Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce"

Transkript

1 PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov : Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Kód : K250 Kód ŽoNFP: NFP310040K250 Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny Kategorizácia za Konkrétne ciele Oblasť intervencie: Hospodárska činnosť: Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy 1 z 12

2 2. Financovanie Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do SK Všeobecná úverová banka, a.s Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do SK Všeobecná úverová banka, a.s A Miesto realizácie P.č. Štát Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec 1. Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Rožňava Slavošovce 3.B Miesto realizácie mimo oprávneného územia OP Nezaevidované 4. Popis cieľovej skupiny Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF) Nevzťahuje sa 5. Aktivity Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít (v mesiacoch): 27 Začiatok realizácie hlavných aktivít (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): Ukončenie realizácie hlavných aktivít (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): z 12

3 5.1 Aktivity realizované v oprávnenom území OP Hlavné aktivity 1. Podporné aktivity Podporné aktivity: Popis podporných aktivít: Priradenie ku konkrétnemu cieľu: Podporné aktivity Harmonogram podpornýcjh aktivít 12/ / Aktivity realizované mimo oprávneného územia OP Nezaevidované 3 z 12

4 6. Merateľné ukazovatele 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom Kód: P0080 Merná jednotka: MWh/rok Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE Celková cieľová hodnota: 0, Kód: P0084 Merná jednotka: MWh/rok Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE Celková cieľová hodnota: 4,3000 4,3 Kód: P0103 Merná jednotka: t ekviv. CO2 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov Celková cieľová hodnota: 22, ,38 4 z 12

5 Kód: P0250 Merná jednotka: počet Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove Celková cieľová hodnota: 5, Kód: P0470 Merná jednotka: počet Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie Celková cieľová hodnota: 1, Kód: P0612 Merná jednotka: m2 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek Celková cieľová hodnota: 1 116, ,35 Kód: P0627 Merná jednotka: MWh/rok Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti Celková cieľová hodnota: 27, z 12

6 Kód: P0628 Merná jednotka: MWh/rok Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti Celková cieľová hodnota: 131, ,35 Kód: P0687 Merná jednotka: kwh/rok Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách Celková cieľová hodnota: , Kód: P0689 Merná jednotka: kwh/rok Zníženie potreby energie vo verejných budovách Celková cieľová hodnota: , ,145 Kód: P0691 Merná jednotka: Kg/rok Zníženie produkcie emisií NOx Celková cieľová hodnota: 17, ,3 6 z 12

7 Kód: P0692 Merná jednotka: Kg/rok Zníženie produkcie emisií PM10 Celková cieľová hodnota: 0, Kód: P0694 Merná jednotka: Kg/rok Zníženie produkcie emisií SO2 Celková cieľová hodnota: 0,7000 0,7 Kód: P0701 Merná jednotka: kwh/rok Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách Celková cieľová hodnota: , ,3675 Kód: P0705 Merná jednotka: MWe Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov Celková cieľová hodnota: 0, z 12

8 Kód: P0706 Merná jednotka: MW Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov Celková cieľová hodnota: 0,0043 0,0043 Kód: P0707 Merná jednotka: MWt Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov Celková cieľová hodnota: 0,0043 0, z 12

9 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota Príznak rizika Relevancia k HP Typ závislosti ukazovateľa P0080 P0084 P0103 P0250 P0470 P0612 P0627 P0628 P0687 P0689 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách Zníženie potreby energie vo verejných budovách MWh/rok 0,0000 Áno UR MWh/rok 4,3000 Áno UR t ekviv. CO2 22,3800 Áno UR počet 5,0000 Nie UR počet 1,0000 Nie, UR m ,3500 Nie, UR MWh/rok 27,0000 Áno UR MWh/rok 131,3500 Áno UR kwh/rok ,0000 Áno UR kwh/rok ,1450 Áno UR P0691 Zníženie produkcie emisií NOx Kg/rok 17,3000 Áno UR P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 Kg/rok 0,0000 Áno UR P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 Kg/rok 0,7000 Áno UR P0701 P0705 P0706 P0707 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov kwh/rok ,3675 Áno UR MWe 0,0000 Nie UR MW 0,0043 Nie UR MWt 0,0043 Nie UR 9 z 12

