PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/"

Transkript

1 Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, Ostrov tel.: PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus II. turnus III. turnus IV. turnus Jméno a příjmení dítěte... Státní občanství... Datum narození...rodné číslo...věk v době konání tábora... Místo trvalého pobytu Navštěvuje základní školu Jméno a příjmení zákonného zástupce...tel. spojení... Místo trvalého pobytu Jméno a příjmení zákonného zástupce...tel. spojení... Místo trvalého pobytu Dítě nastoupí a vystoupí: /zaškrtněte zvolenou variantu/ v Ostrově v Karlových Varech přivezu na tábor osobně Přeji si, aby moje dítě bylo zařazeno do oddílu společně s těmito dětmi:.. Upozornění: Upozorňujeme, že není vhodné, aby Vaše dítě mělo na táboře jakékoli cennosti (zlaté šperky, elektronika a mobilní telefony). Tyto věci na tábor nepatří a za jejich případné poškození či ztrátu neručíme. Prohlášení zákonných zástupců dítěte - V případě vážného onemocnění dítěte či hrubého porušení kázně si vyzvednu své dítě z pobytu dříve a na vlastní náklady. - Souhlasím s uveřejněním anonymních fotografií na prezentačních materiálech a webu MDDM Ostrov. - Přihlašujeme závazně své dítě na letní tábor MDDM Ostrov ve vybraném termínu a za výše uvedených podmínek. podpis zákonného zástupce Při nakládání s osobními údaji obsaženými v této přihlášce se bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000sb

2 INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU MANĚTÍN 2015 Městský dům dětí a mládeže v Ostrově pořádá čtyři turnusy čtrnáctidenního letního tábora v Manětíně. I. turnus II. turnus III. turnus IV. turnus PŘIHLÁŠENÍ Na letní tábor mohou být přihlášeny pouze ty děti, které v době konání vybraného turnusu dosáhly min. 8 let a nedovršily 16 let věku. Přihláška se stává závaznou v momentě uhrazení stanoveného poplatku za pobyt. Přihlášku tedy přijímáme pouze současně s poplatkem v hotovosti v kanceláři MDDM Ostrov. PLATBA Cena pobytu: Kč /úhrada poplatku se provádí hotově současně s odevzdáním přihlášky v MDDM Ostrov/ Na platbu za tábor lze také přispívat odborovými svazy. Na základě Vámi dodaných fakturačních údajů rádi vystavíme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele. Odhlásíte-li své dítě z pobytu ze závažných důvodů nejpozději 14 dní před odjezdem, bude Vám vrácena celá částka úhrady za pobyt. Po tomto termínu je možné odhlásit své dítě a uplatnit vrácení celé částky jen na základě potvrzení lékaře o nemoci. Při odhlášení z jiného důvodu si MDDM vyhrazuje právo storno poplatku. STORNO POPLATKY: odhlášení do 7 dnů před odjezdem 350 Kč méně než 7 dní před odjezdem 700 Kč Storno poplatek Vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka. Všechna další finanční vyrovnání, která vzniknou případně během tábora, je možné uplatnit v domě dětí do Později již nebude možné Vašim žádostem vyhovět. UBYTOVÁNÍ Areál letního tábora je situován v krásném lesnatém prostředí Manětínska. Tábor je chatový. Zděné chatky mají vždy dvě samostatně přístupné místnosti po třech lůžkách. Jsou vybaveny povlečením, nočními stolky, šatními skříněmi a vlastním sociálním zařízením. V areálu je dále hlavní budova s jídelnou, marodkou a sociálním zařízením, hřiště pro míčové hry, volejbalové hřiště a táborové ohniště. STRAVOVÁNÍ Dětem je podáváno jídlo pravidelně 5x denně, z toho dvě teplá jídla. Přípravu jídel má na starosti tým profesionálů. Dodržován je také pravidelný pitný režim. Děti mají celý den k dispozici dostatečné množství studených i teplých nápojů. PROGRAM Téma letošní celotáborové hry je Boj o přežití. Programová náplň je složená rovnoměrně ze sportovních aktivit, výtvarných, turistických i odpočinkových aktivit. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených oddílů. Každý oddíl má svého vedoucího, případně i praktikanty. POKYNY K ODJEZDU platné pro všechny turnusy Při odjezdu bude u autobusu od Vás vybrán List účastníka, který obsahuje: - nalepenou kopii průkazky zdravotní pojišťovny - prohlášení rodičů o bezinfekčnosti - posudek o zdravotní způsobilosti vydaný lékařem Odjezdy autobusů vždy v 16:00 hodin z Ostrova od Městského domu dětí a mládeže, Školní 231 v 16:30 hodin z Karlových Varů z parkoviště pod Horním nádražím Návraty z tábora vždy mezi 18:30 19:00 hodin do Karlových Varů na parkoviště pod Horním nádražím do Ostrova před dům dětí, Školní 231 ADRESA A KONTAKTNÍ TELEFON NA TÁBOR V MANĚTÍNĚ Letní tábor MDDM Ostrov, Stará Cihelna, Manětín Tel.: GPS: , Zvláště u mladších účastníků tábora doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci. Na táboře je o Vaše dítě dobře postaráno. Proto mu, prosíme, neposílejte žádné potraviny ani nápoje. Předejdete tak případným zdravotním problémům. Doporučený seznam věcí na druhé straně >>

