Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Č íš í ř č ý á č čš á á é ř í á š šší á š á á í íč š ř á í íř á č í í á í ří ě á á ř š ř ř č ý á í č íč íř á í č íč ř ě č íč í í ů ě ý ů é á á í é ř í š í é č ř š í á ř í šší é é ě á á š ý á íšť á í í ě ý ů ě á á š í ě á ů šť á í í ě í š í ě á Ů í á í ř á ý ě á í š é á í á á á í í ě á á í Žá Ů č ář é í š é á ý í š í ž č íč č íč ěí č ř í š á í š ř í á š šší á š á á Š ě í ří š š ý Ť í ř í š ě á á í í ě š í ě á ů á Š ý é á í éč á é ě ě á í á í

2 Česka školníinspekce, Středočesbý inspehorát Inspekčnízpráva čj.: čšts-d14/13-s péčese vzdélává 92 žáktl. yzdě ávaci nabídku od minulé inspekce Školaupravlla a nabízí itrit.ty, obor vzdělání Ošetřovatel. Nejvyššípovolený počet žáků střední ŠkolYje 450 od a v akiuálním školním roce je naplněn na 83oÁ (374 žéknv ú řiďách). Počet Žak:ů školního roku 2009/2010 se zvýšil o 59. Škoheviduje 18 žáki se speciálními vzděiávacími potřebami (dále SVP) a 9 cizinoů. YzděIávání zajišť$e27 pedagogických pracormíku,,toho povze jedna vyrrčujícísi doplňuje vzděláni studiem PedagogikY. iedagogický sbor je stabilní a kvalifikovanost vyrčujícíchje dlouhodobě vysoká. Od posted"i inspekce byla vybudována nová poslucháma pro 65 žák:ů,vybavená didaktickou iechnikou, nově b}la lrybavena jazyková učebna a chemická laboratoř. Do ug9bny ošetřovatelství bylo zakoupeno.rorre iůzt o, pro vyučujícíbyly pořaeny notebooky. Škola příkladně spolupiacuje s dalšími partnery při vfiáření a hlarmě rea izováru vzdéiávaci nabídky. Hodnocení hlavních ýsledků vzdělávání ve vztahu k svp Speciťrckézaněíent jednotlivýctr Švpse odrážív adekvátním přidělení disponibilrú ěasové dotace odbornlým práom6tům. Rovnoměrné rozwžetúi na všeobecně vzdělávací PředmětY umožňuje erenivni upevňování probíranéhoučiva a vytvéři tak dobré podmínky pro PříPravu žákůna společnou část maturitnizkoušky. Ve ŠWoboru vzdéiáni Sociální péčedo vzdéiávaci je formou oblasti vžaaavarttpro zdtavíbyl zaíazenpředmět Zdravotni tělesná výchova, ktery povinné tělesné vl.órrovy pro žái<y se zdravotním oslabením. YzděIávací nabídku do_p_h"j:_l povinně volitelných preametu zaíazených do učebníhoplánu jž od 1. ročníku.ve SVP Zdravotnic ý asistent škola nabízí5 povinně volitelných preamětu ve 3. a 4. ročníkuu,re ŠVP Zdravotruckého lycea 6 výběrových seminářů ve 4. ročníkunejen pro přípravu k reformované podobě maturitní zkoušky a 4 nepovinné předměty pro rozšířeníodbornosti. Informovanost o vzdělávací nabídce a organizací vzdělávání je zajištěna standardními způsoby, a to formou veřejně přístupných školníchvzděiávacích programů, velmi dobrou preretiacína webových siránkách školy, propagačnímiletáky, organizací dnů oteťených dveří a burz škol, informovánim žžk.uzákladnich škol a jejich zákonrtých zástupců kritéria a kvalitně zpracovanými v/ročnímizprávami. Organízace a realízovaná přijímacího iueni zaruěqí všem uchazečůmrovný přístup ke vzdělávání a součástí ve sledovaném období posledních tří let přijímací zkoušky. priiimacitro íízemnebyly -odevzdali škole zápisové lístky v příslušných termínech, byli Všichni uchazeči, kteří přijati, takže výběr žákůspočívalpouze na vyhodnocení klasifikačních výsledků Žák.