Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Č íš í ř č ý á č čš á á é ř í á š šší á š á á í íč š ř á í íř á č í í á í ří ě á á ř š ř ř č ý á í č íč íř á í č íč ř ě č íč í í ů ě ý ů é á á í é ř í š í é č ř š í á ř í šší é é ě á á š ý á íšť á í í ě ý ů ě á á š í ě á ů šť á í í ě í š í ě á Ů í á í ř á ý ě á í š é á í á á á í í ě á á í Žá Ů č ář é í š é á ý í š í ž č íč č íč ěí č ř í š á í š ř í á š šší á š á á Š ě í ří š š ý Ť í ř í š ě á á í í ě š í ě á ů á Š ý é á í éč á é ě ě á í á í

2 Česka školníinspekce, Středočesbý inspehorát Inspekčnízpráva čj.: čšts-d14/13-s péčese vzdélává 92 žáktl. yzdě ávaci nabídku od minulé inspekce Školaupravlla a nabízí itrit.ty, obor vzdělání Ošetřovatel. Nejvyššípovolený počet žáků střední ŠkolYje 450 od a v akiuálním školním roce je naplněn na 83oÁ (374 žéknv ú řiďách). Počet Žak:ů školního roku 2009/2010 se zvýšil o 59. Škoheviduje 18 žáki se speciálními vzděiávacími potřebami (dále SVP) a 9 cizinoů. YzděIávání zajišť$e27 pedagogických pracormíku,,toho povze jedna vyrrčujícísi doplňuje vzděláni studiem PedagogikY. iedagogický sbor je stabilní a kvalifikovanost vyrčujícíchje dlouhodobě vysoká. Od posted"i inspekce byla vybudována nová poslucháma pro 65 žák:ů,vybavená didaktickou iechnikou, nově b}la lrybavena jazyková učebna a chemická laboratoř. Do ug9bny ošetřovatelství bylo zakoupeno.rorre iůzt o, pro vyučujícíbyly pořaeny notebooky. Škola příkladně spolupiacuje s dalšími partnery při vfiáření a hlarmě rea izováru vzdéiávaci nabídky. Hodnocení hlavních ýsledků vzdělávání ve vztahu k svp Speciťrckézaněíent jednotlivýctr Švpse odrážív adekvátním přidělení disponibilrú ěasové dotace odbornlým práom6tům. Rovnoměrné rozwžetúi na všeobecně vzdělávací PředmětY umožňuje erenivni upevňování probíranéhoučiva a vytvéři tak dobré podmínky pro PříPravu žákůna společnou část maturitnizkoušky. Ve ŠWoboru vzdéiáni Sociální péčedo vzdéiávaci je formou oblasti vžaaavarttpro zdtavíbyl zaíazenpředmět Zdravotni tělesná výchova, ktery povinné tělesné vl.órrovy pro žái<y se zdravotním oslabením. YzděIávací nabídku do_p_h"j:_l povinně volitelných preametu zaíazených do učebníhoplánu jž od 1. ročníku.ve SVP Zdravotnic ý asistent škola nabízí5 povinně volitelných preamětu ve 3. a 4. ročníkuu,re ŠVP Zdravotruckého lycea 6 výběrových seminářů ve 4. ročníkunejen pro přípravu k reformované podobě maturitní zkoušky a 4 nepovinné předměty pro rozšířeníodbornosti. Informovanost o vzdělávací nabídce a organizací vzdělávání je zajištěna standardními způsoby, a to formou veřejně přístupných školníchvzděiávacích programů, velmi dobrou preretiacína webových siránkách školy, propagačnímiletáky, organizací dnů oteťených dveří a burz škol, informovánim žžk.uzákladnich škol a jejich zákonrtých zástupců kritéria a kvalitně zpracovanými v/ročnímizprávami. Organízace a realízovaná přijímacího iueni zaruěqí všem uchazečůmrovný přístup ke vzdělávání a součástí ve sledovaném období posledních tří let přijímací zkoušky. priiimacitro íízemnebyly -odevzdali škole zápisové lístky v příslušných termínech, byli Všichni uchazeči, kteří přijati, takže výběr žákůspočívalpouze na vyhodnocení klasifikačních výsledků Žák.