ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem a nahrazuje tímto dokument z V Hrubém Jeseníku razítko: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje Základní charakteristika školy Charakteristika ŠVP Cíle a poslání školy Priority ŠVP Vzdělávání ţáků se SVP Učební plán Způsob začlenění projektových dnů Dlouhodobý projekt Vzdělávací obsah oblastí Hodnocení ţáků a autoevaluace školy Závěrečná ustanovení Učební osnovy vyučovacích předmětů : 8.1 Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika Projektové dny Průřezová témata

3 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, Oskořínek tel.: , , Mgr. Oberhel Jaroslav příspěvkové organizace Zřizovatel : Obec Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník 30, Oskořínek, tel. : Zařazení do sítě škol, redizo :

4 Základní charakteristika školy Škola sdruţuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 100 ţáků ŠKOLNÍ DRUŢINU IZO kapacita 40 ţáků ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 130 stravovaných MATEŘSKOU ŠKOLU IZO kapacita 25 dětí Základní škola v Hrubém Jeseníku je řazena mezi školy malotřídní a od školního roku 2002/2003 je organizována jako škola trojtřídní s pěti ročníky. Od je škola příspěvkovou organizací, jejíţ součástí je školní druţina, školní jídelna a mateřská škola. 4

5 Podmínky školy ke vzdělávání 2.1. Charakteristika pedagogického sboru Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy jsou ztotoţněni s koncepcí školy a uplatňují takové výukové a výchovné postupy, které koncepci odpovídají. Chceme být stabilizovaným a kvalifikovaným pedagogickým sborem. Ze strany vedení je uplatňován harmonický způsob myšlení a řízení, všem pedagogickým pracovníkům jsou vytvářen dobré podmínky pro další vzdělávání. Sloţení pedagogického sboru a jeho kvalifikace, aprobovanou a funkce : Titul Jméno příjmení Hájková Alena Mgr. Hlavičková Alena Mgr. Hurychová Veronika Mgr. Oberhel Jaroslav Mgr. Oberhelová Jitka a Kvalifikace Aprobovanost Funkce Úplné střední odborné ANO vychovatelka, vzdělání - vychovatelka NE metodik SPJ Vysokoškolské vzdělání ANO učitelka Vysokoškolské vzdělání ANO učitelka Vysokoškolské vzdělání ANO učitel, ředitel školy Vysokoškolské vzdělání ANO učitelka 5

6 2.2. Budova a materiální vybavení Vzhledem k tomu, ţe velká část budovy byla vystavěna v 19. století, nemůţe stoprocentně vyhovovat dnešní době. Přesto díky spolupráci se zřizovatelem jsou postupně do školy dávány finanční prostředky na její renovaci. V budově jsou 3 učebny pro jednotlivé třídy, samostatná učebna s výpočetní technikou, tělocvična, dvě místnosti školní druţiny a jídelna se školní kuchyní. Škola má prostory na jejichţ výzdobě se podílejí pedagogičtí pracovníci spolu se ţáky. V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat prostory školy, počítačovou učebnu. Vyučující i ţáci mají volný přístup k PC a internetu, mohou vyuţít tiskárnu i kopírku. Stále zůstává mnoho nedostatků, které je nutno postupně vyřešit a odstranit. Především nevyhovující tělocvična a venkovní prostory na výuku tělesné výchovy, modernizace sociálních zařízení. Materiální vybavení je dostatečné, při nákupu školních potřeb a pomůcek na výtvarnou výchovu pro ţáky vychází škola rodičům vstříc hromadnou objednávkou. Škola je vybavena 15 počítači, které jsou vyuţívány v zájmovém útvaru, ve výuce matematiky, českého a cizího jazyka, vlastivědy a ve volném čase po vyučování, práci na PC si do svého programu vloţila i ŠD. Dále ve škole máme dvě barevné televize, video, kopírku, čtyři magnetofony s CD, varhany Casio a několik starších typů audiovizuální techniky, interaktivní tabule. Školní druţina je umístěna v přízemí školní budovy a má dvě místnosti. Jednu místnost vyuţívají děti jako hernu, druhou k praktickým činnostem. Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru dosahuje 100 %. Další vzdělávání orientováno na inovační procesy ve školství, práci se ţáky s VPU, estetické výchovy, protidrogovou prevenci. 6

