Bankovní právo, právo cenných papírů a směrnice EU pro FS - 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní právo, právo cenných papírů a směrnice EU pro FS - 2"

Transkript

1 Bankovní právo, právo cenných papírů a směrnice EU pro FS - 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva SOS Dětské vesničky ČR, člen KDI Praha, AR 2010/2011

2 Obsah: Bankovní právo, právo cenných papírů a směrnice EU pro FS 1. Ještě k regulaci 2. Právní postaveníčnb, vymezení, funkce, 3. Licencování subjektů a jejich právní úprava (bankovnictví, oblast obchodování s cennými papíry )

3 Regulace finančního trhu Vzhledem ke specifickým rysům fungování finančních trhů bylo shledáno, že je vhodné je regulovat (řídit či dozorovat) určitými nezávislými subjekty. Mezi specifika patří: informační asymetrie, možné podvody, nedokonalost tržní struktury odvětví, propojení finančních subjektů zúčtovacími systémy (pozor na finanční nákazu), správa cizího majetku, struktura peněžních zdrojů.

4 Regulace finančního trhu Regulace finančního trhu stanovení podmínek vstupu finančních institucí do finančního systému, podmínek jejich fungování a pravidel poskytování finančních služeb klientům. Má buď primární (obecně platné právní normy) nebo sekundární charakter (prováděcí předpisy, pravidla a metodika).

5 Regulace finančního trhu Dozor (dohled) nad finančním trhem kontrola dodržování stanovených pravidel finančními institucemi a způsobu poskytování finančních služeb klientům Možný způsob uspořádání: 1. jednotný nezávislý regulatorní a dozorový orgán, 2. Specializované regulatorní a dozorové orgány, 3. Jednotný regulatorní a dozorový orgán v rámci centrální banky, 4. Účelově zaměřený regulatorní a dozorový orgán.

6 Regulace finančního trhu V České republice: regulace a dohled v oblasti finančních trhů v letech zajišťovalo MF ČR, 1997 vznik Úřadu pro cenné papíry, k 1. dubnu 1998 vnik Komise pro cenné papíry, od 1. dubna 2006 sloučení regulatorních funkcí do ČNB.

7 Regulace finančního trhu Důvody: nutnost posílení kapacity dohledu, zvýšení efektivity dohledu a snížení nákladů, posílení výměny informací, zkvalitnění řízení risk managementu, zkvalitnění práce s lidskými zdroji, odstranění konkurence mezi dozorovými orgány, vymezení odpovědnosti za výkon dozoru.

8 Regulace finančního trhu Cílem regulace a dozoru na finančních trzích je,aby tyto trhy byly: konkurenční a transparentní, důvěryhodné a stabilní, likvidní a efektivní, s mechanismy na ochranu investorů. K tomu slouží řada nástrojů nebo opatření.

9 Regulace finančního trhu Nástroje a opatření: 1. udělení povolení, 2. informační povinnost, 3. dohled na místě, 4. opatření na odstranění nelegálních praktik a postupů zejména předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. insider trading.

10 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Česká národní banka je ústřední banka státu nezávislá na výkonné moci. Její postavení vychází z Ústavy ČR zákon č. 1/1993 Sb., čl. 98, (1)Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem jejíčinnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. (2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon. Tím zvláštním zákonem je zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

11 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Česká národní banka (dále jen ČNB ) je právnickou osobou s postavením veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. ČNB se nezapisuje do obchodního rejstříku. J to orgán vykonávající dohled nad finančním trhem ( 1). Česká národní banka hospodaří samostatně s majetkem, který ji byl svěřen.

12 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Hlavní cíl ČNB péče o cenovou stabilitu (cílování inflace). ČNB podporuje udržitelný hospodářský růst. V souladu se svým hlavním cílem ČNB dále zajišťuje: určování měnové politiky, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a zajišťuje jejich hospodárnost. Dále zajišťuje spolehlivost platebních systémů.

13 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy vývoje finančího systému a pečuje o bezpečnost a rozvoj finančního trhu. Čl. 3 uvádí, že ČNB nejméně 2x do roka podává PS ČR zprávu o měnovém vývoji. ČNB je povinna nejméně jednou za tři měsíce informovat veřejnost o měnovém vývoji.

