ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ"

Transkript

1 ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Spolupráce školy s rodiči a veřejností, mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu: Evropa a svět je vyučován v 7. ročníku s jednohodinovou dotací Učební osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP Motivační název: ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje Název programu Název školy Adresa školy, kontakty Ředitel školy koordinátor ŠVP Právní forma ŠVP pro základní vzdělávání a pro vzdělávání žáků s LMP ŠVP/ZV/01/09/12 ŠVP/ZV/01/09/05/LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk Nádražní 77, Staré Město Tel , Mgr. Barbora Zelená Příspěvková organizace IČ: IZO: Zřizovatel Město Staré Město IČ: Adresa zřizovatele nám. Osvobození 166 Kontakty Tel Platnost dokumentu od 1. září 2012 Mgr. Barbora Zelená ředitelka školy 3

4 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola IZO Kapacita 400 Mateřská škola IZO Kapacita 86 Školní družina IZO Kapacita 350 Školní jídelna IZO Kapacita 416 Školní klub IZO Kapacita 250 Školní výdejna IZO Kapacita 52 Popis současného stavu školy Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni i druhém stupni je vždy po jedné třídě v ročníku. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a školní klub. Škola zřizuje 1 speciální třídu pro žáky s mentálním postižením. Od je škola právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Město Staré Město. Škola provozuje hospodářskou činnost. Škola jako samostatná organizace působí ve třech školních budovách. Základní škola poskytuje nadstandardní nabídku zájmových kroužků v rámci školního klubu, organizuje kulturní a společenské akce pro učitele, žáky i rodiče. Talentovaní žáci se zapojují do naukových soutěží a olympiád. Na škole pracují metodické kabinety a předmětové komise. Jsme zapojeni do různých projektů pro žáky a druhů vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Škola vede výuku v nově vybavené počítačové učebně. Využívá v dalších učebnách interaktivní tabule. V roce 2012 máme rekonstruovanou tělocvičnu, kde probíhají sportovní aktivity nejen pro žák školy, ale i pro veřejnost. Poskytuje základní vzdělávání v rámci platných vzdělávacích programů. Škola zařazuje žáky se specifickými poruchami učení a chování do kmenových tříd, kde je jim věnována individuální péče na základě zpracovaných individuálně vzdělávacích plánů. Při této činnosti škola spolupracuje s SPC Mohelnice a PPP Šumperk. Škola vstoupila v roce 2011/2012 do systému mezinárodního programu EKOŠKOL. Škola obhájila titul ekoškola v roce 2012/2013 a je oprávněna užívat logo ekoškoly. 4

5 2.2 Vybavení školy Školní učebny jsou umístěny v několika budovách: budova č. 106 : v budově jsou umístěny 4 třídy (I., II., III., IV.) a dvě oddělení školní družiny. Součásti budovy je školní jídelna. V budově je herna pro předškolní děti. budova č. 76 : v budově probíhá stavební rekonstrukce (2012/2013), po které bude v budově umístěna MŠ. budova č. 77 : v budově jsou umístěny kmenové třídy pro žáky I. a II. st. (V., VI., VII., VIII., IX.), odborné učebny, tělocvična a speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Odborné učebny: 1. učebna fyziky a chemie 2. humanitní učebna s audiovizuální technikou, 3. počítačová učebna - využívána také pro výuku volitelných a nepovinných předmětů a zájmových činností 4. učebna pro výtvarnou výchovu 5. učebna přírodopisu 6. učebna pro výuku hudební výchovy 7. učebna pro výuku cizího jazyka vybavená interaktivní tabulí 8. cvičná školní kuchyňka 9. tělocvična 10. venkovní učebna 11. venkovní tělocvična Komplex budov doplňuje školní pozemek. budova MŠ č. 118: v budově jsou umístěny dvě oddělení mateřské školy s potřebným zařízením (herny, jídelny, ložnice, přípravna jídla apod.). 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický tým tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 5 učitelů prvního stupně, 8 druhého stupně, 2 vychovatelky školní družiny a asistentka pedagoga. Sbor je s převahou žen. Věkový průměr pedagogického sboru je 45 let. Všichni jsou zkušení pedagogičtí pracovníci, kteří si vytvářejí vlastní výukové programy. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. 5