10 7. Iné údaje na úrovni 10 z 12

11 Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP D0022 Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia m2 UR D0023 Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia m2 UR D0025 Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia MWe UR D0026 Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa MWe UR D0031 Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia MWt UR D0032 Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá MWt UR D0033 Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa MWt UR D0043 Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia MWh/rok UR D0044 Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá MWh/rok UR D0045 Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa MWh/rok UR D0048 Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia MWh/rok UR D0049 Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa MWh/rok UR D0077 Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie počet UR D0081 Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie počet UR D0082 Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov počet UR D0083 Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov počet UR D0084 Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie počet UR D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím počet, UR D0229 Zníženie produkcie emisií TZL Kg/rok UR D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z mimo technickej pomoci OP/OP TP D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z mimo technickej pomoci OP/OP TP D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z mimo technickej pomoci OP/OP TP D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z mimo technickej pomoci OP/OP TP D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z mimo technickej pomoci OP/OP TP D0258 Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z mimo technickej pomoci OP/OP TP D0259 Počet pracovníkov, pracovníčok príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z mimo technickej pomoci OP/OP TP D0260 Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom % 11 z 12

12 8. Rozpočet 8.1 Rozpočet prijímateľa Výška oprávnených výdavkov: ,76 Priame výdavky Skupina výdavku: 340K Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Ostatné služby Poznámka: Energetický audit Stavby Poznámka: PD+SD+Stavebné práce Oprávnený výdavok , , ,28 Nepriame výdavky Oprávnený výdavok Podporné aktivity: 310K250P Podporné aktivity ,00 Skupina výdavku: Ostatné služby Poznámka: Externý manažment, informovanie a komunikácia , Rozpočty partnerov Nevzťahuje sa 8.3 Zazmluvnená výška NFP Celková výška oprávnených výdavkov: ,76 Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000% Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: ,77 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: ,99 12 z 12

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. CONECO/RACIOENERGIA Bratislava, 23.3.2016 O B S A H Obsah Úvod Národný akčný plán

Více

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam O b n o v i t e ľ n é z d r o j e e n e r g i e v d o m á c n o s t i a c h Matej Veverka Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie - obnoviteľné zdroje, CONECO RACIOENERGIA 2018, 12.4.2018 O B S A

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Príloha č.3 výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Operačný program Prioritná

Více

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU december 2012 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Moderné vyučovanie v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline Kód ITMS

Více

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z zo dňa 3. mája 2010 (ďalej aj ako Dodatok )

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z zo dňa 3. mája 2010 (ďalej aj ako Dodatok ) Riadiaci orgán OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO

Více

Príloha č. 2. Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ. Operačný program Životné prostredie

Príloha č. 2. Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ. Operačný program Životné prostredie Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ Operačný program Životné prostredie Úvod Informácie o Operačnom programe Životné prostredie musia byť široko odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám, vrátane

Více

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ Autor : Ing. Peter Ferjanček Konferencia Energetický audit v praxi Hotel Slovan, Tatranská Lomnica, november 2011 História História

Více

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Úvod Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP ) musia byť odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám,

Více

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU Názov konferencie: Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska Autor: Alojz Bernát, Peter Bobuľa, AVEOZ Prednášajúci: Peter Bobuľa,

Více

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Úvod Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP ) musia byť odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám,

Více

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SPRAVA. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zníženie energetickej

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SPRAVA. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Zníženie energetickej MESTO PRE VŠETKÝCH LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI I Materiál číslo, SPRAVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Bod rokovania:

