Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Č íš í ř č ý á č čš á á é ř í á š šší á š á á í íč š ř á í íř á č í í á í ří ě á á ř š ř ř č ý á í č íč íř á í č íč ř ě č íč í í ů ě ý ů é á á í é ř í š í é č ř š í á ř í šší é é ě á á š ý á íšť á í í ě ý ů ě á á š í ě á ů šť á í í ě í š í ě á Ů í á í ř á ý ě á í š é á í á á á í í ě á á í Žá Ů č ář é í š é á ý í š í ž č íč č íč ěí č ř í š á í š ř í á š šší á š á á Š ě í ří š š ý Ť í ř í š ě á á í í ě š í ě á ů á Š ý é á í éč á é ě ě á í á í

2 Česka školníinspekce, Středočesbý inspehorát Inspekčnízpráva čj.: čšts-d14/13-s péčese vzdélává 92 žáktl. yzdě ávaci nabídku od minulé inspekce Školaupravlla a nabízí itrit.ty, obor vzdělání Ošetřovatel. Nejvyššípovolený počet žáků střední ŠkolYje 450 od a v akiuálním školním roce je naplněn na 83oÁ (374 žéknv ú řiďách). Počet Žak:ů školního roku 2009/2010 se zvýšil o 59. Škoheviduje 18 žáki se speciálními vzděiávacími potřebami (dále SVP) a 9 cizinoů. YzděIávání zajišť$e27 pedagogických pracormíku,,toho povze jedna vyrrčujícísi doplňuje vzděláni studiem PedagogikY. iedagogický sbor je stabilní a kvalifikovanost vyrčujícíchje dlouhodobě vysoká. Od posted"i inspekce byla vybudována nová poslucháma pro 65 žák:ů,vybavená didaktickou iechnikou, nově b}la lrybavena jazyková učebna a chemická laboratoř. Do ug9bny ošetřovatelství bylo zakoupeno.rorre iůzt o, pro vyučujícíbyly pořaeny notebooky. Škola příkladně spolupiacuje s dalšími partnery při vfiáření a hlarmě rea izováru vzdéiávaci nabídky. Hodnocení hlavních ýsledků vzdělávání ve vztahu k svp Speciťrckézaněíent jednotlivýctr Švpse odrážív adekvátním přidělení disponibilrú ěasové dotace odbornlým práom6tům. Rovnoměrné rozwžetúi na všeobecně vzdělávací PředmětY umožňuje erenivni upevňování probíranéhoučiva a vytvéři tak dobré podmínky pro PříPravu žákůna společnou část maturitnizkoušky. Ve ŠWoboru vzdéiáni Sociální péčedo vzdéiávaci je formou oblasti vžaaavarttpro zdtavíbyl zaíazenpředmět Zdravotni tělesná výchova, ktery povinné tělesné vl.