6 Počet pedagogických pracovníků na I. stupni ZŠ 5 Vysokoškolské vzdělání 3 Středoškolské vzdělání - 2 Počet pedagogických pracovníků na II. stupni ZŠ 8 Vysokoškolské vzdělání 7 Středoškolské vzdělání 1 Počet pedagogických pracovníků ve speciálních třídách 4 Vysokoškolské vzdělání 3 Středoškolské vzdělání 1 Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 1 středoškolské vzdělání - odborný kurz Počet pedagogických pracovníků ŠD 2 Odborná způsobilost, bez vysokoškolského vzdělání 2 Celkový počet pedagogických pracovníků - 21 Počet žen - 19 Počet mužů Charakteristika žáků Škola vzdělává žáky z města a přilehlých okolních místních částí, k jejím klientům patří žáci i z jiných spádových oblastí. (Branná, Jindřichov, Šléglov, Hanušovice apod.) Někteří žáci, kteří naši školu navštěvují, patří do skupiny klientů se sociálním znevýhodněním. 2.5 Spolupráce školy s rodiči a veřejností, mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Informovanost rodičů o plánování průběhu a vzdělávání žáků Jedním z hlavních cílů školy je dobrá spolupráce s rodiči, která má na naší škole dlouholetou tradici. Rodiče jsou s průběhem vzdělávání a s výsledky žáků pravidelně seznamováni formou zápisů do žákovských knížek, pomocí webových stránek školy žákovská knížka on-line na třídních schůzkách, také mají k dispozici konzultační hodiny u jednotlivých vyučujících. Plán třídních schůzek a konzultační hodiny jsou přístupné na webu školy. Je-li nutné řešit problémy, dochází rodiče k osobnímu jednání. Zúčastní se ho rodiče a třídní učitel, u závažnějších případů vedení školy, metodik prevence a výchovná poradkyně. Pro úspěšné vzdělávání a výchovu dětí je dobrá spolupráce školy s rodiči nezbytná. Ve škole je zřízeno poradenské centrum. 6

7 Akce pro rodiče a širokou veřejnost: vánoční jarmark dílny s maminkami závěrečná výstava a koncert žáků školy setkání s rodiči předškoláků třídní schůzka rodičů žáků šestých tříd projektové dny MŠ za účasti rodičů vánoční vystoupení MŠ školní ples pro rodiče žáků a širokou veřejnost PIESONKA Česko - polská spolupráce s MŠ Škola ve spolupráci s rodiči organizuje sportovní i kulturní akce, realizuje projekty v rámci ŠVP. Na škole pracují zájmové kroužky ve školním klubu. SRPDŠ Sdružení rodičů pracuje při škole od roku Potřeby a připomínky se řeší. Ve spolupráci s občanským sdružením SRPDŠ pracujeme na projektech pro vybavení školy. Školská rada Školská rada spolupracuje s rodiči, zřizovatelem a vedením školy. Připomínky a podněty se řeší operativně na pracovních schůzkách. Podklady k jednání dodává ředitel školy. Partneři školy a projekty Jsme škola, která vstoupila do programu EKOŠKOL. Vzdělávací program podporuje nastartovat dlouhodobý proces praktických činností a změn vedoucích ke škole šetrnější k životnímu prostředí, ochotu zapojit žáky do plánování a realizace činností týkajících se školy. Dlouhodobými projekty organizovanými školou jsou sportovní akce (florbalové turnaje, fotbalové turnaje). V těchto aktivitách škola dlouhodobě pracuje s občanskými sdruženími. Především s Hekt o.s. Aktivity školy také pomáhají podporovat firmy z oblasti Staroměstska. Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové a celoškolní (organizují se krátkodobě i celoročně). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Dalšími partnery školy je: úzká spolupráce s PPP Šumperk spolupráce s klinickými psychology spolupráce s Policií ČR spolupráce s odborníky z PMS Šumperk spolupráce s OSPOD Šumperk 7