7 Školu navštěvují ţáci nejen z původně spádového obvodu školy, ale i z dalších obcí z okolí. Škola je otevřená přijetí ţáků, jejichţ rodiče projevují zájem o priority předloţeného vzdělávacího programu. Špatná dopravní obsluţnost je příčinou toho, ţe do naší školy dlouhodobě nedochází ţáci z obce Chleby Spolupráce s rodiči a jinými subjekty V průběhu školního roku jsou plánovány dvě pravidelné rodičovské schůzky, na kterých jsou rodiče seznamováni s klasifikací prospěchu a chování ţáků a evaluačním procesem. Velmi dobrá spolupráce je v oblasti mimoškolní. Rodiče se zapojují do organizování zábavných akcí pro ţáky a nejen pro ně. Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. Spolupráce se spádovými školami je na úrovni minulých let. Přechod našich ţáků na 2.stupeň ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Křinec probíhá bez váţnějších komplikací a podle našich informací od pedagogů, ţáků a rodičů se naši ţáci řadí k lepšímu průměru. Velmi dobrá je spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou. Nejenom ţe vyuţíváme její areál k výuce tělesné výchovy a programu druţiny a mateřské školy, ale právě místní TJ zaštiťuje pro ţáky organizaci akcí : fotbalové turnaje, čarodějnice, šlápota,... Necelé dvě desítky našich ţáků je aktivně zapojeno ve fotbalovém oddílu. Škola vyuţívá sluţeb Pedagogicko-psychologické poradny Nymburk Správním orgánem školy je Školská rada, zřízená , která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. 7

8 Úzký kontakt školy funguje se Vzdělávacím zařízením Středočeského kraje, vedle standardní úrovně oboustranné komunikace téţ na úrovni metodické pomoci Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se dlouhodobě zapojuje do aktivit v oblasti Prevence. Má zpracován preventivní program v oblasti zdraví, bezpečnosti, prevence před návykovými látkami a dalšími projevy sociopatologických jevů. Úzce spolupracujeme s obecním úřadem a TJ Hrubý Jeseník a Policií ČR v této oblasti. Pravidelně se zúčastňujeme sportovních a kulturních akcí. Pedagogové spolupracují vzájemně na různých školních projektech. Vyuţíváme moţnosti ozdravných výukových pobytů v našich horách. V návaznosti na místní podmínky působí ve škole několik zájmových krouţků. Z ekonomických důvodů nevyjíţdějí ţáci do zahraničí a raději zaměřují své aktivity na oblasti v rámci ČR. 8

9 3. Charakteristika ŠVP Objektivními faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy, jsou : 1. poloha školy a její význam v historickém utváření obce Hrubý Jeseník a Oskořínek, 2. sociální sloţení ţáků dojíţdějících nejenom ze spádových obcí, 3. spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání ţáků, 4. spolupráce s rodiči a místním spolkem tělovýchovné jednoty. Pro rozvoj zájmů, dovedností a vyuţití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku samostatných zájmových útvarů nebo útvarů v rámci školní druţiny. Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi ţáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce. Individuální péče pedagogů o ţáky se projevuje četností zapojení a úspěchy ţáků, ţákovských kolektivů v soutěţích a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do ţivota školy integrujeme plnohodnotně ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými a zdravotními poruchami i ţáky talentované a nadané. Kvalitu dosavadního vzdělávacího systému dokumentují výsledky testů KALIBRO, SCIO. Škola chápe své poslání jako sluţbu ţákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje aktivní spolupráce s rodiči a přáteli dětí školy. Zřízena byla Školská rada. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů. 9