órrovy pro žái<y se zdravotním oslabením. YzděIávací nabídku do_p_h"j:_l povinně volitelných preametu zaíazených do učebníhoplánu jž od 1. ročníku.ve SVP Zdravotnic ý asistent škola nabízí5 povinně volitelných preamětu ve 3. a 4. ročníkuu,re ŠVP Zdravotruckého lycea 6 výběrových seminářů ve 4. ročníkunejen pro přípravu k reformované podobě maturitní zkoušky a 4 nepovinné předměty pro rozšířeníodbornosti. Informovanost o vzdělávací nabídce a organizací vzdělávání je zajištěna standardními způsoby, a to formou veřejně přístupných školníchvzděiávacích programů, velmi dobrou preretiacína webových siránkách školy, propagačnímiletáky, organizací dnů oteťených dveří a burz škol, informovánim žžk.uzákladnich škol a jejich zákonrtých zástupců kritéria a kvalitně zpracovanými v/ročnímizprávami. Organízace a realízovaná přijímacího iueni zaruěqí všem uchazečůmrovný přístup ke vzdělávání a součástí ve sledovaném období posledních tří let přijímací zkoušky. priiimacitro íízemnebyly -odevzdali škole zápisové lístky v příslušných termínech, byli Všichni uchazeči, kteří přijati, takže výběr žákůspočívalpouze na vyhodnocení klasifikačních výsledků Žák.& ze základrtt školy bez předem určujícíchlimitů. poradenské služby ve škole zajišťujevýchovná poradkyně a metodička Prevence, které ve spolupráci s třídnimi učiteli koordinují činnosti a podle potřeby spolupracují s příslušnými jedná oauo*i.;11l pracovišti. Výchovná poradkyně eviduje žáky se SVP, většinouse o žáky se specifickými poruchami učenía informuje vyrčujícío způsobech a metodách práce s těňo žaký. Ředitelka školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní či výchovnou tomisí stanovují kvalifikované potřeby pro konkrétníhožáka, které jsou následně dobře realizovány. Pro talentované žáky zajišťuje dostatečnou podporu v rámci jejich zapojováním do soutěžía školraích akcí, kde mohou žáci svuj tálent ronríjet. Štotni,rrétoalem prevence má dobře zpracovaný minimální preventivní program a PodílíSe na realizací aktivit zaměřených na jednotlivé oblasti. Problematika prevence sociálně patologických jevu je rovněž zaíazena do jednotlivých vzdě ávacích oblastí. NedÍlnou součásií programu jakvalitní vyhodnocenípíedchénejícíhoobdobí včetně návodu na řešení 2lI0