8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy navazuje na tradice české činné školy a pozitivní zkušenosti ze současného vzdělávacího programu Základní škola vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zdůrazňuje činnostní ráz vyučování používá takové činnosti, které na základě pozorování a hovoru o pozorovaném vedou žáky k objevování poznatků a vztahů, k řešení problémů předkládá jasné možnosti mezipředmětových vztahů řadí poznatky do systému, dbá na návaznost učiva a jeho propojování dává žákům příležitost aktivně se podílet na vlastním vzdělávání zdůrazňuje orientaci na osobnost žáka, přirozeně vede k diferenciaci ve vyučování vede žáky k samostatnému projevu, k získání nových vědomostí vlastní činností dává žákům možnosti využívat při práci samoučení a sebehodnocení zdůrazňuje komunikaci a spolupráci mezi žáky, vede k projektovému a skupinovému vyučování umožňuje žákům využívat při učení své zkušenosti a praktické situace ze života mimo školu podporuje ty postupy a formy práce, které umožňují žákům maximálně využívat vlastních zkušeností, užívat zdravý rozum vyžaduje provádění jednoduchých demonstrací a pokusů, které umožňují žákům přijímat učivo více smysly, rozumět mu, zvládnout probíranou látku jako základ k dalšímu učení předpokládá přirozený rozvoj ekologického cítění žáků umožňuje realizaci diferencované a individualizované výuky pro všechny žáky, tj. jak pro žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné, tak pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o některou oblast směřuje k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty vede žáky od MŠ k lyžování. V MŠ je zařazen v nadstandardní činnosti lyžařský výcvik pod vedením školených lektorů. V ZŠ každý rok od 1. po 9. ročník jedou žáci na týdenní lyžařský výcvik pod vedením školených instruktorů. Škola se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání se zaměřením na vnímání svého okolního prostředí. V rámci systému EKOŠKOLA se žáci zabývají chodem školy z hlediska úspor, třídění odpadu, tvorby okolí školy a přístupem všech zaměstnanců školy ke svému školnímu prostředí v souladu s klíčovými kompetencemi žáka a v souladu průřezových témat základního vzdělávání. Cílem ŠVP je žák, který umí komunikovat, má zodpovědnost za sebe, je samostatný, tvořivý, rozvíjí fantazii, umí se učit, umí se orientovat v informacích, používá poznatky, má emoční a sociální IQ, dovede diskutovat, prezentovat své názory, má vůli něčeho dosáhnout, je schopný analýzy a hodnocení, včetně sebereflexe. 8

9 Profilace školy výchova kulturního člověka, kterému bude záležet na kvalitě jeho života, který se dokáže v životě uplatnit a dokáže najít své místo v sjednocující se Evropě výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu, člověka se zdravým životním stylem výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích, výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, ochotného spolupracovat s lidmi a vytvářet si pozitivní vztahy ke svému okolí příprava na celoživotní vzdělávání 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Za základní strategii programu považujeme: probouzení zájmů žáka o vzdělávací činnost a poznávání podněcování aktivní účasti žáka činnostmi ve vzdělávacím procesu využívání zkušeností žáka a vytváření kompetencí pro užití osvojovaného učiva v běžné životní praxi Probouzet zájem žáka znamená vyučovat zajímavě. Toho dosáhneme, bude-li vyučování: a) názorné Největší hodnotu má přímý názor v rukou každého žáka. Přímým názorem jsou např.: skutečné předměty kreslené názory modely náčrty a diagramy demonstrační obrazy, mapy aj. K názoru je třeba se vracet a stále se přesvědčovat o porozumění učivu žáky. b) pochopitelné Vyučování bude pochopitelné, když žák všemu učivu správně porozumí. Je třeba vhodně volit obsah učiva a způsob práce ve škole. Je třeba zůstávat u prvopočátků učiva, až je řádně pochopeno. Totéž učivo se opakovaně probírá v nových situacích a s různými činnostmi. Je třeba: postupovat zvolna, stále se přesvědčovat, jak žáci nové učivo pochopili a jak ho zvládají, abstraktní pojmy objasňovat názorem a příkladem. c) odpovídající příslušnému stupni vývoje žáka Je třeba znát psychický vývoj dítěte a respektovat ho. 9