10 3.1. Cíle školy Naše škola zajistí svým ţákům kvalitní základní vzdělání 1.stupně orientované na ţivotní praxi a na další studium, usnadní jim přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků, zejména pak vedou ţáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí ţáka, jak se učit. Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví. Škola vytváří podmínky pro smysluplné vyuţití volného času v zájmových aktivitách. Škola podporuje sepjetí ţáků, rodičů a pracovníků školy v prostředí obce, podporuje vztah jednotlivce k venkovskému prostředí a vytváří spojitost do budoucna Profil absolventa naší školy s ohledem k jeho věku je proaktivní v poznávání okolního světa, dokáţe nakládat se získanými informacemi rozhoduje se samostatně, dokáţe si poradit při řešení problémů umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím 10

11 je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe a vůči stresu uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj ţivotní styl přizpůsobuje potřebě o zdraví pečovat Obecné cíle školy Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehoţ členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu profesionální práce. Za prioritní vzdělávací aktivity povaţujeme osvojení klíčových kompetencí ţáky. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme ţáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němţ ţijí. Zajišťujeme nabídku zájmových aktivit pro ţáky s cílem rozvíjet jejich zájmy a s cílem smysluplně vyuţít jejich volný čas. Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv ţáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů ţáků. Realizuje je prostřednictvím rodičovských schůzek a Školské rady. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti. Soustavnost zodpovědného individuálního plnění cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce. 11

12 Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem budování vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno Priority ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie a podpora osvojování klíčových kompetencí s ohledem k věku Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému ţivotu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a sloţitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu ţivota. Úroveň klíčových kompetencí, které ţáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě povaţovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ ţáka pro celoţivotní učení, vstup do ţivota a do pracovního procesu. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě 12

13 operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; uţívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 13

14 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 14

15 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení 3.3. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících ţáka, třídního učitele a vedení školy. Ředitel školy je tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. 15

16 Pro úspěšné vzdělávání těchto ţáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Kaţdý učitel si ale musí uvědomit, ţe rodič je ten, kdo je s dítětem v kaţdodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. vytvoření klidné atmosféry Zásady komunikace s rodiči dostatek času pro rozhovor (vhodnost vyuţití konzultačních hodin) nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody uvést zdroje svých informací, totéţ umoţnit rodiči ujasnit si pojmy s rodiči uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska rozebrat s rodiči moţné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zváţil, neţ se rozhodl takto reagovat nedávat dítěti nálepky snaţit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc opakovat pravidla hry Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Vycházíme ze Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. 16

17 O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálněpedagogického vyšetření a s přihlédnutím k moţnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet ţáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči a tak dále) i místním specifikům (dopravní obsluţnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte a tak dále). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehoţ péči dítě je. seznámíme všechny učitele s postiţením dítěte a jeho specifiky dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na moţnostech úzké spolupráce vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení ţáka, moţnosti úlev a tolerancí vypracujeme individuální vzdělávací program seznámíme spoluţáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky snaţíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte Zásady pro práci s dětmi s postiţením : respektování zvláštností dítěte včasnost (čím dříve je dítěti a rodičům poskytnuta speciální pomoc, tím je lepší výsledek práce) vývojovost (důleţité je nepřeskakovat jednotlivé vývojové etapy) optimální prostředí (jen při vhodné úpravě rodinného prostředí bude zajištěn dobrý rozvoj dítěte) speciální pomůcky, metody a formy výchovné práce všestrannost (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichţ je úspěšné) soustavnost 17

18 Vzdělávání ţáků se zdravotním znevýhodněním Vycházíme z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / k vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení nebo chování a Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. V případě, ţe dítě má diagnostikovánu specifickou poruchu učení, snaţíme se postupovat tak, abychom mu pomohli vyuţít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíţeným obtíţemi vyplývajícími z jeho poruchy. seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na moţnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, moţnosti úlev a tolerancí pro ţáka vypracujeme individuální vzdělávací program seznámíme spoluţáky s rozdílným způsobem hodnocení v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky zajistíme na škole docházení dítěte do ambulantních nácviků za účelem provádění reedukace Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení : kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků chválit nejen výkon, ale i snahu hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou pracovat s dítětem často, ale krátkodobě při práci odstranit rušivé vlivy 18