& ze základrtt školy bez předem určujícíchlimitů. poradenské služby ve škole zajišťujevýchovná poradkyně a metodička Prevence, které ve spolupráci s třídnimi učiteli koordinují činnosti a podle potřeby spolupracují s příslušnými jedná oauo*i.;11l pracovišti. Výchovná poradkyně eviduje žáky se SVP, většinouse o žáky se specifickými poruchami učenía informuje vyrčujícío způsobech a metodách práce s těňo žaký. Ředitelka školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní či výchovnou tomisí stanovují kvalifikované potřeby pro konkrétníhožáka, které jsou následně dobře realizovány. Pro talentované žáky zajišťuje dostatečnou podporu v rámci jejich zapojováním do soutěžía školraích akcí, kde mohou žáci svuj tálent ronríjet. Štotni,rrétoalem prevence má dobře zpracovaný minimální preventivní program a PodílíSe na realizací aktivit zaměřených na jednotlivé oblasti. Problematika prevence sociálně patologických jevu je rovněž zaíazena do jednotlivých vzdě ávacích oblastí. NedÍlnou součásií programu jakvalitní vyhodnocenípíedchénejícíhoobdobí včetně návodu na řešení 2lI0

3 ,l Če s ká školníinspel<c e, Stř e do če s bý i nsp e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s přínosné akce pro školu patřil krizov,ých situací pomocí krizového plánu. Mezi velmi.1, l Y, ^ ^-:^Á-^! projekí financovaný vroce 2012 ze Středočeskéhl.fondu:y"1"_:T:T^T:"":,1TT:1 na podporu soudržnosti,,táhneme za jedten provaz", zarrěíeny ry: ^^^1^Á^! tři qýsledkem čirrnosti pracovníkůškoly je, že za poslední ó"tovým +-. _^^iál_x "uv'i r"s* povze jeden případ z*f, t<tery v této oblasti výskytu sociálně paiologicr<í"r,l""n po*sil zasádně šk"úú il9.št:tvhodně,org**j",:*nj?t:y::r." xe^tňují třídní učitelé,apsycholog. št9te se daří Pořádat r. rvvrlur$, á4 Y Ulv je příznivépro naplňování i lyzařské klrzy nejen v zal. an čí.celtové klima školy ško lních v zděiáv acích pro gramů. NúvYJvrr ili;;';"árffi #ň;iu"i]řj. ;ňi.*, ffi;il];;ilň,"ř",ý.t a chování žákůjsou zápisů z jednánípedagogické rady vyp\yvá, že wýsledky vzdéiáváru celkových výsledků systematicky vyhoánocóvány u,*ná"návány, a to v rámci olympiádách jednotlivých tříd. vyučujícímse daří motivovat žíkykúčastina soutěžícha vzdéiávání ke zdraví, Dvě v oblasti jazykovědného, odborného vzdě ávání a v oblasti spojených státech zvítézltyvodborné soutěži o účastna celosvětové konferenci ve ze žekyň Ve á-j.řtv"rr.-ž'ar. *ory postoupil do celostátního kola olympiády zpsychologie, ve školním a studia po8et neúspěšnýchžákttpři ukoněování sledovaném období," oá. Zároveřt se zvýšil v tomto školním "..jrsit roce 201 Il2O12 z 62 zilěistneny,ctr záku prospělo 68 v náhradním termínu (58, roce počet žáktl,iď.úkonají řomisionální zkoušky a zkoušky Průměrně 14 % žaktl neprospívá 58, 90). Nárust je zaznarlenán především v 1. ročnících. prospěli s vyznamenáním, Ve v průběhu studia a zároveřl, só snížilpočet žáků, kteří studia, zejména zdůvodu sledovaném období průměrně pouze +i/o zákí ročně zatechá studia dosahují žáci neprospěchu. Ne3slábsí výsleáky v póběhu i při ukončování je školou rozhodnutí o posílení v předmětu matematika a 3Ódním z opatíen realizovaných že všeobecně vzdě ávaci hodinové dotace tohoto pr"a*ct r. Ýy,.t"aty ovlivňuje i fakt, žácl, rrezňantjí mezí předměty přírodovědnéhó charakteru (např. matemat+l, Ťziku) příčinouje i velmi malé podstatné předměty v rámci jejich odbornéiro vzdé!