3 ,l Če s ká školníinspel<c e, Stř e do če s bý i nsp e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s přínosné akce pro školu patřil krizov,ých situací pomocí krizového plánu. Mezi velmi.1, l Y, ^ ^-:^Á-^! projekí financovaný vroce 2012 ze Středočeskéhl.fondu:y"1"_:T:T^T:"":,1TT:1 na podporu soudržnosti,,táhneme za jedten provaz", zarrěíeny ry: ^^^1^Á^! tři qýsledkem čirrnosti pracovníkůškoly je, že za poslední ó"tovým +-. _^^iál_x "uv'i r"s* povze jeden případ z*f, t<tery v této oblasti výskytu sociálně paiologicr<í"r,l""n po*sil zasádně šk"úú il9.št:tvhodně,org**j",:*nj?t:y::r." xe^tňují třídní učitelé,apsycholog. št9te se daří Pořádat r. rvvrlur$, á4 Y Ulv je příznivépro naplňování i lyzařské klrzy nejen v zal. an čí.celtové klima školy ško lních v zděiáv acích pro gramů. NúvYJvrr ili;;';"árffi #ň;iu"i]řj. ;ňi.*, ffi;il];;ilň,"ř",ý.t a chování žákůjsou zápisů z jednánípedagogické rady vyp\yvá, že wýsledky vzdéiáváru celkových výsledků systematicky vyhoánocóvány u,*ná"návány, a to v rámci olympiádách jednotlivých tříd. vyučujícímse daří motivovat žíkykúčastina soutěžícha vzdéiávání ke zdraví, Dvě v oblasti jazykovědného, odborného vzdě ávání a v oblasti spojených státech zvítézltyvodborné soutěži o účastna celosvětové konferenci ve ze žekyň Ve á-j.řtv"rr.-ž'ar. *ory postoupil do celostátního kola olympiády zpsychologie, ve školním a studia po8et neúspěšnýchžákttpři ukoněování sledovaném období," oá. Zároveřt se zvýšil v tomto školním "..jrsit roce 201 Il2O12 z 62 zilěistneny,ctr záku prospělo 68 v náhradním termínu (58, roce počet žáktl,iď.úkonají řomisionální zkoušky a zkoušky Průměrně 14 % žaktl neprospívá 58, 90). Nárust je zaznarlenán především v 1. ročnících. prospěli s vyznamenáním, Ve v průběhu studia a zároveřl, só snížilpočet žáků, kteří studia, zejména zdůvodu sledovaném období průměrně pouze +i/o zákí ročně zatechá studia dosahují žáci neprospěchu. Ne3slábsí výsleáky v póběhu i při ukončování je školou rozhodnutí o posílení v předmětu matematika a 3Ódním z opatíen realizovaných že všeobecně vzdě ávaci hodinové dotace tohoto pr"a*ct r. Ýy,.t"aty ovlivňuje i fakt, žácl, rrezňantjí mezí předměty přírodovědnéhó charakteru (např. matemat+l, Ťziku) příčinouje i velmi malé podstatné předměty v rámci jejich odbornéiro vzdé!ávání. Možnou těchto předmětů zdtranění mezipředmětových váahů ve vypracovaných osnovách pro neprospívajícížáky je nabídka ve školníchvzděiávacich prógramech. Dalšípiíiežitostí využívá externí konzultačníchhodin a možnost opravnýc^h písemných testů, Škoh požadovafich výstupu v matematické a čtenařskégramotnosti, testování s cílem škole, "iistcni úro,,ni předmětowých komisí. Ciztnci, kteří studují na Výsledky jroo pro školou "uui.ro.oárrýrru orgarlizované se mohou bezplatně zúěástňovat kurzu viukv českéhoia,ýa, bez uplatnění vedených veřejnost. pozitivním jevem je velmi "Luý počet absolventů v evidenci úřadůpráce. jso_u nrrlarně.1o?j:"y ve výuce Kompetence směřující k podpoře čtenářskégramotnosti r,ryrrčovanépodle Švp)a českého českéhojazyka, rterarni a estetické w"rr"""v 1obory čt""6xte dovednosti žákůpodporuje práce jazyka a literatury (dobíhajícíomrý;. 'polno" při rozborech literárních děl představují s různými druhy textů. Vpnamnor, vedeni ke čtení digitální učebnímateriály, které vyulující sami vytvařejí. žáci 1sou a zařazetú literarního díla do kulturně s porozuměním, vyhle dávání a třídění informací čtenís prožitkem a hodnocení historického kontextu. v menšímře je věnována pozornost zadávéní mimoškolní četby, uměleckého textu. Aktivní čtenařství žákůpodporuje rovněž zkoušce, Úroveň ětenářské která koresponduje se seznamem literárních děl k maturitní roce 2011l20I2 gíu*otrro.ti zaat' j" ověřována nejen bezprostředně ve výuce, ve školním řadu dalšíchaktivit. Tradičně je se žáci také z(lěastnili externího textováií. Škohvyvíjí jazyce, žáci se,upóiuii do projektu Mladé fronty DNES pořádinaolympiáda v českém-účastní se soutěžís literární tematikou (Nአkraj) Či Studenti čtou a píšínoviny, _ práv), které je vedou k vytváření mezipředmětov rn zaměřením-(vtind Mosaic Mozaika 3/10