19 snaţit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci snaţit se najít něco, v čem je dítě úspěšné pravidelná relaxace Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důleţité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě poruchy jejich dítěte. 19

20 Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří ţáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umoţnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním : v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů skupinová nebo individuální péče menší počet ţáků ve třídě specifické učebnice a pomůcky odpovídající metody a formy práce případná pomoc asistenta učitele pravidelná spolupráce s rodinou spolupráce s odborným pracovištěm vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole 20

21 Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků Nadaní ţáci vykazují: paměť a znalost rychlost myšlení zpracování problému záměrné a dlouhodobé soustředění pruţnost časná symbolická aktivita dávají přednost společnosti starších dětí, samotě vnímají souvislosti tam, kde je většina ţáků nevidí ostře vnímají pravidla a rozpory poukazují na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleţí na škole, jak dokáţe vyhovět vzdělávacím potřebám těchto ţáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky. Varianty vzdělávání nadaných: Urychlování rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení jedné nebo několika tříd Obohacování normální výuky rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky 21

22 Přeskupování ţáků speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných v rámci školy a třídy, účast na projektech, systém volitelných předmětů, pracovní společenství, spolupráce s různými institucemi Kombinace těchto postupů Pokyny pro práci s nadanými ţáky: učitel by měl vědět, co ţák umí a dát najevo, ţe to ví poskytovat dostatečné mnoţství podnětů nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný) nenutit ţáka opakovat základní učivo umoţnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj respektovat individuální učební tempo, umoţnit rychlejší postup v učení poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak vyuţijí ušetřený čas pomoc najít nadaným ţákům jim podobné vrstevníky umoţnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce vyuţít moţnost odborné pomoci 22

23 Začlenění průřezových témat Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a částečně formou projektů. Konkrétní výstupy jednotlivých průřezových témat jsou zpracovány podrobně (od str. 525) ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV v tomto pořadí : 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 4. Multikulturní výchova (MKV) 5. Enviromentální výchova (EV) 6. Mediální výchova (MV) Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněţ uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci mezipředmětové vztahy. 23

24 4. Učební plán povinné vyučovací předměty Názvy vzdělávacích oblastí : Názvy vyučovacích předmětů : Celkem Dispon. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk * Matematika a její aplikace Matematika * Člověk a jeho svět Prvouka * Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova * Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Informační a komunikační technologie Informatika * Celkem *Disponibilní časová dotace : Anglický jazyk 3 hodiny v 1. a 2.ročníku Matematika 1 hodina ve 3.ročníku Prvouka 1 hodina ve 3.ročníku Výtvarná výchova po jedné hodině v 1., 2. a 3.ročníku Informatika 1 hodina ve 4.ročníku Disponibilní časová dotace je vyuţita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí. Povinná výuka plavání je zařazena do dvou po sobě jdoucích ročníků v průběhu 1. 3.ročníku. Etická výchova není zařazena samostatně, ale je začleněna do jednotlivých vzdělávacích oblastí Dramatická výchova není zařazena samostatně, ale je začleněna do jednotlivých vzdělávacích oblastí 24