14 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Organizace ČNB: Ústředí v Praze, pobočky v krajích, účelové organizační jednotky. Čl. 5 Nejvyšším orgánem je bankoví rada. Je sedmičlenná a tvoří ji guvernér, dva viceguvernéři a další čtyři členové bankoví rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje a případně i odvolává prezident republiky.

15 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Funkční obdobíčlenů bankovní rady je šestileté a člen bankovní rady nemůže být zvolen do tohoto orgánu více než dvakrát. Dále zákon v čl. 5, odst. 6 stanoví neslučitelnost funkce člena bankovní rady s dalšími funkcemi (např. poslance, členství ve výkonných nebo dozorčích orgánech podnikatelských subjektů apod.). Za člena BR může být jmenována osoba právně způsobilá, bezúhonná, s VŠ a odborně zdatná v měnové oblasti a v oblasti FT uznávaná. Členové bankovní rady jsou zaměstnanci ČNB.

16 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Organizační struktura ČNB viz Poslání ČNB: udržovat nízkou a stabilní inflaci, zajišťovat hladký oběh peněz a plynulý platební styk, dohlížet na stabilitu finančního systému, podporovat vyvážený a plynulý rozvoj finančního trhu České republiky. Proklamace poslání je v podstatě shodná s úkoly stanovené zákonem.

17 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Hlavní úkoly bankovní rady: určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování, rozhoduje o měnově-politických opatřeních a opatřeních v oblasti dohledu, stanoví zásady obchodů ČNB, schvaluje rozpočet ČNB, stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek, stanoví druhy fondů, jejich výši a využití,

18 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce vykonává práva a povinnosti vyplývajících z pracovně-právních vztahů vůči zaměstnancům ČNB, uděluje souhlas k podnikatelským aktivitám zaměstnanců ČNB, stanoví mzdové požitky guvernéra a ostatních členů bankovní rady, rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutíčnb v prvním stupni.

19 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Guvernér nebo jiný člen bankovní rady se může účastnit zasedání vlády a hlasem poradním ( 11 odst. 2). Emise bankovek a mincí ( 12 až 22) ČNB má výhradní právo vydávat bankovky a mince vč. mincí pamětních. Zákon dále uvádí, že peněžní jednotkou v ČR je koruna česká. ČNB spravuje zásoby bankovek a mincí a dále organizuje jejich výrobu (tisk a ražbu).

20 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce ČNB dbá na čistotu měny a tudíž jejím úkolem v této oblasti je výměna poškozených bankovek a mincí za nepoškozené. Výměnu může ale také i odmítnout (viz 17 odst. 2). Jakékoliv napodobeniny bankovek a mincí mohou být realizovány jen za podmínek stanovených ČNB zvláštním právním předpisem (vyhláška).

21 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Nástroje měnové politiky ( 22 až 26a): jedná se zejména o úrokové sazby, pravidla a rámce pro realizaci obchodů (např. PMR povinné minimální rezervy), pravidla pro obezřetné podnikání na finančním trhu (např. pro banky, OCP a spořitelní a úvěrní družstva platí vyhláška č. 123/2007 Sb.).

22 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Obchody s bankami ( 27 až 34) Česká národní banka vede účty bank a přijímá jejich vklady. ČNB může od bank nakupovat nebo jim prodávat směnky se splatností do 6-ti měsíců nebo státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou. ČNB může bankám poskytnout úvěr na dobu max. 3 měsíců zajištěný kolaterálem (cennými papíry).

23 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce ČNB může vydávat krátkodobé cenné papíry se splatností do 6-ti měsíců a obchodovat s nimi. ČNB může vést za podmínek obvyklých v sektoru bankovnictví vést účty svým zaměstnancům a poskytovat jim další služby Pravomoc ČNB v oblasti devizové ( 35 a 36): ČNB stanoví režim kursůčeské měny k cizím měnám za dodržení hlavního cíle. Tyto kursy pak vyhlašuje. Dále stanoví cenu zlata. ČNB má v úschově měnové rezervy.