4 Česka šlullníinspelrce, StředočeslE inspehorát Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s jsou i literárně historické exkurze pro 1- a 2vlastních textů. Vhodným doplňkem,.yoky kroužek, K rozvoji ročníky.ve škole funguje Klub áuaeňo diváka a divadelní školníknihovna, zázemi, zejména čtenařských dovedností pozitivně přispívá i materiální kterou žáci aktivně vyúívqíkteré zohledňovaly studijní vyučujícívětšinou používali vho{é.letody a formy výuky, dostatečný prostor pro pááponuav zam,'pojporovaly j9jr9tr -byl aktivitu a vytvářely rovněž kladen na procvičování a upevňování Dtráz prezentact jejich "aroá. síízenýmrozhovorern, probíraného učiva. převládala frontální výuka kombinovaná výuky podpořila promyšlená struktura skupinovou nebo samostatnou praci. Dynamičnost vztahi a příkladů hodin, využítídidaktické techniky, iaťazování mázipře-dmětovýchpruběžnéhodnocení využily práci. s chybou, zpraxe. Některé vyučujícíefektivně poskytovaložáů<tm'pet,'ooavazbvptnilo*otl"uc-"i9'ry.i"t:::1i:eméiížáci jsou příhodně kompetence prostor pro vzájemné hodrro""ní a seiehodnocení. Sociální projektů, žaci š\oly jsou vedeni rozvlleny v zapojemžaků školy do četných charitativních i organizováním spolupráce k rozvoji odborných kompetencí a komunikačních dovedností První pomoci, Zďravé zoubky). se žáky základníchu *ut"irtir"t škol v regionu (projekty dobře prevence školníchtfiazi a bezpečnost žrákůpři vzdělávání jsou školou velmi a informací v této oblast1 zajišťovány pravidetnlým pťedáváná důlezitých pokynů roku prokazatelně jsou žáá seznamováni a proškóleni-na zaóátktl každého Školního při školních bezpečnéhochování ve škole a a v jeho pruběhu podle potřeby v oblasti školního řádu a bezpečnostních akcích. Dále jsou seznamováni s nutností dádrzovaní jsou vedeny vtřídních knihách a vk,rize pravidel,ru oouo*}"t pracovištích.zánlamy třech letech zvyšující irazí. poěet,iráir"poet"rro na 100 zatri *Óry má v posledníchzapisovaných úrazu je množství tendenci (koeficienty 5,7; 6; 9). Důvodem,rětšího těchto událostí v rámci zapisování zapisování drobných ixt^i, např. se jedná zvláště o. odborných praxí na rizikových pracovištích v nemocnici, požadavkůškolského Hodnocení předpoktadů školy ke vzdětávání podle zákona zať:vjení pro všechny realizované vzdéiávaci obory vedené v rejstříku škol a školských vzděiávaci oboru školní vytvořili vyučujícípod vedením vedoucích jednotiivých " programům, vzdéiávacím programy, které,rroji strukturou ojpovídají rimcolým f_orern práce se a yzďěiávací programy obsahovaly formalni nedástatky v doplnění metod zkratek předmětů, které žáky sesvp, přijímání a ukončóvání,iúi" a použíiíjednótných vzdé]iání, v nichž se uskutečňuje byly v průběh\inspekce odstraněny. Učebnípiarry ouóra uěebních plánů. V dobíhajících výuka podle SVP, výchá zí z píishlšných,a*óorl"t, schválenými MšMT, oborech probíhá,riaaua,1 u.ootuo,, s učebnímidokumenty platnou právní nofinou, Nejvyšší Rozwhy rryučovacíchhodin jsou sestaveny v souladu s počty žákíve třídách byly dodrženy, počty povinných vyučovacícň hodin v jednom dni a k termínu inspekce Dílčínedostatek 1,1plynu1 ze srovnání řídníchtni}r vedených. předmáů v rozwhu (CJL _ dále není s rozwhem,.yreoro*i"í, hodin, z1atkry některých.r, tridrri.r, knihách (PouŽÍvánY zl<ratky specifftováno) neodpov ídajízh,ratkám"uváděnj.m čr a re