10 Vytvářet kompetence pro praxi: a. pří výuce využívat zkušeností žáků ze života, b. učit žáky, aby poznatky a dovednosti získané v jednom vyučovacím předmětu uměli využít i v jiných vyučovacích předmětech, c. informovat žáky, jak lze získané poznatky využít v praxi. Didaktické zásady Vyučování zakládáme na přirozených situacích a učební látce potřebné v životě k dalšímu vzdělávání a uplatnění se. Vyučování přizpůsobujeme individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Vyučování je založeno na samostatné činnostní práci žáků, učitel je žáku rádcem a oporou, pomáhá jim překonávat nesnáze. Vyučování má charakter nejen vzdělávací, ale i výchovný. Vycházíme ze zájmů žáků motivovaných pro dobrou školní práci, podněcovaných ke snaze se co nejlépe připravit do života. Snažíme se uchovat ty hodnoty, které vyrostly v našem českém prostředí, jsou ověřeny zkušenostmi mnoha vynikajících pedagogů i vědeckým bádáním. Chceme mít školu založenou na radostné žákovské práci. Její hybnou silou bude vzbuzování zájmu žáků o učení. Schopnosti učitele docílit, aby činnosti při vyučování měly klidný průběh; aby žák pracoval svým tempem a postupně je podle svých maximálních možností přizpůsoboval tempu třídy; žáci neprožívali pocity úzkosti, strachu, křivdy aj.; zpětná vazba žák učitel byla využívána v každé vyučovací hodině, neboť upozorňuje na prvopočáteční problémy žáka, které je možné řešit vhodnou diferenciací průběžně a individuálně přímo ve vyučování; žáci dostávali dostatečný prostor na pochopení učiva a jeho procvičení. Kompetence: Učení Být schopen vzít v úvahu zkušenost, dávat věci do souvislostí, organizovat svůj učební proces, být schopen řešit problémy, být zodpovědný za své učení. Objevování Získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost, zvažovat různé zdroje dat, radit se s lidmi ze svého okolí, konzultovat s experty, vytvářet a pořádat dokumentaci. 10

11 Myšlení a uvažování Chápat kontinuitu minulosti a současnosti, nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky, být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace, účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor, vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci, hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím, vnímat hodnoty umění, literatury atd. Komunikace Rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích, být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti, obhajovat a argumentovat vlastní názor, naslouchat a brát v úvahu názory druhých, vyjadřovat se písemnou formou, rozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kooperace Být schopen spolupráce a práce v týmu, činit rozhodnutí, řešit konflikty, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty. Práce Vytvářet projekty, brát na sebe zodpovědnost, přispívat k práci skupiny a společnosti, organizovat svou vlastní práci, projevovat solidaritu, ovládat matematické a modelové nástroje. Adaptace Využívat informační a komunikační techniky, být flexibilní při rychlých změnách, nalézat nová řešení, být houževnatý v případě obtíží. Strategie naplňování klíčových kompetencí: V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem: Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů 11

12 k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Mimo jiné k tomuto je využívána spolupráce se školami v zahraničí. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu: Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 12

13 naslouchat jiným a porozumět jim, obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu, aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory, řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén, být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Používané metody ve výchově a vzdělávání žáků beseda besídky pro rodiče, důchodce, veřejnost brainstorming doplňování textů, zápisů apod. dotazníky, ankety 13

