PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015003"

Transkript

1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Dolní Dubňany Termín konání výběrového řízení: až Otevírání obálek: od 13:00 hodin Organizátor výběrového řízení: AUCREAL s. r. o. Chmelova 357/2, Hradec Králové IČ zastoupená Davidem Kořínkem - jednatelem Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové pod sp. zn. C (dále jen organizátor ) Navrhovatelé výběrové řízení: Česká insolvenční v. o. s. se sídlem Hradec Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ IČ: zastoupená JUDr. Kamilem Podroužkem ohlášeným společníkem jako insolvenční správce dlužníků: Begokon CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem Velký Dvůr 861, Pohořelice, insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 27373/2013, BETTONGIA, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 5, Bellušova 1858/32, PSČ 15500, insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 18462/2014, (dále jen navrhovatel č. 1 ) a Raiffeisen - Leasing, s.r.o., se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ IČ: , DIČ: CZ zastoupená.. zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka (dále jen navrhovatel č. 2 ) a 1

2 UniCredit Leasing CZ, a.s., se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ IČ: , DIČ: CZ zastoupená Mgr. Petrem Šabatkou, na základě plné moci zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 546 (dále jen navrhovatel č. 3 ) a UNILEASING a.s. se sídlem Randova 214, Klatovy I, Klatovy IČ: , DIČ: CZ zastoupená Ing. Lubošem Novým, místopředsedou představenstva zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl B, vložka 561 (dále jen navrhovatel č. 4 ) (navrhovatel č. 1, navrhovatel č. 2, navrhovatel č. 3 a navrhovatel č. 4 dále také jen jako navrhovatelé ) Prohlášení navrhovatelů a předmět výběrového řízení: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 27373/2013-A-31ze dne 21. ledna 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka Begokon CZ a byl prohlášen na jeho majetek konkurs. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 21. ledna Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 18462/2014-A-9 ze dne 28. srpna 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka BETTONGIA a byl prohlášen na jeho majetek konkurs. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 28. srpna Navrhovatel č. 1 prohlašuje, že je insolvenčním správcem shora uvedených dlužníků, a že v majetkové podstatě jednotlivých dlužníků jsou mimo jiné sepsány movité a nemovité věci tvořící dohromady areál farmy Dolní Dubňany; Farma Dolní Dubňany, v katastrálním území Dolní Dubňany, obci Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský. a) Do majetkové podstaty dlužníka Begokon CZ byly jako výlučné vlastnictví dlužníka Begokon CZ sepsány insolvenčním správcem mj. následující: nemovité věci: - pozemek parc. č. st. 251/2, o výměře 8705 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav. (funkčně rozdělené na halu č. 1, halu č. 2, halu č. 3, halu č. 4 a halu č. 5), - pozemek parc. č. st. 255, o výměře 1178 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav. (hala č. 6), - pozemek parc. č. st. 256/2, o výměře 35 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav., - pozemek parc. č. st. 257, o výměře 254 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav., - pozemek parc. č. st. 258, o výměře 80 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav., 2