ávání. Možnou těchto předmětů zdtranění mezipředmětových váahů ve vypracovaných osnovách pro neprospívajícížáky je nabídka ve školníchvzděiávacich prógramech. Dalšípiíiežitostí využívá externí konzultačníchhodin a možnost opravnýc^h písemných testů, Škoh požadovafich výstupu v matematické a čtenařskégramotnosti, testování s cílem škole, "iistcni úro,,ni předmětowých komisí. Ciztnci, kteří studují na Výsledky jroo pro školou "uui.ro.oárrýrru orgarlizované se mohou bezplatně zúěástňovat kurzu viukv českéhoia,ýa, bez uplatnění vedených veřejnost. pozitivním jevem je velmi "Luý počet absolventů v evidenci úřadůpráce. jso_u nrrlarně.1o?j:"y ve výuce Kompetence směřující k podpoře čtenářskégramotnosti r,ryrrčovanépodle Švp)a českého českéhojazyka, rterarni a estetické w"rr"""v 1obory čt""6xte dovednosti žákůpodporuje práce jazyka a literatury (dobíhajícíomrý;. 'polno" při rozborech literárních děl představují s různými druhy textů. Vpnamnor, vedeni ke čtení digitální učebnímateriály, které vyulující sami vytvařejí. žáci 1sou a zařazetú literarního díla do kulturně s porozuměním, vyhle dávání a třídění informací čtenís prožitkem a hodnocení historického kontextu. v menšímře je věnována pozornost zadávéní mimoškolní četby, uměleckého textu. Aktivní čtenařství žákůpodporuje rovněž zkoušce, Úroveň ětenářské která koresponduje se seznamem literárních děl k maturitní roce 2011l20I2 gíu*otrro.ti zaat' j" ověřována nejen bezprostředně ve výuce, ve školním řadu dalšíchaktivit. Tradičně je se žáci také z(lěastnili externího textováií. Škohvyvíjí jazyce, žáci se,upóiuii do projektu Mladé fronty DNES pořádinaolympiáda v českém-účastní se soutěžís literární tematikou (Nአkraj) Či Studenti čtou a píšínoviny, _ práv), které je vedou k vytváření mezipředmětov rn zaměřením-(vtind Mosaic Mozaika 3/10

4 Česka šlullníinspelrce, StředočeslE inspehorát Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s jsou i literárně historické exkurze pro 1- a 2vlastních textů. Vhodným doplňkem,.yoky kroužek, K rozvoji ročníky.ve škole funguje Klub áuaeňo diváka a divadelní školníknihovna, zázemi, zejména čtenařských dovedností pozitivně přispívá i materiální kterou žáci aktivně vyúívqíkteré zohledňovaly studijní vyučujícívětšinou používali vho{é.letody a formy výuky, dostatečný prostor pro pááponuav zam,'pojporovaly j9jr9tr -byl aktivitu a vytvářely rovněž kladen na procvičování a upevňování Dtráz prezentact jejich "aroá. síízenýmrozhovorern, probíraného učiva. převládala frontální výuka kombinovaná výuky podpořila promyšlená struktura skupinovou nebo samostatnou praci. Dynamičnost vztahi a příkladů hodin, využítídidaktické techniky, iaťazování mázipře-dmětovýchpruběžnéhodnocení využily práci. s chybou, zpraxe. Některé vyučujícíefektivně poskytovaložáů<tm'pet,'ooavazbvptnilo*otl"uc-"i9'ry.i"t:::1i:eméiížáci jsou příhodně kompetence prostor pro vzájemné hodrro""ní a seiehodnocení. Sociální projektů, žaci š\oly jsou vedeni rozvlleny v zapojemžaků školy do četných charitativních i organizováním spolupráce k rozvoji odborných kompetencí a komunikačních dovedností První pomoci, Zďravé zoubky). se žáky základníchu *ut"irtir"t škol v regionu (projekty dobře prevence školníchtfiazi a bezpečnost žrákůpři vzdělávání jsou školou velmi a informací v této oblast1 zajišťovány pravidetnlým pťedáváná důlezitých pokynů roku prokazatelně jsou žáá seznamováni a proškóleni-na zaóátktl každého Školního při školních bezpečnéhochování ve škole a a v jeho pruběhu podle potřeby v oblasti školního řádu a bezpečnostních akcích. Dále jsou seznamováni s nutností dádrzovaní jsou vedeny vtřídních knihách a vk,rize pravidel,ru oouo*}"t pracovištích.zánlamy třech letech zvyšující irazí. poěet,iráir"poet"rro na 100 zatri *Óry má v posledníchzapisovaných úrazu je množství tendenci (koeficienty 5,7; 6; 9). Důvodem,rětšího těchto událostí