Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu"

Transkript

1 Príloha k opatreniu č / Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej činnosti Softvér Oceniteľné práva Dlhodobý drobný nehmotný majetok Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný Stavby Stroje, prístroje a zariadenia Dopravné prostriedky Pestovateľské celky trvalých porastov Dlhodobý drobný hmotný majetok Ostatný dlhodobý hmotný majetok 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný Pozemky Umelecké diela a zbierky 04 - Obstaranie dlhodobého majetku Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Obstaranie dlhodobých finančných investícií 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 06 Finančné investície Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Ostatné pôžičky

2 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotnému výsledku z vývojovej a obdobnej činnosti Oprávky k softvéru Oprávky k oceniteľným právam Oprávky k dlhodobému drobnému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnému nehmotnému majetku 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku Oprávky k stavbám Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam Oprávky k dopravným prostriedkom Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov Oprávky k dlhodobému drobnému hmotnému majetku Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku Opravná položka k poskytnutým preddavkom Opravná položka k dlhodobým finančným investíciám Účtová trieda 1 - Zásoby 11 - Materiál Obstaranie materiálu Materiál na sklade Materiál na ceste 13 - Tovar Obstaranie tovaru Tovar na sklade Tovar na ceste 19 - Opravné položky k zásobám Opravná položka k materiálu Opravná položka k tovaru

3 Účtová trieda 2 - Finančné účty 21 - Peniaze Pokladnica Ceniny 22 - Účty v bankách Bankové účty 23 - Bežné bankové úvery Krátkodobé bankové úvery Eskontné úvery 24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 25 - Krátkodobé finančné investície Dlhové cenné papiere na obchodovanie Dlhové cenné papiere na predaj Vlastné dlhopisy Obstaranie krátkodobých finančných investícií 26 - Prevody medzi finančnými účtami Peniaze na ceste Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy 31- Pohľadávky Odberatelia Zmenky na inkaso Pohľadávky za eskontované cenné papiere Poskytnuté prevádzkové preddavky Ostatné pohľadávky Pohľadávky na poistnom Preddavky poskytnuté zdravotníckym zariadeniam 318 Pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie Pohľadávky osobitného účtu povinného zdravotného poistenia 32 - Záväzky Dodávatelia Zmenky na úhradu

4 324 - Prijaté preddavky Ostatné záväzky Záväzky z poistných vzťahov 328 Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Záväzky voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami Zamestnanci Ostatné záväzky voči zamestnancom Pohľadávky voči zamestnancom Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 34 - Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie Daň z príjmov Ostatné priame dane Daň z pridanej hodnoty Ostatné dane a poplatky Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 35 - Pohľadávky voči združeniu Pohľadávky voči združeniu 36 - Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči združeniu 37 - Iné pohľadávky a záväzky Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou Iné pohľadávky Iné záväzky 38 - Prechodné účty aktív a pasív Náklady budúcich období Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období Príjmy budúcich období Odhadné účty aktívne Odhadné účty pasívne

5 39 - Opravné položky k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie Opravná položka k pohľadávkam Vnútorné zúčtovanie Spojovací účet pri združení Účtová trieda 4 - Je voľná Účtová trieda 5 - Náklady na činnosť 50 - Spotrebované nákupy Spotreba materiálu Spotreba energie Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok Predaný tovar 51 - Služby Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Výkony pôšt a telekomunikácií Poistné Nájomné Ostatné služby Poukazočné 52 - Osobné náklady Mzdové náklady Odmeny členom samosprávnych orgánov účtovnej jednotky Zákonné sociálne poistenie Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady 53 - Dane a poplatky Cestná daň Daň z nehnuteľností Ostatné nepriame dane a poplatky 54 - Ostatné náklady Zmluvné pokuty a úroky z omeškania Ostatné pokuty a úroky z omeškania

6 543 - Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Úroky Kurzové straty Dary Manká a škody Iné ostatné náklady 55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Predané cenné papiere Predaný materiál Tvorba rezerv Náklady z precenenia cenných papierov Tvorba opravných položiek 56 - Náklady zmluvného poistenia a pripoistenia Náklady zmluvného poistenia a pripoistenia 57 - Vnútroorganizačné prevody nákladov 59 - Daň z príjmov Daň z príjmov Dodatočné odvody dane z príjmov Účtová trieda 6 - Výnosy z činnosti 60 - Tržby za vlastné výkony a služby Tržby za vlastné výkony Tržby z predaja služieb Tržby za predaný tovar Iné ostatné tržby 62 - Aktivácia Aktivácia materiálu Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 64 - Ostatné výnosy Zmluvné pokuty a úroky z omeškania Ostatné pokuty a úroky z omeškania