3 - pozemek parc. č. st. 259, o výměře 413 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav, - pozemek parc. č. 753/2; - pozemek parc. č. 757/2; - pozemek parc. č. 757/3; - pozemek parc. č. 757/4; - pozemek parc. č. 757/5; - pozemek parc. č. 757/6; - pozemek parc. č. 757/7; - pozemek parc. č. 757/8; - pozemek parc. č. 757/9; - pozemek parc. č. 757/11; - pozemek parc. č. 757/13; - pozemek parc. č. 757/14; - pozemek parc. č. 757/16; - pozemek parc. č. 856/7; - pozemek parc. č. 5284; - pozemek parc. č. 5285; - pozemek parc. č. 5286; - pozemek parc. č. 5287; - pozemek parc. č. 5288; - pozemek zjednodušené evidence parc. č. 813, původ: Přídělový plán nebo jiný podklad; - zemědělská stavba bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc. č. st. 252, který je ve vlastnictví 3. osoby, vše zapsáno na LV č. 428 vedeném v k.ú. Dolní Dubňany; movité věci: - záložní zdroj diesel-generátor ČKD, typ 6S160P; - nádrž ocel. válcová ležatá, na PHM, objem 300 l; - el. rozvaděč skříňový - 2 ks, pro záložní zdroj el. proudu; - tlakový čistič KÖRCHER, HDS 10/20; - ocelový kontejner - 2ks, rozměry 1800x4200x1700 mm; - nabíjecí usměrňovač EPONA , pro ZVZ AV-13; - dopravník vajec T 500, délka 73m - od haly č. 1 až k hale č. 5; - spirálový dopravník, délka 255 m - od výrobny krmných směsí až k hale č. 5. b) Do majetkové podstaty dlužníka BETTONGIA byla jako výlučné vlastnictví dlužníka BETTONGIA sepsána insolvenčním správcem mj. technologie (míchárna) nacházející se v budově bez č.p./č.e., zem. stav., (hala č. 6), jež je součástí pozemku parc. č. st (dále jen předmět prodeje č. 1 ) 3

4 Navrhovatel č. 1 prohlašuje, že k předmětu prodeje č. 1 se váží zástavní práva a omezení dispozičních práv uvedená na výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Dubňany na příslušných listech vlastnictví a uvedená na výpisech z rejstříku zástav, kde jsou nemovité a movité věci zapsány. Navrhovatel č. 1 prohlašuje, že zástavní práva a omezení dispozičních práv zaniknou v souladu s ust. 283 odst. 5 ve spojení s 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zpeněžením předmětu prodeje č. 1. Navrhovatel č. 2 prohlašuje, že je výlučným vlastníkem technologie (odchov klec) nacházející se v budově bez čp/če (konkrétně v části označené jako hala č. 2), jež je součástí pozemku parc. č. st. 251/2, zapsaného na LV č. 428 vedeném pro k.ú. Dolní Dubňany. (dále jen předmět prodeje č. 2 ) Navrhovatel č. 3 prohlašuje, že je výlučným vlastníkem technologie (odchov klec) nacházející se v budově bez čp/če (konkrétně v části označené jako hala č. 3), jež je součástí pozemku parc. č. st. 251/2, zapsaného na LV č. 428 vedeném pro k.ú. Dolní Dubňany. (dále jen předmět prodeje č. 3 ) Navrhovatel č. 4 prohlašuje, že je výlučným vlastníkem technologie (odchov klec) nacházející se v budově bez čp/če (konkrétně v části označené jako hala č. 5), jež je součástí pozemku parc. č. st. 251/2, zapsaného na LV č. 428 vedeném pro k.ú. Dolní Dubňany. (dále jen předmět prodeje č. 4 ) Předmět prodeje č. 1, předmět prodeje č. 2, předmět prodeje č. 3 a předmět prodeje č. 4 bude dále označován též jen jako předměty prodeje. Navrhovatel č. 1 prohlašuje, že na předmětu prodeje č. 1 vázne nájemní právo ve prospěch Z & B Trading s.r.o., IČO , se sídlem U Bulhara 1655/5, Nové Město, Praha 1, na základě Smlouvy o nájmu ze dne ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou na dobu neurčitou (dále jen nájemní smlouva ). Navrhovatel upozorňuje, že zpeněžení předmětu prodeje č. 1 je výpovědním důvodem nájemní smlouvy a výpovědní doba pak činí 1 měsíc, když do doby předání předmětu prodeje č. 1 kupujícímu bude nájemní vztah vypovězen. Nájemní smlouva spolu s dodatky je pro zájemce k dispozici u organizátora. Navrhovatel č. 2 prohlašuje, že je bez omezení oprávněn zpeněžit předmět prodeje č. 2 a že na předmětu prodeje č. 2 neváznou žádná zástavní práva či jiné závady, které by přešly prodejem předmětu prodeje č. 2 na nabyvatele. Navrhovatel č. 3 prohlašuje, že je bez omezení oprávněn zpeněžit předmět prodeje č. 3 a že na předmětu prodeje č. 3 neváznou žádná zástavní práva či jiné závady, které by přešly prodejem předmětu prodeje č. 3 na nabyvatele. Navrhovatel č. 4 prohlašuje, že je bez omezení oprávněn zpeněžit předmět prodeje č. 4 a že na předmětu prodeje č. 4 neváznou žádná zástavní práva či jiné závady, které by přešly prodejem předmětu prodeje č. 4 na nabyvatele. Navrhovatelé prohlašují, že jim není známo, že by na předmětech prodeje vázly další závazky, práva, nájemní vztahy nebo věcná břemena, že by měly předmětné nemovité a movité věci právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětům prodeje jakékoli právo, jimž by byl nabyvatel omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu, k němuž jsou určeny, vyjma závad uvedených v těchto podmínkách. Navrhovatel č. 1 prohlašuje, že mu byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), udělen pokyn zajištěných věřitelů ke zpeněžení předmětu prodeje č. 1 a zároveň byl udělen souhlas zástupce věřitelů se zpeněžením předmětu prodeje č. 1 prostřednictvím zprostředkovatele. 4