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

ZOZNAM INÝCH ÚDAJOV RELEVANTNÝCH K HP ROVNOSTI MUŽOV A ŽIEN A NEDISKRIMINÁCIE

ZOZNAM INÝCH ÚDAJOV RELEVANTNÝCH K HP ROVNOSTI MUŽOV A ŽIEN A NEDISKRIMINÁCIE Príloha č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci ZOZNAM INÝCH ÚDAJOV RELEVANTNÝCH K HP ROVNOSTI MUŽOV A ŽIEN A NEDISKRIMINÁCIE Projekt TP, ktorý je predmetom žiadosti o NFP, musí byť v súlade s horizontálnymi

Více

Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO :

Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO : DODATOK Č. 2 / DZ221201201220102 (ĎALEJ LEN DODATOK ) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z2212012012201 (ĎALEJ LEN ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP ) UZAVRETÝ MEDZI: 1. ZMLUVNÉ STRANY

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ Alena Ohradzanská Seminár Monitorovanie spotreby energie prvý krok k energetickej efektívnosti Energetickáhospodárnosťbudov v právnych predpisoch

Více

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ október 2013 INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Inovujeme, aby sme zachránili a pomohli Kód ITMS 26110130011 Názov Prijímateľ

Více

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie Obnoviteľné zdroje energie potenciály, bariéry, výzvy Jún 2007 Druhy OZE (podľa pôvodu) Biomasa lesná biomasa, odpady z poľnohospodárskej produkcie, energetické dreviny, bioodpad z komunálnej sféry Bioplyn,

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

Názov projektu : Villa Green investície do zvýšenia konkurencieschopnosti

Názov projektu : Villa Green investície do zvýšenia konkurencieschopnosti Ministerstvo hospodárstva SR R i a d i a c i o r g á n Názov projektu : Villa Green investície do zvýšenia konkurencieschopnosti Miesto realizácie projektu : Sliač / Banskobystrický kraj / Stredné Slovensko

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

DODATOK Č. 1. ČÍSLO ZMLUVY: 139/1.2 MP/2014 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Valaliky, Geča - kanalizácia KÓD ITMS:

DODATOK Č. 1. ČÍSLO ZMLUVY: 139/1.2 MP/2014 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Valaliky, Geča - kanalizácia KÓD ITMS: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 139/1.2 MP/2014 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Valaliky, Geča - kanalizácia KÓD ITMS: 24110110173 uzavretý podľa

Více

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Názov výzvy: Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: Budovanie a zlepšenie technického

Více

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015 FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV November 2015 Činnosť RFKP v PO 2007 2013 Ťažiskové oblasti: Administratívna kontrola dokumentácie z VO po podpise ŽoNFP Administratívna kontrola ŽOP 100 % Nezrovnalosti

Více

PROGRAMOVÉ OBDOBIE

PROGRAMOVÉ OBDOBIE FINANCOVANIE OCHRANY OVZDUŠIA Z OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014-2020 Zelená pre našu budúcnosť. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Sekcia enviromentálnych programov

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ)

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ) ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 na základe výzvy pre oblasť (vybrané podčiarknuť): kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež - sociálna

Více

Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej. európskych fondov

Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej. európskych fondov ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ 24. 25. mája 2012, hotel Minerál, Dudince Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK využitím európskych fondov Ing. Peter Koščo, Košický samosprávny

Více

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov:

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: Praha 21. jún 2011 Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: dotácie na odstránenie tzv. systémových

Více

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA ITUÁ STRANA ROZPOČET PROJEKTU BRATISLAVA MÁJ 2017 Tvorba rozpočtu Potrebné zodpovedať si nasledujúce otázky: Čo chceme robiť? opis projektu

Více

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/151/2013 Uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Rastislav Horvát CEO ISA Business Breakfast Žilina 9. jún 2015 FÁZY PROJEKTOVÉHO CYKLU 1. Predprípravná 2.