24 Právní postaveníčnb, vymezení, Dalšíčinnosti ČNB ( 37 až 43) funkce ČNB společně s MF ČR připravuje a předkládá vládě návrhy zákonů v oblasti měny a peněžního oběhu vč. návrhů upravujících působnost, postavení, organizaci a činnosti ČNB. ČNB spolupracuje s MF ČR na přípravě návrhů zákonných úprav v oblasti finančního trhu, platebního styku, regulace vydávání elektronických peněz, devizového hospodářství a zvedení jednotné měny euro na území ČR.

25 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Česká národní banka je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk (t. č. systém CERTIS). ČNB je oprávněna uzavřít smlouvu se subjektem, který se stane členem platebního systému, o vedení účtu platebního styku. ČNB ( 39) provádí registraci zastoupení zahraničních bank a ostatních finančních institucí vykonávajících bankovníčinnosti na územíčr.

26 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce ČNB vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od bank a dalších osob podléhající jejímu dohledu. ČNB stanoví obsah, formu těchto informací a termíny předkládání. ČNB ( 42) je oprávněna provádět investiční a obchodníčinnost v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich činností.

27 Právní postaveníčnb, vymezení, Dohled ČNB ( 44 až 45d) ČNB vykonává dohled nad: funkce bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, vydavateli el. peněz malého rozsahu, platebními institucemi, poskytovateli plat. služeb malého rozsahu, OCP, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, IF a ostatními investičními společnostmi, provozovateli vypořádacích systémů a organizátory trhů s investičními nástroji, pojišťovnami, zajišťovnami, PF, nad platebními systémy,

28 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce nad jinými osobami, které mají od ČNB povolení nebo registraci. Dohled obsahuje: rozhodování o udělených licencí, povolení, registraci a předchozích souhlasů (např. s výkonem funkce), kontrolu dodržování podmínek stanovených v licencích a povoleních, kontrolu dodržování zákonů, vyhlášek a opatřeníčnb, získávání informací potřebných pro výkon dohledu, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě, řízení o správních deliktech.

29 Právní postaveníčnb, vymezení, Výbor pro finanční trh ( 45a) funkce Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady pro oblast dohledu nad finančním trhem. Má 7 členů, kterými jsou: předseda výboru, místopředseda výboru a dalšíčlen výboru ti jsou volení rozpočtovým výborem PSP ČR na návrh profesních skupin, Jeden člen bankovní rady jmenovaný bankovní radou, dva vedoucí zaměstnanci MF ČR jmenovaní ministrem financí (bývá náměstek ministra odpovědný za regulaci v oblasti finančních trhů a ředitel jednoho z odborů), finanční arbitr ČR. Výkon funkce je čestný, Výbor se schází alespoň dvakrát ročně.

30 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Výbor projednává: obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem, významné nové trendy n finančním trhu, systémové otázky finančního trhu a výkonu dohledu nad ním. Výbor je oprávněn předkládat bankovní radě stanoviska a doporučení v oblastech uvedených výše. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem ČNB každoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá PSP, Senátu a vládě k informaci zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem.

31 Právní postaveníčnb, vymezení, funkce Nápravná opatření a správní delikty ( 46 až 46f) tam, kde ČNB zjistí nedostatky, stanoví opatření k nápravě. Osoba takto jednající je povinna informovat ČNB o odstranění nedostatků, existence správních deliktů zejména při porušení pravidel obezřetného podnikání nebo informační povinnosti sankce v podobě pokuty až do výše 1 mil. Kč, sankce za delikty při reprodukci symbolů peněz a jejich napodoben až do výše 500 tis. Kč, správní delikty proti peněžnímu oběhu až do výše 1 mil. Kč. Pozor na další právní předpisy, kdy se regulovaný subjekt může dopustit správního deliktu (např. porušením vybraných ustanovení zákona o bankách..).