5 Upozornění organizátora výběrového řízení zájemcům Organizátor upozorňuje případné zájemce o předměty prodeje, že prodej předmětu prodeje č. 1 je podřízen specifickým pravidlům stanoveným insolvenčním zákonem, mezi něž patří zejména následující: a) ke schválení zpeněžení přímým prodejem je příslušný Krajský soud v Hradci Králové, jemuž návrh na udělení souhlasu s prodejem podává insolvenční správce, který je jediným účastníkem tohoto řízení ( 289 odst. 1 insolvenčního zákona), b) insolvenční soud povolí prodej, je-li k návrhu mj. přiložen souhlas věřitelského výboru (zástupce věřitelů) s tímto způsobem zpeněžení ( 289 odst. 1 insolvenčního zákona), c) jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí ( 293 odst. 1 insolvenčního zákona), d) je-li uplatněno právo na uspokojení přihlášené pohledávky ze zajištění nebo má-li být majetková podstata zpeněžena podle 290 nebo 292 insolvenčního zákona, insolvenční správce zadá znalci ocenění hodnoty zajištění a v případě podle 290 nebo 292 insolvenčního zákona ocenění hodnoty zpeněžovaného majetku vždy ( 219 odst. 4 insolvenčního zákona), e) insolvenční správce je při zpeněžování majetkové podstaty vázán zákonnými předkupními právy ( 284 odst. 2 insolvenčního zákona), f) kupující nesmí být osobou, která má zákaz nabývání majetku z majetkových podstat dlužníků ve smyslu ust. 295 insolvenčního zákona, a zároveň nesmí na takovou osobu nemovitosti a movitosti převést ani ve lhůtě 3 let ode dne skončení konkursu některého z výše uvedených dlužníků. Předmětem výběrového řízení jsou výše uvedené předměty prodeje i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí a movitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel č. 1, navrhovatel č. 2, navrhovatel č. 3 a navrhovatel č. 4 byli oprávněni užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, studny, trvalé porosty, zpevněné plochy a podobně. Organizátor dále výslovně upozorňuje případné zájemce o koupi předmětů prodeje, že předmětem prodeje v rámci tohoto výběrového řízení není technologie (klecová technologie) nacházející se v budově bez č.p./č.e., zem. stav., (hala č. 1), jež je součástí pozemku parc. č. st. 251/2. Tuto technologii lze zakoupit v samostatném výběrovém řízení, které probíhá souběžně s tímto. Organizátor dále upozorňuje případné zájemce o koupi předmětů prodeje na to, že farma v Dolních Dubňanech má integrované povolení udělené na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje sp. zn. S - JMK 58458/2015 OŽP/Ber ze dne Převod tohoto integrovaného povolení není předmětem výběrového řízení a kupující je povinen si tento převod na sebe zajistit sám. Stručný popis farmy Dolní Dubňany: Líheň a chov na farmě Dolní Dubňany se skládá ze šesti hal. Dvě z nich jsou vybaveny klecovou technologií s celkovou kapacitou slepic. Další dvě obsahují chovné klece s celkovou kapacitou kuřat. Mísící technologie s kapacitou 6-8 tun za hodinu se nacházejí v hale č. 6. Jedna hala se rekonstruuje. Jsou zde dvě administrativní budovy jedna pro ubytování zaměstnanců a druhá pro prodej vajec. 5

