Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto"

Transkript

1 Súvh (Úč NUJ - ) IČO Strn ktív Brutto Bežné účtovné odoie Korekci predchádzjúce účtovné odoie A. Neoežný mjetok spolu r. + r. 9 + r Dlhodoý nehmotný mjetok r. ž 8 Nehmotné výsledky z vývojovej odonej činnosti - (7 + 9 AÚ) Softvér - (7 + 9 AÚ) Oceniteľné práv - (7 + 9 AÚ) Osttný dlhodoý nehmotný mjetok (8 + 9) - ( AÚ) Ostrnie dlhodoého nehmotného mjetku ( - 9) Poskytnuté preddvky n dlhodoý nehmotný mjetok (5-95 AÚ). Dlhodoý hmotný mjetok r. ž r Pozemky () Umelecké diel zierky () Stvy - (8-9 AÚ) Smosttné hnuteľné veci súory hnuteľných vecí - (8 + 9 AÚ) Doprvné prostriedky - (8 + 9 AÚ) Pestovteľské celky trvlých porstov 5 - ( AÚ) Zákldné stádo ťžné zviertá - (8 + 9 AÚ) Droný dlhodoý hmotný mjetok 8 - ( AÚ) Osttný dlhodoý hmotný mjetok 9 - ( AÚ) Ostrnie dlhodoého hmotného mjetku ( - 9) Poskytnuté preddvky n dlhodoý hmotný mjetok (5-95 AÚ). Dlhodoý finnčný mjetok r. ž r. 8 Podielové cenné ppiere podiely v ochodných spoločnostich v ovládnej osoe (-9 AÚ) Podielové cenné ppiere podiely v ochodných spoločnostich s podsttným vplyvom (-9 AÚ) Dlhové cenné ppiere držné do spltnosti (5-9 AÚ) Pôžičky podnikom v skupine osttné pôžičky ( + 7) - 9 AÚ Osttný dlhodoý finnčný mjetok (9-9 AÚ) Ostrnie dlhodoého finnčného mjetku ( - 9 AÚ) Poskytnuté preddvky n dlhodoý finnčný mjetok (5-9 AÚ) x x Strn :

2 Súvh (Úč NUJ - ) Strn ktív IČO Brutto Bežné účtovné odoie Korekci predchádzjúce účtovné odoie B. Oežný mjetok spolu r. + r. 7 + r. + r Zásoy r. ž r. Mteriál (+9) - 9 Nedokončená výro polotovry vlstnej výroy (+) - (9 + 9) Výroky ( - 9) Zviertá ( - 95) Tovr (+9) - 9 Poskytnuté prevádzkové preddvky n zásoy ( AÚ - 9 AÚ). Dlhodoé pohľdávky r. 8 ž r. 7 Pohľdávky z ochodného styku ( AÚ ž AÚ) - 9 AÚ 8 Osttné pohľdávky (5 AÚ - 9 AÚ) Pohľdávky voči účstníkom združení (58 AÚ - 9 AÚ) Iné pohľdávky (5 AÚ + 7 AÚ + 75 AÚ + 78 AÚ) - (9 AÚ). Krátkodoé pohľdávky r. ž r. 5 7 Pohľdávky z ochodného styku (( AÚ ž AÚ) - 9 AÚ) Osttné pohľdávky (5 AÚ - 9 AÚ) Zúčtovnie so Sociálnou poisťovňou zdrvotnými poisťovňmi () Dňové pohľdávky ( ž 5) Pohľdávky z dôvodu finnčných vzťhov k štátnemu rozpočtu rozpočtom územnej smosprávy ( + 8) Pohľdávky voči účstníkom združení (58 AÚ - 9 AÚ) Spojovcí účet pri združení (9-9 AÚ) Iné pohľdávky (5 AÚ + 7 AÚ + 75 AÚ + 78 AÚ) - 9 AÚ x x 7 x. Finnčné účty r. 5 ž r Pokldnic ( + ) Bnkové účty ( AÚ + ) Bnkové účty s doou viznosti dlhšou ko jeden rok ( AÚ) Krátkodoý finnčný mjetok ( ) - 9 AÚ Ostrnie krátkodoého finnčného mjetku (59-9 AÚ) x x x C. Čsové rozlíšenie spolu r. 58 ž r Nákldy udúcich odoí (8) Príjmy udúcich odoí (85) 59 Mjetok spolu r. + r. 9 + r Strn :

