitní realizaci vzdélávacich programů umožňujínadstandardní materiální podmínky. Škohdisponuje dostatečným množstvímkmenových a odborných učeben pro výuku všeobecně vzdéiávacíchpředmětů (učebna ěeského jazyka a iteratlry, učebna dějepisu, jazyková laboratoř, jazykové učebny, chemická laboratoř, učebna výpočetnítechniky, -biologi", fyrky a hudební výchovy) a odborných předmětů (ři učebny pro výuku ošeřóvatelství suplujícízdravotnické zaťizerlt učebna psychologie, somatologie afyzioterapie). Výuka tělesné výchovy je realizováta v tělocvičně s posilovnou v budově stóly. ve větsině učeben jsou instalovány dataprojektory k dispozici jsou tři interaktivní tabule. Četnédidaktické pomůcky zvyšujíefektivitu a názornost vzděláváni. ve výuce jsou využivány anatomické modely, obrazové materiály, m&py, jazykové příručky, pomůcky pro první pomoc apod. Díky spolupráci školy s místnínemocnicí a lékárnami je zajištěno matóriálnivybavení oboru Zdravotnický asistent. Na chodbách se nacházejí odpočinkové kouty s osobními počítačis připojením k internetu. K relaxaci rovněž slouží odpočinková místnost. Rozsáhlá knihovna obsahuje odbornou literaturou, učebnice, slovníky, audiovizuální dokumenty a beletrií, kterou žácívyužívajípři přípravě na společnou Část maturitní zkoušky z českéhosazyka a literatury. Stravování je zajištěno v nedalekém domově m ádeže, případně žáct a zaměstnanci školy mohou vylžíttaké Školníbufet Či potravinové a nápojové automaty. Pro pořeby žák.ůsloužíprádelna v budově ŠkolY, v níž je zajištěno praní ochranných oděvů zdarma. V něktelých učebnách se nachiuí starý nábytek, kter.ý je postupně vyměňován za nový. Vedení školy věnuje velkou pozornost obnově materiálně-technického zžaemi. Poskytnuté finančníprostředky státního rozpočtu v období od roku 2009 až k datu inspekce byly využity na zlepšenímateriálních a personálních podmínek souvisejících seizděiáváním žáku. Nad rámec těchto prostředků byly použity finančníprostředky na rozvojové programy poskytnuté z tvtšvtt(na podporu motivačníchsložek PlatŮ pedagogických i nepedagogických pracovníků,na částečnoukompenzaci výdajů vzniklých pri *ut"ritrrictgtó,rskách a na pósílení platů s pedagogů s VŠvzdělaním), ProstředkY poskytnuté na provozní vydaje od zíizovatele a prostředky plynoucí zvlastní Činnosti. Zíaovatelkromě zqlštérnprovozních rrýdajů přispěl ve sledovaném období na výměnné zahraníčnipobyty studentů a přispíval na nutné opravy majetku. V roce 2009 byla provedena Óekóvá výměna osvětlovacích těles a v roce 2010 provedena oprava střechy, -fasády a učeben po havárii v zimním období. V uvedeném období byly do financování zapojovány vlastú fondy organizace. Rezervní fond na dofinancovátiprovozních výdajů a rond oamen na vyplácení odměn pro zaměstnance. Pro zkvalitnění podmínek v oblasti multimediální a aidat ti"t é techniky byla škola v roce 2010 zapojena v projektu Sředočeskéhokraje s názvem Modernizace škol zíaovaných StředoČeským krajem. V rámci zkvalttnění a zefektivnění vyukv škola realizuje projekt z prostředku strukturálních fondů Ewopské unie s názvem Peníze pro vzděiání, jehož cílem je individualizace, inovace a zkvalitnění,iukv v oblasti cízíchjazyki, informačních technologií, odborných předmětů a v oblasti vzdě ávárnpedagogů. 6ll0

7 č š í ř č ý á č č í čš á é č š ď í ř í ří š š ý ří í ř ě ú á óř í š žú ú í š ř á á ě ý ú ý í ý ý ý žú ů č é ř í ú á í Ř ň ž é ý ří í í ó ú ú í ř Í ú é ě í é ý ó í ó í í éú ř í í ě ú í ů ž č í é í í č ě úč ó í íá ž ň ě á í ů ó ů ž ř ú á á š

8 č ó š í ř č ý á č í á č čš ů á ů é č í š ě í í ť í ě č í ř č é č č Š í ě á ě é í ř í š úč í č ě í í č žá ů ě á í š ř í í č žá ů ě á í ř í š č á é á í š í á ď á š é ří í š í č í á č ČŠ á ý á č š í á í ř ě ý í š í ř í č ř ě ý í ář á ř ě ý í š í č í á ú ů ý é š í í á ř š š í á á á ě ř š í ř ě ý á č š Š ý á ě š íá á í í á í č ííá á ý ř í š ý ř í š ž á í š í ž Š í š í ž ý ě Š ý Š á í č Š é Š č í á

9 Č š í ř č á č í á č čš á í í š š í á ší ě á á ý í ů š í ý č í á č š š í ý ř í š č í é á á í éč Č á Č í á é á é š Í á Ž á č é č í á čí í č í á í š í č í š í é í í á á ý ří í ý š í í ž ý í ů é í Úč í á é í ž č í řá í í ý Š á í Č í ž č í ý ě í ý ř í á í Š í Š Š č í ž

10 Č š í ř č ý á č í á č čš č š é á ůž ř š ř í č í íá č ó š í ó ú í ř í ří é ř í š č í š í ř č ý á á ě ř é í í ř í é ř á í č í á č ě Ť í č éš í ó í ů š é ě č í á č ě ž š š é í í ž ý Š ř č é í č éš ž í č í í č í á í Č á š í á ý á ÍÝ í ů ě í á š í á š í á á š í á á í ě ř š í í á í ř í č í á á ř š

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1024/08-04 Název školy Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 459 IČ: 49778137

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov Identifikátor školy: 600 125 882 Termín konání inspekce: 14. 15. březen

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012 vzdělávání na školní rok 2011/2012 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-595/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-595/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-595/07-R14 Název školy: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 Adresa: K. Čapka 6/372, 741 01 Nový Jičín Identifikátor: 674

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS -91/12 -S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Žižky 186 Sídlo: nám. J.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více