32 Právní postaveníčnb, vymezení, HospodařeníČNB ( 47 až 48) funkce ČNB ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na svou činnost. Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu. Roční zprávu o hospodaření předkládá do 3 měsíců po skončení kalendářního roku k projednání do PSP. Pokud PSP zprávu odmítne, musí ji ČNB přepracovat a doplnit do 6 týdnů. RÚZ podléhá auditu toho, na kom se dohodne bankovní rada s ministrem financí. Po jejím schválení je předkládána PSP ke zveřejnění.

33 Licencování subjektů a jejich právní úprava Řízení o udělení licence pro banky ( 4 až 7a zákona č. 21/1992 Sb.) Žádost o licenci předkládá subjekt ČNB. Se žádostí se předkládá také návrh stanov. Minimální výše základního kapitálu činí 500 mil. Kč a musí být tvořen jen peněžními vklady. Náležitosti jsou dány prováděcí vyhláškou (č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti..) Pokud o podnikání na územíčr požádá zahraniční banka se sídlem v členském státě EHP, osoba, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu, pojišťovna, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu nebo osoba, která ovládá žádající osobu, požádáčnb příslušný orgán dohledu o stanovisko.

34 Licencování subjektů a jejich právní úprava Pro udělení licence musí být splněny následující předpoklady: průhledný a nezávadný původ základního kapitálu, splacení základního kapitálu v plné výši, důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí (tj. min. 10 procent), důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost osob navrhovaných na výkonné řídicí funkce, technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, obchodní plán banky (na tři kalendářní období), průhlednost skupiny osob s úzkým propojením na banku, mezinárodní vazby průhledné a bez překážek. Obdobná je situace při zřízení pobočky pro zahraniční banku.

35 Licencování subjektů a jejich právní Je nutné si ale uvědomit, že: úprava (viz 5a) Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na územíčr prostřednictvím svých poboček činnosti podle zákona o bankách bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela postup stanovený právem ES viz jednotná licence. Na tyto subjekty se vztahuje pouze registrační povinnost. Pokud se pobočka zahraniční banky rozhodne účastnit platebního systému CERTIS, pak musí dodržovat veškerou právní úpravu týkající se tohoto systému. ČNB může v takto ustanovených pobočkách provést kontrolu na místě, je-li o to požádána orgánem dohledu země sídla zahraniční osoby. Také přímo zahraniční banka může ve své pobočce na územíčr provést kontrolu na místě po předchozím oznámeníčnb.

36 Licencování subjektů a jejich právní úprava Jednotná licence a její principy ( 5c až 7a) Banky se sídlem na území domovského státu mohou vykonávat na území státu hostitelského prostřednictvím své pobočky činnosti bez licence, pokud oprávnění k jejích výkonu bylo těmto bankám uděleno v domovském státě. Jedná se zejména o následujícíčinnosti: přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, finanční pronájem, poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, vydávání a správu platebních prostředků, poskytování záruk, obchodování na vlastní nebo cizí účet s nástroji peněžního trhu účast na vydávání cenných papírů,

37 Licencování subjektů a jejich právní úprava poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie, oblast fúzí a akvizic, peněžní makléřství, obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství, uložení a správa cenných papírů, poskytování bankovních informací, úschova cenností, poskytování investičních služeb podle obchodního zákoníku.

38 Licencování subjektů a jejich právní úprava Banka, která hodlá založit svou pobočku na území hostitelského státu, o této skutečnosti informuje orgán dohledu domovského státu. Bude informovat o následujících skutečnostech: na území kterého státu hodlá založit pobočku, vypracuje obchodní plán s výčtem předpokládaných činností, stanoví organizační strukturu pobočky, určí adresu v hostitelském státě, uvede jména osob zodpovědné za řízení pobočky, příp. další dokumenty dokládající záměr subjektu. Orgán dohledu domovského státu ve lhůtě do 3 měsíců od obdržení informace předá vše hostitelskému orgánu dohledu. V případě problémů vyzve žadatele k odstranění nedostatků.