25 4.1. Způsob začlenění projektových dnů Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí ţáky jsou projektové dny. Jejich celkový přehled je včetně očekávaných výstupů součástí vzdělávacího obsahu ŠVP. Projektové dny jsou zakomponovány do ročních plánů práce školy podle ročníků v průměru 1 krát měsíčně tak, aby byla respektována časová dotace v jednotlivých ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro realizaci projektových dnů není čerpáno disponibilní časové dotace učebního plánu. Za přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou zodpověděni určení vyučující Zařazení témat do osnov vzdělávacího programu : 4.2. Dlouhodobý projekt Prevence na škole 1. ročník : Prvouka - prostředí třídy, bezpečná cesta do školy - mezilidské vztahy, komunikace - chování lidí - lidské tělo - péče o zdraví a nemoc (základní hygienické návyky, vztah k ostatním ) - základní pravidla pouţívání léků - úrazová zábrana - situace hromadného ohroţení - bezpečné chování v různém prostředí, krizová situace - vztah k neznámým lidem, přivolání pomoci 2. ročník : Prvouka - bezpečná cesta do školy - mezilidské vztahy, komunikace - chování lidí - rostliny 25

26 - houby (jedlé, jedovaté) - úrazová zábrana - osobní hygiena - pitný reţim - bezpečné chování v silničním provozu - bezpečné chování v různém prostředí, krizová situace - vztah k neznámým lidem, přivolání pomoci - situace hromadného ohroţení 3. ročník : Prvouka - mezilidské vztahy, komunikace - chování lidí a jejich souţití - slušnost, ohleduplnost, solidarita - právo a spravedlnost, základní lidská práva a práva dítěte - rostliny a houby - lidské tělo - péče o zdraví a zdravá výţiva - návykové látky - osobní bezpečí - situace hromadného ohroţení 4.ročník : Člověk a jeho svět Vlastivěda a Přírodověda - osobní bezpečí - situace hromadného nebezpečí - rostliny a houby - souţití lidí - chování lidí - právo a spravedlnost 26

27 5.ročník : Člověk a jeho svět Vlastivěda a Přírodověda - základní stavba a funkce lidského těla - péče o zdraví a zdravá výţiva - návykové látky a zdraví - situace hromadného ohroţení - rostliny a houby - souţití lidí - chování lidí - právo a spravedlnost - základní globální problémy Témata besed metodika protidrogové prevence se ţáky 1. ročník Září: Co je to zdraví Říjen: Hygiena Listopad: Výţiva Prosinec: Pohyb Leden: Vztahy k ostatním Únor: Alkohol Březen: Kouření Duben: Drogy 1- léky Drogy 2- účinky a následky poţití neznámé drogy Květen: Nebezpečí od cizích lidí Červen: Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček 2. ročník Září: Nástup do školy (kamarádi, učitelé, rodiče) 27

28 Říjen: Jak si udrţujeme zdraví Listopad: Šikana Prosinec: Práva dětí Leden: Alkohol Únor: Kouření Březen: znalost rostlin, lesních plodů Duben: Drogy Květen: Nebezpečí od cizích lidí Červen: Nácviky odmítání 3. ročník Září: Nástup do školy (kamarádi, učitelé, rodiče) Říjen: Zdraví (nemoci, zranění) Listopad: Zdraví (sociální sloţka) Prosinec: Vědomí (naše smysly ovlivňují chování) Leden: Alkohol Únor: Kouření Březen: Jak reklama ovlivňuje náš ţivot (vytvoření antireklamy na kouření, či alkohol) Duben: Znalost rostlin Květen: Práva dětí Červen: Nácviky odmítání, osobní bezpečí 4. a 5. ročník Září: Nástup do školy (kamarádi, učitelé, rodiče) Říjen: Zdraví (fyzické, psychické, sociální sloţka, léky) Listopad: Já jako osobnost (sebehodnocení, rozvoj sebevědomí, hodnocení druhých) Prosinec: Dětská práva Leden: Šikana (předmět, charakteristika, příklady přímé, nepřímé šikany, výchovná opatření) Únor: Drogy (základní poznatky vzhled, účinky, projevy) 28

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Příloha ŠVP č.1 : Obsah: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků - jsou nedílnou součástí Školního řádu a školního vzdělávacího programu školy Úvod 1. Obecné principy hodnocení 2. Stupně hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2014 Č.j.: /2014/ŠPE Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí organizačního řádu školy jako doplňující část školního řádu Základní školy

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1.1 Způsoby hodnocení (klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více