3 DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ!!Nutné!! gumové holínky, přezůvky do chatky, nepromokavá bunda nebo pláštěnka, šátek nebo kšiltovka spodní prádlo, trička, tepláková souprava, svetr, kraťasy, plavky, ponožky, podkolenky, sportovní obuv, sandále, pevné boty na turistiku, pyžamo, ručníky, kapesníky, láhev na vodu, obyčejné bílé triko s krátkým rukávem bez nápisu. Věci osobní hygieny, krém na opalování, toaletní papír, repelent proti hmyzu, přípravek proti klíšťatům (nejlépe ve spreji), sluneční brýle, baterka, zápisník, tužka, dopisní papír + známky, malý batůžek, drobné společenské hry, pálku na stolní tenis, kapesné dle uvážení (doporučujeme cca 100 Kč, v průběhu tábora mají účastníci možnost uložit si peníze u svých vedoucích, jinak provozovatel neručí za ztráty). V případě jakýchkoli dalších dotazů k Letnímu táboru Manětín nás neváhejte kontaktovat. K dispozici jsme Vám v MDDM Ostrov ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin, v době letních prázdnin pak od 9:00 do 13:00 hodin na tel. čísle , nebo na u

4 LIST ÚČASTNÍKA ODEVZDEJTE U AUTOBUSU /PROHLÁŠENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ JEDEN DEN PŘED ZAHÁJENÍM PRÁZDNINOVÉHO POBYTU./ Čestné prohlášení zákonného zástupce účastníka tábora: Jméno a příjmení dítěte.... Narozen/a/ Trvalý pobyt Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel ap.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí. Současně prohlašuji, že moje dítě nemá vši ani hnídy. Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by mne postihly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. Adresy pobytu zákonných zástupců dítěte (rodičů) či jiných k péči o dítě pověřených osob dosažitelných v době trvání tábora. Kdo je oprávněn případně převzít dítě v době trvání tábora: 1. Od..do jméno a příjmení. adresa.telefon.. 2. Od..do jméno a příjmení. adresa.telefon.. Upozornění zákonných zástupců účastníka: Dítě je zdravotně postiženo (druh postižení) nebo zdravotně znevýhodněno. Dále u svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci a nutnost užívání léků, které mohou ovlivnit jeho účast na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem: Dítě trpí těmito alergiemi, popřípadě upozorňuji na odlišnost ve stravovacích návycích: Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a respektuje všechny pokyny vedoucích. Dále jsem vzal/a na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře nejsou z výchovných a především z hygienických a zdravotních důvodů doporučeny. V.dne podpis zák. zástupce Dítě je: dobrý plavec plavec neplavec Zde nalepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny

5 Zdravotní způsobilost vyplní lékař (vyplňte, prosím, čitelně, nejlépe hůlkovým písmem) Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte Datum narození. Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci: a) je zdravotně způsobilé b) není zdravotně způsobilé c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením):... Část B) Potvrzení o tom, že dítě a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE b) je proti nákaze imunní (typ/druh)... c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)... d) je alergické na... e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)... Datum: Podpis a razítko lékaře: Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží je jako odvolání odvolacímu orgánu. Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby Vztah k dítěti Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne Podpis oprávněné osoby Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne.. (stvrzuje se přiloženou doručenkou ) *) Nehodící se škrtněte

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ahoj hokejisto, rodiče,

Ahoj hokejisto, rodiče, Ahoj hokejisto, rodiče, ani letos nevynecháme důležitou součást přípravy našich hráčů, kterou je letní soustředění. Termín je tradiční, v posledním srpnovém týdnu, před zahájením školního roku. Po prázdninovém

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? Alergie na potraviny ANO / NE ANO /

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Vypracovala: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Mgr. Jitka Králová Mgr. Martin Prokop, ředitel školy Pedagogická

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více