39 Licencování subjektů a jejich právní úprava Orgán dohledu hostitelského státu se ve lhůtě do 2 měsíců od obdržení informací zaslaných mu orgánem dohledu domovského státu připraví na výkon dohledu nad touto pobočkou. Může tomuto subjektu sdělit podmínky či opatření pro působní na území hostitelského státu vč. podmínek pro výkon dohledu. Pokud nedojde k vyjádření orgánu dohledu hostitelského státu ve lhůtě do dvou měsíců, pak může nový subjekt na území tohoto státu podnikat. Dohled nad pobočkou banky vykonává orgán dohledu domovského státu. Dohled nad likviditou pobočky banky však vykonává orgán dohledu hostitelského státu. Při výkonu dohledu v oblasti měnových, rizik a likvidity může orgán dohledu hostitelského státu požadovat na pobočkách banky takové informace jako od domácích subjektů.

40 Licencování subjektů a jejich právní Nedostatky viz 5a zákona o bankách: úprava kompetence hostitelského orgánu dohledu, kompetence domovského orgánu dohledu, vzájemná spolupráce obou orgánů dohledů. Nejvyšší sankce po dohodě s orgánem dohledu domovského státu může orgán dohledu hostitelského státu přikročit k ukončeníčinnosti takového subjektu banky. Domovský orgán může zase např. odejmout licenci takovému subjektu, a to zejména mateřské bance. O této skutečnosti informuje orgán dohledu hostitelského státu. Informovanost vůči Komisi ES ( 5l). Licence se uděluje na dobu neurčitou a je nepřenositelná (není převoditelná).

41 Zánik licence: Licencování subjektů a jejich právní úprava pravomocným rozhodnutím o odnětí licence, dnem zrušení banky, pokud se ruší likvidací, dnem rozhodnutí valné hromady dosavadní banky, že nadále nebude vykonávat činnosti, ke které je třeba licence, dnem výmazu banky z OR, pokud zaniká bez likvidace. Licence udělená zahraniční bance pro jejich pobočku zaniká dnem, ke kterému zahraniční banka ukončíčinnost své pobočky na územíčr (tj. v hostitelském státě), a dále dnem, ke kterému zahraniční banka pozbyla ve státě svého sídla oprávnění působit jako banka.

42 Licencování subjektů a jejich právní úprava Řízení o udělení licence pro obchodníka s cennými paníry (OCP) ( 6 až 8a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) OCP je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povoleníčeské národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. ČNB udělí povolení k činnosti OCP pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným pouze tam, kde as. vydává jen zaknihované akce nebo v listinné podobě na jméno; u s.r.o. pak musí být zřízena dozorčí rada na úrovni funkčnosti a. s. Obě formy musejí mít průhledný kapitál.

43 Licencování subjektů a jejich právní úprava Subjekt předloží vyplněnou žádost (viz. a k tomu: plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty, návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry, návrh pravidel obezřetného podnikání investičních služeb, které splňují požadavky zákona, návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, prokáže věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti OCP a pro plnění jejich povinností se zaměřením na oblast pravidel činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry, má splacený základní kapitál ve výši, podle toho, jaké obchody bude provádět (viz dále) a některé další.

44 Licencování subjektů a jejich právní Tzv. další podnikatelská činnost OCP: úprava Další podnikatelskou činnost může OCP vykonávat jen tehdy, pokud ji má registrovánu u ČNB. Ta může spočívat jen v poskytování dalších služeb na finančním trhu, a to např.: činnosti vztahující se ke stavebnímu spoření, hypotéčním úvěrům a jiným úvěrům, penzijnímu připojištění nebo pojištění (jen zprostředkování či poradenství), pronájem bezpečnostních schránek, směnárenská činnost a bezhotovostní obchodování s cizí měnou, vzdělávací činnost v oblasti finančního trhu, správa vlastního majetku.

45 Licencování subjektů a jejich právní úprava O žádosti o povolení k činnosti OCP rozhodne ČNB do 6-ti měsíců ode dne jejího doručení správním rozhodnutím. O registraci další podnikatelskéčinnosti OCP rozhodne bez zbytečného odkladu a o ní informuje žadatele osvědčením o registraci. Registrace může být i zamítnuta nebo omezena, a to s ohledem na kvalitu poskytovaných investičních služeb pro konečného zákazníka. Povolení k činnosti OCP a registrace další podnikatelské činnosti lze udělit také na dobu určitou.