& ze základrtt školy bez předem určujícíchlimitů. poradenské služby ve škole zajišťujevýchovná poradkyně a metodička Prevence, které ve spolupráci s třídnimi učiteli koordinují činnosti a podle potřeby spolupracují s příslušnými jedná oauo*i.;11l pracovišti. Výchovná poradkyně eviduje žáky se SVP, většinouse o žáky se specifickými poruchami učenía informuje vyrčujícío způsobech a metodách práce s těňo žaký. Ředitelka školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní či výchovnou tomisí stanovují kvalifikované potřeby pro konkrétníhožáka, které jsou následně dobře realizovány. Pro talentované žáky zajišťuje dostatečnou podporu v rámci jejich zapojováním do soutěžía školraích akcí, kde mohou žáci svuj tálent ronríjet. Štotni,rrétoalem prevence má dobře zpracovaný minimální preventivní program a PodílíSe na realizací aktivit zaměřených na jednotlivé oblasti. Problematika prevence sociálně patologických jevu je rovněž zaíazena do jednotlivých vzdě ávacích oblastí. NedÍlnou součásií programu jakvalitní vyhodnocenípíedchénejícíhoobdobí včetně návodu na řešení 2lI0

3 ,l Če s ká školníinspel<c e, Stř e do če s bý i nsp e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s přínosné akce pro školu patřil krizov,ých situací pomocí krizového plánu. Mezi velmi.1, l Y, ^ ^-:^Á-^! projekí financovaný vroce 2012 ze Středočeskéhl.fondu:y"1"_:T:T^T:"":,1TT:1 na podporu soudržnosti,,táhneme za jedten provaz", zarrěíeny ry: ^^^1^Á^! tři qýsledkem čirrnosti pracovníkůškoly je, že za poslední ó"tovým +-. _^^iál_x "uv'i r"s* povze jeden případ z*f, t<tery v této oblasti výskytu sociálně paiologicr<í"r,l""n po*sil zasádně šk"úú il9.št:tvhodně,org**j",:*nj?t:y::r." xe^tňují třídní učitelé,apsycholog. št9te se daří Pořádat r. rvvrlur$, á4 Y Ulv je příznivépro naplňování i lyzařské klrzy nejen v zal. an čí.celtové klima školy ško lních v zděiáv acích pro gramů. NúvYJvrr ili;;';"árffi #ň;iu"i]řj. ;ňi.*, ffi;il];;ilň,"ř",ý.t a chování žákůjsou zápisů z jednánípedagogické rady vyp\yvá, že wýsledky vzdéiáváru celkových výsledků systematicky vyhoánocóvány u,*ná"návány, a to v rámci olympiádách jednotlivých tříd. vyučujícímse daří motivovat žíkykúčastina soutěžícha vzdéiávání ke zdraví, Dvě v oblasti jazykovědného, odborného vzdě ávání a v oblasti spojených státech zvítézltyvodborné soutěži o účastna celosvětové konferenci ve ze žekyň Ve á-j.řtv"rr.-ž'ar. *ory postoupil do celostátního kola olympiády zpsychologie, ve školním a studia po8et neúspěšnýchžákttpři ukoněování sledovaném období," oá. Zároveřt se zvýšil v tomto školním "..jrsit roce 201 Il2O12 z 62 zilěistneny,ctr záku prospělo 68 v náhradním termínu (58, roce počet žáktl,iď.úkonají řomisionální zkoušky a zkoušky Průměrně 14 % žaktl neprospívá 58, 90). Nárust je zaznarlenán především v 1. ročnících. prospěli s vyznamenáním, Ve v průběhu studia a zároveřl, só snížilpočet žáků, kteří studia, zejména zdůvodu sledovaném období průměrně pouze +i/o zákí ročně zatechá studia dosahují žáci neprospěchu. Ne3slábsí výsleáky v póběhu i při ukončování je školou rozhodnutí o posílení v předmětu matematika a 3Ódním z opatíen realizovaných že všeobecně vzdě ávaci hodinové dotace tohoto pr"a*ct r. Ýy,.t"aty ovlivňuje i fakt, žácl, rrezňantjí mezí předměty přírodovědnéhó charakteru (např. matemat+l, Ťziku) příčinouje i velmi malé podstatné předměty v rámci jejich odbornéiro vzdé!