5 Če s ká ško l ní insp e kc e, Stř e do če s ký in sp e kt o r át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s Ředitelka školy byla do funkce jmenována na základě konkurzního íizeru v roce Rízení školy je funkčnía na velmi dobré úrovni je povinná dokumentace školy. Součástíširšího vedení je zástupkyně ředitelky a vedoucí jednotlirlich předmětových komisí - jazyktt a společenských věd, přírodovědné, psychologické a ošeřovatelství. Zlkladním poradním orgánem je pedagogickárada, se kterou ředitelka projednává všechny záiežltostí týkajícíse výchovně vzdělávacího procesu a píqimá příslušná opatření. Efektivním nástrojem kontroly je systém hospitačníčinnosti s následným vyhodnocením a stanovením konkrétníchzávěň. ČŠIse ztotožňuje se závěry ana ýzy v koncepčníchmateriálech, že silnou stránkou školy jsou kvalitní partneři pro plnění praktické.y"ky a personálreí zajištěnívýuky. Obecnějším nedostatkem je přijímání uchazečůbez ýběru a kritériíz důvodu demografického poklesu. Škohvelmi dobře spolupracuje se zákonqými zástupci nezletilých žákůa se zletilými žákl, předává všechny potřebné informace o pruběhu vzděiáváni na pravidelných ťídních schůzkáclr, pruběžně ve školrímroce osobními konzultacemi a dálkoým způsobem pomocí internetu. Školavyťváří podmínky pro práci školskérady. T1 pomáhá škole v rámci svých spravovat školu. Žákovská samospráva ve škole kompetencí stanovenó šéolshým "ákorr"* ustanovena není, bý je ve školním řádu jasně deklarováno a vedením školy podporováno právo zaýjádat žákovskou samosprávu, b;it volen a volit do této samosprávy. Sociální partneři napomáhají škole zajišťovat nejenom odbornou praxi, ale i zlepšovat vzdělávací podmínky. Mezí základní a hlavně velmi dobře spolupracující sociální partnery školy patfi budoucí zaměstnavatelé žákft, u kterých i probíhá odborná praxe, Magistrát města Kladna (např. pořádání akce První pomoc pro všechny, spolupráce při zajištěníslavnostního výazení absolventů) a uřady práce (sdělování informací o pracovních možnostech a uplatnění absolventů školy). Pro rozvoj školy a pro udržení úrovně vzdělávání je přínosný stálý kontakt vedení školy s řediteli zdravotnických škol a se zťuovatelem školy. Přftladně lze hodnotit stálou mezinárodní spolupráci - v5rměňování informací, zkušeností, odborné stiůe, výměnné zájezdy žáň - se školou s obdobným zaměíenim v Německu. Mezinárodní aktivity jsou navíc vedením školy podporovány zapojením do projektů s cílem zvýšenímotivace žáku k dalšímu studiu a rontijení znalosti a dovednosti v oboru zdravotnictví (např. projekty snézvy,,most kzaměstnáni",,,sociální služby napříč Ewopou (němčina pomůženám i vám)". YzděIávání ve střední škole zajišťuje 27 kmenových vytlěujících, ztoho 13 vyrčujících odborných předmětů, a 10 externích vyučujících.všichni učitelésplňují předpoklady pro qýkon přímépedagogické činnosti, jedna vyučujícísi doplňuje vzdělání studiem pedagogiky. Od posledního inspekčního hodnocení došlo k nárůstu po tu interním pedagogických pracovníků, což souvisí zejména se zavedením wýuky podle SVP v oboru vzdétání Sociální činnost. V kvalitě vzděiávéníse kromě vysoké míry odborné kvalifikovanosti vyučujícíchpozitivně promítá i optimální složenípedagogického sboru z hlediska věku a délky pedagogické praxe. Nejvíce vytrčujícíchje středního věku s délkou pedagogické praxe do dvaceti let. DalšívzdéIávání pedagogických pracovtttkú vychžzi z promyšlenéhoplánu, ktery održžipotřeby školy, její rozpočtovémožnosti a studijní zájempedagogů. Ve sledovaném období proběhly především vzdélávaci akce zaměíené na dalšíprohlubováni odborné kvalifikace učitelů,nový model maturitní zkoušky, na metody a formy výuky, tematiku sociálně patologických jevu a podporu informačnígramotnosti. Vyučujícímje vytvařen rovněž prostor pro samostudium. Cetnost a rozmanitost realizovaných akcí svědčío nadstandardních podmínkách pro profesní rozvoj pedagogů. Ve škole funguje efektivně nastavený institut uvádějícího učitele. 5lrc