46 Licencování subjektů a jejich právní úprava Základní kapitál OCP, který není bankou a nemá omezené poskytování investičních služeb, činí EUR. Pokud má služby omezené, pak dostačuje kapitál ve výši (zprostředkování) až EUR (detail - 8a. odst. 2 až 9).

47 Licencování subjektů a jejich právní úprava Řízení o udělení licence pro pojišťovny (

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu Česká národní banka Základní charakteristika ČNB Právní forma: osoba veřejného práva sui generis Vznik: ze zákona, k 1.1.1993, rozdělením SBČS Ústřední banka České republiky Od 1.4.2006 orgán sjednoceného

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách (platí od 13. 81. 7. 2017 do 2. 1. 201812. 8. 2017) Ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 9. dubna O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 9. dubna O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2004 Vydáno dne 9. dubna 2004 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. března 2004 k některým ustanovením zákona o bankách týkajícím se jednotné licence

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Bankovní právo. JUDr. Michaela Moždiáková. interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství

Bankovní právo. JUDr. Michaela Moždiáková. interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství JUDr. Michaela Moždiáková interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství -osnova bankovní právo obecně základní právní předpisy centrální banka (Česká národní banka) obchodní (komerční)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2018, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Česká národní banka (ČNB)

Česká národní banka (ČNB) Bankovní soustava = soubor.., které fungují na území určitého státu Banka.. osoba (ZK 500 mil. Kč) Depozitní funkce ukládají se tam. Úvěry.. pro banku Zprostředkovatel finančních služeb (, nákup a prodej

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Obsah. BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava) Bankovní soustava Monetární politika. 1) Jednostupňový bankovní systém

Obsah. BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava) Bankovní soustava Monetární politika. 1) Jednostupňový bankovní systém Obsah Bankovní soustava Monetární politika BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava) Bankovní soustava je rozhodující složkoufinančního systému a představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2018 o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2018 o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2018 o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění Česká národní banka stanoví podle 124 zákona č. /2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen zákon ), k

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

9. V 4 odst. 2 písm. a) se text 3 odst. 2 a 3 nahrazuje textem 3 odst. 2.

9. V 4 odst. 2 písm. a) se text 3 odst. 2 a 3 nahrazuje textem 3 odst. 2. Strana 4551 402 VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob,

Více

Podmínky výkonu činnosti v pojišťovnictví a dohled ČNB. Robert Šimek

Podmínky výkonu činnosti v pojišťovnictví a dohled ČNB. Robert Šimek Podmínky výkonu činnosti v pojišťovnictví a dohled ČNB Robert Šimek Architektura evropské regulace Schéma Lamfalussyho procesu Institucionální uspořádání do 2011 Uspořádání po roce 2011 Základní právní

Více

Mimosoudní řešení sporů v platebním styku

Mimosoudní řešení sporů v platebním styku Mimosoudní řešení sporů v platebním Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., proděkan pro výzkum a publikační činnost a vedoucí Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s. a externí člen

Více

NÁVRHY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

NÁVRHY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NÁVRHY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2017, o žádostech a oznámeních souvisejících s výkonem činnosti podle zákona o platebním styku Česká národní banka stanoví podle 263 zákona č.

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Česká národní banka: mýty a fakta

Česká národní banka: mýty a fakta Česká národní banka: mýty a fakta Tomáš Nidetzký člen bankovní rady České národní banky Setkání s partnery Brno, 19. 9. 2017 Mýtus č. 1: Cenová stabilita je jediný cíl Česká národní banka: pečuje o cenovou

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 3308 Sbírka zákonů č. 233 / 2009 233 VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb. o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů A.