6 Popis hal a technologií Hala č. 1 Hala č. 1 prošla úplnou rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde klecová technologie s kapacitou slepic, pořízená v roce Popis technologie: - EU podlaží, 4 řady, - 5 podlaží, 4 řady, TECHNOLOGIE UMÍSTĚNÁ V HALE Č. 1 NENÍ PŘEDMĚTEM PRODEJE V RÁMCI TOHOTO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ! Hala č. 2 Hala č. 2 prošla úplnou rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde technologie chovu s kapacitou kuřat, pořízená v letech Popis technologie: - klece chov, - 4 podlaží, 9 řad. Hala č. 3 Hala č. 3 prošla úplnou rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde technologie chovu s kapacitou kuřat, pořízená v letech Popis technologie: - klece chov, - 4 podlaží, 9 řad. Hala č. 4 Hala č. 4 je v rekonstrukci. Budova byla původně užívána jako kravín. Hala č. 5 Hala č. 5 prošla úplnou rekonstrukcí v roce Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde klecová technologie s kapacitou slepic, pořízená v roce Popis technologie: - EU podlaží, 5 řad, - Technologie se skládá z automatické krmné linky, linky na odklízení trusu, mechanického sběrače vajec, napájecího systému, vzduchotechniky, elektroinstalace a doplňkového vybavení. Hala č. 6: Hala č. 6 prošla úplnou rekonstrukcí v roce Je zde mísící technologie s kapacitou 6-8 tun za hodinu, vyrobená v roce Popis technologie: - Mísící technologie pro míchání krmných směsí, která se skládá z následujících částí: příjmový koš, dopravní cesta, 8 kusů vnitřních příjmových zásobníků surovin, šrotovník RBP 55, mixér 1000, 5 kusů vnitřních expedičních zásobníků krmiv SP2, skladovací nádrž na 15 tun živočišného tuku, provozní nádrž na 500 litrů živočišného tuku, rozvaděč MKS a řídící systém (počítač) MKS. Popis nemovitostí a jejich stavu a dále movitých věcí je uveden v posudcích znalců zpracovaných pro účely insolvenčního řízení č. 150/3050/2014*DOLNÍ DUBŇANY. Tyto posudky jsou k dispozici na vyžádání u organizátora či veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku u dlužníka Begokon CZ. 6