3 Súvh (Úč NUJ - ) Strn psív A. Vlstné zdroje kryti mjetku spolu r. + r. 8 + r. 7 + r. 7 IČO Bežné účtovné odoie predchádzjúce účtovné odoie Imnie peňžné fondy r. ž r. 7 Zákldné imnie () Peňžné fondy tvorené podľ osoitného predpisu () Fond reprodukcie () 5 Oceňovcie rozdiely z preceneni mjetku záväzkov () Oceňovcie rozdiely z preceneni kpitálových účstín (5) 7. Fondy tvorené zo zisku r. 9 ž r. 7 8 Rezervný fond () 9 Fondy tvorené zo zisku () 7 Osttné fondy (7) 7. Nevysporidný výsledok hospodáreni minulých rokov (+;- 8). Výsledok hospodáreni z účtovné odoie r. - (r. + r.8 + r.7 + r.7 + r.) B. Cudzie zdroje spolu r r.79 + r r Rezervy r. 7 ž r Rezervy zákonné (5 AÚ) 7 Osttné rezervy (59 AÚ) 77 Krátkodoé rezervy ( + 5 AÚ + 59 AÚ) 78. Dlhodoé záväzky r. 8 ž r Záväzky zo sociálneho fondu (7) 8 Vydné dlhopisy (7) 8 Záväzky z nájmu (7 AÚ) 8 Dlhodoé prijté preddvky (75) 8 Dlhodoé nevyfkturovné dodávky (7) 8 Dlhodoé zmenky n úhrdu (78) 85 Osttné dlhodoé záväzky (7 AÚ + 79 AÚ) 8 7. Krátkodoé záväzky r. 88 ž r Záväzky z ochodného styku ( ž ) okrem 88 Záväzky voči zmestnncom (+) 89 Zúčtovnie so Sociálnou poisťovňou zdrvotnými poisťovňmi () Dňové záväzky ( ž 5) 9 Záväzky z dôvodu finnčných vzťhov k štátnemu rozpočtu rozpočtom 9 územnej smosprávy ( + 8) Záväzky z upísných nespltených cenných ppierov vkldov (7) Záväzky voči účstníkom združení (8) 9 Spojovcí účet pri združení (9) 95 Osttné záväzky ( AÚ + 7 AÚ + 79 AÚ) 9. Bnkové výpomoci pôžičky r. 98 ž r. 97 Dlhodoé nkové úvery ( AÚ) 98 Bežné nkové úvery ( + + AÚ) 99 Prijté krátkodoé finnčné výpomoci ( + 9) C. Čsové rozlíšenie spolu r. ž r Výdvky udúcich odoí (8) Výnosy udúcich odoí (8) Vlstné zdroje cudzie zdroje spolu r. + r. 7 + r. 8 7 Strn :

4 Výkz ziskov strát (Úč NUJ - ) IČO Činnosť Číslo Nákldy Číslo Hlvná Zdňovná Spolu účtu ridku nezdňovná 5 Spotre mteriálu 5 Spotre energie 5 Predný tovr 5 Oprvy udrživnie 5 Cestovné 5 5 Nákldy n reprezentáciu 58 Osttné služy 7 5 Mzdové nákldy 8 5 Zákonné sociálne poistenie zdrvotné 9 poistenie 55 Osttné sociálne poistenie 57 Zákonné sociálne nákldy 58 Osttné sociálne nákldy 5 Dň z motorových vozidiel 5 Dň z nehnuteľností 58 Osttné dne popltky 5 5 Zmluvné pokuty penále 5 Osttné pokuty penále 7 5 Odpísnie pohľdávky 8 5 Úroky 9 55 Kurzové strty 5 Dry 57 Osoitné nákldy 58 Mnká škody 59 Iné osttné nákldy 55 Odpisy dlhodoého nehmotného mjetku 5 dlhodoého hmotného mjetku 55 Zosttková cen predného dlhodoého nehmotného mjetku dlhodoého hmotného mjetku 55 Predné cenné ppiere 7 55 Predný mteriál Nákldy n krátkodoý finnčný mjetok 9 55 Tvor fondov 557 Nákldy n precenenie cenných ppierov 558 Tvor zúčtovnie oprvných položiek 5 Poskytnuté príspevky orgnizčným zložkám 5 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 5 Poskytnuté príspevky fyzickým osoám 5 55 Poskytnuté príspevky z podielu zpltenej dne 57 Poskytnuté príspevky z verejnej zierky 7 Účtová tried 5 spolu r. ž r. 7 c 8 predchádzjúce Účtovné odoie Strn : 5