6 Če s ka školní insp e lrc e, Stř e do če s le ins p e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-014/]3-s Kvalitní realizaci vzdélávacich programů umožňujínadstandardní materiální podmínky. Škohdisponuje dostatečným množstvímkmenových a odborných učeben pro výuku všeobecně vzdéiávacíchpředmětů (učebna ěeského jazyka a iteratlry, učebna dějepisu, jazyková laboratoř, jazykové učebny, chemická laboratoř, učebna výpočetnítechniky, -biologi", fyrky a hudební výchovy) a odborných předmětů (ři učebny pro výuku ošeřóvatelství suplujícízdravotnické zaťizerlt učebna psychologie, somatologie afyzioterapie). Výuka tělesné výchovy je realizováta v tělocvičně s posilovnou v budově stóly. ve větsině učeben jsou instalovány dataprojektory k dispozici jsou tři interaktivní tabule. Četnédidaktické pomůcky zvyšujíefektivitu a názornost vzděláváni. ve výuce jsou využivány anatomické modely, obrazové materiály, m&py, jazykové příručky, pomůcky pro první pomoc apod. Díky spolupráci školy s místnínemocnicí a lékárnami je zajištěno matóriálnivybavení oboru Zdravotnický asistent. Na chodbách se nacházejí odpočinkové kouty s osobními počítačis připojením k internetu. K relaxaci rovněž slouží odpočinková místnost. Rozsáhlá knihovna obsahuje odbornou literaturou, učebnice, slovníky, audiovizuální dokumenty a beletrií, kterou žácívyužívajípři přípravě na společnou Část maturitní zkoušky z českéhosazyka a literatury. Stravování je zajištěno v nedalekém domově m ádeže, případně žáct a zaměstnanci školy mohou vylžíttaké Školníbufet Či potravinové a nápojové automaty. Pro pořeby žák.ůsloužíprádelna v budově ŠkolY, v níž je zajištěno praní ochranných oděvů zdarma. V něktelých učebnách se nachiuí starý nábytek, kter.ý je postupně vyměňován za nový. Vedení školy věnuje velkou pozornost obnově materiálně-technického zžaemi. Poskytnuté finančníprostředky státního rozpočtu v období od roku 2009 až k datu inspekce byly využity na zlepšenímateriálních a personálních podmínek souvisejících seizděiáváním žáku. Nad rámec těchto prostředků byly použity finančníprostředky na rozvojové programy poskytnuté z tvtšvtt(na podporu motivačníchsložek PlatŮ pedagogických i nepedagogických pracovníků,na částečnoukompenzaci výdajů vzniklých pri *ut"ritrrictgtó,rskách a na pósílení platů s pedagogů s VŠvzdělaním), ProstředkY poskytnuté na provozní vydaje od zíizovatele a prostředky plynoucí zvlastní Činnosti. Zíaovatelkromě zqlštérnprovozních rrýdajů přispěl ve sledovaném období na výměnné zahraníčnipobyty studentů a přispíval na nutné opravy majetku. V roce 2009 byla provedena Óekóvá výměna osvětlovacích těles a v roce 2010 provedena oprava střechy, -fasády a učeben po havárii v zimním období. V uvedeném období byly do financování zapojovány vlastú fondy organizace. Rezervní fond na dofinancovátiprovozních výdajů a rond oamen na vyplácení odměn pro zaměstnance. Pro zkvalitnění podmínek v oblasti multimediální a aidat ti"t é techniky byla škola v roce 2010 zapojena v projektu Sředočeskéhokraje s názvem Modernizace škol zíaovaných StředoČeským krajem. V rámci zkvalttnění a zefektivnění vyukv škola realizuje projekt z prostředku strukturálních fondů Ewopské unie s názvem Peníze pro vzděiání, jehož cílem je individualizace, inovace a zkvalitnění,iukv v oblasti cízíchjazyki, informačních technologií, odborných předmětů a v oblasti vzdě ávárnpedagogů. 6ll0