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU júl 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne! Kód ITMS 26140130019 Názov Prijímateľ

Více

OSOBITNÉ PODMIENKY NA PODPORU využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

OSOBITNÉ PODMIENKY NA PODPORU využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach OSOBITNÉ PODMIENKY NA PODPORU využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie

Více

Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice Názov projektu: Dnes inovatívne učiť sa, myslieť a tvoriť, zajtra úspešne pracovať... Prijímateľ: Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice Operačný program: OP Vzdelávanie Prioritná os 1 - Reforma systému

Více

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a Ministerstvo hospodárstva SR Návrh zákona o energetickej efektívnosti Miroslav Mariaš 26.3.2014, Bratislava Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti 5.12.2012 Transpozícia

Více

Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk

Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk Formulár k žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Více

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR PRÍLOHA Č. 19 KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA

Více

Operačný program Ľudské zdroje Seminár Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska 27. apríl 2017

Operačný program Ľudské zdroje Seminár Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska 27. apríl 2017 Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020 Seminár Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska 27. apríl 2017 Štruktúra OP ĽZ Prioritná os Názov prioritnej osi Alokácia 1 Vzdelávanie 458 746 509 2 Iniciatíva

Více

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA Odborný seminár: Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji 17. septembra 2014 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská

Více

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE, PRINCÍPY A ZMENY OPROTI PROGRAMOVÉMU OBDOBIU

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE, PRINCÍPY A ZMENY OPROTI PROGRAMOVÉMU OBDOBIU 1 Z Á K L A D N Á Š T R U K T Ú R A O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E, P R I N C Í P Y A Z M E N Y O P R O T I P R O G R A M O V É M U O B D O B I U 2 0 0 7 2013 K O N F

Více

Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov

Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov Alena Ohradzanská Konferencia ENEF 2012, Banská Bystrica Energetická hospodárnosť budov v právnych predpisoch SR Smernica č. 2002/91/ES o energetickej

Více

7/2015 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

7/2015 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 7/2015 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 85 9 Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové

Více

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Informačný seminár Príručka pre žiadateľov o NFP na realizáciu projektov a Príjemcov oprávnenosť výdavkov delenie na priame (aktivity) a nepriame

Více

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO Náš spoločný cieľ: vyššia kvalita života a životného prostredia

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12) SK ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

Více

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR Efektívnosť podpory výroby elektriny na báze biomasy ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ Autor : Ing. Július Jankovský, člen prezídia ASPEK, jankovsky@apertis.eu Zelený rast

Více

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE PODĽA ZÁKONA Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zúčtovanie MESTO Sečovce Príloha

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č.

Více

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje (Čo očakávať od energetického auditu?) Konferencia: Rok energetických auditov 25.marec 2015 Ing. Pavel Ilovič EPI s. r. o., Banská Bystrica V čom

Více

Plánované aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske komunity

Plánované aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske komunity Plánované aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske komunity 15.03.2017 Mgr. Lucia Rozkopálová OIMRK, SEP, MV SR PRIORITNÁ OS 5 (ESF): INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PRIORITNÁ

Více

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku 1. Vyjadrenia Eurokomisára M. Šefčoviča k vytvoreniu Európskej energetickej únie a OZE, 2. Ako postupovať pri integrácii OZE do energetiky podnikov.

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Toto je iba vzor žiadosti, skutočnú žiadosť je potrebné vyplniť v aplikácii Registračný systém FPU na adrese http://podpora.fpu.sk 1. Základné údaje o žiadateľovi

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske.

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske. Informatívna správa o schválených projektoch v okrese Partizánske. OBSAH Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 Operačný program výskum a vývoj... 2 Regionálny operačný program... 3 Operačný

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Príloha č. 3 výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných Operačný program Prioritná os

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak?

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak? Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR Ako naskočiť na európsky vlak? Obsah Slovensko a egovernment Vízia egovernmentu Princípy politiky koordinácie Cieľový stav 2 Slovensko a egovernment Postavenie

Více

Návrh smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach (o MCP) Ing Zuzana Kocunová MŽP SR

Návrh smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach (o MCP) Ing Zuzana Kocunová MŽP SR Návrh smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach (o MCP) Ing Zuzana Kocunová MŽP SR 0905 668 014 Ako dosiahnuť ciele CLEAN AIR PACKAGE POTREBA vytvoriť efektívny nástroj na dosiahnutie environmentálnych

Více

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016) Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) Operačný program Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán pre Operačný program

Více

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA DEFINÍCIA VYSOKO ÚČINNÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA TECHNOLÓGIA A POTENCIÁL PRE VYSOKOÚČINNÚ KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 04. 2015 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č.