7 643 - Platby za odpísané pohľadávky Úroky Kurzové zisky Iné ostatné výnosy 65 - Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosy z dlhodobých finančných investícií Tržby z predaja cenných papierov Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkodobých finančných investícií Zúčtovanie rezerv Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosy z prenájmu majetku Zúčtovanie opravných položiek 66 - Výnosy zmluvného poistenia a pripoistenia Výnosy zmluvného poistenia a pripoistenia 67 - Vnútroorganizačné prevody výnosov 69 - Dotácie na prevádzku Dotácie na prevádzku Účtová trieda 7 - Vnútroorganizačné účtovníctvo Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo Účtová trieda 9 - Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty 90 - Fond dlhodobého majetku Fond dlhodobého majetku Fond prevádzkových prostriedkov Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Imanie zdravotnej poisťovne v likvidácii 91 - Fondy účtovnej jednotky Základný fond Správny fond Rezervný fond Účelový fond Ostatné fondy

8 919 - Účet tvorby fondov 92 - Osobitné fondy účtovnej jednotky Osobitný účet povinného zdravotného poistenia Základný fond nemocenského poistenia Základný fond starobného poistenia Základný fond invalidného poistenia Základný fond garančného poistenia Základný fond poistenia v nezamestnanosti Základný fond úrazového poistenia 928 Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 93 - Výsledok hospodárenia Výsledok hospodárenia v schvaľovaní Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov 94 - Rezervy Rezervy 95 - Dlhodobé bankové úvery a záväzky Dlhodobé bankové úvery Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou Záväzky z prenájmu Dlhodobé prijaté preddavky Sociálny fond Dlhodobé zmenky na úhradu Ostatné dlhodobé záväzky 96 - Závierkové účty Začiatočný účet súvahový Konečný účet súvahový Účet ziskov a strát 97 až 99 - Podsúvahové účty Jednotlivé podsúvahové účty Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Hlavná kniha analyticky Strana 1

Hlavná kniha analyticky Strana 1 Hlavná kniha analyticky Strana 1 Názov obdobie M 022001 022111 022222 Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí-server 3 689,35 0,00 3 689,35 0,00 0,00 3 689,35 Celkom 3 689,35 3 689,35 Samostatné hnuteľné

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název a sídlo účetní jednotky Farní sbor Českobratrské církve

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2012 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto Súvh (Úč NUJ - ) IČO 7 5 8 Strn ktív Brutto Bežné účtovné odoie Korekci predchádzjúce účtovné odoie A. Neoežný mjetok spolu r. + r. 9 + r. 8 8 5 9 9 5. Dlhodoý nehmotný mjetok r. ž 8 Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až Súvh (Úč NUJ - 0) IČO 5 7 0 8 / SID Strn ktív Bežné účtovné odoie predchádzjúce účtovné Brutto Korekci odoie A. Neoežný mjetok spolu r. 00 + r. 009 + r. 0 00 6 6 97 6 5 07 Dlhodoý nehmotný mjetok r. 00

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Náklady Hlavná 50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 002 80,5 0,00 22 80,5 21 901,5 501 Spotreba materiálu 002 198 179, 0,00 198 179, 10 870,08 502 Spotreba energie 00 201,11 0,00 201,11 7 01,6 50 Spotreba

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 5 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.7.2015 (v v celých tis. Kč Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2009 ROAD, nezisková organizácia, Holíčska 30, 851 05 Bratislava 5 Resocializačné stredisko Tomky 664, 908 79 Borský Svätý Jur e-mail: road@stonline.sk tel.fax:02/53 41 82 22 www.road-tomky.sk Register neziskových

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 50/00 Sb. k..05 ( v celých tis. Kč) IČO 77 Název účetní jednotky Bludiště z.s. Dr. M. Horákové 0/5 60 0 Karovy Vary účtu Název ukazatele Činnost

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek le vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky LUNARIA 46365 A K T I V A A Dlouhodobý majetek celkem

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/02 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 30616 Podací číslo: 1076084632 Heslo zjištění stavu: 374db858 Stav podání: podáno 3 1 1 2 2 0

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

ROZVAHA (BILANCE) k

ROZVAHA (BILANCE) k Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 Název účetní jednotky (v celých tis. Kč) Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové IČO Černá 646/9

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Všeobecné údaje: Názov spoločnosti: Organizačno-právna forma: Hriadeľ, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Lipová 15 949 01 Nitra Dátum založenia:

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více