7 Seznámení s předměty prodeje Pro tento účel je zájemci umožněno seznámení se s prodávaným majetkem. Pro zájemce bude učiněna prohlídka přímo v místě, tedy na farmě Dolní Dubňany. Termín a čas prohlídky je nutno předem dohodnout s organizátorem. Případné další informace a dokumenty dle možností organizátor zajistí na vyžádání. Podmínky účasti ve výběrovém řízení Účastníkem výběrového řízení se může stát fyzická či právnická osoba, která v dále stanovených lhůtách doručila, a to na adresu navrhovatele č. 1, společnosti Česká insolvenční v.o.s., Fráni Šrámka 1139/2, Hradec Králové, svou nabídku se všemi náležitostmi uvedenými dále v neporušené uzavřené obálce označené zřetelně, o jaké výběrové řízení se jedná (tedy NABÍDKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FARMA DOLNÍ DUBŇANY ). Účastníkem výběrového řízení a následně kupujícím nesmí být osoba, která má zákaz nabývání majetku z majetkových podstat dlužníků ve smyslu ust. 295 insolvenčního zákona, a zároveň nesmí na takovou osobu nemovitosti a movitosti převést ani ve lhůtě 3 let ode dne skončení konkursu některého z výše uvedených dlužníků. Termín pro podání nabídek končí ve 12:00 hodin dne včetně. Nabídky je možno podat formou osobního podání nebo poštovního podání. Osobní podání je možné v pracovní dny v týdnu od do v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin a dne pouze od 9:00 hodin do 12:00 hodin, v ostatních dnech po předchozí domluvě. V případě podání poštovní přepravou nebude brán ohled na pozdní dodání způsobené doručováním. Pokud bude podání k přepravě podáno poštou, pak k zásilkám došlým později než do 12:00 hodin včetně se nepřihlíží. V případě osobního podání nabídky lhůta končí ve 12:00 dne včetně. Nabídka účastníka musí být nepodmíněná, musí znít na všechny čtyři předměty prodeje a musí obsahovat následující náležitosti: nabídka musí být podána v českém jazyce, podává-li nabídku zahraniční subjekt v cizím jazyce, musí být nabídka předložena úředně ověřeným překladem do českého jazyka; nabídková cena v Kč bude uvedena číslem i slovem (pokud dojde k nesouladu mezi částkou uvedenou číslem a slovem má se za to, že platná je částka uvedená slovem), a bude vyjádřena jednou částkou a to včetně DPH; nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat. Právnické osoby a podnikatelé jsou povinni přiložit k nabídce kopii platného výpisu z registru, v němž jsou evidováni (tj. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku atp.). Podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc. Podpis této nabídky musí být úředně ověřen. Podá-li nabídku zahraniční osoba, musí nabídka obsahovat úředně ověřený překlad do českého jazyka platného výpisu z registru, v němž je tato osoba evidována; závazek zájemce uzavřít s navrhovateli Kupní smlouvy na předměty prodeje, jak je uvedeno výše, závaznost nabídky musí být alespoň do ; podepsané tyto podmínky VŘ jako důkaz jejich akceptace; korespondenční, ový a telefonický kontakt na účastníka pro potřeby vyrozumění o výsledku; 7

8 bankovní spojení pro potřeby případného vrácení složené kauce. Složení kauce Účastník výběrového řízení je povinen v případě předložení nabídky složit vratnou kauci ve výši 1% z ceny předmětů prodeje včetně DPH stanovené znaleckými posudky, což v tomto případě představuje částku ,-- Kč (slovy: pětsetsedmnáctisícdvěstětřicetšest korun českých), a to bankovním převodem na účet navrhovatele č. 1, tedy insolvenčního správce společnosti Česká insolvenční v.o.s. č / 2700, IBAN: CZ , BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., s variabilním symbolem rodné číslo účastníka, jako fyzické osoby nebo IČ účastníka, jako právnické osoby či fyzické osoby - podnikatele. Lhůta pro úhradu kauce končí dnem do 12:00 hodin - v tomto termínu musí být uvedená kauce připsána na výše uvedený účet navrhovatele č. 1, tedy insolvenčního správce společnosti Česká insolvenční v.o.s. Složení kauce platební kartou nebo šekem je nepřípustné. Vrácení kauce Kauce bude neúspěšným účastníkům výběrového řízení vrácena po skončení výběrového řízení převodem na bankovní účet uvedený v nabídce. Kauce bude vrácena převodem a tento převod bude proveden nejpozději dne Vítězi VŘ se složená kauce započítá na jím nabídnutou kupní cenu. Kritérium výběru vítěze Hodnotícím kritériem VŘ je nejvyšší řádně a včas nabídnutá kupní cena. Takže ve výběrovém řízení bude navrhovatelům k uzavření Kupní smlouvy organizátorem vybrán ten zájemce, který nabídne za předměty prodeje nejvyšší kupní cenu. Minimální nabídková cena byla stanovena jako cena předmětů prodeje stanovena znaleckými posudky vypracovanými v rámci insolvenčního řízení, a to na celkovou částku ,-- Kč bez DPH za předměty prodeje, DPH připadající na movitý majetek činí částku ,40 Kč. Minimální nabídková cena za předměty prodeje byla tedy stanovena na částku Kč ,40 včetně DPH. Zájemce a případný vítěz musí splnit i veškeré další podmínky VŘ. Nabídky zájemců, kteří nesplní některou z podmínek VŘ budou při výběru vyřazeny: zájemce, který řádně nesloží kauci; zájemce s nejasnou či nedoloženou vlastní identifikací; zájemce, jehož nabídka nebude obsahovat minimální nebo konkrétní výši nabízené ceny; zájemce, který doručí nabídku po stanoveném termínu; zájemce, jehož nabídka nebude obsahovat podepsané prohlášení, že se seznámil s podmínkami VŘ a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. 8