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

Regulace finančního trhu. Právnická fakulta UK Alena Šebestová

Regulace finančního trhu. Právnická fakulta UK Alena Šebestová Regulace finančního trhu Právnická fakulta UK Alena Šebestová Schéma finančního trhu Nabídka peněz Jednotlivci firmy Finanční zprostředkovatelé Banky a družstevní záložny Brokeři a finanční poradci Pojišťovny

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. ve znění vyhlášky

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 310 USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb.,

Více

Seminář ČNB k oznámení podle ZDPZ prostřednictvím aplikace REGIS

Seminář ČNB k oznámení podle ZDPZ prostřednictvím aplikace REGIS Seminář ČNB k oznámení podle ZDPZ prostřednictvím aplikace REGIS Podmínky a postup oznámení VZ a DPZ podle zákona o distribuci pojištění a zajištění 12. listopadu 2018 Česká národní banka Obsah I. Základní

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2016 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY [ ] NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. července

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu Strana 4922 Sbírka zákonů č. 424 / 2017 424 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

ZÁKON. ze dne 2. února o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2. února o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST PRVNÍ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1 MĚNOVÉ PRÁVO Mgr. Ludmila Heraltová,, LL.M. 2014 Obsah a cíl Seznámení s měnovým právem Seznámení s monetární politikou a jejími nástroji Česká národní banka Finanční arbitr 2 STUDIJNÍ LITERATURA KLIKOVÁ,

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

V současnosti existuje široká škála družstev s rozdílným zaměřením. Vznikají družstva úvěrní, bytová, řemeslná, spotřební aj.

V současnosti existuje široká škála družstev s rozdílným zaměřením. Vznikají družstva úvěrní, bytová, řemeslná, spotřební aj. Spořitelní a úvěrové družstevnictví Cíl kapitoly Tato kapitola pojednává o problematice spořitelního a úvěrového družstevnictví. Jejím cílem je vysvětlit principy fungování spořitelního a úvěrového družstevnictví

Více

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance Vladimír Tomšík 25. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled nad bankami a pobočkami zahraničních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST Žádost o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

6/1993 Sb. Zákon. České národní rady. ze dne 17. prosince 1992. o České národní bance

6/1993 Sb. Zákon. České národní rady. ze dne 17. prosince 1992. o České národní bance 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna: 60/1993 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 442/2000 Sb. Změna: 278/2001 Sb. Změna: 482/2001 Sb. Změna: 127/2002 Sb.

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc Sc., M.B.A. vedoucí referátu měnových m analýz a transmise měnovm nové politiky

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 282 Sbírka zákonů č. 37 / 2012 Částka 14 37 ZÁKON ze dne 11. ledna 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii Parlament se usnesl na

Více

Moderní bankovnictví - 2

Moderní bankovnictví - 2 Moderní bankovnictví - 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Moderní bankovnictví - 2 Obsah:

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST Žádost o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Dohled v oblasti kapitálového trhu. Michal Radvan

Dohled v oblasti kapitálového trhu. Michal Radvan Dohled v oblasti kapitálového trhu Michal Radvan 1 Dohled vs. dozor Právní regulace dohledu/dozoru v Evropě prezentace 2 Zásady dohledu Zásada adekvátní regulace Zásada maximálního pokrytí rizik Regulace

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2018 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2018 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Strana 234 Sbírka zákonů č. 14 / 2018 14 VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2018 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady

6/1993 Sb. Zákon České národní rady stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - poslední stav textu 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna: 60/1993

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 15. července 2005

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 15. července 2005 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. července 2005 na žádost Ministerstva financí České republiky k návrhu zákona o sjednocování dozoru nad finančním trhem (CON/2005/24) 1. Dne 31. května

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základy finančního práva JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1) Finančně-právní vztahy (FPV) a předpoklady vzniku a existence FPV 2) Prvky FPV 3) Členění FPV 4) Subjekty FPV a) Ministerstvo

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Dohledová praxe v oblasti distribuce finančních produktů

Dohledová praxe v oblasti distribuce finančních produktů Rozvoj a inovace finančních produktů 2018 Dohledová praxe v oblasti distribuce finančních produktů Tomáš Nidetzký člen bankovní rady České národní banky Vysoká škola ekonomická Praha, 16. února 2018 Poslání

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h

K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h -1- K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem (tisk 997) - 2 - ZÁKON ze dne 2006 o změně zákonů

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů Praha, 10. září 2015

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2017 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2017 kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více