5 Výkz ziskov strát (Úč NUJ - ) IČO Činnosť Číslo Výnosy Číslo Hlvná Zdňovná Spolu účtu ridku nezdňovná Tržy z vlstné výroky 9 Tržy z predj služie Tržy z predný tovr Zmen stvu záso nedokončenej výroy Zmen stvu záso polotovrov Zmen stvu záso výrokov Zmen stvu záso zviert 5 Aktiváci mteriálu tovru Aktiváci vnútroorgnizčných služie 7 Aktiváci dlhodoého nehmotného mjetku 8 c predchádzjúce Účtovné odoie Aktiváci dlhodoého hmotného mjetku 9 Zmluvné pokuty penále 5 Osttné pokuty penále 5 Plty z odpísné pohľdávky 5 Úroky 5 5 Kurzové zisky 5 Prijté dry 55 7 Osoitné výnosy 5 8 Zákonné popltky 57 9 Iné osttné výnosy 58 5 Tržy z predj dlhodoého nehmotného 59 mjetku dlhodoého hmotného mjetku 5 Výnosy z dlhodoého finnčného mjetku 5 Tržy z predj cenných ppierov podielov 5 Tržy z predj mteriálu 55 Výnosy z krátkodoého finnčného mjetku Výnosy z použiti fondu 57 Výnosy z preceneni cenných ppierov 5 58 Výnosy z nájmu mjetku Prijté príspevky od orgnizčných zložiek 7 Prijté príspevky od iných orgnizácií 8 Prijté príspevky od fyzických osô 9 Prijté členské príspevky 7 5 Príspevky z podielu zpltenej dne 7 7 Prijté príspevky z verejných zierok 7 9 Dotácie 7 Účtová tried spolu r. 9 ž r. 7 Výsledok hospodáreni pred zdnením r. 7 - r Dň z príjmov Dodtočné odvody dne z príjmov 77 Výsledok hospodáreni po zdnení (r (r.7 + r.77)) (+/-) Strn :

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až Súvh (Úč NUJ - 0) IČO 5 7 0 8 / SID Strn ktív Bežné účtovné odoie predchádzjúce účtovné Brutto Korekci odoie A. Neoežný mjetok spolu r. 00 + r. 009 + r. 0 00 6 6 97 6 5 07 Dlhodoý nehmotný mjetok r. 00

Více

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12. Priložené súčsti účtovnej závierky X Súvh Úč ROPO SFOV 1-01 Poznámky Účtovná závierk X ridn mimoridn Z odoie Mesic od Rok 0 1 2 0 1 4 do Mesic Rok 1 2 2 0 1 4 I Č

Více

SÚVAHA. priebežnej účtovnej závierky

SÚVAHA. priebežnej účtovnej závierky UVPOD04v_ SÚVAHA prieežnej účtovnej závierky k.. 2 0 (v elýh euráh) Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým písmom (podľ tohto

Více

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. mikro účtovnej jednotky

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. mikro účtovnej jednotky UZMUJ_1 Úč MÚJ V Z O R Príloh č. 1 k optreniu č. MF/15464/2013-74 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA mikro účtovnej jednotky zostvená k.. Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú

Více

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. mikro účtovnej jednotky

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. mikro účtovnej jednotky UZMUJv14_1 Úč MÚJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA mikro účtovnej jednotky zostvená k.. Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým písmom (podľ

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 95roz ká 0slv9696 m@ 1011120x x Výkz ziskov strát Úč ROPO SFOV 2-01 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k... 1.12.201 (v eurách zokrúhlene n dve destinné miest) Účtovná závierk x ridn mimoridn Z odoie Mesic Rok Mesic

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. podnikateľov v podvojnom účtovníctve

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. podnikateľov v podvojnom účtovníctve UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k.. 2 0 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k 1.12.2004 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/2002 S. Rozvh v plném rozshu k.2.200 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Centrum pro zdrvotně postižen IČO Vítězná 56 Účetní jednotk

Více

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Otisk podcího rzítk finnčního úřdu ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 1 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 2 7 7 1 8 7 0 1 Ochodní firm

Více

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v

AKTIVA Stv k poslednímu B. Krátkodoý mjetek Součet B. ž B.IV , ,7 Zásoy. Mteriál n skldě () 4. Mteriál n cestě (9) Nedokončená v Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6736567 "Čtyři dny"sdružení,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 778440 MAS

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT priebežnej účtovnej závierky

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT priebežnej účtovnej závierky UVPOD04v09_ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT prieežnej účtovnej závierky k.. 0 (v elýh euráh) Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosince (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosince (v celých tisících Kč) Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosince 2017 (v celých tisících Kč) IČ 25629701 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Bytové

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stvoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2015.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosince 2013

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosince 2013 Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosince 213 25211943 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Osecká zemědělská ochodní společnost.