9 Otevírání obálek, vyrozumění o výsledku VŘ, termín uzavření kupních smluv a termín doplacení nabídnuté kupní ceny Po obdržení obálek s nabídkami bude jejich otevírání a následné vyhodnocení nabídek veřejné a proběhne dne od 13:00 hodin v prostorách konferenčního sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, na adrese Hradecká 1250/2, Hradec Králové. Po otevření obálek a vyhodnocení nabídek bude přítomným účastníkům VŘ oznámena nejvyšší nabídnutá cena. Následně jim bude umožněno tuto nejvýše nabídnutou cenu v případě jejich zájmu ještě zvýšit, a to formou přímého podávání nabídek (licitací), a to i opakovaně, kdy minimální navýšení ceny musí být o částku ,-- Kč (slovy: pětsetsedmnáctisícdvěstětřicetšest korun českých), tedy o 1% z ceny předmětů prodeje včetně DPH stanovené znaleckými posudky. Tyto nabídky pak mohou činit pouze osoby oprávněná jednat za účastníky, což doloží před samotným zahájením podávání nabídek na místě organizátorovi. Dojde-li tedy k činění nových nabídek ze strany zájemců, bude tak vybrána nová nejvyšší nabídka za předmět výběrového řízení farmu Dolní Dubňany, a ta bude považována za nejvýše učiněnou nabídku v tomto výběrovém řízení. O takto nově učiněné nejvyšší nabídce bude sepsán na místě samém protokol, který bude zájemcem, který tuto nabídku učinil, či jeho oprávněným zástupcem podepsán, a tím bude vybrán budoucí kupující. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne následně navrhovatel č. 1 nejpozději do Vybraný uchazeč bude o svém výběru následně vyrozuměn obratem em a doporučeným dopisem. Výzva k uzavření kupních smluv a zaplacení doplatku kupní ceny se považuje za doručenou dnem, kdy navrhovatel č. 1 odešle účastníku ovou zprávu a doporučený dopis. Navrhovateli vybraný uchazeč je povinen uzavřít kupní smlouvy na předměty prodeje nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva navrhovatele č. 1 k uzavření kupních smluv a doplatku kupní ceny. Navrhovateli vybraný uchazeč je povinen zaplatit kupní cenu do šedesáti kalendářních dnů, ode dne, kdy mu bude doručena výzva navrhovatele č. 1 k uzavření kupních smluv a doplatku kupní ceny, a to dle podmínek uvedených v přiložených kupních smlouvách, tedy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy do úschovy na účet schovatele, čímž se povinnost zájemce zaplatit kupní cenu navrhovatelům bude považovat za splněnou. Daňové aspekty: Vítěz výběrového řízení je povinen uhradit daň z nabytí nemovitostí a související poplatky. Vzhledem k tomu, že předmětem výběrového řízení je nemovitý a movitý majetek, bylo na základě ocenění znaleckým posudkem určeno, že na movitý majetek připadne částka ve výši 30,2438 % z kupní ceny a tato část je zatížena DPH ve výši 21% a na nemovitý majetek připadne část ve výši 69,7562 % z kupní ceny. Navrhovatelé VŘ jsou oprávněni neurčit žádného vítěze, případně s vítězem VŘ Kupní smlouvu neuzavřít a výběrové řízení zrušit, nebo změnit vč. návrhu kupních smluv a to i bez udání důvodu. Uzavřená Kupní smlouva nenabude účinností dříve, než bude prodej mimo dražbu odsouhlasen zajištěným věřitelem a insolvenčním soudem a vklad práva u nemovitého majetku zaevidován příslušným katastrálním úřadem. 9