ávání. Možnou těchto předmětů zdtranění mezipředmětových váahů ve vypracovaných osnovách pro neprospívajícížáky je nabídka ve školníchvzděiávacich prógramech. Dalšípiíiežitostí využívá externí konzultačníchhodin a možnost opravnýc^h písemných testů, Škoh požadovafich výstupu v matematické a čtenařskégramotnosti, testování s cílem škole, "iistcni úro,,ni předmětowých komisí. Ciztnci, kteří studují na Výsledky jroo pro školou "uui.ro.oárrýrru orgarlizované se mohou bezplatně zúěástňovat kurzu viukv českéhoia,ýa, bez uplatnění vedených veřejnost. pozitivním jevem je velmi "Luý počet absolventů v evidenci úřadůpráce. jso_u nrrlarně.1o?j:"y ve výuce Kompetence směřující k podpoře čtenářskégramotnosti r,ryrrčovanépodle Švp)a českého českéhojazyka, rterarni a estetické w"rr"""v 1obory čt""6xte dovednosti žákůpodporuje práce jazyka a literatury (dobíhajícíomrý;. 'polno" při rozborech literárních děl představují s různými druhy textů. Vpnamnor, vedeni ke čtení digitální učebnímateriály, které vyulující sami vytvařejí. žáci 1sou a zařazetú literarního díla do kulturně s porozuměním, vyhle dávání a třídění informací čtenís prožitkem a hodnocení historického kontextu. v menšímře je věnována pozornost zadávéní mimoškolní četby, uměleckého textu. Aktivní čtenařství žákůpodporuje rovněž zkoušce, Úroveň ětenářské která koresponduje se seznamem literárních děl k maturitní roce 2011l20I2 gíu*otrro.ti zaat' j" ověřována nejen bezprostředně ve výuce, ve školním řadu dalšíchaktivit. Tradičně je se žáci také z(lěastnili externího textováií. Škohvyvíjí jazyce, žáci se,upóiuii do projektu Mladé fronty DNES pořádinaolympiáda v českém-účastní se soutěžís literární tematikou (Nአkraj) Či Studenti čtou a píšínoviny, _ práv), které je vedou k vytváření mezipředmětov rn zaměřením-(vtind Mosaic Mozaika 3/10

4 Česka šlullníinspelrce, StředočeslE inspehorát Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s jsou i literárně historické exkurze pro 1- a 2vlastních textů. Vhodným doplňkem,.yoky kroužek, K rozvoji ročníky.ve škole funguje Klub áuaeňo diváka a divadelní školníknihovna, zázemi, zejména čtenařských dovedností pozitivně přispívá i materiální kterou žáci aktivně vyúívqíkteré zohledňovaly studijní vyučujícívětšinou používali vho{é.letody a formy výuky, dostatečný prostor pro pááponuav zam,'pojporovaly j9jr9tr -byl aktivitu a vytvářely rovněž kladen na procvičování a upevňování Dtráz prezentact jejich "aroá. síízenýmrozhovorern, probíraného učiva. převládala frontální výuka kombinovaná výuky podpořila promyšlená struktura skupinovou nebo samostatnou praci. Dynamičnost vztahi a příkladů hodin, využítídidaktické techniky, iaťazování mázipře-dmětovýchpruběžnéhodnocení využily práci. s chybou, zpraxe. Některé vyučujícíefektivně poskytovaložáů<tm'pet,'ooavazbvptnilo*otl"uc-"i9'ry.i"t:::1i:eméiížáci jsou příhodně kompetence prostor pro vzájemné hodrro""ní a seiehodnocení. Sociální projektů, žaci š\oly jsou vedeni rozvlleny v zapojemžaků školy do četných charitativních i organizováním spolupráce k rozvoji odborných kompetencí a komunikačních dovedností První pomoci, Zďravé zoubky). se žáky základníchu *ut"irtir"t škol v regionu (projekty dobře prevence školníchtfiazi a bezpečnost žrákůpři vzdělávání jsou školou velmi a informací v této oblast1 zajišťovány pravidetnlým pťedáváná důlezitých pokynů roku prokazatelně jsou žáá seznamováni a proškóleni-na zaóátktl každého Školního při školních bezpečnéhochování ve škole a a v jeho pruběhu podle potřeby v oblasti školního řádu a bezpečnostních akcích. Dále jsou seznamováni s nutností dádrzovaní jsou vedeny vtřídních knihách a vk,rize pravidel,ru oouo*}"t pracovištích.zánlamy třech letech zvyšující irazí. poěet,iráir"poet"rro na 100 zatri *Óry má v posledníchzapisovaných úrazu je množství tendenci (koeficienty 5,7; 6; 9). Důvodem,rětšího těchto událostí v rámci zapisování zapisování drobných ixt^i, např. se jedná zvláště o. odborných praxí na rizikových pracovištích v nemocnici, požadavkůškolského Hodnocení předpoktadů školy ke vzdětávání podle zákona zať:vjení pro všechny realizované vzdéiávaci obory vedené v rejstříku škol a školských vzděiávaci oboru školní vytvořili vyučujícípod vedením vedoucích jednotiivých " programům, vzdéiávacím programy, které,rroji strukturou ojpovídají rimcolým f_orern práce se a yzďěiávací programy obsahovaly formalni nedástatky v doplnění metod zkratek předmětů, které žáky sesvp, přijímání a ukončóvání,iúi" a použíiíjednótných vzdé]iání, v nichž se uskutečňuje byly v průběh\inspekce odstraněny. Učebnípiarry ouóra uěebních plánů. V dobíhajících výuka podle SVP, výchá zí z píishlšných,a*óorl"t, schválenými MšMT, oborech probíhá,riaaua,1 u.ootuo,, s učebnímidokumenty platnou právní nofinou, Nejvyšší Rozwhy rryučovacíchhodin jsou sestaveny v souladu s počty žákíve třídách byly dodrženy, počty povinných vyučovacícň hodin v jednom dni a k termínu inspekce Dílčínedostatek 1,1plynu1 ze srovnání řídníchtni}r vedených. předmáů v rozwhu (CJL _ dále není s rozwhem,.yreoro*i"í, hodin, z1atkry některých.r, tridrri.r, knihách (PouŽÍvánY zl<ratky specifftováno) neodpov ídajízh,ratkám"uváděnj.m čr a re

5 Če s ká ško l ní insp e kc e, Stř e do če s ký in sp e kt o r át Inspekčnízpráva či.: čšts-d14/13-s Ředitelka školy byla do funkce jmenována na základě konkurzního íizeru v roce Rízení školy je funkčnía na velmi dobré úrovni je povinná dokumentace školy. Součástíširšího vedení je zástupkyně ředitelky a vedoucí jednotlirlich předmětových komisí - jazyktt a společenských věd, přírodovědné, psychologické a ošeřovatelství. Zlkladním poradním orgánem je pedagogickárada, se kterou ředitelka projednává všechny záiežltostí týkajícíse výchovně vzdělávacího procesu a píqimá příslušná opatření. Efektivním nástrojem kontroly je systém hospitačníčinnosti s následným vyhodnocením a stanovením konkrétníchzávěň. ČŠIse ztotožňuje se závěry ana ýzy v koncepčníchmateriálech, že silnou stránkou školy jsou kvalitní partneři pro plnění praktické.y"ky a personálreí zajištěnívýuky. Obecnějším nedostatkem je přijímání uchazečůbez ýběru a kritériíz důvodu demografického poklesu. Škohvelmi dobře spolupracuje se zákonqými zástupci nezletilých žákůa se zletilými žákl, předává všechny potřebné informace o pruběhu vzděiáváni na pravidelných ťídních schůzkáclr, pruběžně ve školrímroce osobními konzultacemi a dálkoým způsobem pomocí internetu. Školavyťváří podmínky pro práci školskérady. T1 pomáhá škole v rámci svých spravovat školu. Žákovská samospráva ve škole kompetencí stanovenó šéolshým "ákorr"* ustanovena není, bý je ve školním řádu jasně deklarováno a vedením školy podporováno právo zaýjádat žákovskou samosprávu, b;it volen a volit do této samosprávy. Sociální partneři napomáhají škole zajišťovat nejenom odbornou praxi, ale i zlepšovat vzdělávací podmínky. Mezí základní a hlavně velmi dobře spolupracující sociální partnery školy patfi budoucí zaměstnavatelé žákft, u kterých i probíhá odborná praxe, Magistrát města Kladna (např. pořádání akce První pomoc pro všechny, spolupráce při zajištěníslavnostního výazení absolventů) a uřady práce (sdělování informací o pracovních možnostech a uplatnění absolventů školy). Pro rozvoj školy a pro udržení úrovně vzdělávání je přínosný stálý kontakt