14 dramatizace exkurze, výlety, pobyty v přírodě experiment frontální výuka charitativní akce individualizované vyučování komunitní kruh kontrolní práce kulturní, sportovní soutěže, návštěvy koncertů, divadla kvizy, křížovky, doplňovačky, rébusy mezipředmětová komunikace meziročníkové vyučování poznávání rostlin, přírodnin, živočichů práce s chybou práce s interaktivní tabuli práce s mapou, tabulkami, atlasem práce s učebnicí, textem praktické dovednosti projektové vyučování průzkumy ve třídě rozhovor, diskuse samostatná práce skupinová práce (ve dvojicích, týmová) spolupráce s rodiči, veřejností terénní cvičení (práce) testy vědomostí videoprojekce výchovně vzdělávací akce výklad vyprávění výukové programy PC Profil absolventa naší školy je pro aktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými zkušenostmi rozhoduje samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci s okolím je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe a vůči stresu uvědomuje si význam a osobní odpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o zdraví pečovat 14

15 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola má zájem vzdělávat žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žáky talentované. K tomuto účelu je přizpůsoben i plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky talentované a žáky se sociálním znevýhodněním škola integruje do běžných tříd. Pro žáky s LMP se skupinovou integrací zřizuje speciální třídy a přípravnou třídu. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna i o formu podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Při klasifikaci se přihlíží k typu postižení žáka, jeho schopností a možností. zdravotně postiženým žákům a zdravotně znevýhodněným žákům škola na základě žádostí zákonných zástupců umožní sestavení IVP podle potřeby (např. uvolnění z hodin tělesné výchovy apod.), technické úpravy prostor školy, třídy a nákup speciálních zdravotních pomůcek vhodných pro výuku žáka s konkrétním typem postižení, práci se speciálními programy, které jsou zaměřeny na kompenzaci diagnostikovaných vad, literaturu vhodnou pro dané žáky, zkrácení vyučovací hodiny, využíváme služeb poradenských zařízení žáci s SVPUCH mají na základě žádosti zákonných zástupců možnost požádat o slovní hodnocení v naukových předmětech. Zajišťujeme pro ně formou speciálně výukových aktivit v odpoledních hodinách rozvoj jejich schopností formou speciální pedagogické péče (náprava dílčího oslabení výkonů apod.) Reedukace probíhají individuálně nejméně 1 x týdně. Žákům a vyučujícímu pomáhá pedagogický asistent. Co děláme: učitelé si všímají percepční nezralosti a symptomů SPU a dávají doporučení k případnému vyšetření ve spolupráci s rodiči plníme pokyny PPP žáky s SPU zařazujeme do běžných tříd vypracováváme IVP dle potřeb žáka a doporučení PPP ve všech vyučovacích předmětech přistupujeme k žákům individuálně poskytujeme dostatek času na vypracování úkolů, hodnotíme jen to, co žák vypracuje, zadáváme upravené úkoly využíváme kompenzační a didaktické pomůcky (obrázky, čtecí okénko, záložku, ukazovátko, bzučák,..) využíváme speciální učebnice a výukové programy u DYS poruch klademe důraz na ústní metody práce a prověřování znalostí (příležitostně užíváme slovní hodnocení na požádání rodičů) 15

16 Obecná pravidla, jimiž se řídíme při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení: DYSLEXIE Český jazyk: dle stupně poruch nevyvoláme k hlasitému čtení před třídou volíme texty odpovídající vyspělosti čtenáře omezujeme požadavek na písemné zpracování přečteného textu umožníme čtení s okénkem Cizí jazyk: preferujeme ústní projev neukládáme k zapamatování slovíčka upřednostňujeme konverzaci poskytujeme prodloužený výklad v případě těžké poruchy je možné dítě z předmětu osvobodit Matematika: slovní úlohy řeší po společném přečtení, za pomoci učitele omezit řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi v ostatních předmětech omezit hlasité čtení z učebnic DYSKALKULIE Matematika: nutná individuální práce s žákem důraz klademe na pochopení zadaného úkolu používáme názor (pomůcky, přehledy, tabulky) poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) procvičujeme se speciálními pomůckami DYSORTOGRAFIE Český jazyk: při osvojování a upevňování gramatických pravidel důsledně uplatňujeme názor, používáme zjednodušené přehledy gramatických pravidel, do osvojování zapojujeme co nejvíce smyslových analyzátorů místo diktátu preferujeme doplňovací cvičení, opisy, přepisy diktát píšeme po předchozí domácí přípravě zkrácená forma diktátu, časový prostor pro opravu neopravujeme chyby červenou barvou (doporučena zelená) neklasifikujeme nedostatečné práce hodnotíme procentuální zastoupení správných a nesprávných jevů umožnujeme při práci využívání názorných přehledů mluvnického učiva zjednodušujeme učiva prodlužujeme výklad preferujeme ústní zkoušení nehodnotíme to, co žák nestihl při psaném projevu umožňujeme používat tabulku psacího a tiskacího písma kontrolní práce předkládáme předtištěné slohové práce zadáváme v kratším rozsahu, po domácí přípravě 16