10 Převzetí dokladů, které se vztahují k předmětu prodeje, bude v sídle navrhovatelů a to ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti Kupní smlouvy. Nemovitost bude předána nejpozději 15 dní od doložení listu vlastnictví, který osvědčuje zápis nabyvatele jako vlastníka uvedených nemovitostí. Smluvní pokuta Účastník VŘ se podpisem tohoto dokumentu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané kauce, tj. ve výši ,-- Kč (slovy: pětsetsedmnáctisícdvěstětřicetšest korun českých), v případě, že zmaří výběrové řízení. Účastník výběrového řízení zmaří výběrové řízení, pokud učiní nabídku, stane se vítězem výběrového řízení a následně ve stanovené lhůtě, tedy do 30 kalendářních dnů od vyrozumění o vítězství ve VŘ, neuzavře kupní smlouvy a/nebo příslušnou smlouvu o úschově, či do 60 kalendářních dnů od vyrozumění o vítězství ve VŘ, nedoplatí cenu nabídnutou ve výběrovém řízení. V takovém případě je organizátor oprávněn jednostranně započítat oproti nároku účastníka VŘ na vydání jím složené kauce nárok organizátora VŘ na úhradu smluvní pokuty. Přílohy: - návrh textu Kupní smlouvy na nemovité věci - návrh textu Kupní smlouvy na movité věci V Hradci Králové dne 19. srpna AUCREAL s. r. o. Česká insolvenční v. o. s. David Kořínek, jednatel JUDr. Kamil Podroužek, ohlášený společník Raiffeisen - Leasing, s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s. Mgr. Petr Šabatka, na základě plné moci UNILEASING a.s. Ing. Luboš Nový, místopředseda představenstva Účastník VŘ IČ.. svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s podmínkami předmětného výběrového řízení a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. V. dne. Účastník VŘ 10

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 02/2012 Prodej nemovitého majetku BYDLENÍ SMETANKA, a.s. Termín konání 1. kola výběrového řízení: 20. 8. 2012 19. 10. 2012 Termín konání 2. kola výběrového řízení: 19. 10.

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení:

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 I. Organizátor výběrového řízení: LARYNEX s.r.o. se sídlem: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00 IČO: 27782492 zastoupena: jednatelka

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 20150013 prodej nemovitého majetku dlužníka Plynostav - regulace plynu, a.s., IČ: 47472499

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 20150013 prodej nemovitého majetku dlužníka Plynostav - regulace plynu, a.s., IČ: 47472499 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 20150013 prodej nemovitého majetku dlužníka Plynostav - regulace plynu, a.s., IČ: 47472499 Termín konání výběrového řízení: 20.5.2015 do 30.6.2015 Organizátor výběrového řízení:

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Velkoosecká sportovní,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III.

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. PROKONZULTA, a. s. IČ: 253 32 953 Spisová značka: B 4298 vedená u Krajského soudu v Brně Sídlo: Brno, Křenová 299/26, PSČ 602 00 (dále

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -7. Podmínky výběrového

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ

Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Výběrové řízení Nový Jenštejn, pozemky o velikosti 216 tis m2 pro výstavbu Praha - východ Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 5. Podmínky výběrového

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 9883/14-10 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě 1945/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2047/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 4. Podmínky výběrového

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Žatci Smetanovo náměstí 1017, 438 01 Žatec Č. j.: 2210337/14/2515-00540-506693 Vyřizuje: Stanislava Kokošková,

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška )

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) Vyhláška o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) 1. Prodávající Volksbank CZ, a.s. se sídlem: Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ:

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Liberecký kraj 1.máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech Č.j: 438753/15/2607-00540-601258 Vyřizuje: Vladislav Brož Telefon: 481660342 E-mail:

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více