vedení školy s řediteli zdravotnických škol a se zťuovatelem školy. Přftladně lze hodnotit stálou mezinárodní spolupráci - v5rměňování informací, zkušeností, odborné stiůe, výměnné zájezdy žáň - se školou s obdobným zaměíenim v Německu. Mezinárodní aktivity jsou navíc vedením školy podporovány zapojením do projektů s cílem zvýšenímotivace žáku k dalšímu studiu a rontijení znalosti a dovednosti v oboru zdravotnictví (např. projekty snézvy,,most kzaměstnáni",,,sociální služby napříč Ewopou (němčina pomůženám i vám)". YzděIávání ve střední škole zajišťuje 27 kmenových vytlěujících, ztoho 13 vyrčujících odborných předmětů, a 10 externích vyučujících.všichni učitelésplňují předpoklady pro qýkon přímépedagogické činnosti, jedna vyučujícísi doplňuje vzdělání studiem pedagogiky. Od posledního inspekčního hodnocení došlo k nárůstu po tu interním pedagogických pracovníků, což souvisí zejména se zavedením wýuky podle SVP v oboru vzdétání Sociální činnost. V kvalitě vzděiávéníse kromě vysoké míry odborné kvalifikovanosti vyučujícíchpozitivně promítá i optimální složenípedagogického sboru z hlediska věku a délky pedagogické praxe. Nejvíce vytrčujícíchje středního věku s délkou pedagogické praxe do dvaceti let. DalšívzdéIávání pedagogických pracovtttkú vychžzi z promyšlenéhoplánu, ktery održžipotřeby školy, její rozpočtovémožnosti a studijní zájempedagogů. Ve sledovaném období proběhly především vzdélávaci akce zaměíené na dalšíprohlubováni odborné kvalifikace učitelů,nový model maturitní zkoušky, na metody a formy výuky, tematiku sociálně patologických jevu a podporu informačnígramotnosti. Vyučujícímje vytvařen rovněž prostor pro samostudium. Cetnost a rozmanitost realizovaných akcí svědčío nadstandardních podmínkách pro profesní rozvoj pedagogů. Ve škole funguje efektivně nastavený institut uvádějícího učitele. 5lrc

6 Če s ka školní insp e lrc e, Stř e do če s le ins p e h or át Inspekčnízpráva či.: čšts-014/]3-s Kvalitní realizaci vzdélávacich programů umožňujínadstandardní materiální podmínky. Škohdisponuje dostatečným množstvímkmenových a odborných učeben pro výuku všeobecně vzdéiávacíchpředmětů (učebna ěeského jazyka a iteratlry, učebna dějepisu, jazyková laboratoř, jazykové učebny, chemická laboratoř, učebna výpočetnítechniky, -biologi", fyrky a hudební výchovy) a odborných předmětů (ři učebny pro výuku ošeřóvatelství suplujícízdravotnické zaťizerlt učebna psychologie, somatologie afyzioterapie). Výuka tělesné výchovy je realizováta v tělocvičně s posilovnou v budově stóly. ve větsině učeben jsou instalovány dataprojektory k dispozici jsou tři interaktivní tabule. Četnédidaktické pomůcky zvyšujíefektivitu a názornost vzděláváni. ve výuce jsou využivány anatomické modely, obrazové materiály, m&py, jazykové příručky, pomůcky pro první pomoc apod. Díky spolupráci školy s místnínemocnicí a lékárnami je zajištěno matóriálnivybavení oboru Zdravotnický asistent. Na chodbách se nacházejí odpočinkové kouty s osobními počítačis připojením k internetu. K relaxaci rovněž slouží odpočinková místnost. Rozsáhlá knihovna obsahuje odbornou literaturou, učebnice, slovníky, audiovizuální dokumenty a beletrií, kterou žácívyužívajípři přípravě na společnou Část maturitní zkoušky z českéhosazyka a literatury. Stravování je zajištěno v nedalekém domově m ádeže, případně žáct a zaměstnanci školy mohou vylžíttaké Školníbufet Či potravinové a nápojové automaty. Pro pořeby žák.