7 č š í ř č ý á č č í čš á é č š ď í ř í ří š š ý ří í ř ě ú á óř í š žú ú í š ř á á ě ý ú ý í ý ý ý žú ů č é ř í ú á í Ř ň ž é ý ří í í ó ú ú í ř Í ú é ě í é ý ó í ó í í éú ř í í ě ú í ů ž č í é í í č ě úč ó í íá ž ň ě á í ů ó ů ž ř ú á á š

8 č ó š í ř č ý á č í á č čš ů á ů é č í š ě í í ť í ě č í ř č é č č Š í ě á ě é í ř í š úč í č ě í í č žá ů ě á í š ř í í č žá ů ě á í ř í š č á é á í š í á ď á š é ří í š í č í á č ČŠ á ý á č š í á í ř ě ý í š í ř í č ř ě ý í ář á ř ě ý í š í č í á ú ů ý é š í í á ř š š í á á á ě ř š í ř ě ý á č š Š ý á ě š íá á í í á í č ííá á ý ř í š ý ř í š ž á í š í ž Š í š í ž ý ě Š ý Š á í č Š é Š č í á

9 Č š í ř č á č í á č čš á í í š š í á ší ě á á ý í ů š í ý č í á č š š í ý ř í š č í é á á í éč Č á Č í á é á é š Í á Ž á č é č í á čí í č í á í š í č í š í é í í á á ý ří í ý š í í ž ý í ů é í Úč í á é í ž č í řá í í ý Š á í Č í ž č í ý ě í ý ř í á í Š í Š Š č í ž

10 Č š í ř č ý á č í á č čš č š é á ůž ř š ř í č í íá č ó š í ó ú í ř í ří é ř í š č í š í ř č ý á á ě ř é í í ř í é ř á í č í á č ě Ť í č éš í ó í ů š é ě č í á č ě ž š š é í í ž ý Š ř č é í č éš ž í č í í č í á í Č á š í á ý á ÍÝ í ů ě í á š í á š í á á š í á á í ě ř š í í á í ř í č í á á ř š

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-377/12-J Název právnické osoby Základní škola T. G. Masaryka vykonávající činnost školy: Sídlo: Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČO: 48 897 400 Identifikátor: 600

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-653/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-653/14-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-653/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 Sídlo Ohradní 55,

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-112/08-R14 Název školy: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o. Adresa: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

ů Ž íúř Ú í Ú Í Ě Ú í ť í ě í í ř Ř Á ÁŠ ě í ň ř ě í ě ší ř ů ž š ú í ě í ú ř š í í úř Ú Č ří ě é í ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř í ř ř Č í ž ň Ů é ě í í ú í ů é ě Ň Ý Ě í š ú í šť í úř ů ří í í ř í Ř ó úř ú

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-381/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-381/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-381/10-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Adresa: Nad Kavalírkou 1, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 623 IČ: 61

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112 Pražská 112, 280 00 Kolín II Identifikátor: 600 170

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1703/14-A. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1703/14-A. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1703/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Sídlo Arabská 14, 160 00 Praha 6 E-mail školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1088/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov Sídlo: Mokrá 352, Mokrá-Horákov,

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1372/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1372/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1372/10-B Název kontrolované osoby: Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Sídlo: 615 Brno, Kuldova 38 IČO: 48 511 111 Identifikátor:

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-272/10-A. Střední průmyslová škola stavební

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-272/10-A. Střední průmyslová škola stavební Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-272/10-A Střední průmyslová škola stavební Adresa: Dušní 17/900, Praha 1 Identifikátor: 600 004 619 IČ: 61 388 726 Místo

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více