v rámci zapisování zapisování drobných ixt^i, např. se jedná zvláště o. odborných praxí na rizikových pracovištích v nemocnici, požadavkůškolského Hodnocení předpoktadů školy ke vzdětávání podle zákona zať:vjení pro všechny realizované vzdéiávaci obory vedené v rejstříku škol a školských vzděiávaci oboru školní vytvořili vyučujícípod vedením vedoucích jednotiivých " programům, vzdéiávacím programy, které,rroji strukturou ojpovídají rimcolým f_orern práce se a yzďěiávací programy obsahovaly formalni nedástatky v doplnění metod zkratek předmětů, které žáky sesvp, přijímání a ukončóvání,iúi" a použíiíjednótných vzdé]iání, v nichž se uskutečňuje byly v průběh\inspekce odstraněny. Učebnípiarry ouóra uěebních plánů. V dobíhajících výuka podle SVP, výchá zí z píishlšných,a*óorl"t, schválenými MšMT, oborech probíhá,riaaua,1 u.ootuo,, s učebnímidokumenty platnou právní nofinou, Nejvyšší Rozwhy rryučovacíchhodin jsou sestaveny v souladu s počty žákíve třídách byly dodrženy, počty povinných vyučovacícň hodin v jednom dni a k termínu inspekce Dílčínedostatek 1,1plynu1 ze srovnání řídníchtni}r vedených. předmáů v rozwhu (CJL _ dále není s rozwhem,.yreoro*i"í, hodin, z1atkry některých.r, tridrri.r, knihách (PouŽÍvánY zl<ratky specifftováno) neodpov ídajízh,ratkám"uváděnj.m čr a re

5 Če s ká ško l ní insp e kc e, Stř e do če s ký in sp e kt o r át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s Ředitelka školy byla do funkce jmenována na základě konkurzního íizeru v roce Rízení školy je funkčnía na velmi dobré úrovni je povinná dokumentace školy. Součástíširšího vedení je zástupkyně ředitelky a vedoucí jednotlirlich předmětových komisí - jazyktt a společenských věd, přírodovědné, psychologické a ošeřovatelství. Zlkladním poradním orgánem je pedagogickárada, se kterou ředitelka projednává všechny záiežltostí týkajícíse výchovně vzdělávacího procesu a píqimá příslušná opatření. Efektivním nástrojem kontroly je systém hospitačníčinnosti s následným vyhodnocením a stanovením konkrétníchzávěň. ČŠIse ztotožňuje se závěry ana ýzy v koncepčníchmateriálech, že silnou stránkou školy jsou kvalitní partneři pro plnění praktické.y"ky a personálreí zajištěnívýuky. Obecnějším nedostatkem je přijímání uchazečůbez ýběru a kritériíz důvodu demografického poklesu. Škohvelmi dobře spolupracuje se zákonqými zástupci nezletilých žákůa se zletilými žákl, předává všechny potřebné informace o pruběhu vzděiáváni na pravidelných ťídních schůzkáclr, pruběžně ve školrímroce osobními konzultacemi a dálkoým způsobem pomocí internetu. Školavyťváří podmínky pro práci školskérady. T1 pomáhá škole v rámci svých spravovat školu. Žákovská samospráva ve škole kompetencí stanovenó šéolshým "ákorr"* ustanovena není, bý je ve školním řádu jasně deklarováno a vedením školy podporováno právo zaýjádat žákovskou samosprávu, b;it volen a volit do této samosprávy. Sociální partneři napomáhají škole zajišťovat nejenom odbornou praxi, ale i zlepšovat vzdělávací podmínky. Mezí základní a hlavně velmi dobře spolupracující sociální partnery školy patfi budoucí zaměstnavatelé žákft, u kterých i probíhá odborná praxe, Magistrát města Kladna (např. pořádání akce První pomoc pro všechny, spolupráce při zajištěníslavnostního výazení absolventů) a uřady práce (sdělování informací o pracovních možnostech a uplatnění absolventů školy). Pro rozvoj školy a pro udržení úrovně vzdělávání je přínosný stálý kontakt vedení školy s řediteli zdravotnických škol a