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 30.06.2017 v elý h tisí í h Kč IČ 46 67 91 20 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky STATUS stvení.s.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 001. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 001. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 ROZVAHA v plném rozshu ke dni Název sídlo ú etní jednotky I Ozn ení AKTIVA íslo ádku B žné ú etní odoí Minulé ú. odoí Brutto Koreke 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 00 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA. Úč NO. PDF created with pdffactory trial version AKTIVA a IČO

ROZVAHA. Úč NO. PDF created with pdffactory trial version   AKTIVA a IČO ROZVAHA Zprcováno v souldu s k 31.1. vyhláškou č.4/ S. V tisících ve znění pozdějších předpisů Úč NO Název,sídlo právní form účetní jednotky IČO 9877 MAS Nd Prhou o.p.s. Mělnická 7 Líeznice AKTIVA A. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. ke dni

ROZVAHA. ke dni Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 0 3. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 0 3 4 3 2 2 5 3 8 1 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky LIBERECKÉ

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s..06.08 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s..09.08 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 00/00 S CENTRAL EUROPE,..s. 3.3.0 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 0/009 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA v plném rozshu ke dni 07 (v Kč s přesností n dvě desetinná míst) IČ 70987955 Název, sídlo, právní form předmět

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky REDASH,.s. Výkz zisku ztráty Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S v plném rozshu Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA. ke dni. Zoubkova Praha 5. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA. ke dni. Zoubkova Praha 5. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zprováno v souldu s vyhláškou č. 5/ S., ve znění pozdějšíh předpisů ke dni ROZVAHA Ohodní firm neo jiný (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky INTAX, spol. s r.o. 3..7 IČ 48584894 Sídlo, ydliště neo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Výkz zisku ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu VÝKAZ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/ S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 3..4 (v elýh tisííh Kč) IČ 74748 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO LÍPA Sídlo neo ydliště účetní

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Rozvaha. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1

Rozvaha. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh v plném rozshu ke dni... 30.06.09 (v celých tisících Kč) IČ 7865444 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky POWER EXCHANGE CENTRAL

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu Rok Měsí IČ 2016 ROZVAHA v plném

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 00/00 Sb Rozvh v plném rozshu ke dni... 30.06.017 (v celých tisících Kč) IČ 786444 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky POWER EXCHANGE CENTRAL

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA (BILANCE) (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) (v celých tisících Kč) Zprováno v souldu s vyhláškou č. 5/ S. ve znění pozdějšíh předpisů ke dni ROZVAHA (BILANCE) 3.. (v elýh tisííh Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ABC, s.r.o. IČ 345678 Sídlo, ydliště neo místo

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 5/ S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..5 SUNWATT.s. IČ 78 8 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31218 (v elýh tisííh Kč) Název sídlo účetní jednotky Agropodnik Mšovie,.s. IČ: 13693476 Mšovie 154 Mšovie 6692 Běžné účetní odoí Minulé úč odoí Brutto Koreke Netto Netto 1

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 08 (v elyh tisííh K) ˇ IČ: 5556 7 Vítejeves ˇ Sestveno dne: 09 56906 Právní form účetní jednotky: kiov spolenost ˇ Předmět podnikání účetní jednotky: rostlinn ˇzivoisn ˇ ˇ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 50/05 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni..07 (v elýh tisííh Kč) IČ 6 9 5 9 5 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Hrvrdský průmyslový holding,.s. -

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo Zprováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějšíh předpisů IČ 47 45 29 86 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) ZZN Semily,.s. ke dni 31.12.2013 ( v elýh tisííh Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF ČR č. 00/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ke dni 3..07 (v

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) ROZVAHA v plném rozshu ke dni: 31.12.2018 (v elýh tisííh Kč) IČ: 25375245 Sestveno dne: 29.4.2019 Právní form účetní jednotky:.s. Předmět podnikání účetní jednotky: zemědělská prvovýro Spisová znčk: V

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 5/22 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.218

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT. v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT. v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č.500/2002 S., ve znění pozdějšíh předpisů Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.2018

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) ROZVAHA v plném rozshu ke dni: 31.12.2018 (v elýh tisííh Kč) IČ: 26945304 Sestveno dne: 29.4.2019 Právní form účetní jednotky: Akiová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: velkoohod se zem.komod.