ůsloužíprádelna v budově ŠkolY, v níž je zajištěno praní ochranných oděvů zdarma. V něktelých učebnách se nachiuí starý nábytek, kter.ý je postupně vyměňován za nový. Vedení školy věnuje velkou pozornost obnově materiálně-technického zžaemi. Poskytnuté finančníprostředky státního rozpočtu v období od roku 2009 až k datu inspekce byly využity na zlepšenímateriálních a personálních podmínek souvisejících seizděiáváním žáku. Nad rámec těchto prostředků byly použity finančníprostředky na rozvojové programy poskytnuté z tvtšvtt(na podporu motivačníchsložek PlatŮ pedagogických i nepedagogických pracovníků,na částečnoukompenzaci výdajů vzniklých pri *ut"ritrrictgtó,rskách a na pósílení platů s pedagogů s VŠvzdělaním), ProstředkY poskytnuté na provozní vydaje od zíizovatele a prostředky plynoucí zvlastní Činnosti. Zíaovatelkromě zqlštérnprovozních rrýdajů přispěl ve sledovaném období na výměnné zahraníčnipobyty studentů a přispíval na nutné opravy majetku. V roce 2009 byla provedena Óekóvá výměna osvětlovacích těles a v roce 2010 provedena oprava střechy, -fasády a učeben po havárii v zimním období. V uvedeném období byly do financování zapojovány vlastú fondy organizace. Rezervní fond na dofinancovátiprovozních výdajů a rond oamen na vyplácení odměn pro zaměstnance. Pro zkvalitnění podmínek v oblasti multimediální a aidat ti"t é techniky byla škola v roce 2010 zapojena v projektu Sředočeskéhokraje s názvem Modernizace škol zíaovaných StředoČeským krajem. V rámci zkvalttnění a zefektivnění vyukv škola realizuje projekt z prostředku strukturálních fondů Ewopské unie s názvem Peníze pro vzděiání, jehož cílem je individualizace, inovace a zkvalitnění,iukv v oblasti cízíchjazyki, informačních technologií, odborných předmětů a v oblasti vzdě ávárnpedagogů. 6ll0

7 č š í ř č ý á č č í čš á é č š ď í ř í ří š š ý ří í ř ě ú á óř í š žú ú í š ř á á ě ý ú ý í ý ý ý žú ů č é ř í ú á í Ř ň ž é ý ří í í ó ú ú í ř Í ú é ě í é ý ó í ó í í éú ř í í ě ú í ů ž č í é í í č ě úč ó í íá ž ň ě á í ů ó ů ž ř ú á á š

8 č ó š í ř č ý á č í á č čš ů á ů é č í š ě í í ť í ě č í ř č é č č Š í ě á ě é í ř í š úč í č ě í í č žá ů ě á í š ř í í č žá ů ě á í ř í š č á é á í š í á ď á š é ří í š í č í á č ČŠ á ý á č š í á í ř ě ý í š í ř í č ř ě ý í ář á ř ě ý í š í č í á ú ů ý é š í í á ř š š í á á á ě ř š í ř ě ý á č š Š ý á ě š íá á í í á í č ííá á ý ř í š ý ř í š ž á í š í ž Š í š í ž ý ě Š ý Š á í č Š é Š č í á

9 Č š í ř č á č í á č čš á í í š š í á ší ě á á ý í ů š í ý č í á č š š í ý ř í š č í é á á í éč Č á Č í á é á é š Í á Ž á č é č í á čí í č í á í š í č í š í é í í á á ý ří í ý š í í ž ý í ů é í Úč í á é í ž č í řá í í ý Š á í Č í ž č í ý ě í ý ř í á í Š í Š Š č í ž

10 Č š í ř č ý á č í á č čš č š é á ůž ř š ř í č í íá č ó š í ó ú í ř í ří é ř í š č í š í ř č ý á á ě ř é í í ř í é ř á í č í á č ě Ť í č éš í ó í ů š é ě č í á č ě ž š š é í í ž ý Š ř č é í č éš ž í č í í č í á í Č á š í á ý á ÍÝ í ů ě í á š í á š í á á š í á á í ě ř š í í á í ř í č í á á ř š

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 184/09-01 Název školy: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Adresa: Štěpánská 22/614, 110 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-207/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-207/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim vykonávající činnost školy: Sídlo: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IČO:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více