se zťuovatelem školy. Přftladně lze hodnotit stálou mezinárodní spolupráci - v5rměňování informací, zkušeností, odborné stiůe, výměnné zájezdy žáň - se školou s obdobným zaměíenim v Německu. Mezinárodní aktivity jsou navíc vedením školy podporovány zapojením do projektů s cílem zvýšenímotivace žáku k dalšímu studiu a rontijení znalosti a dovednosti v oboru zdravotnictví (např. projekty snézvy,,most kzaměstnáni",,,sociální služby napříč Ewopou (němčina pomůženám i vám)". YzděIávání ve střední škole zajišťuje 27 kmenových vytlěujících, ztoho 13 vyrčujících odborných předmětů, a 10 externích vyučujících.všichni učitelésplňují předpoklady pro qýkon přímépedagogické činnosti, jedna vyučujícísi doplňuje vzdělání studiem pedagogiky. Od posledního inspekčního hodnocení došlo k nárůstu po tu interním pedagogických pracovníků, což souvisí zejména se zavedením wýuky podle SVP v oboru vzdétání Sociální činnost. V kvalitě vzděiávéníse kromě vysoké míry odborné kvalifikovanosti vyučujícíchpozitivně promítá i optimální složenípedagogického sboru z hlediska věku a délky pedagogické praxe. Nejvíce vytrčujícíchje středního věku s délkou pedagogické praxe do dvaceti let. DalšívzdéIávání pedagogických pracovtttkú vychžzi z promyšlenéhoplánu, ktery održžipotřeby školy, její rozpočtovémožnosti a studijní zájempedagogů. Ve sledovaném období proběhly především vzdélávaci akce zaměíené na dalšíprohlubováni odborné kvalifikace učitelů,nový model maturitní zkoušky, na metody a formy výuky, tematiku sociálně patologických jevu a podporu informačnígramotnosti. Vyučujícímje vytvařen rovněž prostor pro samostudium. Cetnost a rozmanitost realizovaných akcí svědčío nadstandardních podmínkách pro profesní rozvoj pedagogů. Ve škole funguje efektivně nastavený institut uvádějícího učitele. 5lrc

6 Če s ka školní insp e lrc e, Stř e do če s le ins p e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-014/]3-s Kvalitní realizaci vzdélávacich programů umožňujínadstandardní materiální podmínky. Škohdisponuje dostatečným množstvímkmenových a odborných učeben pro výuku všeobecně vzdéiávacíchpředmětů (učebna ěeského jazyka a iteratlry, učebna dějepisu, jazyková laboratoř, jazykové učebny, chemická laboratoř, učebna výpočetnítechniky, -biologi", fyrky a hudební výchovy) a odborných předmětů (ři učebny pro výuku ošeřóvatelství suplujícízdravotnické zaťizerlt učebna psychologie, somatologie afyzioterapie). Výuka tělesné výchovy je realizováta v tělocvičně s posilovnou v budově stóly. ve větsině učeben jsou instalovány dataprojektory k dispozici jsou tři interaktivní tabule. Četnédidaktické pomůcky zvyšujíefektivitu a názornost vzděláváni. ve výuce jsou využivány anatomické modely, obrazové materiály, m&py, jazykové příručky, pomůcky pro první pomoc apod. Díky spolupráci školy s místnínemocnicí a lékárnami je zajištěno matóriálnivybavení oboru Zdravotnický asistent. Na chodbách se nacházejí odpočinkové kouty s osobními počítačis připojením k internetu. K relaxaci rovněž slouží odpočinková místnost. Rozsáhlá knihovna obsahuje odbornou literaturou, učebnice, slovníky, audiovizuální dokumenty a beletrií, kterou žácívyužívajípři přípravě na společnou Část maturitní zkoušky z českéhosazyka a literatury. Stravování je zajištěno v nedalekém domově m ádeže, případně žáct a zaměstnanci školy mohou vylžíttaké Školníbufet Či potravinové a nápojové automaty. Pro pořeby žák.ůsloužíprádelna v budově ŠkolY, v níž je zajištěno praní ochranných oděvů zdarma. V něktelých učebnách se nachiuí starý nábytek, kter.