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 5/22 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 1.12.217

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni IČ:

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni IČ: Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.2018 (v celých tisících Kč) IČ: 463 57 238 Obchodní firm nebo jiný název účetní 1.zemědělská.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 1.12.2017

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu Rok Měsí IČ 2016 ROZVAHA v plném

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni 1..2017

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu Rok Měsí IČ 2016 ROZVAHA v plném

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu Rok Měsí IČ 201 ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) ROZVAHA v plném rozshu ke dni: 31.12.2018 (v elýh tisííh Kč) IČ: 27984141 Dle vyhlášky č. 500/2002 S. Sestveno dne: 6.4.2019 Právní form účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) ROZVAHA v plném rozshu ke dni: 31.12.2018 (v elýh tisííh Kč) IČ: 49454561 Sestveno dne: 11.3.2019 Právní form účetní jednotky: Akiová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem správ vlstníh

Více

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín se sídlem Vsetín, nám. Svobody 1321, PSČ , IČ Účetní závěrka 2015

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín se sídlem Vsetín, nám. Svobody 1321, PSČ , IČ Účetní závěrka 2015 Bytové družstvo Žerotínov Vsetín se sídlem Vsetín, nám. Svoody 1321, PSČ 755 01, IČ 65138562 zpsné v OR vedeném KS v Ostrvě, oddíl Dr., vložk č. 375 Účetní závěrk 2015 Zprcováno v souldu s vyhláškou č.

Více

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S. ROZVAHA ke dni... 31. 1. 003 jednotky: 1000 Kč Rok Měsí IČ 003 1 000197 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Jihočeské ppírny,.s..s. Sídlo

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu Dle vyhlsky ˇ c. ˇ 504/00 S. ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni..04 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Ndcní ˇ fond PES V NOUZI I 894 Mrie Podvlove 90 Prh 96 9600

Více

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k XEMAX, a.s. IČ:

Rozvaha v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k XEMAX, a.s. IČ: oznč. AKTIVA Rozvh v plném rozshu (v elýh tisííh Kč) k 3..000 XEMAX,.s. IČ:440080 Běžné účetní odoí Min. úč. od. 4 Brutto Koreke 3 Aktiv elkem (ř. 0+03+8+55) 00 63 667-5 05 38 65 3 433 A. Pohledávky z

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závzný vý!et informcí podle vyhlášky!. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni....05 (v celých tisících K!) I" 43968 Obchodní firm nebo jiný název ú!etní jednotky eskokrumlovský!rozvojový fond,spol.s

Více

Rozvaha. v plném rozsahu ke dni... (v tisících Kč) Číslo účtu Brutto

Rozvaha. v plném rozsahu ke dni... (v tisících Kč) Číslo účtu Brutto Shváleno MF ČR Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů xpříslušnému finnčnímu xokresní sttistiké správě (příslušnému útvru ČSÚ, resp.krjské sttistiké správě

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..04 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Morvskoselzsky kynologicky svz I 0056839 spolek Tríd ˇ kpitn Jrose ˇ 35 Brno 6000 Ozn ení

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Martinický palác a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Hradčanské nám.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Martinický palác a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Hradčanské nám. Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 5/22 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.27 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Mrtinický plác.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Ke dni

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výkz zisků ztrát Ke dni 3..3 Společenství vl.jed.kmohov 358/8,359/,36 Kmohov 359/ Ústí nd Lem (v elýh tisííh Kč) IČ 543696 A. I. A. II. A.III... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.... 3. A. IV. 4.

Více

ROZVAHA. Ke dni

ROZVAHA. Ke dni ROZVAHA V plném rozshu Ke dni 3..4 Společenství vl.jed.kmohov 358/8,359/,36 Kmohov 359/ Ústí nd Lem (v elýh tisííh Kč) IČ 543696 Oznčení AKTIVA Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 Minulé úč.odoí A. Dlouhodoý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Trutnov, a. s. (v celých tisících K)

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni Trutnov, a. s. (v celých tisících K) Minimální závzný výet informí podle vyhlášky. 500/2002 S ROZVAHA v plném rozshu Vodovody knlize ke dni 31.12.2014 Trutnov,. s. (v elýh tisííh K) I 60108711 Ohodní firm neo jiný název úetní jednotky Sídlo

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č.500/2002 S. ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31..2006 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc Ič Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku Minimálni závzný výčet informcí podle vyhlášky č.500/2002 S. ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31..2008 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc Ič Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č.500/2002 S. ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31.12.2005 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc Ič Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kè) POWER EXCHANGE. CENTRAL EUROPE,.a.s. Rybná 682/14, Praha 1 T E X T Minimální závzný výèet informcí podle vyhlášky è. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 30.6.04 (v celých tisících Kè) IÈ 7865444 Obchodní firm nebo jiný název úèetní jednotky POWER EXCHANGE CENTRAL

Více