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov Alena Ohradzanská Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti Energetická hospodárnosť budov v právnych predpisoch SR Smernica č. 2010/31/EÚ o energetickej

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Uznesenie zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 13. decembra Uznesenie zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 13.

Uznesenie zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 13. decembra Uznesenie zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 13. 6/2-12/18 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení uznesení. 7/2-12/18 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35

Více

Program INTERREG III A SR-ČR. Záverečná správa

Program INTERREG III A SR-ČR. Záverečná správa Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Program INTERREG III A SR-ČR Záverečná správa Žiadateľ (názov, adresa): Názov projektu: Číslo zmluvy: Priorita/Opatrenie

Více

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019 CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019 3 HLAVNÉ ZLOŽKY KONCOVEJ CENY ELEKTRINY DPH (49%) TPS (45%) NJF (6%) 45% Dane a poplatky Koncové ceny elektriny pre domácnosti vzrastú

Více

Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov

Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov Príloha 8: Formuláre pre prípravu projektov VZOR Začatie a ukončenie projektu (od do) Dokumentácia Spolu verejné Program 1: Riadenie a podporná infraštruktúra Podprogram 1.2 Partnerstvá a informovanosť

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Operačný program Bratislavský kraj (financovanie sústavy NATURA 2000) Michaela Kučerová Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Operačný program Bratislavský kraj (financovanie sústavy NATURA 2000) Michaela Kučerová Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Operačný program Bratislavský kraj (financovanie sústavy NATURA 2000) Michaela Kučerová Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Základné informácie o OP BK OP BK bol schválený Európskou komisiou

Více

Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Predmet úpravy

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 61 Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 k časti 2d. Schéma kódovania zdrojov v štátnom rozpočte a 2f. Schéma kódovania zdrojov

Více

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku 2020 Ing. Jozef Múdry MHV SR OZE a energetická bezpečnosť plynová kríza v roku 2009 ukázala vysokú závislosť predovšetkým tepelného sektora SR na dodávkach zemného

Více

Plnenie pravidla n+3/n+2 v roku 2013

Plnenie pravidla n+3/n+2 v roku 2013 Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.12.2013 Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len OP

Více

Metodický pokyn platobnej jednotky k odvodom výnosov z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu

Metodický pokyn platobnej jednotky k odvodom výnosov z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Platobná jednotka pre Operačný program životné prostredie Metodický pokyn platobnej jednotky k odvodom výnosov z prostriedkov poskytnutých zo štátneho

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Banská Bystrica ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV Skúsenosti z energetickej certifikácie

Více

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Špecifický cieľ: 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Energetický audit pred obnovou budovy pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou Identifikácia

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa Obec Hviezdoslavov Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 05.02.2016 Názov materiálu: Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje: Spracoval: Návrh na uznesenie Stanovisko

Více

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu 29. apríl 2014, hotel Sorea, Bratislava Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Dr. Ing. Kvetoslava

Více

Možnosti financovania využitia OZE

Možnosti financovania využitia OZE short term has no future Možnosti financovania využitia OZE ENEF 2008 - Energetická efektívnosť a zelená energia Ladislav Tolmáči 23. október 2008 Dexia banka Slovensko 1993 2000 2001 2003 2006 Člen Dexia

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Hodnotiace kritériá pre fázované projekty

Hodnotiace kritériá pre fázované projekty Hodnotiace kritériá pre fázované projekty Príloha č. 9 k výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01 Hodnotiace kritériá pre fázované projekty sa týkajú nasledovných častí OP VaI: 1. špecifického cieľa 1.1.1

Více