ý je postupně vyměňován za nový. Vedení školy věnuje velkou pozornost obnově materiálně-technického zžaemi. Poskytnuté finančníprostředky státního rozpočtu v období od roku 2009 až k datu inspekce byly využity na zlepšenímateriálních a personálních podmínek souvisejících seizděiáváním žáku. Nad rámec těchto prostředků byly použity finančníprostředky na rozvojové programy poskytnuté z tvtšvtt(na podporu motivačníchsložek PlatŮ pedagogických i nepedagogických pracovníků,na částečnoukompenzaci výdajů vzniklých pri *ut"ritrrictgtó,rskách a na pósílení platů s pedagogů s VŠvzdělaním), ProstředkY poskytnuté na provozní vydaje od zíizovatele a prostředky plynoucí zvlastní Činnosti. Zíaovatelkromě zqlštérnprovozních rrýdajů přispěl ve sledovaném období na výměnné zahraníčnipobyty studentů a přispíval na nutné opravy majetku. V roce 2009 byla provedena Óekóvá výměna osvětlovacích těles a v roce 2010 provedena oprava střechy, -fasády a učeben po havárii v zimním období. V uvedeném období byly do financování zapojovány vlastú fondy organizace. Rezervní fond na dofinancovátiprovozních výdajů a rond oamen na vyplácení odměn pro zaměstnance. Pro zkvalitnění podmínek v oblasti multimediální a aidat ti"t é techniky byla škola v roce 2010 zapojena v projektu Sředočeskéhokraje s názvem Modernizace škol zíaovaných StředoČeským krajem. V rámci zkvalttnění a zefektivnění vyukv škola realizuje projekt z prostředku strukturálních fondů Ewopské unie s názvem Peníze pro vzděiání, jehož cílem je individualizace, inovace a zkvalitnění,iukv v oblasti cízíchjazyki, informačních technologií, odborných předmětů a v oblasti vzdě ávárnpedagogů. 6ll0

7 č š í ř č ý á č č í čš á é č š ď í ř í ří š š ý ří í ř ě ú á óř í š žú ú í š ř á á ě ý ú ý í ý ý ý žú ů č é ř í ú á í Ř ň ž é ý ří í í ó ú ú í ř Í ú é ě í é ý ó í ó í í éú ř í í ě ú í ů ž č í é í í č ě úč ó í íá ž ň ě á í ů ó ů ž ř ú á á š

8 č ó š í ř č ý á č í á č čš ů á ů é č í š ě í í ť í ě č í ř č é č č Š í ě á ě é í ř í š úč í č ě í í č žá ů ě á í š ř í í č žá ů ě á í ř í š č á é á í š í á ď á š é ří í š í č í á č ČŠ á ý á č š í á í ř ě ý í š í ř í č ř ě ý í ář á ř ě ý í š í č í á ú ů ý é š í í á ř š š í á á á ě ř š í ř ě ý á č š Š ý á ě š íá á í í á í č ííá á ý ř í š ý ř í š ž á í š í ž Š í š í ž ý ě Š ý Š á í č Š é Š č í á

9 Č š í ř č á č í á č čš á í í š š í á ší ě á á ý í ů š í ý č í á č š š í ý ř í š č í é á á í éč Č á Č í á é á é š Í á Ž á č é č í á čí í č í á í š í č í š í é í í á á ý ří í ý š í í ž ý í ů é í Úč í á é í ž č í řá í í ý Š á í Č í ž č í ý ě í ý ř í á í Š í Š Š č í ž

10 Č š í ř č ý á č í á č čš č š é á ůž ř š ř í č í íá č ó š í ó ú í ř í ří é ř í š č í š í ř č ý á á ě ř é í í ř í é ř á í č í á č ě Ť í č éš í ó í ů š é ě č í á č ě ž š š é í í ž ý Š ř č é í č éš ž í č í í č í á í Č á š í á ý á ÍÝ í ů ě í á š í á š í á á š í á á í ě ř š í í á í ř í č í á á ř š

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS -91/12 -S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Žižky 186 Sídlo: nám. J.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083. Dašická 1 083, 530 03 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 310 Č eská šk oln í insp ek ce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Dašická 1 083 Dašická 1 083, 530 03 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 310 Termín konání inspekce: 24. a 25.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více