17 Cizí jazyk: píšeme jen části cvičení znalost slovíček ověřujeme jen slovně používáme slovní hodnocení při opravách volíme jinou než červenou barvu Matematika: Nevypisujeme zadání slovních úloh kontrolní práce předkládáme předtištěné nehodnotíme kvantitu omezujeme pětiminutovky (práce s časovým omezením) respektujeme pravidlo, že příklad je lepší vidět než jen diktovat pokud práce časově limitovaná, poskytujeme více času využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem používáme stírací tabulky umožňujeme práci s názorem Ostatní vyučovací předměty: nepíšeme písemné poznámky, pouze zkrácené verze, heslovitě místo písemného úkolu aktualita preferujeme ústní zkoušení před testy v sešitech hodnotíme obsahovou stránku nikoli úpravu a písmo osvojujeme si učivo s názorem pracovní listy zpracováváme po částech důraz klademe na pochopení zadaného úkolu Speciálně pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťuje výchovný poradce školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči, metodickým sdružením a předmětovými komisemi. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Výchovný poradce podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola zajišťuje pedagogického asistenta, který spolupracuje s výchovným poradcem, třídním učitelem a případně s dalšími vyučujícími při naplňování IVP. 17

18 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola má za úkol rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě žádosti rodičů a komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání (rozšířené učivo). Žákům je nabízeno a umožňováno účastnit se naukových soutěží, olympiád, speciálních vyhlášených projektů. Co děláme: doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah zadáváme specifické úkoly zadáváme individuální práce s naučnou literaturou referáty nebo prezentace k probíranému učivu vyšší seberealizace ve skupinové práci doporučujeme rodičům zapojení dítěte do aktivit rozšiřujících nadání 3.5 Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Škola má zájem odstranit nedostatky u žáků způsobené nedostatečnou znalostí mateřského jazyka, respektuje jejich kulturu a pomáhá k začleňování těchto žáků do společnosti a zároveň se snaží, aby ostatní skupiny žáků přijali stejnou filozofii. Stěžejním cílem práce s těmito žáky je používání speciálních pedagogických metod a forem práce, úzká spolupráce se zákonnými zástupci, spolupráce se speciálními pedagogy pak vede k efektivnějšímu úspěchu. Této skupině žáků je přiřazen asistent pedagoga. Práce asistenta pro tuto skupinu je soustředěna nejen do běžné výuky, ale také na vytváření kontaktů mezi školou a rodiči, působení v rodině na vzájemné pochopení sociálních odlišností, pochopení kulturních zvyků a tradicí apod. Pro tyto žáky jsou realizované dlouhodobé projekty podporované z fondů EU. 18

19 3.6 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Integrujeme je do všech vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah i formou projektů, ve kterých žáci používají znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Průřezová témata - osobnostně sociální výchova, multikulturní výchova, výchova demokratického občana se realizují i formou samostatného předmětu. Jednotlivá průřezová témata jsou značena takto: Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Výchova demokratického občana Mediální výchova OSV MKV EGS EV VDO MDV Jednotlivá průřezová témata jsou obsažena v PŘÍLOZE č.1 19

20 4. Učební plán Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Počet týdnů 40 Datum Platnost od Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název Verze 2. Platnost Koordinátor ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA Od školního roku Barbora Zelená 20

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více